Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění"

Transkript

1 Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro vzdělávací aktivity uvedené níže platí, že 1 školicí den má 8 hodin a 1 školicí hodina má 45 minut. Časový harmonogram jednotlivých vzdělávacích aktivit uvedených níže je stanoven s ohledem na schválenou podobu projektu, v jehož rámci je tato veřejná zakázka realizována. U termínů, které již nejsou s ohledem na datum zahájení zadávacího řízení reálné a aktuální, dojde k přiměřenému posunu v časovém harmonogramu. 1) Inovace vzdělávacího systému Stávající systém vzdělávání je koncipován jako první varianta systému řízení rozvoje v InterGast. Vzhledem k tomu, že se v roce 2011 jednalo o naši první zkušenost se systémem vzdělávání, bylo v první fázi definováno několik hlavních klíčových kompetencí s doporučením, abychom systém vzdělávání po době ověření v praxi rozšířili o další kompetence. Vzhledem k našim zkušenostem z užívání systému vzdělávání v letech můžeme konstatovat, že se osvědčil jako velmi užitečný nástroj nejen při plánování vzdělávání, ale i při celkovém vedení zaměstnanců a řízení firmy. Nyní, když jsme získali dostatečné zkušenosti s aplikací, plánujeme definovat pro cílovou skupinu další kompetence a systém vzdělávání, včetně základní metodiky, adaptovat rovněž na cílové podskupiny: - mladší než 30 let - starší než 50 let - absolventy s nižší kvalifikací (nejvýše středním vzděláním s výučním listem) - zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené Přestože jsme se v uplynulém 1,5 roce naučili systém vzdělávání a metodiku aktivně používat, nemáme dostatek zkušeností ani časový prostor k vydefinování dalších, nyní již detailnějších klíčových kompetencí a na adaptaci systému na cílové podskupiny. Z tohoto důvodu plánujeme řešit inovaci systému vzdělávání opět nákupem služby. Časový harmonogram klíčové aktivity: 09-10/2013 Zodpovědnost za výsledek a kontrolu aktivity: manažer projektu Zodpovědnost za koordinaci dílčích činností aktivity: koordinátorka projektu Výstupem této klíčové aktivity bude 1 inovovaný produkt - systém vzdělávání v InterGast 2) Vzdělávání interních lektorů Srdce projektu tvoří činnost interních lektorů, kteří mají na starosti předávání poznatků ze zahraničních školení a průběžný další odborný rozvoj cílové skupiny. Zapojením interních lektorů bude zajištěna udržitelnost výrazné části vzdělávacích aktivit, dojde ke snížení nákladů na externí poskytovatele předmětných služeb, zvýšení časové flexibility a celkovému posílení konkurenceschopnosti společnosti. V rámci předkládaného projektu předpokládáme vyškolení 2 interních lektorů. Tito lektoři jsou součástí cílové skupiny projektu, budou účastníky specifických zahraničních školení a dalších plánovaných vzdělávacích aktivit).

2 Kurz interních lektorů: Obsah: Design tréninku včetně stanovení cílů tréninku, výběru metod a obsahu, výuka znalostí a výcvik dovedností, aplikace účinných metod sdílené a předávání informací, techniky prezentace a práce se skupinou, hodnocení a zpětná vazba. Získané znalosti a dovednosti: navrhnout, připravit a vést interaktivní trénink, rozlišovat různé školící přístupy a metody a využívat je v praxi, efektivně a správně používat vizuální pomůcky, pracovat se zpětnou vazbou a hodnocením účastníků, vybrat, připravit a zrealizovat hodnocení školení, výsledky hodnocení implementovat do vzdělávacího procesu. Počet osob: 2 (techničtí specialisté) Forma kurzu: prezentace s následným procvičováním Časová dotace: 3 šk. dny Školení interaktivní tabule Školení interaktivní tabule SMART Meeting Pro Obsah: ovládání interaktivní tabule SMART Board a její využití nejen jako tabuli klasickou (zápis, mazání), ale také ukládání výukového obsahu tabule, využívání ve výuce multimediální soubory a internetové zdroje, ovládání základních nástrojů softwaru SMART Notebook, vytváření působivé výukové stránky s využitím galerie digitálních obrázků softwaru SMART Notebook, různorodých zdrojů, užitečných odkazů, ad. Školení umožní interním lektorům získat a prohloubit znalosti o fungování interaktivní tabule a zvýší jejich praktickou dovednost využívat všechny možnosti interaktivní tabule. Včetně ukázek možností prezentací a praktického nácviku. Počet osob: 2 (techničtí specialisté) Druh kurzu: interní Forma kurzu: demonstrační výklad s následným procvičováním Časová dotace: 5 šk. hodin Cílová skupina bude v rámci této klíčové aktivity intenzivně zapojena účastí na výše uvedeném vzdělávání a uvedením nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram klíčové aktivity: 09-10/2013 Zodpovědnost za výsledek a kontrolu aktivity: manažer projektu Zodpovědnost za koordinaci dílčích činností aktivity: koordinátorka projektu Výstupem budou 2 podpoření zaměstnanci, kteří získají kvalifikaci interního lektora včetně znalostí ovládání interaktivní tabule s cílem kvalifikovaného poskytování interního odborného vzdělávání ve společnosti InteGast. Za úspěšně podpořené osoby budou považováni ti, kteří absolvují vzdělávací kurzy ve stanoveném rozsahu a získají osvědčení. 3) Komunikační dovednosti a zákaznická orientace A) Komunikační dovednosti I: Obsah: Pravidla pro komunikaci, typy a zásady účinné komunikace, komunikační techniky, aktivní naslouchání. Verbální a neverbální komunikace, co je podstatné v komunikaci, komunikační úrovně, zvládání námitek a manipulací, volba vhodných slov, osobní a věcná rovina. Řešení konfliktů a problémových situací, metody přesvědčování a změn postojů. Vnitropodniková komunikace (prosazování se, strategie chování, principy a důsledky komunikačních bariér, zvýšení motivace do další práce a oživení pocitu sounáležitosti s firemní kulturou).

3 Druh kurzu: interní skupinový na míru šitý požadavkům společnosti InterGast (zejména u případových studií) Forma kurzu: trénink Časová dotace: 4 šk. dny Počet osob: 7 (techničtí specialisté, obchodníci a asistentky nově příchozí či s krátkou působností u společnosti, kteří nebyli účastníky tohoto školení v předchozím období) Časový plán: 10/2013 B) Komunikační dovednosti II: Tato část vzdělávání bude navazovat na dovednosti získané při realizací předcházejícího projektu (viz nástin obsahu Komunikační dovednosti I výše) a bude zaměřena na jejich rozšíření, především řešení problematických situací, zejména při zajišťování servisu pro zákazníky, plánování harmonogramu oprav, sjednávání návštěv, nákup náhradních dílů a na reakce vyplývající z aktuálních změn na trhu i ve společnosti InterGast. Další oblastí bude nabídka nových instalací v porovnání s renovací stávajícího zařízení, schopnosti správné a efektivní argumentace pro nabízená řešení. Schopnost kvantifikovat užitek pro zákazníka včetně budoucích efektů by měla být jedním z přínosu tohoto vzdělávání. Druh kurzu: interní skupinový na míru šitý požadavkům společnosti InterGast (zejména u případových studií). Forma kurzu: trénink Časová dotace: 3 šk. dny Počet osob: 12 (techničtí specialisté) Časový plán: 11/2013 4) Jazyková výuka a obchodní korespondence Jazyková výuka Kurzů se zúčastní 12 zaměstnanců, kteří s ohledem na nároky zastávané pracovní pozice prokazují nedostatky při komunikaci a/nebo písemném projevu. Výuka bude probíhat v prostorách společnosti v průběhu 40 týdnů v průměrném rozsahu 2 lekcí týdně/skupina (intenzita lekce: 45 minut) po dobu trvání projektu (od poloviny září 2013 do konce srpna 2014 s vynecháním dovolených, vánočních svátků a období intenzivního školení v jiných KA). Důraz bude kladen na potřebnou terminologii a schopnost plynulé komunikace při poskytování služeb cizojazyčným zákazníkům (obchodní řetězce, supermarkety, hotelové řetězce a sítě dalších gastronomických konceptů). Tito zákazníci hledají při své obchodní činnosti spolehlivé a silné partnery, u nichž nacházejí garance profesionality, nové způsoby řešení např: Hot food koncept v supermarketech, stabilitu ve výkonu. Zde je většinou zapotřebí cizojazyčná komunikace, neboť na pozicích managerů, šéfkuchařů jsou zahraniční odborníci. Dále také např. pro majitelé restaurací se zahraniční kuchyní ad., je rovněž potřeba zvýšení jazykové vybavenosti v souvislosti s aktualizací odborných znalostí u zahraničních dodavatelů. U asistentek bude kladen důraz zejména na obchodní terminologii a písemný projev pro vyšší profesionalitu a efektivitu při kontaktu s cizojazyčnými zákazníky a zahraničními dodavateli. Na základě současné úrovně znalostí je plánováno rozdělení zaměstnanců do skupin po 3-5 osobách, (přesné rozřazení bude probíhat v úvodu realizace pomocí testů), celkem jsou počítány 3 skupiny (celkem 240 lekcí výuky): Angličtina:

4 - začátečníci/pasivní znalost (1 skupina) s cílem dosažení min. úrovně A2 - mírně pokročilí (1 skupina) s cílem dosažení min. úrovně B1 - středně pokročilí (1 skupina) s cílem dosažení min. úrovně B2 Po ukončení bude provedeno vyhodnocení formou závěrečného testu a jednotlivým účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování kurzu s uvedením výsledku testu. Vyhodnocení bude vycházet ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Počet osob: 12 (techničtí specialisté, asistentky) Časový plán: 09/ /2014 Náklady zahrnují lektorné Obchodní korespondence Kurz je zaměřen na výuku správné písemné komunikace a psaní dopisů. Cílem školení obchodní korespondence je rozvinout stylistické schopnosti se zaměřením na různé varianty obchodní korespondence a na různé zákazníky. Obsah: druhy obchodní korespondence, formy korespondence, úprava písemností, etiketa a stylistika písemného projevu, použití gramatiky, nejčastější chyby a omyly v obchodní korespondenci, psychologie v písemném projevu, praktické procvičování, ad. Forma kurzu: přednáška, diskuse, praktické nácviky Časová dotace kurzu: 3 šk. dny Počet osob: 5 (asistentky) Časový plán: 10-12/2013 Cílová skupina bude v rámci této klíčové aktivity intenzivně zapojena do jazykové výuky a účasti na kurzu obchodní korespondence, průběžném poskytování zpětné vazby a uvedením nově nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram celé klíčové aktivity: 09/ /2014 Zodpovědnost za koordinaci cílové skupiny, přípravu prostor, zajištění průběžné evaluace: koordinátorka projektu Zodpovědnost za výsledek a kontrolu: manažer projektu Výstupem této klíčové aktivity bude 12 osob podpořených v rámci výuky anglického jazyka, u kterých dojde ke zvýšení úrovně jazykové vybavenosti a 5 osob, které získají znalosti a dovednosti obchodní korespondence. Za úspěšně podpořené osoby budou považováni ti, kteří absolvují navrhované vzdělávací aktivity ve stanoveném rozsahu u kurzů obchodní korespondence a min. 90% ze stanoveného rozsahu u jazykové výuky, a získají osvědčení. 5) IT dovednosti I IT dovednosti I Školení na užívání tabletů v podmínkách InterGast (přechod od roku 2014 na užívání tabletů u obchodníků a technických specialistů v terénu) a související školení na firemní SW (soft 4 sale, ekonomický software určený pro zpracování veškeré firemní agendy), přístup k systému S4S prostřednictvím vzdáleného připojení, zásady bezpečného užívání internetu. Obsah: Získání a osvojení si znalostí a dovedností práce s tablety a aktualizovanými moduly firemního S4S v souvislosti s plánovaným přechodem v roce 2014 na on-line objednávání náhradních dílů, zjišťování stavu zásob, zadávání aktuálních dat do systému apod.. Druh kurzu: interní na míru konkrétním specifickým potřebám Forma kurzu: demonstrační výklad, praktické nácviky

5 Počet osob: 15 (techničtí specialisté, obchodníci) Časová dotace: 30 hodin celkem (3 x 5 hodin pro 2 skupiny) Zaměření na databanku produktů, technickou a servisní dokumentaci, znalost nahrávání aktualizovaných SW do instalovaných produktů u zákazníků, systémová hlášení, chybová hlášení, protokoly instalačních a servisních zásahů, skladové hospodářství, podklady pro fakturaci, ad. Počet osob: 9 (asistentky, účetní) Časová dotace: 5 šk. hodin Zaměření na administrativní část (dodací listy, protokoly, podklady k fakturaci, podklady pro skladové hospodářství, ad.) Časový plán: 01/2014 MS Excel pro pokročilé Kurz určený pro zvládnutí pokročilejší metody práce s aplikací MS Excel. Obsah kurzu: využívání často používaných funkcí, například "KDYŽ", "ZAOKROUHLIT", "SVYHLEDAT" a to včetně vnořování, správné využívání funkce "SUBTOTAL", souhrnů či kontingenčních tabulek. Prostor je věnován i ochraně dat pomocí nástroje "ověřování dat", zamykání listů či sešitů. Opakování využití absolutní adresace při výpočtech, opakování složitějších nastavení formátů, využití stylu buňky, podmíněné formátování, ukázky tvorby vlastních formátů, co může udělat formát s datem, logické, zaokrouhlovací, textové a vyhledávací funkce, vnořování funkcí a praktické procvičení na příkladech, ochrana dat v tabulce, zámek, ověřování dat, databázové tabulky, pokročilé možnosti automatického filtru a použití rozšířeného filtru, souhrny a kontingenční tabulky, slučování dat, výpočty mezi listy a soubory, pojmenování buněk a oblastí, využití ve vzorcích, ad. Forma kurzu: demonstrační výklad, praktické nácviky Počet osob: 7 (6 asistentek, 1 účetní) Časový plán: 09/2013 Cílová skupina bude v rámci této aktivity intenzivně zapojena účastí na výše uvedeném vzdělávání, zpětné vazbě a uvedením nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram celé klíčové aktivity: 09/2013, 01/2014 Zodpovědnost za koordinaci cílové skupiny a vyhodnocení efektivity vzdělávání: koordinátorka projektu Zodpovědnost za výsledek a kontrolu: manažer projektu Výstupem této klíčové aktivity bude 24 podpořených zaměstnanců, kteří získají nové znalosti a dovednosti v předmětných oblastech a dojde k rozšíření a prohloubení jejich stávající kvalifikace a zkvalitnění a zefektivnění pracovního výkonu. Za úspěšně podpořené osoby budou považováni ti, kteří absolvují navrhované vzdělávání ve stanoveném rozsahu a obdrží osvědčení. 6) IT dovednosti II IT dovednosti II Word pro pokročilé Kurz zaměřený na pokročilé nástroje aplikace MS Word, které slouží pro práci s rozsáhlým dokumentem (např. využívání různých úrovní nadpisů, jejich automatické číslování, generování obsahu a rejstříku, či změna formátu stránky nebo záhlaví a zápatí v různých částech dokumentu). Možnosti spolupráce více osob na jednom dokumentu formou revizí. Možnosti importu a exportu textu či dat do jiných aplikací a s funkcí hromadného rozesílání dopisů různým adresátům (hromadná korespondence). Použití a tvorba stylů v dokumentu. Číslování kapitol, tvorba obsahu a rejstříku, jeho

6 aktualizace, vkládání a práce s různými typy objektů v textu (tabulky, kreslení a jiné grafické objekty), efektivní číslování vložených objektů v textu a odkazování se na ně, členění dokumentu na oddíly, jejich využití pro rozdílné orientace stránek v jednom dokumentu, pokročilé nastavení záhlaví a zápatí, nástroje pro revidování dokumentu při spolupráci více uživatelů a vkládání komentářů, práce ve sloupcové sazbě, možnosti importu a exportu textu a dat do jiných aplikací MS Windows, ad. Forma kurzu: demonstrační výklad, praktické nácviky Počet osob: 4 (4 asistentky) Časový plán: 09/2013 Power Point Obsah: Základní pojmy a zásady při tvorbě prezentací, vytvoření snímků prezentace, možnosti rozložení na snímku, texty v prezentaci, odrážkové a číslované seznamy, možnosti načtení osnovy z programu MS Word, vkládání obrázků do prezentace, jejich úprava, komprimace, možnosti kreslení v PowerPointu, vkládání objektů SmartArt, přesouvání, kopírování, seskupovaní a překrývání objektů, tabulky a grafy v prezentaci, možnosti spolupráce s MS Excel, vlastní animace objektů, globální úpravy prezentace, přechody snímků, časování, motivy prezentace, vlastní šablona, možnosti spuštění prezentace, její ovládání během vlastní prezentace, výstupy z PowerPointu (tisk prezentace, podkladů a poznámek), přidání videoklipů a zvukových záznamů do prezentace, interaktivní tlačítka a hypertextové odkazy v prezentaci, předlohy snímků, nadpisů, poznámek a podkladů. Forma kurzu: demonstrační výklad, praktické nácviky Počet osob: 4 (4 asistentky) Časový plán: 10/2013 Cílová skupina bude v rámci této aktivity intenzivně zapojena účastí na výše uvedeném vzdělávání, zpětné vazbě a uvedením nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram celé klíčové aktivity: 09-10/2013 Zodpovědnost za koordinaci cílové skupiny a vyhodnocení efektivity vzdělávání: koordinátorka projektu Zodpovědnost za výsledek a kontrolu: manažer projektu Výstupem této klíčové aktivity budou 4 podpořené zaměstnankyně, které získají nové znalosti a dovednosti práce s MS Word a Power Pointem, a dojde tak k rozšíření jejich stávající kvalifikace a zkvalitnění a zefektivnění pracovního výkonu. Za úspěšně podpořené osoby budou považováni ti, kteří absolvují navrhované vzdělávání ve stanoveném rozsahu a obdrží osvědčení. 7) Kurz efektivní asistentky a prezentačních dovedností Kurz efektivní asistentka Obsah: time management pro asistentky, priority asistentské práce, efektivní zvládání běžných i konfliktních situací v osobním a telefonickém kontaktu, společenská role asistentky, etiketa a firemní kultura, osobní image, zvládání pracovní zátěže a stresu, ad. Forma kurzu: přednáška, diskuse, trénink Počet osob: 8 (asistentky)

7 Časový plán: 10-12/2013 Prezentační dovednosti Obsah: příprava prezentace, pravidla úspěšné prezentace, struktura a cíle prezentace, analýza publika, osobnost a role prezentéra, práce se skupinovou dynamikou a techniky zodpovídání otázek, práce s nepříjemnými typy posluchačů, vhodné použití vizuálních pomůcek, signály nervozity a trémy, jejich eliminace a nahrazení signály sebedůvěry, modelové situace, image jako nositel psychologického sdělení, trénink rétorické pohotovosti (analýza verbálních faktorů praktických prezentací účastníků, práce s videozáznamem, zpětná vazba, techniky kladení a zodpovídání otázek, příprava reálné prezentace pro praxi účastníků, ad). Účastníci si osvojí a protrénují v praxi zákonitosti efektivní prezentace a na základě vstupní analýzy svých slabých prezentačních míst si vypracují plán svého dalšího prezentačního rozvoje. Forma kurzu: demonstrační výklad, diskuse, praktický nácvik Počet osob: 3 (obchodníci) Časový plán: 09-10/2013 Cílová skupina bude v rámci této aktivity intenzivně zapojena účastí na výše uvedeném vzdělávání, zpětné vazbě a uvedením nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram celé klíčové aktivity: 09-12/2013 Zodpovědnost za koordinaci cílové skupiny a vyhodnocení efektivity vzdělávání: koordinátorka projektu Zodpovědnost za výsledek a kontrolu: manažer projektu Výstupem této klíčové aktivity budou 3 obchodníci, u nichž předpokládáme zvýšení úrovně prezentačních dovedností a 8 asistentek, u nichž očekáváme zvýšení efektivity a profesionality pracovního výkonu. Celkově bude v rámci této klíčové aktivity podpořeno 11 zaměstnanců, u kterých dojde k prohloubení stávající kvalifikace a podpoře osobnostního rozvoje. Za úspěšně podpořené osoby budou považováni ti, kteří absolvují navrhované vzdělávání ve stanoveném rozsahu a obdrží osvědčení. 8) Kurzy účetnictví a finanční gramotnosti Aktualizační kurzy v oblasti účetnictví Účetnictví: Jednodenní odborné kurzy z oblasti účetnictví v souvislosti s neustálými změnami v předmětné oblasti potřebné pro udržení kvalifikace a zajištění aktualizace znalostí a následné plně kvalifikované využití v praxi. Předpokládaná témata dílčích kurzů: aktualizace účetní oblasti, novely zákona o účetnictví, optimalizace oběhu účetních dokladů, práce s elektronizací účetnictví, cestovní náhrady, ad. Druh kurzů: externí otevřený Časová dotace: 6 šk. dní Počet osob: 1 (účetní) Časový plán: 10-12/2013, 01-03/2014 Finanční gramotnost Náplní tohoto školení bude problematika základních ekonomických pojmů, a to jak na úrovni podniku, tak i z pozice pracovníka firmy. Zvyšující tlak na hospodárnost a efektivitu zvyšuje potřebu mít všestranně vzdělané pracovníky i na takových pozicích jako jsou pracovníci obchodu a servisu včetně organizační a administrativní podpory. Schopnost porozumět finančním otázkám, kontrole

8 nákladů a nutnosti investovat do nových technologií, umožní zvýšit akceptaci firemních rozhodnutí a pravidel. Zároveň tyto znalosti zvýší do budoucna možnosti uplatnění na trhu práce samotných podpořených osob. Finanční gramotnost je začleněna do ekonomického a společenskovědního vzdělávání a je chápána jako součást klíčových kompetencí pro plnohodnotné uplatnění v současné společnosti. Součástí kurzu je seznámení s praktickými finančními otázkami, posílení jistoty v běžných finančních transakcích, upozornění na rizika a možnosti jejich předcházení. Druh kurzu: interní skupinový Počet osob: 23 (techničtí specialisté, obchodníci, asistentky) Časová dotace celkem: 2 šk. dny (1 šk. den x 2 skupiny) Časový plán: 12/2013 Cílová skupina bude v rámci této aktivity intenzivně zapojena účastí na výše uvedeném vzdělávání, zpětné vazbě a uvedením nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram celé klíčové aktivity: 10/ /2014 Zodpovědnost za koordinaci cílové skupiny a vyhodnocení efektivity vzdělávání: koordinátorka projektu Zodpovědnost za výsledek a kontrolu: manažer projektu

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.

Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o. Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» V Olomouci dne 20. února 2013 1 Závěrečná zpráva projektu. «Rozvoj

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Informační brožura. Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji. o projektu CZ.1.07/1.3.04/02.0002

Informační brožura. Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji. o projektu CZ.1.07/1.3.04/02.0002 Informační brožura o projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.0002 Kdo jsme... 3 Posláním sdružení je:... 4 O projektu... 4 Kurz manažerských dovedností pro pracovníky

Více

Nabídka vzdělávacích bloků, jednotlivých kurzů (seminářů) pro lektory, kteří působí jako lektoři vzdělávání dospělých

Nabídka vzdělávacích bloků, jednotlivých kurzů (seminářů) pro lektory, kteří působí jako lektoři vzdělávání dospělých Nabídka vzdělávacích bloků, jednotlivých kurzů (seminářů) pro lektory, kteří působí jako lektoři vzdělávání dospělých Přihlášky viz. www.edusilesia.cz/semináře/přihlášky Inf.: 777 142 155 Lidie Wróblová

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 14.8. 2009

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace OBECNÝ PŘEHLED NABÍZENÝCH TÉMAT (vše dále uvedené je možno realizovat v režimu náhradního plnění) Odborné kurzy Akreditované PC kurzy v rozsahu 40 hodin (+ 6 vyučovacích hodin zkouška); 80 hodin (+ 6 VH

Více

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080

VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/35.00080 Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro MERCI, s.r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 15.10.2009 Název

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách.

Toto je jen úvodní shrnutí základních pilířů naší nabídky. Více se dozvíte na dalších stránkách. 1 4 3 2 Člověk, který je vzdělaný, je ten, co se naučil učit se, člověk, co se naučil adaptovat se a měnit se, člověk, který si uvědomil, že žádné vědomosti nejsou jisté, že jen proces hledání vědomostí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Fond

Více

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL SYLABY KURZŮ Jindřich Vaněk a kol. Karviná

Více

Edu Silesia, o. s. K Vodojemu 142 737 01 Český Těšín

Edu Silesia, o. s. K Vodojemu 142 737 01 Český Těšín Témata seminářů pro lektory Edu Silesia, o. s. 1 část I. Didaktika (9 x 2 dny)...3 1.1 Pedagogické a psychologické základy vzdělávání dospělých osobnost, paměť, pozornost, společenský význam, základní

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Lidé a jejich rozvoj. kurzy a semináře leden duben 2015. 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v Lidé a jejich rozvoj V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň a v

Více

vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka na zajištění vzdělávacích aktivit pro firemní klienty či partnery

vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka na zajištění vzdělávacích aktivit pro firemní klienty či partnery vaše vzdělávací společnost Orientační nabídka na zajištění vzdělávacích aktivit pro firemní klienty či partnery 2 1) Obsah 1) Obsah... 2 2) Vzdělávací společnost SOVA STUDIO... 3 3) Jen spokojený klient

Více

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37

Obsah. Ekonomická sekce... 1. Jazyková sekce... 16. Technická sekce... 21. Strojírenství... 32. Dopravní technologie a spoje... 37 Obsah Ekonomická sekce... 1 Jazyková sekce... 16 Technická sekce... 21 Strojírenství... 32 Dopravní technologie a spoje... 37 Ekonomická sekce Jméno příjmení: Bc. Jakub Hořický Pozice v projektu: garant

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více