SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ Anna Martinková Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informačních a komunikačních technologií, Českobratrská 16, Ostrava , Česká republika ABSTRAKT V současné době je integrace ICT do vzdělávání na vzestupu zejména v oblasti zavádění interaktivních tabulí do výuky. Je na vysokých školách, aby připravovala budoucí učitele na inovace, se kterými se budou setkávat ve školách od počátku své učitelské kariéry. Současně však je také nutné spolupracovat se školami, v nichţ je potřebné vzdělávat uţ pracující učitele. Příspěvek nejprve vychází z výsledků výzkumů realizovaných v zahraničí a spolu se zkušenostmi u nás nabízí vlastní témata, kterými by se měli zabývat pedagogové při zavádění interaktivní tabule do výuky jako materiálně didaktického prostředku, který inovuje proces vzdělávání. Osvědčuje se rozvíjet u učitelů potřebné dovednosti pro práci s interaktivní tabulí současně s kompetencemi vhodně volit vyučovací metody a organizační formy práce, které přihlíţejí na způsoby učení ţáků. Na základě spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ jsou realizovány workshopy pro učitele a poskytovány studijní opory. Na VŠ se do vzdělávacích programů, zabývajících se zaváděním ICT do výuky, vkládají témata, která se zabývají interaktivními tabulemi ve výuce. Příspěvek poukazuje na metodiku, jak je moţné rozvíjet potřebné kompetence učitelů pro vhodné vyuţívání interaktivní tabule v pedagogické praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Interaktivní tabule (i-tabule), vyučovací metody a formy aktivní práce ţáků, principy učení ţáků, aktivní zapojení, sociální participace, smysluplné učení, taxonomie vzdělávacích cílů. Úvod Rozmach zavádění interaktivních tabulí (i-tabulí) do výuky se v zahraničí projevuje jiţ několik let. Jejich expanzivní zavádění bývá realizováno do všech tříd a nikoliv jen do specializovaných učeben na školách. Přístup k i-tabuli mají učitelé i ţáci kaţdodenně. Realizované zahraniční výzkumy ukazují, ţe takto expanzivně prováděná inovace ve vzdělávání je účinnější, neţ při vybavování jen několika kusy i-tabulí na školu. O účinnosti inovace výuky s i-tabulí nebo bez ní, bylo provedeno několik výzkumů jiţ v dřívějších letech [1]. Tyto výzkumy dokazují pozitivní výsledky v účinnějším dosahování vzdělávacích cílů výuky při vhodném pouţití i-tabule a zejména pozitivní výsledky ve zlepšení kvality vzdělávání z pohledu ţáka. Způsob učení ţáků je díky i-tabule podporován principy, které byly popsány Mezinárodní akademií vzdělávání (IAE International Academy of Education) jiţ v letech Řada škol na těchto principech zaloţila své inovativní vzdělávací programy. Jedná se zejména o tři základní principy, jak se děti učí: aktivní zapojení, sociální participace, smysluplné 1

2 činnosti [2]. Při hledání vhodných inovativních didaktických prostředků, kterých lze vyuţívat ve výuce, se ukazuje, ţe i-tabule je jedním z velmi účinných nástrojů, jak dosáhnout změn současně s vhodně pouţitými vyučovacími metodami. Například v doposud převaţujícím pouţívání vyučovacích metod, které zprostředkovávají ţákům hotové vědomosti, dovednosti a návyky, namísto vyučovacích metod a forem aktivní práce ţáků [3]. V zahraničních výzkumech byly sledovány u učitelů změny, které vznikaly v jejich způsobu výuky při pouţívání i-tabule. Jejich vyučovací styl se postupně měnil při získávání nových zkušeností práce s i-tabulí a při aktivním zapojování ţáků do výuky. Původní interaktivita, která vznikala mezi učitelem a ţákem a mezi ţáky navzájem, se rozvinula o interaktivitu mezi ţákem a učební pomůckou prezentovanou na i-tabuli. I-tabule se stala prostředníkem mezi ţákem a učitelem a je na učiteli, aby ji dokázal vhodně a účinně vyuţít [4]. V následujícím textu je konkretizována analýza výsledků zahraničních výzkumů z didaktického pohledu pedagogických změn, které nastávají při zavádění i-tabule do výuky. Metodologie Problémy praxe při zavádění i-tabulí do škol a možnosti jejich řešení Podobně jako tomu bylo v britských základních školách, kdy vláda podpořila v letech projekt Rozšíření i-tabulí do základních škol - project the Primary Schools Whiteboard Expansion (PSWE) [4], i u nás je nastartován projekt EU Peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je připraven v České republice v mnohem širším záběru moţností inovace ve vzdělávání a je určen pro všechny základní školy, ale není zaměřen jako v Anglii speciálně na i-tabule. Lze však předpokládat, ţe základní školy, pro které je projekt určen, vyuţijí této moţnosti k jejich nákupu. Jiţ v posledních dvou letech se rozmohl nákup i-tabulí do všech tříd vybraných základních škol také v České republice. Zejména na prvním stupni základních škol byly instalovány do tříd i-tabule v rámci projektů ESF s tématy např. Interaktivní výukou ke splnění Školního vzdělávacího programu. Doposud se i-tabule instalovaly pouze do některých učeben základních a středních škol, ale také vysokých škol. Ukázalo se však, ţe jejich vyuţívání je slabé. Jsou vyuţívány pouze nadšenými pedagogy inovátory, kteří se dokázali vyrovnat s faktem, ţe v učebně nemohou být kaţdodenně a přesto byli schopni rozvíjet své kompetence v této oblasti a vyuţívat účinně i-tabuli ve výuce. Na mnoţství pořádaných konferencí a workshopů se tito angaţovaní učitelé setkávali a předávali si vlastní zkušenosti asi od roku Na Internetu se rozvíjely portály s výukovými materiály speciálně pro i-tabuli. Problémem praxe však bylo přetrvávání mnohdy nevhodného způsobu výuky s i-tabulí, která nezohledňovala její didaktické moţnosti a slouţila často pouze jako didaktická technika k pasivním prezentacím výukových materiálů, které předkládali učitelé ţákům bez moţnosti jejich interaktivního zapojení. Často však učitelé i-tabuli nevyuţívali vůbec, přestoţe se v některých učebnách školy nacházela. Nejčastějším důvodem byly jejich nedostatečné kompetence vyuţívat i-tabuli ve výuce [5]. Nastala potřeba věnovat se rozvoji kompetencí učitelů pracovat s i-tabulí jako s materiálně didaktickým prostředkem výuky, který podporuje inovaci ve vzdělávání a účinněji vede k dosaţení stanovených cílů výuky. Stejně jako v zahraničí i na našich školách brzy učitelé zjistili, ţe jim nestačí pouhé dovednosti ovládat i-tabuli po technické stránce, ale ţe je zapotřebí rozvíjet kompetence vhodnými vyučovacími metodami a organizačními formami vyuţívat i-tabuli v pedagogické praxi. Těmito problémy 2

3 praxe se zpočátku nezabývaly ani společnosti, které prodávaly a instalovaly i-tabule do škol a současně prováděly školení učitelů. Situace se zlepšila, kdyţ lektorovali učitelé z praxe, ale přesto jejich úroveň ne vţdy dosahovala poţadované úrovně. Samotným lektorům chybí vzdělání specializované v oblasti didaktiky na integraci ICT vzdělávacích technologií do výuky. Výrazně lepší situace byla ve Střediscích vzdělávání, která vznikala přímo na školách, kde se i-tabule vyuţívaly, nebo v Centrech celoţivotního vzdělávání při VŠ. Jejich vzdělávací programy, například v dlouhodobých nebo krátkodobých kurzech i-tabulí, procházejí schvalovací procedurou přes akreditační komisi Ministerstva školství a dávají tak záruku, ţe lektoři jsou dostatečně erudovaní a zkušení v této oblasti. Naším doporučením je dostat toto vzdělávání přímo na vysoké školy. Je na pedagogických fakultách, aby připravovaly budoucí učitele na inovace, se kterými se budou setkávat ve školách od počátku své učitelské kariéry. Současně však je také nutné spolupracovat se školami, v nichţ je potřebné vzdělávat uţ pracující učitele. Při sestavování těchto vzdělávacích programů na vysokých školách nebo workshopů pro učitele z praxe je vhodné čerpat ze zkušeností a výsledků výzkumů z této oblasti také v zahraničí. Vycházení ze zkušeností v zahraničí a z výsledků realizovaných výzkumů Zahraniční výzkumy ukazují, ţe snad nejlépe se rozvíjely kompetence učitelů přímo v praxi, pokud bylo moţné pracovat s ţáky u i-tabule kaţdodenně a po dobu 2 let. Za tuto dobu byly kompetence učitelů prokazatelně lepší a výsledky se dostavily i při srovnání dosaţených výsledků ţáků v jejich celostátním testování, které realizovaly základní školy například ve Velké Británii v letech V té době probíhaly výzkumy a pozorování procesu vzdělávání pomocí i-tabule ve třídách základních škol v projektu PSWE [4]. Naše praktické zkušenosti [5, 6] a výsledky z výzkumu PSWE spolu s dalšími celosvětově prezentovanými názory [7, 8] ukazují na tyto zajímavé aspekty: 1. I přes nadšení ţáků pro i-tabuli a zvýšení jejich motivace nemusí ţáci dosáhnout zlepšených výsledků, pokud nebudou zvládnuty současně s uţíváním i-tabule ve výuce také vhodně didaktické principy. Ty by měly směřovat k aktivní formě práce ţáků ve výuce. Vyučování by mělo být zaměřeno na porozumění a myšlení, nikoliv jen na zapamatování a rutinní procvičování (viz prezentace výzkumných zjištění Mezinárodní akademie vzdělávání IAE o didaktických principech Efektivního učení ve škole). 2. Na školách, kde se i-tabule pouţívala ve všech třídách nejméně po dobu 2 let (tím bylo zajištěno i zlepšení vyučovacího stylu učitele), byl prokázán progresivní rozvoj u všech ţáků, kteří pouţívali i-tabuli ve výuce v prokazatelných celostátních testech viz projekt PSWE v Anglii [4]. Nejen průměrní a nadprůměrní ţáci prokázali zlepšení svých výsledků ve výuce, ale zejména nejmladší ţáci s omezeným písemným projevem a starší ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vysoce motivováni tím, ţe prostřednictvím i-tabule mohli prokázat své dovednosti a znalosti. Tyto účinky se prokázaly jako největší při skupinové práci nebo jednotlivě u i-tabule, nikoliv při práci frontální. 3. Videozáznamy z hospitací ve třídách zařazených do projektu v Anglii (projekt PSWE) [4] poskytly cenné informace pro výzkumné pracovníky, protoţe usnadňují analytický přístup k novým prvkům v procesu pedagogických změn: 3

4 i-tabule je prostředkem v interakci mezi ţákem a učitelem, ţák často směřuje ve výuce svou pozornost na i-tabuli místo na učitele, dochází ke změnám rolí učitelů i ţáků a zlepšuje se sociální participace při společném učení s ţáky, dochází ke změně doposud pouţívaných vyučovacích metod na metody vhodné pro práci s i-tabulí, učitelé objevují nové moţnosti, které jim poskytuje i-tabule, technologická inovace ve vzdělávání neprobíhá v izolaci, pokud jsou i-tabule instalovány do všech tříd na škole a učitelé si své nápady a zkušenosti předávají neformálně např. o přestávkách ve škole, jsou to cenné rozhovory mezi kolegy, kdykoliv je potřeba, angaţovanost učitelů je podpořena společným zájmem, učitelé v praxi nesou břemeno v rozhodování a volbě vhodných způsobů práce s i-tabulí tak, aby interaktivita byla podpořena, Je nezbytné věnovat se i problematice: jak mluvit produktivně ve skupinách ţáků při práci u i-tabule [7], jak rozvíjet kooperativní učení, aby se ţáci mohli učit u i-tabule od sebe navzájem [8], pokud hlas učitele, který vyjadřoval své myšlenky, nebyl ţáky pochopen, umoţnila i-tabule stejnou myšlenku vyjádřit jinak, aby ţák pochopil a přitom byl interaktivně zapojen do sdělovaného obsahu, jinou pozornost si zasluhují u i-tabule ţáci mladší proti starším, starší ţáci rádi přenechávají učitelům zodpovědnost za své učení, neradi odhalují své slabiny, ale přitom mají dostatek zkušeností a kontextuálního porozumění, aby dokázali čerpat z předkládaných informací, je zapotřebí, aby si učitel uvědomoval tyto rozdíly. Výsledky a diskuse První výsledky zavádění tématu i-tabulí do vzdělávacího programu VŠ Na základě výsledků zahraničních výzkumů a praktických zkušeností u nás v oblasti vyuţívání i-tabulí ve výuce a na základě zkušeností s rozvojem kompetencí učitelů vyuţívat účinně i-tabuli ve výuce [5] nastala potřeba připravit na pedagogickou praxi také budoucí učitele jiţ na vysokých školách. V zimním semestru absolvovali studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity formou vysokoškolského denního i distančního studia výuku v předmětu Vzdělávací technologie. Při plnění zadaných úkolů si mohli studenti vyzkoušet tvorbu výukových materiálů a učebních pomůcek také pomocí software i-tabule. Nejvýznamnější zkušenosti však získali studenti v oboru Informační technologie ve vzdělávání. Studenti tohoto vzdělávacího programu mohou po absolvování studia působit na školách jako specialisté v oboru zavádění ICT do výuky a mohou prosazovat také výuku s i- tabulí. V předmětech: Didaktika vzdělávacích technologií a Tvorba a užití didaktických médií studenti probrali mimo jiné i tato témata, jeţ jsou vyuţitelná v praxi nejen s i-tabulí: 1. Interaktivita, interaktivní výuka, role učitele a ţáka. Technologie i-tabulí. 2. Aplikace didaktických principů Efektivního učení ve škole (prezentované IAE) také do výuky s i-tabulí: aktivní zapojení, sociální participace a smysluplné učení [2]. 3. Didaktické prostředky materiální a nemateriální, součinnost vyučovacích metod a organizačních forem při výuce s i-tabulí, metody aktivní práce ţáků proti metodám, které zprostředkovávají ţákům hotové vědomosti, dovednosti a návyky [3, 8]. 4

5 4. Osobnost učitele a jeho vyučovací styl při pouţití i-tabule ve výuce, aktivní učení proti pasivnímu příjmu informací [9]. 5. Edukační cíle, taxonomie vzdělávacích cílů při navrhování učebních pomůcek pro i-tabuli [10]. 6. Tvorba učebních pomůcek pro i-tabuli na základě stanovení vzdělávacího cíle podle taxonomie Niemierka nebo Blooma. 7. Tvorba interaktivních výukových materiálů, které vznikaly přepracováním původních statických prezentací na interaktivní, srovnání. Prezentace se mění tak, aby z pohledu ţáka bylo moţné zasahovat do jejich chodu a interaktivně vstupovat do procesu učení. Interakce tak vzniká mezi ţákem a učitelem prostřednictvím i-tabule. 8. Učební texty prezentované na i-tabuli, didaktické zásady pro odkrývání učebních textů a jejich interaktivní objevování pomocí nástrojů i-tabule. 9. Rozvoj kompetencí učitelů vyuţívat vytvořené učební pomůcky v pedagogické praxi situačními metodami. Postupné zavádění do pedagogické praxe formou asimilace získaných dovedností při vhodné volbě vyučovacích metod a organizačních forem výuky. Pojem interaktivity je vysvětlen na základě známé interakce mezi učitelem a ţákem a mezi ţáky navzájem. Nově vzniklá interaktivita mezi ţákem a učební pomůckou prezentovanou na i-tabuli je vysvětlována jako moţnost interakce mezi ţákem a učitelem prostřednictvím i- tabule. Ţákova interaktivita je chápána tak, ţe ovládá učební pomůcku na i-tabuli, aktivně vstupuje do chodu této učební pomůcky a ovlivňuje její další průběh podle situace, která vzniká zároveň v rámci sociální participace v procesu učení se spoluţáky ve třídě a s učitelem, jeţ je často v roli koordinátora. Tím se učební pomůcka prezentovaná na i-tabuli liší od výukových programů, které jsou naprogramovány předem a nemohou reagovat na aktuální situaci vzniklou při výuce a neumoţňují řešit obsah učiva v souvislosti s příklady, které např. uvádějí ţáci ze svého ţivota. Při tvorbě vlastních interaktivních učebních pomůcek je velmi důleţitá tematická část zabývající se taxonomií vzdělávacích cílů. Pochopením úrovní taxonomie cílů Niemierka mohli studenti vytvářet učební pomůcky jako kompletní výukové materiály s dodrţením didaktických zásad jako je například posloupnost obtíţnosti úloh. Roztřídili nejprve učební pomůcky z galerií software i-tabule do dvou úrovní vzdělávacích cílů Niemierka, poté se zaměřili na 1. úroveň tj. zapamatování a porozumění poznatkům. Pomocí aktivních sloves vzdělávacích cílů pak formulovali zadání úkolu. Přitom museli mít na zřeteli vhodnou formulaci úloh pro ţáky tak, aby u i-tabule ţáci mluvili a naplňovali interaktivitu vzájemným dialogem mezi učitelem a ţákem prostřednictvím i-tabule. Pouhé klikání a přetahování objektů, pokud jsou formulace úloh pouze typu: přiřaď, vytvoř správné dvojice, sestav aj., se jeví jako nedostačující a připomíná spíše individuální práci ţáka s výukovým programem. Je na učiteli, aby zadání úloh pro ţáky správně formuloval. Je moţné čerpat ze seznamu aktivních sloves uvedených v taxonomiích vzdělávacích cílů Niemierka nebo Blooma. Na počátku formulace úlohy vedoucí k mluvení ţáků by měla být tato aktivní slovesa: pojmenovat, objasnit, vysvětlit, dokázat, jinak formulovat, vyjádřit vlastními slovy, interpretovat, popsat, reprodukovat, obhájit, uvést klady a zápory, zdůvodnit atd. Teprve poté by měla následovat aktivní slovesa typu: přiřadit, seřadit, napsat, nakreslit, opravit, vytvořit, rozeznat, vybrat, doplnit. Příklady aktivních sloves byly vybrány z taxonomie vzdělávacích 5

6 cílů Niemierka. V tomto textu bylo poprvé provedeno jejich roztřídění z hlediska pobídky k mluvení ţáků při řešení zadaných úloh. Zaveďme proto nové označení těchto aktivních sloves jako: 1) verbální aktivní slovesa a 2) neverbální aktivní slovesa vedoucí k činnosti. Verbální aktivní slovesa vybízejí k mluvení ţáků při plnění úkolů a nikoliv jen k činnostem jako je například přesouvání a klikání na objekty umístěné na i-tabuli. Mluvení a dialogy mezi ţáky jsou povaţovány za velmi důleţitou součást výuky s i-tabulí zejména pro zlepšení výsledků v procesu učení v rámci sociální participace. Také v zahraničí se zabývali skupinovou prací ţáků před i-tabulí formou kooperativního učení a vedení dialogů mezi ţáky, které hraje významnou roli [7]. Tříděním učebních pomůcek obsaţených v galeriích software i-tabule podle taxonomie vzdělávacích cílů bylo zjištěno, ţe některé učební pomůcky mohou vhodným upravením plnit vícero úrovní vzdělávacích cílů. Uveďme si jako příklad učební pomůcku pro elementární výuku, ve které se ţáci učí zapamatovat poznatky. Jedná se o I. úroveň a jeho první část v taxonomii vzdělávacích cílů podle Niemierka tj. zapamatování poznatků. Ve druhé části pak pro porozumění poznatkům byla pouţitá stejná učební pomůcka, ale vhodně upravená v zadání úkolu. Pro srovnání jsou uvedeny následně oba obrázky 1, 2 i se zadáním úkolu, který vyuţívá aktivních sloves vybraných ze zmiňované taxonomie. 6 Obr. 1: Zapamatování poznatků: pojmenuj zvířata na obrázku a správně přiřaď názvy k obrázkům. Obr. 2: Porozumění poznatkům: objasni a vyjádři vlastními slovy, z jakých zvířat získáváme tyto suroviny. Tento způsob rozboru učebních pomůcek podle stanovení cílů výuky vedl studenty k hlubšímu pochopení významu pouţité učební pomůcky v souvislosti s probíraným učivem i jeho fázemi. Studenti se pak nedopouštěli chyb při nevhodné volbě učebních pomůcek ve fázích výuky a dodrţovali zásady posloupnosti od nejniţší úrovně po vyšší a také vhodně formulovali zadání úloh tak, aby vedli ţáky k mluvení a dialogu. Spolupráce VŠ se základními a středními školami Na základě zkušeností s výukou budoucích učitelů a dalších odborníků ve vzdělávání v oblastech zavádění i-tabulí do výuky, které byly popsány v tomto textu, nastala potřeba věnovat se také jiţ pracujícím učitelům. Těmto učitelům z praxe jsou v současnosti poskytovány projekty financované EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost například: SYNERGIE Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ, Počítačem podporovaná výuka učitelů přírodovědných předmětů (řešitelem obou projektů je Ostravská

7 univerzita), Další vzdělávání pracovníků školství ve vyuţívání informačních a komunikačních technologií (řešitelem je Technická univerzita VŠB). V rámci těchto projektů jsou pro učitele připraveny workshopy. V nich si učitelé zkoušejí praktickými činnostmi u i-tabule takové situace, které mohou nastat ve výuce. Rozvíjení poţadovaných kompetencí pro práci s i-tabulí ve výuce je podpořeno řízeným distančním sebevzděláváním. Učitelé mají k dispozici distanční text [11] jako oporu pro samostudium. Tímto textem jsou provázeni jednotlivými lekcemi kurzu spolu s moţností elektronické komunikace s tutorem kurzu. Pomůckou jsou také odkazy z distančního textu na videovýuku jednotlivých praktických lekcí s i-tabulí. Tyto lekce jsou pro účastníky kurzu dostupné na Internetu (technologie Media Site). Celý kurz vychází z tematických oblastí zaměřených na didaktiku a pedagogické změny, které nastávají při práci s i-tabulí. Osnova témat byla popsána výše na s. 5. Kurzy realizované pomocí workshopů jsou zaměřeny na spojení teorie s praxí. Učitelé z praxe, kteří jiţ absolvovali tyto workshopy, byli upozorněni na didaktické aspekty zmíněné v tomto článku. Situačními metodami se naučili vhodně volit vyučovací metody a organizační formy při práci s i-tabulí ve výuce tak, aby byla rozvíjena aktivní a tvořivá činnost ţáků vedená dialogy. Závěr Jednou z moţností inovace ve vzdělávání je pouţívání ICT ve výuce. V tomto textu bylo popsáno vyuţití i-tabule ve výuce spolu s tématy, které by měly být řešeny při rozvoji kompetencí učitelů vyuţívat vhodně i-tabuli ve výuce. Článek je pro učitele inspirací a doporučením, jak v pedagogické praxi řešit některá úskalí, která se týkají zejména didaktických problémů při integraci i-tabule do vzdělávání. Je však zapotřebí si uvědomit, ţe i-tabule je pouze jednou z variant zavádění ICT do výuky. Popsané výukové materiály lze úspěšně vyuţívat i bez i-tabule. Postačí promítací plocha, projektor a jeden učitelský počítač. Interaktivitu lze naplnit mnoha způsoby. Interaktivní vzdělávací objekty umoţňují aktivně zasahovat do obsahu výukového materiálu a podle aktuálních potřeb jej měnit. Při vyuţívání těchto objektů je velmi významná sociální participace, díky níţ se ţáci učí vzájemně od sebe, proto je zapotřebí vést ţáky k mluvení a dialogu. Doporučením pro pedagogickou praxi je vhodně didakticky řešit zavádění ICT do výuky. Zaměřit se na pedagogický směr, o kterém pojednává celý článek, nikoliv na technologii samotnou. Literatura [1] INTERNATIONAL RESEARCH Found on > <http://www.education.smarttech.com/ste/en-us/news+and+research/research/international/> [2] International Academy of Education (IAE). Effective Teaching in Schools. 2005, p ISBN [3] PECINA, P.; ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi , p. 40. ISBN [4] LEWIN, C.; SOMEKH, B.; STEADMAN, S. Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The process of change in pedagogic practice. Journal: Education and Information Technologies. On-line: September 24, 2008, p ISSN

8 [5] MARTINKOVÁ, A. Dizertační práce: Rozvoj kompetencí učitelů vytvářet učební pomůcky s interatkivní tabulí. UKF in Nitra [6] MARTINOVÁ, A. Interactive ICT and Media Site Video Tutorials in Education. Roţnov pod Radhoštěm, ISBN Found on: 4_AJ_RECENCZE_sbornikTISKstr146.PDF [7] WARWICK, P.; MERCER, N.; KERSHNER, R.; STAARMAN, K. J. In the mind and in the technology: The vicaerious presence of the teacher in pupil s learning of science in collaborative group activity at the interactive whiteboard. Computers & Education 55, 2010, p [8] SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2007, p ISBN [9] KYRIACOU, CH. Essentials Teaching Skills. 2008, p ISBN [10] KALHOUS, Z. OBST, O. Školní didaktika. 2002, p ISBN X [11] MARTINKOVÁ, A. SYNERGIE project CZ.1.07/2.2.00/ Tvorba učebních pomůcek pomocí i-tabule Smart Board

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

The project of system of developing competences for working with i-board

The project of system of developing competences for working with i-board Návrh systému rozvoje kompetencí pro práci s i-tabulí The project of system of developing competences for working with i-board Anna MARTINKOVÁ, ČR Abstrakt S rozvojem ICT se do výuky dostávají nové materiální

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Cíle vyučování zeměpisu

Cíle vyučování zeměpisu Cíle vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky základní

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace

1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace Cílová kategorie (úroveň osvojení) 1. Zapamatování termíny a fakta, jejich klasifikace a kategorizace 2. Pochopení překlad z jednoho jazyka do druhého, převod z jedné formy komunikace do druhé, jednoduchá

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Cíle a obsah vyučování zeměpisu

Cíle a obsah vyučování zeměpisu Cíle a obsah vyučování zeměpisu stanovení si jasných, jednoznačných a dosažitelných cílů by mělo určovat základní obsahové prvky učiva teprve poté je vhodné se ptát na prostředky cíle obsah prostředky

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE. Daltonské vyučování. Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Daltonské vyučování Psychologie ve školní praxi (SZ7MK_PsSP) (2. semestr) Vypracovala: Mgr. Lenka Gwoźdźová (105469) Vyučující: Mgr.

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

Profesní životopis Anna Martinková

Profesní životopis Anna Martinková Profesní životopis Anna Martinková Osobní informace: Získané tituly: Mgr., PaedDr., PhD. Datum narození: 23. 10. 1967 Místo narození: Karviná Ráj, ČR Bydliště: ul. Ciolkovského 624, Karviná Ráj, 734 01

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky využívající možnosti interaktivní tabule ANNA MARTINKOVÁ VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba, tel. +420 596993203, e-mail: annamartinek@centrum.cz,

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

9. Seznam příloh

9. Seznam příloh 9. Seznam příloh I. Obr. č. 1 - Hypermediální učební pomůcka ve vztahu k žákovi II. Obr. č. 2 - Možnosti práce žáka s interaktivní tabulí III. Obr. č. 3 - Možnosti využití počítače ve výuce IV. Graf č.

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ICT KOORDINÁTOŘI INFORMACE O STUDIU A JEHO ORGANIZACI

ICT KOORDINÁTOŘI INFORMACE O STUDIU A JEHO ORGANIZACI ICT KOORDINÁTOŘI INFORMACE O STUDIU A JEHO ORGANIZACI ICT Koordinátoři STUDIUM PODLE VYHLÁŠKY Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Požadavky

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE

INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE POPIS VZDĚLÁVACÍHO KURZU INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE OSTRAVA 2010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Středisko vzdělávání Obsah 1 Popis vzdělávacího kurzu... 3 1.1 Název vzdělávacího kurzu...

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

1. Úvod. 1.1 Integrace obsahového a jazykového vzdělávání. David Nocar

1. Úvod. 1.1 Integrace obsahového a jazykového vzdělávání. David Nocar Počátky integrace obsahového a jazykového vzdělávání na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci The Beginning of the Content and Language Integrated Learning at the Department

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno

Renáta Bednárová, Petr Sládek. Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Renáta Bednárová, Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Brno, Univerzita obrany Brno Cíle Úvod Cíle projektu Charakteristika e-kurzu Několik poznámek k pedagogickému šetření Využití e-kurzu v praxi Možnosti

Více

1.7 PROJEKT IVOŠ ROK TŘETÍ

1.7 PROJEKT IVOŠ ROK TŘETÍ 1.7 PROJEKT IVOŠ ROK TŘETÍ PROJECT IVOŠ - THIRD YEAR Milan KLEMENT ÚVOD Článek představuje projekt IVOŠ zvýšení kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol (CZ.1.07/1.1.04/01.0154), který

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy

Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Měření výsledků výuky a vzdělávací standardy Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Měření výsledků výuky 2. Taxonomie učebních úloh 3. Standardy vzdělávání Závěry Úvod Měření výsledků

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Experience of the Integration of ICT into University Education

Experience of the Integration of ICT into University Education Zkušenosti z procesu integrace ICT v oblasti univerzitního vzdělávání Experience of the Integration of ICT into University Education Rožnov p./radh. 12. 15. září 2011 20.9.2011 ICTE 2011 1 Úvod, cíl příspěvku

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1 Zora Syslová OBSAH 1. Předmět předškolní pedagogiky 2. Základní kategorie a pojmy 3. Předškolní pedagog, jeho kompetence 4. Komunikační dovednosti učitelky MŠ 5. Dítě jako subjekt

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Č. j.: 2069/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Metodický výklad výzvy 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Cíl oblasti podpory

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

I. Čtenářská a informační gramotnost šablony klíčových aktivit

I. Čtenářská a informační gramotnost šablony klíčových aktivit I. Čtenářská a informační gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více