Obsah: Nové monosti pro výzkumnou a podnikatelskou sféru. Blíe k jednotlivým aktivitám: Vydání Květen 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Nové monosti pro výzkumnou a podnikatelskou sféru. Blíe k jednotlivým aktivitám: Vydání Květen 2008 www.roedl.cz"

Transkript

1 Vydání Květen Obsah: Aktuality Nové monosti pro výzkumnou a podnikatelskou sféru Právo aktuálně Proč zaloit obecně prospěnou společnost Daně aktuálně Problematika placení záloh na daò z pøíjmù právnických osob Ekonomika aktuálně Účtování organizačních sloek právnických osob v zahraničí Podnikové poradenství aktuálně Jak vést optimálně pøijímací pohovor Rödl & Partner Intern Nové semináøe Lidé v Rödl & Partner Nové monosti pro výzkumnou a podnikatelskou sféru Program Prosperita, jeho hlavním cílem je vytváøení pøíznivého prostøedí pro spolupráci výzkumné a podnikatelské sféry, byl dnem 7. dubna sputěn. K podporovaným aktivitám patøí zakládání a dalí rozvoj vědeckotechnických parkù, podnikatelských inkubátorù či center pro transfer technologií. Rovně vytváøení sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních firem. Výhodou usídlení firem v těchto parcích, inkubátorech a centrech není jen spolupráce mezi výzkumnou a podnikatelskou sférou, ale samozøejmě i snazí komunikace a spolupráce mezi jednotlivými firmami navzájem. Na tyto aktivity lze získat dotaci a do výe 300 milionù korun. Blíe k jednotlivým aktivitám: Vědeckotechnické parky jsou subjekty, které poskytují potøebné prostory a sluby firmám s delí historií podnikání. Ve vědeckotechnickém parku mohou být usídleny jak firmy s delí historií, tak také nováčci. Podnikatelské inkubátory naopak vytváøejí zázemí pro zasídlení začínajících firem s dobrým nápadem. Tyto firmy mohou od provozovatele inkubátoru získat dotaci na nájem kanceláøských, laboratorních a dalích prostor a dále dotaci na konzultantské sluby, kolení nebo rekvalifikaci. Centra pro transfer technologií napomáhají pøenosu nových a dosud nevyuitých technologií do výroby prostøednictvím spolupráce výzkumných institucí, vysokých kol a firem. Dále také poskytují odborné poradenství a poradenství v oblasti ochrany duevního a prùmyslového vlastnictví. Sítě business angels jsou nástrojem pro poskytnutí kapitálu podnikatelùm v počáteční fázi podnikání, která je spojena s vyí mírou rizika a tím rozíøení monosti financování jejich podnikatelských nápadù. Základní činností je tedy propojení investorù (= business angels) a podnikù se zajímavými podnikatelskými plány. Ing. Zuzana Kadlecová Business Consultant Tel.:

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Květen 2008 Právo aktuálně Proč zaloit obecně prospěnou společnost NAPSAL MARTIN HOLUB Ke kapitálovým obchodním společnostem je zajímavou alternativou, zejména pokud se jedná o poskytování služeb veřejnosti za předem stanovených podmínek stejných pro všechny, obecně prospěšná společnost. Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, jejíž založení, vznik, existenci, zrušení a zánik upravuje zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. Podrobněji v následujícím článku. Zakladateli mohou být fyzické i právnické osoby včetně České republiky. V čem je obecně prospěná společnost podobná obchodním společnostem Velmi podobná k úpravě obchodního zákoníku o obchodním rejstříku a obchodních společnostech je úprava týkající se nutného obsahu názvu, který musí obsahovat označení obecně prospěšná společnost nebo zkratku o.p.s. Zároveň i pro evidenci je používán obdobný, byť paralelní systém nazvaný rejstřík obecně prospěšných společností vedený příslušnými krajskými soudy (v Praze Městský soud). Velmi podobný je i proces založení a vzniku obecně prospěšné společnosti. V čem je obecně prospěná společnost odliná od obchodních společností Základní odlišností od kapitálových obchodních společností, které jsou zakládány za účelem tvorby zisku a následné dispozice s tímto ziskem, konkrétně k reinvesticím nebo k rozdělení mezi vlastníky, je striktní zákonná podmínka určující, že zisk obecně prospěšné společnosti smí být použit jen pro další poskytování obecně prospěšných služeb. Tato reinvestiční povinnost postihuje i zisk z výslovně zákonem povolených doplňkových činností, kterými jsou činnosti definované zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících předpisů. Obecně prospěšná společnost se má výhradně zabývat poskytováním obecně prospěšných služeb, kterými lze rozumět takové služby, jenž směřují k dosažení obecného blaha zejména na poli humanitárním, kulturním, ekologickém, sociální péče, sportu, tělovýchovy, vědy, vzdělávání, zdravotnictví, ochrany života, zdraví osob a ochrany zvířat. Obecně prospěšné služby si definují sami zakladatelé, resp. může je dále upravovat či přidávat do povinného statutu obecně prospěšné společnosti statutární orgán, kterým je správní rada. Jak je uvedeno výše, oproti občanským sdružením, které mohou mít podobné cíle své existence jako obecně prospěšné společnosti, spočívá výhoda ve standardizované vnitřní struktuře, která zahrnuje správní radu, fakultativně ředitele i dozorčí radu jakožto orgán kontrolní a také pravidla pro vedení účetnictví včetně podmínek pro zpracování auditované účetní závěrky. Výhoda však spočívá i v možnosti provozovat doplňkovou činnost, která však nesmí ohrozit kvalitu, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb. Výhody Oproti obchodním společnostem pak existují následující základní výhody: Možnost převést některé činnosti obchodních společností pod správu obecně prospěšné společnosti s následujícími výhodami a oprostit tak rozpočet zakladatele od zvýšených nákladů na vedlejší činnost zatěžující hlavní předmět podnikání; Minimální finanční nároky na založení - není předepsán základní kapitál či povinné vklady zakladatelů; Možnost čerpání dotací na poskytování obecně prospěšných služeb ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státního fondu; Daňové zvýhodnění přiznané obecně prospěšné společnosti za podmínky, že nebudou porušeny povinnosti týkající se reinvestice zisku; neúčasti na podnikání jiných osob a neohrožení obecně prospěšných služeb doplňkovou činností; vypracování a zveřejnění výroční zprávy o činností a hospodaření nejpozději do 6 měsíců od skončení hodnoceného období. Povinnost reinvestice se týká hospodářského výsledku, tedy zisku, a není tak samozřejmě ovlivněn standardní provoz obecně prospěšné společnosti včetně úhrady provozních nákladů zahrnujících mzdy aj. Vhodným námětem k úvaze, zejména ze strany zakladatelů, kterými by byly veřejnoprávní instituce, územně správní celky aj. je pak i ta skutečnost, že do zakládací listiny (smlouvy) lze určit jinou obecně prospěšnou společnost, která by byla oprávněna k přijetí likvidačního zůstatku v případě, kdy by došlo ke zrušení obecně prospěšné společnosti s likvidací. V případě, že by se tak nestalo, nabídne likvidátor likvidační zůstatek očištěný od částek nutných k pokrytí závazků rušené obecně prospěšné společnosti obci, v níž má obecně prospěšná společnost sídlo. Pokud by obec do 30 dnů od doručení této nabídky svůj zájem nepotvrdila, stává se oprávněným příjemcem Česká republika reprezentovaná Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

3 Závěrem Obecně prospěšná společnost může být vzhledem ke svým výhodám a zároveň v mnoha prvcích úpravou obdobnou obchodním společnostem vítaným prostředkem učinit něco ku prospěchu společnosti a zároveň zefektivnit fungování zakladatele včetně využití veřejné podpory ve formě dotací. Mgr. Ing. Marek vehlík Advokát Associate Partner Tel.: Daně aktuálně Problematika placení záloh na daò z pøíjmù právnických osob NAPSAL MARTIN RÙIČKA Povinnost pro platbu záloh na daň z příjmů právnických osob je dána zákonem číslo 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém přiznání. Pokud tato poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 tisíc korun, zálohy se neplatí. Přesáhne-li poslední známá daňová povinnost 30 tisíc korun, přičemž nepřesáhla 150 tisíc, platí poplatník zálohy na daň ve výši 40 procent poslední známé daňové povinnosti v půlročních intervalech, tedy a , a to v případě, že je zdaňovací období od do V případě jiného zdaňovacího období než je kalendářní rok je první záloha splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá platba do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. Pokud poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 tisíc korun, platí poplatník zálohy na daň ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti, tedy , , a (pokud je zdaňovací období shodné s kalendářním rokem). V případě, že daňový poplatník má jiné zdaňovací období než je kalendářní rok, je první záloha splatná do15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období. V praxi dochází často k situaci, že v případě stanovení výše a termínu záloh v druhém zdaňovacím období (pokud bylo první zdaňovací kratší než 12 měsíců), daňový poplatník vypočte výši záloh chybně. V takovém případě je totiž povinnost poplatníka dopočítat poslední známou daňovou povinnost tak, jakoby se týkala zdaňovacího období v délce 12 měsíců. Výše zálohy se stanoví tak, že se poslední známá daňová povinnost za část zdaňovacího období vydělí počtem měsíců, za které se týkala, a násobí se číslem 12 (dojde tedy někdy i k podstatnému zvýšení oproti původnímu chybnému stanovení výše záloh). Výše všech vypočtených záloh se zaokrouhlí vždy na celé stovky nahoru. Po skončení zdaňovacího období se zaplacené zálohy splatné v jeho průběhu započítají na úhradu skutečné výše daně. Zde opět dochází v praxi často k omylu, kdy poplatník započte ke své daňové povinnosti (která je splatná např. do ) nejen zaplacené zálohy v průběhu uplynulého zdaňovacího období (tedy např. zálohy placené , a v minulém roce), ale nesprávně navíc i další zálohu, kterou zaplatil i daného roku (tato záloha byla již placená mimo průběh uplynulého zdaňovacího období a lze ji tedy započítat až s případnou daňovou povinností v následujícím zdaňovacím období). Pokud je výsledná daňová povinnost nižší než zaplacené zálohy, je možné správce daně písemně požádat o vrácení tohoto přeplatku, případně o zápočet např. s nejbližší zálohovou povinností (správce daně bez doručené žádosti o vrácení daňového přeplatku z vlastní iniciativy přeplatek nevrací). Při změně poslední známé daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období (např. podáním dodatečného daňového přiznání) se zálohy do té doby placené nemění. Pokud je daňový poplatník v prodlení s platbou zákonné zálohy, doměří mu správce daně úrok z prodlení, který odpovídá roční výši repo sazby stanovené Českou národní bankou zvýšené o čtrnáct procentních bodů a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Pro upřesnění uvádím, že se nejedná o výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely. V některých případech se může jednat o značně vysoké doměrky, protože správce daně nemá povinnost daňového poplatníka na vzniklý a narůstající daňový nedoplatek ihned upozornit. Této skutečnosti je tedy třeba věnovat náležitou pozornost a předcházet tak nepříjemným a mnohdy i citelným daňovým

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Květen 2008 Účetní předpisy České republiky, které tvoří základní právní normy, jimiž je zákon o Účetnictví 563/1991Sb. ve znění dodatků, prováděcí vyhláška 500/2002 Sb. ve znění pozdějších dodatků a České účetní standardy, nestanoví zvláštní postupy či metodické zásady pro účtování organizačních složek. Tato oblast byla upravena Sdělením k účtování provozoven českých podniků na Slovensku (čj. 281/69 813/ publikodoměrkům. Proti doměřenému úroku z prodlení se navíc nelze účinně odvolat, pokud správce daně postupoval v souladu se skutečně opožděně odváděnými platbami (při odvolání je potřeba mj. i uvést rozpor s právními předpisy či se skutkovým stavem). Přesto bych ale vždy doporučoval zkontrolovat uvedené údaje na platebním výměru a v případě jakékoliv pochybnosti ihned kontaktovat odpovědného správce daně, případně napsat odvolání, které však bohužel nemá odkladný účinek. V odůvodněných případech je možné předem správce daně požádat o prominutí nebo o snížení povinnosti zálohu platit. Správce daně obvykle této žádosti zčásti či zcela vyhoví, je však třeba žádost podat předem a patřičně ji odůvodnit (např. doložením aktuálního výsledku hospodaření za uplynulé kalendářní čtvrtletí). Obvykle je třeba takto žádat o každé jednotlivé snížení či prominutí zálohy samostatně a vždy tuto žádost doložit. Správce daně však může v případě daňového nedoplatku na jiných daních takový přeplatek pravomocně převést na jeho úhradu. O této skutečnosti je potom daňový poplatník písemně vyrozuměn. Martin Rùička Daòový poradce Partner Tel.: Ekonomika aktuálně Účtování organizačních sloek právnických osob v zahraničí NAPSALA ALENA LEJSALOVÁ Současně s rozvojem podnikatelských aktivit obchodních společností v zahraničí nebo zahraničních společnosti v České republice jsou stále častěji kladeny otázky k postupu při zachycení těchto aktivit z hlediska daňového a účetního. O problematice účtování organizačních složek více v článku. Organizační sloka a její vymezení Definici stanoví 7 obchodního zákoníku: (1) Odštěpný závod je organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku. Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy ( 8) podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod. (2) Obdobné postavení jako odštěpný závod má i jiná organizační složka podniku, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku. V této souvislosti je dále důležité ustanovení 21 obchodního zákoníku, který upravuje podnikání zahraničních osob v České republice. Z uvedeného paragrafu citace: (3) Podnikáním zahraniční osoby na území České republiky se rozumí pro účely tohoto zákona podnikání této osoby, má-li podnik nebo jeho organizační složku umístěnou na území České republiky. (4) Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, popřípadě organizační složky jejího podniku, v rozsahu předmětu podnikání zapsaném do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zahraniční osoba. Lze tedy shrnout a konstatovat, že organizační složka je vnitropodnikový útvar, jehož prostřednictvím může v České republice při splnění stanovených podmínek podnikat zahraniční osoba. Obdobně platí totéž pro podnikání českých právnických osob v zahraničí. Jaký je rozdíl v pojmech organizační sloka a stálá provozovna? V praxi se často zaměňuje nebo ztotožňuje pojem organizační složka a termín stálá provozovna. Mezi těmito pojmy není rovnítko. Organizační složka může být stálou provozovnou a na druhou stranu stálá provozovna může být organizační složka. To ale neplatí vždy. Termín stálá provozovna definuje a používá zákon o daních z příjmů v 22, ve kterém jsou definovány příjmy považující se za příjmy ze zdrojů na území České republiky, dále je tento termín používán v zákoně 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků a zejména v jednotlivých smlouvách uzavřených s příslušnými státy a které mají za úkol zamezit dvojímu zdanění. Není možné tedy směšovat pojem organizační složka a stálá provozovna. Termín stálá provozovna slouží pro daňové účely. Organizační sloka a její účtování

5 váno ve Finančním zpravodaji č. 1/1994). Toto opatření bylo spolu s dalšími bylo zařazeno mezi dále neplatné. V uvedeném postupu byla společnosti dána možnost volby účtování organizačních složek. Buď formou centrálního vedení účetnictví organizační složky nebo oddělenou formou. Domníváme se, že obdobně, jak je uvedeno ve sdělení, lze postupovat i nadále. Navržený postup vychází ze skutečnosti, že organizační složky zřízené v zahraničí jsou podle českých účetních předpisů součástí české účetní jednotky a že se tedy jedná o vnitropodnikovou složku. Organizace vnitropodnikového účetnictví je v pravomoci účetní jednotky. Konkrétní způsob by měl být zvolen v závislosti na charakteru a velikosti organizační složky. Zvolený způsob by měl být popsán v interní směrnici a v příloze k účetní závěrce. Centrální způsob účtování organizační složky vychází z centrálního vedení účetnictví za celou účetní jednotku, což v praxi znamená, že veškeré doklady organizační složky se průběžně účtují v rámci jednotného systému účetnictví stanoveným kursem. Tento způsob však neřeší splnění požadavků kladených na provozovny právními předpisy příslušných zemí, v nichž jsou zřízeny. V důsledku to zpravidla vyžaduje vedení ještě stanovené evidence podle předpisů konkrétní země, kde se organizační složka nachází a v dané měně pro účely daňové. Druhý způsob spočívá v tom, že je vedeno oddělené účetnictví za organizační složku v měně konkrétní země a za stanovené období. Například k dochází k přetažení počátečních zůstatků a obratů kurzem k do účetnictví české účetní jednotky. Přetažení obratů by bylo možné provádět i častěji, například měsíčně. Při tomto způsobu dochází k pohybu pořizovacích cen vyvolaných pohybem kurzu, případně dalším kursovým rozdílům. Z důvodu potřeby jednotné struktury účetní evidence, potřeby poskytování aktuálních informací, jak za organizační složku, tak za účetní jednotku jako celek, doporučujeme první způsob, to je centrální vedení účetnictví. Považujeme za vhodné vedení účetnictví organizační složky formou samostatného střediska pro účely zjišťování hospodářského výsledku a sledování majetku a závazků organizační složky formou samostatných analytických účtů. Lze samozřejmě využít i jiných možností, které nabízí používaný software. Tímto způsobem bude možné provádět odsouhlasení evidence organizační složky vedené pro účely daňové v konkrétní zemi. Upozorňujeme, že podle 21 zákona o účetnictví je zapotřebí uvádět existenci organizační složky v zahraničí ve výroční zprávě. Zdanění organizačních složek, aplikace stálé provozovny na organizační složku je samostatným tématem, které řeší zákon o daních z příjmů a smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Ing. Alena Lejsalová Auditorka Associate Partner Tel.: Podnikové poradenství aktuálně Jak vést optimálně pøijímací pohovor NAPSALA MARKÉTA HURTOVÁ Existuje celá řada různých metod jak vést přijímací pohovor. Jakou metodu zvolit jako nejvhodnější, jak k interview přistupovat a další rady a doporučení napoví následující řádky. Volba vhodného prostøedí Chceme-li získat, pokud co možno nejobjektivnější informace o kandidátovi, musíme pro uskutečnění pohovoru zvolit vhodné prostředí. Měli bychom se postarat o nerušenou atmosféru v průběhu rozhovoru, tzn. zdržet se veškerých rušivých elementů, jako je neustálé vyrušování, hluk zvenčí, vyzvánění telefonů, ale i např. dát pozor, abychom kandidáta neposadili proti slunci (pokud se nejedná o test chování v přirozených podmínkách), zároveň bychom měli na uchazeče dobře vidět, neboť jde o setkání dvou rovnocenných stran. K uchazeči se chováme jako k hostu, neměli bychom mu tedy zapomenout nabídnout občerstvení. Fáze pøijímacího pohovoru Průběh přijímacího pohovoru můžeme rozdělit do několika fází. Jako první je důležité správné navázání kontaktu. Tuto část bychom rozhodně neměli podceňovat. Jde o navázání vztahu s uchazečem, kdy bychom měli navodit příjemnou atmosféru (pokládáme tzv. uvolňující otázky jako např.

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Květen 2008 Jakou jste měl cestu?, Kde parkujete? apod.), tím odbouráme případný strach a stres ze strany kandidáta, neboť našim cílem je, aby se dotazovaný co možná nejvíce otevřel a uvolnil. Dále je vhodné seznámit uchazeče s průběhem a dobou trvání interview, která by neměla být příliš dlouhá. Optimální délka je minut. V případě odborného prověřování schopností uchazeče se může doba protáhnout až na 90 minut, což by ale zároveň mělo být maximem. V druhé části bychom měli dát prostor kandidátovi k stručnému představení. Po dobu jeho prezentace, která by neměla být delší než 5 minut, bychom uchazeči neměli skákat do řeči, listovat ve svých podkladech, měli bychom udržovat oční kontakt (nejen při prezentaci) a také nezapomenout dělat si poznámky (je zdvořilé předem požádat kandidáta o jeho svolení). Poté máme možnost ujasnit si případné nesrovnalosti v životopisu uchazeče a doplnit si potřebné informace. Třetí fází je prověření schopností kandidáta, které může probíhat pomocí odborných testů, prezentací, psychologických testů, assesment center atd. Způsob testování je závislý na pozici, kterou obsazujeme. Pokud hledáme schopnou účetní, nebudeme testovat jakým způsobem se prezentuje, ale zaměříme se na odborné schopnosti nezbytné pro výkon jejího povolání. Na druhou stranu pokud vedeme interview s obchodníkem či obchodním zástupcem, který bude denně jednat se zákazníky, bude nás určitě zajímat jak vystupuje a jak se prezentuje, zvolíme tedy test prezentační. Ve čtvrté fázi pohovoru vyvstává prostor pro naše otázky. Dotazy je třeba klást správně, neboť nesprávně položený nebo formulovaný dotaz může způsobit jinou odpověď než jsme očekávali. Jedno zlaté pravidlo říká: Nejsou špatné odpovědi, jsou jen špatně položené otázky. Musíme dávat pozor, aby se pohovor nezvrtl k jednostrannému výslechu, jelikož tímto způsobem bychom velice těžko získávali citlivé a osobní informace. Vždy musí jít o komunikaci mezi dvěma partnery. Existuje mnoho druhů a způsobů kladení otázek. Vyvarovat bychom se měli dotazů hypotetických (př. Jak byste řešil/a?), sugestivních (př. Asi jste člověkem, který si věří, že?) a uzavřených (př. Umíte anglicky?). Sugestivní otázky jsou obzvláště nevhodné, neboť mohou mít až manipulativní charakter. Je dobré si uvědomit, že budoucí chování lze odvodit z dřívějšího chování, tzn. nemá smysl ptát se na budoucnost, ale čerpáme z minulosti uchazeče (př. Uveďte příklad, jak jste použil tuto metodu v praxi? namísto Jak byste použil tuto metodu v praxi?). Po celou dobu kladení otázek nezapomínáme na své poznámky. V předposlední páté fázi bychom měli uchazeče seznámit s pracovní pozicí, náplní práce, bližšími informacemi o společnosti, jeho budoucími úkoly a povinnostmi, pracovním prostředím apod. Zároveň vzniká prostor pro dotazy kandidáta, diskusi o platu a možném nástupu do zaměstnání. Následuje již šestá závěrečná fáze přijímacího pohovoru. V této části je vhodné seznámit uchazeče s nadcházejícím postupem. Nastíníme časový plán, kdy by mělo být provedeno rozhodnutí a kdy bude informován o výsledku výběrového řízení. Informujeme kandidáta o celém procesu přijímacího řízení. Zda se bude konat druhé, případně třetí kolo výběrového řízení? S kým, kde a jakým způsobem bude probíhat? Na závěr je vhodné vyzvat uchazeče k položení otázek, které doposud nebyly zodpovězeny. Pokud nemáme kompletní podklady o kandidátovi, můžeme požádat o doplnění fotokopií vysvědčení, osvědčení o absolvování kurzů nebo referencí. Rozhodnutí o přijetí uchazeče by nemělo trvat déle než 4 a více dní, neboť podstupujeme to riziko, že kvalitní kandidát může mezitím přijmout jinou pozici. Oznámení o neúspěchu při výběrovém řízení by mělo mít písemnou formu se stručným zdůvodněním tohoto rozhodnutí a poděkování za zájem a účast na výběrovém řízení. Oznámení o neúspěchu bychom neměli dlouho protahovat, abychom nezpůsobili uchazeči potíže při rozhodování a zvažování dalších pracovních nabídek. Na závěr je třeba zdůraznit, že je velice důležité zanechat na kandidátovi co nejlepší dojem, neboť na základě přijímacího pohovoru si uchazeč vytváří trvalý názor na naši společnost. Ing. Alena Spilková Podniková poradkyně Associate Partner Tel.: Rödl & Partner Intern Nové semináøe Nové insolvenční právo Dnem 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Po patnácti letech účinnosti dosavadního zákona o konkursu a vyrovnání je tak právní teorie i každodenní obchodní praxe konfrontována se zcela novou úpravou této problematiky.

7 Insolvenční zákon přináší v tomto směru koncepčně nový pohled a zavádí mnoho nových institutů a postupů, které dřívější právní úprava neznala. Jedná se například o insolvenční rejstřík, změny v postupu přihlašování pohledávek, nové způsoby řešení úpadku (reorganizace, oddlužení), zvláštní úpravu tzv. nepatrného konkursu apod. Současně s insolvenčním zákonem nabyl účinnosti rovněž zákon o insolvenčních správcích (č. 312/2006 Sb.). Nové insolvenční právo je jak pro dlužníky, tak i pro věřitele zásadní změnou; bez znalosti a respektování nové právní úpravy mohou být dotčené subjekty, ať již v jakémkoli postavení, majetkově poškozeny nebo být vystaveny odpovědnostním nárokům třetích osob. Kancelář Rödl & Partner pořádá seminář k tomuto tématu, který se bude konat ve středu 21. května 2008 od 8:30 do 13:00 hodin v andel s Hotel v Praze. Přednášející: JUDr. Pavel Koukal, advokát, Rödl & Partner Mgr. Václav Vlk, advokát, Rödl & Partner Zájemci se mohou hlásit v termínu do 14. května 2008 zasláním přihlášky na ovou adresu: nebo na faxové číslo Přihlášku je také možné získat na adrese: Lidé v Rödl & Partner Návrat Zdeny Noack Zdena Noack, roz. Vovsová, vystudovala práva na Universität Köln. Po druhé státní zkoušce z práva v roce 1998 pracovala u IHK Südwestsachsen (Průmyslová a hospodářská komora) jako vedoucí Centra pro česko-německou hospodářskou spolupráci (Zentrum für deutsch-tschechische Wirtschaftskooperation), odkud v roce 2000 přestoupila ke společnosti Rödl & Partner v Praze. Specializovala se převážně na hospodářské a obchodní právo, přičemž později se jako vedoucí týmu a associate partner podílela zejména na větších projektech z oblasti fúzí a restrukturalizací, prodejích podniků a transakcích s nemovitostmi. V letech 2004 až 2007 vybudovala v Praze středně velkou kancelář se zaměřením na zahraniční klientelu, kdy kromě vedení kanceláře i nadále provozovala právní činnost. V dubnu 2008 se vrátila ke společnosti Rödl & Partner, v níž bude kromě poskytování poradenství v rámci větších projektů zapojena i do vnitrofiremní organizace. Jejími mateřskými jazyky jsou čeština a němčina. Dalším jazykem, jímž hovoří, je angličtina. -jv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Květen 2008 Mandantenbrief Květen 2008, č. 5 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Obsah: Vydání Duben 2008 www.roedl.cz. Aktuality > Monosti čerpání dotací na rozvoj regionu Støední Morava

Obsah: Vydání Duben 2008 www.roedl.cz. Aktuality > Monosti čerpání dotací na rozvoj regionu Støední Morava Vydání Duben 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Monosti čerpání dotací na rozvoj regionu Støední Morava Blíí se konec investičních pobídek pro zpracovatelský prùmysl? Právo aktuálně Zpùsob jednání jediného

Více

Právo aktuálně. Výpočet úroku z prodlení zjednodušen. Obsah: Aktuální právní úprava. Smluvní úroky z prodlení

Právo aktuálně. Výpočet úroku z prodlení zjednodušen. Obsah: Aktuální právní úprava. Smluvní úroky z prodlení Vydání Březen 2010 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Výpočet úroku z prodlení zjednodušen Daně aktuálně Mezinárodní zdanění přináší novinky Daň z nemovitosti od ledna vyšší Ekonomika aktuálně Rezerva

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Omezení nakládání se ziskem. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen a k úhradě nákladů na vlastní správu. Ústav 402-418 NOZ stručná úprava v ostatním se na právní poměry ústavu použijí obdobně ustanovení o nadaci, s výjimkou ustanovení o nadační jistině a nadačním kapitálu Definice 402 Ústav je definován svým

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Česká asociace dětské jógy

Česká asociace dětské jógy Stanovy obecně prospěšné společnosti Česká asociace dětské jógy A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 30. ledna 2012 byla založena obecně prospěšná společnost

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti

Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti I. Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz

Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých daňových subjektů na trh do Ruska z pohledu daně z příjmp jmů v ČR Fučík & partneři auditoři, daňoví poradci Tomáš Plešingr daňový poradce Brno 9.10.2012 tomas.plesingr@fucik.cz Vstup českých

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyhlášení poptávkového řízení k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Stavební úpravy v objektu Vysokomýtská 1206, Choceň Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s.

Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s. Statut společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s. Tento Statut níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti Mariánskolázeňsko, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Dny české státnosti, o.p.s.

Dny české státnosti, o.p.s. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, o.p.s. I. Zakladatelé Radim Kolek Štěpán Kubišta Jan Novák Lucie Wittlichová II. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1. Název

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více