KOMPREHENZIVNÍ REHABILITACE U LEUKÉMIÍ V DĚTSKÉM VĚKU. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPREHENZIVNÍ REHABILITACE U LEUKÉMIÍ V DĚTSKÉM VĚKU. Bakalářská práce"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie KOMPREHENZIVNÍ REHABILITACE U LEUKÉMIÍ V DĚTSKÉM VĚKU Bakalářská práce Autor: Kateřina Alexová Fyzioterapie Vedoucí práce: Mgr. Anita Můčková Olomouc 2010

2 Anotace Bakalářská práce Název práce: Komprehenzivní rehabilitace u leukémií v dětském věku Název práce v AJ: Comprehensive rehabilitation of leukaemia in childhood Datum zadání: Datum odevzdání: Vysoká škola: Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Autor práce: Kateřina Alexová Vedoucí práce: Mgr. Anita Můčková Abstrakt v ČJ: Bakalářská práce se zabývá komprehenzivní rehabilitací u leukémie v dětském věku. Během chemoterapeutické léčby se u dítěte objevuje mnoho nežádoucích komplikací onkologické léčby. Některé z těchto komplikací, jsou dobře ovlivnitelné fyzioterapeutickými technikami. Jejich aplikace je zcela individuální a je třeba dbát na fyzický i psychický stav dítěte. Je nutné vždy dodržovat seznam kontraindikovaných metod. Cílem této práce je zaměřit se na rehabilitaci následků onkologické léčby a z poznatků vědeckých studií zhodnotit fyzickou aktivitu dětí během léčby leukémie a po jejím ukončení. Abstrakt v AJ: This thesis deals with comprehensive rehabilitation of leukemia in child age. During chemotherapy the child exhibits many undesirable effects of the oncology treatment. Some of them can be easily influenced by physiotherapeutic techniques. Their application is completely individual and it is necessary to take in account the physical and psychical state of the child. It is necessary to obey the list of contraindicative methods. The aim of this thesis is to focus on rehabilitation of late consequences of the treatment and based on findings from scientific studies, to evaluate the physical activity of children during the treatment of leukemia as well as after its termination. 2

3 Klíčová slova v ČJ: akutní lymfoblastická leukémie, rehabilitace, fyzická aktivita, dítě Klíčová slova v AJ: acuta lymphoblastic leukaemia, rehabilitation, physical activity, child Rozsah: 64 s. 3

4 Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracovala samostatně pod odborným vedením Mgr. Anity Můčkové a uvedla všechny použité literární a odborné zdroje. V Olomouci dne 30. dubna

5 Děkuji Mgr. Anitě Můčkové za ochotu při odborném vedení práce a poskytnutí mnohých cenných rad při jejím zpracování. Dále děkuji Mgr. Kateřině Drápelové za poskytnutí konzultací o rehabilitaci onkologicky nemocných dětí. 5

6 Obsah Úvod Leukémie Epidemiologie leukémie Etiologie leukémie Klinické a laboratorní projevy leukémie Dělení leukémií Akutní lymfoblastická leukémie Klinické projevy Cytomorfologie Imunofenotyp Cytogenetika Léčba Prognóza Akutní myeloidní leukémie Morfologie Cytochemie Imunofenotyp Cytogenetika Léčba Prognóza Chronická myeloidní leukémie Klinické projevy Léčba Prognóza Komprehenzivní rehabilitace zaměřená na následky léčby Rehabilitace v onkologii Kontraindikace rehabilitace Parametry pro přerušení nebo úpravu rehabilitace Pozdní následky léčby ALL plicní funkce Pozdní následky léčby ALL - obezita Pozdní následky léčby ALL neuromuskulární a muskuloskeletální potíže

7 3.6.1 Bolesti kostí Ztráta propriocepce a neuropatie Omezená dorsální flexe v hleznu Svalová atrofie a svalová slabost Snížení energetických výdajů Fyzická aktivita u dětí s akutní lymfoblastickou leukémií Fyzická aktivita během léčby a po léčba ALL Využití jógové metodiky v reedukaci pohybového aparátu Diskuze Závěr Referenční seznam Seznam použitých zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek Seznam příloh

8 Úvod Nádorová onemocnění jsou u dětí druhou nejčastější příčinou úmrtí. V České republice ročně onemocní 350 dětí ve věku do 18 let. Leukémie postihne okolo 100 dětí za rok. Nejčastějším typem leukémie je akutní lymfoblastická leukémie, která tvoří 25 % dětských zhoubných nádorových onemocnění. Roční četnost je 3 případy na dětí do 15 let věku. Celková doba přežití v dnešní době je vyšší než 81 %. Cílem léčby je pro dítě sestavit komplexní, centralizovaný program, který bude zahrnovat multidisciplinární týmový přístup jednotlivých lékařských i nelékařských oborů. Součástí personálního týmu během onkologické léčby musí být dětský onkolog, radioterapeuti, specialisté v oboru dětské pediatrie (chirurg, ortoped, urolog, anesteziolog, endokrinolog, psychiatr aj.) s praxí v léčbě dětských nádorů, zdravotní sestry, psychologové, sociální pracovníci, pedagogové a fyzioterapeuti. Velice důležitá je i spolupráce s rodinnými příslušníky. Onkologická léčba dítěti způsobuje mnoho nežádoucích účinků a léčebných komplikací. Proto je nutné se na tyto komplikace zaměřit nejen z hlediska medikamenózního, ale i z pohledu rehabilitačního. Cílem komprehenzivní rehabilitace je udržení maximální možné kvality života, soběstačnosti, nezávislosti a návratu do normálního života. Rehabilitační léčba je nedílnou součástí jak preventivní, tak léčebné péče u onkologicky nemocných dětí. Při terapii musíme přísně dbát na kontraindikované metody, ale také na fyzický i psychický stav dítěte. Mezi jedny z hlavních problémů chemoterapeutické léčby, jež jsou dobře ovlivnitelné rehabilitační terapií, řadíme sníženou fyzickou aktivitu, snížený dechový objem, svalovou slabost, svalovou atrofii, poruchu hrubé a jemné motoriky, svalovou hypotonii, zkrácení svalů a svalových skupin, omezené rozsahy v kloubech (především dorsální flexe v hleznu), ztrátu propriocepce, s tím spojenou poruchu rovnováhy a neuropatie. Použití fyzioterapeutických technik, metodik a léčebných postupů je u každého dítěte zcela individuální. Cílem bakalářské práce je zhodnotit důsledky onkologické léčby, které jsou dobře ovlivnitelné rehabilitační terapií a zhodnotit podle jednotlivých studií vhodné fyzioterapeutické metodiky a pohybové aktivity pro děti s akutní lymfoblastickou leukémií, u kterých je nastavena chemoterapeutická léčba. 8

9 1 Leukémie Leukémie je nádorové onemocnění krevních buněk, nejčastěji bílých krvinek, při kterém vznikají v kostní dřeni atypické blasty. Blasty jsou přítomny i ve zdravé dřeni a vyvíjejí se ve zralé, funkční krevní buňky. Atypickým blastům vyvíjení ve zralé buňky chybí, chovají se zcela neadekvátně, nekontrolovatelně se množí a zabraňují tak kostní dřeni, aby produkovala zdravé krevní buňky. Po určitém čase se tyto blasty dostanou do oběhu a mohou se usadit i ve vzdálených orgánech (lymfatické uzliny, játra nebo slezina) a méně často (centrální nervový systém,kůže atd.). V těchto orgánech se dále množí a postižení orgán nemůže správně vykonávat svoji funkci (Šrámková, 2006). Leukémie se řadí do skupiny nesourodých maligních chorob, hematopoetické tkáně, pro něž je charakteristická odchylná buněčná proliferace a maturace. Leukémie jsou převážně choroby, které vznikají z jediného klonu, klonální expanzí nezralé lymfoidní nebo myeloidní progenitorové buňky, která je blokována v určitém stádiu diferenciace. Klasifikujeme je podle typu buněk na myeloidní a lymfatické a dále je dělíme podle přirozeného průběhu na akutní a chronické leukémie (Mihál,1998, Koutecký a kol., 1997). Nejčastější formou leukémie je akutní lymfoblastická leukémie, jež tvoří 80%; akutní myeloidní leukémie tvoří 15%; myelodysplastický syndrom 5%; chronická myeloidní leukémie tvoří kolem 2% a chronická lymfatická leukémie se v dětském věku nevyskytuje (Koutecký a kol., 2002). 1.1 Epidemiologie leukémie Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je jedním z nejčastějších nádorových onemocněních dětí a adolescentů (28%). Incidence je asi čtyři nová onemocnění na dětí do 15 let, s vrcholem výskytu mezi rokem života. V tomto období je četnost výskytu ALL nejvyšší 6,9 případů na dětí. Výskyt lehce převyšuje u chlapců než u dívek v poměru 1,2:1. Každoročně v České republice onemocní leukémií přibližně dětí (Mihál, 1998). 9

10 Před 20 lety byla leukémie smrtelná pro více než 80% dětí již 6 měsíců od stanovení diagnózy a pro všechny děti od 2 let. S postupem času, se zavedením účinných léčebných programů s efektní prevencí leukemického poškození centrálního nervového systému a dnes již kvalitní podpůrnou léčbou, pacient dosáhne v 95% kompletní remise a u 65-75% z nich se předpokládá úplné vyléčení (Mihál, 1998). 1.2 Etiologie leukémie Na otázku, co způsobuje leukémii, hledá mnoho vědeckých týmů na celém světě odpověď. Prozatím ale etiologie ALL není doposud zcela objasněna. Faktory, které spolupůsobí při vzniku leukémie jsou známé, přesto žádný z těchto faktorů nemůže sám zapříčinit vznik leukémie. K rozvoji leukémie pravděpodobně přispívá společné působení známých i zcela neznámých vlivů. Známé vlivy můžeme rozdělit do tří skupin: 1.genetické faktory, 2. vliv zevního prostředí a 3. imunologické faktory (Šrámková, 2006). 1. genetické faktory incidence leukémie je vyšší u dětí s vrozenými chromozomálními abereacemi. V desetileté studii, které se zúčastnilo 5406 dětí s akutní leukémií bylo 115 dětí s Downovým syndromem, u nichž byl výskyt leukémie 14 x vyšší. Stejně tak u syndromů s instabilitou chromozomů (Bloomův syndrom, ataxia teleangiectasia, Fanconiho anémie) (Mihál, 1998). 2. vliv zevního prostředí z exogenních faktorů je známý vliv ionizujícího záření, ale také některé velmi intenzivně působící chemické látky, které mohou poškodit kostní dřeň a způsobit následný vznik leukémie. Tyto vlivy mohou působit už prenatálně. Sekundární leukémie mohou vyvolat cytostatika a imunosupresivní léky. Do působení zevních vlivů můžeme zařadit účast virů. Retrovirus HTLV-1 ( druh lidského retroviru) pravděpodobně vyvolává T- lymfocytové a virus Epstein-Barrové některé B-lymfocytové leukémie. Procento leukémií vyvolané těmito faktory je velmi malé. Doposud ale nebyl nalezen virus, který by úzce souvisel se vznikem leukémie u lidí, není však vyloučeno, že některé viry vyvolávají v jádře buňky změny a při spolupůsobení dalších faktorů vedou k rozvoji leukémie (Šrámková, 2006, Šašinka a kol., 2007). 10

11 3. imunologické faktory v dnešní době je přijímána teorie dle Greavese, podle jehož předpokladu je většina dětských ALL následkem abnormální imunologické odpovědi na běžné infekce (Koutecký a kol. 1997, Vaňásek a kol., 1996). 1.3 Klinické a laboratorní projevy leukémie Příznaky se objevují již před stanovením diagnózy leukémie většinou několik dnů nebo týdnů. Objevuje se postupně narůstající únava, nechutenství, často je onemocnění provázeno horečkami, jejichž příčinou je akutní infekce (angína,otitida,bronchitida) při snížení obranyschopnosti organismu. Kolem jedné třetiny dětí má bolesti kostí končetin a bolesti kloubů. U jedné třetiny dětí se při úplném vypuknutí leukémie objeví hepatosplenomegalie, hemoragická diatéza na kůži a generalizované zvětšení lymfatických uzlin. Dětí, které onemocněly leukémií z T- buňek mají obvykle pakety uzlin na krku a rozšíření mediastina na rentgenovém snímku hrudníku. Laboratorními známkami jsou v krevním obraze anémie a trombocytopenie, počet bílých krvinek bývá buď normální, snížený nebo zvýšený. V diferenciálu lze nalézt neutropenie (nedostatek neutrofilů v krvi) a objevují se blasty. Dochází k tzv. hiatus leucaemicus (Koutecký a kol., 1997, Vaňásek a kol., 1996). Hiatus leucaemicus je stav, kdy při vyšetření diferenicálního rozpočtu krevního obrazu bílých krvinek nalézáme kromě zralých granulocytů různé množství atypických blastů, zatímco střední vývojová stadia granulocytů chybějí (Vokurka, Hugo a kol., 2007). 11

12 2 Dělení leukémií 2.1 Akutní lymfoblastická leukémie Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) se řadí mezi nejčastější leukémie dětského věku. Tímto typem leukémie onemocní nejčastěji děti ve věku od dvou do šesti let. Dívky bývají častěji postiženy než chlapci. ALL dobře reaguje na léčbu a dětští pacienti mají vysokou naději na vyléčení (Šrámková, 2006). Dětská ALL je heterogenním nádorovým onemocněním, které se od ALL v dospělém věku odlišuje biologickým chováním i dosaženými výsledky léčby.vznik této leukémie je dán zástavou diferenciace prekurzoru lymfocytu v kostní dřeni a jeho následnou proliferací. Dochází k poškozování genetického materiálu jediné buňky. Vzniklý klon dceřiných buněk má stejný fenotyp i genotyp jako mateřská buňka. Byla zavedena teorie dvou mutací, postihujících genetickou výbavu lymfocytu, podle níž se hodnotí vznik dětské leukémie. U většiny dětí probíhá první prenatálně a druhá je důsledkem běžných virových infekcí. Evoluce leukemického klonu vyžaduje poškození genetické výbavy a v pozdních fázích nacházíme genetické abnormality (Koutecký a kol., 2002) Klinické projevy akutní lymfoblastické leukémie Základem správné diagnózy je stanovení krevního obrazu. Upozorní nás na to leukocytóza vyšší než /mm 3, anémie s hemoglobinem pod 60g/l, trombocytopenie pod /mm 3, granulocytopenie, zvýšená akumulace blastů v periferní krvi. ALL je také nazývána,,doutnající leukémií, to znamená, že se leukemické buňky nevyplavují do krve. Dochází k infiltraci všech lymfatických orgánů. Lymfatický systém (thymus, Peyerské plaky, lymfatické uzliny) je místem, kde dochází ke,,startu T-ALL (akutní lymfoblastická leukémie z řady T-lymfocytů) a B-ALL (akutní lymfoblastická leukémie z řady B-lymfocytů). Klinický obraz je variabilní a nemoc může v některých případech probíhat nepozorovaně i několik měsíců. Charakteristickým znakem, jako je zvětšení thymu je typické pro T-ALL. U B-ALL nalézáme nádorovou masu v dutině břišní, tzv.,, leukemická trias (zvětšení 12

13 mízních uzlin, zvětšení jater a sleziny pod oblouk žeberní a krvácivé projevy na kůži a sliznicích - epistaxe, hematurie, hemoptýza). Zvětšený thymus nebo lymfatické uzliny v mediastinu u 10 % dětí mohou vyvolat dušnost až syndrom horní duté žíly. Infiltrace CNS je přítomna u 3 % dětí, přičemž testikulární infiltrace je u 1% chlapců. K nejčastějším příznakům nemoci řadíme: únavu, bledost, nechutenství, nevolnost, větší tvorba modřin, letargie, dušnost, teploty, infekce různých typů, bolestivost kostí a kloubů, jež mají za následek odmítání chůze. (Koutecký a kol., 2002, Mihál, 1998, Šrámková, 2006, Neal a kol. 1997, Šašinka a kol., 2007) Cytomorfologie akutní lymfoblastické leukémie Podle morfologické FAB (francouzko-americko-britské) klasifikace existují tři typy ALL L 1, L 2 a L 3. Typ L 1 : je tvořen malými homogenními buňkami, které obsahují malé jádro s nenápadným nukleolem. (Mihál, 1998). Charakteristickým znakem je úzký lem cytoplazmy. Lymfoblasty L 1 jsou dvakrát větší než normální lymfocyty. Obr. 1. Akutní lymfoblastická leukémie nátěr kostní dřeně, FAB typ L1 ( Šašinka a kol., 2007) Typ L 2: skládá se z heterogenní populace buněk různých velikostí. Jádra mají nepravidelný tvar a obsahují velké prominující nukleoly. (Mihál, 1998) 13

14 Obr. 2. Akutní lymfoblastická leukémie nátěr kostní dřeně, FAB typ L2 ( Šašinka a kol., 2007) Typ L 3: jde o homogenní skupinu buněk. Lymfoblasty mají bazofilní cytoplasmu s mnohočetnou vakuolizací (Mihál, 1998). Obr. 3. Akutní lymfoblastická leukémie nátěr kostní dřeně, FAB typ L3 (Šašinka a kol., 2007) Imunofenotyp akutní lymfoblastické leukémie Imunologická diagnostika je prováděná metodou průtokové cytometrie, pomocí monoklonálních protilátek proti molekulám na povrchu blastu. Cílem rozlišit imunofenotyp leukemické buňky a stádium jejího vývoje: B-ALL (prob-all, common call, preb-all a zralá B-ALL) a T-ALL (pret-all, intermediální T-ALL a zralá T-ALL) (Stožický a Pizingerová, 2006). 14

15 -B-ALL: blasty pocházejí v 85% z nezralých a ve 2 % ze zralých prekurzorů B lymfatické řady. -T-ALL: tvoří asi 15%. Děti jsou většinou starší než 10 let, mají vyšší leukocytózu, lymfadenomegalii, hepatosplenomegalii a tumor mediastina ( Stožický s Pizingerová, 2006) Cytogenetika akutní lymfoblastické leukémie Až u 90% ALL můžeme pozorovat klonální chromozomální změny se strukturálními i početními aberacemi: - hyperploidie: více jak 50 chromozomů - pseudodiploidie: strukturální aberace s normálním počtem 46 chromozomů - hypoploidie: méně než 46 chromozomů, vzácný výskyt - diploidie: 46 chromozomů (Mihál, 1998) Léčba akutní lymfoblastické leukémie Koncept léčby se skládá z pěti fází: 1) indukční léčbou, která trvá po dobu jednoho měsíce, dosahujeme hematologické remise u 98% dětských pacientů. Od počátku léčby aplikujeme metotrexát do páteřního kanálu (prevence CNS leukémie) 2) fáze konsolidace, trvající osm týdnů, složená z řady cytostatik, zde je terapie cílená na dosažení účinku v mimodřeňových částech těla 3) intenzifikační terapie šestitýdenní fáze je rozhodující fází terapie ALL (zvýšení pravděpodobé doby přežití), opakování indukční terapie 4) udržovací (dlouhodobá) léčba perorálně podáváme merkaptopuri a metotrexát, až do celkového trvání léčby dvou let Celková doba léčby je dva roky (Koutecký a kol., 2002) Prognóza Celková doba přežití bez recidivy je v dnešní době vyšší než 81%. Čím později recidiva vznikne, tím je vyšší pravděpodobnost přežití (až 30%). Pokud dojde u dítěte 15

16 k recidivě během jednoho roku terapie, dítě nemá šanci na přežití jen se samotnou chemoterapií. Po transplantaci hematopoetických kmenových buněk je podíl vyléčených pacientů asi kolem 60%. Prognózu lze vyhodnotit z následujících parametrů z tabulky (Muntau, 2009). Tab. 1. Prognostické faktory u ALL v dětském věku (Muntau, 2009) Pozitivní faktory Negativní faktory Věk (roků) 2-5 pod 1 nebo více než 9 Pohlaví ženské mužské Leukocyty (.10 9 /l) pod 20 víc než 50 Imunotyp c-all T-ALL, prob-all Postižení CNS ne Ano Genetika t(12;21) nebo hyperdiploidie t(4;11) nebo t(9;22) >50 Odpověď na prednison v ano ne předfázi 2.2 Akutní myeloidní leukémie Akutní myeloidní leukémie (AML) je někdy označována jako akutní nelymfoblastická leukémie (ANLL). Buňky akutní myeloidní leukémie jsou odvozeny od prekurzorových buněk granulopoézy, erytropoézy, monocytopoéz či trobmocytopoézy. Tvoří asi 15% ze všech leukémií dětského věku, přičemž incidence je nejvyšší kolem prvních dvou let života a v období dospívání, kolem roků. AML je nejčastější typ leukémie u novorozenců. Etiologie AML závisí na výskytu vrozených onemocněních, kdy je riziko několikanásobně zvýšeno (Downův syndrom, Fanconiho anémie, Kostmannův syndrom). Akutní leukémie jako sekundární nádorové onemocnění po jiných nádorových onemocněních se projevuje jako AML. 16

17 V patogenezi, ke vzniku AML jsou zapotřebí minimálně dvě genetické změny, které se týkají poruchy proliferace a diferenciace hematologických prekurzorových buněk. V kostní dřeni dochází ke vzniku AML, tím je narušena normální hematopoéza a dojde k progresivní incuficienci kostní dřeně. Dochází k infiltraci jiných tkání, jater, sleziny a lymfatických uzlin kvůli vycestování blastů mimo oblast kostní dřeně (Muntau, 2009) Morfologie Všeobecně respektovaná FAB dělí AML do osmi podtypů, které jsou označovány jako M0 M7: M0 (nediferencovaná leukémie), M1 (akutní myeloblastová leukémie bez vyzrávání), M2 (akutní myeloblastová leukémie s vyzráváním), M3 (akutní promyelocytární leukémie), M4 (akutní myelomonocytární leukémie), M5 (akutní monocytární leukémie), M6 (vzácné erytroleukémie) a M7 (megakaryocytární leukémie) (Koutecký a kol., 2002, Muntau, 2009 ) Cytochemie Myeloperoxidázová reakce a barvení Sudanovou černí B (Koutecký a kol., 2002, Muntau, 2009 ) Imunofenotyp 2002 ). Imunofenotyp se používá ke klasifikaci monocytární leukémie (Koutecký a kol., Cytogenetika Asi u 80% dětí mohou být zjištěny cytogenetické aberace a u 20% chromozomální translokace (Koutecký a kol., 2002, Muntau, 2009 ) Léčba Léčba u akutní myeloidní leukémie dosahuje horších výsledků než léčba ALL. Provádíme intenzivnější a kratší chemoterapii. Doba léčby je 1-1,5 roku. Používanými 17

18 léky jsou antracykliny. Udržovací léčba je intenzivnější a přináší více komplikací. Proto zařazení dítěte do normálního života je pomalejší a komplikovanější. Relaps postihuje asi 50% dětí a jedinou léčbou je transplantace kostní dřeně. Po transplantaci ale i tak je riziko návratu leukémie vysoké (Hrodek, 2002) Prognóza Prognóza u dětí s AML je ovlivněna řadou parametrů. Existuje asi 70% šance na vyléčení, ale zůstává i nadále horší než u ALL. Prognóza pacientů, kteří nebyli postiženi recidivou nebo nedosáhli primárně žádné remise, tak je prognóza nepříznivá (Muntau, 2009). Tab. 2. Prognostické faktory u AML v dětském věku (Muntau, 2009) Pozitivní faktory Negativní faktory AML M1 s Auerovými tyčinkami AML M0 AML M2 s Auerovými tyčinkami AML M4 AML M3 AML M6 AML M4 a > než 3% eozinofilů AML M7 t(8;21), t(15;17) komplexní karyotypy <než 15% blastů v kostní dřeni den 15 leukocyty > /l 2.3 Chronická myeloidní leukémie Chronická myeloidní leukémie (CML) je u dětí poměrně vzácné onemocnění, tvořící asi 1-3% dětských leukémií. Incidence je 1 onemocnění na dětí. CML se řadí mezi klonální myeloproliferativní onemocnění, které postihuje většinou starší děti 10 let. V 90% případech byla nalezena chromosomální abnormalita Philadelphia chromosom (reciproká translokace z chromosomu 9 na chromosom 22) (Koutecký a kol., 2002, Šašinka a kol., 2007 ). 18

19 2.3.1 Klinické projevy Onemocnění se dělí na tři období: - chronická fáze: trvá v průměru 3-4 roky - fáze akcelerace: narůstá leukocytóza, objevují se nezralé prekurzory leukocytů, zvětšuje se slezina - blastický zvrat: u 2/3 dětí myeloblastický, u 1/3 lymfoblastický Chemoterapií dosáhneme jen krátkodobé remise. Průměrná délka přežití je 4 roky. K základním projevům řadíme postupně se zvětšující se obvod břicha v důsledku narůstající splenomegalie, sahající pod úroveň pupku (slezina často sahá do malé pánve a přesahuje střední čáru), únava, pocení, subfebrilní teploty, hubnutí, nechutenství. V krevním obraze nacházíme hyperleukocytózu > 100 x 10 9 /l, diferenicál je tvořen myeloidními buňkami všech vývojových stupňů, výrazná anémie nebo trombocytopenie chybí (Koutecký a kol., 2002, Muntau, 2009, Šašinka a kol., 2007). Obr. 4. Dítě s chronickou myeloidní leukémií a rozsáhlou splenomegalií (Hrodek, 2002) 19

20 2.3.2 Léčba V chronické fázi jsou projevy onemocnění a hyperleukocytóza léčeny hydroxyureou. Při dlouhodobém podávání α-interferonu může dojít k remisi. Při dobré odpovědi na léčbu, pacienti dlouhodobě přežívají. K vyléčení je nutná transplantace hematopoetických kmenových buněk (Muntau, 2009) Prognóza Při transplantaci v chronické fázi jsou šance na vyléčení asi 75% (Koutecký a kol., 2002). 20

21 3 Komprehenzivní rehabilitace zaměřená na následky léčby Obecné aspekty rehabilitace rehabilitační problematika má svá specifika a je závislá na postižené anatomické oblasti, histologickém typu nádoru, stádiu onemocnění, onkologické léčbě s vedlejšími následky, věku pacienta, prognóze, psychickém stavu a sociálním zázemí. Terapeutické cíle rehabilitace můžeme rozdělit do 4 kategorií: 1) preventivní 2) obnovující 3) podpůrnou 4) paliativní Cílem rehabilitačního procesu je maximální zlepšení kvality života, soběstačnosti a návrat do normálního života (Trávníčková-Kittlerová a kol., 2004). Prokazatelný úspěch komplexního přístupu k onkologicky nemocným dětem je mutlidisciplinární týmová péče, na které se podílejí: a) kvalifikovaní specialisté v oboru dětské onkologie b) kvalifikovaní specialisté v oboru dětské chirurgie, urologie, ortopedie, neurochirurgie, otorinolaryngologie, gynekologie, stomatologie a oftalmologie s praxí v léčbě nádorů u dětí c) radioterapeuti s praxí v léčbě nádorových onemocněních d) dětští patologové se zaměřením na diagnostiku nádorů e) specialisté v oboru zobrazovacích metod f) rehabilitační pracovníci g) dětské zdravotní sestry h) specialisté v oboru dětská nefrologie, endokrinologie, anesteziologie, klinická genetika, dermatologie, pneumologie, kardiologie, imunologie, psychiatrie, gastroenterologie, dietologie a neurologie i) pedagogové j) dokumentační a statističtí pracovníci (Koutecký a kol., 1997). Rehabilitaci provádíme u dětských pacientů jak léčených, tak i u těch, kteří po ukončené léčbě dlouhodobě přežívají nebo jsou vyléčeni (protože mohou vzniknout pozdější nežádoucí následky léčby, které je třeba rehabilitovat). Rozhodně 21

22 s rehabilitační péčí neopomíjíme pacienty, kteří nemají naději na vyléčení, je nutné jim zajistit kvalitní zbytek života. Pod pojmem komprehenzivní rehabilitace rozumíme ucelenou komplexní rehabilitační péči, do které patří rehabilitace léčebná, výchovně vzdělávací, pracovní, sociální, psychologická, technická, právní a ekonomická. Rehabilitace somatická, psychická a sociální se navzájem ovlivňují, protože tělesné poškození ovlivňuje negativně psychiku dítěte i jeho následnou resocializaci. Význam rehabilitace je velice důležitý, protože dítě by mělo během léčby leukémie žít plnohodnotný život. Nejdůležitější je dosáhnout návratu funkční normy, jindy je úprava jen částečná a někdy dosáhneme jen stabilizace požadované funkce. Již vzniklá poškození se snažíme kompenzovat nebo substituovat. Hlavním cílem rehabilitace u nenapravitelných stavů je umožnit dítěti kvalitní život. Při zanedbání nebo neposkytnutí adekvátní rehabilitace, může dojít ke vzniku dalších následků a zpravidla vede k těžkému poškození dítěte (Koutecký a kol., 2002). 3.1 Rehabilitace v onkologii Použití fyzioterapeutických technik, metodik a léčebných postupů je u každého dítěte zcela individuální. Nejčastěji používané postupy jsou: manuální techniky, ze kterých používáme mobilizační techniky. Vždy však dbáme na onkologické kontraindikace. Nikdy je neaplikujeme v místě ložiska či metastázy nádoru. Nepoužíváme fasciální tlakovou masáž. Dále využíváme manuální lymfodrenáž, přičemž nesmí dojít k porušení kožního krytu. Vhodné jsou relaxační techniky na navození svalového a psychického uvolnění. U neurologických komplikací se využívá PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace), koncept Bobathových a SMS (senzomotorická stimulace). Z fyzikální terapie můžeme aplikovat negativní termoterapii, při respektování kontraindikací termoterapie. Dále celkovou hydroterapii s teplotou vody do 37 C a lokální termoterapii ( Kolář a kol., 2009). 3.2 Kontraindikace rehabilitace Zakázané jsou veškeré metody a fyzioterapeutické techniky, které mohou poškodit kožní kryt v oblasti spádových lymfatických splavů. Jsou kontraindikovány 22

23 metody, při kterých by došlo ke zvýšení vegetativních funkcí, buněčného metabolismu a lokální hyperémii s následnou vazodilatací. Do kontraindikovaných metod patří ultrazvuk, diatermie, aplikace pozitivní termoterapie v místě primárního nádoru, fototerapie infračerveným zářením, hydroterapie nad 37 C, elektroterapie v blízkosti primárního nádoru. Dále je do kontraindikací zahrnuta Vojtova reflexní lokomoce pro zvýšení metabolismu a ovlivnění vegetativních funkcí. Jsou zakázány jakékoliv typy stimulací a masáží v místě postiženém nádorovými buňkami a v místech spádových lymfatických uzlin. Absolutní kontraindikací jsou manipulační a nárazové techniky v místě metastatického postižení skeletu a okolních segmentech (Kolář a kol., 2009). 3.3 Parametry pro přerušení nebo úpravu rehabilitace Během prováděné terapie si musíme řídit laboratorními výsledky. Jakmile tyto hodnoty přestoupí určitou hranici je nutné rehabilitaci ukončit. Při svalové aktivitě u dětí pozorujeme leukocytózu. Leukocyty pod 4, l ( = snížení imunity ). Při nízkém počtu leukocytů je třeba nezvyšovat fyzickou zátěž. Další hodnotou je hemoglobin. Pokud je hemoglobin v rozmezí g/l cvičíme s dítětem jen plné rozsahy v kloubu, aktivita svalů je na 3. stupni svalového testu, zaměřujeme se na izometrická cvičení. Nedoporučuje se aerobní zátěž a koncentrická svalová kontrakce. Pokud je hemoglobin pod hodnotu 75 g/l volíme u dítěte pouze minimální fyzickou zátěž v rámci lůžka a využíváme pasivních pohybů. Jakmile hodnota hemoglobinu stoupne nad g/l nastavujeme u dítěte mírnou aerobní aktivitu a v rámci rehabilitace využíváme koncentrickou svalovou kontrakci. U onkologicky nemocných dětí dochází také k minerálové dysbalanci ( Kolář a kol., 2009). 3.4 Pozdní následky léčby ALL plicní funkce Výsledky této studie ukazují, že systematické VO 2 max. hodnoty (a tedy i úroveň fyzické aktivity) u dětí, kteří přežily ALL jsou v průměru sníženy o 13% ve srovnání s kontrolními zdravými skupinami (Brussel a kol., 2005). 23

24 Další studie neshledala významné rozdíly mezi dětmi, které ALL přežily a kontrolní skupinou. Zjistili, že léčené děti dosáhly nižšího respiračního kvocientu (tj. poměr vydaného CO 2 (oxid uhličitý) a VO 2 ), ale VO 2 (spotřeba kyslíku) při submaximální i maximální zátěži byly vyšší. Vizinová a kol. během studie zjistili, že děti po ALL byly povzbuzováni k fyzické aktivitě, zatímco děti kontrolní skupiny vedly sedavý způsob života (Vizinová a kol., 2002). Bylo zjištěno, že nejsou žádné významné rozdíly u cvičební kapacity mezi dětmi, které přežily ALL s normálními výsledky zátěžové echokardiografie a zdravou kontrolní skupinou ( Hauser a kol., 2001) Vizinová a kol. v průběhu zátěžového vyšetření ani v kontrolní ani v intervenované skupině nezjistili žádné nežádoucí příhody. Důvodem k ukončení testu však vždy bylo svalové vyčerpání (Vizinová a kol., 2002). Snížení VO 2 max. je také dáno zhoršenou srdeční funkcí, tím je omezena zásoba kyslíku ve svalech. Proti nádorová terapie může ovlivnit střední srdeční dynamiku a tím prokrvení tělesných tkání, zejména cvičící svaly. Antracykliny mohou vyvolat poškození myokradu, např. kardiomyopatie, s následným snížením minutového srdečního objemu. Sedavé zvyky (především klid na lůžku) navodí srdeční atrofii a dále redukují tepový objem a tím srdeční minutový objem. Ačkoliv děti, které přežili ALL, mají sedavé návyky a zmenšenou VO 2 max. jsou schopni dosáhnout normálních hodnot maximální srdeční frekvence během cvičení. Zhoršený tepový objem je velkou měrou zodpovědný za jejich zmenšený srdeční minutový objem a tak snížený VO 2 max. Proti nádorová terapie může také změnit kapacitu plic během cvičení u dětí, které ALL přežily, kvůli škodlivým účinkům na plicní funkci (Brussel a kol., 2005). Kraniospinální ozáření nebo plicní infekce během nebo po léčbě dětské ALL mohou redukovat celkovou kapacitu plic a poškodit plicní tkáň, to vede ke snížení přívodu kyslíku krví do tkání. Pro výše uvedené důvody není překvapující, že maximální schopnost těla spotřebovávat kyslík (maximální příjem kyslíku, VO 2 max., obvykle se vyjadřuje jako objem kyslíku spotřebovaný za jednotku času vztažený k tělesné hmotnosti (ml/kg/min) během stupňovaného cvičení až do vyčerpání), směřuje ke snížení u dětí, které ALL přežily. Jde o snížení o ~ 6ml/kg/min nebo o 13%. Tento výsledek je klinicky významný. VO 2 max je považována světovou zdravotnickou organizací za jediný nejlepší ukazatel aerobní fyzické tělesné zdatnosti. 24

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Příčiny a projevy abnormálního vývoje

Příčiny a projevy abnormálního vývoje Příčiny a projevy abnormálního vývoje Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze MUDr. Filip Wagner Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie (B02241) 1 Vrozené vývojové vady vývojové poruchy

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha

Demyelinizační onemocnění CNS. MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizační onemocnění CNS MUDr. Eva Krasulová Neurologická klinika 1.LF UK a VFN, Praha Demyelinizace = poškození myelinu Neurodegenerace = poškození nervového vlákna - demyelinizace může nastat v

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více