SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 SPOLUPRÁCE VYSOKÉ ŠKOLY SE ZÁKLADNÍMI A STŘEDNÍMI ŠKOLAMI PŘI INTERGRACI INTERAKTIVNÍ TABULE DO VZDĚLÁVÁNÍ Anna Martinková Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informačních a komunikačních technologií, Českobratrská 16, Ostrava , Česká republika ABSTRAKT V současné době je integrace ICT do vzdělávání na vzestupu zejména v oblasti zavádění interaktivních tabulí do výuky. Je na vysokých školách, aby připravovala budoucí učitele na inovace, se kterými se budou setkávat ve školách od počátku své učitelské kariéry. Současně však je také nutné spolupracovat se školami, v nichţ je potřebné vzdělávat uţ pracující učitele. Příspěvek nejprve vychází z výsledků výzkumů realizovaných v zahraničí a spolu se zkušenostmi u nás nabízí vlastní témata, kterými by se měli zabývat pedagogové při zavádění interaktivní tabule do výuky jako materiálně didaktického prostředku, který inovuje proces vzdělávání. Osvědčuje se rozvíjet u učitelů potřebné dovednosti pro práci s interaktivní tabulí současně s kompetencemi vhodně volit vyučovací metody a organizační formy práce, které přihlíţejí na způsoby učení ţáků. Na základě spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ jsou realizovány workshopy pro učitele a poskytovány studijní opory. Na VŠ se do vzdělávacích programů, zabývajících se zaváděním ICT do výuky, vkládají témata, která se zabývají interaktivními tabulemi ve výuce. Příspěvek poukazuje na metodiku, jak je moţné rozvíjet potřebné kompetence učitelů pro vhodné vyuţívání interaktivní tabule v pedagogické praxi. KLÍČOVÁ SLOVA Interaktivní tabule (i-tabule), vyučovací metody a formy aktivní práce ţáků, principy učení ţáků, aktivní zapojení, sociální participace, smysluplné učení, taxonomie vzdělávacích cílů. Úvod Rozmach zavádění interaktivních tabulí (i-tabulí) do výuky se v zahraničí projevuje jiţ několik let. Jejich expanzivní zavádění bývá realizováno do všech tříd a nikoliv jen do specializovaných učeben na školách. Přístup k i-tabuli mají učitelé i ţáci kaţdodenně. Realizované zahraniční výzkumy ukazují, ţe takto expanzivně prováděná inovace ve vzdělávání je účinnější, neţ při vybavování jen několika kusy i-tabulí na školu. O účinnosti inovace výuky s i-tabulí nebo bez ní, bylo provedeno několik výzkumů jiţ v dřívějších letech [1]. Tyto výzkumy dokazují pozitivní výsledky v účinnějším dosahování vzdělávacích cílů výuky při vhodném pouţití i-tabule a zejména pozitivní výsledky ve zlepšení kvality vzdělávání z pohledu ţáka. Způsob učení ţáků je díky i-tabule podporován principy, které byly popsány Mezinárodní akademií vzdělávání (IAE International Academy of Education) jiţ v letech Řada škol na těchto principech zaloţila své inovativní vzdělávací programy. Jedná se zejména o tři základní principy, jak se děti učí: aktivní zapojení, sociální participace, smysluplné 1

2 činnosti [2]. Při hledání vhodných inovativních didaktických prostředků, kterých lze vyuţívat ve výuce, se ukazuje, ţe i-tabule je jedním z velmi účinných nástrojů, jak dosáhnout změn současně s vhodně pouţitými vyučovacími metodami. Například v doposud převaţujícím pouţívání vyučovacích metod, které zprostředkovávají ţákům hotové vědomosti, dovednosti a návyky, namísto vyučovacích metod a forem aktivní práce ţáků [3]. V zahraničních výzkumech byly sledovány u učitelů změny, které vznikaly v jejich způsobu výuky při pouţívání i-tabule. Jejich vyučovací styl se postupně měnil při získávání nových zkušeností práce s i-tabulí a při aktivním zapojování ţáků do výuky. Původní interaktivita, která vznikala mezi učitelem a ţákem a mezi ţáky navzájem, se rozvinula o interaktivitu mezi ţákem a učební pomůckou prezentovanou na i-tabuli. I-tabule se stala prostředníkem mezi ţákem a učitelem a je na učiteli, aby ji dokázal vhodně a účinně vyuţít [4]. V následujícím textu je konkretizována analýza výsledků zahraničních výzkumů z didaktického pohledu pedagogických změn, které nastávají při zavádění i-tabule do výuky. Metodologie Problémy praxe při zavádění i-tabulí do škol a možnosti jejich řešení Podobně jako tomu bylo v britských základních školách, kdy vláda podpořila v letech projekt Rozšíření i-tabulí do základních škol - project the Primary Schools Whiteboard Expansion (PSWE) [4], i u nás je nastartován projekt EU Peníze školám z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je připraven v České republice v mnohem širším záběru moţností inovace ve vzdělávání a je určen pro všechny základní školy, ale není zaměřen jako v Anglii speciálně na i-tabule. Lze však předpokládat, ţe základní školy, pro které je projekt určen, vyuţijí této moţnosti k jejich nákupu. Jiţ v posledních dvou letech se rozmohl nákup i-tabulí do všech tříd vybraných základních škol také v České republice. Zejména na prvním stupni základních škol byly instalovány do tříd i-tabule v rámci projektů ESF s tématy např. Interaktivní výukou ke splnění Školního vzdělávacího programu. Doposud se i-tabule instalovaly pouze do některých učeben základních a středních škol, ale také vysokých škol. Ukázalo se však, ţe jejich vyuţívání je slabé. Jsou vyuţívány pouze nadšenými pedagogy inovátory, kteří se dokázali vyrovnat s faktem, ţe v učebně nemohou být kaţdodenně a přesto byli schopni rozvíjet své kompetence v této oblasti a vyuţívat účinně i-tabuli ve výuce. Na mnoţství pořádaných konferencí a workshopů se tito angaţovaní učitelé setkávali a předávali si vlastní zkušenosti asi od roku Na Internetu se rozvíjely portály s výukovými materiály speciálně pro i-tabuli. Problémem praxe však bylo přetrvávání mnohdy nevhodného způsobu výuky s i-tabulí, která nezohledňovala její didaktické moţnosti a slouţila často pouze jako didaktická technika k pasivním prezentacím výukových materiálů, které předkládali učitelé ţákům bez moţnosti jejich interaktivního zapojení. Často však učitelé i-tabuli nevyuţívali vůbec, přestoţe se v některých učebnách školy nacházela. Nejčastějším důvodem byly jejich nedostatečné kompetence vyuţívat i-tabuli ve výuce [5]. Nastala potřeba věnovat se rozvoji kompetencí učitelů pracovat s i-tabulí jako s materiálně didaktickým prostředkem výuky, který podporuje inovaci ve vzdělávání a účinněji vede k dosaţení stanovených cílů výuky. Stejně jako v zahraničí i na našich školách brzy učitelé zjistili, ţe jim nestačí pouhé dovednosti ovládat i-tabuli po technické stránce, ale ţe je zapotřebí rozvíjet kompetence vhodnými vyučovacími metodami a organizačními formami vyuţívat i-tabuli v pedagogické praxi. Těmito problémy 2

3 praxe se zpočátku nezabývaly ani společnosti, které prodávaly a instalovaly i-tabule do škol a současně prováděly školení učitelů. Situace se zlepšila, kdyţ lektorovali učitelé z praxe, ale přesto jejich úroveň ne vţdy dosahovala poţadované úrovně. Samotným lektorům chybí vzdělání specializované v oblasti didaktiky na integraci ICT vzdělávacích technologií do výuky. Výrazně lepší situace byla ve Střediscích vzdělávání, která vznikala přímo na školách, kde se i-tabule vyuţívaly, nebo v Centrech celoţivotního vzdělávání při VŠ. Jejich vzdělávací programy, například v dlouhodobých nebo krátkodobých kurzech i-tabulí, procházejí schvalovací procedurou přes akreditační komisi Ministerstva školství a dávají tak záruku, ţe lektoři jsou dostatečně erudovaní a zkušení v této oblasti. Naším doporučením je dostat toto vzdělávání přímo na vysoké školy. Je na pedagogických fakultách, aby připravovaly budoucí učitele na inovace, se kterými se budou setkávat ve školách od počátku své učitelské kariéry. Současně však je také nutné spolupracovat se školami, v nichţ je potřebné vzdělávat uţ pracující učitele. Při sestavování těchto vzdělávacích programů na vysokých školách nebo workshopů pro učitele z praxe je vhodné čerpat ze zkušeností a výsledků výzkumů z této oblasti také v zahraničí. Vycházení ze zkušeností v zahraničí a z výsledků realizovaných výzkumů Zahraniční výzkumy ukazují, ţe snad nejlépe se rozvíjely kompetence učitelů přímo v praxi, pokud bylo moţné pracovat s ţáky u i-tabule kaţdodenně a po dobu 2 let. Za tuto dobu byly kompetence učitelů prokazatelně lepší a výsledky se dostavily i při srovnání dosaţených výsledků ţáků v jejich celostátním testování, které realizovaly základní školy například ve Velké Británii v letech V té době probíhaly výzkumy a pozorování procesu vzdělávání pomocí i-tabule ve třídách základních škol v projektu PSWE [4]. Naše praktické zkušenosti [5, 6] a výsledky z výzkumu PSWE spolu s dalšími celosvětově prezentovanými názory [7, 8] ukazují na tyto zajímavé aspekty: 1. I přes nadšení ţáků pro i-tabuli a zvýšení jejich motivace nemusí ţáci dosáhnout zlepšených výsledků, pokud nebudou zvládnuty současně s uţíváním i-tabule ve výuce také vhodně didaktické principy. Ty by měly směřovat k aktivní formě práce ţáků ve výuce. Vyučování by mělo být zaměřeno na porozumění a myšlení, nikoliv jen na zapamatování a rutinní procvičování (viz prezentace výzkumných zjištění Mezinárodní akademie vzdělávání IAE o didaktických principech Efektivního učení ve škole). 2. Na školách, kde se i-tabule pouţívala ve všech třídách nejméně po dobu 2 let (tím bylo zajištěno i zlepšení vyučovacího stylu učitele), byl prokázán progresivní rozvoj u všech ţáků, kteří pouţívali i-tabuli ve výuce v prokazatelných celostátních testech viz projekt PSWE v Anglii [4]. Nejen průměrní a nadprůměrní ţáci prokázali zlepšení svých výsledků ve výuce, ale zejména nejmladší ţáci s omezeným písemným projevem a starší ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vysoce motivováni tím, ţe prostřednictvím i-tabule mohli prokázat své dovednosti a znalosti. Tyto účinky se prokázaly jako největší při skupinové práci nebo jednotlivě u i-tabule, nikoliv při práci frontální. 3. Videozáznamy z hospitací ve třídách zařazených do projektu v Anglii (projekt PSWE) [4] poskytly cenné informace pro výzkumné pracovníky, protoţe usnadňují analytický přístup k novým prvkům v procesu pedagogických změn: 3

4 i-tabule je prostředkem v interakci mezi ţákem a učitelem, ţák často směřuje ve výuce svou pozornost na i-tabuli místo na učitele, dochází ke změnám rolí učitelů i ţáků a zlepšuje se sociální participace při společném učení s ţáky, dochází ke změně doposud pouţívaných vyučovacích metod na metody vhodné pro práci s i-tabulí, učitelé objevují nové moţnosti, které jim poskytuje i-tabule, technologická inovace ve vzdělávání neprobíhá v izolaci, pokud jsou i-tabule instalovány do všech tříd na škole a učitelé si své nápady a zkušenosti předávají neformálně např. o přestávkách ve škole, jsou to cenné rozhovory mezi kolegy, kdykoliv je potřeba, angaţovanost učitelů je podpořena společným zájmem, učitelé v praxi nesou břemeno v rozhodování a volbě vhodných způsobů práce s i-tabulí tak, aby interaktivita byla podpořena, Je nezbytné věnovat se i problematice: jak mluvit produktivně ve skupinách ţáků při práci u i-tabule [7], jak rozvíjet kooperativní učení, aby se ţáci mohli učit u i-tabule od sebe navzájem [8], pokud hlas učitele, který vyjadřoval své myšlenky, nebyl ţáky pochopen, umoţnila i-tabule stejnou myšlenku vyjádřit jinak, aby ţák pochopil a přitom byl interaktivně zapojen do sdělovaného obsahu, jinou pozornost si zasluhují u i-tabule ţáci mladší proti starším, starší ţáci rádi přenechávají učitelům zodpovědnost za své učení, neradi odhalují své slabiny, ale přitom mají dostatek zkušeností a kontextuálního porozumění, aby dokázali čerpat z předkládaných informací, je zapotřebí, aby si učitel uvědomoval tyto rozdíly. Výsledky a diskuse První výsledky zavádění tématu i-tabulí do vzdělávacího programu VŠ Na základě výsledků zahraničních výzkumů a praktických zkušeností u nás v oblasti vyuţívání i-tabulí ve výuce a na základě zkušeností s rozvojem kompetencí učitelů vyuţívat účinně i-tabuli ve výuce [5] nastala potřeba připravit na pedagogickou praxi také budoucí učitele jiţ na vysokých školách. V zimním semestru absolvovali studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity formou vysokoškolského denního i distančního studia výuku v předmětu Vzdělávací technologie. Při plnění zadaných úkolů si mohli studenti vyzkoušet tvorbu výukových materiálů a učebních pomůcek také pomocí software i-tabule. Nejvýznamnější zkušenosti však získali studenti v oboru Informační technologie ve vzdělávání. Studenti tohoto vzdělávacího programu mohou po absolvování studia působit na školách jako specialisté v oboru zavádění ICT do výuky a mohou prosazovat také výuku s i- tabulí. V předmětech: Didaktika vzdělávacích technologií a Tvorba a užití didaktických médií studenti probrali mimo jiné i tato témata, jeţ jsou vyuţitelná v praxi nejen s i-tabulí: 1. Interaktivita, interaktivní výuka, role učitele a ţáka. Technologie i-tabulí. 2. Aplikace didaktických principů Efektivního učení ve škole (prezentované IAE) také do výuky s i-tabulí: aktivní zapojení, sociální participace a smysluplné učení [2]. 3. Didaktické prostředky materiální a nemateriální, součinnost vyučovacích metod a organizačních forem při výuce s i-tabulí, metody aktivní práce ţáků proti metodám, které zprostředkovávají ţákům hotové vědomosti, dovednosti a návyky [3, 8]. 4

5 4. Osobnost učitele a jeho vyučovací styl při pouţití i-tabule ve výuce, aktivní učení proti pasivnímu příjmu informací [9]. 5. Edukační cíle, taxonomie vzdělávacích cílů při navrhování učebních pomůcek pro i-tabuli [10]. 6. Tvorba učebních pomůcek pro i-tabuli na základě stanovení vzdělávacího cíle podle taxonomie Niemierka nebo Blooma. 7. Tvorba interaktivních výukových materiálů, které vznikaly přepracováním původních statických prezentací na interaktivní, srovnání. Prezentace se mění tak, aby z pohledu ţáka bylo moţné zasahovat do jejich chodu a interaktivně vstupovat do procesu učení. Interakce tak vzniká mezi ţákem a učitelem prostřednictvím i-tabule. 8. Učební texty prezentované na i-tabuli, didaktické zásady pro odkrývání učebních textů a jejich interaktivní objevování pomocí nástrojů i-tabule. 9. Rozvoj kompetencí učitelů vyuţívat vytvořené učební pomůcky v pedagogické praxi situačními metodami. Postupné zavádění do pedagogické praxe formou asimilace získaných dovedností při vhodné volbě vyučovacích metod a organizačních forem výuky. Pojem interaktivity je vysvětlen na základě známé interakce mezi učitelem a ţákem a mezi ţáky navzájem. Nově vzniklá interaktivita mezi ţákem a učební pomůckou prezentovanou na i-tabuli je vysvětlována jako moţnost interakce mezi ţákem a učitelem prostřednictvím i- tabule. Ţákova interaktivita je chápána tak, ţe ovládá učební pomůcku na i-tabuli, aktivně vstupuje do chodu této učební pomůcky a ovlivňuje její další průběh podle situace, která vzniká zároveň v rámci sociální participace v procesu učení se spoluţáky ve třídě a s učitelem, jeţ je často v roli koordinátora. Tím se učební pomůcka prezentovaná na i-tabuli liší od výukových programů, které jsou naprogramovány předem a nemohou reagovat na aktuální situaci vzniklou při výuce a neumoţňují řešit obsah učiva v souvislosti s příklady, které např. uvádějí ţáci ze svého ţivota. Při tvorbě vlastních interaktivních učebních pomůcek je velmi důleţitá tematická část zabývající se taxonomií vzdělávacích cílů. Pochopením úrovní taxonomie cílů Niemierka mohli studenti vytvářet učební pomůcky jako kompletní výukové materiály s dodrţením didaktických zásad jako je například posloupnost obtíţnosti úloh. Roztřídili nejprve učební pomůcky z galerií software i-tabule do dvou úrovní vzdělávacích cílů Niemierka, poté se zaměřili na 1. úroveň tj. zapamatování a porozumění poznatkům. Pomocí aktivních sloves vzdělávacích cílů pak formulovali zadání úkolu. Přitom museli mít na zřeteli vhodnou formulaci úloh pro ţáky tak, aby u i-tabule ţáci mluvili a naplňovali interaktivitu vzájemným dialogem mezi učitelem a ţákem prostřednictvím i-tabule. Pouhé klikání a přetahování objektů, pokud jsou formulace úloh pouze typu: přiřaď, vytvoř správné dvojice, sestav aj., se jeví jako nedostačující a připomíná spíše individuální práci ţáka s výukovým programem. Je na učiteli, aby zadání úloh pro ţáky správně formuloval. Je moţné čerpat ze seznamu aktivních sloves uvedených v taxonomiích vzdělávacích cílů Niemierka nebo Blooma. Na počátku formulace úlohy vedoucí k mluvení ţáků by měla být tato aktivní slovesa: pojmenovat, objasnit, vysvětlit, dokázat, jinak formulovat, vyjádřit vlastními slovy, interpretovat, popsat, reprodukovat, obhájit, uvést klady a zápory, zdůvodnit atd. Teprve poté by měla následovat aktivní slovesa typu: přiřadit, seřadit, napsat, nakreslit, opravit, vytvořit, rozeznat, vybrat, doplnit. Příklady aktivních sloves byly vybrány z taxonomie vzdělávacích 5

6 cílů Niemierka. V tomto textu bylo poprvé provedeno jejich roztřídění z hlediska pobídky k mluvení ţáků při řešení zadaných úloh. Zaveďme proto nové označení těchto aktivních sloves jako: 1) verbální aktivní slovesa a 2) neverbální aktivní slovesa vedoucí k činnosti. Verbální aktivní slovesa vybízejí k mluvení ţáků při plnění úkolů a nikoliv jen k činnostem jako je například přesouvání a klikání na objekty umístěné na i-tabuli. Mluvení a dialogy mezi ţáky jsou povaţovány za velmi důleţitou součást výuky s i-tabulí zejména pro zlepšení výsledků v procesu učení v rámci sociální participace. Také v zahraničí se zabývali skupinovou prací ţáků před i-tabulí formou kooperativního učení a vedení dialogů mezi ţáky, které hraje významnou roli [7]. Tříděním učebních pomůcek obsaţených v galeriích software i-tabule podle taxonomie vzdělávacích cílů bylo zjištěno, ţe některé učební pomůcky mohou vhodným upravením plnit vícero úrovní vzdělávacích cílů. Uveďme si jako příklad učební pomůcku pro elementární výuku, ve které se ţáci učí zapamatovat poznatky. Jedná se o I. úroveň a jeho první část v taxonomii vzdělávacích cílů podle Niemierka tj. zapamatování poznatků. Ve druhé části pak pro porozumění poznatkům byla pouţitá stejná učební pomůcka, ale vhodně upravená v zadání úkolu. Pro srovnání jsou uvedeny následně oba obrázky 1, 2 i se zadáním úkolu, který vyuţívá aktivních sloves vybraných ze zmiňované taxonomie. 6 Obr. 1: Zapamatování poznatků: pojmenuj zvířata na obrázku a správně přiřaď názvy k obrázkům. Obr. 2: Porozumění poznatkům: objasni a vyjádři vlastními slovy, z jakých zvířat získáváme tyto suroviny. Tento způsob rozboru učebních pomůcek podle stanovení cílů výuky vedl studenty k hlubšímu pochopení významu pouţité učební pomůcky v souvislosti s probíraným učivem i jeho fázemi. Studenti se pak nedopouštěli chyb při nevhodné volbě učebních pomůcek ve fázích výuky a dodrţovali zásady posloupnosti od nejniţší úrovně po vyšší a také vhodně formulovali zadání úloh tak, aby vedli ţáky k mluvení a dialogu. Spolupráce VŠ se základními a středními školami Na základě zkušeností s výukou budoucích učitelů a dalších odborníků ve vzdělávání v oblastech zavádění i-tabulí do výuky, které byly popsány v tomto textu, nastala potřeba věnovat se také jiţ pracujícím učitelům. Těmto učitelům z praxe jsou v současnosti poskytovány projekty financované EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost například: SYNERGIE Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ, Počítačem podporovaná výuka učitelů přírodovědných předmětů (řešitelem obou projektů je Ostravská

7 univerzita), Další vzdělávání pracovníků školství ve vyuţívání informačních a komunikačních technologií (řešitelem je Technická univerzita VŠB). V rámci těchto projektů jsou pro učitele připraveny workshopy. V nich si učitelé zkoušejí praktickými činnostmi u i-tabule takové situace, které mohou nastat ve výuce. Rozvíjení poţadovaných kompetencí pro práci s i-tabulí ve výuce je podpořeno řízeným distančním sebevzděláváním. Učitelé mají k dispozici distanční text [11] jako oporu pro samostudium. Tímto textem jsou provázeni jednotlivými lekcemi kurzu spolu s moţností elektronické komunikace s tutorem kurzu. Pomůckou jsou také odkazy z distančního textu na videovýuku jednotlivých praktických lekcí s i-tabulí. Tyto lekce jsou pro účastníky kurzu dostupné na Internetu (technologie Media Site). Celý kurz vychází z tematických oblastí zaměřených na didaktiku a pedagogické změny, které nastávají při práci s i-tabulí. Osnova témat byla popsána výše na s. 5. Kurzy realizované pomocí workshopů jsou zaměřeny na spojení teorie s praxí. Učitelé z praxe, kteří jiţ absolvovali tyto workshopy, byli upozorněni na didaktické aspekty zmíněné v tomto článku. Situačními metodami se naučili vhodně volit vyučovací metody a organizační formy při práci s i-tabulí ve výuce tak, aby byla rozvíjena aktivní a tvořivá činnost ţáků vedená dialogy. Závěr Jednou z moţností inovace ve vzdělávání je pouţívání ICT ve výuce. V tomto textu bylo popsáno vyuţití i-tabule ve výuce spolu s tématy, které by měly být řešeny při rozvoji kompetencí učitelů vyuţívat vhodně i-tabuli ve výuce. Článek je pro učitele inspirací a doporučením, jak v pedagogické praxi řešit některá úskalí, která se týkají zejména didaktických problémů při integraci i-tabule do vzdělávání. Je však zapotřebí si uvědomit, ţe i-tabule je pouze jednou z variant zavádění ICT do výuky. Popsané výukové materiály lze úspěšně vyuţívat i bez i-tabule. Postačí promítací plocha, projektor a jeden učitelský počítač. Interaktivitu lze naplnit mnoha způsoby. Interaktivní vzdělávací objekty umoţňují aktivně zasahovat do obsahu výukového materiálu a podle aktuálních potřeb jej měnit. Při vyuţívání těchto objektů je velmi významná sociální participace, díky níţ se ţáci učí vzájemně od sebe, proto je zapotřebí vést ţáky k mluvení a dialogu. Doporučením pro pedagogickou praxi je vhodně didakticky řešit zavádění ICT do výuky. Zaměřit se na pedagogický směr, o kterém pojednává celý článek, nikoliv na technologii samotnou. Literatura [1] INTERNATIONAL RESEARCH Found on > <http://www.education.smarttech.com/ste/en-us/news+and+research/research/international/> [2] International Academy of Education (IAE). Effective Teaching in Schools. 2005, p ISBN [3] PECINA, P.; ZORMANOVÁ, L. Metody a formy aktivní práce žáků v teorii a praxi , p. 40. ISBN [4] LEWIN, C.; SOMEKH, B.; STEADMAN, S. Embedding interactive whiteboards in teaching and learning: The process of change in pedagogic practice. Journal: Education and Information Technologies. On-line: September 24, 2008, p ISSN

8 [5] MARTINKOVÁ, A. Dizertační práce: Rozvoj kompetencí učitelů vytvářet učební pomůcky s interatkivní tabulí. UKF in Nitra [6] MARTINOVÁ, A. Interactive ICT and Media Site Video Tutorials in Education. Roţnov pod Radhoštěm, ISBN Found on: 4_AJ_RECENCZE_sbornikTISKstr146.PDF [7] WARWICK, P.; MERCER, N.; KERSHNER, R.; STAARMAN, K. J. In the mind and in the technology: The vicaerious presence of the teacher in pupil s learning of science in collaborative group activity at the interactive whiteboard. Computers & Education 55, 2010, p [8] SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. 2007, p ISBN [9] KYRIACOU, CH. Essentials Teaching Skills. 2008, p ISBN [10] KALHOUS, Z. OBST, O. Školní didaktika. 2002, p ISBN X [11] MARTINKOVÁ, A. SYNERGIE project CZ.1.07/2.2.00/ Tvorba učebních pomůcek pomocí i-tabule Smart Board

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Profesní životopis Anna Martinková

Profesní životopis Anna Martinková Profesní životopis Anna Martinková Osobní informace: Získané tituly: Mgr., PaedDr., PhD. Datum narození: 23. 10. 1967 Místo narození: Karviná Ráj, ČR Bydliště: ul. Ciolkovského 624, Karviná Ráj, 734 01

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Rozvoj kompetencí učitele vytvářet učební pomůcky využívající možnosti interaktivní tabule ANNA MARTINKOVÁ VŠB TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava Poruba, tel. +420 596993203, e-mail: annamartinek@centrum.cz,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE

INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE POPIS VZDĚLÁVACÍHO KURZU INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE OSTRAVA 2010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Středisko vzdělávání Obsah 1 Popis vzdělávacího kurzu... 3 1.1 Název vzdělávacího kurzu...

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Č. j.: 2069/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Metodický výklad výzvy 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Cíl oblasti podpory

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu

Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu OSOBNOST UČITELE A JEHO KOMPETENCE PRO PRÁCI S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Anna Martinková, ČR Abstract Teachers need to acquire skills for working experience, which aim to competences of using interactive boards

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA

System for individual learning of mathematics. Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA System for individual learning of mathematics Agnieszka HEBA, Ph.D. Doc. RNDr. Jana KAPOUNOVÁ, CSc. dr hab. prof. UŚ Eugenia SMYRNOVA-TRYBULSKA Obsah prezentace Výzkumný problém Teoretická východiska Hlavní

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Modernizace vzdělávání na základní škole (Projektový záměr) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA PRO ŢIVOT

INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA PRO ŢIVOT INTEGROVANÁ PŘÍRODOVĚDA PRO ŢIVOT PhDr. Hana Svatoňová, PhD. Katedra geografie PdF, Masarykova univerzita, Brno svatonova@ped.muni.cz Mgr. Irena Plucková, PhD. Katedra chemie PdF, Masarykova univerzita,

Více

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik

Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda. Ondřej Šimik Využití přírodovědného pokusu na 1. stupni ZŠ z pohledu učitelů z praxe výzkumná sonda Ondřej Šimik Kontext přírodovědného vzdělávání na 1. stupni ZŠ Transformace české školy - RVP ZV Člověk a jeho svět

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více