Očkování rizikových skupin pacientů proti pneumokokovým infekcím Medicína po promoci str. 44 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Roman Chlíbek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očkování rizikových skupin pacientů proti pneumokokovým infekcím 19.3.2013 Medicína po promoci str. 44 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Roman Chlíbek"

Transkript

1 Očkování rizikových skupin pacientů proti pneumokokovým infekcím Medicína po promoci str. 44 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Roman Chlíbek Souhrn Pneumokoková onemocnění patří stále mezi závažná onemocnění dětské i dospělé populace. Přes dostupné očkování patří stále rizikové skupiny pacientů mezi nejohroženější. V některých zemích, kde pozorují nepřímý účinek očkování dětí na pokles incidence invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých, nepozorují tento pokles u rizikových skupin a imunokompromitovaných. V České republice dosud nepřímý efekt nebyl zaznamenán, proto očkování starších dospělých a pacientů s imunosupresí či komorbiditami proti pneumokokům má veliký význam. K dispozici jsou dva druhy vakcín, konjugovaná 13valentní a polysacharidová 23valentní. Každá z nich má své výhody a nevýhody. Jednou z cest, jak zvýšit proočkovanost právě rizikových skupin, je tvorba národních doporučení pro očkující lékaře. Proto vzniklo doporučení České vakcinologické společnosti pro pneumokokovou vakcinaci v dospělosti, pro aplikaci obou vakcín. Plné využití očkování konjugovanou vakcínou proti pneumokokům v rizikových skupinách pacientů lze očekávat po rozšíření věkové indikace na prakticky všechny věkové kategorie a potvrzení účinnosti v prevenci pneumonií. Klíčová slova: pneumokoky / konjugovaná vakcína / polysacharidová vakcína / imunosuprese / riziková skupina / pneumonie / imunogenicita Summary Pneumococcal infections can still be considered severe illnesses in both pediatric and adult patients. Despite available vaccination, at-risk groups are still the most endangered ones. In some countries, an indirect effect of childhood vaccinations in the sense of decreasing incidence of invasive pneumococcal infections in adults is observed while this effect is absent in at-risk groups and immunocompromised patients. This indirect effect has not been described in the Czech republic yet; thus, the vaccination of the elderly and immunosuppressed or comorbid patients is of great importance here. Two types of vaccine are available conjugated 13- valent and polysaccharide 23-valent. Each has its advantages and drawbacks. One approach to increasing the vaccination rate is represented by development of national recommendations for vaccinating physicians. Recommendation of the Czech Vaccinological Society was developed for this reason, concerning both vaccines. Full use of vaccination with the conjugated antipneumococcal vaccine in the at-risk groups can be expected after broadening the age-dependent indication to practically all age categories and after the effectiveness of vaccination in prophylaxis of pneumonia is confirmed. Keywords: pneumococci / conjugated vaccine / polysaccharide vaccine / immunosuppression Úvod Pneumokoková onemocnění i v éře očkování zůstávají jedním z nejvýznamnějších závažných onemocnění v dětské i dospělé populaci. Původcem onemocnění je Streptococcus pneumoniae, gram-pozitivní diplokok s polysacharidovým pouzdrem. Antigenní složení pouzdra určuje jednotlivé sérotypy pneumokoků, je esenciálním faktorem virulence a také cílovým místem účinku očkovacích látek. V současné době je známo minimálně 94 sérotypů, přičemž necelých 30 sérotypů tvoří 90 % všech zachycených původců onemocnění.1 Jednotlivé sérotypy nejsou stejně patogenní a jejich zastoupení v populaci se regionálně liší. Rozdílný výskyt pneumokokových sérotypů je ovlivněn řadou faktorů, mezi které patří zejména faktor času (fluktuace prevalence v čase), vakcinační programy, používání antibiotik a změny v antibiotické léčbě, socioekonomické podmínky, úspěšnost záchytu (danou četností a způsobem provádění hemokultur a kultivací). Svůj podíl na měnící se prevalenci může mít také postupné stárnutí populace, kdy přibývá pacientů s chronickým onemocněním nebo imunokompromitovaných a narůstající podíl rizikových pacientů v populaci.2-7 Klinické projevy pneumokokových onemocnění zahrnují různé formy od nejzávažnějších invazivních pneumokokových onemocnění, jako jsou sepse, meningitidy a bakteriemické pneumonie, až po méně závažné, ale četnější neinvazivní (slizniční) pneumokokové nákazy v podobě akutních otitid a sinusitid. Některé neinvazivní formy onemocnění se mohou stát invazivními, např. když se původně lobární pneumonie komplikuje bakteriémií.8 Bakteriemické pneumonie jsou u dospělých nejčastější formou invazivních pneumokokových onemocnění (v USA až 70 %, v ČR 42 % všech invazivních

2 pneumokokových onemocnění). Jejich incidence a podíl na invazivních pneumokokových onemocnění stoupá s věkem, u osob nad 40 let věku je jejich podíl na invazivních pneumokokových onemocnění 41 %, u osob starších 65 let je to 47% podíl.9,10 V porovnání s předchozími roky dochází k pozvolnému nárůstu hlášených bakteriemických pneumonií také v řadě ostatních zemích. Podíl pneumonií na invazivních pneumokokových onemocněních u osob starších 50 let tvořil v Polsku 34 % v roce 2007, 41 % v roce 2008 a 47 % v roce Tento stoupající podíl může být zároveň výsledkem zlepšení surveillance invazivních pneumokokových onemocnění.11 Závažnost onemocnění a mortalita může být také ovlivněna vyvolávajícím sérotypem. Některé sérotypy jsou spojeny s vyšší závažností a mortalitou.12 Celková letalita u bakteriémie je 20 %, u osob starších stoupá až na 60 %, celková letalita u meningitidy je 30 %, u starších dospělých až 80 %.13 V nejvyšším riziku úmrtí jsou osoby starší 50 let. V České republice je nejvyšší letalita u? 65letých, následovaná věkovou kategorií let.14 Letalita pneumokokové pneumonie u starších dospělých může být %, u imunokompromitovaných až 50 %. Epidemiologie pneumokokových onemocnění u rizikových skupin pacientů Přes dosažené pokroky v prevenci a léčbě zůstává Streptococcus pneumoniae významnou příčinou morbidity a mortality v dospělé populaci starší 50 let, zejména pak u osob starších 65 let a u rizikových skupin. Každoroční incidence invazivních pneumokokových onemocnění u osob starších 65 let se v rozvojových zemích pohybuje mezi 24 a 85 případy na 100 tisíc obyvatel, v České republice v roce 2011 byla incidence 8,1/ obyvatel.14 Více než polovina všech případů úmrtí na invazivní pneumokoková onemocnění ve Spojených státech amerických je zaznamenána u starších dospělých a imunokompromitovaných dospělých. V České republice (ČR) je věkově specifická smrtnost nejvyšší v kategorii starších 65 let, kde došlo oproti roku 2010 k mírnému nárůstu (18,6 % v roce 2010 a 21,2 % v roce 2011), a dále pak v kategorii let (12,8 % v roce 2010 a 2011).14 U dětí do pěti let věku byly v roce 2011 zaznamenány pouze tři úmrtí. V porovnání s dětmi do pěti let věku, kde je zaznamenáván za poslední dva roky výrazný pokles incidence invazivních pneumokokových onemocnění, u starších osob (? 65 let) dochází naopak od roku 2007 k pozvolnému nárůstu incidence (6,4/ v roce 2007 proti 8,8/ v roce 2010). Tento nárůst může také souviset se zlepšením surveillance invazivních pneumokokových onemocnění. V současnosti jsou v ČR nejrizikovější z pohledu nemocnosti a smrtnosti na invazivní pneumokoková onemocnění starší osoby. Incidence invazivních pneumokokových onemocnění se u dospělých v roce 2011 pohybovala od 1,4/ ve věkové kategorii let do 8,1/ ve věkové kategorii starších 65 let.14 Na jedno nemocné dítě ve věku 1 4 let připadají dva nemocní dospělí ve věku 65 let a více. Dospělí s komorbiditami mají také vyšší riziko vzniku invazivních pneumokokových onemocnění. Nepřímý účinek očkování dětské populace na pokles incidence invazivních pneumokokových onemocnění u neočkované dospělé populace, který se projevil v řadě zemí, se neprojevil u rizikových skupin pacientů. Nepřímý efekt také nebyl pozorován plošně ve všech zemích. V některých zemích, jako je Dánsko, Německo, Velká Británie, ale i Česká republika, neovlivnilo očkování dětí v posledních pěti letech incidenci invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých a v některých zemích naopak dochází k vzestupu mortality u dospělých ve věku let a 65 let a starších v porovnání s dětmi do jednoho roku. V porovnání se zdravými je incidence invazivních pneumokokových onemocnění u rizikových skupin pacientů mnohonásobně vyšší. Incidence invazivních pneumokokových onemocnění u hematoonkologických pacientů ve věku let v roce 2010 v USA byla 186/ a u HIVpozitivních pacientů pak 64/ Incidence pneumokokových onemocnění u těchto rizikových pacientů tak může ve skutečnosti být až 20krát vyšší než u ostatní populace. Až 50 % všech těchto případů invazivních pneumokokových onemocnění u imunokompromitovaných pacientů bylo způsobeno sérotypy, které jsou obsaženy v 13valentní konjugované vakcíně a dalších 21 % sérotypy obsaženými v 23valentní polysacharidové vakcíně. Všechna tato data potvrzují význam očkování proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti, zejména pak u rizikových skupin. Polysacharidová versus konjugovaná pneumokoková vakcína V současné době jsou k dispozici konjugované a polysacharidové vakcíny proti pneumokokům. Konjugovaná pneumokoková vakcína k použití v dospělosti Prevenar 13 (PCV13) obsahuje 13 kapsulárních sérotypů 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F a 23F, konjugovaných s nosným difterickým proteinem CRM 197. Z polysacharidových vakcín je dále dostupná 23valentní vakcína Pneumo 23 (), která je připravena z purifikovaných kapsulárních antigenů. Celkem 12 antigenů je shodných s antigeny v PCV13 plus, je zde 11 antigenů navíc, celkem tedy antigeny získané z 23

3 sérotypů Streptococcus pneumoniae 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F a 33F. Imunitní odpověď a délka ochrany je ovlivněna složením vakcín. Zásadní rozdíl mezi konjugovanou a polysacharidovou pneumokokovou vakcínou je ve způsobu stimulace imunitního systému a počtu antigenů jednotlivých pneumokokových sérotypů. Konjugovaná vakcína obsahuje antigeny závislé na buňkách T (T-dependentní) stimulující lymfocyty B za účasti Th buněk s produkcí paměťových buněk B. Polysacharidová vakcína obsahuje antigeny nezávislé na buňkách T (T-independent) stimulující pouze lymfocyty B bez produkce paměťových buněk B. Konjugovaná vakcína obsahuje antigeny 13 sérotypů, polysacharidová 23 sérotypů. Výhodou konjugované vakcíny je vysoká imunitní odpověď na očkování u dospělých, tvorba postvakcinačních paměťových buněk vedoucí k imunitní paměti s vysokou protilátkovou odpovědí na přeočkování, předpokládaná dlouhodobá protekce (přesná délka nebyla dosud stanovena), populační vliv na pokles nazofaryngeálního nosičství pneumokoků a možnost přeočkování osob v minulosti očkovaných polysacharidovou vakcínou. Její nevýhodou použití v dospělosti je vyšší cena než je u polysacharidové vakcíny, nižší sérotypové pokrytí, věková limitace od 50 let věku a zatím chybějící indikace prevence komunitních pneumonií. Po aplikaci konjugované vakcíny jako přeočkování po polysacharidové vakcíně nebyla pozorována hyporesponzivita. Přesto, že data účinnosti pro PCV13 u imunokompromitovaných osob nejsou dosud k dispozici, provedené studie se sedmivalentní konjugovanou vakcínou (PCV7) prokázaly 75 % účinnost v prevenci invazivních pneumokokových onemocnění u pacientů s infekcí HIV.16 Rizikové skupiny pacientů Výskyt a možné komplikace pneumokokových onemocnění v dospělosti jsou ovlivněny řadou rizikových faktorů, které současně vymezují skupiny nejohroženějších osob s doporučením k očkování. 17,18 Je to faktor věku, kdy v nejvyšším riziku vzniku onemocnění jsou osoby starší 50 let, zejména pak osoby? 65 let. Rizikovým faktorem je také životní styl, kdy vyšší výskyt onemocnění je zaznamenáván u alkoholiků a u kuřáků. Také osoby pobývající v léčebnách dlouhodobě nemocných patří mezi rizikové skupiny osob. Dalším významným rizikovým faktorem je současné chronické onemocnění nebo poruchy funkce některých orgánů, které zvyšují riziko onemocnění invazivních pneumokokových onemocnění minimálně šestkrát. Některá chronická onemocnění výrazně více zvyšují riziko vzniku invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých (tab. 1).19 Ve vysokém riziku vzniku onemocnění jsou zejména osoby s funkční nebo anatomickou asplenií, osoby s chronickým onemocněním srdce, plic, jater nebo ledvin a pacienti s kochleárními implantáty. Pacienti s chronickým srdečním onemocněním jsou v desetkrát vyšším riziku a pacienti s chronickým plicním onemocněním v sedmkrát vyšším riziku invazivních pneumokokových onemocnění než stejně staré dospělé osoby. Podobně jsou v riziku invazivních pneumokokových onemocnění pacienti s likvoreou a osoby s orgánovými transplantacemi. Rizikovým faktorem jsou imunosuprese, stavy vrozené nebo získané imunodeficience, včetně onemocnění virem HIV, hematologické malignity, transplantace hematopoetických buněk, imunosupresivní léčba, včetně léčby systémovými kortikosteroidy. 18 Pacienti s diabetes mellitus jsou v šestkrát vyšším riziku invazivních pneumokokových onemocnění.19 Výskyt a možné komplikace pneumokokových onemocnění v dospělosti jsou ovlivněny řadou rizikových faktorů, které současně vymezují skupiny s doporučením k očkování. Očkování proti pneumokokovým onemocněním je doporučeno zejména dospělým s následujícími rizikovými faktory: 1. Faktor věku. Osoby ve věku 65 let a starší jsou ve zvýšeném riziku onemocnění a komplikací i přes jejich dobrý zdravotní stav. Toto riziko začíná narůstat již od 50 let věku. 2. Zdravotní faktor. Vrozená nebo získaná imunodeficience hypogamaglobulinémie, funkční nebo anatomická asplenie, dysfunkce sleziny, onemocnění krvetvorných orgánů, infekce HIV, nádorová onemocnění před chemoterapií nebo radioterapií, plánovaná transplantace buněk nebo orgánů, imunosupresivní terapie, chronické onemocnění srdce (mimo hypertenze), cév, plic (včetně asthma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci, emfyzému), jaterní cirhóza, chronická hepatopatie, diabetes mellitus nebo jiná metabolická onemocnění, neurologické poruchy. Kochleární implantáty. Chronické renální selhání, nefrotický syndrom, leukémie, lymfomy, Hodgkinova nemoc, generalizované malignity, myelom. 3. Ostatní faktory. Kuřáctví nebo alkoholismus. Se stoupajícím množstvím vykouřených cigaret úměrně stoupá riziko vzniku onemocnění. Kuřáci mají až 4 vyšší riziko vzniku invazivních pneumokokových onemocnění než stejně staří nekuřáci. Očkování polysacharidovou vakcínou je doporučeno k protekci před pneumokokovými infekcemi, zejména před pneumoniemi způsobenými sérotypy obsaženými ve vakcíně pro osoby od dvou let věku ve vysokém riziku onemocnění pneumokokovou infekcí. Cílovými skupinami jsou především osoby ve věku 60 let a starší, zvláště starší osoby žijící v ústavech, oslabené nebo s doprovázejícími

4 chronickými onemocněními, avšak bez výrazného imunodeficitu. U osob s imunodeficitem byla prokázána nižší účinnost této polysacharidové vakcíny. Proto vzhledem k vyšší imunogenicitě konjugované vakcíny je její aplikace vhodnější právě pro staré osoby (starší 65 let věku), pro osoby v imunosupresi bez ohledu na věk a pro rizikové skupiny pacientů. Imunokompromitované osoby ve věku let je možné očkovat jedině polysacharidovou vakcínou, protože konjugovaná vakcína není zatím pro tento věk schválena. Doporučení pro použití polysacharidové a konjugované vakcíny u rizikových skupin Zvýšení proočkovanosti je možné dosáhnout mimo jiné také přípravou doporučení pro lékaře primární péče. Proto řada zemí připravila národní doporučení pro očkování s využitím jak polysacharidové, tak konjugované vakcíny. Tato doporučení jsou připravena zejména pro osoby ve vysokém riziku pneumokokových onemocnění, imunosuprimované osoby a chronicky nemocné pacienty. Také Česká vakcinologická společnost vydala doporučení pro pneumokokovou vakcinaci v dospělosti v ČR.20 Pro osoby bez zřejmého rizika je doporučena aplikace vybrané pneumokokové vakcíny podle věku. Přičemž osobám ve věku let je doporučena polysacharidová 23valentní vakcína a osobám starším 65 let jsou doporučeny vakcíny obě, nejprve konjugovaná 13valentní vakcína aplikovaná jako první v pořadí, následovaná aplikací jedné dávky polysacharidové vakcíny s minimálním odstupem dvou měsíců. Osobám ve věku let je doporučena aplikace polysacharidové nebo konjugované vakcíny (tab. 2). Chronicky nemocným (chronické srdeční onemocnění, městnavé srdeční selhání, kardiomyopatie, chronická plicní onemocnění, emfyzém, asthma bronchiale, diabetes mellitus, chronické onemocnění jater, únik mozkomíšního moku, kochleární implantát), ale imunokompetentním pacientům ve věku do 60 let věku je doporučeno aplikovat jednu dávku polysacharidové vakcíny. Osobám starším 60 let pak konjugovanou vakcínu, vzhledem k její vyšší imunogenicitě u starších osob. U pacientů nad 60 let věku s únikem mozkomíšního moku nebo s kochleárním implantátem, kde je vyšší riziko invazivního onemocnění, např. pneumokokové meningitidy, je doporučeno aplikovat obě vakcíny. Nejprve konjugovanou (PCV13) a po té s odstupem nejméně dvou měsíců polysacharidovou vakcínu (). Konjugovaná vakcína vede následně k silné indukci imunitní odpovědi a vytvoření paměťových buněk a polysacharidová vakcína vede k rozšíření sérotypového pokrytí. Imunokompromitovaným osobám (vrozený nebo získaný imunodeficit, infekce HIV, chronické selhání ledvin, nefrotický syndrom, leukémie, lymfomy, generalizované nádorové onemocnění, poléková imunosuprese, orgánové transplantace, transplantace kmenových buněk, mnohočetný myelom) nebo osobám s asplenií bez ohledu na věk je doporučeno aplikovat nejprve konjugovanou vakcínu (PCV13) a pak s odstupem 2 6 měsíců polysacharidovou vakcínu () (tab. 3). Pneumokoková vakcína by měla být aplikována nejméně dva týdny před plánovanou splenektomií nebo zahájením imunosupresivní léčby. Imunokompromitované osoby nebo osoby s asplenií je možné po pěti letech od poslední dávky jednou přeočkovat vakcínou. Pro dospělé osoby ve věku let ve vyšším riziku invazivních pneumokokových onemocnění je k dispozici zatím pouze polysacharidová vakcína. Přesto je možné diskutovat o nových možných strategiích, zejména v případě očekávaného schválení konjugované 13valentní vakcíny také pro osoby ve věku let. V zemích, kde není pozorován nepřímý účinek očkování dětí na pokles výskytu invazivních pneumokokových onemocnění u starších dospělých, je podporováno doporučení vakcinace všech osob starších 65 let. Závěr Pneumokoková onemocnění patří mezi jedny z nejčastějších příčin úmrtí na onemocnění ovlivnitelná vakcinací. Nejvyšší riziko je u malých dětí, starších dospělých a rizikových skupin pacientů bez ohledu na věk. Déle než 30 let po zavedení polysacharidové a déle než 10 let po zavedení konjugované pneumokokové vakcíny zůstává Streptococcus pneumoniae významným původcem onemocnění. V současnosti se možnosti očkování v dospělosti, kromě polysacharidových vakcín, rozšířily o použití konjugovaných vakcín proti pneumokokům u dospělých osob. Význam očkování proti pneumokokům v dospělosti je zcela nepochybný. Je to nástroj prevence invazivních pneumokokových onemocnění a komunitních pneumonií vedoucí ke snížení rizika komplikací a úmrtí na invazivní pneumokoková onemocnění u dospělých, včetně osob s komorbiditami a osob z rizikových skupin. Nová indikace použití konjugované vakcíny proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti významně rozšiřuje možnosti prevence této nemoci. Jedna dávka PCV13 může být doporučena pro všechny osoby? 50 let bez ohledu na předchozí vakcinaci proti pneumokokům, zejména pak rizikovým skupinám a starším dospělým. Doporučení použití konjugované vakcíny (PCV13) spolu s polysacharidovou vakcínou () pro imunokompromitované a rizikové pacienty je cesta zvýšení možnosti protekce těchto vysoce vnímavých osob. Dalším rozšířením bude potvrzení indikace PCV13 k prevenci komunitních

5 pneumonií na základě očekávaných výsledků klinických studií. V některých zemích má PCV13 již registrovanou indikaci k prevenci jak invazivních pneumokokových onemocnění, tak pneumonií (USA, Austrálie), v některých zemích má zatím registraci pouze k prevenci invazivních pneumokokových onemocnění (Evropská unie včetně ČR, Kanada). Výhodou použití PCV13 je možnost očkovat dosud neočkované dospělé, dospělé dříve očkované a dospělé s neznámou předchozí vakcinací proti pneumokokovým onemocněním. Obě vakcíny (PCV13, ) je možné aplikovat současně s vakcínou proti chřipce, za předpokladu, že se vakcíny podávají do dvou různých míst. Plné využití očkování konjugovanou vakcínou proti pneumokokům v rizikových skupinách pacientů lze očekávat po rozšíření věkové indikace na prakticky všechny věkové kategorie a potvrzení účinnosti v prevenci pneumonií. Práce byla podpořena Dlouhodobým záměrem rozvoje organizace 1011 Literatura 1. World Health Organization. Acute respiratory infections (update September 2009) Feikin DR, Klugman KP. Historical changes in pneumococcal serogroup distribution: implications for the era of pneumococcal conjugate vaccines. Clin Infect Dis 2002;35: Feikin DR, Klugman KP, Facklam RR, et al. Increased prevalence of pediatric pneumococcal serotypes in elderly adults. Clin Infect Dis 2005;41: Guevara M, Barricarte A, Gil-Setas A, et al. Changing epidemiology of invasive pneumococcal disease following increased coverage with the heptavalent conjugate vaccine in Navarre, Spain. Clin Microbiol Infect 2009;15: Kellner JD, Vanderkooi OG, MacDonald J, et al. Changing epidemiology of invasive pneumococcal disease in Canada, : update from the Calgary-area Streptococcus pneumoniae research (CASPER) study. Clin Infect Dis 2009;49: Albrich WC, Baughman W, Schmotzer B, Farley MM. Changing characteristics of invasive pneumococcal disease in Metropolitan Atlanta, Georgia, after introduction of a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine. Clin Infect Dis 2007;44: Jansen AG, Rodenburg GD, van der Ende A, et al. Invasive pneumococcal disease among adults: associations among serotypes, disease characteristics, and outcome. Clin Infect Dis 2009;49:e Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. 11th edition. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; Center for Disease Control and Prevention Active Bacterial Corer Surveillance Report, Emerging Infections Program Network, Streptococcus pneumoniae, Available from: spneu09.pdf 10. Motlová J, Beneš Č, Křížová P. Invazivní pneumokoková onemocnění v České republice v roce Zprávy EM (SZÚ Praha). 2010;19: Skoczyńska A, Sadowy E, Bojarska K, et al. The current status of invasive pneumococcal disease in Poland. Vaccine 2011;29: Jansen AG, Rodenburg GD, van der Ende A, et al. Invasive pneumococcal disease among adults: associations among serotypes, disease characteristics, and outcome. Clin Infect Dis 2009;49:e Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pneumococcal Disease. In: Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, Pink Book. 10th edition 2007;12: Motlová J, Kozáková J, Křížová P. Invazivní pneumokoková onemocnění v České republice v roce Zprávy EM (SZÚ Praha). 2011;20: Cohen AL, Harrison LH, Farley MM, et al. Prevention of invasive pneumococcal immunization. AIDS 2010;24: French N, Gordon SB, Mwalukomo T, et al. A trial of a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in HIV-infected adults. N Engl J Med 2012;362: World Health Organization. 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2008;83: Centers for Disease Control and Prevention (CDC); Advisory Committee on Immunization Practices. Updated recommendations for prevention of invasive pneumococcal disease among adults using the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2010;59: Kyaw MH, Rose CE Jr, Fry AM, et al. The influence of chronic illnesses on the incidence of invasive pneumococcal disease in adults. J Infect Dis 2005;192: ovakcinacivdospelosti_2012final.pdf ***

6 Tab. 1 Vliv chronických onemocnění na incidenci invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých Stav/chronické onemocnění Incidence/ Zvýšení rizika invazivních obyvatel pneumokokových onemocnění Zdravé osoby 9 0 Diabetes mellitus 51 5,8 Chronické respirační onemocnění 63 7,1 Kardiovaskulární onemocnění Alkoholismus ,3 Solidní tumory HIV/AIDS ,1 Hematoonkologické onemocnění ,1 Tab. 2 Doporučené postupy očkování dospělých podle věku20 Indikace k aplikaci nebo PCV13 u osob bez zřejmého rizika podle věku let let let > 65 let nebo PCV13 Tab. 3 Doporučené postupy u jednotlivých rizikových kategorií20 Chronická onemocnění, která jsou indikací k aplikaci nebo PCV13 Skupina (riziková) Chronické onemocnění nebo indikace Preferovaná vakcína? 60 let > 60 let Imunokompetentní osoby Chronická srdeční onemocnění (včetně městnavého selhání a kardiomyopatie) PCV13 Chronické plicní onemocnění (včetně emfyzému a astmatu) PCV13 Diabetes mellitus PCV13 Únik mozkomíšního moku Kochleární implantát PCV13 + Chronická onemocnění jater PCV13 Osoby s funkční nebo anatomickou Srpkovitá anémie nebo jiné hemoglobinopatie asplenií Vrozená či získaná asplenie, hyposplenie nebo splenektomie Imunokompromitované osoby Vrozený nebo získaný imunodeficit Infekce HIV Chronické selhání ledvin Nefrotický syndrom Leukémie Lymfomy (Hodgkinova nemoc) PCV13 + Generalizované nádorové onemocnění (individuálně dle diagnózy a doporučení ošetřujícího onkologa) Imunosupresivní léčba, včetně dlouhodobé aplikace kortikosteroidu (minimální ekvivalent 0,5 mg Prednisonu na kg a den) Orgánové transplantace Transplantace kmenových buněk PCV13 + Mnohočetný myelom

7 O autorovi Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph. D. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Prevence pneumokokových infekcí

Prevence pneumokokových infekcí Prevence pneumokokových infekcí MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. Fakulta vojenského zdravotnictví a Lékařská fakulta Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should

Více

PCVs versus PPVs: New guidelines and recommendations. Roman Prymula

PCVs versus PPVs: New guidelines and recommendations. Roman Prymula PCVs versus PPVs: New guidelines and recommendations Roman Prymula Historie vývoje pneumokokových vakcín 1911 - první rozsáhlá studie s celobuněčnou pneumokokovou vakcínou 1946 - hexavalentní vakcíny 1977-14-ti

Více

VÝZNAM OČKOVÁNÍ U DOSPĚLÉ POPULACE

VÝZNAM OČKOVÁNÍ U DOSPĚLÉ POPULACE VÝZNAM OČKOVÁNÍ U DOSPĚLÉ POPULACE Roman Chlíbek, Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Satelitní sympózium SP VI. Hradecké vakcinologické dny 2010 Proč očkovací kalendář pro dospělé?

Více

Současné problémy pneumokokových infekcí úvod do problematiky

Současné problémy pneumokokových infekcí úvod do problematiky Současné problémy pneumokokových infekcí úvod do problematiky Recent problems with pneumococcal infections the introduction DALIBOR JÍLEK, EVA JÍLKOVÁ Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více

PNEUMOKOKOVÁ POLYSACHARIDOVÁ VAKCÍNA A JEJÍ ÚLOHA VPANDEMII CHŘIPKY

PNEUMOKOKOVÁ POLYSACHARIDOVÁ VAKCÍNA A JEJÍ ÚLOHA VPANDEMII CHŘIPKY PNEUMOKOKOVÁ POLYSACHARIDOVÁ VAKCÍNA A JEJÍ ÚLOHA VPANDEMII CHŘIPKY Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. FVZ Hradec Králové, ČR Svět: hlavní infekční příčiny úmrtnosti, odhady, 2000 Úmrtí (miliony) 3.5 3.0

Více

Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků

Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků Praktické aspekty očkování aspleniků a diabetiků Šárka Rumlarová Centrum pro očkování a cestovní medicínu Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové Pacienti s diabetem v ČR 825 400 diabetiků

Více

Očkování onkologických pacientů

Očkování onkologických pacientů Očkování onkologických pacientů 1,3 Polák P., 2,3 Ráčil Z. 1 Klinika infekčních chorob, FN Brno 2 Interní hematoonkologická klinika, FN Brno 3 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Hradecké vakcinologické

Více

PREVENAR 13 A JEHO VÝZNAM V PREVENCI PNEUMOKOKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

PREVENAR 13 A JEHO VÝZNAM V PREVENCI PNEUMOKOKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ. Roman Chlíbek. Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové PREVENAR 13 A JEHO VÝZNAM V PREVENCI PNEUMOKOKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Satelitní sympózium Pfizer VI. Hradecké vakcinologické dny 2010 Onemocnění

Více

Očkovací kalendář v dospělosti CHLÍBEK ROMAN K A T E D R A E P I D E M I O L O G I E F A K U L T A V O J E N S K É H O Z D R A V O T N I C T V Í U O H R A D E C K R Á L O V É 2 0 1 4 Očkování dospělých

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku

Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Očkování proti pneumokokovým nákazám v dětském a dospělém věku Milan Trojánek Klinika infekčních nemocí 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Více

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha

Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Chřipka - neviditelný nepřítel: zvýšíme proočkovanost u indikovaných pacientů na 75%? Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Praha Obsah prezentace Chřipka: výskyt onemocnění závažnost chřipky Očkování proti

Více

Streptococcus pneumoniae nová vakcína ( 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine) WHO position paper

Streptococcus pneumoniae nová vakcína ( 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine) WHO position paper 1 Studijní materiál speciál č. 66 Prosinec 2008 Streptococcus pneumoniae nová vakcína ( 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine) WHO position paper Weekly epidemiological record, No. 42, Vol. 83.,

Více

Surveillance a epidemiologická situace invazivních bakteriálních onemocnění v ČR a v Evropě Pavla Křížová, Jana Kozáková, Věra Lebedová Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav Praha

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha

Pneumokokové pneumonie u dětí. Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Pneumokokové pneumonie u dětí Vilma Marešová Univerzita Karlova 2.LF I. Infekční klinika FNB Praha Streptococcus pneumoniae Charakteristika: Ubikvitérní grampozitivní koky, které jsou často přítomny na

Více

Očkovací kalendář pro dospělé

Očkovací kalendář pro dospělé Očkovací kalendář pro dospělé Evropský vakcinační týden, WHO, Praha, 2013 Roman Chlíbek Česká vakcinologická společnost Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové 2013 Očkování dospělých osob současný

Více

Pneumokokové vakcíny Zpráva SZO Weekly Epidemiological Record, Vol. 74, 1999, č. 23, s. 177-183 Volně přeložil a lehce zkrátil MUDr.

Pneumokokové vakcíny Zpráva SZO Weekly Epidemiological Record, Vol. 74, 1999, č. 23, s. 177-183 Volně přeložil a lehce zkrátil MUDr. Studijní materiál důchodce č. 6 Červen 1999 Pneumokokové vakcíny Zpráva SZO Weekly Epidemiological Record, Vol. 74, 1999, č. 23, s. 177-183 Volně přeložil a lehce zkrátil MUDr. Plesník Tato zpráva je zaměřena

Více

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP PLDD Vývoj očkování před rokem 1945 Očkování proti neštovicím

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

Očkování proti pneumokokovým invazivním onemocněním. Jana Vlčková Ústav preventivního lékařství, LF UP Olomouc

Očkování proti pneumokokovým invazivním onemocněním. Jana Vlčková Ústav preventivního lékařství, LF UP Olomouc Očkování proti pneumokokovým invazivním onemocněním Jana Vlčková Ústav preventivního lékařství, LF UP Olomouc Streptococcus pneumoniae Gram-pozitivní diplokok Polysacharidové pouzdro Jeho antigenní složení

Více

Očkování diabetiků a pacientů s revmatickým onemocněním

Očkování diabetiků a pacientů s revmatickým onemocněním Očkování diabetiků a pacientů s revmatickým onemocněním C H L Í B E K R., P R Y M U L A R., S M E T A N A J., Š O Š O V I Č K O V Á R. K A T E D R A E P I D E M I O L O G I E F A K U L T A V O J E N S

Více

Aktuality v očkování 2015

Aktuality v očkování 2015 Aktuality v očkování 2015 XI. Hradecké vakcinologické dny 2015 1.- 3.10. 2015 MUDr. Hana Cabrnochová, MBA Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Katedra PLDD IPVZ Praha Aktuální témata roku 2015 Odmítání

Více

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Hradecké vakcinologické dny 2.-4.10.2014 Sympozium všeobecných praktických lékařů Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Sylvie Dusilová Sulková Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice

Více

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí?

Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Očkování těhotných nejúčinnější strategie prevence vzestupu pertuse u dětí? Fabiánová Kateřina Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav, Praha X. Hradecké Vakcinologické dny 2. 4.10.2014,

Více

Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse.

Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse. Očkování těhotných proti pertusi. Současné strategie očkování a prevence pertuse. MUDr. Kateřina Fabiánová SZÚ, Praha Xl. Hradecké vakcinologické dny, 1.-3.10.2015 Kdo je pertusi nejvíce ohrožen? Malé

Více

ková Jan Smetana,, Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov lové

ková Jan Smetana,, Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov lové Očkování proti tetanu Jan Smetana,, Roman Chlíbek Vanda Boštíkov ková Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králov lové V. Hradecké vakcinologické dny, 1. 3. 10.2009 Tetanus - epidemiologie Clostridium

Více

Očkování proti pertusi

Očkování proti pertusi Očkování proti pertusi VI. Hradecké vakcinologické dny 2010 R. Chlíbek, J. Smetana, V. Boštíková Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Změny v epidemiologii pertuse Vzestup incidence (i přes

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

kař profylaxe malárie a cestovních ch jmů MUDr. Igor Karen praktický lékal Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii

kař profylaxe malárie a cestovních ch jmů MUDr. Igor Karen praktický lékal Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii Očkování v ordinaci praktického lékal kaře, profylaxe malárie a cestovních ch průjm jmů MUDr. Igor Karen praktický lékal kař Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii Nový Doporučený postup

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13

Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13 Doporučení výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP k používání 13-valentní pneumokokové polysacharidové konjugované vakcíny Prevenar 13 Hradec Králové, 24.2. 2010 Předseda: Prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Očkování v ordinaci praktického lékaře Co vše lze realizovat v ordinacích VPL???

Očkování v ordinaci praktického lékaře Co vše lze realizovat v ordinacích VPL??? Co vše lze realizovat v ordinacích VPL??? MUDr. Igor Karen praktický lékař Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii Aneb jaká očkování můžeme realizovat v ordinacích VPL jak v tuzemsku,

Více

Současnost 13valentní konjugované pneumokokové vakcíny

Současnost 13valentní konjugované pneumokokové vakcíny 246 Současnost 13valentní konjugované pneumokokové vakcíny doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Jan Smetana, Ph.D., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Současnost očkování dospělých v ČR

Současnost očkování dospělých v ČR Současnost očkování dospělých v ČR Sympozium VPL, 2.-3. 10. 2015, XI. Hradecké vakcinologické dny Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové 2015 Očkování pro

Více

P l á n o č k o v a c í c h v ý k o n ů n a r o k 2013

P l á n o č k o v a c í c h v ý k o n ů n a r o k 2013 P l á n o č k o v a c í c h v ý k o n ů n a r o k 2013 V souladu s 45 z.č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví ve znění vyhl. č. 537/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydávám plán očkovacích výkonů

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

Nové možnosti očkování v dospělosti

Nové možnosti očkování v dospělosti Nové možnosti očkování v dospělosti Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové 1 XI. Hradecké vakcinologické dny, 1. - 3. 10. 2015 Meningokoky, ČR Doporučení ČVS, 25.2.2014 Děti od

Více

INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ

INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ MUDr. Pavla Křížová, CSc. Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha Závažné meningokokové probíhá ve formě meningitidy nebo jako celkové

Více

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(3) Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2011 Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2011 Pavla

Více

Meningokoková onemocnění ve 21. století pohled klinika

Meningokoková onemocnění ve 21. století pohled klinika Meningokoková onemocnění ve 21. století pohled klinika VILMA MAREŠOVÁ UNIVERZITA KARLOVA, 2. LF I. INFEKČNÍ KLINIKA A KATEDRA INFEKČNÍHO LÉKAŘSTVÍ IPVZ NNB PRAHA Neisseriameningitidis ó Gramnegativní diplokok

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS N.: E DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: EPID/OV- 1955/ 1.10.10 /12 VYŘIUJE: MUDr. Martinková, MUDr. Matlerová

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Zuzana Vančíková Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol,Praha

Zuzana Vančíková Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol,Praha Slizniční imunita a očkování PCV7 Zuzana Vančíková Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol,Praha Slizniční imunita a očkování PCV7 Str. pneumoniae patogeneza a faktory virulence Imunitní mechanizmy obecně

Více

R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové

R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové R. Šošovičková, J. Smetana, R. Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové epidemiologicky nejzávažnější typ mezi virovými hepatitidami případy 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1982-2014 r.

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové

Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové Pavel Kosina Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové Centrum očkování a cestovní medicíny historie imunizace charakteristika očkovací látky bezpečnost, imunogenita a účinnost vakcíny vakcinační schémata,

Více

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob Prevence klíš íšťové meningoencefalitidy u starší ších osob Eva Jílková, Iva Stiborová, Vlastimil Král, Jiří Skorkovský Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 24.Pečenkovy epidemiologické dny, České

Více

Očkování dětí MenB vakcínou. MUDr. Daniel Dražan Jindřichův Hradec

Očkování dětí MenB vakcínou. MUDr. Daniel Dražan Jindřichův Hradec Očkování dětí MenB vakcínou MUDr. Daniel Dražan Jindřichův Hradec Invazivní bakteriální infekce, purulentní meningitidy Pneumokok Hib Meningokok A, C, W135, Y B Invazivní bakteriální infekce, purulentní

Více

537 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2006 o očkování proti infekčním nemocem

537 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2006 o očkování proti infekčním nemocem 537 VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2006 o očkování proti infekčním nemocem Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar, injekční suspenze Pneumokoková sacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 0,5 ml dávka

Více

CO JE CHŘIPKA? ONEMOCNĚNÍ SRDCE. V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony PROČ JE CHŘIPKA ZÁVAŽNĚJŠÍ U LIDÍ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE?

CO JE CHŘIPKA? ONEMOCNĚNÍ SRDCE. V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony PROČ JE CHŘIPKA ZÁVAŽNĚJŠÍ U LIDÍ S ONEMOCNĚNÍM SRDCE? V PLNÉ SÍLE během chřipkové sezony Důležité informace o chřipce ONEMOCNĚNÍ SRDCE Pozor! Virus chřipky představuje závažné zdravotní riziko pro jedince s ONEMOCNĚNÍM SRDCE. CO JE CHŘIPKA? Chřipka je vysoce

Více

537/2006 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy

537/2006 Sb. VYHLÁŠKA. Předmět úpravy 537/2006 Sb. VYHLÁŠKA o očkování proti infekčním nemocem Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.5.2006 12 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava

Epidemiologie CHOPN. MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Epidemiologie CHOPN MUDr. Tomáš Bártek Plicní klinika FNsP Ostrava Základní pojmy Epidemiologie: obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu Prevalence:

Více

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce?

Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Očkování a chemoprofylaxe chřipky u dětí aneb měly by být zdravé děti očkovány proti chřipce? Martina Havlíčková Jan Kynčl Státní zdravotní ústav Proč je chřipka stále problém? Je stále přítomna v populaci

Více

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Pavla Křížová Státní zdravotní ústav, Praha Koncepce surveillance byla založena již v šedesátých

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2007 46 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Současné očkovací kalendáře evropských zemí v porovnání s českým kalendářem

Současné očkovací kalendáře evropských zemí v porovnání s českým kalendářem Současné očkovací kalendáře evropských zemí v porovnání s českým kalendářem IX. HVD, 3.-5.10. 2013 Hradec Králové Roman Chlíbek Fakulta vojenského zdravotnictví UO Česká vakcinologická společnost Hradec

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR X. Hradecké Vakcinologické dny 3. října 2014 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Aktuální témata roku 2014 Dosažení vysoké proočkovanosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar, injekční suspenze Pneumokoková sacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 0,5 ml dávka obsahuje: Pneumococcale

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Novinky v očkování dětí 2010. MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010

Novinky v očkování dětí 2010. MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010 Novinky v očkování dětí 2010 MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010 1 Očkovací kalendář 2006 Age 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7-8 m 9 m 10-11 m 12 m DTPw DTPw DTPw Year 0 BCG Hep B Hib HepB Hib HepB

Více

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ POVINNÉ VERSUS NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ A EVROPSKÉ OČKOVACÍ KALENDÁŘE PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Očkovací kalendář Snaha optimalizovat schémata a odstupy mezi jednotlivými očkováními. Kalendář

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Provakcinační politika

Provakcinační politika Provakcinační politika MUDr. Jana Prattingerová MUDr. Vladimír Valenta, PhD Seminář Problematika očkování Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 3.3.2015 70. léta dvacátého století Díky antibiotikům a očkovacím

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům

Více

Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011

Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011 INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ CEM INFORMATION FROM THE NRL AND RESEARCH GROUPS OF THE CEM Výskyt infekčních nemocí preventabilních očkováním v České republice v roce 2011 The incidence of vaccine-preventable

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

MOŽNOSTI LABORATORNÍHO STANOVENÍ IMUNODEFICIENCÍ

MOŽNOSTI LABORATORNÍHO STANOVENÍ IMUNODEFICIENCÍ MOŽNOSTI LABORATORNÍHO STANOVENÍ IMUNODEFICIENCÍ Diagnóza of PID (Primary Immunodeficiency Diseases) Dřívější přístup sestával ze tří kroků: 1. Stanovení koncentrace imunoglobulinů 2. Stanovení koncentrací

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand)

Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand) 1 Studijní materiál speciál č. 64 Listopad 2008 Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand) Strickland G.T., El-Kamary S.S., Klenerman P., Nicosia A.. Lancet Infect.

Více

Tuberkulóza v České republice a ve světě

Tuberkulóza v České republice a ve světě Tuberkulóza v České republice a ve světě XI. HVD 2. 10. 2015 MUDr. Jiří Wallenfels Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Nemocnice Na Bulovce e-mail: jiri.wallenfels@bulovka.cz Medical Advisor Vaccines,

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

MENINGOKOKOVÉ INFEKCE. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., FRCPS

MENINGOKOKOVÉ INFEKCE. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., FRCPS MENINGOKOKOVÉ INFEKCE Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., FRCPS Meningokoková meningitida Nejzávažnější infekční nemoc vyskytující se v České republice. Smrtnost (letalita) je 9 12 (20) %, u nemalé části

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Nové trendy ve vakcinologii. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.

Nové trendy ve vakcinologii. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD. 2008 Nové trendy ve vakcinologii prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD. Předpoklad zavádění vakcín K dispozici > 2011 HIV/AIDS Budoucnost Malaria TB Ne zcela využívané vakcíny Příležitosti YF Influenza

Více

Obecné principy očkování u osob se zdravotními riziky - úvod

Obecné principy očkování u osob se zdravotními riziky - úvod Obecné principy očkování u osob se zdravotními riziky - úvod Pavel Kosina Klinika infekčních nemocí, Centrum očkování a cestovní medicíny, LF UK a FN v Hradci Králové Co je záměrem tohoto bloku? umožnit

Více