PVZP Partner. Ročník 1 ISSN X Zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PVZP 0 2007. Partner. Ročník 1 ISSN 1802-890X Zdarma"

Transkript

1 Ročník 1 ISSN X Zdarma Partner PVZP Vážení smluvní partneři! Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky poskytovala v minulosti smluvní zdravotní pojištění cizincům, kteří pobývali na území České republiky a nebyli pojištěnci veřejného zdravotního pojištění. Se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutno tuto činnost oddělit a k tomuto účelu zřídila VZP ČR svoji 100% dceřinou společnost Pojišťovnu VZP, a. s. Veškeré kroky proběhly tak, aby se nijak nedotkly ani klientů, ani smluvních poskytovatelů zdravotní péče. Smluvní zdravotnická zařízení poskytovala zdravotní péči cizincům vybaveným dokladem o Zdravotním pojištění cizinců pro případ neodkladné péče, anebo Zdravotním pojištění cizinců pro případ komplexní péče. Poskytovala ji na základě dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče, sjednané mezi zdravotnickým zařízením a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (jejím příslušným územním pracovištěm). VZP ČR přijímala účty za takto poskytnutou zdravotní péči, prováděla jejich kontrolu a zajišťovala jejich úhradu. (Dokončení na str. 3) 1 Partner 1.indd :55:11

2 2 Partner 1.indd :55:15

3 (Pokračování z titulní strany) V roce 2006 se však připravovaly nové typové smlouvy na základě vyhlášky č. 290/2006 Sb., kterou vyšlo rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o rámcových smlouvách. Zmíněné nové typové smlouvy upravily podmínky poskytování a úhrady zdravotní péče, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, mezi VZP ČR a jednotlivými poskytovateli zdravotní péče pro další období. V souvislosti s tím došlo k ukončení platnosti dosavadní smlouvy, včetně dodatku o ošetřování klientů smluvního zdravotního pojištění. Pojišťovna VZP, a. s., nabídla novou smlouvu, která byla sjednána již mezi touto pojišťovnou jako pojistitelem a zdravotnickým zařízením. Snahou Pojišťovny VZP, a. s., bylo i nadále zachovat v zásadě identické podmínky pro soukromé pojištění cizinců, jaké platí ve veřejném zdravotním pojištění, aby na zdravotnická zařízení činnost s tím spojená nekladla jakkoli zvýšené administrativní či jiné nároky. Smlouvu za Pojišťovnu VZP, a. s., předkládali a podepisovali ředitelé krajských pracovišť VZP ČR na základě plné moci udělené ze strany Pojišťovny VZP, a. s. Na vlastním procesu komunikace, vykazování a úhrady zdravotní péče se nic nezměnilo. Styčným partnerem pro zdravotnická zařízení zůstala nadále VZP ČR. Pojišťovna VZP, a. s., je stále jediným subjektem v České republice, který je schopen nabídnout cizincům, kteří nejsou zahrnuti do systému veřejného zdravotního pojištění, tak široký rozsah alternativního soukromého pojistného krytí. Již od roku 1993 je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a následně Pojišťovna VZP, a. s., tradičním a spolehlivým partnerem českých zdravotnických zařízení v oblasti soukromého pojištění cizinců. Pojišťovna VZP, a. s., je synonymem jistoty úhrady řádně vykázané zdravotní péče a v podstatě synonymem pro zdravotní pojištění cizinců. Žádný jiný subjekt v České republice takový rozsah pojištění neposkytuje. S velikým potěšením můžeme konstatovat, že nové smlouvy s Pojišťovnou VZP, a. s., na poskytování úhrady zdravotní péče ze smluvního zdravotního pojištění cizinců podepsalo téměř čtyři tisíce zdravotnických zařízení. Chtěli bychom touto formou vyjádřit zdravotnickým zařízením poděkování za projev důvěry v budoucí spolupráci s Pojišťovnou VZP, a. s. Právě tento projev důvěry se stal základním impulzem pro snahu poskytnout maximální servis a informační podporu smluvním zdravotnickým zařízením a snažit se spolupráci dále rozšiřovat a zkvalitňovat. Pojišťovna VZP, a. s., vyvine i v průběhu roku 2008 maximální úsilí v profesionalizaci procesu úhrady zdravotní péče ze smluvního zdravotního pojištění cizinců. Bude spočívat v centralizaci likvidace pojistných událostí na centrálu Pojišťovny VZP, a. s., čímž by mělo dojít k rychlejšímu procesu výplaty oprávněné úhrady. Pojišťovna VZP, a. s., bude dále nabízet možnost přímé elektronické komunikace pro poskytovatele s větší frekvencí vykázané zdravotní péče. V této souvislosti bude opět zvolena forma dodatků k současné smlouvě s Pojišťovnou VZP, a. s. Vzhledem k nastavování potřebných procesů, nevstoupí tyto dodatky v platnost od , ale až od začátku druhého čtvrtletí. Za zmínku rovněž stojí i připravované marketingové akce pro smluvní zdravotnická zařízení ve formě nabídek maximálně zvýhodněných produktů Pojišťovny VZP, a. s., nebo jejích smluvních partnerů. Vážení smluvní partneři, dostává se vám do rukou první číslo časopisu Partner Pojišťovny VZP, a. s., jehož ambicí je zajištění kvalitní informovanosti smluvních zdravotnických zařízení o provozních a procesních vztazích, produktech a nabídkách Pojišťovny VZP, a. s. Pevně doufám, že časopis tyto ambice naplní a že bude sloužit jako kvalitní odborný zdroj informací pro naše partnery z řad zdravotnických zařízení. V samém závěru mi prosím dovolte, abych vám poděkoval za velmi úspěšnou a vstřícnou spolupráci v roce 2007 a zároveň popřál mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce RNDr. Aleš Svárovský Pojišťovna VZP, a. s. generální ředitel a místopředseda představenstva Partner Pojišťovny VZP, a. s., pro PVZP, a. s., vydává Tomáš Novák Nakladatelství Revue, Za Skalkou 782/1, Praha 4, IČO , tel , Šéfredaktor Mgr. Tomáš Vladislav Novák. Grafická úprava a zlom Michal Špatz. Tisk Retip, Červený Kostelec. Vychází 4x ročně. Ročník 1., číslo 0/2007, evidenční číslo MK ČR E 17848, ISSN X. Zdarma. 3 Partner 1.indd :55:16

4 Stručný přehled vývoje smluvního pojištění v rámci VZP ČR Směrnice Evropské komise konstatují, že vyloučí-li členský stát určitou skupinu obyvatel z veřejného zdravotní pojištění, je povinen umožnit této skupině alternativní přístup ke zdravotnímu pojištění na smluvním základě. Cizinci bez trvalého pobytu, anebo bez práce pro zaměstnavatele, který by za ně hradil pojistné do systému veřejného zdravotního pojištění, nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění. Jedná se zhruba o osob. Proto byla VZP ČR již v roce 1993 požádána ministerstvem zdravotnictví, aby vytvořila pojistný produkt smluvního zdravotního pojištění cizinců. O rok později v roce 1994 začala VZP ČR provozovat pojištění léčebných výloh při pobytu v zahraničí. Hospodaření veřejného zdravotního pojištění a smluvního zdravotního pojištění muselo být v souladu se zákonem o pojišťovnictví a požadavkem ministerstva financí vždy striktně finančně i účetně odděleno od veřejného zdravotního pojištění. Po dohodě s ministerstvem financí byl na VZP ČR zřízen fond smluvního zdravotního pojištění, který nahrazoval základní kapitál a byl garancí solventnosti tohoto pojištění. Ministerstvo financí několikrát tuto komerční činnost na VZP ČR kontrolovalo a nikdy nebyla vznesena připomínka k prolínání finančních prostředků z veřejného a smluvního zdravotního pojištění. Po novele zákona o pojišťovnictví ve vztahu ke vstupu České republiky do Evropské unie bylo založení dceřiné, akciové společnosti jedinou možností, jak v této činnosti pokračovat a nadále tak plnit státní požadavek (zakázku). Žádný jiný subjekt na pojistném trhu totiž smluvní zdravotní pojištění cizinců v takovém rozsahu neprovozoval a nemohl příslušný pojistný kmen od VZP ČR převzít. Novela zákona o pojišťovnictví totiž již neumožňovala provozování smluvního zdravotního pojištění v rámci VZP ČR, toto komerční pojištění nadále mohly provozovat pouze akciové společnosti nebo družstva. Nebýt tohoto zákona, nebyla by VZP ČR nucena dceřinou společnost založit. Hospodaření VZP ČR je upraveno v ustanovení 3 až 10 zákona č. 551/1991 Sb. s tím, že hospodaří s vlastním majetkem a s majetkem jí svěřeným. K provozování uvedeného odvětví smluvního pojištění bylo ministerstvem financí v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví, uděleno VZP ČR řádné povolení. Založením dceřiné společnosti došlo k zániku tohoto povolení ve VZP ČR tak, jak to požadovala novela zákona o pojišťovnictví. VZP ČR tedy postupovala při založení dceřiné společnosti v souladu se všemi právními normami a platnými předpisy a vlastnila řádnou licenci od ministerstva financí. Za zmínku stojí, že VZP ČR mnohokrát a do poslední chvíle obhajovala činnost smluvního zdravotního pojištění jako integrální součásti VZP ČR, novela zákona o pojišťovnictví však toto již po vstupu České republiky do Evropské unie neumožňovala. Minimální základní kapitál nutný pro provozovanou pojišťovací činnost je zákonem stanoven na 60 mil. Kč. Pro splacení základního kapitálu byly použity výhradně prostředky plynoucí ze smluvního zdravotního pojištění, nikoli z pojištění veřejného. Tyto finanční prostředky by nebylo možné použít v rámci veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k tomu, že základní kapitál na minimální hranici je rizikový a vzhledem ke skutečnosti, že je potřeba rozšířit provozované smluvní zdravotní pojištění i o další nutná a logicky návazná rizika, jako je pojištění úrazu atd., bylo nutné navýšit základní kapitál do výše, kterou stanovuje zákon o pojišťovnictví, tzn. minimálně 90 mil. Kč. Pro navýšení byly použity opět výhradně prostředky ze smluvního zdravotního pojištění. Podnět k rozšíření činnosti provozované dceřinou společností vzešel opět z doporučení ministerstva financí. Kontrola z ministerstva financí nekonstatovala v procesu založení dce- 4 Partner 1.indd :55:18

5 řiné společnosti a převodu pojistného kmene a základního kapitálu jediné pochybení. Původní pracovní tým, který v rámci VZP ČR zabezpečoval smluvní zdravotní pojištění, se v souladu se zákoníkem práce přesunul do nové dceřiné společnosti. Pojišťovna VZP, a. s., spolupracuje s VZP ČR v oblasti prodeje pojistných smluv a VZP ČR rovněž poskytuje Pojišťovně VZP, a. s., součinnost při likvidaci pojistných událostí ze smluvního zdravotního pojištění, a to na základě řádné smlouvy o obchodní spolupráci. Právní postavení VZP ČR v této oblasti plně odpovídá zákonu č. 38/2004 (zákon o zprostředkování v pojištění a samostatných likvidátorech pojistných událostí), VZP ČR je vlastníkem licence pojišťovací agent a licence samostatný likvidátor pojistných událostí. V současné době již však probíhá proces postupného budování vlastní prodejní sítě Pojišťovny VZP, a. s., a vlastní likvidační služby. Pracovníci VZP ČR nepracují pro Pojišťovnu VZP, a. s., nad rámec povinností ve veřejném zdravotním pojištění, ale je to součást jejich práce. Veškeré činnosti, které VZP ČR pro Pojišťovnu VZP, a. s., vykonává, jsou hrazeny formou provize. Výše této provize byla stanovena znalcem. VZP ČR tedy nedotuje činnost Pojišťovny VZP, a. s., a veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto spoluprací jsou plně hrazeny v rámci provize. Činnost Pojišťovny VZP, a. s., a tím i její spolupráce s VZP ČR, byla rovněž v minulosti řádně kontrolována a vždy se postupovalo v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. VZP ČR tedy pod tlakem zákona o pojišťovnictví založila v souladu se všemi právními předpisy dceřinou společnost, je jediným akcionářem Pojišťovny VZP, a. s., a má nad touto společností veškerou kontrolu v souladu s obchodním zákoníkem. Vzhledem ke skutečnosti, že Pojišťovna VZP, a. s., je jediným subjektem, který je schopen nabídnout bezprizorním cizincům alternativní přístup ke hrazené zdravotní péči a na druhou stranu jediným subjektem, který garantuje úhradu zdravotní péče za těmito cizinci českým zdravotnickým zařízením, plní v České republice naprosto nezastupitelnou úlohu. Pojišťovna VZP, a. s., velmi intenzivně komunikuje s komunitami cizinců na všech úrovních a aktivně podporuje osvětové projekty v oblasti zdravotní péče a zdravotního pojištění. Mezi nejvýznamnější patří integrační projekt v oblasti zdravotního pojištění a zdravotní péče Vietnamců pod záštitou místopředsedy PS PČR pana JUDr. Vojtěcha Filipa. Obdobné projekty probíhají pro klienty z Číny, arabsky a rusky mluvících zemí, a to vždy ve spolupráci s příslušnými diplomatickými zastoupeními. Pojišťovna VZP, a. s., také velmi intenzivně komunikuje s českými zdravotnickými zařízeními a chrání je tak před vznikem velmi obtížně vymahatelných pohledávek za nepojištěnými cizinci. Tato aktivita byla mnohokrát pozitivně hodnocena v odborných časopisech pro zdravotníky. Jakékoliv omezení činnosti Pojišťovny VZP, a. s., která je pod naprostou kontrolou VZP ČR, by znamenalo kolaps zdravotní péče desítek tisíc cizinců, kteří nemají ze zákona přístup ke zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovna VZP, a. s., zde plní státní zakázku zadanou již v roce Česká republika zase prostřednictvím Pojišťovny VZP, a. s., naplňuje třetí neživotní směrnici Evropské komise o zajištění přístupu osob vyloučených ze solidárního systému ke zdravotní péči na základě smluvního pojištění. Česká republika by také bez existence Pojišťovny VZP, a. s., nemohla zabezpečit plnění požadavku novely zákona o pobytu cizinců, který zdravotní pojištění cizinců přímo vyžaduje. 5 Partner 1.indd :55:19

6 Pojišťovna VZP, a. s., jako dceřiná společnost VZP ČR, zahájila svoji samostatnou činnost v květnu roku 2004 převzetím pojistných produktů od VZP ČR. Přesto, že od té doby uplynula poměrně krátká doba, dokázala si vytvořit silnou pozici na trhu. Je to dáno několika faktory. Především spoluprací s VZP ČR tedy dominantní pojišťovnou zabezpečující veřejné zdravotní pojištění cca 70 % obyvatel ČR. Dalšími podstatnými faktory ovlivňujícími úspěch pojišťovny na trhu je nabídka poskytovaných produktů zdravotního pojištění cizinců, a to zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče a zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče. Ze zdravotního pojištění cizinců pro případ neodkladné péče hradí pojišťovna náklady spojené se změnou zdravotního stavu pojištěného v důsledku náhlého onemocnění nebo úrazu, vyžadující poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče na území České republiky, event. tranzitních zemí. Klient může sjednat různé typy pojištění, např. turistický nebo pracovní pobyt, sportovní soutěže, nebezpečné sporty či úhradu ambulantních léků. Druhý produkt zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče zajišťuje na území České republiky úhradu nákladů spojených se změnou zdravotního stavu pojištěného v důsledku nemoci nebo úrazu, dále preventivní péči a vše v obdobném rozsahu jako veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou některých výluk a sjednaných limitů. Také u tohoto produktu si klient může vybrat z různých typů pojištění. Například typ Standard, který splňuje úhradu nákladů na zdravotní péči opět v rozsahu obdobném veřejnému zdravotnímu pojištění. Pokud je pojištění sjednáváno pro těhotnou ženu, která nebyla bezprostředně před žádostí smluvně zdravotně pojištěna u PVZP, má možnost uzavřít si typ pojištění Gravidita. Od tohoto okamžiku má u smluvního lékaře zajištěnu komplexní prenatální péči. To znamená nejen základní péči u svého ošetřujícího gynekologa prováděnou pravidelnými prenatálními kontrolami, diagnostiku a léčbu v základním oboru, ale i v oborech hraničních. Např. biochemický Výhody zdravotního pojištění cizinců Pojišťovny VZP a ultrazvukový screening v raném stadiu těhotenství, sloužící k vyloučení některých vrozených vývojových vad. Pojišťovna VZP hradí v indikovaných případech i velmi nákladná prenatální vyšetření spojená s odběrem vzorku plodové vody a jejího chromozomálního rozboru. Stejně tak je plně hrazena péče při porodu a v šestinedělí, poskytovaná ve špičkových porodnicích, včetně klinik při lékařských fakultách, kde personální a přístrojové vybavení je nejen srovnatelné s podobnými klinikami v Evropě, ale v některých parametrech, např. perinatální martalitě, je i předstihuje. Další obrovskou výhodou pojištění matky je i úhrada poporodní péče o novorozence při jeho zdravotních problémech až do výše Kč. Proto vhodně zvolené pojištění ženy a jejího narozeného dítěte je základním stavebním kamenem šťastné a zdravé rodiny. Ale není to jen péče o těhotné ženy. Pojišťovna VZP, a. s., hradí též péči v gynekologické onkologické prevenci zaměřenou na předcházení či vyhledávání časných stadií nádorových změn. Kolposkopie, cytologie, histologické odběry jsou plně hrazeny. V reprodukčním období, při plánovaném rodičovství, kdy žena užívá hormonální antikoncepci, na ní pojišťovna přispívá pevně stanovenou částkou. Rovněž péče ve stáří je garantována. V období klimakteria jsou hrazena endokrinologická vyšetření jako součást diagnostiky včasného nasazení hormonální substituční terapie, či vyšetření v programu osteoporozy. 6 Partner 1.indd :55:20

7 Partner 1.indd :55:26 7

8 8 Partner 1.indd :55:28

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Publikace ve finální

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 3 2009. Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 3 2009 Změny zdravotního pojištění cizinců PVZP, a. s. Nebezpečné druhy sportů 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS DRUH ROČNÍ POJISTNÉ (s maximálním

Více

Čas od času rozvíří hladinu

Čas od času rozvíří hladinu dialogem k reformě Občan v síti Čas od času rozvíří hladinu veřejného mínění smutný příběh rodiny cizinců, která se musí vyrovnat nejen s nemocí svého dítěte, ale i s náklady spojenými s jeho léčením.

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ekonomika Všeobecné zdravotní pojišťovny Monika Růžičková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY

PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVNICKÁ FAKUTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Zdravotní pojišťovny jako subjekty právního vztahu zdravotního pojištění Alena KOLOROSOVÁ 2008

Více

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 2 2009. Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s.

Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 2 2009. Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s. Ročník 3 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 2 2009 Péče o fyziologickou graviditu Cestovní pojištění do zahraničí Pojišťovny VZP, a. s. 1 NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ OD TOTAL BROKERS Osobní automobil do

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

PVZP 2 2008. Partner. Nejčastější chyby zdravotnických zařízení v předloženém vyúčtování poskytnuté zdravotní péče Pojišťovně VZP, a. s.

PVZP 2 2008. Partner. Nejčastější chyby zdravotnických zařízení v předloženém vyúčtování poskytnuté zdravotní péče Pojišťovně VZP, a. s. Ročník 2 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 2 2008 Nejčastější chyby zdravotnických zařízení v předloženém vyúčtování poskytnuté zdravotní péče Pojišťovně VZP, a. s. Cestovní pojištění pomáhá snadněji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více

Partner s 3/10. 15 let spolupráce České podnikatelské pojišťovny a Pojišťovny VZP = 15 úspěšných let pro naše klienty! Patnáctiny našeho partnera

Partner s 3/10. 15 let spolupráce České podnikatelské pojišťovny a Pojišťovny VZP = 15 úspěšných let pro naše klienty! Patnáctiny našeho partnera Patnáctiny našeho partnera ISSN 1804-0314 Ročník 2 Vychází 23. 4. 2010 Partner s 3/10 Buďte nároční, nechtějte jen standard! Jak bylo na Kanárech Jak radit cizincům Opět mimořádná příležitost! 15 let spolupráce

Více

Analýza pojistných produktů pojišťoven

Analýza pojistných produktů pojišťoven Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza pojistných produktů pojišťoven Bc. Lucie Klimešová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

EGAP. Výroční zpráva

EGAP. Výroční zpráva EGAP 2008 Výroční zpráva EGAP Výroční zpráva 2008 PŘEHLED PROTIKRIZOVÝCH OPATŘENÍ OPATŘENÍ KE ZLEVNĚNÍ A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ Zvýšení pojistného krytí u vývozních úvěrů a akreditivů až na 99 %.

Více

Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců

Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví Cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců Bakalářská práce Autor: Tereza Nováková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Iva Málková Praha květen, 2009

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Ročník 2 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 1 2008

Ročník 2 ISSN 1802-890X Zdarma. Partner PVZP 1 2008 Ročník 2 ISSN 1802-890X Zdarma Partner PVZP 1 2008 Centralizace likvidace pojistných událostí Navýšení hodnoty bodu za vykázanou zdravotní péči u cizinců Dodatek k současné smlouvě Vzor průkazu pojištěnce

Více

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz

COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz COMPANY PROFILE LOYDEX Your global partner www.loydex.cz Registrovaný pojišťovací makléř číslo 001 4 LOYDEX Your global partner Profil společnosti Vážení obchodní partneři, jsem rád, že při hodnocení výsledku

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva

Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva Rozbor právní úpravy ve výtce univerzitního předmětu pojišťovnictví vývoj pojistného práva Vývoj pojistného práva do roku 1918 Pojištění je ve své podstatě způsob, jak se vypořádal s nahodilou událostí,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008

stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka pojišťovna b1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Výroční zpráva 2008 Základní ukazatele v tis. Kč Předepsané pojistné 10 877 Pojistná plnění 496

Více