Kodex chování Leden 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex chování Leden 2015"

Transkript

1 Kodex chování Leden 2015

2 Obsah 1. Geberit zavazuje Hodnoty a zásady Dodržování zákonů Cíle a cílové skupiny Kodexu chování Vzorové příklady a školení Linka integrity Porušení a důsledky Pravidelné kontroly Platnost Práva a pracovní podmínky Firemní kultura Lidská práva Podporujeme rozmanitost Diskriminace, obtěžování, šikana Mzda a další vzdělávání Podíl na úspěchu firmy Mít hlas Soutěžní právo Úplatky, korupce, protekce Zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí Zdraví, bezpečnost práce a prevence Ochrana životního prostředí a využívání přírodních zdrojů Společnost Místní prostředí Dialog se zainteresovanými stranami Sociální odpovědnost Kodex chování pro dodavatele a obchodní partnery

3 7. Etika zaměstnanci a firmy Používání moderních informačních technologií Ochrana dat, důvěrnost informací a duševní vlastnictví firmy Konflikt zájmů, dary Prosazování zájmů, lobbování Komunikace, kontakt s médii, vztahy s investory Reklama, marketing a prodej Ochrana firemního majetku Smluvní závazky a správa dokumentace Podvody a krádeže Zneužívání informací a nepovolené transakce Sponzorství a dary politickým stranám Mezinárodní obchodní sankce a embarga Obchodování s totalitními režimy Ručíme za naše výrobky Odpovědnost za vady výrobku Duševní vlastnictví patenty

4 Předmluva Vážení zaměstnanci, Geberit je mezinárodní firma, která dodává na světový trh vysoce kvalitní výrobky a poskytuje komplexní služby v oblasti sanitární techniky. Náš současný i budoucí úspěch závisí na naší odhodlanosti dostát svým závazkům. Jsme připraveni rozvíjet naši společnost udržitelným způsobem a vzali jsme na sebe také sociální, ekonomickou a ekologickou odpovědnost. Hodnota naší firmy a její dlouhodobý úspěch závisí na naší dobré pověsti a schopnosti udržet si důvěru partnerů. Je proto nezbytné řídit se přísnými etickými zásadami a jednat čestně a poctivě. Naši podnikovou kulturu spoluvytváří každý z vás. Proto je nutné, abychom si všichni uvědomovali svou zodpovědnost. Aktualizované vydání Kodexu chování stanovuje, co od vás Geberit jako váš zaměstnavatel očekává. Navazuje na Kodex chování vydaný v roce 2007 a tímto ho nahrazuje. Kodex chování je závazný pro všechny zaměstnance firmy Geberit jako orientační rámec pro eticky a právně korektní jednání. Obsahuje praktické pokyny a odkazy na další užitečné informace. Kodex chování vytváří základ pro naši každodenní práci v dynamickém mezinárodním prostředí. Očekáváme od každého zaměstnance firmy, že se s tímto Kodexem seznámí a bude se podle něj bezvýhradně řídit. Jsme si vědomi, že nemůžeme slovy popsat každou možnou profesní situaci a opatřit ji odpovídajícím návodem k jednání. Pokud si nebudete jistí, jak se správně zachovat, obraťte se prosím na vašeho nadřízeného. Jestliže pojmete podezření na porušení Kodexu chování, neváhejte a oznamte to. Zasadíme se o to, aby bylo každé porušení zásad Kodexu prověřeno s příslušnými důsledky pro odpovědné osoby. Neposuzujeme naše úspěchy jen podle výsledků, ale také podle způsobu, jakým jich bylo dosaženo. Jestliže budeme dodržovat zásady vytyčené v tomto Kodexu, budeme moci být na svoje chování a na svou práci hrdí. Prosím najděte si čas a pročtěte si Kodex chování, abyste se seznámili s jeho obsahem a mohli se jím řídit ve vaší každodenní práci. Počítám s vaší podporou. Jménem představenstva společnosti Geberit 4

5 1. Geberit zavazuje Jsme přední světový výrobce v oboru sanitární techniky a uvědomujeme si zodpovědnost, která plyne z této pozice. Dodržujeme národní a nadnárodní zákony za účelem vytváření volných a rovných obchodních příležitostí a snažíme se být vzorným příkladem etického, ekologicky ohleduplného a sociálně přijatelného podnikání Hodnoty a zásady Naše hlavní zásady a hodnoty jsou obsaženy v publikaci Geberit Kompas, která poskytuje naší mezinárodní společnosti rámec, v mezích kterého se snažíme realizovat naše vize a cíle. Transparentnost informací, intenzivní dialog a poctivost každého jednotlivce nejsou jen naším přáním, jsou nutností. Kompas je konkrétním vyjádřením naší firemní kultury a klíčovým prvkem našeho úspěchu. (http://www.geberit.com/media/local_media/publikationen/allgemein/geberit_kompass.pdf) 1.2. Dodržování zákonů Dodržujeme místní, národní a mezinárodní zákony, směrnice a normy, které se týkají našeho podnikání. Často plníme naše povinnosti nad rámec toho, co je legislativou vyžadováno jako nezbytné minimum. To se týká nejen našeho podnikání v určité zemi nebo regionu, ale také mimo tuto zemi, pokud to významně ovlivňuje soutěž v daném státě nebo regionu Cíle a cílové skupiny Kodexu chování Světový obchod je čím dál složitější a provázanější a naše podnikatelská rozhodnutí jsou ovlivňována mnoha legislativními a jinými předpisy. Jako nadnárodní koncern produkující špičkové výrobky a poskytující služby v oblasti sanitární techniky potřebujeme srozumitelná pravidla chování, abychom byli schopni úspěšně spolupracovat s různými interními a externími partnery a institucemi. Soubor takových pravidel chování je obsažen v tomto plně aktualizovaném Kodexu chování, který navazuje na první Kodex chování z roku 2007 a plně ho nahrazuje. Tento Kodex stanovuje zásady, jejichž dodržování koncern Geberit očekává od svých zaměstnanců. Je závazný pro všechny zaměstnance firmy Geberit, včetně manažerů, výkonné rady a představenstva koncernu. Tímto Kodexem bychom se měli řídit v naší každodenní práci, abychom sladili naše podnikatelské aktivity s vysokými etickými standardy a platnými zákony Vzorové příklady a školení Nejen manažeři, ale každý jednotlivý zaměstnanec je příkladem pro ostatní. Proto musí každý znát Kodex chování a chovat se podle něho. Kontinuální školení všech zaměstnanců zvyšuje povědomí o etických otázkách a ukazuje, jak se správně chovat v kritických situacích. Pomáhá nám uvědomovat si naši zodpovědnost a spolupracovat na tom, abychom společně dostáli našim závazkům kdykoliv a kdekoliv na světě. Manažeři musí proto zajistit, aby si jejich zaměstnanci Kodex chování přečetli, porozuměli mu a chovali se podle něho. Vyvinuli jsme interaktivní podpůrný program, jehož cílem je ukázat důležitost etiky v podnikání. Objasňuje klíčové zásady, které tvoří základ našeho Kodexu chování. 5

6 1.5. Linka integrity Zaměstnanci, kteří upozorní na případy porušení zákona, etických norem nebo Kodexu chování jednají správně a v souladu s hodnotami a zásadami koncernu Geberit. Vedení koncernu Geberit musí být o narušení etických zásad informováno, aby mohlo být rychle a spolehlivě vyřešeno. Otevřeným poukázáním na podobné problémy chrání zaměstnanci sebe, své kolegy a práva a zájmy firmy Geberit. Obecně v takových případech doporučujeme osobní schůzku s nadřízeným. Pro případ vážných porušení zákonů a norem mají naši zaměstnanci k dispozici linku integrity Geberit. Přes ni mohou anonymně nahlásit například sexuální obtěžování ze strany nadřízeného nebo přijímání úplatků. Linku integrity provozuje externí firma se zkušenostmi v této oblasti. Lze ji použít 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu prostřednictvím telefonu nebo zabezpečené webové stránky v každé zemi, kde se nachází naše pobočky. Nahlášení jsou samozřejmě přísně důvěrná. Každé z nich důkladně prošetříme, abychom se ujistili, jestli opravdu došlo k porušení zákona nebo norem. Pokud se to potvrdí, jsou přijata odpovídající opatření. (Naši zaměstnanci mohou získat další informace o lince integrity na intranetu Geberit.) 1.6. Porušení a důsledky Tento Kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Postihy v případě jeho porušení závisí na závažnosti jednotlivých případů. Kromě napomenutí může být s viníkem ve vážných případech rozvázán pracovní poměr Pravidelné kontroly Dodržování Kodexu chování je kontrolováno v rámci výroční externí zprávy za daný finanční rok. Uskutečňuje se prostřednictvím obsáhlých dotazníků, které musí vyplnit výkonní ředitelé všech poboček. Jejich výsledky jsou zahrnuty do zprávy o udržitelném rozvoji. (http://www.geberit.com/master/content/media/global_media/group/unternehmen/nachhaltigkeit/ Sustainability_performance_report_fy2013_de.pdf) 1.8. Platnost Tento Kodex chování je platný pro následujících pět let. Pokud si jeho podoba vyžádá zásadní změny, může být upraven ještě před uplynutím této lhůty. Dokumenty, nařízení a pokyny vztahující se k tomuto Kodexu nejsou touto lhůtou dotčeny a mohou být upravovány nezávisle na ní. 2. Práva a pracovní podmínky Respektujeme všechny místní zákoníky práce a rovněž normy chování a společenské konvence na místní, národní a mezinárodní úrovni. Kromě toho jsme se zavázali jednat v souladu s principy Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodní organizace práce (MOP) Firemní kultura Náš úspěch je založen na vysokých etických standardech, silném týmovém duchu, nadšení pro naši firmu, skromnosti a ochotě neustále se přizpůsobovat změnám. 6

7 Jenom zdravá a živá firemní kultura může zajistit dlouhodobý úspěch v dnešním náročném světě podnikání. Páteří této kultury jsou naši zaměstnanci působící po celém světě. Proto bereme naši odpovědnost a příkladnou funkci atraktivního zaměstnavatele velmi vážně. Chováme se transparentně, jsme si vědomi naší zodpovědnosti a striktně dodržujeme platné zákony. Naše chování je založeno na důvěře, vzájemném respektu a otevřené a upřímné komunikaci. Tyto normy ovlivňují naše každodenní chování a vztahy ke kolegům a všem našim partnerům Lidská práva Kategoricky odmítáme jakoukoliv formu dětské nebo nucené práce a to stejné očekáváme od našich dodavatelů a ostatních obchodních partnerů. Snažíme se v nejvyšší možné míře minimalizovat toto riziko a vyžadujeme, aby naši dodavatelé striktně dodržovali veškeré standardy a ustanovení platných zákoníků práce. (Viz též náš Kodex chování pro dodavatele, x.pdf) Zavazujeme se respektovat lidskou důstojnost a lidská práva a chránit osobnost každého našeho zaměstnance Podporujeme rozmanitost Naše firma si cení rozmanitosti a snaží se vytvářet takové pracovní prostředí, které umožní každému zaměstnanci rozvinout ve firmě celý svůj potenciál. Podporujeme pestrost a různost a zavazujeme se poskytovat rovné příležitosti všem bez ohledu na pohlaví, národnost, barvu pleti, věk, náboženské vyznání, státní příslušnost nebo jakékoliv jiné možné příčiny diskriminace. V souladu s platným národním a mezinárodním právem budujeme spravedlivé a antidiskriminační zaměstnanecké vztahy. V našem rozhodování o přijetí do práce, poskytnutí školení nebo povýšení hraje roli pouze individuální výkon uchazeče, jeho schopnosti a potenciál ve vztahu k požadavkům na danou pracovní pozici Diskriminace, obtěžování, šikana Naše společnost je aktivní po celém světě, a proto si velmi ceníme kulturní pestrosti, která přispívá k inspirujícímu pracovnímu prostředí. Tato kulturní různorodost má mnoho výhod, ale zároveň vyžaduje citlivou komunikaci, která předejde nedorozumění a konfliktům. Netolerujeme diskriminaci nebo šikanu na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, přesvědčení, národnosti, zdravotního handicapu, věku, sexuální orientace, fyzického nebo mentálního postižení, manželského stavu, politických názorů nebo jiných důvodů stanovených zákonem. Naším cílem je vytvářet pro naše zaměstnance bezpečné pracovní prostředí. Společnost Geberit netoleruje žádnou formu násilí na pracovišti. To se vztahuje také na výhružky, výhružná gesta, ponižování, urážky a podobné chování. 7

8 Naší hlavní prioritou je spravedlnost. Vybízíme všechny zaměstnance, kteří jsou obětí diskriminace nebo obtěžování nebo jsou svědky podobného chování, aby takové případy nahlásili svým nadřízeným nebo přes Etickou linku Mzda a další vzdělávání Geberit vyplácí tržní mzdy a dodržuje minimální mzdy stanovené zákonem. Rovněž podporujeme další osobní a profesní rozvoj našich zaměstnanců. Pořádáme školicí programy různých úrovní pro potenciální i zkušené manažery. Mladým lidem nabízíme širokou řadu základních školení s perspektivou možného budoucího zaměstnání pro absolventy. Předáváme jim nejen naše odborné znalosti, ale také je podporujeme v projevení vlastní iniciativy, budování pocitu vlastní zodpovědnosti, rozvíjení týmových dovedností a pomáháme jim v jejich profesním rozvoji Podíl na úspěchu firmy Prostřednictvím programu zaměstnaneckých akcií poskytujeme našim zaměstnancům možnost podílet se za výhodných podmínek na ekonomickém úspěchu firmy Mít hlas Zaměstnanci by měli být schopni spoluutvářet podobu firmy. Mají samozřejmě právo zaměstnanecké účasti stanovené zákonem a kolektivní smlouvou. Společnost Geberit se aktivně zapojuje do dialogu s profesními sdruženími a zástupci zaměstnanců. 3. Soutěžní právo Naše firma se jednoznačně a otevřeně hlásí k volné soutěži. Zaměstnanci společnosti Geberit musí dodržovat všechna platná ustanovení týkající se hospodářské soutěže a antitrustových zákonů. Ručíme za to, že naše podnikatelské vztahy s dodavateli, zákazníky a konkurenty jsou v souladu s antitrustovými zákony a dalšími zákony zabezpečujícími volnou a svobodnou soutěž, bez ohledu na to, v jaké zemi jsme podnikatelsky aktivní. Ve všech našich podnikatelských aktivitách a obchodních smlouvách dodržujeme antitrustové zákony a zákony zabezpečující volnou a svobodnou soutěž. Manipulování s cenami, utváření kartelových dohod a jiné aktivity narušující volnou soutěž jsou kategoricky zakázány. 4. Úplatky, korupce, protekce Přísně dodržujeme veškerá nařízení a zákony namířené proti korupci a úplatkářství. Jako člen Transparency International se hlásíme k vysokým standardům boje proti korupci. Geberit se zavazuje dodržovat nejpřísnější etické normy ve všech vztazích s obchodními partnery. Naši zaměstnanci nesmí nikoho uplácet, sami nesmí přijímat úplatky a nesmí se dopouštět žádného jiného korupčního chování. Všichni zaměstnanci společnosti Geberit nesmí poskytovat jednotlivcům nebo firmám jakékoliv nepoctivé výhody k uzavření obchodních kontraktů, ať už přímo nebo nepřímo. Mezi nepoctivé 8

9 výhody patří neschválené slevy, úplatky, provize, tajné platby a všechny ostatní nepoctivé materiální výhody. Tato zásada platí po celém světě a týká se všech obchodních transakcí, kterých se Geberit účastní. Porušení nařízení a zákonů, které zakazují nekalou soutěž, může vést k občanskému a trestnímu stíhání firmy Geberit a odpovědných zaměstnanců. Existují interní pravidla ohledně přijímání darů, jejichž cílem je boj proti korupci a naši zaměstnanci jsou v této oblasti proškoleni. Během interních auditů výrobních závodů a obchodních zastoupení jsou zkoumány možné korupční aktivity. Mimořádným kontrolám jsou podrobována obchodní zastoupení v zemích, ve kterých existuje podle organizace Transparency International zvýšené riziko korupce. Naši zaměstnanci mohou přijímat pouze takové dary, služby a pozvánky, které jsou součástí běžného a legálního podnikání. K obcházení příslušných zákonů nesmí být využity služby třetích stran. 5. Zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců jsou naší hlavní prioritou. Striktně dodržujeme všechny platné zákony, které upravují požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Našim zaměstnancům zaručujeme bezpečné pracovní prostředí. Usilujeme o rovnováhu mezi ekonomickými, ekologickými a sociálními cíli. Jednoznačně odmítáme bezohlednou honbu za ziskem na úkor životního prostředí Zdraví, bezpečnost práce a prevence Klademe velký důraz na přísnou ochranu zdraví a zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a snažíme se dosáhnout nulové úrazovosti. Pokud přesto dojde k nehodě, situaci důkladně analyzujeme a přijmeme opatření, která podobným nehodám do budoucna zabrání. Následně kontrolujeme účinnost těchto opatření. V rámci našeho Bezpečnostního systému Geberit (Geberit Safety System, GSS) si stanovujeme cíle a usilujeme o neustálé zlepšování bezpečnostních podmínek. Naši zaměstnanci se musí ujistit, že je jejich pracovní místo bezpečné a nehrozí zde žádná zdravotní rizika. Musí dodržovat všechny směrnice týkající se ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Všechny nedostatky a porušení těchto směrnic se musí okamžitě hlásit a co nejrychleji odstranit. Z preventivních důvodů naše zaměstnance pravidelně proškolujeme na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. Dbáme na to, aby každé pracovní místo a celkové pracovní prostředí přispívalo k fyzickému a duševnímu zdraví. Zaměstnancům, kteří se nachází v složité životní situaci nebo mají sociální problémy, nabízíme radu a podporu a v případě nutnosti je odkazujeme na externí specialisty Ochrana životního prostředí a využívání přírodních zdrojů Společnost Geberit je po celém světě uznávána pro svou mimořádně pokročilou strategii udržitelného rozvoje. Naším cílem je udržet si i nadále toto výjimečné postavení v dodržování vysokých standardů udržitelného rozvoje. 9

10 Jako ekologicky odpovědná firma již mnoho let dbáme na šetrné zacházení s energiemi, vodou a dalšími přírodními zdroji. Naše různé aktivity na tomto poli a uvažování v dlouhodobém horizontu přispívá k zmenšování globálního problému s emisemi CO 2. Snažíme se, aby ekologický dopad naší činnosti na životní prostředí byl co nejmenší, a proto důsledně dodržujeme veškeré zákony, mezinárodní směrnice a standardy platné v našem oboru podnikání. V mnohých našich iniciativách zacházíme dokonce nad rámec povinností stanovených zákonem. V rámci naší environmentální a energetické strategie si stanovujeme konkrétní cíle udržitelného rozvoje. Tak postupně zlepšujeme náš přístup k životnímu prostředí a snižujeme spotřebu energie. Environmentální kritéria zohledňujeme ve všech našich činnostech a rozhodovacích procesech a v celém řetězci našeho podnikání. Usilujeme o jejich srozumitelné vysvětlování veřejnosti. Ekologickým dopadem se zabýváme také ve fázi vývoje nových výrobků v ekodesign workshopech (viz kapitola 8. Ručíme za naše výrobky), během kterých získávají naše výrobky podobu, která splňuje nejpřísnější požadavky na ochranu životního prostředí a je vhodná pro realizaci udržitelné výstavby. Naši zaměstnanci po celém světě procházejí školením zaměřeným na otázky ekologie. Snažíme se zapojit do ochrany životního prostředí také naše zákazníky, dodavatele a další partnery. Jen společným úsilím budeme schopni efektivně plnit naše závazky a dosáhnout skutečně udržitelného rozvoje. 6. Společnost Jsme součástí širší společnosti a chceme pro ni být pozitivním přínosem. Sledujeme pozorně zájmy různých zainteresovaných skupin v našem okolí, snažíme se s nimi komunikovat a aktivně řešit možné konflikty. Jsme si vědomi toho, že jako lídři v našem oboru musíme jít příkladem a bereme tuto naši roli velmi vážně Místní prostředí Věříme, že je důležité účastnit se života v místních komunitách tam, kde jsme podnikatelsky aktivní, například formou podpory kulturních a sportovních akcí a obecně prospěšných organizací. V místě našeho podnikání vytváříme ekonomické, zdravotní a sociální benefity. Respektujeme místní zvyklosti a tradice a snažíme se zapojit do dialogu s lokální komunitou. Bereme také v úvahu ekologické aspekty daného regionu, a pokud se zde vyskytují problémy, aktivně je řešíme Dialog se zainteresovanými stranami Usilujeme o otevřený a upřímný dialog a výměnu informací se všemi zainteresovanými stranami (včetně investorů, médií, kontrolních orgánů, úřadů) v souladu s našimi firemními hodnotami. Velký význam spatřujeme v budování dlouhodobých partnerských vztahů založených na vzájemné důvěře. 10

11 6.3. Sociální odpovědnost Jsme přesvědčeni, že je naší společenskou povinností udržitelným způsobem přispívat ke zlepšování kvality života. Cílem našich sociálních projektů je pomoci lidem v rozvojových zemích získat více informací a lepší přístup k základním hygienickým zařízením. To nejen pomůže zlepšit jejich životní podmínky, ale také přispěje k realizaci programu rozvojových cílů tisíciletí pod záštitou OSN. Společnost Geberit dodává sociálním projektům nejen finanční prostředky a materiál, ale zároveň tyto projekty vymýšlí, řídí a koordinuje se svými zaměstnanci a účastníky školení. Kromě toho poskytuje zvláštní podporu organizacím a projektům, které řeší problémy s pitnou vodou, hygienou a sanitárními zařízeními (např. Helvetas). Našim zaměstnancům umožňujeme podílet se na těchto formách sociální pomoci tím, že jim nabízíme účast v dobrovolnických programech a sociálních školicích projektech Kodex chování pro dodavatele a obchodní partnery Jako nadnárodní koncern považujeme za svou povinnost podřídit etickým zásadám také vztahy s našimi partnery především dodavateli, subdodavateli a obchodními partnery. Od našich partnerů očekáváme dodržování stejných etických standardů jako od našich zaměstnanců. Naši dodavatelé by měli respektovat zásady stanovené v Kodexu chování pro dodavatele. Musí si vést záznamy, které dokládají soulad s těmito požadavky a na vyžádání musí tyto záznamy kdykoliv předložit. Porušení těchto závazků považujeme ze strany dodavatele za vážné narušení smluvních podmínek, které může vést až k ukončení smluvní spolupráce. (http://www.geberit.com/media/local_media/publikationen/allgemein/lieferanten_verhaltenskod ex.pdf) 7. Etika zaměstnanci a firmy Upřímnost, čestnost a poctivost jsou klíčovými pilíři podnikové kultury Geberit. Ovlivňují každodenní chování, vzájemné vztahy a vztahy s našimi partnery (včetně zákazníků, dodavatelů, veřejnosti). V tomto smyslu má naše chování dopad na celou společnost, a proto vybízíme naše zaměstnance, aby šli dobrým příkladem ostatním Používání moderních informačních technologií Naši zaměstnanci na celém světě jsou povinni dodržovat koncernové směrnice ohledně používání moderních informačních technologií. Tato nařízení poskytují jasný a závazný rámec, který vymezuje správné používání informačních technologií. Sociální média přináší nové způsoby komunikace se zákazníky, kolegy a vnějším světem. Každý zaměstnanec je osobně zodpovědný za správné používání těchto médií. Zmiňované směrnice poskytují zaměstnancům vodítko pro používání sociálních sítí k prospěchu svému i celé naší firmy Ochrana dat, důvěrnost informací a duševní vlastnictví firmy Od našich zaměstnanců požadujeme, aby pečovali o majetek firmy a chránili ho před poškozením, zničením a krádeží. 11

12 Společnost Geberit klade důraz na ochranu dat a stanovila zásady, kterými se musí každý bez výhrady řídit během jakéhokoliv nakládání s daty uvnitř koncernu Geberit a během komunikace s třetími stranami. Osobní údaje našich zaměstnanců považujeme za přísně důvěrné a striktně dodržujeme nařízení týkající se ochrany osobních údajů platná v odpovídajících zemích. Zpracování osobních údajů v jakékoliv formě (např. informace o zaměstnancích, zákaznících a dodavatelích) musí probíhat v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a s interními předpisy firmy Geberit. S důvěrnými informacemi v jakékoliv podobě a formě nakládáme opatrně. Veškeré důvěrné informace včetně technických, obchodních, právních informací a obchodních tajemství jsou důležitým majetkem firmy. Zasluhují si stejnou ochranu jako materiální majetek. Zaměstnanci musí zajistit, aby informace této povahy nebyly vyzrazeny neoprávněným osobám uvnitř nebo vně naší firmy. Musí rovněž zajistit, aby tyto informace zůstaly důvěrné také ve vztahu ke třetím stranám, jakými jsou zákazníci a dodavatelé. Důvěrné informace zahrnují mimo jiné technické informace o výrobcích a výrobních procesech, informace o zákaznících a obchodních vztazích se zákazníky, neveřejné zprávy o výnosech a jiné finanční zprávy a dále cenové, nákladové, marketingové a servisní strategie. Tato povinnost přetrvává dokonce i po ukončení pracovního poměru po neomezeně dlouhou dobu Konflikt zájmů, dary Veškeré podnikatelské aktivity musí být prováděny v zájmu společnosti Geberit. Jako zaměstnanci firmy Geberit se musíme vyhýbat situacím, ve kterých by se mohly naše osobní zájmy dostat do konfliktu se zájmy firmy. Aktivity našich rodinných příslušníků nebo přátel mohou vést ke konfliktu zájmů. Neměli bychom se dostávat do situací, ve kterých zájmy naše nebo našich rodinných příslušníků kolidují se zájmy firmy Geberit. Nesmíme zneužít našeho zaměstnání ve firmě Geberit k získání nepoctivých osobních výhod nebo výhod pro naši rodinu nebo přátele. Od našich zaměstnanců vyžadujeme, aby se nezabývali žádným podnikáním, které může vést ke konfliktu zájmů. Nesmí mít žádné další zaměstnání, podnikání nebo investice, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich závazky vůči firmě. Třetí strany, ať už jednotlivci nebo firmy, nesmí nepoctivě těžit ze svých obchodních vztahů s naší firmou. Zaměstnanci nesmí přijímat nebo poskytovat nepoctivé výhody v rámci obchodních vztahů s třetími stranami bez ohledu na jejich výši a nesmí přijímat nebo poskytovat peněžité nebo nepeněžité dary, které by mohly vést k pochybnostem o mravní integritě nebo nezávislosti firmy Geberit. Tyto požadavky vycházejí ze směrnic o přijímání darů, které jsou závazné pro všechny zaměstnance (viz také pravidla pro přijímání darů na intranetu Geberit). 12

13 Mnoho reálných nebo potenciálních konfliktů zájmů může být vyřešeno způsobem, který je přijatelný jak pro dotčeného zaměstnance, tak pro firmu. Pokud vznikne konflikt zájmů, dotyčný zaměstnanec to musí nahlásit svému nadřízenému, aby mohla být situace vhodně vyřešena Prosazování zájmů, lobbování Prosazování zájmů firmy Geberit probíhá v souladu s místními zákony a řídí se principy čestnosti, slušnosti, přesnosti a úplnosti informací a transparentnosti. Naše lobbovací aktivity jsou pod přísným dohledem interního monitorování. Představitelé externích agentur nebo sdružení musí při politickém prosazování zájmů jednat v souladu s pravidly platnými ve firmě Geberit Komunikace, kontakt s médii, vztahy s investory Komunikujeme otevřeně a čestně. Náš Kodex chování je veřejně přístupný na internetu. Je pro nás důležité, aby naši zákazníci, investoři, dodavatelé a jiní externí partneři věděli, jak vnímáme etiku našeho podnikání a co od naší firmy mohou očekávat. S představiteli médií komunikujeme jednotným, otevřeným a zdvořilým způsobem. Pokud je to možné, jsou naši zaměstnanci informováni ve stejný čas a stejným způsobem jako média a další naši partneři. Za komunikaci s médii, finančními analytiky a investory odpovídá naše oddělení Koncernové komunikace a vztahů s investory. Všichni zaměstnanci musí směrovat dotazy ze strany médií a investorů na toto oddělení Reklama, marketing a prodej Náš marketing, reklama a prodejní strategie se řídí našimi etickými normami a všemi příslušnými zákony a kodexy chování. O kvalitě a přednostech našich výrobků a služeb se vyjadřujeme pravdivě. Srovnávání s výrobky konkurence provádíme jen na základě faktů a pouze v zemích, kde to zákon nezakazuje Ochrana firemního majetku Spolehlivě chráníme jmění, majetek a zdroje, které patří firmě a používáme je výhradně pro pracovní účely. V žádném případě je nelze využít pro získání osobního zisku nebo výhod. S obchodním tajemstvím nakládáme důvěrně, chráníme ho a používáme ho výhradně pro účely firemního podnikání. Námi získané interní informace z oblasti výzkumu a vývoje, výrobních dat, nákladů, cen, obratu, zisku, trhu, zákazníků a obchodních metod jsou firemním vlastnictvím a bez příslušného souhlasu nesmí být sdělovány externím stranám, pokud to nevyžaduje zákon Smluvní závazky a správa dokumentace Svědomitě plníme naše smluvní závazky. Všechny smlouvy jsou náležitě písemně zdokumentovány podle právních předpisů a příslušných účetních standardů. 13

14 Vedeme přesné a kompletní podnikové záznamy a všechny firemní zprávy, protokoly a účetní dokumenty jsou vytvářeny a uchovávány v souladu s platnými zákony a příslušnými firemními standardy. Veškeré firemní procesy správně a úplně dokumentujeme. Naše správa firemní dokumentace zahrnuje vytváření, uchovávání a skartaci dokumentů. Veškerou dokumentaci související s naším podnikáním (včetně elektronických dat a mikrofilmů) archivujeme po dobu stanovenou zákonem. Vnášet nesprávné nebo zavádějící záznamy do knih a zápisů patřících koncernu Geberit je přísně zakázáno. Naši zaměstnanci nesmí překračovat své vnitrofiremní pravomoci a nesmí se účastnit aktivit, které by mohly vést k zakázanému jednání Podvody a krádeže Zavazujeme se, že všechny případy podvodů, zpronevěry a krádeží spojené s naší firmou okamžitě nahlásíme (nadřízenému, personálnímu manažerovi nebo přes Etickou linku) a interně vyšetříme. Dotčení zaměstnanci musí být soudně stíháni, a pokud si to vyžádají okolnosti, bude s nimi rozvázán pracovní poměr. Dokonce i podezření ze spáchání podobného činu musí být okamžitě nahlášeno Zneužívání informací a nepovolené transakce Respektujeme právo našich zaměstnanců provádět finanční investice a motivujeme je k tomu, aby si kupovali akcie naší firmy. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat zákony o zneužívání informací v obchodním styku. Naši zaměstnanci nesmí využívat důvěrných informací pro obchodování s akciemi společnosti Geberit nebo akciemi jiných firem za účelem osobního zisku nebo zisku jiné osoby. Nevyzrazujeme důležité a neveřejné informace třetím stranám. To se týká také přátel, příbuzných, zákazníků a dodavatelů. Pokud se zaměstnanec dozví důležitou, neveřejnou informaci, nesmí tuto informaci použít k obchodování s cennými papíry nebo z ní jiným způsobem profitovat. Porušení těchto pravidel bude trestně stíháno Sponzorství a dary politickým stranám Neposkytujeme žádné dary politickým stranám, politickým sdružením nebo jednotlivcům, kteří zaujímají politické posty. Podporujeme ale nepolitické organizace (například v sociálním nebo ekologickém sektoru) formou peněžitých a nepeněžitých darů v přiměřeném objemu. Naše podpůrné projekty jsou postaveny na principu pomáhat ostatním, aby si pomohli sami. Poskytujeme naše materiály lidem v nouzi a předáváme jim své znalosti. Děláme to proto, že chceme zlepšovat jejich situaci v dlouhodobém časovém horizontu Mezinárodní obchodní sankce a embarga Plně respektujeme zákazy a nařízení všech mezinárodních obchodních směrnic. 14

15 Respektujeme sankce a embarga týkající se obchodování na světovém trhu zavedené různými státy a mezinárodními organizacemi jako např. OSN. Všichni zaměstnanci musí být obeznámeni s příslušnými zákony a mezinárodními předpisy, které souvisí s výkonem jejich pracovních povinností. V případě pochyb se naši zaměstnanci mohou obrátit na odpovědného odborníka na export a celní předpisy nebo na firemního právníka Obchodování s totalitními režimy Zásadně a kategoricky odmítáme porušování sankcí a embarg zavedených OSN. Jestliže OSN označí nějaký stát jako stát s represivním režimem, zvážíme každý jednotlivý případ a rozhodneme, jestli je v širším zájmu obyvatelstva dané země, abychom i nadále dodávali naše výrobky a služby za účelem zvýšení kvality jejich života. 8. Ručíme za naše výrobky Změny na trzích, ve vědě a ve společnosti vnímáme jako příležitosti k vývoji nových výrobků, služeb a pracovních postupů. V průběhu této činnosti klademe velký důraz na šetrné nakládání s přírodními zdroji. Vyvíjíme inovativní, spolehlivé a vysoce kvalitní výrobky, které budou, jak věříme, udržitelným způsobem zvyšovat kvalitu našich životů Odpovědnost za vady výrobku Během vývoje našich výrobků usilujeme o prvotřídní výkon. Vyvíjíme proto výrobky, které ideálním způsobem řeší potřeby našich zákazníků, smluvních partnerů a odběratelů. Vysokou kvalitou rozumíme co nejlepší funkčnost, spolehlivost a bezpečnost použití. Během tohoto procesu se řídíme principem nulové chyby. Naše oddělení Produktového vývoje odpovídá za to, že výrobky budou bezpečné a uživatelsky příjemné a že budou odpovídat všem technickým normám a legislativním požadavkům. Pozorně se snažíme odhalit všechna možná nebezpečí a vyhodnotit rizika spojená s používáním těchto výrobků. Obecně řečeno, výrobky a služby Geberit představují pro zákazníky velmi nízké bezpečnostní a zdravotní riziko. Přesto z preventivních důvodů kontrolujeme a zajišťujeme požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost všech výrobků v každé fázi jejich vzniku, od vývoje, certifikace, výroby a skladování přes jejich používání až po jejich likvidaci. Garantujeme bezpečné a vyhovující použití našich výrobků během celého životního cyklu. Naši zaměstnanci a zákazníci jsou v tomto směru řádně poučeni. Pokud by některý náš výrobek nebo jeho používání mohlo představovat zvýšené zdravotní nebo bezpečnostní riziko, naše oddělení Technické autorizace se postará o to, aby byla tato skutečnost transparentně sdělena našim zákazníkům Duševní vlastnictví patenty Odborné znalosti získané firmou Geberit a naše duševní vlastnictví jsou klíčovými zdroji, které musí být chráněny každým jednotlivým zaměstnancem. Na duševní vlastnictví a obchodní 15

16 tajemství se vztahuje nejpřísnější stupeň utajení. Duševním vlastnictvím rozumíme mimo jiné autorská práva, patenty, užitné vzory, design, obchodní značky a obchodní tajemství. Naši zaměstnanci nesmí vyzradit informace týkající se našich technických, technologických a obchodních znalostí třetím stranám. Obdobně se zavazujeme k tomu, že budeme respektovat práva třetích stran na jejich duševní vlastnictví a neporušíme platná patentová práva jiných osob a firem. 16

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA LEDEN 2015 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva SPOLANA a.s. 7 III Firemní hodnoty a Etický kodex

Více

Globální kodex obchodního jednání

Globální kodex obchodního jednání Globální kodex obchodního jednání Vodítko našeho chování, rozhodování a činností Prohlášení týkající se hodnot společnosti Parker My jsme Parker... Naše obchodní činnost se zakládá na historii čestných

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Code of Business Conduct and Ethics

Code of Business Conduct and Ethics Naše podniková kultura je jedinečná. Každý den ji upevňujeme Všichni máme povinnost chránit a propagovat značku a odkaz, který společnost ManpowerGroup po dlouhá desetiletí budovala. To znamená činit správná

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Etický kodex společnosti Panasonic

Etický kodex společnosti Panasonic Etický kodex společnosti Panasonic Etický kodex společnosti Panasonic Etický kodex společnosti Obsah Rozsah použití a dodržování... 4 Kapitola 1: Naše hlavní hodnoty... 5 Kapitola 2: Realizace kodexu v

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64

KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64 NÁŠ ETICKÝ KODEX Tento kodex obsahuje přehled našich hodnot, interních pravidel a principů vyplývajících ze zákonů, které bychom všichni měli dodržovat. 2 3 PŘEDMLUVA DAVEA LEWISE, GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3

Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3 ETICKÝ KODEX Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Naše vize Naší vizí je... Být prvním poskytovatelem pojištění a fi nančních služeb na světě. Vytvoříme bezkonkurenční hodnotu pro naše zákazníky, kolegy, obchodní partnery a

Více

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování NORMY & SMĚRNICE obchodního chování Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více