Terminologie der Jugendarbeit Slovní ek pro práci s mládeží. Deutsch - Tschechisch eština - n m ina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terminologie der Jugendarbeit Slovní ek pro práci s mládeží. Deutsch - Tschechisch eština - n m ina"

Transkript

1

2

3 Terminologie der Jugendarbeit Slovní ek pro práci s mládeží Deutsch - Tschechisch eština - n m ina

4 Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes Herausgegeben vom Internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.v., Bonn Erstellt in Zusammenarbeit mit den Koordinierungszentren deutsch-tschechischer Jugendaustausch (Tandem) in Regensburg und Pilsen und IDM, Prag Verantwortlich: Marie-Luise Dreber Redaktion: Sibylle Müller-Machens M. A. PaedDr. Ji í Kokeš Ing. Jan Lontschar Technische Bearbeitung: Leoš P ikryl Druck: Druckerei Radek Pechman, Pilsen Die Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des IJAB e.v. unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 2004/2005 IJAB, Bonn

5 Inhalt TERMINOLOGIE DER JUGENDARBEIT Deutsch - Tschechisch... 4 Tschechisch - Deutsch IJAB IDM Tandem Links Obsah SLOVNÍ EK PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ N mecko - eský... 4 esko - n mecký IJAB IDM Tandem Odkazy... 91

6 A A A Abendschule (f) Abenteuerspielplatz (m) Deutsch Tschechisch Abhängigkeit (f) Abitur (n), Hochschulreife (f) Ablehnung (f) eines Antrags (m) Abschluß (m) berufsqualifizierender Abschluß Abschlußbericht (m) Abschlußprüfung (f) Abtreibung (f) abweichendes Verhalten (n) Adoption (f) Adoptiveltern (pl) Aktiv-Ferien (pl) Aktivitäten (f/pl) Alkoholmißbrauch (m) bei Jugendlichen (m/f/pl) alleinerziehender Elternteil (m) allgemeinbildende Schule (f) Allgemeinbildung (f) Alternativbewegung (f) Altersgrenze (f) Altersgruppe (f) Amt (n) anerkannter Ausbildungsberuf (m) Anerkennung (f) ve erní škola d tské (dobrodružné) h išt, h išt s pedagogickým dohledem, ur ené pro tvo ivé, dobrodružné" hry d tí závislost maturita zamítnutí žádosti záv r, ukon ení výu ní list záv re ná zpráva záv re ná zkouška um lé p erušení t hotenství, potrat odlišné chování adopce, osvojení adoptivní rodi e inorodé využívání prázdninového volna innosti zneužívání alkoholu mládeží, abúzus neúplná rodina všeobecná škola všeobecné vzd lání alternativní hnutí v ková hranice v ková skupina ú ad uznaný u ební obor, emeslo 4 uznání

7 A Angebot (n) Angebote der Jugendarbeit Angebote der Berufsausbildung angelernter Arbeiter (m)/ angelernte Arbeiterin (f) Angestellter (m)/angestellte (f), Arbeitnehmer (m)/arbeitnehmerin (f) Angst (f) Anlaufstelle (f) Anlernling (m) Anmeldeformular (n) Anpassungsschwierigkeiten (f/pl) Ansprechpartner (m)/ansprechpartnerin (f) Anspruch (m) auf Beratung (f) Anspruchsberechtigter (m)/ Anspruchsberechtigte (f) anteilige Kosten (pl) Antrag (m) einen Antrag befürworten eingereichter und unterstützter Antrag Zuschußantrag stellen spezifisch formulierter Antrag Antrag zurückziehen Ablehnung eines Antrags Bearbeitung eines Antrags Förderantrag Antragschluß (m) Antragstellung (f) Anwesenheitspflicht (f) Arbeit (f) Arbeitgeber (m)/arbeitgeberin (f) nabídka nabídky práce pro mládež nabídky profesního vzd lávání zaškolený d lník/ zaškolená d lnice zam stnanec/zam stnankyn strach kontaktní místo zau ovaný d lník p ihláška adapta ní problémy kontaktní osoba nárok na poradenskou službu oprávn ný žadatel/ oprávn ná žadatelka áste né náklady žádost, návrh doporu it žádost došlá a podporovaná žádost podat žádost o p ísp vek specificky formulovaná žádost vzít žádost zpátky zamítnutí žádosti zpracování žádosti žádost o dotaci, podporu záv re ný termín p ihlášek podání žádosti povinná ú ast práce zam stnavatel/zam stnavatelka A 5

8 A Arbeitnehmer (m)/ Arbeitnehmerin (f) ausländischer Arbeitnehmer/ausländische Arbeitnehmerin Arbeitsamt (n) Arbeitseinsatz (m) Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (f) (ABM) Arbeitserlaubnis (f) Arbeitsförderungsgesetz (n) Arbeitsgruppe (f), Arbeitskreis (m) Arbeitslosengeld (n) Arbeitsloser (m)/arbeitslose (f) Arbeitsmarkt (m) Arbeitsplatz (m), Arbeitsstelle (f) Arbeitsrecht (n) Arbeitsvermittlung (f) Arzneimittelmißbrauch (m) asoziales Verhalten (n) Asylant (m)/asylantin (f) Asylantenheim (n) Asylbewerber (m)/ Asylbewerberin (f) Asylgesetze (n/pl)/ Asylgesetzgebung (f) Aufenthalt (m) Aufenthalt in der Natur (f) Auffälligkeit (f) zam stnanec/zam stnankyn zahrani ní zam stnanec/ zahrani ní zam stnankyn pracovní ú ad brigáda opat ení k vytvá ení pracovních p íležitostí, ur itá pracovní místa jsou na omezenou dobu - zpravidla jednoho roku - z ásti nebo zcela financována Spolkovým ústavem práce a poskytována nezam stnaným pracovní povolení zákon na podporu práce pracovní skupina podpora v nezam stnanosti nezam stnaný/nezam stnaná trh práce pracovišt, zam stnání, absolventské místo pracovní právo zprost edkování práce nadm rné užívání lék asociální jednání azylant/azylantka ubytovna pro azylanty žadatel/žadatelka o azyl zákon o azylu/ azylové zákonodárství pobyt pobyt v p írod nápadnost A 6

9 A Aufgabe (f) Aufklärung (f) sexuelle Aufklärung Auflage (f) Aufnahmeprüfung (f) Aufsichtspflicht- (f) Auftraggeber (m)/ Auftraggeberin (f) Aufwendungen (f/pl) Aufwendungen ersetzen Aufwendungen für den notwendigen Unterhalt von... Aufziehen (n) von Kindern (n/pl) Au-pair-Beschäftigung (f) Ausbilder (m)/ausbilderin (f) Ausbildung (f) überbetriebliche Ausbildung Ausbildungsbeihilfe (f) Ausbildungsberuf (m) anerkannter Ausbildungsberuf Ausbildungsbetrieb (m) Ausbildungsförderung (f) Ausbildungslehrgang (m) Ausbildungsplatz (m) Ausbildungsvergütung (f) Ausbildungsverhältnis (n) Ausbildungsvertrag (m) ausländerfeindlich Ausländerfeindlichkeit (f) úkol, úloha osv ta sexuální osv ta podmínka p ijímací zkouška ochranný dohled z izovatel/z izovatelka výdaje, náklady uhradit náklady výdaje na základní obživu... výchova d tí au-pair mistr/mistrová odborného výcviku výuka, vzd lávání u ovská výuka p esahující rámec jednoho podniku, v. duální systém u ovské výuky p ísp vek na výuku, v závislosti na p íjmech rodi je poskytován žák m a u m ve veku 15 až 17 let u ební obor, emeslo uznaný u ební obor st edisko praktického výcviku podpora odborné výuky kurz odborné výuky u ební místo finan ní odm na b hem u ebního pom ru, u ovská odm na u ební pom r u ební smlouva xenofobní nenávist v i cizinc m A 7

10 A B A B Auslandsaufenthalt (m) zahrani ní pobyt Ausreißer (m)/ausreißerin (f) uprchlík (z rodiny, z domova) Ausrichtung (f) zam ení ausschöpfen vy erpat Ausschreibung (f) konkurz Ausschuß (m) für Familie (f), Výbor pro rodinu, seniory, ženy a Senioren (m/pl), Frauen (f/pl) und mládež N meckého spolkového Jugend (f) des Deutschen sn mu Bundestages (m) außerschulische Jugendarbeit (f) mimoškolní innost mládeže Aussiedler (m)/aussiedlerin (f) vyst hovalec/vyst hovalkyn (Umsiedler) (p esídlenec) ausstatten vybavit Aussteiger (m)/aussteigerin (f) jedinec odmítající žít ve spole nosti, která up ednost uje konzumní zp sob života Austauschprogramm (n) Ausweisung (f) Auswertungsgespräch (n) Auswertungsseminar (n) vým nný program vyhošt ní vyhodnocovací rozhovor hodnotící seminá Auszubildender (m)/auszubildende (f) (Abkürzung "Azubi", alt: Lehrling) B Basis (f) Beamter (m), der mit Jugendfragen (f/pl) betraut ist Bediensteter(m)/Bedienstete (f) des öffentlichen Dienstes (m) Bedingung (f) Bedürfnisse (n/pl) Befürwortung (f) u e, u nice základna referent pro otázky mládeže pracovník/pracovnice ve ve ejném sektoru podmínka pot eby, požadavky doporu ení 8

11 B begabtes Kind (n) Begegnung (f) Begegnungsstätte (f)/ Begegnungszentrum (n) Begleitperson (f) Behindertenhilfe (f) Behinderter (m)/behinderte (f) geistig oder körperlich Behinderter Behinderung (f) Beihilfe (f) Behörde (f) Beirat (m) Bekenntnis (n), Konfession (f) Bekenntnisschule (f) Benachteiligtenprogramm (n) Benachteiligung (f) (soziale) benachteiligte Jugend Beratung (f) Beratung in Sexual- und Schwangerschaftskonflikten Beratungsdienst (m) Beratungsstelle (f) Beruf (m) Berufsanfänger (m)/ Berufsanfängerin (f) Berufsaussichten (f/pl) unsichere Berufsaussichten Berufsberatung (f) Berufsbild (n) Berufsbildungsgesetz (n) berufsfördernde Maßnahme (f) talentované dít setkání místo setkávání/ st edisko setkávání doprovázející osoba pomoc postiženým postižený/postižená mentáln nebo t lesn postižený postižení (vý)pomoc, p isp ní, p ísp vek, ú ad rada vyznání církevní (konfesijní) škola program pro handicapované znevýhodn ní, zanedbanost (sociální) sociáln znevýhodn ná mládež poradenství poradenství v sexuálních a t hotenských konfliktních situacích poradenská služba poradna povolání za áte ník/za áte nice v povolání vyhlídky v povolání nejisté vyhlídky v povolání poradenství k profesní orientaci charakteristika povolání zákon o u ovském vzd lávání opat ení k podpo e profesní výuky B 9

12 B Berufsfortbildung (f) Berufsgrundbildungsjahr (n) Berufspraktikum (n) berufsqualifizierender Abschluß (m) Berufsschule (f) Berufsschulpflicht (f) Berufstätiger(m)/Berufstätige (f) Berufsunterricht (m) Berufsvorbereitungsjahr (n) Berufswahl (f) beschädigen Beschäftigungsprogramm (n) beschützende Werkstatt (f) (geschützte Werkstatt) bestraft werden mit Wer... (Verb), wird mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft. Besuchsrecht (n) Beteiligung (f) Beteiligung der Jugend Betreuer (m)/betreuerin (f) další profesní vzd lávání rok základní p ípravy na povolání, umož uje na jedné stran absolvent m škol, kte í nezískali u ovské místo vytvo it si lepši odborné p edpoklady pro jeho získání, na druhé stran skýtá tento rok mnoha absolvent m možnost se orientovat a rozhodnout odborná praxe výu ní list u ovská škola povinná u ovská docházka pracující u ovské vyu ování p ípravný rok na povolání, je ur en pro žáky s neukon enou základní školní docházkou volba povolání poškodit pracovní program, zvláštní program pro mladé lidi bez u ovského místa, nebo kte í p erušili u ení chrán ná dílna být potrestán Kdo... (se dopustil trestného inu), bude potrestán odn tím svobody na dobu jednoho roku. právo návšt vy ú ast ú ast mládeže pe ovatel/pe ovatelka B 10

13 B betreute Wohnformen (f/pl) betreutes Jugendwohnen Betreuung (f) Betreuungsperson (f) Betrieb (m) Betriebsjugendvertretung (f) Betriebspraktikum (n) Betriebsrat (m) Bewährung (f) Bewährungshelfer (m)/bewährungshelferin (f) Bewährungshilfe (f) Bewerbung (f) bewilligen Bewilligung (f) eines Zuschusses (m) Bewilligungsbescheid (m) Bezirksjugendamt (n) Bezugsperson (f) Bilateral bilateraler Austausch bilateraler Jugendaustausch bilaterales Abkommen Bildung (f) außerschulische Bildung Bildungsdefizit (n) Bildungspolitik (f) Bildungsreferent (m)/bildungsreferentin (f) Bildungsreise (f) Bildungsstätte (f) Bildungsurlaub (m) r zné modely bytových spole enství se sociáln pedagogickým dohledem bydlení mladých pod dohledem kurátora/kurátorky opatrování, pé e pe ující osoba podnik podnikový výbor mládeže podniková praxe podniková rada podmín ný trest kurátor/kurátorka pomoc p i podmín ném trestu p ihláška, žádost schválit, povolit, poskytnout schválení p ísp vku oznámení o schválení krajský ú ad pro mládež blízká osoba Bilaterální bilaterální/oboustranná/ recipro ní vým na bilaterální vým na mládeže bilaterální dohoda vzd lání, vzd lávání, tvorba mimoškolní vzd lání nedostate né vzd lání politika vzd lávání referent/referentka pro otázky vzd lávání studijní cesta vzd lávající za ízení studijní dovolená B 11

14 B C B C Breitenaustausch (m) široká vým na Briefpartner (m)/briefpartnerin (f) partner/partnerka na dopisování Bund (m) der Pfadfinder (m/pl) Svaz skaut a skautek und Pfadfinderinnen (f/pl) ( R) Bundesangestelltentarif (m) (BAT) Bundesagentur (f) für Arbeit (f) Bundesausbildungsförderungsge setz (n) Bundesministerium (n) für Familie (f), Senioren (m/pl), Frauen (f/pl) und Jugend (f) (BMFSFJ) Bundesprüfstelle (f) für jugendgefährdende Schriften (f/pl) Bundessozialhilfegesetz (n) Bundeszuständigkeit (f) Bürgerinitiative (f) Bürgerliches Gesetzbuch (n) (BGB) Tarif (mzdový) pro spolkové, zemské a komunální zam stnance Spolkový ú ad práce spolkový zákon o podpo e vzd lávání Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkový kontrolní ú ad pro tiskoviny ohrožující d ti a mládež spolkový zákon o sociální pomoci kompetence Spolkové republiky ob anská iniciativa Ob anský zákoník C Camping (n), Campen (n) Chancengleichheit (f) Chor (m) Jugendchor Kinderchor Chorleiter (rn)/chorleiterin (f) Clique (f) komer n využívané místo na stanování, kempink rovnocenné, stejné možnosti sbor mládežnický sbor d tský sbor sbormistr/sbormistrová neformální skupina mládeže 12

15 D D Dachorganisation (f) der Sportvereine (m/pl) ( R) Dachverband (m) demographische Entwicklung (f) Deutsche Sportjugend (f) (DSJ) Deutscher Bundesjugendring (m) (DBJR) Deutscher Städtetag (m) Deutsches Jugendherbergswerk (n) (DJH) Deutsches Jugendinstitut (n) (DJI) Deutsch-Französisches Jugendwerk (n) (DFJW) Deutsch-Polnisches Jugendwerk (n) (DPJW) Deutscher Akademischer Austauschdienst (m) (DAAD) Dienst (m) ableisten Diplom (n) Direktorat (n) Jugend (f) des Europarates (m) (CDEJ) Dolmetscher (m)/ Dolmetscherin (f) Droge (f) weiche Droge harte Droge Drogenabhängigkeit (f) Drogenberatungsstelle (f) Drogenmißbrauch (m) Drogenpolitik (f) Drogenprävention (f) Drogensüchtiger (m)/drogensüchtige (f) T lovýchovná jednota D st ešní organizace popula ní vývoj N mecká sportovní mládež N mecký spolkový kruh mládeže Sn m n meckých m st Organizace n meckých turistických ubytoven mládeže N mecký institut mládeže N mecko - francouzská agentura pro mládež n mecko-polské koordina ní centrum pro práci s mládeží n mecká akademická vým nná služba vykonat, absolvovat službu diplom Direktorát mládeže Evropské rady tlumo ník/tlumo nice droga m kká droga tvrdá droga závislost na drogách protidrogová poradna zneužívání drog protidrogová politika protidrogová prevence narkoman/narkomanka 13

16 D E duales System (n) Durchführung (f) von Veranstaltungen (f/pl)/maßnahmen (f/pl) D E duální systém, podvojný systém odborné výuky sestávající z vyu ování na u ovské škole a odborné pr pravy na závod po ádání akcí/realizace opat ení E ehrenamtlicher Helfer (m)/ ehrenamtliche Helferin (f) Eigenbeitrag (m) (finanziell) Einführungsseminar (n) eingetragener Verein (e.v.) (m) Eingliederungshilfe (f) für Behinderte (f/m/pl) (finanziell) Einrichtung (f) empfangende Einrichtung entsendende Einrichtung Einwanderer (m)/einwanderin (f) Empfängnisverhütung (f) Entwicklung (f) Entziehungskur (f) Entzugserscheinungen (f/pl) Erfahrung (f) Erfolgserlebnis (n) Erlaß (m) ministerieller Erlaß Erlebnispädagogik (f) ermäßigter Preis (m); ermäßigter Satz (m) ( estný) neplacený pomocník/ ( estná) neplacená pomocnice p ísp vek (finan ní) z vlastních zdroj úvodní seminá ob anské sdružení (reg.), ve ejn prosp šné pomoc (finan ní) pro integraci postižených za ízení p ijímající za ízení vysílající za ízení p ist hovalec/p ist hovalkyn antikoncepce vývoj odvykací lé ba abstinen ní, odvykové stavy zkušenost pocit úsp chu výnos výnos ministerstva pedagogika prožitk, sm r v pedagogice, který klade d raz na smyslové poznávání snížena cena; snížená sazba 14

17 E erstatten Fahrtkosten von... nach,.. erstatten Erstattung (f) Erwachsenenbildung (f) Erwachsener (m), junger/ Erwachsene (f), junge Erzieher (m)/erzieherin (f) Erziehung (f) Erziehung durch die Familie Erziehungsberatung (f) Erziehungsberechtigter (m)/ Erziehungsberechtigte (f) Erziehungseinrichtung (f) Erziehungsgeld (n) Erziehungsheim (n) Erziehungsjahr (n) Erziehungspflicht (f) Erziehungsschwierigkeiten (f/pl) ethnisch ethnische Minderheit (f) Europäische Union (f) Europäischer Freiwilligendienst (m) europäische Jugendstrukturen (f/pl) Europäischer Jugendrat (m) (CENYC) Exkursion (f) Experte (m) / Expertin (f) Extremismus (m) nahradit, uhradit nahradit jízdné z... do... náhrada, úhrada vzd lávání dosp lých adolescent (psych.) vychovatel/vychovatelka výchova výchova v rodin, rodinná výchova výchovné poradenství osoba oprávn ná k výchov výchovné za ízení výchovné výchovný ústav dovolená na výchovu dít te, po narození dít te a po uplynutí mate ské dovolené má jeden z rodi nárok na t íletou dovolenou na výchovu, po tuto dobu je chrán n p ed výpov dí výchovná povinnost výchovné potíže etnický etnická menšina Evropská unie Evropská dobrovolná služba evropské mládežnické struktury evropská rada mládeže exkurze expert / expertka extremizmus E 15

18 F F F Facharbeiterbrief (m) odborný výu ní list Fachausbildung (f) odborné vzd lání Fachberuf (m) odborné povolání Fachgespräche (n/pl) jednání Fachgymnasium (n) gymnázium s odborným zam ením Fachhochschule (f) odborná vysoká škola Fachkräfte (f/pl) der Jugendarbeit odborníci na práci s mládeží (f) Fachoberschule (f) vyšší odborná škola Fachrichtung (f) studijní obor Fachschule (f) odborná škola Fachtagung (f) odborné jednání Fähigkeit (f) schopnost Fahrtkosten (pl) Fahrtkosten (von... nach... ) jízdné, cestovné hradit jízdné (z... do...) erstatten Fahrtkosten erstattet obdržet úhradu jízdného bekommen Familien- und Elternbildung (f) výchova k rodinnému životu a rodi ovství Familienaufenthalt (m) pobyt v rodin Familienerholungsmaßnahme (f) rodinná rekreace Familienfürsorge (f) pé e o rodinu Familienhelfer (m)/familienhelferin (f) sociální pracovník/pracovnice pro rodinné záležitosti Familienplanung (f) plánované rodi ovství Feriendorf (n) prázdninová vesni ka Ferienfreizeit (f) prázdninové volno Ferienheim (n) prázdninová ubytovna Ferienkolonie (f)/ Ferienlager (n) prázdninová osada/ prázdninový tábor Ferienmaßnahme (f) prázdninová akce Ferienreise (f) prázdninová cesta Fernunterricht (m) dálkové studium 16

19 F Fertigkeiten (f/pl), Fähigkeiten (f/pl) Festival (n) Flugblatt (n) Flugkosten (pl) Flugkosten von... nach... erstatten Flüchtlingsheim (n) Föderalismus (m)/zentralstaatlichkeit (f) Förderantrag (m) fördern (finanziell) Jugendliche aus beiden Ländern konnten gefördert werden Förderpolitik (f) Förderung (f) finanzielle Förderung Förderung der freien Jugendhilfe Förderung des Rechtsstaats Förderung von Kontakten zwischen... von der Förderung ausgeschlossen sein Förderungsbedarf (m) Förderungsbetrag (m) Förderungsgrundsatz (m), Förderungsprinzip (n) Förderungsmittel (n/pl) Förderungsrichtlinien (f/pl) Förderungssätze (m/pl) Formulierung (f) konkreter Jugendaustauschprogramme (n/pl) Fortbildung (f), Weiterbildung (f) dovednosti festival leták výdaje na letenku hradit výdaje na letenku z... do... ubytovna pro uprchlíky federalizmus/státní centralizmus žádost o dotaci, podporu podporovat, podpo it (finan n ) mládež obou zemí by mohla být finan n podporována grantová politika dotace, podpora finan ní dotace podpora nezávislých subjekt pomoci mládeži prosazování právního státu podporovat kontakty mezi... být bez nárok na podporu pot eba podpory ástka podpory zásada podpor, princip podpor dota ní prost edky, prost edky na podporu sm rnice pro ud lování dotací sazebník podpor vypracování konkrétních program vým ny mládeže další vzd lávání F 17

20 F Fortbildungskurs (m) Fortbildungsmaßnahme (f) Frauenhaus (n) freier Träger (m) die freien Träger Freiheitsstrafe (f) Freiwilligenarbeit (f) Freiwilligendienst (m) Freiwilligenjahr (n) Freiwilliger (m) / Freiwillige (f) freiwilliger Arbeitseinsatz (m) Freiwilliges Ökologisches Jahr (n) (FÖJ) freiwilliges soziales Engagement (n) von Jugendlichen (m/f/pl) Freiwilliges Soziales Jahr (n) (FSJ) Freizeit (f) Freizeit- und Erholungseinrichtung (f), Erholungsheim (n) Freizeitangebot (n) Freizeitberatung (f) Freizeitbeschäftigung (f)/ Freizeitbetätigung (f) Freizeiteinrichtung (f) für Kinder (n/pl) und Jugendliche (m/f/pl) Freizeitgestaltung (f) kurz dalšího vzd lávání opat ení k dalšímu vzd lávání azylový d m pro ženy, úto išt pro týrané ženy a jejich d ti nezávislý subjekt nezávislé subjekty trest odn tí svobody dobrovolná (neplacená) práce dobrovolná služba dobrovolnický rok dobrovolník / dobrovolnice dobrovolná pracovní innost Dobrovolný ekologický rok, možnost pro mladé lidi po ukon eni Školy pracovat v organizacích s ekologickým zam ením dobrovolná sociální angažovanost mládeže Dobrovolný sociální rok, možnost pro mladé lidi po ukon ení školy vykonávat po dobu jednoho roku pe ovatelskou nebo vychovatelskou innost volný as rekrea ní za ízení nabídka (aktivit) pro volný as poradenství pro využívání volného asu volno asové aktivity stanice zájmových inností d tí a mládeže organizování, využívání volného asu F 18

21 F G Freizeitheim (n) Freizeitpädagogik (f) Freizeitstätte (f) Freizeitverhalten (n) Freizeitzentrum (n) für Kinder (n/pl) und Jugendliche (m/f/pl) Fremdenfeindlichkeit (f) Fremdsprache (f) Freundschaft (f) Friedensbewegung (f) Führungskraft (f) Führungsqualifikation (1) Fürsorge (f) öffentliche Fürsorge G Ganztagsschule (f) Gastarbeiter (m)/gastarbeiterin (f) (ausländischer Arbeitnehmer (m)/ ausländische Arbeitnehmerin (f)) Gastfamilie (f) Gastgeber (m) Gastland (n) Gebühr(f) gefährdetes Kind (n) Gemeinde (f), Kommune (f) Gemeindeverwaltung (f) gemeinnützig gemeinnützige Arbeit (f) gemeinnützige Einrichtung (f) F G za ízení volného asu s možností ubytování pedagogika volného asu st edisko volného asu zp sob využití volného asu st edisko pro volný as d tí a mládeže nenávist v i cizinc m, xenofobie cizí jazyk p átelství mírové hnutí v d í osobnost kvalifikace pro vedoucí postavení pé e ve ejná pé e celodenní škola, škola s celodenní výchovnou pé í cizí d lník/d lnice, gastarbajtr (zahrani ní zam stnanec/ zam stnankyn ) hostitelská rodina hostitel hostitelská zem poplatek ohrožené dít obec obecní zastupitelstvo, správa obce ve ejn prosp šný ve ejn prosp šná práce ve ejn prosp šné za ízení 19

22 G Gemeinschaftseinrichtung (f) Gemeinschaftsleben (n) Gemeinschaftsschule (f) Gemeinwesenarbeit (f) Genehmigung (f) Genehmigung von Anträgen Gericht (n) gerichtliche Entscheidung (f) Gesamthochschule (f) Gesamtschule (f) Gesellschaft (f) Gesellschaftsschicht (f) Gesetz (n) über die Verbreitung (f) jugendgefährdender Schriften (f/pl) gestörte Familienverhältnisse (n/pl) Gesundheitserziehung (f) Gesundheitspflege (f) Gesundheitsschutz (m) Gesundheitswesen (n) Gewalt (f) Gewalttäter (m) Glaube (m) Gleichaltrige (m/f/pl) Gleichberechtigung (f) grenzüberschreitend Großveranstaltung (f) Grundausbildung (f) G spole né za ízení, nap. spole ná kuchyn na koleji život v komunit spole ná škola, škola pro d ti r zného náboženského vyznání práce pro spole nost, pro obec schválení, svolení, souhlas schválení žádosti soud soudní rozhodnutí integrovaná vysoká škola integrovaná škola, spole ná škola pro žáky všech t í výkonnostních úrovní: hlavní školy, reálky i gymnázia spole nost spole enská vrstva zákon proti rozši ování tiskovin ohrožujících mládež narušené rodinné pom ry zdravotní výchova pé e o zdraví ochrana zdraví zdravotnictví násilí násilník víra vrstevník, vrstevnice, vrstevníci rovnoprávnost p eshrani ní masová akce základní vzd lání 20

23 G H Grundausstattung (f) an Arbeitsmaterial (n) und Technik (f) Grundelemente (n/pl), wesentliche Kriterien (n/pl) Grundschule (f) Gruppenarbeit (f) Gruppenbetreuer (m)/ Gruppenbetreuerin (f) Gruppenleiter (m) / Gruppenleiterin (f) Gymnasium (n) H Haft (f) hauptamtlicher Mitarbeiter (m)/ hauptamtliche Mitarbeiterin (f) Hauptschulabschluß (m) Hauptschule (f) Haus (n) der Jugend (f), Jugendhaus (n) Haushaltskosten (pl) Haushaltsplan (m) Heimerzieher (m)/ Heimerzieherin (f) Heimerziehung (f) Heimkind (n) Heimleiter (m)/heimleiterin (f) Heimunterbringung (f) Helfer (m)/helferin (f) G H materiáln technická základna základní prvky, podstatná kritéria základní škola, se ty letou školní docházkou práce ve skupin, práce se skupinou skupinový vedoucí/ skupinová vedoucí vedoucí skupiny gymnázium vazba, uv zn ní profesionální (placený) pracovník/ profesionální (placená) pracovnice ukon ení hlavní školy hlavní škola, zpravidla s devítiletou školní docházkou d m mládeže náklady na provoz, provozní náklady rozpo et vychovatel/vychovatelka v domov ústavní výchova dít z d tského domova vedoucí domova umíst ní, ubytování v domov pomocník/pomocnice 21

24 H I Heranwachsender (m)/heranwachsende (f), nach V, Abs, 2 Jugendgerichtsgesetz: Person von Jahren Hilfe (f) Hilfe für junge Volljährige Hilfe in besonderen Lebenslagen methodische Hilfe Hilfearten Hilfebedürftiger (m)/ Hilfebedürftige (f) Hobby (n) Hochschule (f) Honorarkraft (f) Hort (m) Hortner (m)/hortnerin (f) Hospitation (f) I Impuls (m) Impulse geben Informationsaustausch (m) Infobörse (f) Infozentrum (n) informelle Gruppe (f) Infothek (f) (Informationsbörse/f) Initiative (f) Instandhaltung (f) eines Gebäudes (n) Institution (f) Integration (f) H I dospívající, podle 7, odst. 2 zákona o soudech pro mladistvé (SRN): osoba ve v ku let pomoc pomoc adolescent m pomoc v kritických životních situacích metodická pomoc zp soby pomoci pot ebující pomoc zájem, koní ek vysoká škola pracovní síla placená na základ smlouvy o vykonané prácí družina (školní) vychovatel/vychovatelka v družin hospitace impulz, podn t dát impulz, podnítit vým na informací burza informací informa ní st edisko neformální skupina infotéka (informa ní burza) iniciativa údržba objektu instituce integrace 22

25 I J Interessent (m)/interessentin (f) Interessenvertretung (f) die Interessen der... vertreten durch Jugendinteressen stärker/besser vertreten interkulturell interkulturelles Lernen (n) Internat (n) international internationale Jugendarbeit internationale Kontakte internationale Zusammenarbeit Internationaler Jugendaustauschund Besucherdienst (m) der Bundesrepublik Deutschland (f) (IJAB) e.v. Interventionsmöglichkeit (f) J Jahrespraktikum (n) Jugendamt (n) das Jugendamt einschalten Jugendarbeit (f) mobile Jugendarbeit (f) offene Jugendarbeit (f) Jugendarbeitslosigkeit (f) zájemce/zájemkyn zastoupení zájm zájmy... zastoupeny kým I J zastupovat d razn ji/lépe zájmy mládeže interkulturní, mezikulturní výchova k interkulturní vzájemnosti internát mezinárodní mezinárodní mládežnická práce mezinárodní kontakty mezinárodní spolupráce Služba pro mezinárodní vým ny a návšt vy mládeže Spolkové republiky N mecko (IJAB), reg. sdružení možnost p ímluvy, zásahu (ú edního) ro ní praxe ú ad pro mládež, na komunální úrovni p edat (záležitost) ú adu pro mládež práce s mládeží mobilní práce mezi mládeží, p sobení v terénu mezi okrajovými skupinami na základ osobních kontakt otev ená" práce s mládeží, zam ená i na neorganizovanou mládež nezam stnanost mládeže 23

26 J Jugendarbeitsschutz (m) Jugendarbeitsschutzgesetz (n) Jugendarrest (m) Jugendarrestanstalt (f) Jugendaustausch (m) Jugendbande (f) Jugendbegegnung (f), Jugendtreffen (n) Jugendbehörde (f) Jugendbericht (m) Jugendberufshilfe (f) Jugendbewegung (f) Jugendbildung (f) Jugendbildungsreferent (m)/ Jugendbildungsreferentin (f) Jugendbildungsstätte (f) Jugendcafé (n) Jugendclub (m) Jugendeinrichtung (f) Jugendfarm (f) Jugendferienwerk (n) Jugendförderung (f) s. Jugendpflege Jugendforschung (f) Jugendforum (n) Jugendfragen (f/pl) politisch Verantwortliche für Jugendfragen Jugendfreizeitstätte (f) ochrana pracující mládeže, sou ást ochrany mládeže zákon o ochran pracující mládeže vazba pro mladistvé, v zení vazební za ízení pro mladistvé vým na mládeže banda mladistvých setkání mládeže, sraz mládeže ú ad pro mládež zpráva o mládeži pomoc mládeži p i profesní orientaci hnutí mládeže vzd lávání mladých referent/referentka pro otázky vzd lávání mladých mimoškolní výchovné vzd lávací za ízení pro mládež kavárna mladých mládežnický klub za ízení pro mládež mládežnická farma, resocializa ní za ízení pro narušenou mládež agentura pro prázdninové pobyty mládeže podpora mládeže, viz pé e o mládež výzkum o mládeži fórum mladých otázky, problematika mládeže odpov dní politi tí initelé pro otázky mládeže za ízení pro volný as mládeže J 24

27 J Jugendfürsorge (f) jugendgefährdend jugendgefährdende Schriften Jugendgericht (n) Jugendgerichtsgesetz (n) Jugendgerichtshelfer (m)/ Jugendgerichtshelferin (f) Jugendgesetze (n/pl) Jugendgesetzgebung (f) Jugendhaus (n) Jugendheim (n), Jugendwohnheim (n) Jugendhelfer (m)/ Jugendhelferin (f) Jugendherberge (f) Jugendherbergsausweis (m) Jugendherbergsleiter (m)/jugendherbergsleiterin (f) Jugendhilfe (f) pé e o mládež, pé e o d ti a mladistvé postrádající náležitou výchovnou, zdravotní a sociální pé i; sou ást pomoci mládeži mládeži škodlivé, ohrožující mládež tiskoviny ohrožující mládež, mládeži škodlivé soud (trestní) pro mladistvé zákon o trestních soudech pro mladistvé soudní kurátor/kurátorka pro mladistvé zákony o mládeži zákonodárství o mládeži d m mládeže domov mládeže pomocník (dobrovolný)/ pomocnice (dobrovolná) mládeži mládežnická turistická ubytovna pr kaz pro mládežnickou turistickou ubytovnu vedoucí mládežnické turistické ubytovny pomoc mládeži, souhrnný pojem pro soukromou nebo ve ejnou (státní, zemskou, obecní, charitativních organizací) pomoc d tem a mládeži (sociální právní a výchovná ochrana d tí, ochrana pracující mládeže, pomoc mladistvým delikvent m, volno asové aktivity); zam ena na prevenci i odstra ování negativních vliv J 25

28 J Jugendhilfeausschuß (m) Jugendhilferecht (n) Jugendhilfeträger (m) Jugendinformationszentrum (n) Jugendinitiative (f) Jugendkriminalität (f) Jugendkultur (f) Jugendlager (n) Jugendleiter (m)/jugendleiterin (f) Jugendlicher (m)/jugendliche (f) nichtorganisierte Jugendliche jugendlicher Straffälliger (m)/ jugendliche Straffällige (f) Jugendmarke (f) Jugendorganisation (f)/ Jugendverband (m) Jugendpflege (f) Jugendpfleger (m)/ Jugendpflegerin (f) Jugendpolitik (f) Jugendpresse (f) Jugendprotest (m) Jugendreiseleiter (m)/jugendreiseleiterin (f) Jugendreisen (f/pl) Jugendressort (n) Výbor pomoci mládeži právn uzákon ná pomoc mládeži nositelé pomoci mládeži informa ní centrum pro mládež hnutí, skupina, sdružení mladých trestní innost mládeže kultura mládeže tábor mládeže vedoucí mládeže, v rámci pé e o mládež mladistvý/mladistvá neorganizovaná mládež mladistvý pachatel/ mladistvá pachatelka dopisní známka mládeže, vydávána v rámci podpory mládeže organizace mládeže/ sdružení mládeže pé e o mládež, sou ást pomoci mládeži; v pop edí zájmu pé e o mládež stojí vyžití mládeže ve volném ase, její spole enské a skupinové aktivity pe ovatel/pe ovatelka o mládež politika v i mládeži mládežnický tisk protest mládeže vedoucí zájezdu mládeže cestování mládeže odbor pro mládež J 26

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy

Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Využití potenciálu seniorů výsledky spolkového modelového programu Zkušenosti seniorů a jejich přínos pro iniciativy Silke Brauers, Institut ISAB Mezinárodní konference Integrace seniorů a podpora jejich

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s d tmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeže

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE

STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE STANOVY ESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU PREAMBULE eský horolezecký svaz sdružuje zájemce o horolezeckou innost a bezprost edn související sportovní aktivity bez rozdílu národnosti, státní p íslušnosti, rasy

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Záv re ná písemná práce. Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích

Záv re ná písemná práce. Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích KURZ ÍZENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Záv re ná písemná práce Název: Dobrovolníci v neziskových organizacích Rok: 2001 Jana Beranová Vedoucí práce: PhDr. Ji í Tošner Orienta ní seznam použité literatury Pavol

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Okres Kutná Hora. SOŠ a SOU řemesel Adresa: Čáslavská 202, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1. IČ školy: 00509965 Ubytování: 800 Kč/měs.

Okres Kutná Hora. SOŠ a SOU řemesel Adresa: Čáslavská 202, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1. IČ školy: 00509965 Ubytování: 800 Kč/měs. SOŠ a SOU řemesel Adresa Čáslavská 202, Karlov, 284 01 Kutná Hora 1 Okres Kutná Hora IČ školy 00509965 Ubytování 800 Kč/měs Typ školy Státní Kontakt Veselá Petra, tel. 327 533 411 1000 Kč/měs Zřizovatel

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více