Očkování rizikových skupin pacientů proti pneumokokovým infekcím Medicína po promoci str. 44 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Roman Chlíbek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očkování rizikových skupin pacientů proti pneumokokovým infekcím 19.3.2013 Medicína po promoci str. 44 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Roman Chlíbek"

Transkript

1 Očkování rizikových skupin pacientů proti pneumokokovým infekcím Medicína po promoci str. 44 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Roman Chlíbek Souhrn Pneumokoková onemocnění patří stále mezi závažná onemocnění dětské i dospělé populace. Přes dostupné očkování patří stále rizikové skupiny pacientů mezi nejohroženější. V některých zemích, kde pozorují nepřímý účinek očkování dětí na pokles incidence invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých, nepozorují tento pokles u rizikových skupin a imunokompromitovaných. V České republice dosud nepřímý efekt nebyl zaznamenán, proto očkování starších dospělých a pacientů s imunosupresí či komorbiditami proti pneumokokům má veliký význam. K dispozici jsou dva druhy vakcín, konjugovaná 13valentní a polysacharidová 23valentní. Každá z nich má své výhody a nevýhody. Jednou z cest, jak zvýšit proočkovanost právě rizikových skupin, je tvorba národních doporučení pro očkující lékaře. Proto vzniklo doporučení České vakcinologické společnosti pro pneumokokovou vakcinaci v dospělosti, pro aplikaci obou vakcín. Plné využití očkování konjugovanou vakcínou proti pneumokokům v rizikových skupinách pacientů lze očekávat po rozšíření věkové indikace na prakticky všechny věkové kategorie a potvrzení účinnosti v prevenci pneumonií. Klíčová slova: pneumokoky / konjugovaná vakcína / polysacharidová vakcína / imunosuprese / riziková skupina / pneumonie / imunogenicita Summary Pneumococcal infections can still be considered severe illnesses in both pediatric and adult patients. Despite available vaccination, at-risk groups are still the most endangered ones. In some countries, an indirect effect of childhood vaccinations in the sense of decreasing incidence of invasive pneumococcal infections in adults is observed while this effect is absent in at-risk groups and immunocompromised patients. This indirect effect has not been described in the Czech republic yet; thus, the vaccination of the elderly and immunosuppressed or comorbid patients is of great importance here. Two types of vaccine are available conjugated 13- valent and polysaccharide 23-valent. Each has its advantages and drawbacks. One approach to increasing the vaccination rate is represented by development of national recommendations for vaccinating physicians. Recommendation of the Czech Vaccinological Society was developed for this reason, concerning both vaccines. Full use of vaccination with the conjugated antipneumococcal vaccine in the at-risk groups can be expected after broadening the age-dependent indication to practically all age categories and after the effectiveness of vaccination in prophylaxis of pneumonia is confirmed. Keywords: pneumococci / conjugated vaccine / polysaccharide vaccine / immunosuppression Úvod Pneumokoková onemocnění i v éře očkování zůstávají jedním z nejvýznamnějších závažných onemocnění v dětské i dospělé populaci. Původcem onemocnění je Streptococcus pneumoniae, gram-pozitivní diplokok s polysacharidovým pouzdrem. Antigenní složení pouzdra určuje jednotlivé sérotypy pneumokoků, je esenciálním faktorem virulence a také cílovým místem účinku očkovacích látek. V současné době je známo minimálně 94 sérotypů, přičemž necelých 30 sérotypů tvoří 90 % všech zachycených původců onemocnění.1 Jednotlivé sérotypy nejsou stejně patogenní a jejich zastoupení v populaci se regionálně liší. Rozdílný výskyt pneumokokových sérotypů je ovlivněn řadou faktorů, mezi které patří zejména faktor času (fluktuace prevalence v čase), vakcinační programy, používání antibiotik a změny v antibiotické léčbě, socioekonomické podmínky, úspěšnost záchytu (danou četností a způsobem provádění hemokultur a kultivací). Svůj podíl na měnící se prevalenci může mít také postupné stárnutí populace, kdy přibývá pacientů s chronickým onemocněním nebo imunokompromitovaných a narůstající podíl rizikových pacientů v populaci.2-7 Klinické projevy pneumokokových onemocnění zahrnují různé formy od nejzávažnějších invazivních pneumokokových onemocnění, jako jsou sepse, meningitidy a bakteriemické pneumonie, až po méně závažné, ale četnější neinvazivní (slizniční) pneumokokové nákazy v podobě akutních otitid a sinusitid. Některé neinvazivní formy onemocnění se mohou stát invazivními, např. když se původně lobární pneumonie komplikuje bakteriémií.8 Bakteriemické pneumonie jsou u dospělých nejčastější formou invazivních pneumokokových onemocnění (v USA až 70 %, v ČR 42 % všech invazivních

2 pneumokokových onemocnění). Jejich incidence a podíl na invazivních pneumokokových onemocnění stoupá s věkem, u osob nad 40 let věku je jejich podíl na invazivních pneumokokových onemocnění 41 %, u osob starších 65 let je to 47% podíl.9,10 V porovnání s předchozími roky dochází k pozvolnému nárůstu hlášených bakteriemických pneumonií také v řadě ostatních zemích. Podíl pneumonií na invazivních pneumokokových onemocněních u osob starších 50 let tvořil v Polsku 34 % v roce 2007, 41 % v roce 2008 a 47 % v roce Tento stoupající podíl může být zároveň výsledkem zlepšení surveillance invazivních pneumokokových onemocnění.11 Závažnost onemocnění a mortalita může být také ovlivněna vyvolávajícím sérotypem. Některé sérotypy jsou spojeny s vyšší závažností a mortalitou.12 Celková letalita u bakteriémie je 20 %, u osob starších stoupá až na 60 %, celková letalita u meningitidy je 30 %, u starších dospělých až 80 %.13 V nejvyšším riziku úmrtí jsou osoby starší 50 let. V České republice je nejvyšší letalita u? 65letých, následovaná věkovou kategorií let.14 Letalita pneumokokové pneumonie u starších dospělých může být %, u imunokompromitovaných až 50 %. Epidemiologie pneumokokových onemocnění u rizikových skupin pacientů Přes dosažené pokroky v prevenci a léčbě zůstává Streptococcus pneumoniae významnou příčinou morbidity a mortality v dospělé populaci starší 50 let, zejména pak u osob starších 65 let a u rizikových skupin. Každoroční incidence invazivních pneumokokových onemocnění u osob starších 65 let se v rozvojových zemích pohybuje mezi 24 a 85 případy na 100 tisíc obyvatel, v České republice v roce 2011 byla incidence 8,1/ obyvatel.14 Více než polovina všech případů úmrtí na invazivní pneumokoková onemocnění ve Spojených státech amerických je zaznamenána u starších dospělých a imunokompromitovaných dospělých. V České republice (ČR) je věkově specifická smrtnost nejvyšší v kategorii starších 65 let, kde došlo oproti roku 2010 k mírnému nárůstu (18,6 % v roce 2010 a 21,2 % v roce 2011), a dále pak v kategorii let (12,8 % v roce 2010 a 2011).14 U dětí do pěti let věku byly v roce 2011 zaznamenány pouze tři úmrtí. V porovnání s dětmi do pěti let věku, kde je zaznamenáván za poslední dva roky výrazný pokles incidence invazivních pneumokokových onemocnění, u starších osob (? 65 let) dochází naopak od roku 2007 k pozvolnému nárůstu incidence (6,4/ v roce 2007 proti 8,8/ v roce 2010). Tento nárůst může také souviset se zlepšením surveillance invazivních pneumokokových onemocnění. V současnosti jsou v ČR nejrizikovější z pohledu nemocnosti a smrtnosti na invazivní pneumokoková onemocnění starší osoby. Incidence invazivních pneumokokových onemocnění se u dospělých v roce 2011 pohybovala od 1,4/ ve věkové kategorii let do 8,1/ ve věkové kategorii starších 65 let.14 Na jedno nemocné dítě ve věku 1 4 let připadají dva nemocní dospělí ve věku 65 let a více. Dospělí s komorbiditami mají také vyšší riziko vzniku invazivních pneumokokových onemocnění. Nepřímý účinek očkování dětské populace na pokles incidence invazivních pneumokokových onemocnění u neočkované dospělé populace, který se projevil v řadě zemí, se neprojevil u rizikových skupin pacientů. Nepřímý efekt také nebyl pozorován plošně ve všech zemích. V některých zemích, jako je Dánsko, Německo, Velká Británie, ale i Česká republika, neovlivnilo očkování dětí v posledních pěti letech incidenci invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých a v některých zemích naopak dochází k vzestupu mortality u dospělých ve věku let a 65 let a starších v porovnání s dětmi do jednoho roku. V porovnání se zdravými je incidence invazivních pneumokokových onemocnění u rizikových skupin pacientů mnohonásobně vyšší. Incidence invazivních pneumokokových onemocnění u hematoonkologických pacientů ve věku let v roce 2010 v USA byla 186/ a u HIVpozitivních pacientů pak 64/ Incidence pneumokokových onemocnění u těchto rizikových pacientů tak může ve skutečnosti být až 20krát vyšší než u ostatní populace. Až 50 % všech těchto případů invazivních pneumokokových onemocnění u imunokompromitovaných pacientů bylo způsobeno sérotypy, které jsou obsaženy v 13valentní konjugované vakcíně a dalších 21 % sérotypy obsaženými v 23valentní polysacharidové vakcíně. Všechna tato data potvrzují význam očkování proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti, zejména pak u rizikových skupin. Polysacharidová versus konjugovaná pneumokoková vakcína V současné době jsou k dispozici konjugované a polysacharidové vakcíny proti pneumokokům. Konjugovaná pneumokoková vakcína k použití v dospělosti Prevenar 13 (PCV13) obsahuje 13 kapsulárních sérotypů 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F a 23F, konjugovaných s nosným difterickým proteinem CRM 197. Z polysacharidových vakcín je dále dostupná 23valentní vakcína Pneumo 23 (), která je připravena z purifikovaných kapsulárních antigenů. Celkem 12 antigenů je shodných s antigeny v PCV13 plus, je zde 11 antigenů navíc, celkem tedy antigeny získané z 23

3 sérotypů Streptococcus pneumoniae 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F a 33F. Imunitní odpověď a délka ochrany je ovlivněna složením vakcín. Zásadní rozdíl mezi konjugovanou a polysacharidovou pneumokokovou vakcínou je ve způsobu stimulace imunitního systému a počtu antigenů jednotlivých pneumokokových sérotypů. Konjugovaná vakcína obsahuje antigeny závislé na buňkách T (T-dependentní) stimulující lymfocyty B za účasti Th buněk s produkcí paměťových buněk B. Polysacharidová vakcína obsahuje antigeny nezávislé na buňkách T (T-independent) stimulující pouze lymfocyty B bez produkce paměťových buněk B. Konjugovaná vakcína obsahuje antigeny 13 sérotypů, polysacharidová 23 sérotypů. Výhodou konjugované vakcíny je vysoká imunitní odpověď na očkování u dospělých, tvorba postvakcinačních paměťových buněk vedoucí k imunitní paměti s vysokou protilátkovou odpovědí na přeočkování, předpokládaná dlouhodobá protekce (přesná délka nebyla dosud stanovena), populační vliv na pokles nazofaryngeálního nosičství pneumokoků a možnost přeočkování osob v minulosti očkovaných polysacharidovou vakcínou. Její nevýhodou použití v dospělosti je vyšší cena než je u polysacharidové vakcíny, nižší sérotypové pokrytí, věková limitace od 50 let věku a zatím chybějící indikace prevence komunitních pneumonií. Po aplikaci konjugované vakcíny jako přeočkování po polysacharidové vakcíně nebyla pozorována hyporesponzivita. Přesto, že data účinnosti pro PCV13 u imunokompromitovaných osob nejsou dosud k dispozici, provedené studie se sedmivalentní konjugovanou vakcínou (PCV7) prokázaly 75 % účinnost v prevenci invazivních pneumokokových onemocnění u pacientů s infekcí HIV.16 Rizikové skupiny pacientů Výskyt a možné komplikace pneumokokových onemocnění v dospělosti jsou ovlivněny řadou rizikových faktorů, které současně vymezují skupiny nejohroženějších osob s doporučením k očkování. 17,18 Je to faktor věku, kdy v nejvyšším riziku vzniku onemocnění jsou osoby starší 50 let, zejména pak osoby? 65 let. Rizikovým faktorem je také životní styl, kdy vyšší výskyt onemocnění je zaznamenáván u alkoholiků a u kuřáků. Také osoby pobývající v léčebnách dlouhodobě nemocných patří mezi rizikové skupiny osob. Dalším významným rizikovým faktorem je současné chronické onemocnění nebo poruchy funkce některých orgánů, které zvyšují riziko onemocnění invazivních pneumokokových onemocnění minimálně šestkrát. Některá chronická onemocnění výrazně více zvyšují riziko vzniku invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých (tab. 1).19 Ve vysokém riziku vzniku onemocnění jsou zejména osoby s funkční nebo anatomickou asplenií, osoby s chronickým onemocněním srdce, plic, jater nebo ledvin a pacienti s kochleárními implantáty. Pacienti s chronickým srdečním onemocněním jsou v desetkrát vyšším riziku a pacienti s chronickým plicním onemocněním v sedmkrát vyšším riziku invazivních pneumokokových onemocnění než stejně staré dospělé osoby. Podobně jsou v riziku invazivních pneumokokových onemocnění pacienti s likvoreou a osoby s orgánovými transplantacemi. Rizikovým faktorem jsou imunosuprese, stavy vrozené nebo získané imunodeficience, včetně onemocnění virem HIV, hematologické malignity, transplantace hematopoetických buněk, imunosupresivní léčba, včetně léčby systémovými kortikosteroidy. 18 Pacienti s diabetes mellitus jsou v šestkrát vyšším riziku invazivních pneumokokových onemocnění.19 Výskyt a možné komplikace pneumokokových onemocnění v dospělosti jsou ovlivněny řadou rizikových faktorů, které současně vymezují skupiny s doporučením k očkování. Očkování proti pneumokokovým onemocněním je doporučeno zejména dospělým s následujícími rizikovými faktory: 1. Faktor věku. Osoby ve věku 65 let a starší jsou ve zvýšeném riziku onemocnění a komplikací i přes jejich dobrý zdravotní stav. Toto riziko začíná narůstat již od 50 let věku. 2. Zdravotní faktor. Vrozená nebo získaná imunodeficience hypogamaglobulinémie, funkční nebo anatomická asplenie, dysfunkce sleziny, onemocnění krvetvorných orgánů, infekce HIV, nádorová onemocnění před chemoterapií nebo radioterapií, plánovaná transplantace buněk nebo orgánů, imunosupresivní terapie, chronické onemocnění srdce (mimo hypertenze), cév, plic (včetně asthma bronchiale a chronické obstrukční plicní nemoci, emfyzému), jaterní cirhóza, chronická hepatopatie, diabetes mellitus nebo jiná metabolická onemocnění, neurologické poruchy. Kochleární implantáty. Chronické renální selhání, nefrotický syndrom, leukémie, lymfomy, Hodgkinova nemoc, generalizované malignity, myelom. 3. Ostatní faktory. Kuřáctví nebo alkoholismus. Se stoupajícím množstvím vykouřených cigaret úměrně stoupá riziko vzniku onemocnění. Kuřáci mají až 4 vyšší riziko vzniku invazivních pneumokokových onemocnění než stejně staří nekuřáci. Očkování polysacharidovou vakcínou je doporučeno k protekci před pneumokokovými infekcemi, zejména před pneumoniemi způsobenými sérotypy obsaženými ve vakcíně pro osoby od dvou let věku ve vysokém riziku onemocnění pneumokokovou infekcí. Cílovými skupinami jsou především osoby ve věku 60 let a starší, zvláště starší osoby žijící v ústavech, oslabené nebo s doprovázejícími

4 chronickými onemocněními, avšak bez výrazného imunodeficitu. U osob s imunodeficitem byla prokázána nižší účinnost této polysacharidové vakcíny. Proto vzhledem k vyšší imunogenicitě konjugované vakcíny je její aplikace vhodnější právě pro staré osoby (starší 65 let věku), pro osoby v imunosupresi bez ohledu na věk a pro rizikové skupiny pacientů. Imunokompromitované osoby ve věku let je možné očkovat jedině polysacharidovou vakcínou, protože konjugovaná vakcína není zatím pro tento věk schválena. Doporučení pro použití polysacharidové a konjugované vakcíny u rizikových skupin Zvýšení proočkovanosti je možné dosáhnout mimo jiné také přípravou doporučení pro lékaře primární péče. Proto řada zemí připravila národní doporučení pro očkování s využitím jak polysacharidové, tak konjugované vakcíny. Tato doporučení jsou připravena zejména pro osoby ve vysokém riziku pneumokokových onemocnění, imunosuprimované osoby a chronicky nemocné pacienty. Také Česká vakcinologická společnost vydala doporučení pro pneumokokovou vakcinaci v dospělosti v ČR.20 Pro osoby bez zřejmého rizika je doporučena aplikace vybrané pneumokokové vakcíny podle věku. Přičemž osobám ve věku let je doporučena polysacharidová 23valentní vakcína a osobám starším 65 let jsou doporučeny vakcíny obě, nejprve konjugovaná 13valentní vakcína aplikovaná jako první v pořadí, následovaná aplikací jedné dávky polysacharidové vakcíny s minimálním odstupem dvou měsíců. Osobám ve věku let je doporučena aplikace polysacharidové nebo konjugované vakcíny (tab. 2). Chronicky nemocným (chronické srdeční onemocnění, městnavé srdeční selhání, kardiomyopatie, chronická plicní onemocnění, emfyzém, asthma bronchiale, diabetes mellitus, chronické onemocnění jater, únik mozkomíšního moku, kochleární implantát), ale imunokompetentním pacientům ve věku do 60 let věku je doporučeno aplikovat jednu dávku polysacharidové vakcíny. Osobám starším 60 let pak konjugovanou vakcínu, vzhledem k její vyšší imunogenicitě u starších osob. U pacientů nad 60 let věku s únikem mozkomíšního moku nebo s kochleárním implantátem, kde je vyšší riziko invazivního onemocnění, např. pneumokokové meningitidy, je doporučeno aplikovat obě vakcíny. Nejprve konjugovanou (PCV13) a po té s odstupem nejméně dvou měsíců polysacharidovou vakcínu (). Konjugovaná vakcína vede následně k silné indukci imunitní odpovědi a vytvoření paměťových buněk a polysacharidová vakcína vede k rozšíření sérotypového pokrytí. Imunokompromitovaným osobám (vrozený nebo získaný imunodeficit, infekce HIV, chronické selhání ledvin, nefrotický syndrom, leukémie, lymfomy, generalizované nádorové onemocnění, poléková imunosuprese, orgánové transplantace, transplantace kmenových buněk, mnohočetný myelom) nebo osobám s asplenií bez ohledu na věk je doporučeno aplikovat nejprve konjugovanou vakcínu (PCV13) a pak s odstupem 2 6 měsíců polysacharidovou vakcínu () (tab. 3). Pneumokoková vakcína by měla být aplikována nejméně dva týdny před plánovanou splenektomií nebo zahájením imunosupresivní léčby. Imunokompromitované osoby nebo osoby s asplenií je možné po pěti letech od poslední dávky jednou přeočkovat vakcínou. Pro dospělé osoby ve věku let ve vyšším riziku invazivních pneumokokových onemocnění je k dispozici zatím pouze polysacharidová vakcína. Přesto je možné diskutovat o nových možných strategiích, zejména v případě očekávaného schválení konjugované 13valentní vakcíny také pro osoby ve věku let. V zemích, kde není pozorován nepřímý účinek očkování dětí na pokles výskytu invazivních pneumokokových onemocnění u starších dospělých, je podporováno doporučení vakcinace všech osob starších 65 let. Závěr Pneumokoková onemocnění patří mezi jedny z nejčastějších příčin úmrtí na onemocnění ovlivnitelná vakcinací. Nejvyšší riziko je u malých dětí, starších dospělých a rizikových skupin pacientů bez ohledu na věk. Déle než 30 let po zavedení polysacharidové a déle než 10 let po zavedení konjugované pneumokokové vakcíny zůstává Streptococcus pneumoniae významným původcem onemocnění. V současnosti se možnosti očkování v dospělosti, kromě polysacharidových vakcín, rozšířily o použití konjugovaných vakcín proti pneumokokům u dospělých osob. Význam očkování proti pneumokokům v dospělosti je zcela nepochybný. Je to nástroj prevence invazivních pneumokokových onemocnění a komunitních pneumonií vedoucí ke snížení rizika komplikací a úmrtí na invazivní pneumokoková onemocnění u dospělých, včetně osob s komorbiditami a osob z rizikových skupin. Nová indikace použití konjugované vakcíny proti pneumokokovým onemocněním v dospělosti významně rozšiřuje možnosti prevence této nemoci. Jedna dávka PCV13 může být doporučena pro všechny osoby? 50 let bez ohledu na předchozí vakcinaci proti pneumokokům, zejména pak rizikovým skupinám a starším dospělým. Doporučení použití konjugované vakcíny (PCV13) spolu s polysacharidovou vakcínou () pro imunokompromitované a rizikové pacienty je cesta zvýšení možnosti protekce těchto vysoce vnímavých osob. Dalším rozšířením bude potvrzení indikace PCV13 k prevenci komunitních

5 pneumonií na základě očekávaných výsledků klinických studií. V některých zemích má PCV13 již registrovanou indikaci k prevenci jak invazivních pneumokokových onemocnění, tak pneumonií (USA, Austrálie), v některých zemích má zatím registraci pouze k prevenci invazivních pneumokokových onemocnění (Evropská unie včetně ČR, Kanada). Výhodou použití PCV13 je možnost očkovat dosud neočkované dospělé, dospělé dříve očkované a dospělé s neznámou předchozí vakcinací proti pneumokokovým onemocněním. Obě vakcíny (PCV13, ) je možné aplikovat současně s vakcínou proti chřipce, za předpokladu, že se vakcíny podávají do dvou různých míst. Plné využití očkování konjugovanou vakcínou proti pneumokokům v rizikových skupinách pacientů lze očekávat po rozšíření věkové indikace na prakticky všechny věkové kategorie a potvrzení účinnosti v prevenci pneumonií. Práce byla podpořena Dlouhodobým záměrem rozvoje organizace 1011 Literatura 1. World Health Organization. Acute respiratory infections (update September 2009) Feikin DR, Klugman KP. Historical changes in pneumococcal serogroup distribution: implications for the era of pneumococcal conjugate vaccines. Clin Infect Dis 2002;35: Feikin DR, Klugman KP, Facklam RR, et al. Increased prevalence of pediatric pneumococcal serotypes in elderly adults. Clin Infect Dis 2005;41: Guevara M, Barricarte A, Gil-Setas A, et al. Changing epidemiology of invasive pneumococcal disease following increased coverage with the heptavalent conjugate vaccine in Navarre, Spain. Clin Microbiol Infect 2009;15: Kellner JD, Vanderkooi OG, MacDonald J, et al. Changing epidemiology of invasive pneumococcal disease in Canada, : update from the Calgary-area Streptococcus pneumoniae research (CASPER) study. Clin Infect Dis 2009;49: Albrich WC, Baughman W, Schmotzer B, Farley MM. Changing characteristics of invasive pneumococcal disease in Metropolitan Atlanta, Georgia, after introduction of a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine. Clin Infect Dis 2007;44: Jansen AG, Rodenburg GD, van der Ende A, et al. Invasive pneumococcal disease among adults: associations among serotypes, disease characteristics, and outcome. Clin Infect Dis 2009;49:e Centers for Disease Control and Prevention. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases. 11th edition. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; Center for Disease Control and Prevention Active Bacterial Corer Surveillance Report, Emerging Infections Program Network, Streptococcus pneumoniae, Available from: spneu09.pdf 10. Motlová J, Beneš Č, Křížová P. Invazivní pneumokoková onemocnění v České republice v roce Zprávy EM (SZÚ Praha). 2010;19: Skoczyńska A, Sadowy E, Bojarska K, et al. The current status of invasive pneumococcal disease in Poland. Vaccine 2011;29: Jansen AG, Rodenburg GD, van der Ende A, et al. Invasive pneumococcal disease among adults: associations among serotypes, disease characteristics, and outcome. Clin Infect Dis 2009;49:e Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pneumococcal Disease. In: Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, Pink Book. 10th edition 2007;12: Motlová J, Kozáková J, Křížová P. Invazivní pneumokoková onemocnění v České republice v roce Zprávy EM (SZÚ Praha). 2011;20: Cohen AL, Harrison LH, Farley MM, et al. Prevention of invasive pneumococcal immunization. AIDS 2010;24: French N, Gordon SB, Mwalukomo T, et al. A trial of a 7-valent pneumococcal conjugate vaccine in HIV-infected adults. N Engl J Med 2012;362: World Health Organization. 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. WHO position paper. Wkly Epidemiol Rec 2008;83: Centers for Disease Control and Prevention (CDC); Advisory Committee on Immunization Practices. Updated recommendations for prevention of invasive pneumococcal disease among adults using the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPSV23). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2010;59: Kyaw MH, Rose CE Jr, Fry AM, et al. The influence of chronic illnesses on the incidence of invasive pneumococcal disease in adults. J Infect Dis 2005;192: ovakcinacivdospelosti_2012final.pdf ***

6 Tab. 1 Vliv chronických onemocnění na incidenci invazivních pneumokokových onemocnění u dospělých Stav/chronické onemocnění Incidence/ Zvýšení rizika invazivních obyvatel pneumokokových onemocnění Zdravé osoby 9 0 Diabetes mellitus 51 5,8 Chronické respirační onemocnění 63 7,1 Kardiovaskulární onemocnění Alkoholismus ,3 Solidní tumory HIV/AIDS ,1 Hematoonkologické onemocnění ,1 Tab. 2 Doporučené postupy očkování dospělých podle věku20 Indikace k aplikaci nebo PCV13 u osob bez zřejmého rizika podle věku let let let > 65 let nebo PCV13 Tab. 3 Doporučené postupy u jednotlivých rizikových kategorií20 Chronická onemocnění, která jsou indikací k aplikaci nebo PCV13 Skupina (riziková) Chronické onemocnění nebo indikace Preferovaná vakcína? 60 let > 60 let Imunokompetentní osoby Chronická srdeční onemocnění (včetně městnavého selhání a kardiomyopatie) PCV13 Chronické plicní onemocnění (včetně emfyzému a astmatu) PCV13 Diabetes mellitus PCV13 Únik mozkomíšního moku Kochleární implantát PCV13 + Chronická onemocnění jater PCV13 Osoby s funkční nebo anatomickou Srpkovitá anémie nebo jiné hemoglobinopatie asplenií Vrozená či získaná asplenie, hyposplenie nebo splenektomie Imunokompromitované osoby Vrozený nebo získaný imunodeficit Infekce HIV Chronické selhání ledvin Nefrotický syndrom Leukémie Lymfomy (Hodgkinova nemoc) PCV13 + Generalizované nádorové onemocnění (individuálně dle diagnózy a doporučení ošetřujícího onkologa) Imunosupresivní léčba, včetně dlouhodobé aplikace kortikosteroidu (minimální ekvivalent 0,5 mg Prednisonu na kg a den) Orgánové transplantace Transplantace kmenových buněk PCV13 + Mnohočetný myelom

7 O autorovi Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph. D. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha

Riziko pneumokokové pneumonie u dospělých a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Riziko pneumokokové pneumonie a možnosti prevence Vilma Marešová a spol. I. infekční klinika 2.LF UK, FNB Praha Patogeneze pneumokokových onemocnění Kolonizace Překonání slizniční bariéry Invaze krevního

Více

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec

LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI. Jan Švihovec LÉKOVÁ POLITIKA OČKOVÁNÍ A SENIOŘI Jan Švihovec Vliv demografického vývoje na financování zdravotnictví v ČR Náklady ZP na pojištěnce Výdaje na zdravotnictví jako % HDP = pod průměrem OECD Výdaje na zdravotnictví

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP PLDD Vývoj očkování před rokem 1945 Očkování proti neštovicím

Více

Surveillance a epidemiologická situace invazivních bakteriálních onemocnění v ČR a v Evropě Pavla Křížová, Jana Kozáková, Věra Lebedová Centrum epidemiologie a mikrobiologie Státní zdravotní ústav Praha

Více

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky

OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky OČKOVÁNÍ POLYSACHARIDOVÝMI A KONJUGOVANÝMI VAKCÍNAMI Aneb kdy a proč je výhodná imunologická paměť a kdy cirkulující protilátky Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Současnost 13valentní konjugované pneumokokové vakcíny

Současnost 13valentní konjugované pneumokokové vakcíny 246 Současnost 13valentní konjugované pneumokokové vakcíny doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., MUDr. Jan Smetana, Ph.D., RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D. Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

Očkování v ordinaci praktického lékaře Co vše lze realizovat v ordinacích VPL???

Očkování v ordinaci praktického lékaře Co vše lze realizovat v ordinacích VPL??? Co vše lze realizovat v ordinacích VPL??? MUDr. Igor Karen praktický lékař Benátky nad Jizerou Odborný garant SVL pro Infektologii Aneb jaká očkování můžeme realizovat v ordinacích VPL jak v tuzemsku,

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS N.: E DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: EPID/OV- 1955/ 1.10.10 /12 VYŘIUJE: MUDr. Martinková, MUDr. Matlerová

Více

Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové

Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové Pavel Kosina Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové Centrum očkování a cestovní medicíny historie imunizace charakteristika očkovací látky bezpečnost, imunogenita a účinnost vakcíny vakcinační schémata,

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ

PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ OČKOVÁNÍ PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Jitka Škovránková Dětské očkovací centrum FN Motol Ve světě se doporučuje stejně očkovat nezralé jako zralé děti, přestože existují kvalitativní i kvantitativní rozdíly

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR X. Hradecké Vakcinologické dny 3. října 2014 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Aktuální témata roku 2014 Dosažení vysoké proočkovanosti

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar, injekční suspenze Pneumokoková sacharidová konjugovaná vakcína, adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 0,5 ml dávka obsahuje: Pneumococcale

Více

Novinky v očkování dětí 2010. MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010

Novinky v očkování dětí 2010. MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010 Novinky v očkování dětí 2010 MUDr.Hana Cabrnochová Hradec Králové 1.10.2010 1 Očkovací kalendář 2006 Age 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7-8 m 9 m 10-11 m 12 m DTPw DTPw DTPw Year 0 BCG Hep B Hib HepB Hib HepB

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob

Prevence klíš meningoencefalitidy u starší. ších osob Prevence klíš íšťové meningoencefalitidy u starší ších osob Eva Jílková, Iva Stiborová, Vlastimil Král, Jiří Skorkovský Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 24.Pečenkovy epidemiologické dny, České

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

MENINGOKOKOVÉ INFEKCE. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., FRCPS

MENINGOKOKOVÉ INFEKCE. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., FRCPS MENINGOKOKOVÉ INFEKCE Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., FRCPS Meningokoková meningitida Nejzávažnější infekční nemoc vyskytující se v České republice. Smrtnost (letalita) je 9 12 (20) %, u nemalé části

Více

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá

Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Výskyt HIV v ČR výrazně stoupá Vratislav Němeček, Marek Malý Souhrn V roce 2012 bylo zachyceno 212 nových případů HIV infekce u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů), což je dosud nejvyšší

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 2. 2007 2 Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005 Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Souhrn V posledních

Více

Alena Šteflová 22.duben 2014

Alena Šteflová 22.duben 2014 European Immunization Week 22-26 April 2014 Alena Šteflová 22.duben 2014 Proč European Immunization Week? Očkování učinilo mnoho infekčních onemocnění vzácnými nebo téměř se nevyskytujícími. Tento úspěch

Více

Očkování pacientů s neurologickou diagnózou retrospektivní analýza

Očkování pacientů s neurologickou diagnózou retrospektivní analýza www.ockovacicentrum.cz Očkování pacientů s neurologickou diagnózou retrospektivní analýza Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. a kol. D.Benešová, D.Brandejská, M.Čermáková, A.Dvořáková, O.Gazárková, I. Kochová,

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D.

Pandemický plán Ústeckého kraje. MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje MUDr. Josef Trmal Ph.D. Pandemický plán Ústeckého kraje Pandemický plán je zpracován v souladu s krizovým a havarijním plánováním a tvoří součást Krizového plánu Ústeckého

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr.

Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr. Současná situace ve výskytu dávivého kašle v ČR a související změny v očkovacím kalendáři MUDr. Fabiánová Kateřina MUDr. Beneš Čestmír 23. Pečenkovy epidemiologické dny, 22. 24.9.29, Jihlava 1 B. pertussis

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Act-HIB Vaccine, prášek pro přípravu inj. roztoku s rozpouštědlem Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ

PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ PROGRAM XI. HRADECKÝCH VAKCINOLOGICKÝCH DNŮ 201 5 Čtvrtek 1. 10. 2015 14.00-15.00 Káva na uvítanou 1. - 3. 10. 2015, ALDIS, HRADEC KRÁLOVÉ 15.00-16.30 Satelitní sympózium Pfizer Nové příležitosti a zdolávání

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Vakcinace za speciálních okolností Hradecké vakcinologické dny 30.9. 2.10.2010. MUDr. Daniel Dražan, Jindřichův Hradec

Vakcinace za speciálních okolností Hradecké vakcinologické dny 30.9. 2.10.2010. MUDr. Daniel Dražan, Jindřichův Hradec Vakcinace za speciálních okolností Hradecké vakcinologické dny 30.9. 2.10.2010 MUDr. Daniel Dražan, Jindřichův Hradec Speciální okolnosti? Změna očkovacího schématu oproti běžné situaci Zvýšené riziko

Více

14.05.2014. Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních

14.05.2014. Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních Návrh na posuzování zdravotní způsobilosti u HIV pozitivních Kdo jsme Česká společnost AIDS pomoc (ČSAP) vznikla koncem roku 1989 jako občanské sdružení zřizovatel Domu světla pomoc, podporu a přístřeší

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

I. Postup pro vykazování pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin

I. Postup pro vykazování pravidelného očkování včetně očkování rizikových skupin Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 5. 2015 S účinností od 1. ledna 2012 jsou zdravotní pojišťovny (dále jen pojišťovny ) působící v České republice

Více

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ PODSTATNĚ SNÍŽIT NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY INFEKČNÍCH NEMOCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SYSTEMATICKY REALIZOVANÝCH PROGRAMŮ NA VYMÝCENÍ, ELIMINACI NEBO ZVLÁDNUTÍ INFEKČNÍCH NEMOCÍ,

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

Aplikace vakcín a následné zdravotní problémy-asociace či kauzální vztah

Aplikace vakcín a následné zdravotní problémy-asociace či kauzální vztah Aplikace vakcín a následné zdravotní problémy-asociace či kauzální vztah Jiří Vlček 1,2,3, Petra Matoulková 1,3, Eva Zimčíková 1,3,VeronikaDeščíková 1,3,4 Jana Mladá 4 vlcek@faf.cuni.cz 1/, Katedra sociální

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Současný systém očkování v Armádě České republiky

Současný systém očkování v Armádě České republiky Současný systém očkování v Armádě České republiky Mjr. MUDr. Petr DÍTĚ Pplk. MUDr. Radovan SMETANA Mjr. MUDr. Martina POKORNÁ Ústřední vojenský zdravotní ústav 1 Legislativní rámec Zákon č. 258/2000 Sb.,

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

Nemoc a její příčiny

Nemoc a její příčiny Nemoc a její příčiny Definice zdraví a nemoc zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody s harmonickým průběhem vitálních procesů nemoc porucha zdraví poškození určitého počtu bb. (bb. reagují

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN

IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN IMUNOLOGIE: VELKÝ OBOR OD MOLEKUL K PACIENTŮM CCA 20 NOBELOVÝCH CEN ZÁKLADNÍ ÚKOLY IMUNITNÍHO SYSTÉMU: - OBRANA PROTI PATOGENŮM - ODSTRAŇOVÁNÍ ABNOMÁLNÍCH BUNĚK (NÁDOROVÝCH, POŠKOZENÝCH ) BUŇKY IMUNITNÍHO

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

Očkování (alergických) dětí. MUDr.Radek Klubal, o.s. Máša MUDr.Jitka Škovránková, FN Motol

Očkování (alergických) dětí. MUDr.Radek Klubal, o.s. Máša MUDr.Jitka Škovránková, FN Motol Očkování (alergických) dětí MUDr.Radek Klubal, o.s. Máša MUDr.Jitka Škovránková, FN Motol Legislativa a zásady platné v ČR Vyhláška 537/2006 s platností od 1. ledna 2007 pravidelné očkování (základní očkování

Více

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD.

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD. Státní politika v oblasti očkování MUDr. Michael Vít, PhD. VII. Hradecké vakcinologické dny 29. 9. 1. 10. 2011 Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je založeno

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

Projekty na podporu zdraví realizované WHO

Projekty na podporu zdraví realizované WHO Projekty na podporu zdraví realizované WHO 12.října 2011 Konference ČZF MUDr. Alena Šteflová, PhD Kancelář WHO v ČR World Health Organization Specializovaná agentura OSN " Dosažení co nejlepšího zdraví

Více