Terminologie der Jugendarbeit Slovní ek pro práci s mládeží. Deutsch - Tschechisch eština - n m ina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terminologie der Jugendarbeit Slovní ek pro práci s mládeží. Deutsch - Tschechisch eština - n m ina"

Transkript

1

2

3 Terminologie der Jugendarbeit Slovní ek pro práci s mládeží Deutsch - Tschechisch eština - n m ina

4 Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes Herausgegeben vom Internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.v., Bonn Erstellt in Zusammenarbeit mit den Koordinierungszentren deutsch-tschechischer Jugendaustausch (Tandem) in Regensburg und Pilsen und IDM, Prag Verantwortlich: Marie-Luise Dreber Redaktion: Sibylle Müller-Machens M. A. PaedDr. Ji í Kokeš Ing. Jan Lontschar Technische Bearbeitung: Leoš P ikryl Druck: Druckerei Radek Pechman, Pilsen Die Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des IJAB e.v. unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 2004/2005 IJAB, Bonn

5 Inhalt TERMINOLOGIE DER JUGENDARBEIT Deutsch - Tschechisch... 4 Tschechisch - Deutsch IJAB IDM Tandem Links Obsah SLOVNÍ EK PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ N mecko - eský... 4 esko - n mecký IJAB IDM Tandem Odkazy... 91

6 A A A Abendschule (f) Abenteuerspielplatz (m) Deutsch Tschechisch Abhängigkeit (f) Abitur (n), Hochschulreife (f) Ablehnung (f) eines Antrags (m) Abschluß (m) berufsqualifizierender Abschluß Abschlußbericht (m) Abschlußprüfung (f) Abtreibung (f) abweichendes Verhalten (n) Adoption (f) Adoptiveltern (pl) Aktiv-Ferien (pl) Aktivitäten (f/pl) Alkoholmißbrauch (m) bei Jugendlichen (m/f/pl) alleinerziehender Elternteil (m) allgemeinbildende Schule (f) Allgemeinbildung (f) Alternativbewegung (f) Altersgrenze (f) Altersgruppe (f) Amt (n) anerkannter Ausbildungsberuf (m) Anerkennung (f) ve erní škola d tské (dobrodružné) h išt, h išt s pedagogickým dohledem, ur ené pro tvo ivé, dobrodružné" hry d tí závislost maturita zamítnutí žádosti záv r, ukon ení výu ní list záv re ná zpráva záv re ná zkouška um lé p erušení t hotenství, potrat odlišné chování adopce, osvojení adoptivní rodi e inorodé využívání prázdninového volna innosti zneužívání alkoholu mládeží, abúzus neúplná rodina všeobecná škola všeobecné vzd lání alternativní hnutí v ková hranice v ková skupina ú ad uznaný u ební obor, emeslo 4 uznání

7 A Angebot (n) Angebote der Jugendarbeit Angebote der Berufsausbildung angelernter Arbeiter (m)/ angelernte Arbeiterin (f) Angestellter (m)/angestellte (f), Arbeitnehmer (m)/arbeitnehmerin (f) Angst (f) Anlaufstelle (f) Anlernling (m) Anmeldeformular (n) Anpassungsschwierigkeiten (f/pl) Ansprechpartner (m)/ansprechpartnerin (f) Anspruch (m) auf Beratung (f) Anspruchsberechtigter (m)/ Anspruchsberechtigte (f) anteilige Kosten (pl) Antrag (m) einen Antrag befürworten eingereichter und unterstützter Antrag Zuschußantrag stellen spezifisch formulierter Antrag Antrag zurückziehen Ablehnung eines Antrags Bearbeitung eines Antrags Förderantrag Antragschluß (m) Antragstellung (f) Anwesenheitspflicht (f) Arbeit (f) Arbeitgeber (m)/arbeitgeberin (f) nabídka nabídky práce pro mládež nabídky profesního vzd lávání zaškolený d lník/ zaškolená d lnice zam stnanec/zam stnankyn strach kontaktní místo zau ovaný d lník p ihláška adapta ní problémy kontaktní osoba nárok na poradenskou službu oprávn ný žadatel/ oprávn ná žadatelka áste né náklady žádost, návrh doporu it žádost došlá a podporovaná žádost podat žádost o p ísp vek specificky formulovaná žádost vzít žádost zpátky zamítnutí žádosti zpracování žádosti žádost o dotaci, podporu záv re ný termín p ihlášek podání žádosti povinná ú ast práce zam stnavatel/zam stnavatelka A 5

8 A Arbeitnehmer (m)/ Arbeitnehmerin (f) ausländischer Arbeitnehmer/ausländische Arbeitnehmerin Arbeitsamt (n) Arbeitseinsatz (m) Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (f) (ABM) Arbeitserlaubnis (f) Arbeitsförderungsgesetz (n) Arbeitsgruppe (f), Arbeitskreis (m) Arbeitslosengeld (n) Arbeitsloser (m)/arbeitslose (f) Arbeitsmarkt (m) Arbeitsplatz (m), Arbeitsstelle (f) Arbeitsrecht (n) Arbeitsvermittlung (f) Arzneimittelmißbrauch (m) asoziales Verhalten (n) Asylant (m)/asylantin (f) Asylantenheim (n) Asylbewerber (m)/ Asylbewerberin (f) Asylgesetze (n/pl)/ Asylgesetzgebung (f) Aufenthalt (m) Aufenthalt in der Natur (f) Auffälligkeit (f) zam stnanec/zam stnankyn zahrani ní zam stnanec/ zahrani ní zam stnankyn pracovní ú ad brigáda opat ení k vytvá ení pracovních p íležitostí, ur itá pracovní místa jsou na omezenou dobu - zpravidla jednoho roku - z ásti nebo zcela financována Spolkovým ústavem práce a poskytována nezam stnaným pracovní povolení zákon na podporu práce pracovní skupina podpora v nezam stnanosti nezam stnaný/nezam stnaná trh práce pracovišt, zam stnání, absolventské místo pracovní právo zprost edkování práce nadm rné užívání lék asociální jednání azylant/azylantka ubytovna pro azylanty žadatel/žadatelka o azyl zákon o azylu/ azylové zákonodárství pobyt pobyt v p írod nápadnost A 6

9 A Aufgabe (f) Aufklärung (f) sexuelle Aufklärung Auflage (f) Aufnahmeprüfung (f) Aufsichtspflicht- (f) Auftraggeber (m)/ Auftraggeberin (f) Aufwendungen (f/pl) Aufwendungen ersetzen Aufwendungen für den notwendigen Unterhalt von... Aufziehen (n) von Kindern (n/pl) Au-pair-Beschäftigung (f) Ausbilder (m)/ausbilderin (f) Ausbildung (f) überbetriebliche Ausbildung Ausbildungsbeihilfe (f) Ausbildungsberuf (m) anerkannter Ausbildungsberuf Ausbildungsbetrieb (m) Ausbildungsförderung (f) Ausbildungslehrgang (m) Ausbildungsplatz (m) Ausbildungsvergütung (f) Ausbildungsverhältnis (n) Ausbildungsvertrag (m) ausländerfeindlich Ausländerfeindlichkeit (f) úkol, úloha osv ta sexuální osv ta podmínka p ijímací zkouška ochranný dohled z izovatel/z izovatelka výdaje, náklady uhradit náklady výdaje na základní obživu... výchova d tí au-pair mistr/mistrová odborného výcviku výuka, vzd lávání u ovská výuka p esahující rámec jednoho podniku, v. duální systém u ovské výuky p ísp vek na výuku, v závislosti na p íjmech rodi je poskytován žák m a u m ve veku 15 až 17 let u ební obor, emeslo uznaný u ební obor st edisko praktického výcviku podpora odborné výuky kurz odborné výuky u ební místo finan ní odm na b hem u ebního pom ru, u ovská odm na u ební pom r u ební smlouva xenofobní nenávist v i cizinc m A 7

10 A B A B Auslandsaufenthalt (m) zahrani ní pobyt Ausreißer (m)/ausreißerin (f) uprchlík (z rodiny, z domova) Ausrichtung (f) zam ení ausschöpfen vy erpat Ausschreibung (f) konkurz Ausschuß (m) für Familie (f), Výbor pro rodinu, seniory, ženy a Senioren (m/pl), Frauen (f/pl) und mládež N meckého spolkového Jugend (f) des Deutschen sn mu Bundestages (m) außerschulische Jugendarbeit (f) mimoškolní innost mládeže Aussiedler (m)/aussiedlerin (f) vyst hovalec/vyst hovalkyn (Umsiedler) (p esídlenec) ausstatten vybavit Aussteiger (m)/aussteigerin (f) jedinec odmítající žít ve spole nosti, která up ednost uje konzumní zp sob života Austauschprogramm (n) Ausweisung (f) Auswertungsgespräch (n) Auswertungsseminar (n) vým nný program vyhošt ní vyhodnocovací rozhovor hodnotící seminá Auszubildender (m)/auszubildende (f) (Abkürzung "Azubi", alt: Lehrling) B Basis (f) Beamter (m), der mit Jugendfragen (f/pl) betraut ist Bediensteter(m)/Bedienstete (f) des öffentlichen Dienstes (m) Bedingung (f) Bedürfnisse (n/pl) Befürwortung (f) u e, u nice základna referent pro otázky mládeže pracovník/pracovnice ve ve ejném sektoru podmínka pot eby, požadavky doporu ení 8

11 B begabtes Kind (n) Begegnung (f) Begegnungsstätte (f)/ Begegnungszentrum (n) Begleitperson (f) Behindertenhilfe (f) Behinderter (m)/behinderte (f) geistig oder körperlich Behinderter Behinderung (f) Beihilfe (f) Behörde (f) Beirat (m) Bekenntnis (n), Konfession (f) Bekenntnisschule (f) Benachteiligtenprogramm (n) Benachteiligung (f) (soziale) benachteiligte Jugend Beratung (f) Beratung in Sexual- und Schwangerschaftskonflikten Beratungsdienst (m) Beratungsstelle (f) Beruf (m) Berufsanfänger (m)/ Berufsanfängerin (f) Berufsaussichten (f/pl) unsichere Berufsaussichten Berufsberatung (f) Berufsbild (n) Berufsbildungsgesetz (n) berufsfördernde Maßnahme (f) talentované dít setkání místo setkávání/ st edisko setkávání doprovázející osoba pomoc postiženým postižený/postižená mentáln nebo t lesn postižený postižení (vý)pomoc, p isp ní, p ísp vek, ú ad rada vyznání církevní (konfesijní) škola program pro handicapované znevýhodn ní, zanedbanost (sociální) sociáln znevýhodn ná mládež poradenství poradenství v sexuálních a t hotenských konfliktních situacích poradenská služba poradna povolání za áte ník/za áte nice v povolání vyhlídky v povolání nejisté vyhlídky v povolání poradenství k profesní orientaci charakteristika povolání zákon o u ovském vzd lávání opat ení k podpo e profesní výuky B 9

12 B Berufsfortbildung (f) Berufsgrundbildungsjahr (n) Berufspraktikum (n) berufsqualifizierender Abschluß (m) Berufsschule (f) Berufsschulpflicht (f) Berufstätiger(m)/Berufstätige (f) Berufsunterricht (m) Berufsvorbereitungsjahr (n) Berufswahl (f) beschädigen Beschäftigungsprogramm (n) beschützende Werkstatt (f) (geschützte Werkstatt) bestraft werden mit Wer... (Verb), wird mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft. Besuchsrecht (n) Beteiligung (f) Beteiligung der Jugend Betreuer (m)/betreuerin (f) další profesní vzd lávání rok základní p ípravy na povolání, umož uje na jedné stran absolvent m škol, kte í nezískali u ovské místo vytvo it si lepši odborné p edpoklady pro jeho získání, na druhé stran skýtá tento rok mnoha absolvent m možnost se orientovat a rozhodnout odborná praxe výu ní list u ovská škola povinná u ovská docházka pracující u ovské vyu ování p ípravný rok na povolání, je ur en pro žáky s neukon enou základní školní docházkou volba povolání poškodit pracovní program, zvláštní program pro mladé lidi bez u ovského místa, nebo kte í p erušili u ení chrán ná dílna být potrestán Kdo... (se dopustil trestného inu), bude potrestán odn tím svobody na dobu jednoho roku. právo návšt vy ú ast ú ast mládeže pe ovatel/pe ovatelka B 10

13 B betreute Wohnformen (f/pl) betreutes Jugendwohnen Betreuung (f) Betreuungsperson (f) Betrieb (m) Betriebsjugendvertretung (f) Betriebspraktikum (n) Betriebsrat (m) Bewährung (f) Bewährungshelfer (m)/bewährungshelferin (f) Bewährungshilfe (f) Bewerbung (f) bewilligen Bewilligung (f) eines Zuschusses (m) Bewilligungsbescheid (m) Bezirksjugendamt (n) Bezugsperson (f) Bilateral bilateraler Austausch bilateraler Jugendaustausch bilaterales Abkommen Bildung (f) außerschulische Bildung Bildungsdefizit (n) Bildungspolitik (f) Bildungsreferent (m)/bildungsreferentin (f) Bildungsreise (f) Bildungsstätte (f) Bildungsurlaub (m) r zné modely bytových spole enství se sociáln pedagogickým dohledem bydlení mladých pod dohledem kurátora/kurátorky opatrování, pé e pe ující osoba podnik podnikový výbor mládeže podniková praxe podniková rada podmín ný trest kurátor/kurátorka pomoc p i podmín ném trestu p ihláška, žádost schválit, povolit, poskytnout schválení p ísp vku oznámení o schválení krajský ú ad pro mládež blízká osoba Bilaterální bilaterální/oboustranná/ recipro ní vým na bilaterální vým na mládeže bilaterální dohoda vzd lání, vzd lávání, tvorba mimoškolní vzd lání nedostate né vzd lání politika vzd lávání referent/referentka pro otázky vzd lávání studijní cesta vzd lávající za ízení studijní dovolená B 11

14 B C B C Breitenaustausch (m) široká vým na Briefpartner (m)/briefpartnerin (f) partner/partnerka na dopisování Bund (m) der Pfadfinder (m/pl) Svaz skaut a skautek und Pfadfinderinnen (f/pl) ( R) Bundesangestelltentarif (m) (BAT) Bundesagentur (f) für Arbeit (f) Bundesausbildungsförderungsge setz (n) Bundesministerium (n) für Familie (f), Senioren (m/pl), Frauen (f/pl) und Jugend (f) (BMFSFJ) Bundesprüfstelle (f) für jugendgefährdende Schriften (f/pl) Bundessozialhilfegesetz (n) Bundeszuständigkeit (f) Bürgerinitiative (f) Bürgerliches Gesetzbuch (n) (BGB) Tarif (mzdový) pro spolkové, zemské a komunální zam stnance Spolkový ú ad práce spolkový zákon o podpo e vzd lávání Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkový kontrolní ú ad pro tiskoviny ohrožující d ti a mládež spolkový zákon o sociální pomoci kompetence Spolkové republiky ob anská iniciativa Ob anský zákoník C Camping (n), Campen (n) Chancengleichheit (f) Chor (m) Jugendchor Kinderchor Chorleiter (rn)/chorleiterin (f) Clique (f) komer n využívané místo na stanování, kempink rovnocenné, stejné možnosti sbor mládežnický sbor d tský sbor sbormistr/sbormistrová neformální skupina mládeže 12

15 D D Dachorganisation (f) der Sportvereine (m/pl) ( R) Dachverband (m) demographische Entwicklung (f) Deutsche Sportjugend (f) (DSJ) Deutscher Bundesjugendring (m) (DBJR) Deutscher Städtetag (m) Deutsches Jugendherbergswerk (n) (DJH) Deutsches Jugendinstitut (n) (DJI) Deutsch-Französisches Jugendwerk (n) (DFJW) Deutsch-Polnisches Jugendwerk (n) (DPJW) Deutscher Akademischer Austauschdienst (m) (DAAD) Dienst (m) ableisten Diplom (n) Direktorat (n) Jugend (f) des Europarates (m) (CDEJ) Dolmetscher (m)/ Dolmetscherin (f) Droge (f) weiche Droge harte Droge Drogenabhängigkeit (f) Drogenberatungsstelle (f) Drogenmißbrauch (m) Drogenpolitik (f) Drogenprävention (f) Drogensüchtiger (m)/drogensüchtige (f) T lovýchovná jednota D st ešní organizace popula ní vývoj N mecká sportovní mládež N mecký spolkový kruh mládeže Sn m n meckých m st Organizace n meckých turistických ubytoven mládeže N mecký institut mládeže N mecko - francouzská agentura pro mládež n mecko-polské koordina ní centrum pro práci s mládeží n mecká akademická vým nná služba vykonat, absolvovat službu diplom Direktorát mládeže Evropské rady tlumo ník/tlumo nice droga m kká droga tvrdá droga závislost na drogách protidrogová poradna zneužívání drog protidrogová politika protidrogová prevence narkoman/narkomanka 13

16 D E duales System (n) Durchführung (f) von Veranstaltungen (f/pl)/maßnahmen (f/pl) D E duální systém, podvojný systém odborné výuky sestávající z vyu ování na u ovské škole a odborné pr pravy na závod po ádání akcí/realizace opat ení E ehrenamtlicher Helfer (m)/ ehrenamtliche Helferin (f) Eigenbeitrag (m) (finanziell) Einführungsseminar (n) eingetragener Verein (e.v.) (m) Eingliederungshilfe (f) für Behinderte (f/m/pl) (finanziell) Einrichtung (f) empfangende Einrichtung entsendende Einrichtung Einwanderer (m)/einwanderin (f) Empfängnisverhütung (f) Entwicklung (f) Entziehungskur (f) Entzugserscheinungen (f/pl) Erfahrung (f) Erfolgserlebnis (n) Erlaß (m) ministerieller Erlaß Erlebnispädagogik (f) ermäßigter Preis (m); ermäßigter Satz (m) ( estný) neplacený pomocník/ ( estná) neplacená pomocnice p ísp vek (finan ní) z vlastních zdroj úvodní seminá ob anské sdružení (reg.), ve ejn prosp šné pomoc (finan ní) pro integraci postižených za ízení p ijímající za ízení vysílající za ízení p ist hovalec/p ist hovalkyn antikoncepce vývoj odvykací lé ba abstinen ní, odvykové stavy zkušenost pocit úsp chu výnos výnos ministerstva pedagogika prožitk, sm r v pedagogice, který klade d raz na smyslové poznávání snížena cena; snížená sazba 14

17 E erstatten Fahrtkosten von... nach,.. erstatten Erstattung (f) Erwachsenenbildung (f) Erwachsener (m), junger/ Erwachsene (f), junge Erzieher (m)/erzieherin (f) Erziehung (f) Erziehung durch die Familie Erziehungsberatung (f) Erziehungsberechtigter (m)/ Erziehungsberechtigte (f) Erziehungseinrichtung (f) Erziehungsgeld (n) Erziehungsheim (n) Erziehungsjahr (n) Erziehungspflicht (f) Erziehungsschwierigkeiten (f/pl) ethnisch ethnische Minderheit (f) Europäische Union (f) Europäischer Freiwilligendienst (m) europäische Jugendstrukturen (f/pl) Europäischer Jugendrat (m) (CENYC) Exkursion (f) Experte (m) / Expertin (f) Extremismus (m) nahradit, uhradit nahradit jízdné z... do... náhrada, úhrada vzd lávání dosp lých adolescent (psych.) vychovatel/vychovatelka výchova výchova v rodin, rodinná výchova výchovné poradenství osoba oprávn ná k výchov výchovné za ízení výchovné výchovný ústav dovolená na výchovu dít te, po narození dít te a po uplynutí mate ské dovolené má jeden z rodi nárok na t íletou dovolenou na výchovu, po tuto dobu je chrán n p ed výpov dí výchovná povinnost výchovné potíže etnický etnická menšina Evropská unie Evropská dobrovolná služba evropské mládežnické struktury evropská rada mládeže exkurze expert / expertka extremizmus E 15

18 F F F Facharbeiterbrief (m) odborný výu ní list Fachausbildung (f) odborné vzd lání Fachberuf (m) odborné povolání Fachgespräche (n/pl) jednání Fachgymnasium (n) gymnázium s odborným zam ením Fachhochschule (f) odborná vysoká škola Fachkräfte (f/pl) der Jugendarbeit odborníci na práci s mládeží (f) Fachoberschule (f) vyšší odborná škola Fachrichtung (f) studijní obor Fachschule (f) odborná škola Fachtagung (f) odborné jednání Fähigkeit (f) schopnost Fahrtkosten (pl) Fahrtkosten (von... nach... ) jízdné, cestovné hradit jízdné (z... do...) erstatten Fahrtkosten erstattet obdržet úhradu jízdného bekommen Familien- und Elternbildung (f) výchova k rodinnému životu a rodi ovství Familienaufenthalt (m) pobyt v rodin Familienerholungsmaßnahme (f) rodinná rekreace Familienfürsorge (f) pé e o rodinu Familienhelfer (m)/familienhelferin (f) sociální pracovník/pracovnice pro rodinné záležitosti Familienplanung (f) plánované rodi ovství Feriendorf (n) prázdninová vesni ka Ferienfreizeit (f) prázdninové volno Ferienheim (n) prázdninová ubytovna Ferienkolonie (f)/ Ferienlager (n) prázdninová osada/ prázdninový tábor Ferienmaßnahme (f) prázdninová akce Ferienreise (f) prázdninová cesta Fernunterricht (m) dálkové studium 16

19 F Fertigkeiten (f/pl), Fähigkeiten (f/pl) Festival (n) Flugblatt (n) Flugkosten (pl) Flugkosten von... nach... erstatten Flüchtlingsheim (n) Föderalismus (m)/zentralstaatlichkeit (f) Förderantrag (m) fördern (finanziell) Jugendliche aus beiden Ländern konnten gefördert werden Förderpolitik (f) Förderung (f) finanzielle Förderung Förderung der freien Jugendhilfe Förderung des Rechtsstaats Förderung von Kontakten zwischen... von der Förderung ausgeschlossen sein Förderungsbedarf (m) Förderungsbetrag (m) Förderungsgrundsatz (m), Förderungsprinzip (n) Förderungsmittel (n/pl) Förderungsrichtlinien (f/pl) Förderungssätze (m/pl) Formulierung (f) konkreter Jugendaustauschprogramme (n/pl) Fortbildung (f), Weiterbildung (f) dovednosti festival leták výdaje na letenku hradit výdaje na letenku z... do... ubytovna pro uprchlíky federalizmus/státní centralizmus žádost o dotaci, podporu podporovat, podpo it (finan n ) mládež obou zemí by mohla být finan n podporována grantová politika dotace, podpora finan ní dotace podpora nezávislých subjekt pomoci mládeži prosazování právního státu podporovat kontakty mezi... být bez nárok na podporu pot eba podpory ástka podpory zásada podpor, princip podpor dota ní prost edky, prost edky na podporu sm rnice pro ud lování dotací sazebník podpor vypracování konkrétních program vým ny mládeže další vzd lávání F 17

20 F Fortbildungskurs (m) Fortbildungsmaßnahme (f) Frauenhaus (n) freier Träger (m) die freien Träger Freiheitsstrafe (f) Freiwilligenarbeit (f) Freiwilligendienst (m) Freiwilligenjahr (n) Freiwilliger (m) / Freiwillige (f) freiwilliger Arbeitseinsatz (m) Freiwilliges Ökologisches Jahr (n) (FÖJ) freiwilliges soziales Engagement (n) von Jugendlichen (m/f/pl) Freiwilliges Soziales Jahr (n) (FSJ) Freizeit (f) Freizeit- und Erholungseinrichtung (f), Erholungsheim (n) Freizeitangebot (n) Freizeitberatung (f) Freizeitbeschäftigung (f)/ Freizeitbetätigung (f) Freizeiteinrichtung (f) für Kinder (n/pl) und Jugendliche (m/f/pl) Freizeitgestaltung (f) kurz dalšího vzd lávání opat ení k dalšímu vzd lávání azylový d m pro ženy, úto išt pro týrané ženy a jejich d ti nezávislý subjekt nezávislé subjekty trest odn tí svobody dobrovolná (neplacená) práce dobrovolná služba dobrovolnický rok dobrovolník / dobrovolnice dobrovolná pracovní innost Dobrovolný ekologický rok, možnost pro mladé lidi po ukon eni Školy pracovat v organizacích s ekologickým zam ením dobrovolná sociální angažovanost mládeže Dobrovolný sociální rok, možnost pro mladé lidi po ukon ení školy vykonávat po dobu jednoho roku pe ovatelskou nebo vychovatelskou innost volný as rekrea ní za ízení nabídka (aktivit) pro volný as poradenství pro využívání volného asu volno asové aktivity stanice zájmových inností d tí a mládeže organizování, využívání volného asu F 18

21 F G Freizeitheim (n) Freizeitpädagogik (f) Freizeitstätte (f) Freizeitverhalten (n) Freizeitzentrum (n) für Kinder (n/pl) und Jugendliche (m/f/pl) Fremdenfeindlichkeit (f) Fremdsprache (f) Freundschaft (f) Friedensbewegung (f) Führungskraft (f) Führungsqualifikation (1) Fürsorge (f) öffentliche Fürsorge G Ganztagsschule (f) Gastarbeiter (m)/gastarbeiterin (f) (ausländischer Arbeitnehmer (m)/ ausländische Arbeitnehmerin (f)) Gastfamilie (f) Gastgeber (m) Gastland (n) Gebühr(f) gefährdetes Kind (n) Gemeinde (f), Kommune (f) Gemeindeverwaltung (f) gemeinnützig gemeinnützige Arbeit (f) gemeinnützige Einrichtung (f) F G za ízení volného asu s možností ubytování pedagogika volného asu st edisko volného asu zp sob využití volného asu st edisko pro volný as d tí a mládeže nenávist v i cizinc m, xenofobie cizí jazyk p átelství mírové hnutí v d í osobnost kvalifikace pro vedoucí postavení pé e ve ejná pé e celodenní škola, škola s celodenní výchovnou pé í cizí d lník/d lnice, gastarbajtr (zahrani ní zam stnanec/ zam stnankyn ) hostitelská rodina hostitel hostitelská zem poplatek ohrožené dít obec obecní zastupitelstvo, správa obce ve ejn prosp šný ve ejn prosp šná práce ve ejn prosp šné za ízení 19

22 G Gemeinschaftseinrichtung (f) Gemeinschaftsleben (n) Gemeinschaftsschule (f) Gemeinwesenarbeit (f) Genehmigung (f) Genehmigung von Anträgen Gericht (n) gerichtliche Entscheidung (f) Gesamthochschule (f) Gesamtschule (f) Gesellschaft (f) Gesellschaftsschicht (f) Gesetz (n) über die Verbreitung (f) jugendgefährdender Schriften (f/pl) gestörte Familienverhältnisse (n/pl) Gesundheitserziehung (f) Gesundheitspflege (f) Gesundheitsschutz (m) Gesundheitswesen (n) Gewalt (f) Gewalttäter (m) Glaube (m) Gleichaltrige (m/f/pl) Gleichberechtigung (f) grenzüberschreitend Großveranstaltung (f) Grundausbildung (f) G spole né za ízení, nap. spole ná kuchyn na koleji život v komunit spole ná škola, škola pro d ti r zného náboženského vyznání práce pro spole nost, pro obec schválení, svolení, souhlas schválení žádosti soud soudní rozhodnutí integrovaná vysoká škola integrovaná škola, spole ná škola pro žáky všech t í výkonnostních úrovní: hlavní školy, reálky i gymnázia spole nost spole enská vrstva zákon proti rozši ování tiskovin ohrožujících mládež narušené rodinné pom ry zdravotní výchova pé e o zdraví ochrana zdraví zdravotnictví násilí násilník víra vrstevník, vrstevnice, vrstevníci rovnoprávnost p eshrani ní masová akce základní vzd lání 20

23 G H Grundausstattung (f) an Arbeitsmaterial (n) und Technik (f) Grundelemente (n/pl), wesentliche Kriterien (n/pl) Grundschule (f) Gruppenarbeit (f) Gruppenbetreuer (m)/ Gruppenbetreuerin (f) Gruppenleiter (m) / Gruppenleiterin (f) Gymnasium (n) H Haft (f) hauptamtlicher Mitarbeiter (m)/ hauptamtliche Mitarbeiterin (f) Hauptschulabschluß (m) Hauptschule (f) Haus (n) der Jugend (f), Jugendhaus (n) Haushaltskosten (pl) Haushaltsplan (m) Heimerzieher (m)/ Heimerzieherin (f) Heimerziehung (f) Heimkind (n) Heimleiter (m)/heimleiterin (f) Heimunterbringung (f) Helfer (m)/helferin (f) G H materiáln technická základna základní prvky, podstatná kritéria základní škola, se ty letou školní docházkou práce ve skupin, práce se skupinou skupinový vedoucí/ skupinová vedoucí vedoucí skupiny gymnázium vazba, uv zn ní profesionální (placený) pracovník/ profesionální (placená) pracovnice ukon ení hlavní školy hlavní škola, zpravidla s devítiletou školní docházkou d m mládeže náklady na provoz, provozní náklady rozpo et vychovatel/vychovatelka v domov ústavní výchova dít z d tského domova vedoucí domova umíst ní, ubytování v domov pomocník/pomocnice 21

24 H I Heranwachsender (m)/heranwachsende (f), nach V, Abs, 2 Jugendgerichtsgesetz: Person von Jahren Hilfe (f) Hilfe für junge Volljährige Hilfe in besonderen Lebenslagen methodische Hilfe Hilfearten Hilfebedürftiger (m)/ Hilfebedürftige (f) Hobby (n) Hochschule (f) Honorarkraft (f) Hort (m) Hortner (m)/hortnerin (f) Hospitation (f) I Impuls (m) Impulse geben Informationsaustausch (m) Infobörse (f) Infozentrum (n) informelle Gruppe (f) Infothek (f) (Informationsbörse/f) Initiative (f) Instandhaltung (f) eines Gebäudes (n) Institution (f) Integration (f) H I dospívající, podle 7, odst. 2 zákona o soudech pro mladistvé (SRN): osoba ve v ku let pomoc pomoc adolescent m pomoc v kritických životních situacích metodická pomoc zp soby pomoci pot ebující pomoc zájem, koní ek vysoká škola pracovní síla placená na základ smlouvy o vykonané prácí družina (školní) vychovatel/vychovatelka v družin hospitace impulz, podn t dát impulz, podnítit vým na informací burza informací informa ní st edisko neformální skupina infotéka (informa ní burza) iniciativa údržba objektu instituce integrace 22

25 I J Interessent (m)/interessentin (f) Interessenvertretung (f) die Interessen der... vertreten durch Jugendinteressen stärker/besser vertreten interkulturell interkulturelles Lernen (n) Internat (n) international internationale Jugendarbeit internationale Kontakte internationale Zusammenarbeit Internationaler Jugendaustauschund Besucherdienst (m) der Bundesrepublik Deutschland (f) (IJAB) e.v. Interventionsmöglichkeit (f) J Jahrespraktikum (n) Jugendamt (n) das Jugendamt einschalten Jugendarbeit (f) mobile Jugendarbeit (f) offene Jugendarbeit (f) Jugendarbeitslosigkeit (f) zájemce/zájemkyn zastoupení zájm zájmy... zastoupeny kým I J zastupovat d razn ji/lépe zájmy mládeže interkulturní, mezikulturní výchova k interkulturní vzájemnosti internát mezinárodní mezinárodní mládežnická práce mezinárodní kontakty mezinárodní spolupráce Služba pro mezinárodní vým ny a návšt vy mládeže Spolkové republiky N mecko (IJAB), reg. sdružení možnost p ímluvy, zásahu (ú edního) ro ní praxe ú ad pro mládež, na komunální úrovni p edat (záležitost) ú adu pro mládež práce s mládeží mobilní práce mezi mládeží, p sobení v terénu mezi okrajovými skupinami na základ osobních kontakt otev ená" práce s mládeží, zam ená i na neorganizovanou mládež nezam stnanost mládeže 23

26 J Jugendarbeitsschutz (m) Jugendarbeitsschutzgesetz (n) Jugendarrest (m) Jugendarrestanstalt (f) Jugendaustausch (m) Jugendbande (f) Jugendbegegnung (f), Jugendtreffen (n) Jugendbehörde (f) Jugendbericht (m) Jugendberufshilfe (f) Jugendbewegung (f) Jugendbildung (f) Jugendbildungsreferent (m)/ Jugendbildungsreferentin (f) Jugendbildungsstätte (f) Jugendcafé (n) Jugendclub (m) Jugendeinrichtung (f) Jugendfarm (f) Jugendferienwerk (n) Jugendförderung (f) s. Jugendpflege Jugendforschung (f) Jugendforum (n) Jugendfragen (f/pl) politisch Verantwortliche für Jugendfragen Jugendfreizeitstätte (f) ochrana pracující mládeže, sou ást ochrany mládeže zákon o ochran pracující mládeže vazba pro mladistvé, v zení vazební za ízení pro mladistvé vým na mládeže banda mladistvých setkání mládeže, sraz mládeže ú ad pro mládež zpráva o mládeži pomoc mládeži p i profesní orientaci hnutí mládeže vzd lávání mladých referent/referentka pro otázky vzd lávání mladých mimoškolní výchovné vzd lávací za ízení pro mládež kavárna mladých mládežnický klub za ízení pro mládež mládežnická farma, resocializa ní za ízení pro narušenou mládež agentura pro prázdninové pobyty mládeže podpora mládeže, viz pé e o mládež výzkum o mládeži fórum mladých otázky, problematika mládeže odpov dní politi tí initelé pro otázky mládeže za ízení pro volný as mládeže J 24

27 J Jugendfürsorge (f) jugendgefährdend jugendgefährdende Schriften Jugendgericht (n) Jugendgerichtsgesetz (n) Jugendgerichtshelfer (m)/ Jugendgerichtshelferin (f) Jugendgesetze (n/pl) Jugendgesetzgebung (f) Jugendhaus (n) Jugendheim (n), Jugendwohnheim (n) Jugendhelfer (m)/ Jugendhelferin (f) Jugendherberge (f) Jugendherbergsausweis (m) Jugendherbergsleiter (m)/jugendherbergsleiterin (f) Jugendhilfe (f) pé e o mládež, pé e o d ti a mladistvé postrádající náležitou výchovnou, zdravotní a sociální pé i; sou ást pomoci mládeži mládeži škodlivé, ohrožující mládež tiskoviny ohrožující mládež, mládeži škodlivé soud (trestní) pro mladistvé zákon o trestních soudech pro mladistvé soudní kurátor/kurátorka pro mladistvé zákony o mládeži zákonodárství o mládeži d m mládeže domov mládeže pomocník (dobrovolný)/ pomocnice (dobrovolná) mládeži mládežnická turistická ubytovna pr kaz pro mládežnickou turistickou ubytovnu vedoucí mládežnické turistické ubytovny pomoc mládeži, souhrnný pojem pro soukromou nebo ve ejnou (státní, zemskou, obecní, charitativních organizací) pomoc d tem a mládeži (sociální právní a výchovná ochrana d tí, ochrana pracující mládeže, pomoc mladistvým delikvent m, volno asové aktivity); zam ena na prevenci i odstra ování negativních vliv J 25

28 J Jugendhilfeausschuß (m) Jugendhilferecht (n) Jugendhilfeträger (m) Jugendinformationszentrum (n) Jugendinitiative (f) Jugendkriminalität (f) Jugendkultur (f) Jugendlager (n) Jugendleiter (m)/jugendleiterin (f) Jugendlicher (m)/jugendliche (f) nichtorganisierte Jugendliche jugendlicher Straffälliger (m)/ jugendliche Straffällige (f) Jugendmarke (f) Jugendorganisation (f)/ Jugendverband (m) Jugendpflege (f) Jugendpfleger (m)/ Jugendpflegerin (f) Jugendpolitik (f) Jugendpresse (f) Jugendprotest (m) Jugendreiseleiter (m)/jugendreiseleiterin (f) Jugendreisen (f/pl) Jugendressort (n) Výbor pomoci mládeži právn uzákon ná pomoc mládeži nositelé pomoci mládeži informa ní centrum pro mládež hnutí, skupina, sdružení mladých trestní innost mládeže kultura mládeže tábor mládeže vedoucí mládeže, v rámci pé e o mládež mladistvý/mladistvá neorganizovaná mládež mladistvý pachatel/ mladistvá pachatelka dopisní známka mládeže, vydávána v rámci podpory mládeže organizace mládeže/ sdružení mládeže pé e o mládež, sou ást pomoci mládeži; v pop edí zájmu pé e o mládež stojí vyžití mládeže ve volném ase, její spole enské a skupinové aktivity pe ovatel/pe ovatelka o mládež politika v i mládeži mládežnický tisk protest mládeže vedoucí zájezdu mládeže cestování mládeže odbor pro mládež J 26

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu.

Našim hlavním posláním je vybavit děti žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Snažíme se dát dětem pocit bezpečí a zájem o jejich osobu. ŠKOLNÍ DRUŽINA 2013/2014 Školní družina - není pokračováním školního vyučování - je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí nadání dětí, rozšiřuje dovednosti a tvůrčí

Více

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich

Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Možnosti financování česko-německé spolupráce předškolních zařízení Finanzierungsmöglichkeiten für deutsch-tschechische Projekte im Vorschulbereich Marktredwitz, 29. 11. 2008 Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

Stránka 1 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství 1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství 1013 Genetický potenciál

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání

Ú astníci právních vztah Rovné zacházení a zákaz diskriminace p i uplat ování práva na zam stnání 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. kv tna 2004 o zam stnanosti Zm na: 202/2005 Sb. Zm na: 168/2005 Sb. Zm na: 253/2005 Sb. Zm na: 428/2005 Sb. Zm na: 350/2005 Sb. Zm na: 495/2005 Sb. Zm na: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 8/99-11048 Signatura: ak5ns101 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola Velké Meziříčí,

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Minimální preventivní program projekt

Minimální preventivní program projekt Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072 Minimální preventivní program projekt školní rok 2015/2016 Zpracoval: Mgr. Michal Vrobel 1 Školní preventivní strategie na školní rok 2015 16 Název projektu:

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5. Koncepce rozvoje školy Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, Praha 5 Koncepce rozvoje školy Zpracovala: Ing. Jana Porvichová, Ph.D. Praha leden 2016 Koncepce

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Základní krédo VOS. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Základní krédo VOS. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com 1 Základní krédo VOS. 1.) Každý občan má právo na stejné občanské podmínky ve společnosti. a) Svobodu projevu b) Svobodu pohybu c) Svobodu dostupu k veřejným informacím d) Svobodu podníkání e) Na dodržovaní

Více

Školní vzdělávací program Školní družiny při ZŠ a MŠ pod Budčí, Zákolany

Školní vzdělávací program Školní družiny při ZŠ a MŠ pod Budčí, Zákolany Školní vzdělávací program Školní družiny při ZŠ a MŠ pod Budčí, Zákolany Č.j.: 256/12 Platnost dokumentu: od 4. 9. 2012 Kontakty Adresa: Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky

Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky Pravidla pro poskytování VFP pro kulturní spolky lánek I. Ú el pravidel 1. Pravidla pro poskytování ve ejné finan ní podpory pro kulturní spolky (dále jen Pravidla) jsou ur ena k poskytování finan ních

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO OBDOBÍ ZÁŘÍ 2 0 1 5 SRPEN 2 0 1 8 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení

V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení V. Znalostní test zaměřený na trestní odpovědnost mládeže správné řešení 1) Právní úpravu postihování mládeže, závadových projevů dětí a procesních postupů ve věcech mladistvých upravuje: a) zákon č. 218/2005

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona o sociálních službách dle. Zákona 108/2006 Sb., 65 Romské občanské sdružení Děti a Rodina - Děčín Služba

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Tandem. Česko-německé fórum ke zdravému životnímu stylu/ Deutsch-tschechisches Fachforum "Gesundes Aufwachsen", 23-25.4.

Tandem. Česko-německé fórum ke zdravému životnímu stylu/ Deutsch-tschechisches Fachforum Gesundes Aufwachsen, 23-25.4. Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2 0 0 1 3. volební období

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2 0 0 1 3. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2 0 0 1 3. volební období 273 USNESENÍ výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 53. schůze ze dne 26. září 2001 k vládnímu

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

Page 1 of 7 Eviden ní íslo: 7203011007555 Evropská unie Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lucemburk E-mail: ojs@publications.europa.eu Fax: +352 29 29 42

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy

Příloha č. 1. Základní pojmy Příloha č. 1 Základní pojmy Aktivní záloha Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

Legislativa v oblasti NRP

Legislativa v oblasti NRP Kampaň jako pojem...nábor Legislativa v oblasti NRP Zn. Náhradní rodič Bojové úsilí, tažení, propagační akce (slovník cizích slov) Série komunikačních aktivit využívajících nástrojů reklamní komunikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD.

DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH INFORMACE PRO SPRÁVNÍ ORGÁNY / HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY INFORMAČNÍ SÍTĚ ATD. EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a daňová správa DPH a jiné daně z obratu V Bruselu, 01.2010 TAXUD/C/1 DPH v Evropském společenství UPLATŇOVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod Opera ní program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod íslo monitorovací zprávy/hlášení: Marketingové a koordina ní aktivity v oblasti cestovního ruchu íjemce: Registra ní íslo projektu: Po adí: edpokládané

Více

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda.

Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Zaměstnání a podnikání, hrubá a čistá mzda. Téměř každý člověk touží být v práci úspěšný touží pracovně se uplatnit. V průběhu studia si mladý člověk osvojuje znalosti a dovednosti potřebné pro povolání,

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO KATEDRA GYMNASTIKY NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM PRÍNOS ÚPOLOVÝCH AKTIVÍT NA ROZVOJ OSOBNOSTI LOVEKA Zborník príspevkov pri príležitosti vedeckej konferencie

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

www.tandem.adam adam.cz

www.tandem.adam adam.cz Koordinační centrum česko esko-německých výměn mláde deže Sedláčkova 31, CZ-306 14 Plzeň, Tel.: +420 377 634 755 Fax: +420 377 634 752, tandem@tandem.adam.cz Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE ZA ROK 2011-2012 VYPRACOVALA: MGR. NADĚŽDA CHLÁDKOVÁ Charakteristika organizace: Název organizace: Základní škola Horažďovice Adresa: Blatenská 310, 341 01Horažďovice telefon:

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více