Terminologie der Jugendarbeit Slovní ek pro práci s mládeží. Deutsch - Tschechisch eština - n m ina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terminologie der Jugendarbeit Slovní ek pro práci s mládeží. Deutsch - Tschechisch eština - n m ina"

Transkript

1

2

3 Terminologie der Jugendarbeit Slovní ek pro práci s mládeží Deutsch - Tschechisch eština - n m ina

4 Im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes Herausgegeben vom Internationalen Jugendaustausch- und Besucherdienst der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) e.v., Bonn Erstellt in Zusammenarbeit mit den Koordinierungszentren deutsch-tschechischer Jugendaustausch (Tandem) in Regensburg und Pilsen und IDM, Prag Verantwortlich: Marie-Luise Dreber Redaktion: Sibylle Müller-Machens M. A. PaedDr. Ji í Kokeš Ing. Jan Lontschar Technische Bearbeitung: Leoš P ikryl Druck: Druckerei Radek Pechman, Pilsen Die Broschüre ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des IJAB e.v. unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 2004/2005 IJAB, Bonn

5 Inhalt TERMINOLOGIE DER JUGENDARBEIT Deutsch - Tschechisch... 4 Tschechisch - Deutsch IJAB IDM Tandem Links Obsah SLOVNÍ EK PRO PRÁCI S MLÁDEŽÍ N mecko - eský... 4 esko - n mecký IJAB IDM Tandem Odkazy... 91

6 A A A Abendschule (f) Abenteuerspielplatz (m) Deutsch Tschechisch Abhängigkeit (f) Abitur (n), Hochschulreife (f) Ablehnung (f) eines Antrags (m) Abschluß (m) berufsqualifizierender Abschluß Abschlußbericht (m) Abschlußprüfung (f) Abtreibung (f) abweichendes Verhalten (n) Adoption (f) Adoptiveltern (pl) Aktiv-Ferien (pl) Aktivitäten (f/pl) Alkoholmißbrauch (m) bei Jugendlichen (m/f/pl) alleinerziehender Elternteil (m) allgemeinbildende Schule (f) Allgemeinbildung (f) Alternativbewegung (f) Altersgrenze (f) Altersgruppe (f) Amt (n) anerkannter Ausbildungsberuf (m) Anerkennung (f) ve erní škola d tské (dobrodružné) h išt, h išt s pedagogickým dohledem, ur ené pro tvo ivé, dobrodružné" hry d tí závislost maturita zamítnutí žádosti záv r, ukon ení výu ní list záv re ná zpráva záv re ná zkouška um lé p erušení t hotenství, potrat odlišné chování adopce, osvojení adoptivní rodi e inorodé využívání prázdninového volna innosti zneužívání alkoholu mládeží, abúzus neúplná rodina všeobecná škola všeobecné vzd lání alternativní hnutí v ková hranice v ková skupina ú ad uznaný u ební obor, emeslo 4 uznání

7 A Angebot (n) Angebote der Jugendarbeit Angebote der Berufsausbildung angelernter Arbeiter (m)/ angelernte Arbeiterin (f) Angestellter (m)/angestellte (f), Arbeitnehmer (m)/arbeitnehmerin (f) Angst (f) Anlaufstelle (f) Anlernling (m) Anmeldeformular (n) Anpassungsschwierigkeiten (f/pl) Ansprechpartner (m)/ansprechpartnerin (f) Anspruch (m) auf Beratung (f) Anspruchsberechtigter (m)/ Anspruchsberechtigte (f) anteilige Kosten (pl) Antrag (m) einen Antrag befürworten eingereichter und unterstützter Antrag Zuschußantrag stellen spezifisch formulierter Antrag Antrag zurückziehen Ablehnung eines Antrags Bearbeitung eines Antrags Förderantrag Antragschluß (m) Antragstellung (f) Anwesenheitspflicht (f) Arbeit (f) Arbeitgeber (m)/arbeitgeberin (f) nabídka nabídky práce pro mládež nabídky profesního vzd lávání zaškolený d lník/ zaškolená d lnice zam stnanec/zam stnankyn strach kontaktní místo zau ovaný d lník p ihláška adapta ní problémy kontaktní osoba nárok na poradenskou službu oprávn ný žadatel/ oprávn ná žadatelka áste né náklady žádost, návrh doporu it žádost došlá a podporovaná žádost podat žádost o p ísp vek specificky formulovaná žádost vzít žádost zpátky zamítnutí žádosti zpracování žádosti žádost o dotaci, podporu záv re ný termín p ihlášek podání žádosti povinná ú ast práce zam stnavatel/zam stnavatelka A 5

8 A Arbeitnehmer (m)/ Arbeitnehmerin (f) ausländischer Arbeitnehmer/ausländische Arbeitnehmerin Arbeitsamt (n) Arbeitseinsatz (m) Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (f) (ABM) Arbeitserlaubnis (f) Arbeitsförderungsgesetz (n) Arbeitsgruppe (f), Arbeitskreis (m) Arbeitslosengeld (n) Arbeitsloser (m)/arbeitslose (f) Arbeitsmarkt (m) Arbeitsplatz (m), Arbeitsstelle (f) Arbeitsrecht (n) Arbeitsvermittlung (f) Arzneimittelmißbrauch (m) asoziales Verhalten (n) Asylant (m)/asylantin (f) Asylantenheim (n) Asylbewerber (m)/ Asylbewerberin (f) Asylgesetze (n/pl)/ Asylgesetzgebung (f) Aufenthalt (m) Aufenthalt in der Natur (f) Auffälligkeit (f) zam stnanec/zam stnankyn zahrani ní zam stnanec/ zahrani ní zam stnankyn pracovní ú ad brigáda opat ení k vytvá ení pracovních p íležitostí, ur itá pracovní místa jsou na omezenou dobu - zpravidla jednoho roku - z ásti nebo zcela financována Spolkovým ústavem práce a poskytována nezam stnaným pracovní povolení zákon na podporu práce pracovní skupina podpora v nezam stnanosti nezam stnaný/nezam stnaná trh práce pracovišt, zam stnání, absolventské místo pracovní právo zprost edkování práce nadm rné užívání lék asociální jednání azylant/azylantka ubytovna pro azylanty žadatel/žadatelka o azyl zákon o azylu/ azylové zákonodárství pobyt pobyt v p írod nápadnost A 6

9 A Aufgabe (f) Aufklärung (f) sexuelle Aufklärung Auflage (f) Aufnahmeprüfung (f) Aufsichtspflicht- (f) Auftraggeber (m)/ Auftraggeberin (f) Aufwendungen (f/pl) Aufwendungen ersetzen Aufwendungen für den notwendigen Unterhalt von... Aufziehen (n) von Kindern (n/pl) Au-pair-Beschäftigung (f) Ausbilder (m)/ausbilderin (f) Ausbildung (f) überbetriebliche Ausbildung Ausbildungsbeihilfe (f) Ausbildungsberuf (m) anerkannter Ausbildungsberuf Ausbildungsbetrieb (m) Ausbildungsförderung (f) Ausbildungslehrgang (m) Ausbildungsplatz (m) Ausbildungsvergütung (f) Ausbildungsverhältnis (n) Ausbildungsvertrag (m) ausländerfeindlich Ausländerfeindlichkeit (f) úkol, úloha osv ta sexuální osv ta podmínka p ijímací zkouška ochranný dohled z izovatel/z izovatelka výdaje, náklady uhradit náklady výdaje na základní obživu... výchova d tí au-pair mistr/mistrová odborného výcviku výuka, vzd lávání u ovská výuka p esahující rámec jednoho podniku, v. duální systém u ovské výuky p ísp vek na výuku, v závislosti na p íjmech rodi je poskytován žák m a u m ve veku 15 až 17 let u ební obor, emeslo uznaný u ební obor st edisko praktického výcviku podpora odborné výuky kurz odborné výuky u ební místo finan ní odm na b hem u ebního pom ru, u ovská odm na u ební pom r u ební smlouva xenofobní nenávist v i cizinc m A 7

10 A B A B Auslandsaufenthalt (m) zahrani ní pobyt Ausreißer (m)/ausreißerin (f) uprchlík (z rodiny, z domova) Ausrichtung (f) zam ení ausschöpfen vy erpat Ausschreibung (f) konkurz Ausschuß (m) für Familie (f), Výbor pro rodinu, seniory, ženy a Senioren (m/pl), Frauen (f/pl) und mládež N meckého spolkového Jugend (f) des Deutschen sn mu Bundestages (m) außerschulische Jugendarbeit (f) mimoškolní innost mládeže Aussiedler (m)/aussiedlerin (f) vyst hovalec/vyst hovalkyn (Umsiedler) (p esídlenec) ausstatten vybavit Aussteiger (m)/aussteigerin (f) jedinec odmítající žít ve spole nosti, která up ednost uje konzumní zp sob života Austauschprogramm (n) Ausweisung (f) Auswertungsgespräch (n) Auswertungsseminar (n) vým nný program vyhošt ní vyhodnocovací rozhovor hodnotící seminá Auszubildender (m)/auszubildende (f) (Abkürzung "Azubi", alt: Lehrling) B Basis (f) Beamter (m), der mit Jugendfragen (f/pl) betraut ist Bediensteter(m)/Bedienstete (f) des öffentlichen Dienstes (m) Bedingung (f) Bedürfnisse (n/pl) Befürwortung (f) u e, u nice základna referent pro otázky mládeže pracovník/pracovnice ve ve ejném sektoru podmínka pot eby, požadavky doporu ení 8

11 B begabtes Kind (n) Begegnung (f) Begegnungsstätte (f)/ Begegnungszentrum (n) Begleitperson (f) Behindertenhilfe (f) Behinderter (m)/behinderte (f) geistig oder körperlich Behinderter Behinderung (f) Beihilfe (f) Behörde (f) Beirat (m) Bekenntnis (n), Konfession (f) Bekenntnisschule (f) Benachteiligtenprogramm (n) Benachteiligung (f) (soziale) benachteiligte Jugend Beratung (f) Beratung in Sexual- und Schwangerschaftskonflikten Beratungsdienst (m) Beratungsstelle (f) Beruf (m) Berufsanfänger (m)/ Berufsanfängerin (f) Berufsaussichten (f/pl) unsichere Berufsaussichten Berufsberatung (f) Berufsbild (n) Berufsbildungsgesetz (n) berufsfördernde Maßnahme (f) talentované dít setkání místo setkávání/ st edisko setkávání doprovázející osoba pomoc postiženým postižený/postižená mentáln nebo t lesn postižený postižení (vý)pomoc, p isp ní, p ísp vek, ú ad rada vyznání církevní (konfesijní) škola program pro handicapované znevýhodn ní, zanedbanost (sociální) sociáln znevýhodn ná mládež poradenství poradenství v sexuálních a t hotenských konfliktních situacích poradenská služba poradna povolání za áte ník/za áte nice v povolání vyhlídky v povolání nejisté vyhlídky v povolání poradenství k profesní orientaci charakteristika povolání zákon o u ovském vzd lávání opat ení k podpo e profesní výuky B 9

12 B Berufsfortbildung (f) Berufsgrundbildungsjahr (n) Berufspraktikum (n) berufsqualifizierender Abschluß (m) Berufsschule (f) Berufsschulpflicht (f) Berufstätiger(m)/Berufstätige (f) Berufsunterricht (m) Berufsvorbereitungsjahr (n) Berufswahl (f) beschädigen Beschäftigungsprogramm (n) beschützende Werkstatt (f) (geschützte Werkstatt) bestraft werden mit Wer... (Verb), wird mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft. Besuchsrecht (n) Beteiligung (f) Beteiligung der Jugend Betreuer (m)/betreuerin (f) další profesní vzd lávání rok základní p ípravy na povolání, umož uje na jedné stran absolvent m škol, kte í nezískali u ovské místo vytvo it si lepši odborné p edpoklady pro jeho získání, na druhé stran skýtá tento rok mnoha absolvent m možnost se orientovat a rozhodnout odborná praxe výu ní list u ovská škola povinná u ovská docházka pracující u ovské vyu ování p ípravný rok na povolání, je ur en pro žáky s neukon enou základní školní docházkou volba povolání poškodit pracovní program, zvláštní program pro mladé lidi bez u ovského místa, nebo kte í p erušili u ení chrán ná dílna být potrestán Kdo... (se dopustil trestného inu), bude potrestán odn tím svobody na dobu jednoho roku. právo návšt vy ú ast ú ast mládeže pe ovatel/pe ovatelka B 10

13 B betreute Wohnformen (f/pl) betreutes Jugendwohnen Betreuung (f) Betreuungsperson (f) Betrieb (m) Betriebsjugendvertretung (f) Betriebspraktikum (n) Betriebsrat (m) Bewährung (f) Bewährungshelfer (m)/bewährungshelferin (f) Bewährungshilfe (f) Bewerbung (f) bewilligen Bewilligung (f) eines Zuschusses (m) Bewilligungsbescheid (m) Bezirksjugendamt (n) Bezugsperson (f) Bilateral bilateraler Austausch bilateraler Jugendaustausch bilaterales Abkommen Bildung (f) außerschulische Bildung Bildungsdefizit (n) Bildungspolitik (f) Bildungsreferent (m)/bildungsreferentin (f) Bildungsreise (f) Bildungsstätte (f) Bildungsurlaub (m) r zné modely bytových spole enství se sociáln pedagogickým dohledem bydlení mladých pod dohledem kurátora/kurátorky opatrování, pé e pe ující osoba podnik podnikový výbor mládeže podniková praxe podniková rada podmín ný trest kurátor/kurátorka pomoc p i podmín ném trestu p ihláška, žádost schválit, povolit, poskytnout schválení p ísp vku oznámení o schválení krajský ú ad pro mládež blízká osoba Bilaterální bilaterální/oboustranná/ recipro ní vým na bilaterální vým na mládeže bilaterální dohoda vzd lání, vzd lávání, tvorba mimoškolní vzd lání nedostate né vzd lání politika vzd lávání referent/referentka pro otázky vzd lávání studijní cesta vzd lávající za ízení studijní dovolená B 11

14 B C B C Breitenaustausch (m) široká vým na Briefpartner (m)/briefpartnerin (f) partner/partnerka na dopisování Bund (m) der Pfadfinder (m/pl) Svaz skaut a skautek und Pfadfinderinnen (f/pl) ( R) Bundesangestelltentarif (m) (BAT) Bundesagentur (f) für Arbeit (f) Bundesausbildungsförderungsge setz (n) Bundesministerium (n) für Familie (f), Senioren (m/pl), Frauen (f/pl) und Jugend (f) (BMFSFJ) Bundesprüfstelle (f) für jugendgefährdende Schriften (f/pl) Bundessozialhilfegesetz (n) Bundeszuständigkeit (f) Bürgerinitiative (f) Bürgerliches Gesetzbuch (n) (BGB) Tarif (mzdový) pro spolkové, zemské a komunální zam stnance Spolkový ú ad práce spolkový zákon o podpo e vzd lávání Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkový kontrolní ú ad pro tiskoviny ohrožující d ti a mládež spolkový zákon o sociální pomoci kompetence Spolkové republiky ob anská iniciativa Ob anský zákoník C Camping (n), Campen (n) Chancengleichheit (f) Chor (m) Jugendchor Kinderchor Chorleiter (rn)/chorleiterin (f) Clique (f) komer n využívané místo na stanování, kempink rovnocenné, stejné možnosti sbor mládežnický sbor d tský sbor sbormistr/sbormistrová neformální skupina mládeže 12

15 D D Dachorganisation (f) der Sportvereine (m/pl) ( R) Dachverband (m) demographische Entwicklung (f) Deutsche Sportjugend (f) (DSJ) Deutscher Bundesjugendring (m) (DBJR) Deutscher Städtetag (m) Deutsches Jugendherbergswerk (n) (DJH) Deutsches Jugendinstitut (n) (DJI) Deutsch-Französisches Jugendwerk (n) (DFJW) Deutsch-Polnisches Jugendwerk (n) (DPJW) Deutscher Akademischer Austauschdienst (m) (DAAD) Dienst (m) ableisten Diplom (n) Direktorat (n) Jugend (f) des Europarates (m) (CDEJ) Dolmetscher (m)/ Dolmetscherin (f) Droge (f) weiche Droge harte Droge Drogenabhängigkeit (f) Drogenberatungsstelle (f) Drogenmißbrauch (m) Drogenpolitik (f) Drogenprävention (f) Drogensüchtiger (m)/drogensüchtige (f) T lovýchovná jednota D st ešní organizace popula ní vývoj N mecká sportovní mládež N mecký spolkový kruh mládeže Sn m n meckých m st Organizace n meckých turistických ubytoven mládeže N mecký institut mládeže N mecko - francouzská agentura pro mládež n mecko-polské koordina ní centrum pro práci s mládeží n mecká akademická vým nná služba vykonat, absolvovat službu diplom Direktorát mládeže Evropské rady tlumo ník/tlumo nice droga m kká droga tvrdá droga závislost na drogách protidrogová poradna zneužívání drog protidrogová politika protidrogová prevence narkoman/narkomanka 13

16 D E duales System (n) Durchführung (f) von Veranstaltungen (f/pl)/maßnahmen (f/pl) D E duální systém, podvojný systém odborné výuky sestávající z vyu ování na u ovské škole a odborné pr pravy na závod po ádání akcí/realizace opat ení E ehrenamtlicher Helfer (m)/ ehrenamtliche Helferin (f) Eigenbeitrag (m) (finanziell) Einführungsseminar (n) eingetragener Verein (e.v.) (m) Eingliederungshilfe (f) für Behinderte (f/m/pl) (finanziell) Einrichtung (f) empfangende Einrichtung entsendende Einrichtung Einwanderer (m)/einwanderin (f) Empfängnisverhütung (f) Entwicklung (f) Entziehungskur (f) Entzugserscheinungen (f/pl) Erfahrung (f) Erfolgserlebnis (n) Erlaß (m) ministerieller Erlaß Erlebnispädagogik (f) ermäßigter Preis (m); ermäßigter Satz (m) ( estný) neplacený pomocník/ ( estná) neplacená pomocnice p ísp vek (finan ní) z vlastních zdroj úvodní seminá ob anské sdružení (reg.), ve ejn prosp šné pomoc (finan ní) pro integraci postižených za ízení p ijímající za ízení vysílající za ízení p ist hovalec/p ist hovalkyn antikoncepce vývoj odvykací lé ba abstinen ní, odvykové stavy zkušenost pocit úsp chu výnos výnos ministerstva pedagogika prožitk, sm r v pedagogice, který klade d raz na smyslové poznávání snížena cena; snížená sazba 14

17 E erstatten Fahrtkosten von... nach,.. erstatten Erstattung (f) Erwachsenenbildung (f) Erwachsener (m), junger/ Erwachsene (f), junge Erzieher (m)/erzieherin (f) Erziehung (f) Erziehung durch die Familie Erziehungsberatung (f) Erziehungsberechtigter (m)/ Erziehungsberechtigte (f) Erziehungseinrichtung (f) Erziehungsgeld (n) Erziehungsheim (n) Erziehungsjahr (n) Erziehungspflicht (f) Erziehungsschwierigkeiten (f/pl) ethnisch ethnische Minderheit (f) Europäische Union (f) Europäischer Freiwilligendienst (m) europäische Jugendstrukturen (f/pl) Europäischer Jugendrat (m) (CENYC) Exkursion (f) Experte (m) / Expertin (f) Extremismus (m) nahradit, uhradit nahradit jízdné z... do... náhrada, úhrada vzd lávání dosp lých adolescent (psych.) vychovatel/vychovatelka výchova výchova v rodin, rodinná výchova výchovné poradenství osoba oprávn ná k výchov výchovné za ízení výchovné výchovný ústav dovolená na výchovu dít te, po narození dít te a po uplynutí mate ské dovolené má jeden z rodi nárok na t íletou dovolenou na výchovu, po tuto dobu je chrán n p ed výpov dí výchovná povinnost výchovné potíže etnický etnická menšina Evropská unie Evropská dobrovolná služba evropské mládežnické struktury evropská rada mládeže exkurze expert / expertka extremizmus E 15

18 F F F Facharbeiterbrief (m) odborný výu ní list Fachausbildung (f) odborné vzd lání Fachberuf (m) odborné povolání Fachgespräche (n/pl) jednání Fachgymnasium (n) gymnázium s odborným zam ením Fachhochschule (f) odborná vysoká škola Fachkräfte (f/pl) der Jugendarbeit odborníci na práci s mládeží (f) Fachoberschule (f) vyšší odborná škola Fachrichtung (f) studijní obor Fachschule (f) odborná škola Fachtagung (f) odborné jednání Fähigkeit (f) schopnost Fahrtkosten (pl) Fahrtkosten (von... nach... ) jízdné, cestovné hradit jízdné (z... do...) erstatten Fahrtkosten erstattet obdržet úhradu jízdného bekommen Familien- und Elternbildung (f) výchova k rodinnému životu a rodi ovství Familienaufenthalt (m) pobyt v rodin Familienerholungsmaßnahme (f) rodinná rekreace Familienfürsorge (f) pé e o rodinu Familienhelfer (m)/familienhelferin (f) sociální pracovník/pracovnice pro rodinné záležitosti Familienplanung (f) plánované rodi ovství Feriendorf (n) prázdninová vesni ka Ferienfreizeit (f) prázdninové volno Ferienheim (n) prázdninová ubytovna Ferienkolonie (f)/ Ferienlager (n) prázdninová osada/ prázdninový tábor Ferienmaßnahme (f) prázdninová akce Ferienreise (f) prázdninová cesta Fernunterricht (m) dálkové studium 16

19 F Fertigkeiten (f/pl), Fähigkeiten (f/pl) Festival (n) Flugblatt (n) Flugkosten (pl) Flugkosten von... nach... erstatten Flüchtlingsheim (n) Föderalismus (m)/zentralstaatlichkeit (f) Förderantrag (m) fördern (finanziell) Jugendliche aus beiden Ländern konnten gefördert werden Förderpolitik (f) Förderung (f) finanzielle Förderung Förderung der freien Jugendhilfe Förderung des Rechtsstaats Förderung von Kontakten zwischen... von der Förderung ausgeschlossen sein Förderungsbedarf (m) Förderungsbetrag (m) Förderungsgrundsatz (m), Förderungsprinzip (n) Förderungsmittel (n/pl) Förderungsrichtlinien (f/pl) Förderungssätze (m/pl) Formulierung (f) konkreter Jugendaustauschprogramme (n/pl) Fortbildung (f), Weiterbildung (f) dovednosti festival leták výdaje na letenku hradit výdaje na letenku z... do... ubytovna pro uprchlíky federalizmus/státní centralizmus žádost o dotaci, podporu podporovat, podpo it (finan n ) mládež obou zemí by mohla být finan n podporována grantová politika dotace, podpora finan ní dotace podpora nezávislých subjekt pomoci mládeži prosazování právního státu podporovat kontakty mezi... být bez nárok na podporu pot eba podpory ástka podpory zásada podpor, princip podpor dota ní prost edky, prost edky na podporu sm rnice pro ud lování dotací sazebník podpor vypracování konkrétních program vým ny mládeže další vzd lávání F 17

20 F Fortbildungskurs (m) Fortbildungsmaßnahme (f) Frauenhaus (n) freier Träger (m) die freien Träger Freiheitsstrafe (f) Freiwilligenarbeit (f) Freiwilligendienst (m) Freiwilligenjahr (n) Freiwilliger (m) / Freiwillige (f) freiwilliger Arbeitseinsatz (m) Freiwilliges Ökologisches Jahr (n) (FÖJ) freiwilliges soziales Engagement (n) von Jugendlichen (m/f/pl) Freiwilliges Soziales Jahr (n) (FSJ) Freizeit (f) Freizeit- und Erholungseinrichtung (f), Erholungsheim (n) Freizeitangebot (n) Freizeitberatung (f) Freizeitbeschäftigung (f)/ Freizeitbetätigung (f) Freizeiteinrichtung (f) für Kinder (n/pl) und Jugendliche (m/f/pl) Freizeitgestaltung (f) kurz dalšího vzd lávání opat ení k dalšímu vzd lávání azylový d m pro ženy, úto išt pro týrané ženy a jejich d ti nezávislý subjekt nezávislé subjekty trest odn tí svobody dobrovolná (neplacená) práce dobrovolná služba dobrovolnický rok dobrovolník / dobrovolnice dobrovolná pracovní innost Dobrovolný ekologický rok, možnost pro mladé lidi po ukon eni Školy pracovat v organizacích s ekologickým zam ením dobrovolná sociální angažovanost mládeže Dobrovolný sociální rok, možnost pro mladé lidi po ukon ení školy vykonávat po dobu jednoho roku pe ovatelskou nebo vychovatelskou innost volný as rekrea ní za ízení nabídka (aktivit) pro volný as poradenství pro využívání volného asu volno asové aktivity stanice zájmových inností d tí a mládeže organizování, využívání volného asu F 18

21 F G Freizeitheim (n) Freizeitpädagogik (f) Freizeitstätte (f) Freizeitverhalten (n) Freizeitzentrum (n) für Kinder (n/pl) und Jugendliche (m/f/pl) Fremdenfeindlichkeit (f) Fremdsprache (f) Freundschaft (f) Friedensbewegung (f) Führungskraft (f) Führungsqualifikation (1) Fürsorge (f) öffentliche Fürsorge G Ganztagsschule (f) Gastarbeiter (m)/gastarbeiterin (f) (ausländischer Arbeitnehmer (m)/ ausländische Arbeitnehmerin (f)) Gastfamilie (f) Gastgeber (m) Gastland (n) Gebühr(f) gefährdetes Kind (n) Gemeinde (f), Kommune (f) Gemeindeverwaltung (f) gemeinnützig gemeinnützige Arbeit (f) gemeinnützige Einrichtung (f) F G za ízení volného asu s možností ubytování pedagogika volného asu st edisko volného asu zp sob využití volného asu st edisko pro volný as d tí a mládeže nenávist v i cizinc m, xenofobie cizí jazyk p átelství mírové hnutí v d í osobnost kvalifikace pro vedoucí postavení pé e ve ejná pé e celodenní škola, škola s celodenní výchovnou pé í cizí d lník/d lnice, gastarbajtr (zahrani ní zam stnanec/ zam stnankyn ) hostitelská rodina hostitel hostitelská zem poplatek ohrožené dít obec obecní zastupitelstvo, správa obce ve ejn prosp šný ve ejn prosp šná práce ve ejn prosp šné za ízení 19

22 G Gemeinschaftseinrichtung (f) Gemeinschaftsleben (n) Gemeinschaftsschule (f) Gemeinwesenarbeit (f) Genehmigung (f) Genehmigung von Anträgen Gericht (n) gerichtliche Entscheidung (f) Gesamthochschule (f) Gesamtschule (f) Gesellschaft (f) Gesellschaftsschicht (f) Gesetz (n) über die Verbreitung (f) jugendgefährdender Schriften (f/pl) gestörte Familienverhältnisse (n/pl) Gesundheitserziehung (f) Gesundheitspflege (f) Gesundheitsschutz (m) Gesundheitswesen (n) Gewalt (f) Gewalttäter (m) Glaube (m) Gleichaltrige (m/f/pl) Gleichberechtigung (f) grenzüberschreitend Großveranstaltung (f) Grundausbildung (f) G spole né za ízení, nap. spole ná kuchyn na koleji život v komunit spole ná škola, škola pro d ti r zného náboženského vyznání práce pro spole nost, pro obec schválení, svolení, souhlas schválení žádosti soud soudní rozhodnutí integrovaná vysoká škola integrovaná škola, spole ná škola pro žáky všech t í výkonnostních úrovní: hlavní školy, reálky i gymnázia spole nost spole enská vrstva zákon proti rozši ování tiskovin ohrožujících mládež narušené rodinné pom ry zdravotní výchova pé e o zdraví ochrana zdraví zdravotnictví násilí násilník víra vrstevník, vrstevnice, vrstevníci rovnoprávnost p eshrani ní masová akce základní vzd lání 20

23 G H Grundausstattung (f) an Arbeitsmaterial (n) und Technik (f) Grundelemente (n/pl), wesentliche Kriterien (n/pl) Grundschule (f) Gruppenarbeit (f) Gruppenbetreuer (m)/ Gruppenbetreuerin (f) Gruppenleiter (m) / Gruppenleiterin (f) Gymnasium (n) H Haft (f) hauptamtlicher Mitarbeiter (m)/ hauptamtliche Mitarbeiterin (f) Hauptschulabschluß (m) Hauptschule (f) Haus (n) der Jugend (f), Jugendhaus (n) Haushaltskosten (pl) Haushaltsplan (m) Heimerzieher (m)/ Heimerzieherin (f) Heimerziehung (f) Heimkind (n) Heimleiter (m)/heimleiterin (f) Heimunterbringung (f) Helfer (m)/helferin (f) G H materiáln technická základna základní prvky, podstatná kritéria základní škola, se ty letou školní docházkou práce ve skupin, práce se skupinou skupinový vedoucí/ skupinová vedoucí vedoucí skupiny gymnázium vazba, uv zn ní profesionální (placený) pracovník/ profesionální (placená) pracovnice ukon ení hlavní školy hlavní škola, zpravidla s devítiletou školní docházkou d m mládeže náklady na provoz, provozní náklady rozpo et vychovatel/vychovatelka v domov ústavní výchova dít z d tského domova vedoucí domova umíst ní, ubytování v domov pomocník/pomocnice 21

24 H I Heranwachsender (m)/heranwachsende (f), nach V, Abs, 2 Jugendgerichtsgesetz: Person von Jahren Hilfe (f) Hilfe für junge Volljährige Hilfe in besonderen Lebenslagen methodische Hilfe Hilfearten Hilfebedürftiger (m)/ Hilfebedürftige (f) Hobby (n) Hochschule (f) Honorarkraft (f) Hort (m) Hortner (m)/hortnerin (f) Hospitation (f) I Impuls (m) Impulse geben Informationsaustausch (m) Infobörse (f) Infozentrum (n) informelle Gruppe (f) Infothek (f) (Informationsbörse/f) Initiative (f) Instandhaltung (f) eines Gebäudes (n) Institution (f) Integration (f) H I dospívající, podle 7, odst. 2 zákona o soudech pro mladistvé (SRN): osoba ve v ku let pomoc pomoc adolescent m pomoc v kritických životních situacích metodická pomoc zp soby pomoci pot ebující pomoc zájem, koní ek vysoká škola pracovní síla placená na základ smlouvy o vykonané prácí družina (školní) vychovatel/vychovatelka v družin hospitace impulz, podn t dát impulz, podnítit vým na informací burza informací informa ní st edisko neformální skupina infotéka (informa ní burza) iniciativa údržba objektu instituce integrace 22

25 I J Interessent (m)/interessentin (f) Interessenvertretung (f) die Interessen der... vertreten durch Jugendinteressen stärker/besser vertreten interkulturell interkulturelles Lernen (n) Internat (n) international internationale Jugendarbeit internationale Kontakte internationale Zusammenarbeit Internationaler Jugendaustauschund Besucherdienst (m) der Bundesrepublik Deutschland (f) (IJAB) e.v. Interventionsmöglichkeit (f) J Jahrespraktikum (n) Jugendamt (n) das Jugendamt einschalten Jugendarbeit (f) mobile Jugendarbeit (f) offene Jugendarbeit (f) Jugendarbeitslosigkeit (f) zájemce/zájemkyn zastoupení zájm zájmy... zastoupeny kým I J zastupovat d razn ji/lépe zájmy mládeže interkulturní, mezikulturní výchova k interkulturní vzájemnosti internát mezinárodní mezinárodní mládežnická práce mezinárodní kontakty mezinárodní spolupráce Služba pro mezinárodní vým ny a návšt vy mládeže Spolkové republiky N mecko (IJAB), reg. sdružení možnost p ímluvy, zásahu (ú edního) ro ní praxe ú ad pro mládež, na komunální úrovni p edat (záležitost) ú adu pro mládež práce s mládeží mobilní práce mezi mládeží, p sobení v terénu mezi okrajovými skupinami na základ osobních kontakt otev ená" práce s mládeží, zam ená i na neorganizovanou mládež nezam stnanost mládeže 23

26 J Jugendarbeitsschutz (m) Jugendarbeitsschutzgesetz (n) Jugendarrest (m) Jugendarrestanstalt (f) Jugendaustausch (m) Jugendbande (f) Jugendbegegnung (f), Jugendtreffen (n) Jugendbehörde (f) Jugendbericht (m) Jugendberufshilfe (f) Jugendbewegung (f) Jugendbildung (f) Jugendbildungsreferent (m)/ Jugendbildungsreferentin (f) Jugendbildungsstätte (f) Jugendcafé (n) Jugendclub (m) Jugendeinrichtung (f) Jugendfarm (f) Jugendferienwerk (n) Jugendförderung (f) s. Jugendpflege Jugendforschung (f) Jugendforum (n) Jugendfragen (f/pl) politisch Verantwortliche für Jugendfragen Jugendfreizeitstätte (f) ochrana pracující mládeže, sou ást ochrany mládeže zákon o ochran pracující mládeže vazba pro mladistvé, v zení vazební za ízení pro mladistvé vým na mládeže banda mladistvých setkání mládeže, sraz mládeže ú ad pro mládež zpráva o mládeži pomoc mládeži p i profesní orientaci hnutí mládeže vzd lávání mladých referent/referentka pro otázky vzd lávání mladých mimoškolní výchovné vzd lávací za ízení pro mládež kavárna mladých mládežnický klub za ízení pro mládež mládežnická farma, resocializa ní za ízení pro narušenou mládež agentura pro prázdninové pobyty mládeže podpora mládeže, viz pé e o mládež výzkum o mládeži fórum mladých otázky, problematika mládeže odpov dní politi tí initelé pro otázky mládeže za ízení pro volný as mládeže J 24

27 J Jugendfürsorge (f) jugendgefährdend jugendgefährdende Schriften Jugendgericht (n) Jugendgerichtsgesetz (n) Jugendgerichtshelfer (m)/ Jugendgerichtshelferin (f) Jugendgesetze (n/pl) Jugendgesetzgebung (f) Jugendhaus (n) Jugendheim (n), Jugendwohnheim (n) Jugendhelfer (m)/ Jugendhelferin (f) Jugendherberge (f) Jugendherbergsausweis (m) Jugendherbergsleiter (m)/jugendherbergsleiterin (f) Jugendhilfe (f) pé e o mládež, pé e o d ti a mladistvé postrádající náležitou výchovnou, zdravotní a sociální pé i; sou ást pomoci mládeži mládeži škodlivé, ohrožující mládež tiskoviny ohrožující mládež, mládeži škodlivé soud (trestní) pro mladistvé zákon o trestních soudech pro mladistvé soudní kurátor/kurátorka pro mladistvé zákony o mládeži zákonodárství o mládeži d m mládeže domov mládeže pomocník (dobrovolný)/ pomocnice (dobrovolná) mládeži mládežnická turistická ubytovna pr kaz pro mládežnickou turistickou ubytovnu vedoucí mládežnické turistické ubytovny pomoc mládeži, souhrnný pojem pro soukromou nebo ve ejnou (státní, zemskou, obecní, charitativních organizací) pomoc d tem a mládeži (sociální právní a výchovná ochrana d tí, ochrana pracující mládeže, pomoc mladistvým delikvent m, volno asové aktivity); zam ena na prevenci i odstra ování negativních vliv J 25

28 J Jugendhilfeausschuß (m) Jugendhilferecht (n) Jugendhilfeträger (m) Jugendinformationszentrum (n) Jugendinitiative (f) Jugendkriminalität (f) Jugendkultur (f) Jugendlager (n) Jugendleiter (m)/jugendleiterin (f) Jugendlicher (m)/jugendliche (f) nichtorganisierte Jugendliche jugendlicher Straffälliger (m)/ jugendliche Straffällige (f) Jugendmarke (f) Jugendorganisation (f)/ Jugendverband (m) Jugendpflege (f) Jugendpfleger (m)/ Jugendpflegerin (f) Jugendpolitik (f) Jugendpresse (f) Jugendprotest (m) Jugendreiseleiter (m)/jugendreiseleiterin (f) Jugendreisen (f/pl) Jugendressort (n) Výbor pomoci mládeži právn uzákon ná pomoc mládeži nositelé pomoci mládeži informa ní centrum pro mládež hnutí, skupina, sdružení mladých trestní innost mládeže kultura mládeže tábor mládeže vedoucí mládeže, v rámci pé e o mládež mladistvý/mladistvá neorganizovaná mládež mladistvý pachatel/ mladistvá pachatelka dopisní známka mládeže, vydávána v rámci podpory mládeže organizace mládeže/ sdružení mládeže pé e o mládež, sou ást pomoci mládeži; v pop edí zájmu pé e o mládež stojí vyžití mládeže ve volném ase, její spole enské a skupinové aktivity pe ovatel/pe ovatelka o mládež politika v i mládeži mládežnický tisk protest mládeže vedoucí zájezdu mládeže cestování mládeže odbor pro mládež J 26