PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007"

Transkript

1 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2007) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění novel za r. 2007, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují v soustavě podvojného účetnictví ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatelé , vydaných MF ČR, oznámených ve Finančním zpravodaji č /1/2003. Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu s 39 a následujícími, prováděcí vyhlášky, který stanoví uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky pro podnikatele, přehledu o CF a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Příloha je sestavena jak ve formě tabulek, tak popisným způsobem, aby byla zajištěna přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí z účetních aj. písemných podkladů účetní jednotky. Hodnotové údaje jsou uváděny v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace z hlediska externích uživatelů. V příloze jsou k uváděným údajům uvedeny srovnatelné údaje za minulá účetní období, pokud jsou odlišné. 2. Obecné údaje: 2.1 Popis účetní jednotky Založení, charakteristika a hlavní aktivity společnosti TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. ( společnost ) vznikla 21. prosince 2000 zápisem do obchodního rejstříku na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě pod. sp. zn. v oddíle C, vložka Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 1

2 Byla založena jako 50 % dceřinná společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s., IČO , a 50 % dceřinná společnost ETES, s.r.o. Přerov, IČO , v rámci procesu přípravy investiční akce Modernizace a rekonstrukce centrálních zdrojů tepla sídliště Chelčického a sídliště Dolní v Bruntále vč. výstavby plynové kotelny schválením zakladatele TEPLO BRUNTÁL, a.s., tj. Městem Bruntál a představenstvem a.s.. Dne byla sepsána oprávněnými zástupci společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. a ETES, s.r.o. Přerov Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným za účelem realizace projektu přechodu parního vytápění na teplovodní a optimalizace spotřeby tepla ve městě Bruntál dle studie společnosti ETES, s.r.o. vč. pořízení nové topné technologie a způsobu jejího provozování. Současně byl zvolen statutární orgán společnosti dva jednatelé za společníka ETES a jeden jednatel za společníka TEPLO. Zapsaný základní kapitál společnosti ke dni činil 100 tis. Kč.Upsaný vklad byl splacen ve výši 50 % při založení a 50 % dle společenské smlouvy následně. Předmětem činnosti společnosti v prvních měsících bylo zejména projednání a uzavření komplexu obchodních smluv, zabezpečujících realizaci a financování výše uvedené investiční akce v objemu 75 mil. Kč vč. jejich příslušného zajištění. Od pak na základě odkoupení technologie CV Chelčického společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. od PVR Group, s.r.o. Brno uzavřela firma TEPLO ETES Bruntál s.r.o. s mateřskou firmou nájemní smlouvu o provozování této kotelny a dodávala teplo a teplou užitkovou vodu obyvatelstvu a ostatním subjektům na sídlišti Chelčického a Pionýrská. Počátkem roku 2002 však v rámci realizace projektu CZT došlo k přepojení 99 % odběratelů na CV Dolní, provozovanou TEPLO BRUNTÁL, a.s.. Od měsíce května potom zůstala jediným odběratelem společnosti již jen LIMOVA s.r.o. Zlín, výrobní závod Bruntál. TEPLO ETES se však na základě leasingové smlouvy, na základě níž profinancovala investici EFIS, a.s. Praha, specializovaná na obor energetiky,stalo leasingovým nájemcem dokončeného díla. Podle smlouvy o podnájmu se provozovatelem akce CZT stalo TEPLO BRUNTÁL, a.s. Mimořádná valná hromada společnosti dne schválila změnu společenské smlouvy a odvolala z funkce jednatelů zástupce společníka ETES Přerov s.r.o. a v návaznosti na to schválila převod obchodního podílu společnosti ETES Přerov na společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s. za částku ,- Kč. Postup společníka TEPLO BRUNTÁL, a.s., který se tak stal 100 % vlastníkem dceřinné společnosti TEPLO ETES Bruntál, s.r.o., byl schválen na zasedání valné hromady jediného akcionáře společnosti Rady Města Bruntál dne Provozovatelem kotelny se na základě podnájemní smlouvy stala LIMOVA, a.s., výrobní závod Bruntál. V průběhu roku 2004 po delších jednáních s EFIS a následně Městem Bruntál došlo Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 2

3 s účinností k k cedování leasingové smlouvy z TEPLO ETES na mateřskou společnost TEPLO BRUNTÁL, které se tak stalo nejen provozovatelem, nýbrž také nájemcem předmětu leasingu, tj. Modernizace CZT. Společnost LIMOVA se v r dostala do finančních potíží a dne byl na ni prohlášen konkurs. Novým nájemcem v části objektu bývalého SELIKA Bruntále, který si smluvně od pronajal k zabezpečení vytápění část kotelny Chelčického, se stala Kofola a.s. Krnov. Tato společnost však k smlouvu vypověděla a výrobu z prostor v objektu býv. SELIKA přestěhovala do Krnova. Pára z CV Chelčického tak přestala být od dodávána a došlo k přerušení provozu kotelny a ta byla následně vyňata ze zdrojů vypouštějících emise. Současně byla provedena navazující zabezpečovací opatření a započato s vyhledáváním nového odběratele, resp. provozovatele. V únoru 2006 byla zahájená jednání s novým zájemcem o dodávku páry do Objektu Selika, k očekávanému uzavření nové podnájemní smlouvy s K. R. ELIXÍR, s.r.o., obchodní společností export-import, Praha však v průběhu roku 2006 nedošlo, neboť firma má zájem o trvalé investice a Seliko, jako pronajímatel objektu, které je rovněž v konkursu, nemá vyjasněny vlastnické majetkové vztahy, když na areál si činí nárok Česká provincie řádu bratří a sester německého domu panny Marie v Jeruzalémě. Problém se nepodařilo vyřešit ani v průběhu roku Společnost tak vyvíjí zcela minimální činnost. Představenstvo mateřské společnosti se zabývalo situací v TEPLO ETES během r několikráte, projednávalo, zda společnost udržovat v chodu a jak dlouho a nebo ji zrušit a jakým způsobem. Došlo k závěru, že konkurz by nebyl vhodný, jako jedna z možných variant byla navržena fúze s matkou. Tato otázka byla řešena i za účasti auditorské firmy, neboť se již druhý rok nedaří naplňovat plán restrukturalizace, schválený VH v r. 2003, který vycházel z toho, že provoz bude zajišťovat cizí firma za měs. úhradu 50 tis. Kč, čímž by došlo nejen k úhradě veškerých závazků společnosti, nýbrž i k pozitivním změnám v kapitálu společnosti TEPLO ETES. Společnost Daně a audit, s. r. o. ohledně fúze sdělila, že je vždy možná, ale preferovala by kapitalizaci pohledávek společnosti TEPLO, která by byla efektivnější. Výsledkem by byla očištěná společnost TEPLO ETES, avšak musela by se pro ni zabezpečit takový předmět činnosti, který by přinášel zisk. Současně by bylo možné optimalizovat daňový základ a uplatnit dřívější ztráty z hospodaření společnosti. Představenstvo rovněž konstatovalo, že vzhledem k trvání leasingové smlouvy na akci Modernizace CZT do r i balíků souvisejících smluv by nebylo moudré řešit případnou likvidaci této firmy dříve. A k otázce dalšího fungování areálu CV Chelčického i TEPLO ETES se ještě vrátí. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 3

4 Název: TEPLO ETES Bruntál, s. r. o. Sídlo: Bruntál, Šmilovského ul. 659/6, PSČ IČO: Právní forma: společnost s ručením omezeným Datum vzniku - Den zápisu do obchodního rejstříku: Předmět podnikání a činnosti: a) výroba tepelné energie b) rozvod tepelné energie c) správa a údržba nemovitostí d) nájem a podnájem nemovitého a movitého majetku vč. poskytování jiných než základních služeb s tím spojených e) koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej Základní kapitál, zapisovaný do OR: Zákonný rezervní fond: Výše vlastního kapitálu: Výsledek hospodaření za r. 2007: 100 tis. Kč 5 tis. Kč tis. Kč -135 tis. Kč Rozvahový den: Okamžik sestavení řádné účetní závěrky: Osoby, podílející se více jak 20 % na základním kapitálu společnosti: TEPLO BRUNTÁL, a.s., Šmilovského 659/6, Bruntál 100 % Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku společnost uzavřeny nemá. Statutární orgán obchodní společnosti v účetním období jednatel s.r.o: jméno RČ od do adresa Ing. Jan Zahálka, MBA / dosud Jesenická 16, Bruntál, PSČ Dozorčí orgán v účetním období ve společnosti není ustaven Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 4

5 Změny, k nimž došlo v obchodním rejstříku Během roku 2007 ke změnám nedošlo Organizační struktura: VH - jednatel středisko správy - kotelna Funkci valné hromady vykonává představenstvo TEPLO BRUNTÁL, a.s.. Správa je zajišťována na základě smlouvy mezi TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. a TEPLO BRUNTÁL, a.s. a dle pokynů jednatele zaměstnanci společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s Podniky ve skupině Informace o obchodní společnosti, v níž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu: - společnost žádný podíl v jiné obchodní společnosti nemá 2.3 Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů: položka/rok prům.počet zaměstnanců z toho řídících osobní náklady celkem v tom: mzdové náklady z toho OON odměny čl. orgánů příjmy společníků soc. a zdrav. pojištění zákonné sociální náklady Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění vč. penzijních, důchodového připojištění či jiná zajištění nebo výhody v peněžní či naturální formě poskytnutá účetní jednotkou členům statutárního orgánu vč. bývalých Nebyly sjednány, ani nevznikly Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 5

6 3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 3.1 Všeobecné základní informace Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené závaznými postupy v rámci účetních standardů pro podnikatelé. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv pro posouzení situace podniku. Společnost nevlastní žádný majetek, který by mohla odepisovat, ani jiný. Účetní závěrka je sestavena na základě předpokladu časově neomezeného trvání společnosti. Z tohoto titulu účetní závěrka neobsahuje úpravy, týkající se návratnosti a klasifikace vykázaných aktiv a pasiv, které by byly nezbytné v případě, že by společnost nemohla pokračovat v činnosti. Společnost má na základě platné legislativy vzhledem k objemu své činnosti zpracované pouze nejzákladnější vnitřní předpisy. 3.2 Oceňování Způsob oceňování nakoupených zásob Společnost zásoby nemá, ani nenakupuje Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii Společnost nevytváří zásoby materiálu ve vlastní režii Způsob oceňování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku Společnost hmotný ani nehmotný majetek nevlastní Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí Společnost žádné cenné papíry, deriváty apod. nevlastní, závazky ani pohledávky, znějící na cizí měnu, nemá a neeviduje Způsob stanovení opravných položek k majetku a zdroj informací Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší, než současná tržní hodnota příslušného majetku. Tyto opravné položky, vytvářené na vrub nákladů, se jako daňově neúčinný náklad připočítávají a zvyšují základ daně. Za r opravné položky tvořeny nebyly. Tvorba účetních nedaňových opravných položek ve společnosti u pohledávek z obchodních vztahů je upravena příslušným vnitřním předpisem. OP se tvoří u nepromlčených pohledávek po lhůtě splatnosti paušálně na základě analýzy věkové struktury pohledávek a to ve výši: Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 6

7 10 % u pohledávek po splatnosti od 2 do 3 měsíců 20 % 3 do 6 měsíců 40 % 6 do 12 měsíců 80 % 1 do 2 let 100 % nad 2 roky Dle zákona o rezervách společnost účtuje také o zákonných daňově účinných opravných položkách k nepromlčeným pohledávkám, které tvoří na vrub nákladů 2x ročně, přičemž o výši tvorby těchto OP sníží vytvořené OP účetní Opravná položka k pohledávkám a) pohledávky splatné do starý blok společnost nemá b) pohledávky splatné po nový blok Na účtu 559 straně Dal - čerpání zúčtování účetních OP k pohledávkám, ani k účtování na účtu 558 Dal - čerpání daňových OP v roce 2007 nedošlo. Na účet 558 MD - tvorba daňových OP k pohledávkám rovněž ani na účet 559 MD tvorba účetních OP účtováno nebylo. Společnost již má vytvořeny 100% daňové OP ke svým vymáhaným pohledávkám v částce 122 tis. Kč Rezervy Společnost netvoří žádné rezervy Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy Společnost odpisovaný majetek nevlastní Pronájmy Ostatní nájmy se týkají kanceláře (sídlo firmy) vč. vybavení a poskytovaných služeb a části kotelny na Chelčického (nemovitost, technolog. zařízení a vybavení) účtováno podle druhu služeb a předmětu nájmu na základě nájemních smluv a přefakturace prováděné pronajímatelem TEPLO BRUNTÁL, a.s. dle faktur dodavatelů služeb. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 7

8 4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 4.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové situace a pro analýzu výkazů Na důchodovou situaci firmy měla v roce 2007 vliv ta skutečnost, že nedošlo k podpisu nové smlouvy na dodávku páry a společnost tak nemohla během celého roku hradit závazky, která má vůči mateřské společnosti z převážné části z dřívějších let (2001, 2002), přičemž společnosti stále ještě nebyly dvěma odběrateli, přes soudní vymáhání, uhrazeny pohledávky z topné sezóny roku 2001 (dědické řízení po p. Gajdošovi Horal, soudní řízení s BD Pionýrská 1, p. Bureš v této věci bylo vydáno v lednu 2008 usnesení OS Bruntál, pob. Krnov ve prospěch společnosti, avšak do dne sestavení závěrky rozsudek ještě vydán nebyl). V průběhu roku trvala dohoda s firmou TEMPEX Uherský Brod, která má pronajatu část areálu na CV Chelčického, o poskytování služeb během topné sezóny. Půjčky mateřské společnosti z dřívějších let splaceny nebyly. Ve společnosti po ukončení nájemního vztahu s odběratelem páry trvá totiž momentálně stav finanční nouze, zejména v mimotopném období, termíny splatnosti závazků není možné dodržovat a jsou tak hrazeny, mimo závazků vůči státu a dalších zákonných odvodů, postupně, se značným zpožděním anebo zápočty vzájemných závazků a pohledávek. Podaří-li se uzavřít novou dohodu o pronájmu kotelny Chelčického s obnovením dodávek tepla, jak se stále očekává, případně zahájit další činnost, měly by být veškeré závazky společnosti uhrazeny včetně záporného vlastního kapitálu dle dlouhodobé dohody, podle níž by tímto způsobem byly uhrazeny cca do roku 2011 z očekávaného zisku. V rámci závěrů auditu roční účetní závěrky za r za mateřskou společnost TEPLO BRUNTÁL a.s. předložila auditorská firma mj. návrh, týkající se úpravy závazků a pohledávek mezi společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. a její dceřinnou společností TEPLO ETES Bruntál s.r.o.. Šlo o to zvážit vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu TEPLO ETES Bruntál s.r.o. možnost kapitalizace pohledávek TEPLO BRUNTÁL a.s. do základního kapitálu dceřinné společnosti. Touto problematikou se představenstvo mateřské společnosti zabývalo v uplynulém období r dvakrát, v r jednou, vždy s ohledem i na trvání leasingu CZT, avšak nebyla zatím představenstvem dořešena, a proto ani nebyla předložena k projednání valné hromadě mateřské společnosti. Jedná se o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, kdy se upisovatel zaváže vložit peněžní prostředky, přičemž pokud valná hromada souhlasí, může upisovatel dle svého rozhodnutí započítat pohledávku společnosti na závazek splatit vklad. Věřitel tedy kapitalizací řeší své dlouhodobé pohledávky po lhůtě splatnosti a to výměnou za podíl ve společnosti dlužníka. Dlužník se pak touto metodou zbaví svých dlouhodobých závazků a přemění je ve vlastní kapitál. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 8

9 4.1.1 Výkaz ROZVAHA Finanční majetek Krátkodobé finanční výpomoci a) Půjčka od TEPLO BRUNTÁL, a.s ve výši 400 tis. Kč - Poskytnutá v 6/2001 mateřskou společností v částce Kč 700 tis. na úhradu nezaplacených závazků firmy CH & T-teplo s.r.o. vůči SMP, a.s. Ostrava za dodávky plynu na základě smlouvy o přistoupení k závazku s termínem splatnosti nejpozději k K danému termínu bylo splaceno pouze 300 tis. Kč, nezaplacený zůstatek půjčky činí Kč 400 tis.. Vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu a finanční situaci byl uzavřen dodatek ke smlouvě s platností od , že se zůstatek půjčky nebude úročit. Předpoklad splácení této půjčky za předpokladu obnovení pronájmu kotelny Chelčického by byl reálný do 9/2009. b) Půjčka od TEPLO BRUNTÁL a.s. v částce 25 tis. Kč byla poskytnuta společnosti v listopadu Peníze v pokladně, na cestě a ceniny Konečný zůstatek v pokladně k činí 1 346,- Kč, ceniny tvořené poštovními známkami činí 122,50 Kč. Peníze na cestě zůstatek nevykazují. Bankovní účty Účetní jednotka má otevřen běžný účet u Komerční banky, a.s. pobočky v Bruntále a zůstatek na tomto korunovém účtu k činil ,54 Kč Daň z příjmů Za hodnocené běžné období 2007 vykazuje společnost daňovou ztrátu 135 tis. Kč, když ve srovnatelném období 2006 činila 188 tis. Kč a v r.2005 byl vykázán daňový zisk ve výši 807 tis. Kč. Daňová povinnost za r tak společnosti nevzniká, společnost navíc vykazuje dosud neuplatněné daňové ztráty z let a 2006 v částce tis. Kč. O odložené daňové pohledávce ani závazku společnost neúčtuje. Nebylo účtováno ani o doměrcích daně na DPPO. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 9

10 Ostatní daně Společnost je plátcem DPH se zdaňovacím obdobím čtvrtletním Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu s následnou koupi společnost nemá Majetek neuvedený v rozvaze společnost nemá Majetek zatížený zástavním právem, popř. věcným břemenem, záruky společnost nemá Úvěry společnost nemá žádný bankovní či jiný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr Rezervy společnost netvoří zákonné ani ostatní rezervy Dotace společnost nečerpá žádné dotace POHLEDÁVKY a) Celkový přehled o pohledávkách Pohledávky celkem z toho: * krátkodobé pohledávky * dlouhodobé pohledávky * ostatní pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů celkem z toho: * odběratelé účet z toho opravné položky k pohl * poskyt.nezúčt.prov.zál.účet * ostatní pohledávky účet Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 10

11 Pohledávky ke spol. (ETES) Pohledávky jiné Pohledávky daňové (DPH) Pohledávky za ups. vlast.kap (ETES) b) Přehled pohledávek za odběrateli a jinými dlužníky bez příslušenství dle věkové struktury a způsobu vymáhání Pohledávky z obch.vztahů a) sankční b) po splatnosti celkem z toho: * nad 5 let soud, žaloba BD Pionýrská exekuce dědic Gajdoš * nad 4 roky soud, žaloba BD Pionýrská 94 -exekuce dědic Gajdoš 28 Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 11

12 * nad 3 roky * nad 2 roky * do 2 roků přežalobní upom. Pospíšil 17 * do 1 roku * před splatností c) Rozbor pohledávek dle splatnosti Celkem z toho: pohledávky od 60 do 72 měsíců pohledávky od 48 do 60 měsíců pohledávky od 18 do 42 měsíců pohledávky od 12 do 18 měsíců pohledávky od 30 do 365 dní pohledávky do 30 dní pohledávky před splatností d) Přehled o pohledávkách po lhůtě splatnosti podle dlužníků a vytvořených opravných položkách bez příslušenství dlužník dluh celkem tis. Kč z období OP zák. % účetní % BD Pionýrská / Gajdoš-Horal 28 3/ Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 12

13 e) Přehled o odepsaných pohledávkách K odpisu pohledávek za hodnocené období nedošlo f) Přehled o postoupených pohledávkách bez příslušenství K postoupení pohledávek za r nedošlo Dohadné účty aktivní a pasivní a časové rozlišení Na dohadných účtech není k sledovaného roku zůstatek. Na účtech časového rozlišení aktiv není účtováno Závazky dlouhodobé závazky krátkodobé závazky celkem z toho: závazky z obchod. vztahů z toho: dodavatelé účet ostat. záv. účet dobropisy záv. ke společníkům záv. k zaměstnancům záv. ze soc. a zdrav. pojištění stát - daň. záv. a dotace kr. přij. zálohy dohad. účty pasívní bankovní úvěry kr. finanč. výpomoci Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 13

14 Podstatnou část závazků z obchodních vztahů na účtu 321 tvoří neuhrazené faktury mateřské společnosti, celkem tis. Kč proti tis. za r bez příslušenství, zbývající závazek 24 tis. Kč tvoří stočné a srážkové vody CV-CH za říjen, listopad a prosinec Ostatní závazky opět tvoří závazky vůči mateřské společnosti TEPLO BRUNTÁL, a. s. z pronájmů kanceláře za r. 2005, 2006, 2007, kotelny za r a 2007, úroky z nesplacené půjčky za 2. pololetí 2005 a neuhrazený zůstatek dobropisu 58 tis., celkem v hodnotě 221 tis. Kč proti 161 tis. Kč za r Daňový závazek 1 tis.kč tvoří daň ze mzdy a DPP za prosinec 07 uhrazená v lednu Závazky vůči zaměstnancům 3 tis. Kč a ze soc. a zdrav. pojištění 1 tis.kč splatné v lednu 2008 vznikly z výplat za 12/07. Závazky vůči společníkům v hodnotě 42 tis. Kč tvoří mzda za prosinec 2007 vyplacená v lednu 2008 a zůstatek nevyplacených čistých mezd jednatelům (40 tis. Kč) v důsledku platebních problémů společnosti a to za období 2002 a 1 3/2003 : Ing. Klvač a Ing. Laub celkem po ,- Kč za období 1 3/2003, Ing. Zahálka za r ,- a za 1 2/ ,- Kč, tj. celkem ,- Kč Vlastní kapitál Vlastní kapitál stav 1.1. zvýšení snížení stav Základní kapitál Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Sociální fondy Výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného období Vlastní kapitál Valná hromada společnosti konaná v rámci zasedání představenstva mateřské firmy dne schválila účetní závěrku a Zprávu o hospodaření a stavu společnosti za rok 2006, jejíž součástí byl i návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 14

15 Vykázaný zisk na účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ztráta ,99 Kč byl v souladu s příslušnými předpisy převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let na účet Výkaz zisku a ztráty Náklady a výnosy Výnosy Výnosy v tis. Kč celkem ve skup. celkem ve skup. celkem ve skup. Tržby za prodej vl.služeb z toho: tržby z prov. TH tržby z pronájmu EFIS tržby z podnájmu LIM, KOF tržby přefakturace nákl ostatní služby Aktivace Tržby z prodeje mater Tržby z post. pohled Tržby z prod. pohl zúčt. OP x x x Ost. provoz. výnosy fin. výnosy mimoř. výnosy Společnost má pouze tržby z tuzemska a účtuje jen v Kč. Tržby za služby vykazuje společnost z fakturací za zajištění a zabezpečení pronajaté části areálu. Přefakturace se týkají vodného a stočného za CV - CH a OPS. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 15

16 Náklady Výkon.spotř. celkem z toho: Spotř. nákupy z toho: materiál el.energie,plyn,vodné-stoč Služby z toho: opravy cestovné reprefond leasing právní, účet. aj.služby nájemné ost. služby Osobní náklady Daně a poplatky Pokuty, úroky z prodl Postoup. pohled Prodej pohled Odpis nedobyt.pohled Jiné prov. nákl Tvorba OP k pohled Čerpání - rozpušt. OP k pohl Pojištění Finanční nákl Mimoř. nákl U finančních nákladů se jedná o bankovní poplatky a zákonné pojištění odpovědnosti za škodu. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 16

17 Výdaje na výzkum a vývoj Společnost nevynakládá. 4.2 Výsledek hospodaření Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření Rozdělení účetního zisku Na účtu 431 VH ve schvalovacím řízení je naúčtována celkem částka ,31 Kč. Po transformaci účetního VH na daňový dochází k zápornému základu daně příděl zákon. rezerv. fondu úhrada ztráty převod na neuhraz. ztrátu min.let příděl ostat. fondům Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 17

18 ZÁVĚR: Po zaúčtování dokladů za prosinec 2007 a zpracování uzávěrky byly za r provedeny práce na řádné účetní závěrce společnosti. V souladu se zákonem o účetnictví byly provedeny fyzické i dokladové inventury a celková inventarizace majetku a závazků vč. vyhotovení inventarizačních zápisů. Rozdíly nebyly zjištěny, veškeré zůstatky na účtech byly řádně zdokladovány a doloženy. Byla provedena kontrola správnosti zaúčtovaných pohledávek a závazků do příslušných deníků a hlavní účetní knihy, současně byly prověřeny a odsouhlaseny zůstatky na všech účtech v návaznosti na účetní deník. Uzávěrkové práce spojené s uzavřením roku byly provedeny v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb., účtovou osnovou a postupy účtování upravenými standardy. Byly uskutečněny veškeré přípravné práce a operace pro zajištění správnosti, úplnosti a průkaznosti účetní závěrky vč. zaúčtování časového rozlišení a výpočtu daně z příjmů práv. osob a to podle doporučení Komory auditorů ČR. Z podkladů účetnictví byla zpracována jednotlivá daňová přiznání a v souladu se zákonem o správě daní a poplatků v řádných termínech předložená FÚ Bruntál jako správci daně. Jednalo se o Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou, Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků vč. přehledu o zaměstnávaných osobách a Vyúčtování daně z přidané hodnoty. Výpočet daně z příjmů práv. osob byl proveden mimoúčetně v souladu se zákonem o daních z příjmů, zjištěn daňový hospodářský výsledek za běžnou i mimořádnou činnost a provedena úprava nákladů a výnosů daňová povinnost za r společnosti nevznikla. V rámci sestavení účetní závěrky byly v souladu se zákonem o účetnictví účetní knihy uzavřeny, zjištěny obraty a konečné zůstatky jednotlivých rozvahových a výsledkových účtů. Po kontrole zůstatků na jednotlivých syntetických a analytických účtech byla sestavena účetní závěrka. K zjištění bilanční kontinuity byly účetní knihy znovu otevřeny k a to v souladu se zákonem o účetnictví a pro účtování operací nového zdaňovacího a účetního období r převedeny příslušné zůstatky jako počáteční stavy na jednotlivé syntetické či analytické účty a zjištěný výsledek hospodaření ztráta zaúčtován jako VH ve schvalovacím řízení, o jehož zaúčtování musí rozhodnout valná hromada společnosti do Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 18

19 Byly sestaveny a vypracovány příslušné účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a tato povinná příloha k řádné účetní závěrce za r. 2007, které se předkládají správci daně a následně rejstříkovému soudu do sbírky listin založené u Krajského soudu. Dále byly vyhotoveny příslušné statistické výkazy a odeslány Českému statistickému úřadu. Domníváme se, že na základě výše uvedeného lze oprávněně vyslovit názor, že společnost jako účetní jednotka používá zvolené účetní metody a postupy vhodně a účetnictví vede v souladu s platnými předpisy. Účetní závěrka zobrazuje majetkovou, finanční i důchodovou situaci společnosti věrně. Rovněž tak všechny významné skutečnosti pro zabezpečení správné vypovídací schopnosti účetní závěrky jsou dle našeho mínění uvedeny dostatečně přiměřeným způsobem. V Bruntále, dne 4. března 2008 Podpis statutárního orgánu Jméno a podpis osoby Jméno a podpis osoby razítko účetní jednotky odpovědné za účetnictví odpovědné za účetní závěrku Ing. Jan Zahálka, MBA Ing. Dáša Hladíková Ing. Dáša Hladíková jednatel s.r.o. certifik.účetní, dekret 3141 Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 19

20 Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 20

TEPLO ETES Bruntál, s.r.o.,, Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČO 25870394 zapsané v OR, vedeném KS Ostrava, 21.12.2000, oddíl C, vložka 23681

TEPLO ETES Bruntál, s.r.o.,, Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČO 25870394 zapsané v OR, vedeném KS Ostrava, 21.12.2000, oddíl C, vložka 23681 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2010 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2010) 1. Obecné vysvětlivky Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011

PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) 1. Obecné vysvětlivky Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavená za období 1.7.2014 30.6.2015 společnosti Shopinvest a.s. se sídlem náměstí 14. října 642/17 Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ: 272 26 590 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více