VPLYV KULTÚRY NA STRATÉGIE ZVLÁDANIA V KONTEXTE PREMENNÝCH RODINY V RANEJ ADOLESCENCII 1 ĽUBA MEDVEĎOVÁ TATIANA TORDAJI-ZIMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VPLYV KULTÚRY NA STRATÉGIE ZVLÁDANIA V KONTEXTE PREMENNÝCH RODINY V RANEJ ADOLESCENCII 1 ĽUBA MEDVEĎOVÁ TATIANA TORDAJI-ZIMA"

Transkript

1 291 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 4, s VPLYV KULTÚRY NA STRATÉGIE ZVLÁDANIA V KONTEXTE PREMENNÝCH RODINY V RANEJ ADOLESCENCII 1 ĽUBA MEDVEĎOVÁ TATIANA TORDAJI-ZIMA Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava THE INFLUENCE OF CULTURE ON COPING STRATEGIES IN THE CONTEXT OF FAMILY VARIABLES IN EARLY ADOLESCENCE Abstract: The contribution contains comparisons of Slovak and Yugoslav pubescents (of the Slovak nationality) in variables of coping in their connections with family. The results point to the fact that Yugoslav pubescents are, in comparison with the Slovak ones, generally more active and more productive in coping with regular stressors and they more frequently use such strategies of coping that are considered to be effective particularly, solution-seeking strategies and support-seeking strategies. The Yugoslav families offer to their children, in comparison with the Slovak children, a better model for coping by more frequent use of external (off-family focused) coping strategies. Mothers and fathers demonstrate more love to their children and are perceived by them as being more benevolent, friendlier, more rewarding and supporting in problem situations, even though they apply a little more sanctions especially to boys. Key words: coping strategies, culture, family, Yugoslavs, Slovaks Hoci problematika zvládania je u nás v poslednom čase pomerne často zastúpená v odbornej literatúre, niet zatiaľ štúdií, ktoré by porovnávali zvládanie stresu v medzikultúrnom kontexte v období detstva a adolescencie. Ojedinelý je výskum Z. Ruiselovej (1999), ktorá porovnávala slovenských a švédskych 15 ročných adolescentov z hľadiska výskytu adjustačných problémov v tomto veku. Výskumné zistenia v iných krajinách ukazujú, že u detí a adolescentov v súvislosti s etnicitou existujú odlišné vzorce správania a mechanizmy zvládania. H. R. 1 Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0233/03 Prišlo Ľ.M., VÚDPaP, Trnavská cesta 112, Bratislava

2 292 KULTÚRA Markusová a S. Kitayama (1991) a D. W. Chan (1994) uvádzajú, že kultúrne sily významne pôsobia na procesy hodnotenia stresových situácií, prežívanie emócií i voľbu zvládania a porovnávať tieto premenné i dôsledky zvládacieho úsilia medzi kultúrami (národmi) je potrebné. Širokou oblasťou na skúmanie je nielen porovnávanie odlišných kultúr, ale aj preberanie nových kultúr imigrantmi. Napríklad P. E. Jose, J. Liu a C. Ward na Novom Zélande zistili (podľa Jose, Huntsingerová, 2005), že ázijskí študenti v porovnaní s európskymi používajú viac duchovných a únikových zvládacích stratégií, ale užívajú menej návykových látok. P. E. Jose a C. S. Huntsingerová (2005) pri porovnávaní Američanov čínskeho a európskeho pôvodu v druhej generácii (s priemerným vekom 17 rokov) zistili, že čínski Američania prežívajú vyššiu úroveň bežného stresu (napr. v škole) a viac depresívnych stavov, hoci vykazujú lepšie výsledky v škole. Súčasne u nich na problém zamerané a únikové správanie zmierňovalo vplyv stresu na adjustáciu, ale u európskych Američanov nie. Štúdie ukazujú, že ázijskí imigranti majú výraznejšiu tendenciu zvládať problémy z im vlastného kultúrneho hľadiska. Po páde železnej opony boli tendencie porovnávať copingové správanie medzi štátmi bývalého západného a východného bloku. L. A. Chandler a A. M. Maurerová (1996) porovnávali reakcie amerických a poľských detí na stres. Zistili vyššiu úroveň stresu u poľských detí, ale reakcie na stres v neprospech Poliakov boli len v skupine 7-12 ročných, kým v skupine 5-6 ročných a ročných probandov boli podobné ako u Američanov. P. E. Jose et al. (1998) porovnávali copingové správanie ruských a amerických adolescentov. Zistili, že ruskí adolescenti uvádzajú v porovnaní s americkými adolescentmi viac bežného denného stresu a depresivity a pri zvládaní používajú menej externalizácie a viac stratégií zameraných na riešenie problému a sociálnej opory. Vo svojich výskumoch (pozri aj Medveďová, 1996, 2001) vychádzame z transakčnej teórie R. S. Lazarusa a S. Folkmanovej (1984, s. 283), ktorí definujú coping ako... proces zvládania požiadaviek (externých alebo interných), ktoré sú hodnotené ako zaťažujúce alebo presahujúce zdroje osoby. V tomto koncepčnom rámci sa v podstate skúmajú dve základné tendencie copingu. Prvá sa vzťahuje na snahu zmeniť alebo ovládnuť niektoré stránky ďalšej osoby, prostredia alebo vzťahu medzi nimi a druhá na úsilie zvládnuť alebo regulovať osobné (vnútorné) negatívne emócie spojené so stresovou epizódou. Najčastejšie sa vymedzujú 4 všeobecné kategórie zvládacieho správania: správanie, ktoré pôsobí priamo na stresor alebo ho modifikuje (inak aj zameranie na hľadanie riešenia); správanie, ktoré vyhľadáva asistenciu iných (sociálna opora alebo stratégie sociálnej opory); správanie, ktoré uniká z dosahu distresujúceho činiteľa alebo odvádza pozornosť iným smerom (vyhýbanie alebo únikové stratégie), správanie, ktoré pôsobí sebaukľudňujúco (rozptýlenie alebo externalizácia).

3 A STRATÉGIE ZVLÁDANIA 293 Osobitný význam v období detstva a adolescencie má rodina, ktorá je považovaná za primárny zdroj zvládania a má zásadný význam nielen ako opora pri zvládaní stresu deťmi, ale aj ako činiteľ, ktorý najviac ovplyvňuje rozvoj a formovanie konkrétnych stratégií zvládania. Podľa S. Shulmana (l993) rodičia, ktorí skúmajú a hľadajú aktívne riešenia, slúžia deťom ako efektívny model na zvládanie, kým rodičia, ktorí sú pasívni alebo rigidní, nemôžu slúžiť ani ako pozitívny model, ani ako opora pre efektívne zvládanie. Keď sú rodičia ochotní prijať pomoc od iných a sú schopní hodnotiť a riešiť konfrontačné situácie za účasti ostatných členov rodiny, ich deti neskôr vykazujú vyššiu úroveň samostatného a efektívneho zvládania. Skúmanie copingových aktivít detí v sociálno-rodinnom kontexte je dôležité z viacerých dôvodov: a) umožňuje identifikovať rodinné činitele, ktoré ovplyvňujú osvojovanie si rôznych copingových stratégií, b) poskytuje možnosť hľadať etiologické činitele (vysvetliť prečo deti reagujú v záťažových situáciách takým či onakým spôsobom), c) pochopenie týchto vplyvov umožňuje cielenú intervenciu a rozvíjanie tých zvládacích postupov, ktoré sú efektívne. Osobitne dôležitým vývinovým obdobím v živote jedinca je puberta, kedy sa začína odpútavať od rodiny a jeho vzťahy k rodičom podliehajú rôznym zmenám (Collins, l990). V období týchto zmien (narastá rodová diferenciácia, zvyšuje sa vplyv rovesníkov) sa pre pubescentov rodina najčastejšie stáva zdrojom stresu, avšak rodičia sú stále obsiahnutí v sociálnom svete svojich detí a neprestávajú byť pre ne dôležití. V zásade sa autori zhodujú v tom, že je optimálne, keď rodina pubescentov podporuje, akceptuje ich tendenciu nadväzovať vzťahy mimo rodiny a prejavuje im blízkosť a úctu. Konfrontácia s požiadavkami príznačnými pre toto obdobie predstavuje nové formovanie vzťahov s rovesníkmi a dospelými nielen mimo rodiny, ale aj v nej. Mala by byť však stále zdrojom zvládania, z ktorého pubescent čerpá silu a spôsobilosť pružne a pohotovo sa prispôsobovať meniacim sa a ohrozujúcim okolnostiam, na ktoré je práve v tomto období zvýšene vnímavý (Compas, Worsham a Ey, 1992; Medveďová, 1995; Kliewer, Fearnow a Miller, 1996). Viaceré štúdie dokazujú súvislosti medzi charakteristikami rodiny (vrátane štýlu výchovy a spôsobov copingu používaných v rodine) s copingom detí (napr. Gil et al., 1991; Kliewer a Lewis, 1995), čo sa potvrdilo aj nám. V našich predchádzajúcich výskumoch sme sa zamerali na vplyv rodinnej klímy, výchovných prístupov rodičov a ich pôsobenia ako vzoru, a to tak pri formovaní stratégií zvládania, ako aj pri vývine vlastností osobnosti dôležitých pre efektívne zvládanie. Zistili sme, že kvalita výchovného pôsobenia a rodinná klíma ovplyvňuje viac vlastnosti osobnosti ako osobné zdroje zvládania a pôsobenie rodiča ako vzoru je dôležité pri formovaní konkrétnych stratégií zvládania (Medveďová, 1995, 1999, 2002). Hoci akceptujeme, že zvládanie utvárajú aj iné vplyvy než rodinné, v tejto štúdii sme sa zamerali na rodičovské a rodinné súvislosti, ktoré súvisia s formovaním co-

4 294 KULTÚRA pingového správania. Sme presvedčení, že obidvaja rodičia hrajú dôležitú rolu pri formovaní zvládania u detí; preto sme v našej štúdii skúmali tak matkin ako aj otcov prínos ku copingovému správaniu. Tu je podľa nás dôležitá kvalita vzťahu rodiča k dieťaťu a zvládanie uplatňované v rodine. Keďže v našej ani v juhoslovanskej odbornej literatúre zatiaľ nie sú poznatky o úrovni a špecifikách zvládania záťaže v nami skúmanom kultúrnom kontexte, nemali sme z čoho vychádzať a neformulovali sme hypotézy. V tejto výskumnej štúdii nás zaujímal: vplyv kultúry na osobné stratégie zvládania, vplyv kultúry na rodinné zvládanie a percepciu výchovného prístupu rodičov. VÝSKUMNÁ VZORKA A POUŽITÉ METÓDY Výskum sme realizovali v roku Vzorku tvorilo 106 žiakov 5. až 8. ročníka Základnej školy Jána Čajaka so slovenským vyučovacím jazykom v Báčskom Petrovci v bývalej Juhoslávii (pochádzajúcich zo slovenskej minority) a 115 žiakov ročníkov ZŠ z Pezinka ako obdobného mestečka na Slovensku. V súbore detí žijúcich v Juhoslávii bolo 55 chlapcov a 51 dievčat a v súbore Slovákov 59 chlapcov a 57 dievčat. Na meranie jednotlivých stratégií zvládania sme použili dotazník CCSC (Children s Coping Strategies Checklist Ayers et al., 1996), ktorý identifikuje stratégie hľadania riešenia (kognitívne rozhodovanie, priame riešenie problému, hľadanie pochopenia a pozitívne prehodnotenie), stratégie vyhľadávania opory (hľadanie opory pri riešení problému a hľadanie emočnej opory), stratégie rozptýlenia (fyzické uvoľňovanie pocitov a rozptyľujúce aktivity) a stratégie vyhýbania (únikové aktivity a kognitívne vyhýbanie). Kvalitu vzťahov rodič dieťa sme zisťovali dotazníkom U. Bronfenbrennera (Parent Behavior Questionnaire). Dotazník tvorí 15 subškál, ktoré M. Siegelman (1965) po faktorovej analýze zatriedil do troch kategórií: Láska (opora, inštrumentálna pomoc, afektívne odmeňovanie, priateľstvo a zhovievavosť), trestanie (sociálna izolácia, prejavované odmietanie, telesné tresty, odobratie výhod a afektívne trestanie) a požiadavky (príkazy, ochraňovanie, uplatňovanie moci, vysoké nároky na výkon a zásadová disciplína). Dotazník Family Copes (Olson et al., 1983) zachytáva pôsobenie rodiny ako vzoru pri formovaní stratégií zvládania a identifikuje 2 kategórie zvládania v rodine internú, ktorú predstavuje pasívna stratégia zvládania (vyhýbanie sa problému, pasívny postoj a vyčkávanie) a riešenie problému (rodina sa snaží aktívne riešiť problém), a externú, v rámci ktorej rodina hľadá sociálnu oporu v blízkom i širšom okolí, odbornú/inštitucionálnu pomoc a duchovnú oporu.

5 A STRATÉGIE ZVLÁDANIA 295 VÝSLEDKY Pre zjednodušenie budeme výber juhoslovanských Slovákov v texte a tabuľkách označovať Juhoslovania a výber detí žijúcich na Slovensku Slováci. Ide o označenie len kvôli rozlíšeniu, pretože rodiny skúmaných detí žijúce v Juhoslávii sa hlásia k slovenskej národnosti. Na zistenie vplyvu kultúry na stratégie zvládania sme použili analýzu variancie. V tabuľke 1 vidíme, že Juhoslovania v porovnaní so Slovákmi dosahujú vyššiu úroveň vo všetkých stratégiách zvládania s najvyššími rozdielmi v stratégiách hľadania riešenia a vyhľadávania opory. Štatisticky vysoko významný vplyv kultúry v prospech Juhoslovanov sme zaznamenali na kognitívne rozhodovanie, riešenie problému, hľadanie pochopenia, ako aj na obidve stratégie vyhľadávania opory (pri riešení problému a emočnej). Oveľa menší vplyv vykazuje kultúra na stratégie rozptýlenia a vyhýbania, kde sme zaznamenali štatisticky významný vplyv (v prospech Juhoslovanov) len na stratégiu kognitívneho vyhýbania. Žiadny významný vplyv sa nepreukázal na pozitívne prehodnotenie, fyzickú relaxáciu, rozptyľujúce a únikové aktivity. Zaujímalo nás, ako sa na týchto odlišnostiach podieľa pohlavie. Na tabuľke 1 vidíme, že (až na dve premenné) rozdiely v rámci podsúborov chlapcov i dievčat kopírujú trend, aký je v celom výbere, čiže častejšie používanie všetkých stratégií zvládania Juhoslovanmi, tak chlapcami ako aj dievčatmi, v porovnaní s ich slovenskými rovesníkmi. Štatistickú významnosť vplyvu kultúry evidujeme takisto na premenné kognitívne rozhodovanie, riešenie problému a vyhľadávanie opôr, no rozdiel oproti trendu v celom výbere je v tom, že významný vplyv kultúry na hľadanie pochopenia evidujeme len u dievčat a na kognitívne vyhýbanie len u chlapcov. Významný vplyv interakcie kultúry a pohlavia sa nám preukázal len na premennú hľadanie pochopenia (F = 3,89 * ). Ďalej nás zaujímal vplyv kultúry na zvládacie správanie v rodine, ktoré pôsobí ako model pri osvojovaní si zvládania deťmi. Kvôli nízkym priemerným hodnotám a vysokej štandardnej odchýlke premenných občianska a duchovná opora sme na štatistické porovnanie použili neparametrický Mann-Whitneyov test. Výsledky hovoria o tom, že juhoslovanskí probandi evidujú vo svojich rodinách viac externých stratégií zvládania, a to predovšetkým (štatisticky významne) hľadanie a používanie sociálnej (príbuzných, priateľov a susedov) a čiastočne (nevýznamne) aj občianskej a duchovnej opory. Frekvencia používania interných (pasívne stratégie a stratégie riešenia problému) stratégií zvládania nie je významne odlišná, ale tiež je v priemere vyššia v porovnaní so Slovákmi (tabuľka 2). Pokiaľ ide o percepciu rodinných stratégií zvládania v rámci skupín rozdelených podľa pohlavia zisťujeme (tiež tabuľka 2), že juhoslovanskí chlapci vo svojich rodinách viac percipujú občiansku oporu a juhoslovanské dievčatá viac duchovnú oporu

6 296 KULTÚRA T a b u ľ k a 1 Aritmetické priemery, štandardné odchýlky a vplyv kultúry na osobné stratégie zvládania Osobné stratégie zvládania Kognitívne rozhodovanie Riešenie problému Hľadanie pochopenia Pozitívne prehodnoteni Podpora problému Emočná podpora Fyzická relaxácia Rozptyľujúce aktivity Únikové aktivity Kognitívne vyhýbanie Juhoslov n=106 Celý súbor Chlapci Dievčatá Slováci n=116 ANOVA F Juhoslov n=55 Slováci n=59 ANOVA F Juhoslov n=51 Slováci n=57 Stratégie hľadania riešenia AM 12,34 10,39 12,00 10,18 12,71 10,72 14,71 30,90 *** *** SD 2,25 2,41 2,53 2,51 2,37 2,66 AM 12,65 11,37 12,53 11,20 12,78 11,54 16,71 *** 8,66 ** SD 2,47 2,59 2,25 2,53 2,26 2,28 AM 14,24 12,69 13,07 12,25 15,49 13,14 17,32 *** 2,48 SD 2,76 2,77 2,71 2,83 2,23 2,66 AM 10,58 10,07 10,29 10,00 10,90 10,14 3,35 0,48 SD 2,33 2,24 2,28 2,51 2,36 2,29 Stratégie hľadania opory AM 9,33 7,98 9,14 7,93 9,53 8,02 15,46 *** 6,11 * SD 2,64 2,44 2,59 2,64 2,71 2,24 AM 9,23 7,98 9,18 7,71 9,27 8,26 14,04 *** 9,43 ** SD 2,59 2,35 2,70 2,41 2,51 2,27 Stratégie rozptýlenia AM 8,64 8,47 9,27 8,59 7,96 8,33 0,18 1,51 SD 3,04 3,15 2,85 3,04 3,12 3,29 AM 13,36 13,04 13,40 12,83 13,31 13,26 0,59 1,07 SD 2,84 3,25 2,68 3,15 3,04 3,36 Stratégie vyhýbania AM 11,18 11,03 10,85 10,83 11,53 11,39 0,06 0,00 SD 2,25 2,26 2,23 2,23 2,25 2,23 AM 11,43 10,66 11,62 10,63 11,24 10,70 6,13 * 4,29 * SD 2,31 2,32 2,60 2,51 1,96 2,13 Vysvetlivky: * p 0,05 ** p 0,01 *** p 0,001 Platí aj pre tabuľky 2-7. ANOVA F 16,66 *** 8,06 ** 24,48 *** 2,89 10,07 ** 4,84 * 0,36 0,07 0,11 1,83

7 A STRATÉGIE ZVLÁDANIA 297 T a b u ľ k a 2 Aritmetické priemery, štandardné odchýlky a vplyv kultúry na rodinné stratégie zvládania Stratégie rodinného zvládania Pasívne stratégie Riešenie problémov Sociálna opora Občianska opora Duchovná opora Opora spolu Juhoslov n=101 Celý súbor Chlapci Dievčatá Slováci n=106 Mann- Whitney z Juhoslov n=51 Slováci n=59 Mann- Whitney z Juhoslov n=50 Slováci n=57 Mann- Whitney z AM 8,65 8,22 8,53 8,25 8,78 8,18 1,08 1,02 0,34 SD 3,10 2,83 3,10 3,10 3,13 2,54 AM 10,51 9,87 10,53 9,92 10,50 10,02 1,74 1,41 SD 3,05 3,16 3,05 3,24 3,07 3,09 0,09 AM 11,09 9,61 10,80 9,49 11,38 9,74 2,38 * 1,59 SD 5,41 4,21 4,87 3,98 5,94 4,47 1,81 AM 2,55 1,96 2,82 1,98 2,28 2,22 1,71 1,87 SD 2,26 1,80 2,28 1,78 1,93 1,83 0,60 AM 3,94 3,08 3,45 2,98 4,44 3,55 1,85 0,99 SD 3,29 2,79 2,98 2,98 3,18 2,60 1,71 AM 17,68 14,65 17,08 14,46 18,30 14,84 2,43 * 1,56 SD 9,21 6,65 8,56 6,50 9,87 6,84 1,96 * v porovnaní so svojimi slovenskými rovesníkmi. Niet významných odlišností vo frekvencii používania interných stratégií a stratégií hľadania opory u príbuzných, susedov a priateľov. Interakcia kultúry a pohlavia na rodinné stratégie zvládania žiadny významný efekt nevykazuje. Vplyv kultúry na percepciu rodičovského správania je dokumentovaný v tabuľkách 3 a 4. Pokiaľ ide o percepciu správania matky (tabuľka 3) vidíme, že juhoslovanskí probandi pociťujú oveľa viac lásky zo strany matky, a to štatisticky významne v štyroch premenných (opora, afektívna odmena, priateľstvo a zhovievavosť) s výnimkou inštrumentálnej pomoci. Tak voči chlapcom ako aj voči dievčatám je juhoslovanská matka v porovnaní so slovenskou oveľa zhovievavejšia a voči dievčatám aj priateľskejšia, viac odmeňujúca a podporujúca. Evidujeme aj vyššiu frekvenciu trestania zo strany juhoslovanskej matky avšak (štatisticky významne) uplatňovanú len voči chlapcom. Ostatné premenné menovite sociálna izolácia, odmietanie, odobratie výhod a afektívne trestanie nevykazujú významné odlišnosti ani v rámci celého výberu ani v rámci podsúborov rozdelených podľa pohlavia. V kategórii požiadavky vykazuje kultúra jediný štatisticky významný efekt, a to na premennú uplatňovanie moci matky voči chlapcom. Porovnaním aritmetických priemerov uvedenej premennej v obidvoch podsúboroch však vidíme, že tu nejde o zvýšené mocenské tendencie

8 298 KULTÚRA T a b u ľ k a 3 Aritmetické priemery, štandardné odchýlky a vplyv kultúry na percepciu správania matky Percepcia Celý súbor Chlapci Dievčatá správania Juhoslov Slováci ANOVA Juhoslov Slováci ANOVA Juhoslov Slováci ANOVA matky n=105 n=115 F n=55 n=59 F n=50 n=57 F Láska Opora AM 10,20 9,36 9,92 9,21 10,50 9,51 10,37 ** 2,59 SD 1,72 2,12 1,82 2,25 1,57 1,99 8,02 ** Afektívne AM 10,60 9,90 10,27 9,69 10,96 10,11 10,10 odmeny 3,00 SD 1,57 1,70 1,81 1,74 1,18 1,65 9,23 ** Pomoc AM 8,70 8,17 8,69 7,83 8,70 8,53 2,62 2,56 SD 2,45 2,33 2,51 2,44 2,40 2,18 0,15 Priateľstvo AM 9,07 8,28 8,67 8,19 9,62 8,39 9,36 ** 1,10 SD 1,85 2,00 1,81 2,12 1,75 1,91 12,06 *** Zhovie- AM 8,96 7,47 37,83 8,56 7,03 vavosť 21,33 9,40 7,91 *** SD 1,81 1,79 1,81 1,52 1,71 1,94 17,46 *** Trestanie Sociálna izolácia AM 4,85 4,67 4,81 4,52 4,88 4,82 0,52 1,06 SD 1,81 1,84 1,81 1,66 1,85 2,02 Odmietanie AM 4,93 4,77 5,02 4,78 4,84 4,77 0,46 0,92 SD 1,92 1,56 2,00 1,59 1,86 1,54 Telesné tresty Odobratie výhod Afektívne tresty Príkazy Ochraňovanie Uplatňovanie moci Náročnosť na výkon AM 4,44 4,02 4,92 4,10 3,90 3,95 3,43 6,75 ** SD 1,88 1,40 2,24 1,36 1,18 1,46 AM 5,66 5,59 5,67 5,93 5,64 5,25 0,06 0,18 SD 2,07 1,97 2,06 1,95 2,09 1,94 AM 6,50 6,41 6,65 6,29 6,34 6,53 0,15 1,21 SD 1,87 1,72 2,20 1,65 1,72 1,79 Požiadavky AM 8,84 8,56 8,35 8,66 1,05 9,38 8,47 1,35 SD 1,89 1,59 1,90 1,62 1,75 1,57 AM 7,30 6,90 7,09 6,48 7,54 7,33 2,22 3,49 SD 2,02 1,96 1,90 1,97 2,15 1,87 AM 7,39 8,22 6,80 8,21 8,04 8,25 7,23 ** 11,32 *** SD 2,40 2,20 2,22 2,08 2,45 2,34 AM 6,76 6,46 7,12 6,71 6,36 6,21 1,16 1,19 SD 2,23 1,91 2,38 2,05 2,00 1,73 Disciplína AM 8,97 8,63 8,84 8,66 9,12 8,60 1,80 0,07 SD 1,84 1,97 1,84 1,99 1,84 7,97 0,02 0,04 0,03 1,03 0,30 7,78 ** 0,28 0,20 0,17 2,00

9 A STRATÉGIE ZVLÁDANIA 299 slovenskej matky voči chlapcom, ale naopak, o menej výrazné uplatňovanie moci matky v juhoslovanskom výbere voči chlapcom. Interakcia kultúra pohlavie vykazuje významný vplyv pokiaľ ide o prístup matky na premenné telesné tresty (F = 3,98 * ), príkazy (F = 6,91 ** ) a uplatňovanie moci (F = 3,38 * ). Vplyv kultúry na percepciu správania otca (tabuľka 4) je v kategórii láska málo odlišný od vplyvu na percepciu správania matky. Opäť sú to juhoslovanskí probandi, ktorí pociťujú v porovnaní so Slovákmi oveľa viac lásky zo strany otca, a to štatisticky významne v tých istých premenných (opora, afektívna odmena, priateľstvo a zhovievavosť) ako u matky, opäť s výnimkou inštrumentálnej pomoci. Vplyv kultúry na premenné v rámci podsúborov je tiež obdobný s jediným rozdielom nižšou úrovňou (štatisticky významne) afektívneho odmeňovania slovenských chlapcov otcom. Čiže juhoslovanský otec je v porovnaní so slovenským voči svojim deťom oveľa zhovievavejší a odmeňujúcejší a voči dcéram aj priateľskejší a podporujúcejší. Odlišne sú percipované aj prejavy správania rodičov v kategórii trestanie. Najväčší vplyv kultúry evidujeme na premennú odobratie výhod, ktorá je vnímaná intenzívnejšie v juhoslovanskom výbere a takisto chlapci tohto výberu pociťujú viac sociálnej izolácie a odmietania od otca ako Slováci. Významné odlišnosti nezisťujeme v percepcii telesných a afektívnych trestov ich frekvencia je obdobná v celom výbere. V kategórii požiadavky vykazuje kultúra efekt len na premennú príkazy v podsúbore dievčat častejšie ich uplatňuje juhoslovanský otec. V ostatných premenných tejto kategórie (ochraňovanie, uplatňovanie moci, vysoké nároky na výkon a vyžadovanie disciplíny) nie sú medzi sledovanými výbermi štatisticky významné rozdiely. Interakcia kultúra pohlavie v súvislosti s percepciou otca vykazuje významný vplyv na premenné opora (F = 3,96 * ) a priateľstvo (F = 4,59 * ). Na potvrdenie významu rodiny pre rozvoj osobného zvládania sme uskutočnili korelačnú analýzu skúmaných premenných. V tabuľke 5 uvádzame vzťahy (len štatisticky významné) osobných stratégií zvládania so stratégiami zvládania uplatňovanými v rodine. I keď pri porovnaní obidvoch výberov evidujeme určitú variabilitu (vzhľadom na výšku korelačných hodnôt), najviac štatisticky vysoko významných vzťahov osobných stratégií zvládania evidujeme s pasívnymi stratégiami a sociálnou oporou v rodine v obidvoch výberoch. Odlišnosti sa dotýkajú vzťahov s duchovnou oporou (viac a tesnejšie vzťahy u Juhoslovanov) a únikových stratégií zvládania (žiadne významné vzťahy u Juhoslovanov v porovnaní so Slovákmi). Vzťahy osobných stratégií zvládania s percepciou správania rodičov v obidvoch výberoch uvádzame v tabuľkách 6 a 7. Porovnaním vzťahov stratégií zvládania s percepciou matiek (tabuľka 6) vidíme, že kým stratégie hľadania riešenia u Juhoslovanov najviac súvisia s láskou matky (11 štatisticky významných korelácií), u Slovákov najviac s jej požiadavkami (6 korelácií). Naopak, láska matky u Slovákov viac súvisí so stratégiami hľadania opory (8 korelácií), ktoré u Juhoslovanov vykazujú najviac súvislostí s požiadavkami. Ďalšie vzťahy vykazujú značnú variabilitu a za zmienku

10 300 KULTÚRA T a b u ľ k a 4 Aritmetické priemery, štandardné odchýlky a vplyv kultúry na percepciu správania otca Percepcia správania otca Juhoslov n=105 Celý súbor Chlapci Dievčatá Slováci n=115 ANOVA F Juhoslov n=55 Láska Slováci n=59 ANOVA F Juhoslov n=50 Slováci n=57 ANOVA F Opora AM 9,26 8,51 9,21 9,05 9,31 7,94 6,07 * 0,16 SD 2,14 2,34 2,01 2,27 2,29 2,31 9,22 ** Afektívne AM 10,34 9,40 9,98 9,25 10,73 9,55 12,89 odmeny 3,78 * SD 1,77 2,05 1,94 1,98 1,50 2,13 10,60 ** Pomoc AM 8,71 8,05 8,58 8,11 8,84 7,98 3,78 * 0,91 SD 2,43 2,54 2,53 2,66 2,34 2,44 3,39 Priateľstvo AM 8,77 7,84 8,45 8,11 9,12 7,57 10,81 ** 0,72 SD 1,99 2,15 2,02 2,24 1,91 2,03 16,02 *** Zhovie- AM 8,89 7,50 8,56 7,14 25,98 vavosť 16,22 9,24 7,87 *** SD 11,13 *** Trestanie Sociálna AM 4,99 4,56 5,10 4,36 4,88 4,75 2,75 4,32 izolácia SD 2,09 1,73 2,07 1,57 2,13 1,88 0,11 Odmietanie AM 5,01 4,75 5,35 4,60 4,65 4,91 0,97 3,91 * SD 2,14 1,68 2,33 1,53 1,87 1,82 0,51 Telesné AM 4,35 4,08 4,82 4,24 3,84 3,92 1,04 2,05 tresty SD 2,05 1,75 2,49 1,69 1,25 1,82 0,70 Odobratie AM 5,58 5,00 5,78 5,29 5,37 4,70 4,26 výhod 1,32 SD 2,23 1,90 2,44 2,01 1,98 1,75 3,40 Afektívne AM 6,06 5,97 6,12 6,22 6,00 5,72 0,11 0,84 tresty SD 1,95 1,85 2,11 1,81 1,78 1,87 0,62 Požiadavky Príkazy AM 8,26 7,68 8,05 7,69 8,49 7,68 4,36 * 0,85 SD 1,91 1,91 2,22 1,90 2,04 1,94 4,31 * Ochraňovanie Uplatňovanie moci Náročnosť na výkon Disciplína AM 6,48 6,21 6,33 5,93 6,65 6,51 0,75 0,94 SD 2,36 2,15 2,22 2,11 2,52 2,18 AM 7,22 7,28 6,69 7,00 7,80 7,58 0,03 0,48 SD 2,47 2,47 2,28 2,39 2,58 2,55 AM 6,56 6,41 7,02 6,33 6,08 6,51 0,23 2,27 SD 2,47 2,12 2,56 2,20 2,31 2,04 AM 8,79 8,87 8,38 8,95 9,24 8,79 0,67 1,92 SD 2,22 2,17 2,29 1,97 2,08 2,38 0,09 0,19 1,02 1,02

11 A STRATÉGIE ZVLÁDANIA 301 T a b u ľ k a 5 Štatisticky významné vzťahy osobných stratégií zvládania s používaním stratégií zvládania v rodine Stratégie rodinného zvládania Stratégie hľadania riešenia Osobné stratégie zvládania Stratégie hľadania opory Stratégie rozptýlenia Stratégie vyhýbania Juhoslovania (n = 101) Pasívne stratégie,22 *,32 ***,32 ***,47 ***,34 ***,30 **,40 ***,54 ***,40 *** Riešenie problémov,26 **,34 ***,24 *,22 *,26 **,27 ** Sociálna opora,22 *,25 **,40 ***,36 ***,44 ***,47 ***,43 ***,46 ***,30 ** Občianska opora,21 *,42 ***,49 ***,39 ***,39 ***,21 * Duchovná opora,41 ***,36 ***,36 ***,22 *,26 ** Slováci (n = 116) Pasívne stratégie,28 **,30 ***,33 ***,37 **,23 *,26 **,31 ***,30 ***,26 **,30 *** Riešenie problémov,21 *,30 **,27 *,31 ***,21 * Sociálna opora,23 *,30 ***,22 *,39 ***,40 ***,42 ***,51 ***,21 **,25 **,20 * Občianska opora,21 *,33 ***,26 **,21 *,34 ***,29 ** Duchovná opora,20 *,27 **,23 **,21 * Vysvetlivky: 1 Kognitívne rozhodovanie 2 Riešenie problému 3 Hľadanie pochopenia 4 Pozitívne prehodnotenie 5 Opora pri riešení problému 6 Emočná opora 7 Fyzická relaxácia 8 Rozptyľujúce aktivity 9 Únikové aktivity 10 Kognitívne vyhýbanie Platí aj pre tabuľky 6 a 7. stojí ešte zistenie, že v slovenskom výbere (v porovnaní s Juhoslovanmi) evidujeme výraznejšie súvislosti osobných stratégií s ochraňovaním, čiastočne aj afektívnym trestaním a vyžadovaním disciplíny matkou. Z výsledkov uvedených v tabuľke 7 je zrejmé, že viac významných súvislostí osobných stratégií zisťujeme so správaním otca než so správaním matky. Za najzávažnejšie považujeme pozitívne významné vzťahy stratégií hľadania riešenia s láskou otca (13 významných vzťahov, kým s láskou matky

12 302 KULTÚRA T a b u ľ k a 6 Štatisticky významné vzťahy osobných stratégií zvládania s percepciou správania matky Láska Trestanie Požiadavky Láska Trestanie Požiadavky Percepcia správania matky Opora,22 * Osobné stratégie zvládania Stratégie Stratégie Stratégie Stratégie hľadania riešenia hľadania opory rozptýlenia vyhýbania Juhoslovania (n = 105) Afektívne odmeny,21 *,33 ***,40 ***,19 *,25 **,28 ** Pomoc,20 *,30 **,24 **,24 **,20 *,30 ** Priateľstvo,21 *,33 ***,26 **,26 **,28 ** Zhovievavosť,25 **,21 * Sociálna izolácia Prejavy odmietania -,22 * Telesné tresty -,24 **,23 * -,24 ** Odobratie výhod Afektívne tresty Príkazy,19 *,22 *,20 * Ochraňovanie,19 *,26 **,34 *** Uplatňovanie moci,20 * Nároky na výkon,34 ***,30 ** Disciplína Slováci (n = 115) Opora,19 *,39 ***,37 *** Afektívne odmeny,36 ***,32 ***,19 *,25 ** Pomoc,18 *,21 *,33 ***,39 ***,20 * Priateľstvo,35 ***,36 ***,25 ** Zhovievavosť Sociálna izolácia,21 * Prejavy odmietania Telesné tresty,25 ** Odobratie výhod,23 ** Afektívne tresty,29 **,30 ***,24 **,27 ** Príkazy Ochraňovanie,22 *,25 *,35 ***,26 **,25 **,22 **,37 ***,23 ** Uplatňovanie moci Nároky na výkon,28 ** Disciplína,22 *,26 **,30 ***,25 **

13 A STRATÉGIE ZVLÁDANIA 303 T a b u ľ k a 7 Štatisticky významné vzťahy osobných stratégií zvládania s percepciou správania otca Láska Trestanie Požiadavky Láska Trestanie Požiadavky Percepcia správania otca Osobné stratégie zvládania Stratégie Stratégie Stratégie hľadania riešenia hľadania rozptýlenia opory Stratégie vyhýbania Juhoslovania (n = 105) Opora,25 **,19 * Afektívne odmeny,29 **,30 **,42 ***,20 *,29 **,30 **,29 ** Pomoc,23 *,25 **,23 *,25 **,25 ** Priateľstvo,24 *,31 ***,37 ***,21 *,26 ** Zhovievavosť,35 ***,26 **,26 **,21 *,20 *,22 * Sociálna izolácia Prejavy odmietania -,21 * Telesné tresty -,23 * -,20 * -,21 * Odobratie výhod Afektívne tresty,28 **,22 * Príkazy,25 **,27 ** Ochraňovanie,23 *,32 ***,28 **,19 * Uplatňovanie moci,20 *,31 *** Nároky na výkon,30 **,26 **,27 ** Disciplína,19 *,19 *,21 * Slováci (n = 115) Opora,20 *,27 **,23 *,29 **,28 ** Afektívne odmeny,27 **,24 **,30 ** Pomoc,21 *,22 *,30 ** Priateľstvo,28 **,32 ***,30 ***,20 *,28 **,32 ***,19 * Zhovievavosť,23 *,27 **,19 * Sociálna izolácia,20 *,19 * Prejavy odmietania Telesné tresty -,28 ** -,36 *** -,22 * -,19 * Odobratie výhod,24 ** Afektívne tresty,22 *,37 ***,21 *,42 ***,34 ***,22 * Príkazy -,21 * Ochraňovanie,26 **,34 ***,21 *,21 *,31 ***,27 **,27 **,32 *** Uplatňovanie moci,26 **,24 **,19 * Nároky na výkon,21 * Disciplína,24 **,19*,33 ***,23 *,30 ***,24 **,21 *

14 304 KULTÚRA len 3) v slovenskom výbere. Zrejmá je väčšia variabilita vzťahov v rámci obidvoch výberov, u Juhoslovanov však zisťujeme výraznejšie súvislosti stratégií hľadania opory s láskou a požiadavkami, kým u Slovákov častejšie pozitívne významné vzťahy stratégií zvládania s afektívnym trestaním, ochraňovaním a disciplínou. Negatívne (významné) sú u Slovákov vzťahy telesných trestov s hľadaním riešenia a u Juhoslovanov aj so stratégiami vyhýbania. DISKUSIA Porovnávať naše zistenia s výsledkami uvádzanými v odbornej literatúre je dosť problematické, pretože takmer všetky medzikultúrne štúdie o copingu sa venovali skúmaniu výberov imigrantov, resp. porovnaniu výberov v medzinárodnom kontexte. Napr. P. E. Jose a C. S. Huntsingerová (2005) porovnávali čínskych a európskych Američanov druhej generácie, L. A. Chandler a A. M. Maurerová (1996) reakcie na stres u poľských a amerických detí a P. E. Jose et al. (1998) porovnávali copingové správanie medzi ruskými a americkými adolescentmi. V podstate sme nenašli analogickú štúdiu, ktorá by skúmala copingové správanie detí a adolescentov. Výsledky však hovoria, že deti našich krajanov, ktorí odišli približne pred 200 rokmi na tzv. Dolnú zem, sú na tom v porovnaní s tuzemskými deťmi lepšie, pokiaľ ide o zvládanie problémov a bežného stresu. V podstate možno hovoriť o celkovo vyššej aktivite Juhoslovanov pri zvládaní bežných stresorov a častejšej frekvencii používania najmä takých stratégií zvládania, ktoré sú považované za efektívne. Konkrétnejšie možno povedať, že vplyv kultúry sa v našich výberoch prejavuje tak, že juhoslovanskí pubescenti používajú na rozdiel od slovenských častejšie stratégie zvládania zamerané na riešenie a vyhľadávanie opory. Vyššiu úroveň dosahujú aj v tých stratégiách, ktoré sú považované za neefektívne, a to dievčatá v hľadaní pochopenia a juhoslovanskí chlapci v kognitívnom vyhýbaní. Ako sme už uviedli na inom mieste, aj stratégie vyhýbania sa stresoru a stratégie rozptýlenia môžu byť efektívne, najmä vtedy, keď stresor nie je možné ovplyvniť a ony môžu chrániť pred prílišnou záťažou, čo je u detí bežnejšie ako u dospelých. Ani jednu stratégiu zvládania nepoužívajú Slováci častejšie ako Juhoslovania. O tom, prečo je to tak, ostáva len uvažovať súvisí to so zachovaním slovenskej identity, kohéznosťou komunity a životom predsa len v cudzom svete, aj keď je nesporné, že tam sú doma? Je to tradičnejšie vymedzenie roly otca a matky, pretrvávanie starších tradícií, stabilnejšie vzorce správania rodiny, lepšie geografické podmienky, dlhodobejšie demokratické podmienky viac slobody pohybu a informačných vplyvov západu, ale aj blízkosť vojny, i keď nie bezprostredná? To všetko sú premenné, ktoré mohli ovplyvniť naše výsledky. Alebo sú to predsa len osobné (emočná stabilita, sebaúcta, zodpovednosť) a sociálne zdroje zvládania, ktoré nesúvisia s kultúrou?

15 A STRATÉGIE ZVLÁDANIA 305 V tejto súvislosti považujeme za zaujímavú štúdiu U. Schönpflugovej (2002), ktorá skúmala význam etnickej identity pre zvládanie u tureckých adolescentných imigrantov v Nemecku. Predpokladala, že adolescenti so silnou etnickou identitou budú vykazovať menej copingových zdrojov v porovnaní so strednou (vyrovnanou) a nízkou úrovňou identity. Vychádzala z modelu stresu, ktorý predpokladal, že prispôsobeniu (akulturácii) sa vyhýbajú takí adolescenti, ktorým chýbajú zdroje vydržať tento stresový proces. Výsledky to potvrdili len čiastočne. Adolescenti s vysokou etnickou identitou preferovali síce v porovnaní s ďalšími dvomi skupinami zvládanie zamerané na seba (regulovanie emočných stavov), avšak adolescenti so strednou vyrovnanou identitou preferovali zvládanie zamerané na riešenie problému len s prihliadnutím na osobné zdroje, a to vyššiu úroveň sociability a celkovej sebaúcty. V každom prípade možno povedať, že prinajmenšom sociálne zdroje v našich výberoch (keďže osobné sme neskúmali) hovoria v prospech Juhoslovanov. Tieto rodiny v porovnaní so slovenskými viac vyhľadávajú externé stratégie zvládania (sociálnu, občiansku a duchovnú oporu), matky i otcovia prejavujú oveľa viac lásky voči svojim deťom (sú priateľskejší, viac odmeňujú, podporujú a sú zhovievavejší), i keď uplatňujú aj o niečo viac sankcií (odobratie výhod), najmä voči chlapcom (telesné trestanie matkou, sociálna izolácia a odmietanie otcom). Efekt kultúry v kategórii príkazy je významný len sporadicky (najnižšie uplatňovanie moci matkou voči chlapcom a viac príkazov otca voči dcéram oba v juhoslovanskom výbere). Pokiaľ ide o súvislosti osobných stratégií zvládania so zvládaním rodičov, ktoré slúži ako model v obidvoch výberoch, zisťujeme najviac vzťahov osobných stratégií s pasívnymi stratégiami rodičov a sociálnou oporou v rodine. Odlišnosti sa dotýkajú významných vzťahov s duchovnou oporou, ale nevýznamných vzťahov so stratégiami úniku u Juhoslovanov na rozdiel od Slovákov. Súvislosti osobných stratégií zvládania našich probandov s percepciou správania rodičov vykazujú viac významných vzťahov s prejavmi otca v obidvoch výberoch, čo pripisujeme veku potrebe začleniť sa do spoločnosti (kedy má väčší význam otec) a pohlavnej diferenciácii (najmä u dievčat). Ostatné vzťahy vyznievajú nepriaznivejšie pre slovenských rodičov menej súvislostí s láskou matky a hľadaním riešenia (viac s hľadaním opory) a celkovo viac súvislostí osobných stratégií s požiadavkami obidvoch rodičov a trestaním otcom v porovnaní s Juhoslovanmi. V odbornej literatúre sme venovali pozornosť aj štúdiám, ktoré skúmali súvislosti rodina verzus coping detí. Určitý význam pri formovaní copingu (v súvislosti s rodičmi) má aj vek dieťaťa. D. H. Hardy et al. (1993) pri porovnávaní premenných rodiny so štýlom zvládania 9-10 ročných detí zistili okrem iného, že deti ochranárskych matiek používali väčší počet vyhýbacích stratégií a deti z rodín so silnou úrovňou otcovskej starostlivosti používali menej sociálne neprijateľných copingových stratégií. Korešponduje to s naším zistením o väčšom význame starostlivosti otca pre zvládanie. Podľa niektorých autorov (Kliewer et al., 1996) spôsob akým rodičia môžu ovplyvňovať copingové voľby svojich detí sa prejavuje tak, že im navrhujú špecifické copingové

16 306 KULTÚRA alternatívy. To znamená, že ich učia určitým spôsobom zaobchádzať s problémovými a stresovými situáciami. Rodičia môžu ukázať vhodné afektívne (emocionálne) reakcie na situácie, alebo môžu ponúkať určité nápady, ako s problematickými situáciami zaobchádzať. W. Kliewerová et al. (tamže) u 10,5-ročných detí zistili, že copingové úsilie detí súviselo s kvalitou vzťahov rodič dieťa, s vlastným copingom rodičov a s odporúčaním rodiča aké zvládanie používať, kde sa ukázali rozdiely vzhľadom na pohlavie rodiča. V tomto veku bol ešte silnejší vplyv matky a viac súvislostí zistili autori medzi vzťahom rodina dieťa a aktívnymi stratégiami a stratégiami opory, menej s vyhýbaním. Analýza podporila skôr priamy model copingu (nápodoba) než sprostredkovaný. My sme tiež zistili viac súvislostí s aktívnymi stratégiami a stratégiami hľadania opory než s vyhýbaním a rozptyľujúcimi aktivitami. Je dosť štúdií, ktoré zdôrazňujú, že vlastný coping rodiča viac ovplyvňuje coping dieťaťa, než výchovný prístup rodiča a rodinná atmosféra (niektoré štúdie napríklad tvrdia, že nízka kohéznosť v rodine súvisí s maladaptívnymi zvládacími stratégiami), iné štúdie zasa ukazujú (Kliewer, Lewis, 1995), že detský vyhýbací coping súvisí s neangažovanosťou a nízkou úrovňou reštrukturalizácie copingu rodiča. Väčšia súvislosť copingu rodičov a copingu detí sa potvrdila aj nám, aj keď sa domnievame, že v puberte už nastupujú aj averzívne vzťahy rodič dieťa a vplyvy priamej nápodoby a učenia stratégií zvládania rodičom sú účinnejšie v nižšom veku než majú naše výbery, avšak skôr nadobudnuté spôsoby zvládania pretrvávajú. ZÁVER Vychádzajúc z analýzy a interpretácie našich výsledkov môžeme konštatovať, že všetky naše zistenia sú priaznivejšie pre juhoslovanských pubescentov. V podstate možno hovoriť o celkovo vyššej frekvencii používania stratégií zvládania pri zvládaní bežných stresorov a častejšom používaní najmä takých stratégií zvládania, ktoré sú považované za efektívne. Konkrétnejšie juhoslovanskí pubescenti sú celkovo aktívnejší a produktívnejší a na rozdiel od slovenských častejšie používajú stratégie zvládania zamerané na hľadanie riešenia a vyhľadávanie opory. Juhoslovanské rodiny poskytujú svojim deťom v porovnaní so slovenskými lepší model pre zvládanie častejším používaním externých (mimo rodinu zameraných) stratégií zvládania. Matky i otcovia prejavujú viac lásky svojim deťom a sú nimi vnímaní ako oveľa zhovievavejší, priateľskejší, viac odmeňujúci a podporujúci v problémových situáciách i keď uplatňujú o niečo viac sankcií, najmä voči chlapcom. Nechceme robiť širšie závery a uvedomujeme si, že naše zistenia platia predovšetkým pre naše výbery. Potvrdilo sa nám však, že aj v období ranej adolescencie rodina (a láska v nej) naďalej ostáva primárnym zdrojom efektívneho zvládania ťažkostí.

17 A STRATÉGIE ZVLÁDANIA 307 LITERATÚRA AYERS, T. S. SANDLER, I. N. WEST, S. G. ROOSA, M. W A dispositional and situational assessment of children s coping: Testing alternative models of coping. Journal of Personality, vol. 64, no. 4, p COLLINS, W. A Parent child relationships in the transition to adolescence: Continuity and change in interaction, affect and cognition. In: MONTEMAYOR, R. ADAMS, G. GULLOTTA, J. (Eds): Advances in adolescent development, vol. 2. Beverly Hills, CA : Sage. COMPAS, B. E. WORSHAM, N. L. EY, S Conceptual and developmental issues in children s coping with stress. In: La GRECA, A. M. SIEGEL, L. J WALLANDER, L. J. WALKER, C. E. (Eds.): Stres and coping in child health. New York : Guilford, p GIL, K. M. WILLIAMS, D. A. THOMPSON, R. J. KINNEY, T. R Sickle cell disease in children and adolescents: The relation of child and parent pain coping strategies to adjustment. Journal of Pediatric Psychology, vol. 16, p HARDY, D. F. POWER, T. G. JAEDICKE, S Examining the relation of parenting to children s coping with everyday stress. Child Development, vol. 64, p CHAN, D. W The Chinese ways of coping questionnaire: Assessing coping in secondary school teacher and students in Hong Kong. Psychological Assessment, vol. 6, p CHANDLER, L. A. MAURER, A. M Behavioural responses of children to stress: A Polish-American cross-cultural study. International Journal of Behavioral Development, vol. 19, no. 3, p JOSE, P. E. HUNTSINGER, C. S Moderation and mediation effects of coping by Chinese American and European American adolescents. The Journal of Genetic Psychology, vol. 166, no. 1, p JOSE, P. E. D ANNA, C. A. CAFASSO, L. L. BRYAN, F. B. CHIKER, V. GEIN, N. ZHEZMER, N Stress and coping among Russian and American early adolescents. Developmental Psychology, vol. 34, no. 4, p KLIEWER, W. LEWIS, H Family influences on coping processes in children and adolescents with sickle cell disease. Journal of Pediatric Psychology, vol. 20, p KLIEWER, W. FEARNOW, M. D. MILLER, P. A Coping socialization in middle childhood: Tests of maternal and paternal influences. Child Development, vol. 67, p LAZARUS,R. S. FOLKMAN, S Stress appraisal and coping. New York : Springer. MARKUS, H. R. KITAYAMA, S Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, vol. 98, p MEDVEĎOVÁ, Ľ Rodina ako sociálna opora zvládania (coping) stresu u pubescentov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 30, č. 2, s MEDVEĎOVÁ, Ľ Štruktúry sebaocenenia a lokalizácia kontroly ako moderátory zvládania stresu u pubescentov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 31, č. 2, s MEDVEĎOVÁ, Ľ Stratégie zvládania verzus výchovné prístupy rodičov a stratégie zvládania v rodine. In: BAČOVÁ, V. (red.): Súčasnosť a perspektívy psychológie na Slovensku. Košice : FFPU Košice, CD. MEDVEĎOVÁ, Ľ Vplyv stresora a subjektívnej percepcie jeho zvládnuteľnosti na preferenciu a úroveň stratégií zvládania v ranej adolescencii. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 43, č. 4, s MEDVEĎOVÁ, Ľ Súvislosti stratégií zvládania stresu u pubescentov so stratégiami zvládania v rodine. In: GAJDOŠOVÁ, J. (zost.): Áno psychologickému poradenstvu! Radšej osobnosť rozvíjať ako liečiť. ISBN Bratislava : Veda pre KPPPCVPP, s OLSON, D. H. et al Families. What makes them work. Beverly Hills : Save Publications.

18 308 RUISELOVÁ, Z Cross-cultural aspects of adjustment of adolescents. Studia Psychologica, vol. 41, no. 4, p SIEGELMAN, M Evaluation of Bronfenbrenner s Questionnaire for Children concerning Parental Behavior. Child Development, vol. 36, no. 1, p SHULMAN, S Close relationships and coping behavior in adolescence. Journal of Adolescence, vol. 16, no. 2, p SCHÖNPFLUG, U Acculturation, ethnic identity, and coping. In: LONNER, W. J. DIN- NEL, D. L HAYES, S. A. SATTLER, D. N. (Eds.): Online readings in Psychology and culture (Unit 8, Chapter 2) (http://www.ac.wwu.edu/~culture/index-cc.htm). Súhrn: V príspevku sú porovnávané výbery slovenských a juhoslovanských pubescentov (slovenskej národnosti) v premenných zvládania v ich súvislostí s rodinou. Výsledky ukazujú, že Juhoslovania sú v porovnaní so Slovákmi celkovo aktívnejší a produktívnejší pri zvládaní bežných stresorov a častejšie využívajú tie stratégie zvládania, ktoré sú považované za efektívne konkrétne stratégie zamerané na hľadanie riešenia a vyhľadávanie opory. Juhoslovanské rodiny poskytujú svojim deťom v porovnaní so slovenskými lepší model pre zvládanie častejším používaním externých (mimo rodinu zameraných) stratégií zvládania. Matky i otcovia prejavujú svojim deťom viac lásky a sú nimi vnímaní ako oveľa zhovievavejší, priateľskejší, viac odmeňujúci a podporujúci v problémových situáciách, i keď uplatňujú o niečo viac sankcií, najmä voči chlapcom. Kľúčové slová: stratégie zvládania, kultúra, rodina, Juhoslovania, Slováci PhDr. Ľuba MEDVEĎOVÁ výskumná pracovníčka vo VÚDPaP-e. Odborne sa zameriava na sledovanie dimenzií a pozitívnych determinantov vývinu dieťaťa v bežnej škole s ťažiskom na problematiku psychickej odolnosti a kvalitu života. Konkrétne sa venuje adaptívnosti a efektívnosti zvládania stresu, stratégiám zvládania a sociálnym, rodinným a osobným zdrojom zvládania.

19 309 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 4, s ZDROJE STRESU A JEHO ZVLÁDÁNÍ V RODINÁCH DĚTÍ S DYSLEXIÍ 1 IVA STRNADOVÁ Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ČR SOURCES OF STRESS AND COPING WITH IT IN FAMILIES WITH DYSLECTIC CHILDREN Abstract: The goal of this article is to inform readers about the research results of stress factors in families with dyslectic children. The group of the research investigation consisted of 63 families, i.e. parents of pupils attending 3 rd, 5 th, and 8 th grades of special elementary schools for children with specific learning disabilities and behavior problems, or attending a specialized class. For analysis of interview with parents, the combination of two methods of qualitative approach was used, i.e. methods of life story and methods of the grounded theory. The research results confirmed the presupposition that dyslexia is a source of stress for families of children with this disability, and that identification of particular categories of sources of stress can help to improve the level of support delivered to families of these children. Key words: stress, resilience factors, dyslexia, family, specific learning disabilities O problematice dyslexie bylo napsáno mnoho publikací, článků a studií. Málo prostoru je však věnováno problematice rodin dětí s tímto postižením. Porovnáme- -li to s dalšími tématy spojenými s problematikou dyslexie, kterými jsou například vzdělávací, neurologické a kognitivní faktory vztahující se k dyslexii, je zřejmé, že se problematice rodin věnuje v odborné literatuře méně místa. Tuto skutečnost ilustruje i následující rozbor vybraných mezinárodních časopisů a sborníků z oblasti 1 Článek je součástí výzkumného projektu Psychiatrického centra Praha Analýza stresových a resilientních činitelů v rodinách dětí se specifickými poruchami učení. Projekt č. 406/04/0689 je podpořen Grantovou agenturou ČR. Prišlo I.S., PedF UK KSP, M. D. Rettigové 4, Praha 1, ČR

20 310 STRES V RODINÁCH specifických poruch učení (SPU). Zcela záměrně jsem k rozboru zvolila významné mezinárodní časopisy, které jsou čtenářům méně dostupné než časopisy a sborníky publikované v České a Slovenské republice: Annals of Dyslexia, An Interdisciplinary Journal of The Orton Dyslexia Society, USA 19 ročníků od roku 1983, přibližně 285 článků, z toho 5 článků týkajících se rodiny, tj. 1,8 procenta. Australian Journal of Learning Disabilities, Australian Resource Educator s Association, Australia 21 čísel od roku 1996, přibližně 126 článků, z toho 4 články týkajících se rodiny, tj. 3,2 procenta. Bulletin of the Orton Society, USA 11 čísel od roku 1967, přibližně 132 článků, z toho 5 článků týkajících se rodiny, tj. 3,8 procenta. Dyslexia, An International Journal of Research and Practice, UK 30 čísel od roku 1995, přibližně 120 článků, z toho 3 články týkajících se rodiny, tj. 2,5 procenta. Journal of Learning Disabilities, USA 33 čísel od roku 1999, přibližně 264 článků, z toho 3 články týkajících se rodiny, tj. 1,1procenta. Perspectives, The International Dyslexia Association, USA 25 čísel od roku 1996, přibližně 150 článků, z toho 4 články týkajících se rodiny, tj. 2,7 procenta. Thalamus, A Journal of the International Academy for Research in Learning Disabilities, USA 13 čísel od roku 1985, přibližně 65 článků, z toho 3 články týkajících se rodiny, tj. 4,6 procenta. Spočítala jsem počet článků v jednotlivých číslech dostupných časopisů a v jednotlivých ročnících sborníků (Bulletin a Annals) a zjistila, že příspěvky týkající se rodiny (N = 27) představují pouhá 2,4 procenta z celkového počtu příspěvků (N = 1142). Otázka zní, zdali tento nezájem odborných kruhů (především pedagogických) o situaci dítěte s SPU v rodině zrcadlí skutečnost, že obtíže dítěte s SPU se rodiny dotýkají vskutku jen zcela okrajově. V rozporu s tímto předpokladem je totiž běžná klinická zkušenost psychologů, pracovníků pedagogicko psychologických poraden a speciálních pedagogů, kteří se stýkají s rodiči vyšetřovaných dětí a zaznamenávají jejich nejrůznější obavy, stížnosti, výchovné a komunikační problémy právě ve spojitosti s SPU dítěte. RODINY DÍTĚTE S DYSLEXIÍ Narození dítěte s postižením představuje jednu ze zásadních změn ve fungování rodiny. Schopnost rodiny adaptovat se na tuto konkrétní zátěžovou situaci je předmětem mnoha studií. Tím, že je rodina čím dál tím více závislá na školním hodnocení

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI Priemyselná toxikológia 06, Piešťany, 23. - 25. V. 2006 HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI NO 3 Šalgovičová Danka Výskumný ústav potravinársky, Bratislava Úvod Dusičnany patria

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015

Testovanie Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ 2014/2015 Testovanie 9-2015 Riadny termín 15. apríl 2015 Náhradný termín 21. apríl 2015 Administrované testy Test z matematiky

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém

TLAČOVÁ SPRÁVA Prieskum aktuálnych tém Prieskum aktuálnych tém Voľby do Národnej rady SR, volebné preferencie a ich vývoj Júl 2012 METODOLÓGIA ZBERU A SPRACOVANIA DÁT Realizátor: MEDIAN SK, s.r.o. Prieskum trhu, médií a verejnej mienky, vývoj

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana

Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Internetové poradenstvo na Slovensku história, súčasnosť perspektíva PhDr. Lovašová Dana Linka detskej dôvery, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Využívanie internetu

Více

Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Lenka Malovcová Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Cieľ: 1500 dotazníkov Koordinátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Termíny: apríl 2011 (odovzdanie dotazníkov) október 2011 (interpretácia výsledkov)

Více

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti

5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti časť 5. diel 3. kapitola 3 str. 1 5.3.3 Vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti Výška preddavku na daň závisí od toho, či má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

A. FURMAN: Teória inteligencie Gf-Gc ako východisko testovej batérie Woodcock- Johnson international editions 347

A. FURMAN: Teória inteligencie Gf-Gc ako východisko testovej batérie Woodcock- Johnson international editions 347 OBSAH 4/2005 Ľ MEDVEĎOVÁ - T. TORDAJI-ZIMA: Vplyv kultúry na stratégie zvládania v kontexte premenných rodiny v ranej adolescencii 291 I. STRNADOVÁ: Zdroje stresu a jeho zvládání v rodinách dětí s dyslexií

Více

Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu

Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu Záujem o nájomné byty v Banskej Bystrici Prezentácia kľúčových výsledkov prieskumu Október 2011 Charakteristika prieskumu Hlavné ciele Zistiť mieru záujmu o nájomné byty ako typ bývania Zmapovať preferencie

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Liečba závislosti od psychoaktívnych látok u detí a adolescentov na Slovensku

Liečba závislosti od psychoaktívnych látok u detí a adolescentov na Slovensku Liečba závislosti od psychoaktívnych látok u detí a adolescentov na Slovensku MUDr.Zuzana Matzová, MUDr.Ján Šuba, doc.mudr.igor Škodáček,PhD. Klinika detskej psychiatrie,dfnsp,bratislava. Súčasná situácia

Více

Zriedkavé choroby organizácia a stratégia

Zriedkavé choroby organizácia a stratégia Zriedkavé choroby organizácia a stratégia MUDr. Oto Ürge Čo sú zriedkavé choroby? Tzv. "zriedkavé choroby " sú stavy, ktoré postihujú iba malý počet ľudí v rámci celej populácie a prinášajú špecifické

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja.

Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. Fenotypová a genetická analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov čistokrvných cigájskych oviec vo vybraných chovoch Prešovského kraja. 1 Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., 2 Ing. František Bujňák

Více

Marika Papinčáková Ústav Molekulárnej Biomedicíny LFUK Všeobecné lekárstvo 3.ročník

Marika Papinčáková Ústav Molekulárnej Biomedicíny LFUK Všeobecné lekárstvo 3.ročník Marika Papinčáková Ústav Molekulárnej Biomedicíny LFUK Všeobecné lekárstvo 3.ročník Úvod Kofeín: celosvetovo najrozšírenejšia psychoaktívna látka alkaloid Významná súčasť Coca-coly Predpokladaný negatívny

Více

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 7- Dňa 2. apríla 1997 Ročník 45 OBSAH: Oznamovacia časť: Odporúčame výživové dávky pre obyvateľstvo v Slovenskej republike Národný plán rozvoja

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Veľkosť internetovej populácie SR RUTOTAL(počet) (všetci návštevníci) RUTOTAL(počet) (návštevníci zo SR)

Veľkosť internetovej populácie SR RUTOTAL(počet) (všetci návštevníci) RUTOTAL(počet) (návštevníci zo SR) 01 2014 V mesiaci január 2014 bola internetová populácia na Slovensku v počte 3 273 916 užívateľov. Užívatelia uskutočnili celkovo 2 103 021 245 zobrazení z toho približne 638 miliónov z mobilných zariadení.

Více

Každá značka má svoje DNA

Každá značka má svoje DNA Každá značka má svoje DNA AKO NAKUPUJEME Je vek jediné kritérium pre nákup na internete? Nakupujeme v prvých obchodoch vo vyhľadávači? Je cena kľúčová pre všetkých kupujúcich na internete? Sú kamenné obchody

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Prípadová štúdia Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Meno a priezvisko frekventanta: PhDr. Irma Kurčíková...

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci

Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti. žiaci Výstupný dotazník pre projekt E - learning - škola budúcnosti žiaci Zameranie: Využívanie notebookov, multimediálnej učebne, interaktívnej tabule, portálu Class Server, virtuálnej knižnice, didaktických

Více

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011

Obrázok č. 1 Rozloženie typu realizovaných aktivít v RÚVZ v SR ku Medzinárodnému dňu bez fajčenia v roku 2011 17. november 2011 - Medzinárodný deň bez fajčenia vyhodnotenie realizovaných aktivít Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Pracovníci odborov podpory zdravia na regionálnych

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať. Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová.

Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať. Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová. Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová Komentár 01/2014 21. február 2014 Dátum: 21. február 2014 Téma: Dane, sociálne zabezpečenie

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ Ako vytvoriť register rizík a príležitostí a implementovať POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ďalších podľa kapitol 4.1, 4.2, 4.4 a 6.1 8. JÚNA

Více

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl

Testovanie 9 v školskom roku 2008/09. Tlačová konferencia 28. apríl Testovanie 9 v školskom roku 2008/09 Tlačová konferencia 28. apríl 2009 1 Testovanie 9 - Ide o celoslovenské certifikačné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ. - V školskom roku 2008/09 sa uskutočnilo 11. marca

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

JCDwin - prechod na EURO

JCDwin - prechod na EURO JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti B 2.1/1 Ing. Ladislava Chvostaľová AMROP HEVER Slovakia GLOBAL EXECUTIVE SEARCH Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti Kedy je organizácia výkonná? Prečo sú ciele dôležité? Ako rozpoznať splnenie cieľa?

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel

Sociálne poradenstvo v SR po roku Andrej Mátel Sociálne poradenstvo v SR po roku 1989 Andrej Mátel Úvodný citát s poznámkami Sociálne poradenstvo nemá na Slovensku žiadnu tradíciu. Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začína rozvíjať až po,nežnej

Více

Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie

Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie Protektivní faktory učitelského vyhoření pilotní studie Irena Smetáčková Katedra psychologie Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze RYBA SMRDÍ OD HLAVY Kvalita školní výuky začíná od vyučujících.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, 29.-30.1.2015 Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy RNDr. Andrej Šteiner, PhD. Karpatský rozvojový inštitút zmena klímy a jej dopady

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Více

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Odmietanie očkovania v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast Európsky imunizačný týždeň 2014 15.4.2014 MUDr. Marta Špániková, všeobecný lekár pre deti a dorast, Petržalka Očkovanie v ambulancii

Více

NEZATVÁRAJME OČI PRED ZODPOVEDNOSŤOU!

NEZATVÁRAJME OČI PRED ZODPOVEDNOSŤOU! VÝSLEDKY PRIESKUMU PROJEKTU NA VEKU ZÁLEŽÍ Projekt na zamedzenie dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým NEZATVÁRAJME OČI PRED ZODPOVEDNOSŤOU! November 2011 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PRIESKUME Projekt: Typ

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Vytváranie prostredia

Více

2 CIELE, HYPOTÉZY A METÓDY VÝSKUMU

2 CIELE, HYPOTÉZY A METÓDY VÝSKUMU 2 CIELE, HYPOTÉZY A METÓDY VÝSKUMU Výskumný problém Vzdelávaniu nadaných sa v posledných desaťročiach venuje výrazná pozornosť. Väčšina výskumníkov sa však zameriava najmä na problematiku identifikácie

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent)

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) Zvládání chutí u abstinujících závislých Mgr. Nikola Brandová Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) 2013 Teoretická východiska Uvědomění má podíl na zvyšování sebekontroly, poněvadž

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více