Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN

2 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila Španihel Josef Romanová Marie Kulišťáková Františka Slavík Bohumír Zezulková Miluše Pařenicová Františka Štůrala Oldřich Skalík Metoděj Závorková Marie Maléřová Věra Michutová Jiřina DUBEN Růčka Rudolf Skalík Josef Divínová Marie Šustek Štěpán Krhůtek Michal Ţitníková Vlasta Švihlová Cecílie Maléř Zdeněk Ţitníková Ludmila Vašek Oldřich Hladíková Drahomíra Vavřínová Zdenka Skalíková Boţena Pařenica Oldřich Růčka Michal Grygarová Marie Kulišťáková Jiřina Klimková Drahomíra Porubová Matylda Harok Ladislav Kulišťák Zdeněk Martyčáková Zdenka Fiurášková Celestína Ing. Zátopek František Vojkůvková Jiřina Znovu budeme vítat jaro, slunce začne více hřát a my Vám milí jubilanti přicházíme blahopřát. Štěstí, klid a pohodu, nechť přinese jarní vánek. Den plný smíchu, veselí a v noci klidný spánek. K tomu taky pevné zdraví, přejeme kaţdému z Vás. Ať v tuto dobu, příští rok, k oslavě sejdeme se zas. 2

3 K MEZINÁRODNÍMU DNI ŢEN Přejeme všem ţenám hodně lásky, štěstí, úcty a spravedlivého docenění v naší společnosti. Ţeny tvoří polovinu lidské populace, je jich více neţ 50% všech lidí na Zemi. Navíc mají dvě zaměstnání, a to jak u svého zaměstnavatele, tak i doma, kde se musí postarat o domácnost. Krize pronikla do všech sfér lidského bytí. To strašné slovo krize ovlivňuje ţivoty sociálně nejzranitelnějších a na prvním místě figurují ţeny a děti. Krize se dotkla ve všech aspektech postavení ţen. Ţeny v této krizi platí nejvyšší cenu. Začala omezovat ţenami doposud vybojována práva. Například v EU činí rozdíl mezi průměrnou mzdou muţe a ţeny při stejné kvalifikaci, stejném vzdělání, dnes se uţ hovoří o 18%. Takţe si plně zaslouţí, aby jim byla věnována pozornost a ta největší účast na odstranění všech forem diskriminace ţen. Co se lehce tratí, se posléze těţce získává. Uţ jsme to všichni poznali. Společnost se pomalu začíná měnit, trpkost poznání se jiţ začíná probouzet a ţeny nezůstávají stranou. Proto přejeme všem ţenám pevné zdraví hodně sil, optimismu a úspěchů do velmi těţké a náročné budoucnosti. PODĚKOVÁNÍ Děkuji personálu penzionu Ámos za realizaci slavnostního oběda k oslavě mých narozenin a za vstřícné jednání při jeho přípravě. Jeho členům přeji mnoho dalších spokojených hostů. Z obecního úřadu 3 Lenka Kulišťáková Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vloţení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění na obci je moţno získat i z úřední desky: Poplatek ze psa Upozornění pro drţitelé psů starších 3 měsíců Poplatek ze psů platí drţitel psa podle místa trvalého pobytu nebo sídla, výše poplatku ze psa území obce Dolní Bečvy činí 200,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Za druhého a dalšího psa se platí poplatek 250,- Kč za kalendářní rok. Poplatek ze psa za rok 2011 je splatný k Ţádáme občany, aby uhradili poplatek na základě sloţenky, která Vám bude doručena v nejbliţších dnech. Částka na sloţence je předepsána podle dosavadní evidence obecního úřadu. Pokud tato částka nebude odpovídat skutečnosti, např. jiný počet psů, je nutné, aby změna byla oznámena prostřednictvím formuláře přihláška a odhláška psa. Rovněţ ţádáme občany, kteří psa jiţ nevlastní nebo si psa nově pořídili, aby tuto skutečnost rovněţ oznámili vyplněním výše

4 zmíněného formuláře. Tento formulář je k dispozici na OÚ Dolní Bečva a také ho naleznete na webových stránkách obce: Vyplněný formulář můţete odevzdat na OÚ osobně nebo zaslat i elektronickou poštou. Poplatek je moţné zaplatit v pondělí od 8,00-11,00 a od 13,00-16,00 a středu od 13,00-16,00 hodin přímo v pokladně obecního úřadu Dolní Bečva, poštovní poukázkou na poště nebo bankovním převodem s uvedením variabilního symbolu pro určení platby. Obecně závazná vyhláška obce Dolní Bečva č. 1/2009 o místních poplatcích je zveřejněna na webových stránkách obce kde naleznete další potřebné informace k poplatku. Odečet spotřeby vody za zimní měsíce Ve dnech 1. aţ 17. dubna 2011 se bude provádět odpočet spotřeby vody za zimní měsíce. Ţádáme majitele vodoměrů, aby si v tomto období zkontrolovali své vodoměry, zaznamenali údaj na vodoměru a zabezpečili přístup k vodoměru za účelem případné kontroly. Upozorňujeme majitele vodoměrů umístěných v šachtách, ţe podle Obchodních podmínek dodávky vody část IV. jsou povinni zabezpečit přístup k šachtám (odstraněním porostů, při hlubších šachtách osazením kovových ţebříků), udrţovat čistotu měřidel i samotné šachty. Odběratel je povinen také zajistit případné odvodnění šachty. Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond projekt CZ / / V letech jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od do bylo u Obce Dolní Bečva v rámci projektu podpořeno 9 pracovních místa na VPP částkou ,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj ,20 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15% tj ,80 Kč. 4

5 Pracovní místa podpořená v rámci VPP vyhrazovaly obce v okrese Vsetín pro uchazeče nejčastěji v profesích: pomocný dělník údrţba veřejných prostranství a budov a dělník čištění města. Pracovní příleţitosti spočívaly zejména v údrţbě veřejných prostranství, úklidu a údrţbě veřejných budov a komunikací ve prospěch obcí nebo příspěvkových organizací měst. Nástroj VPP přispívá k udrţení a obnovení základních pracovních návyků a motivace hůře umístitelných uchazečů o zaměstnání, napomáhá tak sniţovat hrozbu sociálního vyloučení podpořené skupiny osob. Pro většinu osob z této skupiny je to jediná moţnost jejich uplatnění na trhu práce jejich handicapem často bývá vyšší věk, zdravotní omezení, niţší kvalifikace (nebo vzdělání v oboru, který není na místním trhu práce zaměstnavateli vyhledáván), horší dopravní dostupnost atd. Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 obec výnos Vigantice ,00 Vidče ,00 Stříteţ ,00 Zašová ,00 Hutisko-Solanec ,00 Roţnov p. Radh ,00 Dolní Bečva ,00 Horní Bečva ,00 Prostř. Bečva ,00 Zubří ,00 Valašská Bystřice ,00 Celkem ,00 5

6 Zpráva Místní knihovny V naší knihovně se vloni zaregistrovalo 178 čtenářů. Mnozí z nich však vypůjčenou knihu dál půjčili příbuzným nebo přátelům, skutečných čtenářů je tedy daleko více. Celkový počet knih činí Kniţní fond se neustále rozšiřuje o nové knihy, ty z větší části hradí obec, malou část tvoří dary od čtenářů. Díky dárcům máme v knihovně i časopisy Vlasta, Tina, Svět ţeny, Epocha, 21. století, Regenerace, PC magazín, Čtyřlístek a další. V r si čtenáři vypůjčili celkem 6957 knih a časopisů: naučná lit. dospělí 1622 beletrie dospělí 2698 naučná lit. děti 851 beletrie děti 1786 V knihovně se uskutečnilo 10 zajímavých besed, se ţáky jednotlivých tříd ZŠ besedovala B. Zajícová z Městské knihovny Roţnov p. R. Roţnovská knihovna nám kromě jiných sluţeb poskytuje moţnost meziknihovní výpůjčky, dodnes ji vyuţili 3 čtenáři. Návštěvníci knihovny mohli 3x týdně vyuţít bezplatné internetové sluţby. Vzhledem k tomu, ţe připojení k internetu má uţ většina domácností a zájem o tuto sluţbu výrazně poklesl, mění se od března provozní doba v knihovně: K N I H O V N A pondělí I N T E R N E T pondělí čtvrtek Všem dlouholetým čtenářům i těm, kteří se teprve chystají navštívit naši knihovnu, přeji příjemné chvíle při čtení knihy. Helena Trefilová, knihovnice Sčítání lidu, domů a bytů 2011 dle zákona 296/2009 Sb. Rozhodným okamţikem sčítání, k němuţ se vztahují všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu Za kaţdou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za kaţdou domácnost jeden bytový list a za kaţdý dům určený k bydlení jeden domovní list. Vlastníci domů jsou povinni označit budovy číslem popisným nebo evidenčním. 6

7 Bliţší informace budou zveřejněny 14 dnů před rozhodným okamţikem sčítání na úředních deskách obce a na webových stránkách. Sčítané osoby mají poprvé moţnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě. Podrobné pokyny k tomu jsou uvedeny na informačních letácích vydaných ČSÚ, které budou doručeny do kaţdé domácnosti a budou k dispozici na internetových stránkách Obec pro tuto moţnost zabezpečí bezplatný přístup k veřejnému internetovému připojení v obecní knihovně v její provozní době pro internet: pondělí od 14,00 do19,00 hodin a ve čtvrtek od 17,00 do 19,00 hodin. Svoz odpadu Svozový den čtvrtek netříděný odpad Popelnice: , , Tříděný odpad: vţdy poslední pondělí v měsíci Plasty (ţlutý pytel) Sklo barevné Sklo bílé (bílý pytel) Papír (modrý pytel) Nápojové kartony (modrý pytel) změna!!! Kovy (bílý pytel) SKLO TŘIĎTE ZVLÁŠŤ PODLE BARVY!!! Prosíme občany, pokud budou ekokontejnery zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. Sobota Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu Horní Rozpité obchod Obecní úřad parkoviště Dolní Rozpité Čtvrtě Radhošťská cesta 8,00 10,00 hodin 8,00 10,00 hodin 9,00 11,00 hodin 9,00 11,00 hodin Prosíme občany, aby neodkládali odpad na uvedené svozové místa před přistavením kontejnerů. Děkujeme. 7

8 Ze zasedání zastupitelstva obce * Schválení návrhové komise odpovědné za sestavení návrhu usnesení z jednání ZO Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi odpovědnou za sestavení návrhu a usnesení z jednání ZO ve sloţení: JUDr. Milan Matula, předseda komise Ing. Martin Solanský, člen komise paní Eva Laţová, člen komise 2. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí 2010 a schvaluje plán činnosti kontrolního výboru pro rok 2010 Zodpovídá: Ing. Petr Hajda Termín: Zpráva finančního výboru Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru z jeho jednání konaného dne ZO ukládá RO předloţit do konání dalšího řádného zastupitelstva návrhy na úpravu koeficientu pro stanovení výše daně z nemovitostí a cenu vodného pro rok Zodpovídá: JUDr. Matula Termín: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 233/ a Dodatek k pravidlům Obce Dolní Bečva o pouţití finančních prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 233/ ze dne mezi Státním fondem rozvoje bydlení s sídlem v Olomouc, Dolní náměstí č. 9, PSČ a Obcí Dolní Bečva, se sídlem Dolní Bečva čp. 340, PSČ a dodatek k pravidlům Obce Dolní Bečva odsouhlaseným zastupitelstvem obce dne usnesení č. ZO-U 27/2010 o pouţití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. v platném znění a ukládá jej starostovi obce podepsat. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Smlouvy 5.1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín 4, Podmokly, Teplická 874/8, Děčín Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín 4, Podmokly Teplická 874/ Děčín na pozemku par. č. 2643/1 na umístění zařízení distribuční soustavy k par. č. 283/3 podle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín

9 5.2. Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín 4, Podmokly, Teplická 874/8, Děčín Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dolní Bečva a společností ČEZ Distribuce, se sídlem Děčín 4, Podmokly, Teplická 874/ Děčín v souvislosti se zřízením energetického zařízení podzemní elektrické přípojky NN vedoucí přes p. č. 2725/1 k p. č. 1131/37 podle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Rozpočtové opatření č.5/2010 Schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2010 rozpočtové opatření č. 5 zvýšení příjmů o 1248 tis. Kč, zvýšení výdajů o 927 tis. Kč, příjmy po úpravě tis. Kč, výdaje po úpravě tis. Kč, rozdíl příjmů a výdajů po úpravě 1495 tis. Kč, financování po úpravě 1495 tis. Kč dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Rozpočet obce na rok 2011 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Dolní Bečva na rok 2011 s pozměňovacím návrhem rady obce ze dne v tomto znění: Celkové příjmy rozpočtu tis. Kč, Celkové výdaje rozpočtu 2011 Financování v roce tis. Kč tis. Kč, z toho splátky úvěrů 1703 tis. Kč, přijatý úvěr tis Kč Změna stavu na bankovním účtu 31 tis. Kč Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Zastupitelstvo obce ukládá RO zpracovat plán oprav místních komunikací a osvětlení ve vlastnictví obce a plán oprav sportovního areálu, včetně vyčíslení potřebného finančního krytí. Termín Územní plán 8.1. Ustanovení určeného zastupitele pro územní plánování Zastupitelstvo obce ustanovuje na základě poţadavku MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování a doporučení rady obce zastupitelstva určeného zastupitele pro územní plánování Ing. Pavlu Novosadovou. Termín: Nový územní plán obce Dolní Bečva Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o stavu zpracování návrhu územního plánu Obce Dolní Bečva. Termín:

10 9. Změna přílohy č. 1 k OZV č.3/2009 ze dne Zastupitelstvo obce schválilo změnu přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.3/2009 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Různé Informace o provedené kontrole ve firmě H. J. H. PIPETECH spol. s. r.o., Velké Karlovice Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace a výsledky kontrolní prohlídky v areálu firmy H. J. H. PIPETECH spol. s.r.o. provedené Městským úřadem Roţnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování dne podle dopisu tohoto orgánu ze dne Termín: Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZO předsedům komisí od Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny podle přílohy neuvolněným členům zastupitelstva obce doplněné o předsedy komisí zřízených radou obce s tím, ţe odměny se poskytují od Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům ZO od Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny podle přílohy neuvolněným členům zastupitelstva obce, s tím ţe odměny se poskytují od Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Informace od Ing. Fojtíka k majetkoprávnímu vypořádání komunikace Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci od Ing. Fojtíka, bytem Bastlova ul. 1350/31, Ostrava k majetkoprávnímu vypořádání účelové komunikace na par. č a části 297/1 v k.ú. Dolní Bečva. Zastupitelstvo ukládá místostarostce Ing. Pavle Novosadové zjistit u MěÚ v Roţnově pod Radhoštěm vlastnictví povrchu účelové komunikace na pozemcích par. č a části 297/1 a informaci o skutečnosti, zda proběhlo v souvislosti s penetrací této účelové komunikace příslušné stavební řízení. Termín: Informace ke kupní smlouvě s panem Tomášem Kopcem, Nový Hrozenkov Zastupitelstvo obce bere na vědomí ţádost p. Kopce o posečkání se zaplacením kupní ceny za prodej pozemků ve vlastnictví obce p. č. 185/5 a 185/6 v k. ú. a obci Dolní Bečva s tím, ţe 10

11 termín k hotovostnímu nebo bezhotovostnímu zaplacení kupní ceny se stanovuje nejpozději do Termín: Ţádost SDH Dolní Bečva o uspořádání ohňostroje dne / Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný zábor vymezeného veřejného prostranství před budovou multifunkčního centra občanskému sdruţení SDH Dolní Bečva v době od hod do hod. za účelem uspořádání ohňostroje a poskytnutí drobného občerstvení za podmínky dodrţení všech bezpečnostních, poţárních a hygienických předpisů. Zodpovídá: SDH Dolní Bečva Termín: Ze zasedání rady obce * Jednotka SDH Rada obce vzala na vědomí informace Občanského sdruţení SDH i velitele jednotky SDH sdělené panem Tomášem Hruškovským, Dolní Bečva č. p. 538 a panem Zdeňkem Kulišťákem, Dolní Bečva č. p. 431a panem Miroslavem Martyčákem, Dolní Bečva č.p Starosta obce konstatoval, ţe neshledává ţádné důvody, pro které má velitele jednotky SDH pana Miroslava Martyčáka odvolat z pozice velitele jednotky SDH obce na návrh občanského sdruţení SDH. Velitel jednotky SDH obce si plní své povinnost bez výhrad a ke spokojenosti vedení obce i občanů při zásahu. Výhrady SDH k činnosti velitele v občanském sdruţení nepřísluší řešit orgánům obce. Velitel je důvěryhodná osoba, váţné výhrady sdruţení orgánům obce neprokázalo. Většina členů rady podpořila starostu obce v tomto rozhodnutí. Termín: Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV čtvrtletí roku 2010 a činnosti kontrolního výboru za toto období výboru Rada obce projednala zprávu o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí roku 2010 a navrhuje zjistit stanovisko Lyţařského klubu Radhošť, zda trvá na ţádosti z Zodpovídá: Ing. Hajda Termín: Rozpočet na rok 2011 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce na rok 2011 schválit na základě vyjádření Finančního výboru. RO doporučuje ZO se k rozpočtu roku 2011 vrátit v lednu a 11

12 navýšit ho o finanční částku o dotaci na povodňové škody a o podporu na obnovu aleje a ozelenění sportovního areálu v rámci dotace OPŢP z EU a zároveň projednat posílení příjmů rozpočtu u zvýšení daně z nemovitostí, nájemného a vodného. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: , Ţádosti 4.1. Ţádost o prodej části pozemku p. č. 2725/1 Kateřina Vojkůvková, Revoluční 1704, Roţnov p/r a manţelé Divínovi, Dolní Bečva č. p. 306 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 2725/1 nově označeného podle geometrického plánu 2725/4,5, který je v uţívání ţadatelů. K této ţádosti se rada obce znovu vrátí v lednu Termín: Ţádost pana Zbyňka Peřky, Dolní Bečva 027 o výstavbu vodovodu Rada obce doporučuje ZO vyhovět ţádosti pana Zbyňka Peřky a nárokovat za obec vybudování vodovodního řádu na náklady společnosti VaK a.s. Vsetín pro chatu pana Peřky a okolních nemovitostí jako náhradu za umoţnění obce zřídit věcné břemeno v účelové komunikaci na uloţení vodovodního řádu aţ bude ţádost k pozměněnému projektu VaKu Vsetín doručena obci. Termín: Stanovisko Ing. Fojtíka k majetkoprávnímu vypořádání komunikace na pozemku p. č a části 297/1 Rada obce projednala zaslané stanovisko Ing. Jiřího Fojtíka k majetkoprávnímu vypořádání, s tím ţe poţaduje zjistit orientační cenu za m 2 pozemku s penetračním povrchem. Termín: Smlouvy 5.1. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č mezi obcí a firmou HERO TRADE, s.r.o., Smetanova 639/26, Valašské Meziříčí Rada obce schvaluje dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č mezi obcí a firmou HERO TRADE s.r.o., Valašské Meziříčí dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem dodatku. Termín: Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru registrační č. 233/ a dodatek k pravidlům obce Dolní Bečva o pouţití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit dodatek č.1ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 233/ ze dne mezi Státním fondem rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci, Dolní náměstí č. 9, PSČ a Obcí Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340, PSČ a dodatek k pravidlům Obce Dolní Bečva odsouhlaseným zastupitelstvem obce dne usnesení č. ZO-U- 27/06/2010 o pouţití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů 12

13 poskytnutých obci státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., v platném znění. Předmětem dodatku je moţnost pouţití financí na opravy obecního bytového fondu. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Smlouva o dílo mezi obcí a BP projekt s. r. o., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí na autorský dozor stavby Multifunkční budova Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí a BP projekt s.r.o., Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí dle přílohy na autorský dozor na stavbu Multifunkční budovy Dolní Bečva a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín Rada obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín na zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy přípojky NN podzemní pro rodinný dům na parcele 1131/37 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Darovací smlouva uzavřená mezi obcí a Svazem neslyšících a nedoslýchavých Vsetín, Na Kamencoch 1332/22 Rada obce schvaluje darovací smlouvu mezi obcí a Svazem neslyšících a nedoslýchavých Vsetín, Na Kamencoch 1332/22 dle přílohy na poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč na činnost a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Smlouva o dodávce vody vodovodu č. 222, 282, 468,162, 426 Rada obce schvaluje smlouvu o dodávce vody z vodovodu č. 222, 282, 468,162, 426 a pověřuje starostu obce podpisem smluv. Zodpovídá: paní Vašková Termín: Smlouva o nájmu hrobového místa č. 49, 124, 32 Rada obce schvaluje smlouvu o nájmu hrobového místa č. 49,124,32 a pověřuje starostu obce podpisem smluv. Zodpovídá: paní Vašková Termín: Smlouva o výpůjčce odpadových nádob mezi obcí a firmou EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 Rada obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi obcí a firmou EKO KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4 dle přílohy na bezplatné uţívání 5 ks odpadových nádob na bíle sklo. 13

14 Termín: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.16/2010 mezi obcí a firmou Vojkůvka s.r.o., Dolní Bečva č. p. 336 Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.16/2010 mezi obcí a firmou Vojkůvka s. r. o., Dolní Bečva č. p. 336 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy o dílo. Termín: Seznam členů inventarizační komise Rada obce schvaluje seznam členů inventarizační komise k provedení inventur majetku a závazků obce k podle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Financování akce z investičního fondu příspěvkové organizace Rada obce souhlasí s převedením části rezervního fondu příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín ve výši ,- Kč na investiční fond na financování rekonstrukce školní druţiny v ZŠ. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín: Odpis nedokončených investic do nákladů organizace zjištěných při pravidelných inventarizacích v hodnotě ,-Kč Rada obce souhlasí s odpisem majetku do nákladů organizace ve výši ,- dle návrhu, který je přílohou usnesení. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín: Vyřazení majetku školy z důvodu opotřebení Rada obce schvaluje vyřazení majetku Základní a mateřské školy Dolní Bečva, okres Vsetín v hodnotě 55332,90,- Kč. Přílohou jsou soupisy vyřazovaného majetku zjištěných při pravidelných inventarizacích k Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín: Protokol o výsledku kontroly hospodaření u příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Dolní Bečva za období od do Rada obce bere na vědomí protokol o provedení kontroly u příspěvkové organizace Základní škole a mateřské škole Dolní Bečva, okres Vsetín za období od do Protokol o výsledku kontroly u příspěvkové organizace je přílohou usnesení. Zodpovídá: Ing. Urbanovský Termín

15 11. Informace o územním plánu Informace o návrhu pokynů pro zpracování návrhu nového územního plánu Dolní Bečva Rada obce vzala na vědomí informace o pracovní verzi návrhu pokynů pro zpracování návrhu nového územního plánu s tím, ţe s ním budou postupně seznámeni členové komise výstavby a ÚP a zastupitelé. Pracovní schůzka se zastupiteli je navrţena na a na s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Beskydy, Nádraţní 36, Roţnov p/r. Termín: Určení pověřeného zastupitele pro územní plánování Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce určit za pověřeného zastupitele na územní plánování Ing. Pavlu Novosadovou. Zodpovídá Ing. Novosadová Termín: Program ZO Zpráva o provedení kontroly za IV. čtvrtletí Zpráva finančního výboru 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 233/ Smlouvy 5. Rozpočtové opatření č.5/ Rozpočet obce na rok Územní plán 8. Změna přílohy č. 1 k OZV č.3/ Různé 13. Různé Informace z Mikroregionu Roţnovsko Rada obce vzala na vědomí informace starosty obce z jednání Mikroregionu Roţnovsko, včetně zájmu o úpravu běţecké stopy v trase cyklostezky v úseku Roţnov p/r Zubří- Dolní Bečva. Obec Dolní Bečva zajistí souhlasy vlastníků pozemků s úpravou běţecké stopy sněţným skútrem okolo řeky Bečvy od nové lávky přes Bečvu po Háţovský most a poté bude začleněn i tento úsek do plánu údrţby pro běţecké lyţování z rozpočtu Mikroregionu v roce 2011, v roce 2010 z rozpočtu obce. Termín: Rozšíření plánu zimní údrţby Rada obce schvaluje rozšíření plánu zimní údrţby o úsek cyklostezky okolo hlavní silnice u Tabulí na chodník a příjezd k rekreačnímu středisku Bučina. Zodpovídá: pana Mana Termín:

16 13.3. Informace o nebytových prostorách v suterénu OÚ Rada obce vzala na vědomí informace o zaslaných nabídkách na pronájem nebytových prostor v suterénu Obecního úřadu. Vyhodnocení bude provedeno v lednové radě po vyklizení zařízení bývalým nájemcem. Do příští rady budou pozváni všichni zájemci o nebytový prostor. Termín: Opakované zadávací řízení na sluţby (financován) dostavby mult. budovy 2. etapy Rada obce schvaluje zadávací dokumentaci na financování projektu úvěrem Multifunkční budova- 2. etapa dle přílohy. Rada obce stanovuje komisi pro otevírání obálek v souladu s ustanovením 71 odst.1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a hodnotící komisi v souladu s ustanovením 74 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ve sloţení : Pavel Mana, Ing. Pavla Novosadová, Petr Vojkůvka, Ing.Petr Bohušík, Ing.Ladislav Smílek. Rada obce ustanovila náhradníky členy finančního výboru. Termín: Informace o akceptování ţádosti o poskytnutí podpory na obnovu aleje ozelenění hřiště ve sportovním areálu Rada obce vzala na vědomí informaci o poskytnutí dotace z 20. výzvy, osy 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny OPŢP na lipovou alej a ozelenění sportovního areálu ve výši ,-Kč Ţádost o dotaci z ministerstva zemědělství Rada obce souhlasí s podáním ţádosti o dotaci na splaškovou kanalizaci v úseku sportovní areál- Čtvrtě s realizací ţádost o dotaci bude podána v rámci podprogramu na podporu výstavby kanalizací do 2000 obyvatel se spolufinancováním kraje a obcí. Termín: Informace o provedené kontrole MěÚ Roţnov p/r, odborem výstavby a ÚP ve firmě H. J. H. PIPETECH spol. s r.o., Velké Karlovice 672 Rada obce vzala na vědomí informace o provedené namátkové kontrole pracovníkem MěÚ Roţnov p/r, odborem výstavby a ÚP ve firmě H. J. H. PIPETECH spol. s r.o., dne , s tím ţe stavba obloukové haly není uţívaná v rozporu s vydaným kolaudačním rozhodnutím. Termín: * Pronájem nebytových prostor suterénu OÚ Rada obce schvaluje pronájem nebytových prostor v suterénu budovy obecního úřadu panu Petru Růčkovi ml., Dolní Bečva č. p. 457, který zastupuje zájemce o trénink sebeobrany, 16

17 thajského boxu a posilování z řad občanů i členů klubu FC Dolní Bečva. Bečvanským ochotným divadelníkům se doporučuje jednat s panem Petrem Růčkou o případném podnájmu části nebytových prostor. Nájemní smlouva bude připravena projednání a schválení do rady v 2/2011.Rada obce ukládá komisi ŠKSK připravit výhledovou koncepci kulturně společenského zařízení na budoucí období a tuto projednat s finančním výborem do Termín: Smlouvy 2.1. Dodatek č. 9 smlouvy o nakládání s komunálním odpadem Rada obce neschválila dodatek č. 9 Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem a rozhodla, ţe uvedené důvody nepovaţuje za oprávněné k tomu, aby došlo k zvýšení ceny dle návrhu. Termín: Dodatek č.2 k SOD č. 494/10/300 na dostavbu multif. budovy- 2.etapa Rada obce schvaluje dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo ze dne , v rozsahu bodu 1a 3 dle přílohy. Rada obce v bodě 1 schvaluje posunutí dílčího termínu s tím, ţe 1. fakturace bude k do objemu 5 mil. Kč vč. DPH, splatnost faktur do 30 dnů. Rada obce v bodě 3 schvaluje změnu platebního kalendáře z placení 1x za čtvrtletí pozadu na 1x měsíčně průběţně. Termín: Dodatek č.2ke Smlouvě o zajištění provozu údrţby vodohosp. zařízení č. VaK /151/2005 na obecní vodovod Rada obce schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu a údrţby vodohospodářského zařízení č. VaK /151/2005 s obcí Dolní Bečva dle přílohy. Termín: Smlouvy na pronájem hrobového místa Rada obce schvaluje smlouvy na pronájem hrobového místa č. 201, 364 a 359. Zodpovídá: paní Vašková Termín: Smlouvy na dodávku vody z vodovodu Rada obce schvaluje smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 413 a 288. Zodpovídá: paní Vašková Termín: Ţádost 3.1. Ţádost o poskytnutí dotace na obecní knihovnu Rada obce schvaluje podání ţádosti o dotaci na MK ČR v roce 2011 na pořízení programu Kp - win SQL na zkvalitnění knihovnického systému obecní knihovny. Celkové náklady projektu ,- Kč, dotace ,- Kč a spolufinancování obce 17

18 12 770,- Kč. Zodpovídá: Mgr. Trefilová Termín: Ţádost o prodej části pozemku p.č.2725/1 manţelé Divínovi, Dolní Bečva č.p.306 a paní Kateřina Vojkůvková, Revoluční 1704, Roţnov p/r Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu na prodej p. č. 2725/4 o výměře 18 m 2 a 2725/5 o výměře 19m 2 za cenu 50,- Kč za m 2, s tím, ţe ţadatelé uhradí náklady související s převodem (geometrický plán, právní sluţby, poplatek za vklad, znalečné) Termín: Ţádost o souhlas se zřízením provozovny autoklempířství Kuběna Radim, Dolní Bečva č. p. 142 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce na základě doporučení komise výstavby a ÚP schválit ţádost pana Radima Kuběny, Dolní Bečva č.p.142 o změnu účelu uţívání budovy bez č. p. postavené na pozemcích p. č. st. 230/2 a st. 230/3 v k. ú. Dolní Bečva. Termín: Vypovězení dohody o členství a dohoda o členství v jednotce SDH obce Rada obce schvaluje vypovězení Dohody o členství v jednotce SDH v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1) Dohody o členství v jednotce člena jednotky pana Pavla Chovance, Dolní Bečva č. p. 202 na vlastní ţádost. Rada obce schvaluje uzavření Dohody o členství v jednotce SDH obce s panem Petrem Lušovjanem, Dolní Bečva č. p. 616, který po absolvování školení obsadí pozici strojníka. Termín: Nabídka úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit převzetí daru hrobového zařízení na místním hřbitově, které nabyl v dědickém řízení stát ČR po zemřelé paní Jarmile Machýčkové, Dolní Bečva č. p Termín: Informace o územním plánu Rada obce vzala na vědomí postup prací na novém územním plánu, s tím, ţe ukládá Ing. Novosadové projednat se Správou CHKO Beskydy a KÚ ZK, odborem ţivotního prostředí a zemědělství, zkrácenou variantu sjezdovky a lanovky Pastviny bez dětské sjezdovky Na Kamenné, v souladu se stanoviskem zastupitelstva ze dne , v rámci řešení rozporů projednání konceptu ÚP dle ustanovení 49, odst. 2, písm. b) stavebního zákona. Termín:

19 7. Různé 7.1. Informace o konání Antonínské pouti na Dolní Bečvě Rada obce vzala na vědomí informace Správce farnosti o konání Antonínské pouti na Dolní Bečvě a ukládá starostovi projednat s vedením ZŠ zajištění pronájmu obecních pozemků na umístění pouťových atrakcí v uvedeném termínu. Zodpovídá: pan Pavel Mana Termín: Ceník prací na hřbitově na rok 2011 Rada obce schvaluje ceník prací na hřbitově na rok 2011 dle přílohy. Zodpovídá: paní Vašková Termín: Úmrtí pana Františka Muţíka na území obce Dolní Bečva Rada obce schválila částku ,- Kč na úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s pohřbením pana Františka Muţíka, který zemřel v bývalém rodinném domě paní Jarmily Machýčkové, Dolní Bečva č. p Podle zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví je povinna zajistit pohřbení obec, na jejíţ úmrtí došlo a nesjedná-li ve lhůtě do 96 hodin od úmrtí pohřbení ţádná fyzická nebo právnická osoba. Ing. Novosadová bude zastupovat obec v dědickém řízení pro uplatnění nákladů spojených s pohřbením zemřelého. Zodpovídá: paní Vašková, paní Vavřínová, Ing. Novosadová Termín: Schválení plánu akcí na rok 2011 (koordinováno komisí ŠKSK) Rada obce schválila plán akcí na rok 2011 dle přílohy. Zodpovídá: paní Laţová Termín: Smlouvy o výkonu veřejné sluţby a smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví osob vykonávajících veřejnou sluţbu Rada obce souhlasí s výkonem veřejné sluţby občanů v obci dle důvodové zprávy a schvaluje Smlouvy o výkonu veřejné sluţby dle přílohy a Smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu na majetku nebo zdraví 5 osob vykonávající veřejnou sluţbu u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Římská 2135/45, Praha 2. Termín: Informace o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Rada obce se na příštím zasedání rady obce k této problematice znovu vrátí a zváţí vydání pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Podle stávající právní úpravy - zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ustanovení 12 odst. 3 se jedná o zakázky na sluţby do 2 mil., na stavební práce do 6 mil Kč bez DPH. Termín:

20 * Smlouvy 1.1. Dodatek č. 9 Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem mezi obcí a firmou AVE komunální sluţby s.r.o., Praţská 1321/38 a, Praha 10 Rada obce schvaluje dodatek č. 9 Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem mezi obcí a firmou AVE komunální sluţby s.r.o., Praţská 1321/38a, Praha 10 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy. Termín: Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor hasičské zbrojnice v budově č. p. 340 Rada obce projednala návrh nájemní smlouvy a ukládá starostovi obce předat návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor Občanskému sdruţení SDH k připomínkování. Rada obce se k smlouvě po ukončení připomínkového řízení znovu vrátí na svém zasedání v březnu Termín: Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu OÚ Rada obce schvaluje návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v suterénu OÚ dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Termín: Návrh kupní smlouvy- manţelé Divínovi, Dolní Bečva č. p Kateřina Vojkůvková, Revoluční 1704, Roţnov p/r Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu mezi obcí a manţely Divínovými, Dolní Bečva č. p. 306 a paní Kateřinou Vojkůvkovou, Revoluční 1704, Roţnov p/r dle přílohy. Termín: Smlouva o nájmu hrobového místa č. 270 Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobového místa č. 270 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. Zodpovídá: paní Vašková Termín: Smlouva o bezúplatném převodu movité věci mezi obcí a Českou republikou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeţí 390/42, Praha 2 Rada obce doporučuje ZO schválit Smlouvu o bezúplatném převodu movité věci hrobového zařízení po zemřelé paní Jarmile Machýčkové, posledně bytem Dolní Bečva č.p.393. Termín:

21 1.7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce jídla mezi obcí a Základní školou a mateřskou školou Dolní Bečva Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce jídla mezi obcí a Základní školou a mateřskou školou Dolní Bečva dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Informace o novém územním plánu obce Rada obce vzala na vědomí informace o postupu prací na novém územním plánu obce. Na základě vyjádření zastupitelů obce ze dne a předběţného souhlasu AOPK ČR, Správa CHKO Beskydy a KÚ ZK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství byl nově poţadovaný rozsah původní sjezdovky a lanovky Pastviny- Kamenné Ing. arch. Pazdziorou zakreslen do koordinačního výkresu a vypracován nový rozsah záboru zem. půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa. Tento návrh umístěný téměř ve stejném území byl s ţádostí o doplnění stanoviska ke konceptu zaslán na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti, Nádraţní 36, Roţnov pod Radhoštěm a Krajský úřad Zlínského kraje odbor ţivotního prostředí a zemědělství, který byl poţádán ještě o povolení výjimky na velikost holé seče v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění. Rovněţ byl poţádán pořizovatel nového územního plánu obce Městský úřad Roţnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování o provedení rozporového řízení v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, na základě poţadavku zastupitelstva obce zmenšit rozsah sjezdovky a lanovky. Do návrhu pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Dolní Bečva bude tento poţadavek zastupitelstva obce doplněn MěÚ Roţnov p/r,odborem výstavby a územního plánování a předloţen ZO ke schválení v nejbliţším termínu. Termín: Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŢP na spolufinancování projektu v rámci OPŢP a registraci akce - Obnova aleje a ozelenění hřiště Rada obce vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí podpory v roce 2011 na akci Dolní Bečva- obnova aleje a ozelenění hřiště z Operačního programu Ţivotního prostředí z prostředků Státního fondu ţivotního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 a fondu ERDF EÚ ve výši 75 % způsobilých výdajů projektu. Rada obce ukládá starostovi zadat vypsání zadávacího řízení na dodavatele akce dle pravidel poskytovatele dotace. Termín: Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj Rada obce vzala na vědomí schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Obnovu obecní komunikace v úseku Rybníčkový - Grůnik a Obnova obecního majetku postiţeného ţivelní pohromou- mosty, která spočívá ve změně termínu dokončení akce v roce Termín: Informace o znovu podání ţádosti o dotaci na Min. zemědělství na akci Prodlouţení splaškové kanalizace v místní části Dolní Rozpité v rámci Podprogramu

22 Rada obce vzala na vědomí informace o znovu podání ţádosti o podporu ve výši 65 % způsobilých výdajů akce a zařazení akce do seznamu akcí Programu Mze Podprogram podpora výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu. Rada obce ukládá starostovi projednat podporu akce se Zlínským krajem, s udělením priority akce a závazkem finanční spoluúčasti ve výši 10% způsobilých výdajů projektu v letech Termín: Různé 6.1. Platový výměr ředitele PO ZŠ a MŠ Rada obce schvaluje platový výměr řediteli příspěvkové organizace ZŠ a MŠ dle Nařízení vlády č.381/3010sb., Přílohy č. 4, kterým se mění platové poměry zaměstnanců ve veřejných sluţbách od Termín: Příloha ke smlouvě o zpracování mezd Rada obce schvaluje přílohu ke smlouvě o zpracování mezd pracovníků obce dle přílohy. Zodpovídá: Ing. Urbanovská Termín: Cenové nabídky na zpracování monitorovacích zpráv na projekt Obnova aleje a ozelenění hřiště a Dostavba sportovního areálu v Dolní Bečvě Rada obce schválila cenové nabídky na zpracování monitorovacích zpráv na projekt Obnova aleje a ozelenění hřiště a Dostavba sportovního areálu v Dolní Bečvě dle cenových nabídek Mgr. Zdeňka Hynka, U Trojáku 4604, Zlín 5 a ukládá starostovi zajištění dopracování smluv a pověřuje ho jejich podpisem. Termín: Informace z komisí, občanských sdruţení, soukromých iniciativ a školských zařízení Komise školská, kulturní a sportu ZVE VÁS Volejbalový turnaj O pohár starosty obce čas: 09,00 16,00 hodin - hala ZŠ Dolní Bečva Turnaj v halové kopané pro amatéry: muţstvo o 9 hráčích se můţe přihlásit u p. Milana Matuly tel. č Bliţší informace budou zveřejněny později na webových stránkách obce. 22

23 OBEC USPOŘÁDALA Dětský maškarní karneval První únorová sobota patřila na Dolní Bečvě dětskému karnevalu. Komise školství, kultury a sportu připravila v hale základní školy pro děti zábavné odpoledne. Sešly se princezny, berušky, broučci, kočičky, kovbojové, šašci a nechyběla i bílá paní a zdravotní sestřičky s panem doktorem. Dětem v programu zahrála parta Majer-trio, o zábavu přihlíţejících se starali místní divadelní ochotníci převlečení do kostýmů. Sladká odměna čekala na všechny, kteří se zapojili do her u stanovišť hasičů, fotbalistů, myslivců, ţáků 9. třídy a mateřské školky. Snad kaţdý vyhrál v bohaté tombole, která překypovala dárky, omalovánkami, hračkami, plyšáky i sladkými dorty. A kdo chtěl zahnat chmury z nevýhry, tak si alespoň na závěr v rytmu diska zatancoval. Poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli: p. Daniel Paulus, p. Petr Vojkůvka, p. Jaromír Vachůn, p. učitel Fusek, p. František Vašek, paní Eva Vavřínová, paní Eva Borutová, manţelé Paprskářovi, firmy VKP, H. J. H. PIPETECH, hasiči Tylovice, hasiči Dolní Bečva a jiní, jenţ nechtěli být jmenováni. Poděkování patří také i všem členům komise ŠKS, kteří si v novém sloţení poprvé vyzkoušeli zorganizovat větší kulturní akci na Bečvě. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BEČVA Pololetní prázdniny ukončily první pololetí školního roku 2010/2011, a jak se jiţ stalo zvykem, ráda bych Vás opět s výsledky výchovně vzdělávací práce našich ţáků seznámila. 30. ledna byla ţákům vydána 152 vysvědčení, 63 chlapcům a 69 dívkám. Dohromady naši ţáci zameškali hodiny, tedy průměrně 31 hodinu na ţáka - všechny hodiny byly zákonnými zástupci ţáků řádně omluveny. U všech ţáků bylo chování hodnoceno jako velmi dobré, tedy na jedničku, a tak třídní učitelé nešetřili pochvalami. Na prvním stupni byly uděleny 33 pochvaly, na druhém stupni ţádné. Za vzornou reprezentaci školy a výborné výsledky v soutěţích udělil ředitel školy pochvalu 17 ţákům. Za nerespektování školního řádu byla na prvním stupni udělena 2 napomenutí třídního učitele, 2 důtky třídního učitele a 1důtka ředitele školy. Na druhém stupni byla udělena 4 napomenutí třídního učitele. V naší škole se ţáci vedle předmětů povinných učí také povinně volitelným a nepovinným předmětům. Mezi volitelné patří německý jazyk, přírodopisné praktikum, informatika a základy administrativy. Náboţenství a sborový zpěv se ţáci učí jako předmět nepovinný. Vyučující ohodnotili své ţáky celkem známkami z toho bylo výborných, 344 chvalitebných, 151 dobrých a 39 dostatečných. 23

24 Hodnocení vědomostí podle průměrů jednotlivých tříd vypadá takto: tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1, tř. 1,61 Průměr celkem 1,39 Na dobrém výsledku školy se nejvíce podíleli ţáci s vyznamenáním bylo jich 101, z toho samých výborných dosáhlo 37 ţáků - na 1. stupni 29 ţáků a na 2. stupni 8 ţáků. Všichni ţáci prospěli. Za pět měsíců školního roku 2010/2011 se naši ţáci zúčastnili i několika kulturněvzdělávacích programů: třída Roţnovská olympiáda třída vzdělávací program Vývoj hudebních nástrojů třída Dětská policie - výchovně-vzdělávací akce Policie ČR a 2. stupeň hudebně-vzdělávací programy skupiny MARBO- Ţádný muzikant z nebe nespadl, Najdi si svůj styl třída divadelní představení Příhody včelích medvídků - divadlo Nový Jičín třída Knihovnická lekce- Co nám kniha prozradí třída divadelní představení Liška Bystrouška- divadlo Nový Jičín třída Zdravý ţivotní styl- vzdělávací program 5. třída Dospívání, přátelství a vztahy- vzdělávací program třída Pták Ohnivák-pohádkové představení v MŠ třída Projektový týden Comenius- Eurobankovky třída Multimediální program Planeta Země- ČR-země známá, neznámá v kině Panorama v Roţnově p.r třída Knihovnická lekce - Naučná literatura a encyklopedie 6. třída Knihovnická lekce - Cesta do pravěku 1. a 2. stupeň Mikulášská nadílka třída Den praktických činností na SPŠE v Roţnově p.r třída Řím-legionáři, gladiátoři a Caesarové- vzdělávací program třída Já a moji kamarádi - preventivní program 2. třída Jak spolu mluvíme - preventivní program třída Já a moje rodina - preventivní program 24

25 2. třída Nad rodinným albem - preventivní program stupeň Ukolébavka pro princeznu- vánoční program 2. stupeň Máme rádi hudbu- vánoční program třída Prezentace projektu Comenius-Eurobankovky v Barceloně (5 ţáků) stupeň O zvědavé princezně Elišce - divadelní představení ZŠ Horní Bečva V listopadu 2010 se naši ţáci 9. třídy zúčastnili projektu Stonoţka, který celostátně připravila agentura SCIO. Jednalo se o testování vědomostí a dovedností ţáků v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. A toto jsou výsledky, které porovnávají procentuální čistou úspěšnost našich ţáků v celostátním rámci. ČR Dolní Bečva Český jazyk Matematika OSP Výborných výsledků dosáhli: Český jazyk Matematika OSP K. Kulišťák K. Solanská D. Klestil D.Mikuda D. Pálová L. Slíţková R. Růčka Z výsledků testování vyplývá, ţe v českém jazyce jsou výsledky naší školy špičkové a naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Porovnáním testu z českého jazyka s výsledky OSP bylo zjištěno, ţe v naší škole je studijní potencionál ţáků v českém jazyce vyuţíván dobře. Výsledky ţáků jsou na vyšší úrovni, neţ jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, vyučující s ním velmi dobře zachází a ţáci pracují nad své moţnosti. Výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné, naše škola patří mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky neţ 70% zúčastněných škol. Porovnáním testu z matematiky s výsledky OSP bylo zjištěno, ţe v naší škole je studijní potencionál ţáků v matematice vyuţíván optimálně. Výsledky ţáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Ve druhém pololetí přeji všem ţákům hodně úspěchů v dalším studiu. Nejvíce úspěchů i štěstí budou ovšem potřebovat ţáci 9. třídy, které čekají přijímací zkoušky nebo přijímací řízení na střední školy a učební obory. Proto se budou muset hodně snaţit, aby po prázdninách mohli začít studovat obor, který si zvolili. 25 Za ZŠ Mgr. Jaroslava Parmová

26 Základní škola Dolní Bečva pořádá v pátek 29. dubna 2011 od 9:00 do 16:00 hod pro rodiče s dětmi a pro všechny zájemce Den otevřených dveří Všechny srdečně zveme. Tel: , PROJEKT COMENIUS - ŠPANĚLSKO V polovině ledna se vydala skupinka pěti ţáků a tří učitelů z naší školy na cestu do španělského města Fraga, které leţí asi 2 hodiny cesty autobusem západně od Barcelony, aby zde strávila tři dny na pracovním setkání v rámci projektu COMENIUS. Jiţ na podzim loňského roku jsme naši veřejnost informovali, ţe Základní škola z Dolní Bečvy spolu s dalšími pěti partnerskými školami z Itálie, Polska, Španělska a Německa získala finanční podporu z Evropské unie na projekt COMENIUS, který je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce škol v Evropě. Délka společného projektu, který jsme s ostatními partnery vytvořili, a tématicky je zaměřen na společnou evropskou měnu Euro, je naplánována na dva školní roky. Po téměř dvouleté přípravě byl projekt zahájen v září minulého roku v Itálii v Braccianu nedaleko Říma pracovním setkáním koordinátorů projektu. Celý projekt spočívá v práci ţáků a učitelů ve všech partnerských školách během dvou po sobě následujících školních roků na tématech daných tímto projektem. Témata, kterých je celkem pět jsou zařazena do výuky v jednotlivých učebních předmětech. Kaţdé dílčí téma je vyhodnoceno a ukončeno na společném setkání, které se uskuteční vţdy v jedné z partnerských škol. V polovině ledna tohoto roku se uskutečnila ve španělském Městě Fraga nedaleko Barcelony první společná akce, které se zúčastnili spolu s koordinátory projektu jiţ i ţáci všech partnerských škol. Ve španělské škole Santa Anna jsme předvedli svým partnerům, jak jsme doma pracovali na prvním dílčím projektu, který byl zaměřen na euro-bankovky a na stavební styly, které jsou na nich zobrazeny a jakých jsme dosáhli výsledků a zhlédli jsme prezentace práce ostatních partnerů. Proběhla tak vzájemná výměna zkušeností a nápadů mezi ţáky a mezi koordinátory. Kromě zmíněných prezentací vytvořili ţáci ve smíšených mezinárodních skupinkách závěrečný dokument ve formě plakátů, které shrnují společnou práci na projektu. Na základě průběhu tohoto prvního společného pracovního setkání a nabytých zkušeností a podnětů koordinátoři dotváří další směrování projektu. Vystoupení naší skupiny v rámci presentací i při doprovodném programu bylo úspěšné, zejména náš způsob práce na projektu byl ostatními účastníky hodnocen s velikým kladným ohlasem a stal se vzorem i pro ostatní partnery. Samozřejmě, ţe i my jsme našli ve vystoupeních ostatních účastníků mnohé, co rádi pouţijeme při práci na dalších dílčích projektech. Pro nás bylo setkání ve Španělsku tak jako pro většinu účastníků zcela novou zkušeností a zároveň i inspirací pro přípravu jednoho z dalších společných setkání u nás na Dolní Bečvě, které se uskuteční na konci září tohoto roku. Mezitím nás čeká práce ještě na dvou dílčích projektech, z nichţ ten první se právě rozbíhá a ukončíme ho spolu s ostatními partnery v polském městě Bialystok a druhý, který budeme v rámci celé mezinárodní skupiny partnerských škol řídit a koordinovat, bude mít své zakončení v září právě u nás na Dolní Bečvě. Zároveň s prací na dalším podprojektu, který se jiţ rozbíhá, ti ţáci a koordinátoři, kteří 26

27 se zúčastnili prvního mezinárodního setkání ve Španělsku intenzivně, pracují na dokončení prvního dílčího projektu. Ţáci pracují na zpracování svých dojmů, záţitků a zkušeností, které si z mezinárodního setkání přivezli, tak aby je mohli zprostředkovat všem svým spoluţákům, kteří se na projektu podíleli. Koordinátoři třídí zkušenosti a zpracovávají je pro další vyuţití v průběhu projektu. Další projektové téma, kterým bude naše škola ţít aţ do konce března tohoto roku a je nazváno výstiţně spotřební koš, dává prostor pro úvahy o hodnotě peněz a věcí, které se za ně mohou pořídit, o finančních moţnostech kaţdého jednotlivce a zodpovědném nakládání s penězi včetně mezinárodního srovnání. Projekt COMENIUS, který jsme spolu s ostatními partnery z Itálie, Německa, Polska, a Španělska vytvořili a na který jsme dostali finanční podporu od EVROPSKÉ UNIE, se rozběhl naplno v září minulého roku. Jsme na jeho začátku, ale jiţ nyní můţeme říct, ţe práce, která je s ním spojena, všechny zúčastněné obohatila. Pavel Urbanovský OZNÁMENÍ Oznamuje občanům a firmám, ţe Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva má volné kapacity k odebírání obědů ze školní jídelny. Cena obědu 47,- Kč (polévka, hlavní jídlo, doplněk). Zájemci hlaste se u vedoucí školní jídelny p. Pařenicové

28 DO REDAKCE BYLO ZASLÁNO: SDH Dolní Bečva Informace o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Dolní Bečva za rok 2010 Pro začátek několik čísel. Ke konci roku měl sbor 177 členů z toho 142 dospělých a 35 členů do 18 let. Činnost sboru řídil 16-ti členný výbor, kterému počátkem roku valná hromada zvolila za starostu Petra Hajdu, za místostarostu Tomáše Hruškovského. Na řízení se podílí i 3 členná revizní komise včele s Jiřím Hruškovským. Ostatní členové výboru byli zvolení vcelku, rozdělení funkcí proběhlo na výborové schůzi. Výbor se sešel 19x. Na schůzích byla projednávána činnost sboru, příprava na soutěţe, brigády, školení, soutěţe. První naší akcí v uplynulém roce byl hasičský ples v restauraci U Maléřů. Poslední sobotu v dubnu jsme po sedmé v řadě uspořádali zájezd na celostátní pouť hasičů na svatý Hostýn, připojili se i hasiči z Horní Bečvy. Náš prapor jsme nesli ve slavnostním průvodu. Letošní pouť je naplánována na 30. dubna. Účastníci se jiţ nyní mohou hlásit. 28

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce 16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová Omluven:

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana,

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, 56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011 v 18.00 hod. Všechny

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík

Zápis č. 7. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová, Miroslav Hořejší, Miluše Némethová, Jiří Hladík Omluveni: Josef Šindelář, Pavel Ševčík Zápis č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec / dále jen ZO/ konaného 06.03.2008 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Stádlci, Stádlec čp. 150. Přítomni:Jiří Štamberk, Eva Švadlenová,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více