Kodex chování Leden 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex chování Leden 2015"

Transkript

1 Kodex chování Leden 2015

2 Obsah 1. Geberit zavazuje Hodnoty a zásady Dodržování zákonů Cíle a cílové skupiny Kodexu chování Vzorové příklady a školení Linka integrity Porušení a důsledky Pravidelné kontroly Platnost Práva a pracovní podmínky Firemní kultura Lidská práva Podporujeme rozmanitost Diskriminace, obtěžování, šikana Mzda a další vzdělávání Podíl na úspěchu firmy Mít hlas Soutěžní právo Úplatky, korupce, protekce Zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí Zdraví, bezpečnost práce a prevence Ochrana životního prostředí a využívání přírodních zdrojů Společnost Místní prostředí Dialog se zainteresovanými stranami Sociální odpovědnost Kodex chování pro dodavatele a obchodní partnery

3 7. Etika zaměstnanci a firmy Používání moderních informačních technologií Ochrana dat, důvěrnost informací a duševní vlastnictví firmy Konflikt zájmů, dary Prosazování zájmů, lobbování Komunikace, kontakt s médii, vztahy s investory Reklama, marketing a prodej Ochrana firemního majetku Smluvní závazky a správa dokumentace Podvody a krádeže Zneužívání informací a nepovolené transakce Sponzorství a dary politickým stranám Mezinárodní obchodní sankce a embarga Obchodování s totalitními režimy Ručíme za naše výrobky Odpovědnost za vady výrobku Duševní vlastnictví patenty

4 Předmluva Vážení zaměstnanci, Geberit je mezinárodní firma, která dodává na světový trh vysoce kvalitní výrobky a poskytuje komplexní služby v oblasti sanitární techniky. Náš současný i budoucí úspěch závisí na naší odhodlanosti dostát svým závazkům. Jsme připraveni rozvíjet naši společnost udržitelným způsobem a vzali jsme na sebe také sociální, ekonomickou a ekologickou odpovědnost. Hodnota naší firmy a její dlouhodobý úspěch závisí na naší dobré pověsti a schopnosti udržet si důvěru partnerů. Je proto nezbytné řídit se přísnými etickými zásadami a jednat čestně a poctivě. Naši podnikovou kulturu spoluvytváří každý z vás. Proto je nutné, abychom si všichni uvědomovali svou zodpovědnost. Aktualizované vydání Kodexu chování stanovuje, co od vás Geberit jako váš zaměstnavatel očekává. Navazuje na Kodex chování vydaný v roce 2007 a tímto ho nahrazuje. Kodex chování je závazný pro všechny zaměstnance firmy Geberit jako orientační rámec pro eticky a právně korektní jednání. Obsahuje praktické pokyny a odkazy na další užitečné informace. Kodex chování vytváří základ pro naši každodenní práci v dynamickém mezinárodním prostředí. Očekáváme od každého zaměstnance firmy, že se s tímto Kodexem seznámí a bude se podle něj bezvýhradně řídit. Jsme si vědomi, že nemůžeme slovy popsat každou možnou profesní situaci a opatřit ji odpovídajícím návodem k jednání. Pokud si nebudete jistí, jak se správně zachovat, obraťte se prosím na vašeho nadřízeného. Jestliže pojmete podezření na porušení Kodexu chování, neváhejte a oznamte to. Zasadíme se o to, aby bylo každé porušení zásad Kodexu prověřeno s příslušnými důsledky pro odpovědné osoby. Neposuzujeme naše úspěchy jen podle výsledků, ale také podle způsobu, jakým jich bylo dosaženo. Jestliže budeme dodržovat zásady vytyčené v tomto Kodexu, budeme moci být na svoje chování a na svou práci hrdí. Prosím najděte si čas a pročtěte si Kodex chování, abyste se seznámili s jeho obsahem a mohli se jím řídit ve vaší každodenní práci. Počítám s vaší podporou. Jménem představenstva společnosti Geberit 4

5 1. Geberit zavazuje Jsme přední světový výrobce v oboru sanitární techniky a uvědomujeme si zodpovědnost, která plyne z této pozice. Dodržujeme národní a nadnárodní zákony za účelem vytváření volných a rovných obchodních příležitostí a snažíme se být vzorným příkladem etického, ekologicky ohleduplného a sociálně přijatelného podnikání Hodnoty a zásady Naše hlavní zásady a hodnoty jsou obsaženy v publikaci Geberit Kompas, která poskytuje naší mezinárodní společnosti rámec, v mezích kterého se snažíme realizovat naše vize a cíle. Transparentnost informací, intenzivní dialog a poctivost každého jednotlivce nejsou jen naším přáním, jsou nutností. Kompas je konkrétním vyjádřením naší firemní kultury a klíčovým prvkem našeho úspěchu. ( Dodržování zákonů Dodržujeme místní, národní a mezinárodní zákony, směrnice a normy, které se týkají našeho podnikání. Často plníme naše povinnosti nad rámec toho, co je legislativou vyžadováno jako nezbytné minimum. To se týká nejen našeho podnikání v určité zemi nebo regionu, ale také mimo tuto zemi, pokud to významně ovlivňuje soutěž v daném státě nebo regionu Cíle a cílové skupiny Kodexu chování Světový obchod je čím dál složitější a provázanější a naše podnikatelská rozhodnutí jsou ovlivňována mnoha legislativními a jinými předpisy. Jako nadnárodní koncern produkující špičkové výrobky a poskytující služby v oblasti sanitární techniky potřebujeme srozumitelná pravidla chování, abychom byli schopni úspěšně spolupracovat s různými interními a externími partnery a institucemi. Soubor takových pravidel chování je obsažen v tomto plně aktualizovaném Kodexu chování, který navazuje na první Kodex chování z roku 2007 a plně ho nahrazuje. Tento Kodex stanovuje zásady, jejichž dodržování koncern Geberit očekává od svých zaměstnanců. Je závazný pro všechny zaměstnance firmy Geberit, včetně manažerů, výkonné rady a představenstva koncernu. Tímto Kodexem bychom se měli řídit v naší každodenní práci, abychom sladili naše podnikatelské aktivity s vysokými etickými standardy a platnými zákony Vzorové příklady a školení Nejen manažeři, ale každý jednotlivý zaměstnanec je příkladem pro ostatní. Proto musí každý znát Kodex chování a chovat se podle něho. Kontinuální školení všech zaměstnanců zvyšuje povědomí o etických otázkách a ukazuje, jak se správně chovat v kritických situacích. Pomáhá nám uvědomovat si naši zodpovědnost a spolupracovat na tom, abychom společně dostáli našim závazkům kdykoliv a kdekoliv na světě. Manažeři musí proto zajistit, aby si jejich zaměstnanci Kodex chování přečetli, porozuměli mu a chovali se podle něho. Vyvinuli jsme interaktivní podpůrný program, jehož cílem je ukázat důležitost etiky v podnikání. Objasňuje klíčové zásady, které tvoří základ našeho Kodexu chování. 5

6 1.5. Linka integrity Zaměstnanci, kteří upozorní na případy porušení zákona, etických norem nebo Kodexu chování jednají správně a v souladu s hodnotami a zásadami koncernu Geberit. Vedení koncernu Geberit musí být o narušení etických zásad informováno, aby mohlo být rychle a spolehlivě vyřešeno. Otevřeným poukázáním na podobné problémy chrání zaměstnanci sebe, své kolegy a práva a zájmy firmy Geberit. Obecně v takových případech doporučujeme osobní schůzku s nadřízeným. Pro případ vážných porušení zákonů a norem mají naši zaměstnanci k dispozici linku integrity Geberit. Přes ni mohou anonymně nahlásit například sexuální obtěžování ze strany nadřízeného nebo přijímání úplatků. Linku integrity provozuje externí firma se zkušenostmi v této oblasti. Lze ji použít 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu prostřednictvím telefonu nebo zabezpečené webové stránky v každé zemi, kde se nachází naše pobočky. Nahlášení jsou samozřejmě přísně důvěrná. Každé z nich důkladně prošetříme, abychom se ujistili, jestli opravdu došlo k porušení zákona nebo norem. Pokud se to potvrdí, jsou přijata odpovídající opatření. (Naši zaměstnanci mohou získat další informace o lince integrity na intranetu Geberit.) 1.6. Porušení a důsledky Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Postihy v případě jeho porušení závisí na závažnosti jednotlivých případů. Kromě napomenutí může být s viníkem ve vážných případech rozvázán pracovní poměr Pravidelné kontroly Dodržování Kodexu chování je kontrolováno v rámci výroční externí zprávy za daný finanční rok. Uskutečňuje se prostřednictvím obsáhlých dotazníků, které musí vyplnit výkonní ředitelé všech poboček. Jejich výsledky jsou zahrnuty do zprávy o udržitelném rozvoji. ( Sustainability_performance_report_fy2013_de.pdf) 1.8. Platnost Tento Kodex chování je platný pro následujících pět let. Pokud si jeho podoba vyžádá zásadní změny, může být upraven ještě před uplynutím této lhůty. Dokumenty, nařízení a pokyny vztahující se k tomuto Kodexu nejsou touto lhůtou dotčeny a mohou být upravovány nezávisle na ní. 2. Práva a pracovní podmínky Respektujeme všechny místní zákoníky práce a rovněž normy chování a společenské konvence na místní, národní a mezinárodní úrovni. Kromě toho jsme se zavázali jednat v souladu s principy Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodní organizace práce (MOP) Firemní kultura Náš úspěch je založen na vysokých etických standardech, silném týmovém duchu, nadšení pro naši firmu, skromnosti a ochotě neustále se přizpůsobovat změnám. 6

7 Jenom zdravá a živá firemní kultura může zajistit dlouhodobý úspěch v dnešním náročném světě podnikání. Páteří této kultury jsou naši zaměstnanci působící po celém světě. Proto bereme naši odpovědnost a příkladnou funkci atraktivního zaměstnavatele velmi vážně. Chováme se transparentně, jsme si vědomi naší zodpovědnosti a striktně dodržujeme platné zákony. Naše chování je založeno na důvěře, vzájemném respektu a otevřené a upřímné komunikaci. Tyto normy ovlivňují naše každodenní chování a vztahy ke kolegům a všem našim partnerům Lidská práva Kategoricky odmítáme jakoukoliv formu dětské nebo nucené práce a to stejné očekáváme od našich dodavatelů a ostatních obchodních partnerů. Snažíme se v nejvyšší možné míře minimalizovat toto riziko a vyžadujeme, aby naši dodavatelé striktně dodržovali veškeré standardy a ustanovení platných zákoníků práce. (Viz též náš Kodex chování pro dodavatele, x.pdf) Zavazujeme se respektovat lidskou důstojnost a lidská práva a chránit osobnost každého našeho zaměstnance Podporujeme rozmanitost Naše firma si cení rozmanitosti a snaží se vytvářet takové pracovní prostředí, které umožní každému zaměstnanci rozvinout ve firmě celý svůj potenciál. Podporujeme pestrost a různost a zavazujeme se poskytovat rovné příležitosti všem bez ohledu na pohlaví, národnost, barvu pleti, věk, náboženské vyznání, státní příslušnost nebo jakékoliv jiné možné příčiny diskriminace. V souladu s platným národním a mezinárodním právem budujeme spravedlivé a antidiskriminační zaměstnanecké vztahy. V našem rozhodování o přijetí do práce, poskytnutí školení nebo povýšení hraje roli pouze individuální výkon uchazeče, jeho schopnosti a potenciál ve vztahu k požadavkům na danou pracovní pozici Diskriminace, obtěžování, šikana Naše společnost je aktivní po celém světě, a proto si velmi ceníme kulturní pestrosti, která přispívá k inspirujícímu pracovnímu prostředí. Tato kulturní různorodost má mnoho výhod, ale zároveň vyžaduje citlivou komunikaci, která předejde nedorozumění a konfliktům. Netolerujeme diskriminaci nebo šikanu na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, přesvědčení, národnosti, zdravotního handicapu, věku, sexuální orientace, fyzického nebo mentálního postižení, manželského stavu, politických názorů nebo jiných důvodů stanovených zákonem. Naším cílem je vytvářet pro naše zaměstnance bezpečné pracovní prostředí. Společnost Geberit netoleruje žádnou formu násilí na pracovišti. To se vztahuje také na výhružky, výhružná gesta, ponižování, urážky a podobné chování. 7

8 Naší hlavní prioritou je spravedlnost. Vybízíme všechny zaměstnance, kteří jsou obětí diskriminace nebo obtěžování nebo jsou svědky podobného chování, aby takové případy nahlásili svým nadřízeným nebo přes Etickou linku Mzda a další vzdělávání Geberit vyplácí tržní mzdy a dodržuje minimální mzdy stanovené zákonem. Rovněž podporujeme další osobní a profesní rozvoj našich zaměstnanců. Pořádáme školicí programy různých úrovní pro potenciální i zkušené manažery. Mladým lidem nabízíme širokou řadu základních školení s perspektivou možného budoucího zaměstnání pro absolventy. Předáváme jim nejen naše odborné znalosti, ale také je podporujeme v projevení vlastní iniciativy, budování pocitu vlastní zodpovědnosti, rozvíjení týmových dovedností a pomáháme jim v jejich profesním rozvoji Podíl na úspěchu firmy Prostřednictvím programu zaměstnaneckých akcií poskytujeme našim zaměstnancům možnost podílet se za výhodných podmínek na ekonomickém úspěchu firmy Mít hlas Zaměstnanci by měli být schopni spoluutvářet podobu firmy. Mají samozřejmě právo zaměstnanecké účasti stanovené zákonem a kolektivní smlouvou. Společnost Geberit se aktivně zapojuje do dialogu s profesními sdruženími a zástupci zaměstnanců. 3. Soutěžní právo Naše firma se jednoznačně a otevřeně hlásí k volné soutěži. Zaměstnanci společnosti Geberit musí dodržovat všechna platná ustanovení týkající se hospodářské soutěže a antitrustových zákonů. Ručíme za to, že naše podnikatelské vztahy s dodavateli, zákazníky a konkurenty jsou v souladu s antitrustovými zákony a dalšími zákony zabezpečujícími volnou a svobodnou soutěž, bez ohledu na to, v jaké zemi jsme podnikatelsky aktivní. Ve všech našich podnikatelských aktivitách a obchodních smlouvách dodržujeme antitrustové zákony a zákony zabezpečující volnou a svobodnou soutěž. Manipulování s cenami, utváření kartelových dohod a jiné aktivity narušující volnou soutěž jsou kategoricky zakázány. 4. Úplatky, korupce, protekce Přísně dodržujeme veškerá nařízení a zákony namířené proti korupci a úplatkářství. Jako člen Transparency International se hlásíme k vysokým standardům boje proti korupci. Geberit se zavazuje dodržovat nejpřísnější etické normy ve všech vztazích s obchodními partnery. Naši zaměstnanci nesmí nikoho uplácet, sami nesmí přijímat úplatky a nesmí se dopouštět žádného jiného korupčního chování. Všichni zaměstnanci společnosti Geberit nesmí poskytovat jednotlivcům nebo firmám jakékoliv nepoctivé výhody k uzavření obchodních kontraktů, ať už přímo nebo nepřímo. Mezi nepoctivé 8

9 výhody patří neschválené slevy, úplatky, provize, tajné platby a všechny ostatní nepoctivé materiální výhody. Tato zásada platí po celém světě a týká se všech obchodních transakcí, kterých se Geberit účastní. Porušení nařízení a zákonů, které zakazují nekalou soutěž, může vést k občanskému a trestnímu stíhání firmy Geberit a odpovědných zaměstnanců. Existují interní pravidla ohledně přijímání darů, jejichž cílem je boj proti korupci a naši zaměstnanci jsou v této oblasti proškoleni. Během interních auditů výrobních závodů a obchodních zastoupení jsou zkoumány možné korupční aktivity. Mimořádným kontrolám jsou podrobována obchodní zastoupení v zemích, ve kterých existuje podle organizace Transparency International zvýšené riziko korupce. Naši zaměstnanci mohou přijímat pouze takové dary, služby a pozvánky, které jsou součástí běžného a legálního podnikání. K obcházení příslušných zákonů nesmí být využity služby třetích stran. 5. Zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců jsou naší hlavní prioritou. Striktně dodržujeme všechny platné zákony, které upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Našim zaměstnancům zaručujeme bezpečné pracovní prostředí. Usilujeme o rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními cíli. Jednoznačně odmítáme bezohlednou honbu za ziskem na úkor životního prostředí Zdraví, bezpečnost práce a prevence Klademe velký důraz na přísnou ochranu zdraví a zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a snažíme se dosáhnout nulové úrazovosti. Pokud přesto dojde k nehodě, situaci důkladně analyzujeme a přijmeme opatření, která podobným nehodám do budoucna zabrání. Následně kontrolujeme účinnost těchto opatření. V rámci našeho Bezpečnostního systému Geberit (Geberit Safety System, GSS) si stanovujeme cíle a usilujeme o neustálé zlepšování bezpečnostních podmínek. Naši zaměstnanci se musí ujistit, že je jejich pracovní místo bezpečné a nehrozí zde žádná zdravotní rizika. Musí dodržovat všechny směrnice týkající se ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Všechny nedostatky a porušení těchto směrnic se musí okamžitě hlásit a co nejrychleji odstranit. Z preventivních důvodů naše zaměstnance pravidelně proškolujeme na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Dbáme na to, aby každé pracovní místo a celkové pracovní prostředí přispívalo k fyzickému a duševnímu zdraví. Zaměstnancům, kteří se nachází v složité životní situaci nebo mají sociální problémy, nabízíme radu a podporu a v případě nutnosti je odkazujeme na externí specialisty Ochrana životního prostředí a využívání přírodních zdrojů Společnost Geberit je po celém světě uznávána pro svou mimořádně pokročilou strategii udržitelného rozvoje. Naším cílem je udržet si i nadále toto výjimečné postavení v dodržování vysokých standardů udržitelného rozvoje. 9

10 Jako ekologicky odpovědná firma již mnoho let dbáme na šetrné zacházení s energiemi, vodou a dalšími přírodními zdroji. Naše různé aktivity na tomto poli a uvažování v dlouhodobém horizontu přispívá k zmenšování globálního problému s emisemi CO 2. Snažíme se, aby ekologický dopad naší činnosti na životní prostředí byl co nejmenší, a proto důsledně dodržujeme veškeré zákony, mezinárodní směrnice a standardy platné v našem oboru podnikání. V mnohých našich iniciativách zacházíme dokonce nad rámec povinností stanovených zákonem. V rámci naší environmentální a energetické strategie si stanovujeme konkrétní cíle udržitelného rozvoje. Tak postupně zlepšujeme náš přístup k životnímu prostředí a snižujeme spotřebu energie. Environmentální kritéria zohledňujeme ve všech našich činnostech a rozhodovacích procesech a v celém řetězci našeho podnikání. Usilujeme o jejich srozumitelné vysvětlování veřejnosti. Ekologickým dopadem se zabýváme také ve fázi vývoje nových výrobků v ekodesign workshopech (viz kapitola 8. Ručíme za naše výrobky), během kterých získávají naše výrobky podobu, která splňuje nejpřísnější požadavky na ochranu životního prostředí a je vhodná pro realizaci udržitelné výstavby. Naši zaměstnanci po celém světě procházejí školením zaměřeným na otázky ekologie. Snažíme se zapojit do ochrany životního prostředí také naše zákazníky, dodavatele a další partnery. Jen společným úsilím budeme schopni efektivně plnit naše závazky a dosáhnout skutečně udržitelného rozvoje. 6. Společnost Jsme součástí širší společnosti a chceme pro ni být pozitivním přínosem. Sledujeme pozorně zájmy různých zainteresovaných skupin v našem okolí, snažíme se s nimi komunikovat a aktivně řešit možné konflikty. Jsme si vědomi toho, že jako lídři v našem oboru musíme jít příkladem a bereme tuto naši roli velmi vážně Místní prostředí Věříme, že je důležité účastnit se života v místních komunitách tam, kde jsme podnikatelsky aktivní, například formou podpory kulturních a sportovních akcí a obecně prospěšných organizací. V místě našeho podnikání vytváříme ekonomické, zdravotní a sociální benefity. Respektujeme místní zvyklosti a tradice a snažíme se zapojit do dialogu s lokální komunitou. Bereme také v úvahu ekologické aspekty daného regionu, a pokud se zde vyskytují problémy, aktivně je řešíme Dialog se zainteresovanými stranami Usilujeme o otevřený a upřímný dialog a výměnu informací se všemi zainteresovanými stranami (včetně investorů, médií, kontrolních orgánů, úřadů) v souladu s našimi firemními hodnotami. Velký význam spatřujeme v budování dlouhodobých partnerských vztahů založených na vzájemné důvěře. 10

11 6.3. Sociální odpovědnost Jsme přesvědčeni, že je naší společenskou povinností udržitelným způsobem přispívat ke zlepšování kvality života. Cílem našich sociálních projektů je pomoci lidem v rozvojových zemích získat více informací a lepší přístup k základním hygienickým zařízením. To nejen pomůže zlepšit jejich životní podmínky, ale také přispěje k realizaci programu rozvojových cílů tisíciletí pod záštitou OSN. Společnost Geberit dodává sociálním projektům nejen finanční prostředky a materiál, ale zároveň tyto projekty vymýšlí, řídí a koordinuje se svými zaměstnanci a účastníky školení. Kromě toho poskytuje zvláštní podporu organizacím a projektům, které řeší problémy s pitnou vodou, hygienou a sanitárními zařízeními (např. Helvetas). Našim zaměstnancům umožňujeme podílet se na těchto formách sociální pomoci tím, že jim nabízíme účast v dobrovolnických programech a sociálních školicích projektech Kodex chování pro dodavatele a obchodní partnery Jako nadnárodní koncern považujeme za svou povinnost podřídit etickým zásadám také vztahy s našimi partnery především dodavateli, subdodavateli a obchodními partnery. Od našich partnerů očekáváme dodržování stejných etických standardů jako od našich zaměstnanců. Naši dodavatelé by měli respektovat zásady stanovené v Kodexu chování pro dodavatele. Musí si vést záznamy, které dokládají soulad s těmito požadavky a na vyžádání musí tyto záznamy kdykoliv předložit. Porušení těchto závazků považujeme ze strany dodavatele za vážné narušení smluvních podmínek, které může vést až k ukončení smluvní spolupráce. ( ex.pdf) 7. Etika zaměstnanci a firmy Upřímnost, čestnost a poctivost jsou klíčovými pilíři podnikové kultury Geberit. Ovlivňují každodenní chování, vzájemné vztahy a vztahy s našimi partnery (včetně zákazníků, dodavatelů, veřejnosti). V tomto smyslu má naše chování dopad na celou společnost, a proto vybízíme naše zaměstnance, aby šli dobrým příkladem ostatním Používání moderních informačních technologií Naši zaměstnanci na celém světě jsou povinni dodržovat koncernové směrnice ohledně používání moderních informačních technologií. Tato nařízení poskytují jasný a závazný rámec, který vymezuje správné používání informačních technologií. Sociální média přináší nové způsoby komunikace se zákazníky, kolegy a vnějším světem. Každý zaměstnanec je osobně zodpovědný za správné používání těchto médií. Zmiňované směrnice poskytují zaměstnancům vodítko pro používání sociálních sítí k prospěchu svému i celé naší firmy Ochrana dat, důvěrnost informací a duševní vlastnictví firmy Od našich zaměstnanců požadujeme, aby pečovali o majetek firmy a chránili ho před poškozením, zničením a krádeží. 11

12 Společnost Geberit klade důraz na ochranu dat a stanovila zásady, kterými se musí každý bez výhrady řídit během jakéhokoliv nakládání s daty uvnitř koncernu Geberit a během komunikace s třetími stranami. Osobní údaje našich zaměstnanců považujeme za přísně důvěrné a striktně dodržujeme nařízení týkající se ochrany osobních údajů platná v odpovídajících zemích. Zpracování osobních údajů v jakékoliv formě (např. informace o zaměstnancích, zákaznících a dodavatelích) musí probíhat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a s interními předpisy firmy Geberit. S důvěrnými informacemi v jakékoliv podobě a formě nakládáme opatrně. Veškeré důvěrné informace včetně technických, obchodních, právních informací a obchodních tajemství jsou důležitým majetkem firmy. Zasluhují si stejnou ochranu jako materiální majetek. Zaměstnanci musí zajistit, aby informace této povahy nebyly vyzrazeny neoprávněným osobám uvnitř nebo vně naší firmy. Musí rovněž zajistit, aby tyto informace zůstaly důvěrné také ve vztahu ke třetím stranám, jakými jsou zákazníci a dodavatelé. Důvěrné informace zahrnují mimo jiné technické informace o výrobcích a výrobních procesech, informace o zákaznících a obchodních vztazích se zákazníky, neveřejné zprávy o výnosech a jiné finanční zprávy a dále cenové, nákladové, marketingové a servisní strategie. Tato povinnost přetrvává dokonce i po ukončení pracovního poměru po neomezeně dlouhou dobu Konflikt zájmů, dary Veškeré podnikatelské aktivity musí být prováděny v zájmu společnosti Geberit. Jako zaměstnanci firmy Geberit se musíme vyhýbat situacím, ve kterých by se mohly naše osobní zájmy dostat do konfliktu se zájmy firmy. Aktivity našich rodinných příslušníků nebo přátel mohou vést ke konfliktu zájmů. Neměli bychom se dostávat do situací, ve kterých zájmy naše nebo našich rodinných příslušníků kolidují se zájmy firmy Geberit. Nesmíme zneužít našeho zaměstnání ve firmě Geberit k získání nepoctivých osobních výhod nebo výhod pro naši rodinu nebo přátele. Od našich zaměstnanců vyžadujeme, aby se nezabývali žádným podnikáním, které může vést ke konfliktu zájmů. Nesmí mít žádné další zaměstnání, podnikání nebo investice, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich závazky vůči firmě. Třetí strany, ať už jednotlivci nebo firmy, nesmí nepoctivě těžit ze svých obchodních vztahů s naší firmou. Zaměstnanci nesmí přijímat nebo poskytovat nepoctivé výhody v rámci obchodních vztahů s třetími stranami bez ohledu na jejich výši a nesmí přijímat nebo poskytovat peněžité nebo nepeněžité dary, které by mohly vést k pochybnostem o mravní integritě nebo nezávislosti firmy Geberit. Tyto požadavky vycházejí ze směrnic o přijímání darů, které jsou závazné pro všechny zaměstnance (viz také pravidla pro přijímání darů na intranetu Geberit). 12

13 Mnoho reálných nebo potenciálních konfliktů zájmů může být vyřešeno způsobem, který je přijatelný jak pro dotčeného zaměstnance, tak pro firmu. Pokud vznikne konflikt zájmů, dotyčný zaměstnanec to musí nahlásit svému nadřízenému, aby mohla být situace vhodně vyřešena Prosazování zájmů, lobbování Prosazování zájmů firmy Geberit probíhá v souladu s místními zákony a řídí se principy čestnosti, slušnosti, přesnosti a úplnosti informací a transparentnosti. Naše lobbovací aktivity jsou pod přísným dohledem interního monitorování. Představitelé externích agentur nebo sdružení musí při politickém prosazování zájmů jednat v souladu s pravidly platnými ve firmě Geberit Komunikace, kontakt s médii, vztahy s investory Komunikujeme otevřeně a čestně. Náš Kodex chování je veřejně přístupný na internetu. Je pro nás důležité, aby naši zákazníci, investoři, dodavatelé a jiní externí partneři věděli, jak vnímáme etiku našeho podnikání a co od naší firmy mohou očekávat. S představiteli médií komunikujeme jednotným, otevřeným a zdvořilým způsobem. Pokud je to možné, jsou naši zaměstnanci informováni ve stejný čas a stejným způsobem jako média a další naši partneři. Za komunikaci s médii, finančními analytiky a investory odpovídá naše oddělení Koncernové komunikace a vztahů s investory. Všichni zaměstnanci musí směrovat dotazy ze strany médií a investorů na toto oddělení Reklama, marketing a prodej Náš marketing, reklama a prodejní strategie se řídí našimi etickými normami a všemi příslušnými zákony a kodexy chování. O kvalitě a přednostech našich výrobků a služeb se vyjadřujeme pravdivě. Srovnávání s výrobky konkurence provádíme jen na základě faktů a pouze v zemích, kde to zákon nezakazuje Ochrana firemního majetku Spolehlivě chráníme jmění, majetek a zdroje, které patří firmě a používáme je výhradně pro pracovní účely. V žádném případě je nelze využít pro získání osobního zisku nebo výhod. S obchodním tajemstvím nakládáme důvěrně, chráníme ho a používáme ho výhradně pro účely firemního podnikání. Námi získané interní informace z oblasti výzkumu a vývoje, výrobních dat, nákladů, cen, obratu, zisku, trhu, zákazníků a obchodních metod jsou firemním vlastnictvím a bez příslušného souhlasu nesmí být sdělovány externím stranám, pokud to nevyžaduje zákon Smluvní závazky a správa dokumentace Svědomitě plníme naše smluvní závazky. Všechny smlouvy jsou náležitě písemně zdokumentovány podle právních předpisů a příslušných účetních standardů. 13

14 Vedeme přesné a kompletní podnikové záznamy a všechny firemní zprávy, protokoly a účetní dokumenty jsou vytvářeny a uchovávány v souladu s platnými zákony a příslušnými firemními standardy. Veškeré firemní procesy správně a úplně dokumentujeme. Naše správa firemní dokumentace zahrnuje vytváření, uchovávání a skartaci dokumentů. Veškerou dokumentaci související s naším podnikáním (včetně elektronických dat a mikrofilmů) archivujeme po dobu stanovenou zákonem. Vnášet nesprávné nebo zavádějící záznamy do knih a zápisů patřících koncernu Geberit je přísně zakázáno. Naši zaměstnanci nesmí překračovat své vnitrofiremní pravomoci a nesmí se účastnit aktivit, které by mohly vést k zakázanému jednání Podvody a krádeže Zavazujeme se, že všechny případy podvodů, zpronevěry a krádeží spojené s naší firmou okamžitě nahlásíme (nadřízenému, personálnímu manažerovi nebo přes Etickou linku) a interně vyšetříme. Dotčení zaměstnanci musí být soudně stíháni, a pokud si to vyžádají okolnosti, bude s nimi rozvázán pracovní poměr. Dokonce i podezření ze spáchání podobného činu musí být okamžitě nahlášeno Zneužívání informací a nepovolené transakce Respektujeme právo našich zaměstnanců provádět finanční investice a motivujeme je k tomu, aby si kupovali akcie naší firmy. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat zákony o zneužívání informací v obchodním styku. Naši zaměstnanci nesmí využívat důvěrných informací pro obchodování s akciemi společnosti Geberit nebo akciemi jiných firem za účelem osobního zisku nebo zisku jiné osoby. Nevyzrazujeme důležité a neveřejné informace třetím stranám. To se týká také přátel, příbuzných, zákazníků a dodavatelů. Pokud se zaměstnanec dozví důležitou, neveřejnou informaci, nesmí tuto informaci použít k obchodování s cennými papíry nebo z ní jiným způsobem profitovat. Porušení těchto pravidel bude trestně stíháno Sponzorství a dary politickým stranám Neposkytujeme žádné dary politickým stranám, politickým sdružením nebo jednotlivcům, kteří zaujímají politické posty. Podporujeme ale nepolitické organizace (například v sociálním nebo ekologickém sektoru) formou peněžitých a nepeněžitých darů v přiměřeném objemu. Naše podpůrné projekty jsou postaveny na principu pomáhat ostatním, aby si pomohli sami. Poskytujeme naše materiály lidem v nouzi a předáváme jim své znalosti. Děláme to proto, že chceme zlepšovat jejich situaci v dlouhodobém časovém horizontu Mezinárodní obchodní sankce a embarga Plně respektujeme zákazy a nařízení všech mezinárodních obchodních směrnic. 14

15 Respektujeme sankce a embarga týkající se obchodování na světovém trhu zavedené různými státy a mezinárodními organizacemi jako např. OSN. Všichni zaměstnanci musí být obeznámeni s příslušnými zákony a mezinárodními předpisy, které souvisí s výkonem jejich pracovních povinností. V případě pochyb se naši zaměstnanci mohou obrátit na odpovědného odborníka na export a celní předpisy nebo na firemního právníka Obchodování s totalitními režimy Zásadně a kategoricky odmítáme porušování sankcí a embarg zavedených OSN. Jestliže OSN označí nějaký stát jako stát s represivním režimem, zvážíme každý jednotlivý případ a rozhodneme, jestli je v širším zájmu obyvatelstva dané země, abychom i nadále dodávali naše výrobky a služby za účelem zvýšení kvality jejich života. 8. Ručíme za naše výrobky Změny na trzích, ve vědě a ve společnosti vnímáme jako příležitosti k vývoji nových výrobků, služeb a pracovních postupů. V průběhu této činnosti klademe velký důraz na šetrné nakládání s přírodními zdroji. Vyvíjíme inovativní, spolehlivé a vysoce kvalitní výrobky, které budou, jak věříme, udržitelným způsobem zvyšovat kvalitu našich životů Odpovědnost za vady výrobku Během vývoje našich výrobků usilujeme o prvotřídní výkon. Vyvíjíme proto výrobky, které ideálním způsobem řeší potřeby našich zákazníků, smluvních partnerů a odběratelů. Vysokou kvalitou rozumíme co nejlepší funkčnost, spolehlivost a bezpečnost použití. Během tohoto procesu se řídíme principem nulové chyby. Naše oddělení Produktového vývoje odpovídá za to, že výrobky budou bezpečné a uživatelsky příjemné a že budou odpovídat všem technickým normám a legislativním požadavkům. Pozorně se snažíme odhalit všechna možná nebezpečí a vyhodnotit rizika spojená s používáním těchto výrobků. Obecně řečeno, výrobky a služby Geberit představují pro zákazníky velmi nízké bezpečnostní a zdravotní riziko. Přesto z preventivních důvodů kontrolujeme a zajišťujeme požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost všech výrobků v každé fázi jejich vzniku, od vývoje, certifikace, výroby a skladování přes jejich používání až po jejich likvidaci. Garantujeme bezpečné a vyhovující použití našich výrobků během celého životního cyklu. Naši zaměstnanci a zákazníci jsou v tomto směru řádně poučeni. Pokud by některý náš výrobek nebo jeho používání mohlo představovat zvýšené zdravotní nebo bezpečnostní riziko, naše oddělení Technické autorizace se postará o to, aby byla tato skutečnost transparentně sdělena našim zákazníkům Duševní vlastnictví patenty Odborné znalosti získané firmou Geberit a naše duševní vlastnictví jsou klíčovými zdroji, které musí být chráněny každým jednotlivým zaměstnancem. Na duševní vlastnictví a obchodní 15

16 tajemství se vztahuje nejpřísnější stupeň utajení. Duševním vlastnictvím rozumíme mimo jiné autorská práva, patenty, užitné vzory, design, obchodní značky a obchodní tajemství. Naši zaměstnanci nesmí vyzradit informace týkající se našich technických, technologických a obchodních znalostí třetím stranám. Obdobně se zavazujeme k tomu, že budeme respektovat práva třetích stran na jejich duševní vlastnictví a neporušíme platná patentová práva jiných osob a firem. 16

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Kodex jednání. www.gw-world.com

Kodex jednání. www.gw-world.com Kodex jednání www.gw-world.com Stav 07/2012 DO_01_01_003_ZEN CZ Slovo úvodem Rodinný podnik Gebrüder Weiss (GW) si již po generace uvědomuje svou odpovědnost za dodržovámí a šíření etických hodnot. Tyto

Více

Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group

Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Vydavatel: Raben Group Autor: Etická komise společnosti Raben Tým: Marketingový tým společnosti Raben Cílová skupina: Dodavatelé společnosti

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com

Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES. www.reiwag.com Kodex chování REIWAG FACILITY SERVICES www.reiwag.com Předmluva vedení společnosti Vážené kolegyně, vážení kolegové, Společnost Reiwag Facility Services s.r.o. považuje za svůj podnikatelský úkol, poskytovat

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

KoDex PrAviDel chování

KoDex PrAviDel chování KoDex PrAviDel chování Kodex chování společnosti Wilh. Werhahn KG Následující kodex chování platí pro všechny společnosti koncernu Werhahn. Jejich úkolem je převzetí a zavedení kodexu. Povinností příslušných

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group

Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Vydavatel: Raben Group Autor: Etická komise společnosti Raben Tým: Marketingový tým společnosti Raben Cílová skupina: Dodavatelé společnosti

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM

KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM KODEX CHOVÁNÍ SKUPINY THIMM I. PREAMBULE Skupina THIMM (tzn. THIMM Verpackung (včetně THIMM Print), THIMM Packaging CZ, THIMM Packaging RO, THIMM SCHERTLER Verpackungssysteme, THIMM SCHERTLER Packaging

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA LEDEN 2015 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva SPOLANA a.s. 7 III Firemní hodnoty a Etický kodex

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 KODEX CHOVÁNÍ POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2 OBCHODNÍ ZÁSADY 4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 ETICKÝ VÝBOR 14 ETICKÁ CHARTA 18 OBSAH 1 Poselství generálního ředitele Total je velkou mezinárodní společností,

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Občanská práva a občanské povinnosti: Naše obchodní zásady

Občanská práva a občanské povinnosti: Naše obchodní zásady Občanská práva a občanské povinnosti: Naše obchodní zásady Anglo American plc se svými dceřinnými společnostmi se už dlouho angažuje ve svém společenském okolí a investuje do něj. Dosahovat nadstandardních

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Zásady chování skupiny Porsche Holding

Zásady chování skupiny Porsche Holding HOLDING GMBH Zásady chování skupiny Porsche Holding Obsah Předmluva 4 Oblast platnosti 6 Všeobecné požadavky na chování 7 Odpovědnost za dobrou pověst společnosti Porsche Holding 7 Odpovědnost za základní

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Povinné zásady Červen 2010. Zásady podnikání společnosti Nestlé

Povinné zásady Červen 2010. Zásady podnikání společnosti Nestlé Povinné zásady Červen 2010 Zásady podnikání společnosti Nestlé Mapa zásad a politik Nestlé Deset zásad pro podnikání Spotřebitelé Lidská práva a pracovní postupy Naši lidé 1 Výživa, zdraví a zdravý životní

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL 2010 ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL OBSAH 2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY 3 1. JAK POUŽÍVAT KODEX 4 2. PROFESNÍ CHOVÁNÍ 4 Střet zájmů 4 Zneužívání interních obchodních informací a zákaz používání důvěrných

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více