PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA. ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2007"

Transkript

1 PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2007) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění novel za r. 2007, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují v soustavě podvojného účetnictví ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatelé , vydaných MF ČR, oznámených ve Finančním zpravodaji č /1/2003. Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu s 39 a následujícími, prováděcí vyhlášky, který stanoví uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze účetní závěrky pro podnikatele, přehledu o CF a přehledu o změnách vlastního kapitálu. Příloha je sestavena jak ve formě tabulek, tak popisným způsobem, aby byla zajištěna přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací. Údaje přílohy vycházejí z účetních aj. písemných podkladů účetní jednotky. Hodnotové údaje jsou uváděny v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace z hlediska externích uživatelů. V příloze jsou k uváděným údajům uvedeny srovnatelné údaje za minulá účetní období, pokud jsou odlišné. 2. Obecné údaje: 2.1 Popis účetní jednotky Založení, charakteristika a hlavní aktivity společnosti TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. ( společnost ) vznikla 21. prosince 2000 zápisem do obchodního rejstříku na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě pod. sp. zn. v oddíle C, vložka Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 1

2 Byla založena jako 50 % dceřinná společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s., IČO , a 50 % dceřinná společnost ETES, s.r.o. Přerov, IČO , v rámci procesu přípravy investiční akce Modernizace a rekonstrukce centrálních zdrojů tepla sídliště Chelčického a sídliště Dolní v Bruntále vč. výstavby plynové kotelny schválením zakladatele TEPLO BRUNTÁL, a.s., tj. Městem Bruntál a představenstvem a.s.. Dne byla sepsána oprávněnými zástupci společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. a ETES, s.r.o. Přerov Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným za účelem realizace projektu přechodu parního vytápění na teplovodní a optimalizace spotřeby tepla ve městě Bruntál dle studie společnosti ETES, s.r.o. vč. pořízení nové topné technologie a způsobu jejího provozování. Současně byl zvolen statutární orgán společnosti dva jednatelé za společníka ETES a jeden jednatel za společníka TEPLO. Zapsaný základní kapitál společnosti ke dni činil 100 tis. Kč.Upsaný vklad byl splacen ve výši 50 % při založení a 50 % dle společenské smlouvy následně. Předmětem činnosti společnosti v prvních měsících bylo zejména projednání a uzavření komplexu obchodních smluv, zabezpečujících realizaci a financování výše uvedené investiční akce v objemu 75 mil. Kč vč. jejich příslušného zajištění. Od pak na základě odkoupení technologie CV Chelčického společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. od PVR Group, s.r.o. Brno uzavřela firma TEPLO ETES Bruntál s.r.o. s mateřskou firmou nájemní smlouvu o provozování této kotelny a dodávala teplo a teplou užitkovou vodu obyvatelstvu a ostatním subjektům na sídlišti Chelčického a Pionýrská. Počátkem roku 2002 však v rámci realizace projektu CZT došlo k přepojení 99 % odběratelů na CV Dolní, provozovanou TEPLO BRUNTÁL, a.s.. Od měsíce května potom zůstala jediným odběratelem společnosti již jen LIMOVA s.r.o. Zlín, výrobní závod Bruntál. TEPLO ETES se však na základě leasingové smlouvy, na základě níž profinancovala investici EFIS, a.s. Praha, specializovaná na obor energetiky,stalo leasingovým nájemcem dokončeného díla. Podle smlouvy o podnájmu se provozovatelem akce CZT stalo TEPLO BRUNTÁL, a.s. Mimořádná valná hromada společnosti dne schválila změnu společenské smlouvy a odvolala z funkce jednatelů zástupce společníka ETES Přerov s.r.o. a v návaznosti na to schválila převod obchodního podílu společnosti ETES Přerov na společnost TEPLO BRUNTÁL, a.s. za částku ,- Kč. Postup společníka TEPLO BRUNTÁL, a.s., který se tak stal 100 % vlastníkem dceřinné společnosti TEPLO ETES Bruntál, s.r.o., byl schválen na zasedání valné hromady jediného akcionáře společnosti Rady Města Bruntál dne Provozovatelem kotelny se na základě podnájemní smlouvy stala LIMOVA, a.s., výrobní závod Bruntál. V průběhu roku 2004 po delších jednáních s EFIS a následně Městem Bruntál došlo Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 2

3 s účinností k k cedování leasingové smlouvy z TEPLO ETES na mateřskou společnost TEPLO BRUNTÁL, které se tak stalo nejen provozovatelem, nýbrž také nájemcem předmětu leasingu, tj. Modernizace CZT. Společnost LIMOVA se v r dostala do finančních potíží a dne byl na ni prohlášen konkurs. Novým nájemcem v části objektu bývalého SELIKA Bruntále, který si smluvně od pronajal k zabezpečení vytápění část kotelny Chelčického, se stala Kofola a.s. Krnov. Tato společnost však k smlouvu vypověděla a výrobu z prostor v objektu býv. SELIKA přestěhovala do Krnova. Pára z CV Chelčického tak přestala být od dodávána a došlo k přerušení provozu kotelny a ta byla následně vyňata ze zdrojů vypouštějících emise. Současně byla provedena navazující zabezpečovací opatření a započato s vyhledáváním nového odběratele, resp. provozovatele. V únoru 2006 byla zahájená jednání s novým zájemcem o dodávku páry do Objektu Selika, k očekávanému uzavření nové podnájemní smlouvy s K. R. ELIXÍR, s.r.o., obchodní společností export-import, Praha však v průběhu roku 2006 nedošlo, neboť firma má zájem o trvalé investice a Seliko, jako pronajímatel objektu, které je rovněž v konkursu, nemá vyjasněny vlastnické majetkové vztahy, když na areál si činí nárok Česká provincie řádu bratří a sester německého domu panny Marie v Jeruzalémě. Problém se nepodařilo vyřešit ani v průběhu roku Společnost tak vyvíjí zcela minimální činnost. Představenstvo mateřské společnosti se zabývalo situací v TEPLO ETES během r několikráte, projednávalo, zda společnost udržovat v chodu a jak dlouho a nebo ji zrušit a jakým způsobem. Došlo k závěru, že konkurz by nebyl vhodný, jako jedna z možných variant byla navržena fúze s matkou. Tato otázka byla řešena i za účasti auditorské firmy, neboť se již druhý rok nedaří naplňovat plán restrukturalizace, schválený VH v r. 2003, který vycházel z toho, že provoz bude zajišťovat cizí firma za měs. úhradu 50 tis. Kč, čímž by došlo nejen k úhradě veškerých závazků společnosti, nýbrž i k pozitivním změnám v kapitálu společnosti TEPLO ETES. Společnost Daně a audit, s. r. o. ohledně fúze sdělila, že je vždy možná, ale preferovala by kapitalizaci pohledávek společnosti TEPLO, která by byla efektivnější. Výsledkem by byla očištěná společnost TEPLO ETES, avšak musela by se pro ni zabezpečit takový předmět činnosti, který by přinášel zisk. Současně by bylo možné optimalizovat daňový základ a uplatnit dřívější ztráty z hospodaření společnosti. Představenstvo rovněž konstatovalo, že vzhledem k trvání leasingové smlouvy na akci Modernizace CZT do r i balíků souvisejících smluv by nebylo moudré řešit případnou likvidaci této firmy dříve. A k otázce dalšího fungování areálu CV Chelčického i TEPLO ETES se ještě vrátí. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 3

4 Název: TEPLO ETES Bruntál, s. r. o. Sídlo: Bruntál, Šmilovského ul. 659/6, PSČ IČO: Právní forma: společnost s ručením omezeným Datum vzniku - Den zápisu do obchodního rejstříku: Předmět podnikání a činnosti: a) výroba tepelné energie b) rozvod tepelné energie c) správa a údržba nemovitostí d) nájem a podnájem nemovitého a movitého majetku vč. poskytování jiných než základních služeb s tím spojených e) koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej Základní kapitál, zapisovaný do OR: Zákonný rezervní fond: Výše vlastního kapitálu: Výsledek hospodaření za r. 2007: 100 tis. Kč 5 tis. Kč tis. Kč -135 tis. Kč Rozvahový den: Okamžik sestavení řádné účetní závěrky: Osoby, podílející se více jak 20 % na základním kapitálu společnosti: TEPLO BRUNTÁL, a.s., Šmilovského 659/6, Bruntál 100 % Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku společnost uzavřeny nemá. Statutární orgán obchodní společnosti v účetním období jednatel s.r.o: jméno RČ od do adresa Ing. Jan Zahálka, MBA / dosud Jesenická 16, Bruntál, PSČ Dozorčí orgán v účetním období ve společnosti není ustaven Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 4

5 Změny, k nimž došlo v obchodním rejstříku Během roku 2007 ke změnám nedošlo Organizační struktura: VH - jednatel středisko správy - kotelna Funkci valné hromady vykonává představenstvo TEPLO BRUNTÁL, a.s.. Správa je zajišťována na základě smlouvy mezi TEPLO ETES Bruntál, s.r.o. a TEPLO BRUNTÁL, a.s. a dle pokynů jednatele zaměstnanci společnosti TEPLO BRUNTÁL, a.s Podniky ve skupině Informace o obchodní společnosti, v níž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na základním kapitálu: - společnost žádný podíl v jiné obchodní společnosti nemá 2.3 Zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů: položka/rok prům.počet zaměstnanců z toho řídících osobní náklady celkem v tom: mzdové náklady z toho OON odměny čl. orgánů příjmy společníků soc. a zdrav. pojištění zákonné sociální náklady Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění vč. penzijních, důchodového připojištění či jiná zajištění nebo výhody v peněžní či naturální formě poskytnutá účetní jednotkou členům statutárního orgánu vč. bývalých Nebyly sjednány, ani nevznikly Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 5

6 3. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 3.1 Všeobecné základní informace Společnost používá pouze účetní metody a postupy stanovené závaznými postupy v rámci účetních standardů pro podnikatelé. Společnost nepoužívá zvláštní metody, které by nebyly popsány níže a měly vliv pro posouzení situace podniku. Společnost nevlastní žádný majetek, který by mohla odepisovat, ani jiný. Účetní závěrka je sestavena na základě předpokladu časově neomezeného trvání společnosti. Z tohoto titulu účetní závěrka neobsahuje úpravy, týkající se návratnosti a klasifikace vykázaných aktiv a pasiv, které by byly nezbytné v případě, že by společnost nemohla pokračovat v činnosti. Společnost má na základě platné legislativy vzhledem k objemu své činnosti zpracované pouze nejzákladnější vnitřní předpisy. 3.2 Oceňování Způsob oceňování nakoupených zásob Společnost zásoby nemá, ani nenakupuje Způsob oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii Společnost nevytváří zásoby materiálu ve vlastní režii Způsob oceňování nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku Společnost hmotný ani nehmotný majetek nevlastní Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí Společnost žádné cenné papíry, deriváty apod. nevlastní, závazky ani pohledávky, znějící na cizí měnu, nemá a neeviduje Způsob stanovení opravných položek k majetku a zdroj informací Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší, než současná tržní hodnota příslušného majetku. Tyto opravné položky, vytvářené na vrub nákladů, se jako daňově neúčinný náklad připočítávají a zvyšují základ daně. Za r opravné položky tvořeny nebyly. Tvorba účetních nedaňových opravných položek ve společnosti u pohledávek z obchodních vztahů je upravena příslušným vnitřním předpisem. OP se tvoří u nepromlčených pohledávek po lhůtě splatnosti paušálně na základě analýzy věkové struktury pohledávek a to ve výši: Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 6

7 10 % u pohledávek po splatnosti od 2 do 3 měsíců 20 % 3 do 6 měsíců 40 % 6 do 12 měsíců 80 % 1 do 2 let 100 % nad 2 roky Dle zákona o rezervách společnost účtuje také o zákonných daňově účinných opravných položkách k nepromlčeným pohledávkám, které tvoří na vrub nákladů 2x ročně, přičemž o výši tvorby těchto OP sníží vytvořené OP účetní Opravná položka k pohledávkám a) pohledávky splatné do starý blok společnost nemá b) pohledávky splatné po nový blok Na účtu 559 straně Dal - čerpání zúčtování účetních OP k pohledávkám, ani k účtování na účtu 558 Dal - čerpání daňových OP v roce 2007 nedošlo. Na účet 558 MD - tvorba daňových OP k pohledávkám rovněž ani na účet 559 MD tvorba účetních OP účtováno nebylo. Společnost již má vytvořeny 100% daňové OP ke svým vymáhaným pohledávkám v částce 122 tis. Kč Rezervy Společnost netvoří žádné rezervy Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy Společnost odpisovaný majetek nevlastní Pronájmy Ostatní nájmy se týkají kanceláře (sídlo firmy) vč. vybavení a poskytovaných služeb a části kotelny na Chelčického (nemovitost, technolog. zařízení a vybavení) účtováno podle druhu služeb a předmětu nájmu na základě nájemních smluv a přefakturace prováděné pronajímatelem TEPLO BRUNTÁL, a.s. dle faktur dodavatelů služeb. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 7

8 4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 4.1 Významné položky rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové situace a pro analýzu výkazů Na důchodovou situaci firmy měla v roce 2007 vliv ta skutečnost, že nedošlo k podpisu nové smlouvy na dodávku páry a společnost tak nemohla během celého roku hradit závazky, která má vůči mateřské společnosti z převážné části z dřívějších let (2001, 2002), přičemž společnosti stále ještě nebyly dvěma odběrateli, přes soudní vymáhání, uhrazeny pohledávky z topné sezóny roku 2001 (dědické řízení po p. Gajdošovi Horal, soudní řízení s BD Pionýrská 1, p. Bureš v této věci bylo vydáno v lednu 2008 usnesení OS Bruntál, pob. Krnov ve prospěch společnosti, avšak do dne sestavení závěrky rozsudek ještě vydán nebyl). V průběhu roku trvala dohoda s firmou TEMPEX Uherský Brod, která má pronajatu část areálu na CV Chelčického, o poskytování služeb během topné sezóny. Půjčky mateřské společnosti z dřívějších let splaceny nebyly. Ve společnosti po ukončení nájemního vztahu s odběratelem páry trvá totiž momentálně stav finanční nouze, zejména v mimotopném období, termíny splatnosti závazků není možné dodržovat a jsou tak hrazeny, mimo závazků vůči státu a dalších zákonných odvodů, postupně, se značným zpožděním anebo zápočty vzájemných závazků a pohledávek. Podaří-li se uzavřít novou dohodu o pronájmu kotelny Chelčického s obnovením dodávek tepla, jak se stále očekává, případně zahájit další činnost, měly by být veškeré závazky společnosti uhrazeny včetně záporného vlastního kapitálu dle dlouhodobé dohody, podle níž by tímto způsobem byly uhrazeny cca do roku 2011 z očekávaného zisku. V rámci závěrů auditu roční účetní závěrky za r za mateřskou společnost TEPLO BRUNTÁL a.s. předložila auditorská firma mj. návrh, týkající se úpravy závazků a pohledávek mezi společností TEPLO BRUNTÁL, a.s. a její dceřinnou společností TEPLO ETES Bruntál s.r.o.. Šlo o to zvážit vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu TEPLO ETES Bruntál s.r.o. možnost kapitalizace pohledávek TEPLO BRUNTÁL a.s. do základního kapitálu dceřinné společnosti. Touto problematikou se představenstvo mateřské společnosti zabývalo v uplynulém období r dvakrát, v r jednou, vždy s ohledem i na trvání leasingu CZT, avšak nebyla zatím představenstvem dořešena, a proto ani nebyla předložena k projednání valné hromadě mateřské společnosti. Jedná se o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady, kdy se upisovatel zaváže vložit peněžní prostředky, přičemž pokud valná hromada souhlasí, může upisovatel dle svého rozhodnutí započítat pohledávku společnosti na závazek splatit vklad. Věřitel tedy kapitalizací řeší své dlouhodobé pohledávky po lhůtě splatnosti a to výměnou za podíl ve společnosti dlužníka. Dlužník se pak touto metodou zbaví svých dlouhodobých závazků a přemění je ve vlastní kapitál. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 8

9 4.1.1 Výkaz ROZVAHA Finanční majetek Krátkodobé finanční výpomoci a) Půjčka od TEPLO BRUNTÁL, a.s ve výši 400 tis. Kč - Poskytnutá v 6/2001 mateřskou společností v částce Kč 700 tis. na úhradu nezaplacených závazků firmy CH & T-teplo s.r.o. vůči SMP, a.s. Ostrava za dodávky plynu na základě smlouvy o přistoupení k závazku s termínem splatnosti nejpozději k K danému termínu bylo splaceno pouze 300 tis. Kč, nezaplacený zůstatek půjčky činí Kč 400 tis.. Vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu a finanční situaci byl uzavřen dodatek ke smlouvě s platností od , že se zůstatek půjčky nebude úročit. Předpoklad splácení této půjčky za předpokladu obnovení pronájmu kotelny Chelčického by byl reálný do 9/2009. b) Půjčka od TEPLO BRUNTÁL a.s. v částce 25 tis. Kč byla poskytnuta společnosti v listopadu Peníze v pokladně, na cestě a ceniny Konečný zůstatek v pokladně k činí 1 346,- Kč, ceniny tvořené poštovními známkami činí 122,50 Kč. Peníze na cestě zůstatek nevykazují. Bankovní účty Účetní jednotka má otevřen běžný účet u Komerční banky, a.s. pobočky v Bruntále a zůstatek na tomto korunovém účtu k činil ,54 Kč Daň z příjmů Za hodnocené běžné období 2007 vykazuje společnost daňovou ztrátu 135 tis. Kč, když ve srovnatelném období 2006 činila 188 tis. Kč a v r.2005 byl vykázán daňový zisk ve výši 807 tis. Kč. Daňová povinnost za r tak společnosti nevzniká, společnost navíc vykazuje dosud neuplatněné daňové ztráty z let a 2006 v částce tis. Kč. O odložené daňové pohledávce ani závazku společnost neúčtuje. Nebylo účtováno ani o doměrcích daně na DPPO. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 9

10 Ostatní daně Společnost je plátcem DPH se zdaňovacím obdobím čtvrtletním Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu s následnou koupi společnost nemá Majetek neuvedený v rozvaze společnost nemá Majetek zatížený zástavním právem, popř. věcným břemenem, záruky společnost nemá Úvěry společnost nemá žádný bankovní či jiný krátkodobý ani dlouhodobý úvěr Rezervy společnost netvoří zákonné ani ostatní rezervy Dotace společnost nečerpá žádné dotace POHLEDÁVKY a) Celkový přehled o pohledávkách Pohledávky celkem z toho: * krátkodobé pohledávky * dlouhodobé pohledávky * ostatní pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů celkem z toho: * odběratelé účet z toho opravné položky k pohl * poskyt.nezúčt.prov.zál.účet * ostatní pohledávky účet Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 10

11 Pohledávky ke spol. (ETES) Pohledávky jiné Pohledávky daňové (DPH) Pohledávky za ups. vlast.kap (ETES) b) Přehled pohledávek za odběrateli a jinými dlužníky bez příslušenství dle věkové struktury a způsobu vymáhání Pohledávky z obch.vztahů a) sankční b) po splatnosti celkem z toho: * nad 5 let soud, žaloba BD Pionýrská exekuce dědic Gajdoš * nad 4 roky soud, žaloba BD Pionýrská 94 -exekuce dědic Gajdoš 28 Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 11

12 * nad 3 roky * nad 2 roky * do 2 roků přežalobní upom. Pospíšil 17 * do 1 roku * před splatností c) Rozbor pohledávek dle splatnosti Celkem z toho: pohledávky od 60 do 72 měsíců pohledávky od 48 do 60 měsíců pohledávky od 18 do 42 měsíců pohledávky od 12 do 18 měsíců pohledávky od 30 do 365 dní pohledávky do 30 dní pohledávky před splatností d) Přehled o pohledávkách po lhůtě splatnosti podle dlužníků a vytvořených opravných položkách bez příslušenství dlužník dluh celkem tis. Kč z období OP zák. % účetní % BD Pionýrská / Gajdoš-Horal 28 3/ Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 12

13 e) Přehled o odepsaných pohledávkách K odpisu pohledávek za hodnocené období nedošlo f) Přehled o postoupených pohledávkách bez příslušenství K postoupení pohledávek za r nedošlo Dohadné účty aktivní a pasivní a časové rozlišení Na dohadných účtech není k sledovaného roku zůstatek. Na účtech časového rozlišení aktiv není účtováno Závazky dlouhodobé závazky krátkodobé závazky celkem z toho: závazky z obchod. vztahů z toho: dodavatelé účet ostat. záv. účet dobropisy záv. ke společníkům záv. k zaměstnancům záv. ze soc. a zdrav. pojištění stát - daň. záv. a dotace kr. přij. zálohy dohad. účty pasívní bankovní úvěry kr. finanč. výpomoci Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 13

14 Podstatnou část závazků z obchodních vztahů na účtu 321 tvoří neuhrazené faktury mateřské společnosti, celkem tis. Kč proti tis. za r bez příslušenství, zbývající závazek 24 tis. Kč tvoří stočné a srážkové vody CV-CH za říjen, listopad a prosinec Ostatní závazky opět tvoří závazky vůči mateřské společnosti TEPLO BRUNTÁL, a. s. z pronájmů kanceláře za r. 2005, 2006, 2007, kotelny za r a 2007, úroky z nesplacené půjčky za 2. pololetí 2005 a neuhrazený zůstatek dobropisu 58 tis., celkem v hodnotě 221 tis. Kč proti 161 tis. Kč za r Daňový závazek 1 tis.kč tvoří daň ze mzdy a DPP za prosinec 07 uhrazená v lednu Závazky vůči zaměstnancům 3 tis. Kč a ze soc. a zdrav. pojištění 1 tis.kč splatné v lednu 2008 vznikly z výplat za 12/07. Závazky vůči společníkům v hodnotě 42 tis. Kč tvoří mzda za prosinec 2007 vyplacená v lednu 2008 a zůstatek nevyplacených čistých mezd jednatelům (40 tis. Kč) v důsledku platebních problémů společnosti a to za období 2002 a 1 3/2003 : Ing. Klvač a Ing. Laub celkem po ,- Kč za období 1 3/2003, Ing. Zahálka za r ,- a za 1 2/ ,- Kč, tj. celkem ,- Kč Vlastní kapitál Vlastní kapitál stav 1.1. zvýšení snížení stav Základní kapitál Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Sociální fondy Výsledek hospodaření minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného období Vlastní kapitál Valná hromada společnosti konaná v rámci zasedání představenstva mateřské firmy dne schválila účetní závěrku a Zprávu o hospodaření a stavu společnosti za rok 2006, jejíž součástí byl i návrh na vypořádání hospodářského výsledku roku Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 14

15 Vykázaný zisk na účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ztráta ,99 Kč byl v souladu s příslušnými předpisy převeden na neuhrazenou ztrátu minulých let na účet Výkaz zisku a ztráty Náklady a výnosy Výnosy Výnosy v tis. Kč celkem ve skup. celkem ve skup. celkem ve skup. Tržby za prodej vl.služeb z toho: tržby z prov. TH tržby z pronájmu EFIS tržby z podnájmu LIM, KOF tržby přefakturace nákl ostatní služby Aktivace Tržby z prodeje mater Tržby z post. pohled Tržby z prod. pohl zúčt. OP x x x Ost. provoz. výnosy fin. výnosy mimoř. výnosy Společnost má pouze tržby z tuzemska a účtuje jen v Kč. Tržby za služby vykazuje společnost z fakturací za zajištění a zabezpečení pronajaté části areálu. Přefakturace se týkají vodného a stočného za CV - CH a OPS. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 15

16 Náklady Výkon.spotř. celkem z toho: Spotř. nákupy z toho: materiál el.energie,plyn,vodné-stoč Služby z toho: opravy cestovné reprefond leasing právní, účet. aj.služby nájemné ost. služby Osobní náklady Daně a poplatky Pokuty, úroky z prodl Postoup. pohled Prodej pohled Odpis nedobyt.pohled Jiné prov. nákl Tvorba OP k pohled Čerpání - rozpušt. OP k pohl Pojištění Finanční nákl Mimoř. nákl U finančních nákladů se jedná o bankovní poplatky a zákonné pojištění odpovědnosti za škodu. Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 16

17 Výdaje na výzkum a vývoj Společnost nevynakládá. 4.2 Výsledek hospodaření Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření Rozdělení účetního zisku Na účtu 431 VH ve schvalovacím řízení je naúčtována celkem částka ,31 Kč. Po transformaci účetního VH na daňový dochází k zápornému základu daně příděl zákon. rezerv. fondu úhrada ztráty převod na neuhraz. ztrátu min.let příděl ostat. fondům Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 17

18 ZÁVĚR: Po zaúčtování dokladů za prosinec 2007 a zpracování uzávěrky byly za r provedeny práce na řádné účetní závěrce společnosti. V souladu se zákonem o účetnictví byly provedeny fyzické i dokladové inventury a celková inventarizace majetku a závazků vč. vyhotovení inventarizačních zápisů. Rozdíly nebyly zjištěny, veškeré zůstatky na účtech byly řádně zdokladovány a doloženy. Byla provedena kontrola správnosti zaúčtovaných pohledávek a závazků do příslušných deníků a hlavní účetní knihy, současně byly prověřeny a odsouhlaseny zůstatky na všech účtech v návaznosti na účetní deník. Uzávěrkové práce spojené s uzavřením roku byly provedeny v souladu s vyhláškou 500/2002 Sb., účtovou osnovou a postupy účtování upravenými standardy. Byly uskutečněny veškeré přípravné práce a operace pro zajištění správnosti, úplnosti a průkaznosti účetní závěrky vč. zaúčtování časového rozlišení a výpočtu daně z příjmů práv. osob a to podle doporučení Komory auditorů ČR. Z podkladů účetnictví byla zpracována jednotlivá daňová přiznání a v souladu se zákonem o správě daní a poplatků v řádných termínech předložená FÚ Bruntál jako správci daně. Jednalo se o Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou, Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků vč. přehledu o zaměstnávaných osobách a Vyúčtování daně z přidané hodnoty. Výpočet daně z příjmů práv. osob byl proveden mimoúčetně v souladu se zákonem o daních z příjmů, zjištěn daňový hospodářský výsledek za běžnou i mimořádnou činnost a provedena úprava nákladů a výnosů daňová povinnost za r společnosti nevznikla. V rámci sestavení účetní závěrky byly v souladu se zákonem o účetnictví účetní knihy uzavřeny, zjištěny obraty a konečné zůstatky jednotlivých rozvahových a výsledkových účtů. Po kontrole zůstatků na jednotlivých syntetických a analytických účtech byla sestavena účetní závěrka. K zjištění bilanční kontinuity byly účetní knihy znovu otevřeny k a to v souladu se zákonem o účetnictví a pro účtování operací nového zdaňovacího a účetního období r převedeny příslušné zůstatky jako počáteční stavy na jednotlivé syntetické či analytické účty a zjištěný výsledek hospodaření ztráta zaúčtován jako VH ve schvalovacím řízení, o jehož zaúčtování musí rozhodnout valná hromada společnosti do Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 18

19 Byly sestaveny a vypracovány příslušné účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a tato povinná příloha k řádné účetní závěrce za r. 2007, které se předkládají správci daně a následně rejstříkovému soudu do sbírky listin založené u Krajského soudu. Dále byly vyhotoveny příslušné statistické výkazy a odeslány Českému statistickému úřadu. Domníváme se, že na základě výše uvedeného lze oprávněně vyslovit názor, že společnost jako účetní jednotka používá zvolené účetní metody a postupy vhodně a účetnictví vede v souladu s platnými předpisy. Účetní závěrka zobrazuje majetkovou, finanční i důchodovou situaci společnosti věrně. Rovněž tak všechny významné skutečnosti pro zabezpečení správné vypovídací schopnosti účetní závěrky jsou dle našeho mínění uvedeny dostatečně přiměřeným způsobem. V Bruntále, dne 4. března 2008 Podpis statutárního orgánu Jméno a podpis osoby Jméno a podpis osoby razítko účetní jednotky odpovědné za účetnictví odpovědné za účetní závěrku Ing. Jan Zahálka, MBA Ing. Dáša Hladíková Ing. Dáša Hladíková jednatel s.r.o. certifik.účetní, dekret 3141 Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 19

20 Příloha řádné účetní závěrky společnosti k (v plném rozsahu) 20

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2013 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2013) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV

Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3. DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV V Ý R O Č N Í Z P R Á V A z a r o k 2 0 1 3 DOMOVNÍ SPRÁVA PROSTĚJOV, S.R.O. Pernštýnské nám. 176/8, PROSTĚJOV Prostějov, 19. 3. 2014 předkládá: Ing. Vladimír Průša jednatel DSP, s.r.o. Domovní správa

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více