Obsah: Nové monosti pro výzkumnou a podnikatelskou sféru. Blíe k jednotlivým aktivitám: Vydání Květen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Nové monosti pro výzkumnou a podnikatelskou sféru. Blíe k jednotlivým aktivitám: Vydání Květen 2008 www.roedl.cz"

Transkript

1 Vydání Květen Obsah: Aktuality Nové monosti pro výzkumnou a podnikatelskou sféru Právo aktuálně Proč zaloit obecně prospěnou společnost Daně aktuálně Problematika placení záloh na daò z pøíjmù právnických osob Ekonomika aktuálně Účtování organizačních sloek právnických osob v zahraničí Podnikové poradenství aktuálně Jak vést optimálně pøijímací pohovor Rödl & Partner Intern Nové semináøe Lidé v Rödl & Partner Nové monosti pro výzkumnou a podnikatelskou sféru Program Prosperita, jeho hlavním cílem je vytváøení pøíznivého prostøedí pro spolupráci výzkumné a podnikatelské sféry, byl dnem 7. dubna sputěn. K podporovaným aktivitám patøí zakládání a dalí rozvoj vědeckotechnických parkù, podnikatelských inkubátorù či center pro transfer technologií. Rovně vytváøení sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem. Výhodou usídlení firem v těchto parcích, inkubátorech a centrech není jen spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou, ale samozøejmě i snazí komunikace a spolupráce mezi jednotlivými firmami navzájem. Na tyto aktivity lze získat dotaci a do výe 300 milionù korun. Blíe k jednotlivým aktivitám: Vědeckotechnické parky jsou subjekty, které poskytují potøebné prostory a sluby firmám s delí historií podnikání. Ve vědeckotechnickém parku mohou být usídleny jak firmy s delí historií, tak také nováčci. Podnikatelské inkubátory naopak vytváøejí zázemí pro zasídlení začínajících firem s dobrým nápadem. Tyto firmy mohou od provozovatele inkubátoru získat dotaci na nájem kanceláøských, laboratorních a dalích prostor a dále dotaci na konzultantské sluby, kolení nebo rekvalifikaci. Centra pro transfer technologií napomáhají pøenosu nových a dosud nevyuitých technologií do výroby prostøednictvím spolupráce výzkumných institucí, vysokých kol a firem. Dále také poskytují odborné poradenství a poradenství v oblasti ochrany duevního a prùmyslového vlastnictví. Sítě business angels jsou nástrojem pro poskytnutí kapitálu podnikatelùm v počáteční fázi podnikání, která je spojena s vyí mírou rizika a tím rozíøení monosti financování jejich podnikatelských nápadù. Základní činností je tedy propojení investorù (= business angels) a podnikù se zajímavými podnikatelskými plány. Ing. Zuzana Kadlecová Business Consultant Tel.:

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Květen 2008 Právo aktuálně Proč zaloit obecně prospěnou společnost NAPSAL MARTIN HOLUB Ke kapitálovým obchodním společnostem je zajímavou alternativou, zejména pokud se jedná o poskytování služeb veřejnosti za předem stanovených podmínek stejných pro všechny, obecně prospěšná společnost. Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, jejíž založení, vznik, existenci, zrušení a zánik upravuje zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. Podrobněji v následujícím článku. Zakladateli mohou být fyzické i právnické osoby včetně České republiky. V čem je obecně prospěná společnost podobná obchodním společnostem Velmi podobná k úpravě obchodního zákoníku o obchodním rejstříku a obchodních společnostech je úprava týkající se nutného obsahu názvu, který musí obsahovat označení obecně prospěšná společnost nebo zkratku o.p.s. Zároveň i pro evidenci je používán obdobný, byť paralelní systém nazvaný rejstřík obecně prospěšných společností vedený příslušnými krajskými soudy (v Praze Městský soud). Velmi podobný je i proces založení a vzniku obecně prospěšné společnosti. V čem je obecně prospěná společnost odliná od obchodních společností Základní odlišností od kapitálových obchodních společností, které jsou zakládány za účelem tvorby zisku a následné dispozice s tímto ziskem, konkrétně k reinvesticím nebo k rozdělení mezi vlastníky, je striktní zákonná podmínka určující, že zisk obecně prospěšné společnosti smí být použit jen pro další poskytování obecně prospěšných služeb. Tato reinvestiční povinnost postihuje i zisk z výslovně zákonem povolených doplňkových činností, kterými jsou činnosti definované zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících předpisů. Obecně prospěšná společnost se má výhradně zabývat poskytováním obecně prospěšných služeb, kterými lze rozumět takové služby, jenž směřují k dosažení obecného blaha zejména na poli humanitárním, kulturním, ekologickém, sociální péče, sportu, tělovýchovy, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, ochrany života, zdraví osob a ochrany zvířat. Obecně prospěšné služby si definují sami zakladatelé, resp. může je dále upravovat či přidávat do povinného statutu obecně prospěšné společnosti statutární orgán, kterým je správní rada. Jak je uvedeno výše, oproti občanským sdružením, které mohou mít podobné cíle své existence jako obecně prospěšné společnosti, spočívá výhoda ve standardizované vnitřní struktuře, která zahrnuje správní radu, fakultativně ředitele i dozorčí radu jakožto orgán kontrolní a také pravidla pro vedení účetnictví včetně podmínek pro zpracování auditované účetní závěrky. Výhoda však spočívá i v možnosti provozovat doplňkovou činnost, která však nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Výhody Oproti obchodním společnostem pak existují následující základní výhody: Možnost převést některé činnosti obchodních společností pod správu obecně prospěšné společnosti s následujícími výhodami a oprostit tak rozpočet zakladatele od zvýšených nákladů na vedlejší činnost zatěžující hlavní předmět podnikání; Minimální finanční nároky na založení - není předepsán základní kapitál či povinné vklady zakladatelů; Možnost čerpání dotací na poskytování obecně prospěšných služeb ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státního fondu; Daňové zvýhodnění přiznané obecně prospěšné společnosti za podmínky, že nebudou porušeny povinnosti týkající se reinvestice zisku; neúčasti na podnikání jiných osob a neohrožení obecně prospěšných služeb doplňkovou činností; vypracování a zveřejnění výroční zprávy o činností a hospodaření nejpozději do 6 měsíců od skončení hodnoceného období. Povinnost reinvestice se týká hospodářského výsledku, tedy zisku, a není tak samozřejmě ovlivněn standardní provoz obecně prospěšné společnosti včetně úhrady provozních nákladů zahrnujících mzdy aj. Vhodným námětem k úvaze, zejména ze strany zakladatelů, kterými by byly veřejnoprávní instituce, územně správní celky aj. je pak i ta skutečnost, že do zakládací listiny (smlouvy) lze určit jinou obecně prospěšnou společnost, která by byla oprávněna k přijetí likvidačního zůstatku v případě, kdy by došlo ke zrušení obecně prospěšné společnosti s likvidací. V případě, že by se tak nestalo, nabídne likvidátor likvidační zůstatek očištěný od částek nutných k pokrytí závazků rušené obecně prospěšné společnosti obci, v níž má obecně prospěšná společnost sídlo. Pokud by obec do 30 dnů od doručení této nabídky svůj zájem nepotvrdila, stává se oprávněným příjemcem Česká republika reprezentovaná Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

3 Závěrem Obecně prospěšná společnost může být vzhledem ke svým výhodám a zároveň v mnoha prvcích úpravou obdobnou obchodním společnostem vítaným prostředkem učinit něco ku prospěchu společnosti a zároveň zefektivnit fungování zakladatele včetně využití veřejné podpory ve formě dotací. Mgr. Ing. Marek vehlík Advokát Associate Partner Tel.: Daně aktuálně Problematika placení záloh na daò z pøíjmù právnických osob NAPSAL MARTIN RÙIČKA Povinnost pro platbu záloh na daň z příjmů právnických osob je dána zákonem číslo 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém přiznání. Pokud tato poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 tisíc korun, zálohy se neplatí. Přesáhne-li poslední známá daňová povinnost 30 tisíc korun, přičemž nepřesáhla 150 tisíc, platí poplatník zálohy na daň ve výši 40 procent poslední známé daňové povinnosti v půlročních intervalech, tedy a , a to v případě, že je zdaňovací období od do V případě jiného zdaňovacího období než je kalendářní rok je první záloha splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá platba do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. Pokud poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 tisíc korun, platí poplatník zálohy na daň ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti, tedy , , a (pokud je zdaňovací období shodné s kalendářním rokem). V případě, že daňový poplatník má jiné zdaňovací období než je kalendářní rok, je první záloha splatná do15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. V praxi dochází často k situaci, že v případě stanovení výše a termínu záloh v druhém zdaňovacím období (pokud bylo první zdaňovací kratší než 12 měsíců), daňový poplatník vypočte výši záloh chybně. V takovém případě je totiž povinnost poplatníka dopočítat poslední známou daňovou povinnost tak, jakoby se týkala zdaňovacího období v délce 12 měsíců. Výše zálohy se stanoví tak, že se poslední známá daňová povinnost za část zdaňovacího období vydělí počtem měsíců, za které se týkala, a násobí se číslem 12 (dojde tedy někdy i k podstatnému zvýšení oproti původnímu chybnému stanovení výše záloh). Výše všech vypočtených záloh se zaokrouhlí vždy na celé stovky nahoru. Po skončení zdaňovacího období se zaplacené zálohy splatné v jeho průběhu započítají na úhradu skutečné výše daně. Zde opět dochází v praxi často k omylu, kdy poplatník započte ke své daňové povinnosti (která je splatná např. do ) nejen zaplacené zálohy v průběhu uplynulého zdaňovacího období (tedy např. zálohy placené , a v minulém roce), ale nesprávně navíc i další zálohu, kterou zaplatil i daného roku (tato záloha byla již placená mimo průběh uplynulého zdaňovacího období a lze ji tedy započítat až s případnou daňovou povinností v následujícím zdaňovacím období). Pokud je výsledná daňová povinnost nižší než zaplacené zálohy, je možné správce daně písemně požádat o vrácení tohoto přeplatku, případně o zápočet např. s nejbližší zálohovou povinností (správce daně bez doručené žádosti o vrácení daňového přeplatku z vlastní iniciativy přeplatek nevrací). Při změně poslední známé daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období (např. podáním dodatečného daňového přiznání) se zálohy do té doby placené nemění. Pokud je daňový poplatník v prodlení s platbou zákonné zálohy, doměří mu správce daně úrok z prodlení, který odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o čtrnáct procentních bodů a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Pro upřesnění uvádím, že se nejedná o výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely. V některých případech se může jednat o značně vysoké doměrky, protože správce daně nemá povinnost daňového poplatníka na vzniklý a narůstající daňový nedoplatek ihned upozornit. Této skutečnosti je tedy třeba věnovat náležitou pozornost a předcházet tak nepříjemným a mnohdy i citelným daňovým

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Květen 2008 Účetní předpisy České republiky, které tvoří základní právní normy, jimiž je zákon o Účetnictví 563/1991Sb. ve znění dodatků, prováděcí vyhláška 500/2002 Sb. ve znění pozdějších dodatků a České účetní standardy, nestanoví zvláštní postupy či metodické zásady pro účtování organizačních složek. Tato oblast byla upravena Sdělením k účtování provozoven českých podniků na Slovensku (čj. 281/69 813/ publikodoměrkům. Proti doměřenému úroku z prodlení se navíc nelze účinně odvolat, pokud správce daně postupoval v souladu se skutečně opožděně odváděnými platbami (při odvolání je potřeba mj. i uvést rozpor s právními předpisy či se skutkovým stavem). Přesto bych ale vždy doporučoval zkontrolovat uvedené údaje na platebním výměru a v případě jakékoliv pochybnosti ihned kontaktovat odpovědného správce daně, případně napsat odvolání, které však bohužel nemá odkladný účinek. V odůvodněných případech je možné předem správce daně požádat o prominutí nebo o snížení povinnosti zálohu platit. Správce daně obvykle této žádosti zčásti či zcela vyhoví, je však třeba žádost podat předem a patřičně ji odůvodnit (např. doložením aktuálního výsledku hospodaření za uplynulé kalendářní čtvrtletí). Obvykle je třeba takto žádat o každé jednotlivé snížení či prominutí zálohy samostatně a vždy tuto žádost doložit. Správce daně však může v případě daňového nedoplatku na jiných daních takový přeplatek pravomocně převést na jeho úhradu. O této skutečnosti je potom daňový poplatník písemně vyrozuměn. Martin Rùička Daòový poradce Partner Tel.: Ekonomika aktuálně Účtování organizačních sloek právnických osob v zahraničí NAPSALA ALENA LEJSALOVÁ Současně s rozvojem podnikatelských aktivit obchodních společností v zahraničí nebo zahraničních společnosti v České republice jsou stále častěji kladeny otázky k postupu při zachycení těchto aktivit z hlediska daňového a účetního. O problematice účtování organizačních složek více v článku. Organizační sloka a její vymezení Definici stanoví 7 obchodního zákoníku: (1) Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku. Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy ( 8) podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod. (2) Obdobné postavení jako odštěpný závod má i jiná organizační složka podniku, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku. V této souvislosti je dále důležité ustanovení 21 obchodního zákoníku, který upravuje podnikání zahraničních osob v České republice. Z uvedeného paragrafu citace: (3) Podnikáním zahraniční osoby na území České republiky se rozumí pro účely tohoto zákona podnikání této osoby, má-li podnik nebo jeho organizační složku umístěnou na území České republiky. (4) Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, popřípadě organizační složky jejího podniku, v rozsahu předmětu podnikání zapsaném do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zahraniční osoba. Lze tedy shrnout a konstatovat, že organizační složka je vnitropodnikový útvar, jehož prostřednictvím může v České republice při splnění stanovených podmínek podnikat zahraniční osoba. Obdobně platí totéž pro podnikání českých právnických osob v zahraničí. Jaký je rozdíl v pojmech organizační sloka a stálá provozovna? V praxi se často zaměňuje nebo ztotožňuje pojem organizační složka a termín stálá provozovna. Mezi těmito pojmy není rovnítko. Organizační složka může být stálou provozovnou a na druhou stranu stálá provozovna může být organizační složka. To ale neplatí vždy. Termín stálá provozovna definuje a používá zákon o daních z příjmů v 22, ve kterém jsou definovány příjmy považující se za příjmy ze zdrojů na území České republiky, dále je tento termín používán v zákoně 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků a zejména v jednotlivých smlouvách uzavřených s příslušnými státy a které mají za úkol zamezit dvojímu zdanění. Není možné tedy směšovat pojem organizační složka a stálá provozovna. Termín stálá provozovna slouží pro daňové účely. Organizační sloka a její účtování

5 váno ve Finančním zpravodaji č. 1/1994). Toto opatření bylo spolu s dalšími bylo zařazeno mezi dále neplatné. V uvedeném postupu byla společnosti dána možnost volby účtování organizačních složek. Buď formou centrálního vedení účetnictví organizační složky nebo oddělenou formou. Domníváme se, že obdobně, jak je uvedeno ve sdělení, lze postupovat i nadále. Navržený postup vychází ze skutečnosti, že organizační složky zřízené v zahraničí jsou podle českých účetních předpisů součástí české účetní jednotky a že se tedy jedná o vnitropodnikovou složku. Organizace vnitropodnikového účetnictví je v pravomoci účetní jednotky. Konkrétní způsob by měl být zvolen v závislosti na charakteru a velikosti organizační složky. Zvolený způsob by měl být popsán v interní směrnici a v příloze k účetní závěrce. Centrální způsob účtování organizační složky vychází z centrálního vedení účetnictví za celou účetní jednotku, což v praxi znamená, že veškeré doklady organizační složky se průběžně účtují v rámci jednotného systému účetnictví stanoveným kursem. Tento způsob však neřeší splnění požadavků kladených na provozovny právními předpisy příslušných zemí, v nichž jsou zřízeny. V důsledku to zpravidla vyžaduje vedení ještě stanovené evidence podle předpisů konkrétní země, kde se organizační složka nachází a v dané měně pro účely daňové. Druhý způsob spočívá v tom, že je vedeno oddělené účetnictví za organizační složku v měně konkrétní země a za stanovené období. Například k dochází k přetažení počátečních zůstatků a obratů kurzem k do účetnictví české účetní jednotky. Přetažení obratů by bylo možné provádět i častěji, například měsíčně. Při tomto způsobu dochází k pohybu pořizovacích cen vyvolaných pohybem kurzu, případně dalším kursovým rozdílům. Z důvodu potřeby jednotné struktury účetní evidence, potřeby poskytování aktuálních informací, jak za organizační složku, tak za účetní jednotku jako celek, doporučujeme první způsob, to je centrální vedení účetnictví. Považujeme za vhodné vedení účetnictví organizační složky formou samostatného střediska pro účely zjišťování hospodářského výsledku a sledování majetku a závazků organizační složky formou samostatných analytických účtů. Lze samozřejmě využít i jiných možností, které nabízí používaný software. Tímto způsobem bude možné provádět odsouhlasení evidence organizační složky vedené pro účely daňové v konkrétní zemi. Upozorňujeme, že podle 21 zákona o účetnictví je zapotřebí uvádět existenci organizační složky v zahraničí ve výroční zprávě. Zdanění organizačních složek, aplikace stálé provozovny na organizační složku je samostatným tématem, které řeší zákon o daních z příjmů a smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ing. Alena Lejsalová Auditorka Associate Partner Tel.: Podnikové poradenství aktuálně Jak vést optimálně pøijímací pohovor NAPSALA MARKÉTA HURTOVÁ Existuje celá řada různých metod jak vést přijímací pohovor. Jakou metodu zvolit jako nejvhodnější, jak k interview přistupovat a další rady a doporučení napoví následující řádky. Volba vhodného prostøedí Chceme-li získat, pokud co možno nejobjektivnější informace o kandidátovi, musíme pro uskutečnění pohovoru zvolit vhodné prostředí. Měli bychom se postarat o nerušenou atmosféru v průběhu rozhovoru, tzn. zdržet se veškerých rušivých elementů, jako je neustálé vyrušování, hluk zvenčí, vyzvánění telefonů, ale i např. dát pozor, abychom kandidáta neposadili proti slunci (pokud se nejedná o test chování v přirozených podmínkách), zároveň bychom měli na uchazeče dobře vidět, neboť jde o setkání dvou rovnocenných stran. K uchazeči se chováme jako k hostu, neměli bychom mu tedy zapomenout nabídnout občerstvení. Fáze pøijímacího pohovoru Průběh přijímacího pohovoru můžeme rozdělit do několika fází. Jako první je důležité správné navázání kontaktu. Tuto část bychom rozhodně neměli podceňovat. Jde o navázání vztahu s uchazečem, kdy bychom měli navodit příjemnou atmosféru (pokládáme tzv. uvolňující otázky jako např.

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Květen 2008 Jakou jste měl cestu?, Kde parkujete? apod.), tím odbouráme případný strach a stres ze strany kandidáta, neboť našim cílem je, aby se dotazovaný co možná nejvíce otevřel a uvolnil. Dále je vhodné seznámit uchazeče s průběhem a dobou trvání interview, která by neměla být příliš dlouhá. Optimální délka je minut. V případě odborného prověřování schopností uchazeče se může doba protáhnout až na 90 minut, což by ale zároveň mělo být maximem. V druhé části bychom měli dát prostor kandidátovi k stručnému představení. Po dobu jeho prezentace, která by neměla být delší než 5 minut, bychom uchazeči neměli skákat do řeči, listovat ve svých podkladech, měli bychom udržovat oční kontakt (nejen při prezentaci) a také nezapomenout dělat si poznámky (je zdvořilé předem požádat kandidáta o jeho svolení). Poté máme možnost ujasnit si případné nesrovnalosti v životopisu uchazeče a doplnit si potřebné informace. Třetí fází je prověření schopností kandidáta, které může probíhat pomocí odborných testů, prezentací, psychologických testů, assesment center atd. Způsob testování je závislý na pozici, kterou obsazujeme. Pokud hledáme schopnou účetní, nebudeme testovat jakým způsobem se prezentuje, ale zaměříme se na odborné schopnosti nezbytné pro výkon jejího povolání. Na druhou stranu pokud vedeme interview s obchodníkem či obchodním zástupcem, který bude denně jednat se zákazníky, bude nás určitě zajímat jak vystupuje a jak se prezentuje, zvolíme tedy test prezentační. Ve čtvrté fázi pohovoru vyvstává prostor pro naše otázky. Dotazy je třeba klást správně, neboť nesprávně položený nebo formulovaný dotaz může způsobit jinou odpověď než jsme očekávali. Jedno zlaté pravidlo říká: Nejsou špatné odpovědi, jsou jen špatně položené otázky. Musíme dávat pozor, aby se pohovor nezvrtl k jednostrannému výslechu, jelikož tímto způsobem bychom velice těžko získávali citlivé a osobní informace. Vždy musí jít o komunikaci mezi dvěma partnery. Existuje mnoho druhů a způsobů kladení otázek. Vyvarovat bychom se měli dotazů hypotetických (př. Jak byste řešil/a?), sugestivních (př. Asi jste člověkem, který si věří, že?) a uzavřených (př. Umíte anglicky?). Sugestivní otázky jsou obzvláště nevhodné, neboť mohou mít až manipulativní charakter. Je dobré si uvědomit, že budoucí chování lze odvodit z dřívějšího chování, tzn. nemá smysl ptát se na budoucnost, ale čerpáme z minulosti uchazeče (př. Uveďte příklad, jak jste použil tuto metodu v praxi? namísto Jak byste použil tuto metodu v praxi?). Po celou dobu kladení otázek nezapomínáme na své poznámky. V předposlední páté fázi bychom měli uchazeče seznámit s pracovní pozicí, náplní práce, bližšími informacemi o společnosti, jeho budoucími úkoly a povinnostmi, pracovním prostředím apod. Zároveň vzniká prostor pro dotazy kandidáta, diskusi o platu a možném nástupu do zaměstnání. Následuje již šestá závěrečná fáze přijímacího pohovoru. V této části je vhodné seznámit uchazeče s nadcházejícím postupem. Nastíníme časový plán, kdy by mělo být provedeno rozhodnutí a kdy bude informován o výsledku výběrového řízení. Informujeme kandidáta o celém procesu přijímacího řízení. Zda se bude konat druhé, případně třetí kolo výběrového řízení? S kým, kde a jakým způsobem bude probíhat? Na závěr je vhodné vyzvat uchazeče k položení otázek, které doposud nebyly zodpovězeny. Pokud nemáme kompletní podklady o kandidátovi, můžeme požádat o doplnění fotokopií vysvědčení, osvědčení o absolvování kurzů nebo referencí. Rozhodnutí o přijetí uchazeče by nemělo trvat déle než 4 a více dní, neboť podstupujeme to riziko, že kvalitní kandidát může mezitím přijmout jinou pozici. Oznámení o neúspěchu při výběrovém řízení by mělo mít písemnou formu se stručným zdůvodněním tohoto rozhodnutí a poděkování za zájem a účast na výběrovém řízení. Oznámení o neúspěchu bychom neměli dlouho protahovat, abychom nezpůsobili uchazeči potíže při rozhodování a zvažování dalších pracovních nabídek. Na závěr je třeba zdůraznit, že je velice důležité zanechat na kandidátovi co nejlepší dojem, neboť na základě přijímacího pohovoru si uchazeč vytváří trvalý názor na naši společnost. Ing. Alena Spilková Podniková poradkyně Associate Partner Tel.: Rödl & Partner Intern Nové semináøe Nové insolvenční právo Dnem 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Po patnácti letech účinnosti dosavadního zákona o konkursu a vyrovnání je tak právní teorie i každodenní obchodní praxe konfrontována se zcela novou úpravou této problematiky.

7 Insolvenční zákon přináší v tomto směru koncepčně nový pohled a zavádí mnoho nových institutů a postupů, které dřívější právní úprava neznala. Jedná se například o insolvenční rejstřík, změny v postupu přihlašování pohledávek, nové způsoby řešení úpadku (reorganizace, oddlužení), zvláštní úpravu tzv. nepatrného konkursu apod. Současně s insolvenčním zákonem nabyl účinnosti rovněž zákon o insolvenčních správcích (č. 312/2006 Sb.). Nové insolvenční právo je jak pro dlužníky, tak i pro věřitele zásadní změnou; bez znalosti a respektování nové právní úpravy mohou být dotčené subjekty, ať již v jakémkoli postavení, majetkově poškozeny nebo být vystaveny odpovědnostním nárokům třetích osob. Kancelář Rödl & Partner pořádá seminář k tomuto tématu, který se bude konat ve středu 21. května 2008 od 8:30 do 13:00 hodin v andel s Hotel v Praze. Přednášející: JUDr. Pavel Koukal, advokát, Rödl & Partner Mgr. Václav Vlk, advokát, Rödl & Partner Zájemci se mohou hlásit v termínu do 14. května 2008 zasláním přihlášky na ovou adresu: nebo na faxové číslo Přihlášku je také možné získat na adrese: Lidé v Rödl & Partner Návrat Zdeny Noack Zdena Noack, roz. Vovsová, vystudovala práva na Universität Köln. Po druhé státní zkoušce z práva v roce 1998 pracovala u IHK Südwestsachsen (Průmyslová a hospodářská komora) jako vedoucí Centra pro česko-německou hospodářskou spolupráci (Zentrum für deutsch-tschechische Wirtschaftskooperation), odkud v roce 2000 přestoupila ke společnosti Rödl & Partner v Praze. Specializovala se převážně na hospodářské a obchodní právo, přičemž později se jako vedoucí týmu a associate partner podílela zejména na větších projektech z oblasti fúzí a restrukturalizací, prodejích podniků a transakcích s nemovitostmi. V letech 2004 až 2007 vybudovala v Praze středně velkou kancelář se zaměřením na zahraniční klientelu, kdy kromě vedení kanceláře i nadále provozovala právní činnost. V dubnu 2008 se vrátila ke společnosti Rödl & Partner, v níž bude kromě poskytování poradenství v rámci větších projektů zapojena i do vnitrofiremní organizace. Jejími mateřskými jazyky jsou čeština a němčina. Dalším jazykem, jímž hovoří, je angličtina. -jv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Květen 2008 Mandantenbrief Květen 2008, č. 5 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE ZÁ S A D Y PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE Článek 1. Obecná část 1. Zásady pro poskytování finančních podpory z rozpočtu Libereckého kraje (dále jen kraj) upravují v návaznosti

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu. Ústav 402-418 NOZ stručná úprava v ostatním se na právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci, s výjimkou ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu Definice 402 Ústav je definován svým

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. příspěvkový řád

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. příspěvkový řád Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 příspěvkový řád Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO171

Více

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov

Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Ţádost o poskytnutí dotace z Programu podpory zahraniční spolupráce města Český Krumlov Podmínkou pro přijetí žádosti je dodržení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov Údaje vpisujte

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Směrnice č.1/2016 obce Černovice, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.1/2016 obce Černovice, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnice č.1/2016 obce Černovice, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec: Černovice Adresa: Černovice 113 679 75 Černovice Směrnici zpracoval: Ludmila Kšicová, účetní Směrnici schválil: Jaroslav

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011

Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011 Vnitřní směrnice obce Hradec Nová Ves číslo 1/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č.

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Vnitřní směrnice obce Lobendava číslo 1/2011

Vnitřní směrnice obce Lobendava číslo 1/2011 Vnitřní směrnice obce Lobendava číslo 1/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2014

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 1/2014 SMĚRNICE PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU MĚSTYSE PŘÍDOLÍ Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY HOSPODÁŘSKÁ KOMORA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (v souladu s 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen zákon

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I.

H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY ČÁST I. H-4 FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Česká lékárnická komora na základě usnesení IV. sjezdu České lékárnické komory a Organizačního řádu České lékárnické komory stanoví: ČÁST I. Základní ustanovení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 Zdaňovací období Od Do Datum vyplnění Část I. Základní údaje o daňovém subjektu 1 Název daňového subjektu 2 Identifikační číslo 3 Jste bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve smyslu 11 odst. 2 písm. b

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ POSKYTOVATELŮM REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zásady pro poskytování dotací poskytovatelům registrovaných sociálních služeb z rozpočtu města Vyškova upravují, v návaznosti

Více

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ).

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo nám. 3/5, 60200 Brno e-mail: info@cejiza.cz, www.cejiza.cz tel.: +420 541654222, fax: +420 541654221 bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-5085870277/0100 V Brně dne 02. 07. 2010

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

komunitní portál o rekodifikaci

komunitní portál o rekodifikaci K NOZ 353: 353 (1) Nadace nesmí poskytnout nadační příspěvek osobě, která je členem jejího orgánu nebo která je zaměstnancem nadace, ani osobě jim blízké. (2) Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele

Více

Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků. Povinné přílohy V 36 PPADP 1.0

Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků. Povinné přílohy V 36 PPADP 1.0 Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků V 36 PPADP 1.0 OBSAH 1. Základní požadavky na náležitosti a termíny předkládání povinných příloh... 3 2. předkládané spolu s žádostí o drobný

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovy spolku Golf Club Hostivař. Článek 1 Název, trvání spolku. 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Stanovy spolku Golf Club Hostivař Článek 1 Název, trvání spolku 1. Název spolku je Golf Club Hostivař, z.s. (dále jen Klub ). 2. Klub je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE Z PROGRAMU NA PODPORU POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ŘEMESEL V OLOMOUCKÉM Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku

ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Příloha č. 7 vzor A... správce daně - soud č. j... tel:. Dlužník: ROZHODNUTÍ o prominutí/neprominutí nedoplatku na poplatku Podepsaný správce daně Vám z důvodů uvedených ve Vaší žádosti ze dne - z úřední

Více

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Z á s a d y pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy - Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady městského obvodu MOaP č. 2361/34

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více