Možný semestr : ZS Akreditace: A Hodnocení :Známkou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možný semestr : ZS Akreditace: A Hodnocení :Známkou"

Transkript

1 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/ / 10 1 HOD/TYD 2 HOD/TYD 0 Semináø: 0 Algoritmizace úloh TIRPAI/T1AL-2005 Ing. Tomáš Dulík Poèet kreditù : 7 Ukonèení : Klasifikovaný záp Forma : Cílem pøedmìtu je nauèit posluchaèe zvládnout návrhy jednoduchých algoritmù. Pøedmìt je zamìøen na základy programování v programovacím jazyku Pascal a zpracování pascalovských programù v integrovaném vývojovém prostøedí Borland Pascal. 80% docházka na cvièení. Vypracované pøíklady ze cvièení. VIRIUS, M.: Základy algoritmizace. Skripra. ÈVUT, Praha. 1995

2 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/ / 10 Speciální tìlìsná pøíprava 1 TIRPAI/T1SP-2005 Ing. Zdenìk Maláník Poèet kreditù : 3 Ukonèení : Zápoèet Forma : Hodnocení :Slovnì 0 Semináø: 3 HOD/TYD 0 Cílem je zvládnutí základù teorie sebeobrany s dùrazem na preventivní jednání, znalost fází sebeobranné situace v souladu s právními normami ÈR, morálním kodexem a etickými zásadami. Studenti se seznámí v praktické èásti s nejèastìjšími sebeobrannými situacemi s dùrazem na taktické postupy v kombinaci s technikou beze zbranì, s donucovacími prostøedky a se zbranìmi. 80% úèast na cvièení

3 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/ / 10 System.bezpeèn.prùm. TIRPAI/T1SY-2005 Ing. Ján Ivanka Poèet kreditù : 6 Ukonèení : Zkouška Forma : 3 HOD/TYD 20 Semináø: 1 HOD/TYD 20 Kurs je zamìøen na pøehled problematiky bezpeènostního prùmyslu s dùrazem na jeho základní prvky: Hlídací služby (Ochrana majetku a osob), Pøeprava penìz,cenností a zpracování penìžních hotovostí, Pulty centralizované ochrany, Technické bezpeènostní služby, Soukromé detektivní služby, Utajované skuteènosti. Cílem je získat znalosti z oblasti Bezpeènostního prùmyslu v rozsahu orientace v jednotlivých sektorech bezpeènostního prùmyslu. Tato orientace musí vytvoøit pøedpoklady pro další hlubší studium dalších jednotlivých odborných pøedmìtù z oblasti bezpeènostního prùmyslu. Odevzdání všech zadaných seminárních prací. 80% úèast na cvièeních. Napsání zápoètové písemky. Písemná a ústní èást zkoušky. Ochrana bezpeènosti podniku. Eurounion spol. s r.o., Praha 1996: beznazvu 1. Brabec, F. a kol.: Hlídací služby. Eurounion spol. s r.o., Praha Brabec, F. a kol.: Bezpeènost pro firmu, úøad, obèana. Public histony, Praha Laucký, V.: Technologie komerèní bezpeènosti I. UTB ve Zlínì, 2002 FT/1SY System.bezpeèn.prùm.

4 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/ / 10 4 HOD/TYD 0 Semináø: 0 Výpoèetní technika TIRPAI/T1VY-2005 Poèet kreditù : 4 Ukonèení : Klasifikovaný záp Forma : Cílem pøedmìtu je prohlubování teoretických i praktických znalostí v ovládání výpoèetní techniky a zvýšení schopnosti orientace ve svìtì informací. Dále je cílem nauèit se ovládat prostøedí tìch poèítaèových aplikací na uživatelské úrovni, které posluchaèi využijí v praxi. Pøedpokladem získání klasifikovaného zápoètu je aktivní úèast na cvièeních a úspìšné vypracování testu. HLAVENKA, J. Mistrovství ve vyhledávání na Internetu. Praha: Computer Press, 2002 PECINOVSKÝ, J. Word v kanceláøi - typické èinnosti krok za krokem. Praha: Grada, 2002 POLITZER, M., PECHA, J tipù a trikù pro Microsoft Windows XP. Praha: Computer Press, 2002 ROUBAL, P. Informatika a výpoèetní technika, 1. a 2. díl. Praha: Computer Press, 2000 VOGLOVÁ, B. Excel v kanceláøi - typické èinnosti krok za krokem. Praha: Grada, 2002 UPV/T1VY Výpoèetní technika

5 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/ / 10 3 HOD/TYD 24 Semináø: 24 Cílem pøedmìtu je sjednotit znalosti studentù ze støedních škol v oblasti operaèního systému MS Windows, aplikaèního software (MS Word, MS Excel), v základech kreslení v programu AutoCAD, ve využívání služeb Internetu a jazyka HTML pro tvorbu web stránek. Cílem pøedmìtu je také praktické zvládnutí jednotlivých témat tak, aby byli posluchaèi schopni získané poznatky aplikovat i v dalších pøedmìtech vysokoškolského studia. 1.Povinná a aktivní úèast na 80% cvièeních. Základy výpoèetní techniky TIRPAI/T1V-2005 Poèet kreditù : 4 Ukonèení : Klasifikovaný záp Forma : Kombinovaná 1.Úvodní cvièení. Pøihlášení do poèítaèové sítì. Poštovní program Pegasus Mail. Dùležité informace na internetu. Návštìva univerzitní knihovny - seznámení s knihovním programem a provozním øádem. 2.Textový editor MS Word. 3.Tabulkový procesor MS Excel. 4.Samostatná práce ve Wordu a Excelu. 5.AutoCAD souøadný systém, kreslení entit, kreslící pomùcky, úchopové módy. 6.AutoCAD šrafování, vkládání textu, editaèní pøíkazy. 7.AutoCAD kótování. 8.Samostatná práce. Pøekreslení zadaného strojnického výkresu do AutoCADu. 9.Definice a struktura Internetu. Adresy na Internetu, IP, DNS, URL, ová adresa, pøevod DNS adresy na IP adresu. Princip a funkce Internetu, dùležité protokoly - aplikaèní, transportní, komunikaèní. 10.Základní služby Internetu. Služba FTP, elektronická pošta, elektronické konference, diskusní skupiny, informaèní a vyhledávací služba www. 11.Tvorba www stránek, formátování textu, seznam èíslovaný a s odrážkami, vkládání obrázkù. 12.Tvorba odkazù v HTML dokumentech, tabulky v HTML dokumentech, rámy. 13.Vytvoøení vlastní web stránky. 14.Dokonèení vlastní web stránky. Klasifikovaný zápoèet. Benda, Rosman, Sodomka: Informatika a výpoèetní technika;utb FaME Zlín; 2000 Macur, J.: Technologie Internetu;FS VUT Brno; 2000 Pecinovský,J.: Excel podrobný prùvodce uživatele;grada; 2000 Young, M.: Tvorba dokonalých www stránek;computer Press; 1998 FT/1V Základ.výpoè.techn.

6 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/ / 10 2 HOD/TYD 24 Semináø: 24 Zák.výp.tech.a infor. TIRPAI/T1ZT-2005 Poèet kreditù : 2 Ukonèení : Klasifikovaný záp Forma : Kombinovaná Cílem pøedmìtu je sjednotit znalosti studentù ze støedních škol v oblasti operaèního systému MS Windows, aplikaèního software (MS Word, MS Excel), v základech kreslení v programu AutoCAD, ve využívání služeb Internetu a jazyka HTML pro tvorbu web stránek. Cílem pøedmìtu je také praktické zvládnutí jednotlivých témat tak, aby byli posluchaèi schopni získané poznatky aplikovat i v dalších pøedmìtech vysokoškolského studia. 1.Povinná a aktivní úèast na 80% cvièeních. 1.Úvodní cvièení. Pøihlášení do poèítaèové sítì. Poštovní program Pegasus Mail. Dùležité informace na internetu. Návštìva univerzitní knihovny - seznámení s knihovním programem a provozním øádem. 2.Textový editor MS Word. 3.Tabulkový procesor MS Excel. 4.Samostatná práce ve Wordu a Excelu. 5.AutoCAD souøadný systém, kreslení entit, kreslící pomùcky, úchopové módy. 6.AutoCAD šrafování, vkládání textu, editaèní pøíkazy. 7.AutoCAD kótování. 8.Samostatná práce. Pøekreslení zadaného strojnického výkresu do AutoCADu. 9.Definice a struktura Internetu. Adresy na Internetu, IP, DNS, URL, ová adresa, pøevod DNS adresy na IP adresu. Princip a funkce Internetu, dùležité protokoly - aplikaèní, transportní, komunikaèní. 10.Základní služby Internetu. Služba FTP, elektronická pošta, elektronické konference, diskusní skupiny, informaèní a vyhledávací služba www. 11.Tvorba www stránek, formátování textu, seznam èíslovaný a s odrážkami, vkládání obrázkù. 12.Tvorba odkazù v HTML dokumentech, tabulky v HTML dokumentech, rámy. 13.Vytvoøení vlastní web stránky. 14.Dokonèení vlastní web stránky. Klasifikovaný zápoèet. Benda, Rosman, Sodomka: Informatika a výpoèetní technika;utb FaME Zlín; 2000 Maca, R.: Windows 2000 professional;grada; 2000 Macur, J.: Technologie Internetu;FS VUT Brno; 2000 Pecinovský,J.: Excel podrobný prùvodce uživatele;grada; 2000 podrobný prùvodce zaèínajícího uživatele: Grada; 2001 Young, M.: Tvorba dokonalých www stránek;computer Press; 1998 FT/1ZT Zák.výp.tec.a infor.

7 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/ / 10 4 HOD/TYD 24 Semináø: 24 Cílem pøedmìtu je sjednotit znalosti studentù ze støedních škol v oblasti operaèního systému MS Windows, aplikaèního software (MS Word, MS Excel), v základech kreslení v programu AutoCAD, ve využívání služeb Internetu a jazyka HTML pro tvorbu web stránek. Cílem pøedmìtu je také praktické zvládnutí jednotlivých témat tak, aby byli posluchaèi schopni získané poznatky aplikovat i v dalších pøedmìtech vysokoškolského studia. 1.Povinná a aktivní úèast na 80% cvièeních. Základy výpoèetní techniky TIRPAI/T1ZV-2005 Poèet kreditù : 4 Ukonèení : Klasifikovaný záp Forma : Kombinovaná 1.Úvodní cvièení. Pøihlášení do poèítaèové sítì. Poštovní program Pegasus Mail. Dùležité informace na internetu. Návštìva univerzitní knihovny - seznámení s knihovním programem a provozním øádem. 2.Textový editor MS Word. 3.Tabulkový procesor MS Excel. 4.Samostatná práce ve Wordu a Excelu. 5.AutoCAD souøadný systém, kreslení entit, kreslící pomùcky, úchopové módy. 6.AutoCAD šrafování, vkládání textu, editaèní pøíkazy. 7.AutoCAD kótování. 8.Samostatná práce. Pøekreslení zadaného strojnického výkresu do AutoCADu. 9.Definice a struktura Internetu. Adresy na Internetu, IP, DNS, URL, ová adresa, pøevod DNS adresy na IP adresu. Princip a funkce Internetu, dùležité protokoly - aplikaèní, transportní, komunikaèní. 10.Základní služby Internetu. Služba FTP, elektronická pošta, elektronické konference, diskusní skupiny, informaèní a vyhledávací služba www. 11.Tvorba www stránek, formátování textu, seznam èíslovaný a s odrážkami, vkládání obrázkù. 12.Tvorba odkazù v HTML dokumentech, tabulky v HTML dokumentech, rámy. 13.Vytvoøení vlastní web stránky. 14.Dokonèení vlastní web stránky. Klasifikovaný zápoèet. Benda, Rosman, Sodomka: Informatika a výpoèetní technika;utb FaME Zlín; 2000 Macur, J.: Technologie Internetu;FS VUT Brno; 2000 Pecinovský,J.: Excel podrobný prùvodce uživatele;grada; 2000 Young, M.: Tvorba dokonalých www stránek;computer Press; 1998 FT/1ZV Základ.výpoè.techn.

8 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/ / 10 4 HOD/TYD 24 Semináø: 24 Cílem pøedmìtu je sjednotit znalosti studentù ze støedních škol v oblasti operaèního systému MS Windows, aplikaèního software (MS Word, MS Excel),v základech kreslení v programu AutoCAD, ve využívání služeb Internetu a jazyka HTML pro tvorbu web stránek.úkolem pøedmìtu je praktické zvládnutí jednotlivých témat tak, aby byli posluchaèi schopni získané poznatky aplikovat i v dalších pøedmìtech vysokoškolského studia. 1.Povinná a aktivní úèast na jednotlivých cvièeních. Základy výpoèetní techniky TIRPAI/T1ZW-2005 Poèet kreditù : 4 Ukonèení : Klasifikovaný záp Forma : Kombinovaná 1,Úvodní cvièení. Pøihlášení do poèítaèové sítì. Poštovní program Windows Pegasus Mail. Prohlížecí program Explorer. 2.Návštìva univerzitní knihovny - seznámení s knihovním programem a provozním øádem Textový editor MS Word Tabulkový procesor MS Excel Samostatná práce ve Wordu a Excelu. 9.Definice a struktura Internetu. Adresy na Internetu, IP, DNS, URL, ová adresa, pøevod DNS adresy na IP adresu. Princip a funkce Internetu, dùležité protokoly - aplikaèní, transportní, komunikaèní. 10.Základní služby Internetu. Služba FTP, elektronická pošta, elektronické konference, diskusní skupiny, informaèní a vyhledávací služba www. 11.Tvorba www stránek, formátování textu, seznam èíslovaný a s odrážkami, vkládání obrázkù. 12.Tvorba odkazù v HTML dokumentech, tabulky v HTML dokumentech, rámy. 13.Vytvoøení vlastní web stránky. 14.Dokonèení vlastní web stránky. Klasifikovaný zápoèet. Benda, Rosman, Sodomka: Informatika a výpoèetní technika;utb FaME Zlín; 2000 Macur, J.: Technologie Internetu;FS VUT Brno; 2000 Pecinovský,J.: Excel podrobný prùvodce uživatele;grada; 2000 Young, M.: Tvorba dokonalých www stránek;computer Press; 1998 TIRPAI/T1ZV Základy výpoèetní techniky

9 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/ / 10 2 HOD/TYD 24 Semináø: 24 Úkolem pøedmìtu je rozšíøení základních znalostí a dovedností pøi práci s poèítaèem, spoèívající ve zvládnutí operaèního systému a pøíslušných softwarových aplikací. Cílem pøedmìtu je praktické zvládnutí jednotlivých témat (OS MS Windows, MS Word, AutoCAD) tak, aby byli posluchaèi schopni získané poznatky aplikovat i v dalších pøedmìtech vysokoškolského studia. 1.Povinná a aktivní úèast na jednotlivých cvièeních. Základy výp. tech. a inform. I TIRPAI/T1Z Poèet kreditù : 3 Ukonèení : Klasifikovaný záp Forma : Kombinovaná Úvodní cvièení. Pøihlášení do poèítaèové sítì. Poštovní program Pegasus Mail. Prohlížecí program Explorer. Návštìva univerzitní knihovny - seznámení s knihovním programem a provozním øádem. Základní pøíkazy OS MS DOS, prùzkumník, obslužný program Windows Commander. Grafické prostøedí OS MS Windows AutoCAD souøadný systém, nastavení formátu výkresu, kreslících pomùcek a hladin. AutoCAD kreslení entit, úchopové módy. AutoCAD šrafování, vkládání textu. AutoCAD editaèní pøíkazy. AutoCAD kótování. Samostatná práce v AutoCADu pøekreslení strojnického výkresu. Textový editor MS Word, tvorba, zobrazení a úpravy dokumentu, formát stránky, formátování textu, styly. Textový editor MS Word, formátování odstavce, odrážky a èíslování, vkládání a formátování obrázkù, vytváøení a formátování tabulek. Textový editor MS Word, vkládání rovnic, vložení odkazu, kontrola pravopisu, volba tisku. Samostatná práce ve Wordu - klasifikovaný zápoèet. Maca, R.: Windows 2000 professional;grada; 2000 podrobný prùvodce zaèínajícího uživatele: Grada; 2001 Prokopová Z.: Základy informatiky;vut FT Brno; 1998 TIRPAI/T1Z Základy výpoèetní techniky a informatiky

10 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì KATALOG PØEDMÌTÙ 2005/ / 10 Základy výpoèetní techniky a informatiky TIRPAI/T1Z-2005 Poèet kreditù : 3 Ukonèení : Zápoèet Forma : Kombinovaná Hodnocení :Slovnì 2 HOD/TYD 24 Semináø: 24 Cílem pøedmìtu je rozšíøení základních znalostí a dovedností pøi práci s poèítaèem, spoèívající ve zvládnutí operaèního systému a pøíslušných softwarových aplikací. Cílem pøedmìtu je také praktické zvládnutí jednotlivých témat (OS MS Windows, MS Word, AutoCAD) tak, aby byli posluchaèi schopni získané poznatky aplikovat i v dalších pøedmìtech vysokoškolského studia. 1.Povinná a aktivní úèast na 80% cvièeních. 1. Úvodní cvièení. Pøihlášení do poèítaèové sítì. Poštovní program Pegasus Mail. Prohlížecí program Explorer. 2. Návštìva univerzitní knihovny - seznámení s knihovním programem a provozním øádem. 3. AutoCAD souøadný systém, nastavení formátu výkresu, kreslících pomùcek a hladin. 4. AutoCAD kreslení entit, šrafování. 5. AutoCAD vkládání textu, úchopové módy. 6. AutoCAD editaèní pøíkazy. 7. AutoCAD kótování Samostatná práce v AutoCADu pøekreslení zadaného strojnického výkresu. 10.Textový editor MS Word, tvorba, zobrazení a úpravy dokumentu, formát stránky, formátování textu, záhlaví a zápatí, styly. 11.Textový editor MS Word, formátování odstavce, odrážky a víceúrovòové èíslování, vkládání a formátování obrázkù, vytváøení a formátování tabulek, kreslení ve Wordu. 12.Textový editor MS Word, vkládání rovnic, vložení odkazu a titulku, rejstøíky a seznamy, kontrola pravopisu, volba tisku. 13.Samostatná práce ve Wordu 14.Klasifikovaný zápoèet. Maca, R.: Windows 2000 professional;grada; 2000 podrobný prùvodce zaèínajícího uživatele: Grada; 2001 Prokopová Z.: Základy informatiky;vut FT Brno; 1998 FT/1Z Zák.výp.tec.a infor.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Základy informatiky Metodické listy pro předmět Základy informatiky Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty kombinovaného studia s vytvářením a formátováním textových dokumentů, využitím tabulkových procesorů a

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Programové vybavení počítače

Programové vybavení počítače Programové vybavení počítače Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov IKT Tematický okruh Téma Počítač Programové

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Metodický list pro předmět Aplikační software v řízení podniku

Metodický list pro předmět Aplikační software v řízení podniku Metodický list pro předmět Anotace Cílem předmětu je prohloubit znalosti základních uživatelských aplikací a na praktických příkladech vyzkoušet pokročilejší techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel,

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Metodický list pro předmět Aplikační software ve veřejné správě

Metodický list pro předmět Aplikační software ve veřejné správě Metodický list pro předmět Anotace Cílem předmětu je prohloubit znalosti základních uživatelských aplikací a na praktických příkladech vyzkoušet pokročilejší techniky práce v aplikacích MS Word a MS Excel,

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Č.j. 033 / 2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ( zpracovaný podle RVP ZV) ŠKOLA PRO KAŽDÉHO Vzdělávací oblast : informační a komunikační technologie ( Informatika ) Adresa školy: Ředitelka:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Informatika a výpočetní technika (IVT) Úvod do předmětu, základní pojmy IVT, operační systém MS Windows, Internet, e-mail, číselné soustavy a uložení dat v

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

14. Informační a komunikační technologie

14. Informační a komunikační technologie 14. Informační a komunikační technologie 170 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Aplikační software 1 (B_ASA)

Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Tematická oblast: Textové procesory (VY_32_INOVACE_10_2_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen 2013 až leden 2014

Tematická oblast: Textové procesory (VY_32_INOVACE_10_2_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen 2013 až leden 2014 Tematická oblast: Textové procesory (VY_32_INOVACE_10_2_AP) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen 2013 až leden 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení s možnostmi a s prací v

Více

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače

OSNOVA ŠKOLENÍ. Základy práce na počítači. Jednoduchá správa počítače OSNOVA ŠKOLENÍ Základy práce na počítači 1. Úvod do práce s počítačem a) nejdůležitější součásti počítače b) druhy periferních zařízení (mikrofon, sluchátka, ) c) média pro přenos a zálohování dat d) operační

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 5. května 200, č.j. 19 076/2005-24 s platností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PÁS KARET. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová PÁS KARET Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH

ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 8. úprava 25.8.2015 ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, V ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH A VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY V ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Variace Microsoft Word

Variace Microsoft Word Variace 1 Microsoft Word 1. Popis obrazovky 2. Pohyb v dokumentu 3. Označování textu 2 4. Kopírování 3 5. Základní formátování 4 5 6. Základní formátování - procvičovací úlohy 6 1. 3176!!! 7 8 ... 9 10

Více

Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Základní struktura výuky informatiky na naší škole Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve

Více

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ,

Úvod do MS Wordu prověření znalostí ze ZŠ, PRVÁCI 1. A, 1. D Řád učebny a školní sítě, Čištění počítače programem CCleaner, Cookies soubory, Elektronické bankovnictví praktické cvičení, Bakaláři práce z webovou aplikací Jízdomat.cz, Aukro.cz, Komponenty

Více

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie

Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT H/01 Kuchař - Číšník. IKT Informační a komunikační technologie Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ICT_II_S1_02 Popis výukového materiálu

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Základní struktura výuky informatiky na naší škole Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE UČEBNÍ OSNOVY 3. 2 Informatika pro pokročilé Časová dotace 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět informatika pro pokročilé doplňuje vzdělávací obsah předmětu

Více

Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek

Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek Dolanský Tomáš, Lhoták Jan, Hauser Radek Kvalita ICT znalostí studentů v prvních ročnících VŠ (PF JČU) v porovnání s deklarovanými znalostmi dle RVP Znalosti v oblasti počítačové gramotnosti : na velmi

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Aplikační software B

Aplikační software B Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Dále se naučí zpracovávat prezentace

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

1. HDR. 2. Test Práce ve Windows. 3. Tilt-shift efekt. 4. Excel tisk a tvorba grafů. Informatika Ditta Kukaňová

1. HDR. 2. Test Práce ve Windows. 3. Tilt-shift efekt. 4. Excel tisk a tvorba grafů. Informatika Ditta Kukaňová 1. HDR ANOTACE: Výuka tématu grafika, rastrová grafika, práce s programem Zoner Photo Studio KLÍČOVÁ SLOVA: HDR, Zoner Photo Studio, efekty, ořez, rastrová grafika 2. Test Práce ve Windows ANOTACE: Test

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Informatika - 6. ročník

Informatika - 6. ročník Informatika - 6. ročník Textový editor Word Psaní textu, ukládání a zálohování Jednoduché opravy textu, vyhledávání textu, kopírování textu Změny fontů, záhlaví a zápatí, rozdělení textů do sloupců Vytvoření

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MODULY ZAMĚŘENÉ NA IT Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Výuka IVT na 1. stupni

Výuka IVT na 1. stupni Výuka IVT na 1. stupni Autor: Mgr. Lenka Justrová Datum (období) tvorby: 14. 3. 22. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast: MICROSOFT OUTLOOK Anotace: Žáci se seznámí s pojmem Microsoft Outlook. Poznají,

Více

Základní práce v souborovém manažeru

Základní práce v souborovém manažeru Základní práce v souborovém manažeru 18-20-M/01 Informační technologie Základní pojmy a prostředky pro programování webových stránek Zvládnutí nástrojů typických pro programování webových aplikací Základní

Více