Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění"

Transkript

1 Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro vzdělávací aktivity uvedené níže platí, že 1 školicí den má 8 hodin a 1 školicí hodina má 45 minut. Časový harmonogram jednotlivých vzdělávacích aktivit uvedených níže je stanoven s ohledem na schválenou podobu projektu, v jehož rámci je tato veřejná zakázka realizována. U termínů, které již nejsou s ohledem na datum zahájení zadávacího řízení reálné a aktuální, dojde k přiměřenému posunu v časovém harmonogramu. 1) Inovace vzdělávacího systému Stávající systém vzdělávání je koncipován jako první varianta systému řízení rozvoje v InterGast. Vzhledem k tomu, že se v roce 2011 jednalo o naši první zkušenost se systémem vzdělávání, bylo v první fázi definováno několik hlavních klíčových kompetencí s doporučením, abychom systém vzdělávání po době ověření v praxi rozšířili o další kompetence. Vzhledem k našim zkušenostem z užívání systému vzdělávání v letech můžeme konstatovat, že se osvědčil jako velmi užitečný nástroj nejen při plánování vzdělávání, ale i při celkovém vedení zaměstnanců a řízení firmy. Nyní, když jsme získali dostatečné zkušenosti s aplikací, plánujeme definovat pro cílovou skupinu další kompetence a systém vzdělávání, včetně základní metodiky, adaptovat rovněž na cílové podskupiny: - mladší než 30 let - starší než 50 let - absolventy s nižší kvalifikací (nejvýše středním vzděláním s výučním listem) - zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené Přestože jsme se v uplynulém 1,5 roce naučili systém vzdělávání a metodiku aktivně používat, nemáme dostatek zkušeností ani časový prostor k vydefinování dalších, nyní již detailnějších klíčových kompetencí a na adaptaci systému na cílové podskupiny. Z tohoto důvodu plánujeme řešit inovaci systému vzdělávání opět nákupem služby. Časový harmonogram klíčové aktivity: 09-10/2013 Zodpovědnost za výsledek a kontrolu aktivity: manažer projektu Zodpovědnost za koordinaci dílčích činností aktivity: koordinátorka projektu Výstupem této klíčové aktivity bude 1 inovovaný produkt - systém vzdělávání v InterGast 2) Vzdělávání interních lektorů Srdce projektu tvoří činnost interních lektorů, kteří mají na starosti předávání poznatků ze zahraničních školení a průběžný další odborný rozvoj cílové skupiny. Zapojením interních lektorů bude zajištěna udržitelnost výrazné části vzdělávacích aktivit, dojde ke snížení nákladů na externí poskytovatele předmětných služeb, zvýšení časové flexibility a celkovému posílení konkurenceschopnosti společnosti. V rámci předkládaného projektu předpokládáme vyškolení 2 interních lektorů. Tito lektoři jsou součástí cílové skupiny projektu, budou účastníky specifických zahraničních školení a dalších plánovaných vzdělávacích aktivit).

2 Kurz interních lektorů: Obsah: Design tréninku včetně stanovení cílů tréninku, výběru metod a obsahu, výuka znalostí a výcvik dovedností, aplikace účinných metod sdílené a předávání informací, techniky prezentace a práce se skupinou, hodnocení a zpětná vazba. Získané znalosti a dovednosti: navrhnout, připravit a vést interaktivní trénink, rozlišovat různé školící přístupy a metody a využívat je v praxi, efektivně a správně používat vizuální pomůcky, pracovat se zpětnou vazbou a hodnocením účastníků, vybrat, připravit a zrealizovat hodnocení školení, výsledky hodnocení implementovat do vzdělávacího procesu. Počet osob: 2 (techničtí specialisté) Forma kurzu: prezentace s následným procvičováním Časová dotace: 3 šk. dny Školení interaktivní tabule Školení interaktivní tabule SMART Meeting Pro Obsah: ovládání interaktivní tabule SMART Board a její využití nejen jako tabuli klasickou (zápis, mazání), ale také ukládání výukového obsahu tabule, využívání ve výuce multimediální soubory a internetové zdroje, ovládání základních nástrojů softwaru SMART Notebook, vytváření působivé výukové stránky s využitím galerie digitálních obrázků softwaru SMART Notebook, různorodých zdrojů, užitečných odkazů, ad. Školení umožní interním lektorům získat a prohloubit znalosti o fungování interaktivní tabule a zvýší jejich praktickou dovednost využívat všechny možnosti interaktivní tabule. Včetně ukázek možností prezentací a praktického nácviku. Počet osob: 2 (techničtí specialisté) Druh kurzu: interní Forma kurzu: demonstrační výklad s následným procvičováním Časová dotace: 5 šk. hodin Cílová skupina bude v rámci této klíčové aktivity intenzivně zapojena účastí na výše uvedeném vzdělávání a uvedením nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram klíčové aktivity: 09-10/2013 Zodpovědnost za výsledek a kontrolu aktivity: manažer projektu Zodpovědnost za koordinaci dílčích činností aktivity: koordinátorka projektu Výstupem budou 2 podpoření zaměstnanci, kteří získají kvalifikaci interního lektora včetně znalostí ovládání interaktivní tabule s cílem kvalifikovaného poskytování interního odborného vzdělávání ve společnosti InteGast. Za úspěšně podpořené osoby budou považováni ti, kteří absolvují vzdělávací kurzy ve stanoveném rozsahu a získají osvědčení. 3) Komunikační dovednosti a zákaznická orientace A) Komunikační dovednosti I: Obsah: Pravidla pro komunikaci, typy a zásady účinné komunikace, komunikační techniky, aktivní naslouchání. Verbální a neverbální komunikace, co je podstatné v komunikaci, komunikační úrovně, zvládání námitek a manipulací, volba vhodných slov, osobní a věcná rovina. Řešení konfliktů a problémových situací, metody přesvědčování a změn postojů. Vnitropodniková komunikace (prosazování se, strategie chování, principy a důsledky komunikačních bariér, zvýšení motivace do další práce a oživení pocitu sounáležitosti s firemní kulturou).

3 Druh kurzu: interní skupinový na míru šitý požadavkům společnosti InterGast (zejména u případových studií) Forma kurzu: trénink Časová dotace: 4 šk. dny Počet osob: 7 (techničtí specialisté, obchodníci a asistentky nově příchozí či s krátkou působností u společnosti, kteří nebyli účastníky tohoto školení v předchozím období) Časový plán: 10/2013 B) Komunikační dovednosti II: Tato část vzdělávání bude navazovat na dovednosti získané při realizací předcházejícího projektu (viz nástin obsahu Komunikační dovednosti I výše) a bude zaměřena na jejich rozšíření, především řešení problematických situací, zejména při zajišťování servisu pro zákazníky, plánování harmonogramu oprav, sjednávání návštěv, nákup náhradních dílů a na reakce vyplývající z aktuálních změn na trhu i ve společnosti InterGast. Další oblastí bude nabídka nových instalací v porovnání s renovací stávajícího zařízení, schopnosti správné a efektivní argumentace pro nabízená řešení. Schopnost kvantifikovat užitek pro zákazníka včetně budoucích efektů by měla být jedním z přínosu tohoto vzdělávání. Druh kurzu: interní skupinový na míru šitý požadavkům společnosti InterGast (zejména u případových studií). Forma kurzu: trénink Časová dotace: 3 šk. dny Počet osob: 12 (techničtí specialisté) Časový plán: 11/2013 4) Jazyková výuka a obchodní korespondence Jazyková výuka Kurzů se zúčastní 12 zaměstnanců, kteří s ohledem na nároky zastávané pracovní pozice prokazují nedostatky při komunikaci a/nebo písemném projevu. Výuka bude probíhat v prostorách společnosti v průběhu 40 týdnů v průměrném rozsahu 2 lekcí týdně/skupina (intenzita lekce: 45 minut) po dobu trvání projektu (od poloviny září 2013 do konce srpna 2014 s vynecháním dovolených, vánočních svátků a období intenzivního školení v jiných KA). Důraz bude kladen na potřebnou terminologii a schopnost plynulé komunikace při poskytování služeb cizojazyčným zákazníkům (obchodní řetězce, supermarkety, hotelové řetězce a sítě dalších gastronomických konceptů). Tito zákazníci hledají při své obchodní činnosti spolehlivé a silné partnery, u nichž nacházejí garance profesionality, nové způsoby řešení např: Hot food koncept v supermarketech, stabilitu ve výkonu. Zde je většinou zapotřebí cizojazyčná komunikace, neboť na pozicích managerů, šéfkuchařů jsou zahraniční odborníci. Dále také např. pro majitelé restaurací se zahraniční kuchyní ad., je rovněž potřeba zvýšení jazykové vybavenosti v souvislosti s aktualizací odborných znalostí u zahraničních dodavatelů. U asistentek bude kladen důraz zejména na obchodní terminologii a písemný projev pro vyšší profesionalitu a efektivitu při kontaktu s cizojazyčnými zákazníky a zahraničními dodavateli. Na základě současné úrovně znalostí je plánováno rozdělení zaměstnanců do skupin po 3-5 osobách, (přesné rozřazení bude probíhat v úvodu realizace pomocí testů), celkem jsou počítány 3 skupiny (celkem 240 lekcí výuky): Angličtina:

4 - začátečníci/pasivní znalost (1 skupina) s cílem dosažení min. úrovně A2 - mírně pokročilí (1 skupina) s cílem dosažení min. úrovně B1 - středně pokročilí (1 skupina) s cílem dosažení min. úrovně B2 Po ukončení bude provedeno vyhodnocení formou závěrečného testu a jednotlivým účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování kurzu s uvedením výsledku testu. Vyhodnocení bude vycházet ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Počet osob: 12 (techničtí specialisté, asistentky) Časový plán: 09/ /2014 Náklady zahrnují lektorné Obchodní korespondence Kurz je zaměřen na výuku správné písemné komunikace a psaní dopisů. Cílem školení obchodní korespondence je rozvinout stylistické schopnosti se zaměřením na různé varianty obchodní korespondence a na různé zákazníky. Obsah: druhy obchodní korespondence, formy korespondence, úprava písemností, etiketa a stylistika písemného projevu, použití gramatiky, nejčastější chyby a omyly v obchodní korespondenci, psychologie v písemném projevu, praktické procvičování, ad. Forma kurzu: přednáška, diskuse, praktické nácviky Časová dotace kurzu: 3 šk. dny Počet osob: 5 (asistentky) Časový plán: 10-12/2013 Cílová skupina bude v rámci této klíčové aktivity intenzivně zapojena do jazykové výuky a účasti na kurzu obchodní korespondence, průběžném poskytování zpětné vazby a uvedením nově nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram celé klíčové aktivity: 09/ /2014 Zodpovědnost za koordinaci cílové skupiny, přípravu prostor, zajištění průběžné evaluace: koordinátorka projektu Zodpovědnost za výsledek a kontrolu: manažer projektu Výstupem této klíčové aktivity bude 12 osob podpořených v rámci výuky anglického jazyka, u kterých dojde ke zvýšení úrovně jazykové vybavenosti a 5 osob, které získají znalosti a dovednosti obchodní korespondence. Za úspěšně podpořené osoby budou považováni ti, kteří absolvují navrhované vzdělávací aktivity ve stanoveném rozsahu u kurzů obchodní korespondence a min. 90% ze stanoveného rozsahu u jazykové výuky, a získají osvědčení. 5) IT dovednosti I IT dovednosti I Školení na užívání tabletů v podmínkách InterGast (přechod od roku 2014 na užívání tabletů u obchodníků a technických specialistů v terénu) a související školení na firemní SW (soft 4 sale, ekonomický software určený pro zpracování veškeré firemní agendy), přístup k systému S4S prostřednictvím vzdáleného připojení, zásady bezpečného užívání internetu. Obsah: Získání a osvojení si znalostí a dovedností práce s tablety a aktualizovanými moduly firemního S4S v souvislosti s plánovaným přechodem v roce 2014 na on-line objednávání náhradních dílů, zjišťování stavu zásob, zadávání aktuálních dat do systému apod.. Druh kurzu: interní na míru konkrétním specifickým potřebám Forma kurzu: demonstrační výklad, praktické nácviky

5 Počet osob: 15 (techničtí specialisté, obchodníci) Časová dotace: 30 hodin celkem (3 x 5 hodin pro 2 skupiny) Zaměření na databanku produktů, technickou a servisní dokumentaci, znalost nahrávání aktualizovaných SW do instalovaných produktů u zákazníků, systémová hlášení, chybová hlášení, protokoly instalačních a servisních zásahů, skladové hospodářství, podklady pro fakturaci, ad. Počet osob: 9 (asistentky, účetní) Časová dotace: 5 šk. hodin Zaměření na administrativní část (dodací listy, protokoly, podklady k fakturaci, podklady pro skladové hospodářství, ad.) Časový plán: 01/2014 MS Excel pro pokročilé Kurz určený pro zvládnutí pokročilejší metody práce s aplikací MS Excel. Obsah kurzu: využívání často používaných funkcí, například "KDYŽ", "ZAOKROUHLIT", "SVYHLEDAT" a to včetně vnořování, správné využívání funkce "SUBTOTAL", souhrnů či kontingenčních tabulek. Prostor je věnován i ochraně dat pomocí nástroje "ověřování dat", zamykání listů či sešitů. Opakování využití absolutní adresace při výpočtech, opakování složitějších nastavení formátů, využití stylu buňky, podmíněné formátování, ukázky tvorby vlastních formátů, co může udělat formát s datem, logické, zaokrouhlovací, textové a vyhledávací funkce, vnořování funkcí a praktické procvičení na příkladech, ochrana dat v tabulce, zámek, ověřování dat, databázové tabulky, pokročilé možnosti automatického filtru a použití rozšířeného filtru, souhrny a kontingenční tabulky, slučování dat, výpočty mezi listy a soubory, pojmenování buněk a oblastí, využití ve vzorcích, ad. Forma kurzu: demonstrační výklad, praktické nácviky Počet osob: 7 (6 asistentek, 1 účetní) Časový plán: 09/2013 Cílová skupina bude v rámci této aktivity intenzivně zapojena účastí na výše uvedeném vzdělávání, zpětné vazbě a uvedením nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram celé klíčové aktivity: 09/2013, 01/2014 Zodpovědnost za koordinaci cílové skupiny a vyhodnocení efektivity vzdělávání: koordinátorka projektu Zodpovědnost za výsledek a kontrolu: manažer projektu Výstupem této klíčové aktivity bude 24 podpořených zaměstnanců, kteří získají nové znalosti a dovednosti v předmětných oblastech a dojde k rozšíření a prohloubení jejich stávající kvalifikace a zkvalitnění a zefektivnění pracovního výkonu. Za úspěšně podpořené osoby budou považováni ti, kteří absolvují navrhované vzdělávání ve stanoveném rozsahu a obdrží osvědčení. 6) IT dovednosti II IT dovednosti II Word pro pokročilé Kurz zaměřený na pokročilé nástroje aplikace MS Word, které slouží pro práci s rozsáhlým dokumentem (např. využívání různých úrovní nadpisů, jejich automatické číslování, generování obsahu a rejstříku, či změna formátu stránky nebo záhlaví a zápatí v různých částech dokumentu). Možnosti spolupráce více osob na jednom dokumentu formou revizí. Možnosti importu a exportu textu či dat do jiných aplikací a s funkcí hromadného rozesílání dopisů různým adresátům (hromadná korespondence). Použití a tvorba stylů v dokumentu. Číslování kapitol, tvorba obsahu a rejstříku, jeho

6 aktualizace, vkládání a práce s různými typy objektů v textu (tabulky, kreslení a jiné grafické objekty), efektivní číslování vložených objektů v textu a odkazování se na ně, členění dokumentu na oddíly, jejich využití pro rozdílné orientace stránek v jednom dokumentu, pokročilé nastavení záhlaví a zápatí, nástroje pro revidování dokumentu při spolupráci více uživatelů a vkládání komentářů, práce ve sloupcové sazbě, možnosti importu a exportu textu a dat do jiných aplikací MS Windows, ad. Forma kurzu: demonstrační výklad, praktické nácviky Počet osob: 4 (4 asistentky) Časový plán: 09/2013 Power Point Obsah: Základní pojmy a zásady při tvorbě prezentací, vytvoření snímků prezentace, možnosti rozložení na snímku, texty v prezentaci, odrážkové a číslované seznamy, možnosti načtení osnovy z programu MS Word, vkládání obrázků do prezentace, jejich úprava, komprimace, možnosti kreslení v PowerPointu, vkládání objektů SmartArt, přesouvání, kopírování, seskupovaní a překrývání objektů, tabulky a grafy v prezentaci, možnosti spolupráce s MS Excel, vlastní animace objektů, globální úpravy prezentace, přechody snímků, časování, motivy prezentace, vlastní šablona, možnosti spuštění prezentace, její ovládání během vlastní prezentace, výstupy z PowerPointu (tisk prezentace, podkladů a poznámek), přidání videoklipů a zvukových záznamů do prezentace, interaktivní tlačítka a hypertextové odkazy v prezentaci, předlohy snímků, nadpisů, poznámek a podkladů. Forma kurzu: demonstrační výklad, praktické nácviky Počet osob: 4 (4 asistentky) Časový plán: 10/2013 Cílová skupina bude v rámci této aktivity intenzivně zapojena účastí na výše uvedeném vzdělávání, zpětné vazbě a uvedením nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram celé klíčové aktivity: 09-10/2013 Zodpovědnost za koordinaci cílové skupiny a vyhodnocení efektivity vzdělávání: koordinátorka projektu Zodpovědnost za výsledek a kontrolu: manažer projektu Výstupem této klíčové aktivity budou 4 podpořené zaměstnankyně, které získají nové znalosti a dovednosti práce s MS Word a Power Pointem, a dojde tak k rozšíření jejich stávající kvalifikace a zkvalitnění a zefektivnění pracovního výkonu. Za úspěšně podpořené osoby budou považováni ti, kteří absolvují navrhované vzdělávání ve stanoveném rozsahu a obdrží osvědčení. 7) Kurz efektivní asistentky a prezentačních dovedností Kurz efektivní asistentka Obsah: time management pro asistentky, priority asistentské práce, efektivní zvládání běžných i konfliktních situací v osobním a telefonickém kontaktu, společenská role asistentky, etiketa a firemní kultura, osobní image, zvládání pracovní zátěže a stresu, ad. Forma kurzu: přednáška, diskuse, trénink Počet osob: 8 (asistentky)

7 Časový plán: 10-12/2013 Prezentační dovednosti Obsah: příprava prezentace, pravidla úspěšné prezentace, struktura a cíle prezentace, analýza publika, osobnost a role prezentéra, práce se skupinovou dynamikou a techniky zodpovídání otázek, práce s nepříjemnými typy posluchačů, vhodné použití vizuálních pomůcek, signály nervozity a trémy, jejich eliminace a nahrazení signály sebedůvěry, modelové situace, image jako nositel psychologického sdělení, trénink rétorické pohotovosti (analýza verbálních faktorů praktických prezentací účastníků, práce s videozáznamem, zpětná vazba, techniky kladení a zodpovídání otázek, příprava reálné prezentace pro praxi účastníků, ad). Účastníci si osvojí a protrénují v praxi zákonitosti efektivní prezentace a na základě vstupní analýzy svých slabých prezentačních míst si vypracují plán svého dalšího prezentačního rozvoje. Forma kurzu: demonstrační výklad, diskuse, praktický nácvik Počet osob: 3 (obchodníci) Časový plán: 09-10/2013 Cílová skupina bude v rámci této aktivity intenzivně zapojena účastí na výše uvedeném vzdělávání, zpětné vazbě a uvedením nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram celé klíčové aktivity: 09-12/2013 Zodpovědnost za koordinaci cílové skupiny a vyhodnocení efektivity vzdělávání: koordinátorka projektu Zodpovědnost za výsledek a kontrolu: manažer projektu Výstupem této klíčové aktivity budou 3 obchodníci, u nichž předpokládáme zvýšení úrovně prezentačních dovedností a 8 asistentek, u nichž očekáváme zvýšení efektivity a profesionality pracovního výkonu. Celkově bude v rámci této klíčové aktivity podpořeno 11 zaměstnanců, u kterých dojde k prohloubení stávající kvalifikace a podpoře osobnostního rozvoje. Za úspěšně podpořené osoby budou považováni ti, kteří absolvují navrhované vzdělávání ve stanoveném rozsahu a obdrží osvědčení. 8) Kurzy účetnictví a finanční gramotnosti Aktualizační kurzy v oblasti účetnictví Účetnictví: Jednodenní odborné kurzy z oblasti účetnictví v souvislosti s neustálými změnami v předmětné oblasti potřebné pro udržení kvalifikace a zajištění aktualizace znalostí a následné plně kvalifikované využití v praxi. Předpokládaná témata dílčích kurzů: aktualizace účetní oblasti, novely zákona o účetnictví, optimalizace oběhu účetních dokladů, práce s elektronizací účetnictví, cestovní náhrady, ad. Druh kurzů: externí otevřený Časová dotace: 6 šk. dní Počet osob: 1 (účetní) Časový plán: 10-12/2013, 01-03/2014 Finanční gramotnost Náplní tohoto školení bude problematika základních ekonomických pojmů, a to jak na úrovni podniku, tak i z pozice pracovníka firmy. Zvyšující tlak na hospodárnost a efektivitu zvyšuje potřebu mít všestranně vzdělané pracovníky i na takových pozicích jako jsou pracovníci obchodu a servisu včetně organizační a administrativní podpory. Schopnost porozumět finančním otázkám, kontrole

8 nákladů a nutnosti investovat do nových technologií, umožní zvýšit akceptaci firemních rozhodnutí a pravidel. Zároveň tyto znalosti zvýší do budoucna možnosti uplatnění na trhu práce samotných podpořených osob. Finanční gramotnost je začleněna do ekonomického a společenskovědního vzdělávání a je chápána jako součást klíčových kompetencí pro plnohodnotné uplatnění v současné společnosti. Součástí kurzu je seznámení s praktickými finančními otázkami, posílení jistoty v běžných finančních transakcích, upozornění na rizika a možnosti jejich předcházení. Druh kurzu: interní skupinový Počet osob: 23 (techničtí specialisté, obchodníci, asistentky) Časová dotace celkem: 2 šk. dny (1 šk. den x 2 skupiny) Časový plán: 12/2013 Cílová skupina bude v rámci této aktivity intenzivně zapojena účastí na výše uvedeném vzdělávání, zpětné vazbě a uvedením nabytých znalostí a dovedností do praxe. Časový harmonogram celé klíčové aktivity: 10/ /2014 Zodpovědnost za koordinaci cílové skupiny a vyhodnocení efektivity vzdělávání: koordinátorka projektu Zodpovědnost za výsledek a kontrolu: manažer projektu

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Identifikace projektu: Zadavatel: Zvýšení adaptability a dovedností zaměstnanců a firmy SCA Packaging - podpora konkurenceschopnosti CZ.04.1.03/4.1.15.3 SCA Packaging

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín:

Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti. Soft skills : Termín: Kurzy a školení, které proběhly od zahájení projektu: Klíčová aktivita 03 Obchodní a marketingové dovednosti Soft skills : Termín: 2.2. 3.2.2011 Efektivní komunikace zákazníka 9.2. 10.2.2011 Vedení obchodního

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Odpověď na dotaz k Výzvě

Odpověď na dotaz k Výzvě Odpověď na dotaz k Výzvě Název zakázky: Vzdělávání v měkkých dovednostech pro ELTODO-CITELUM, s. r. o. Předmět zakázky: Zajištění školících akcí měkkých dovedností Aktualizace dne: 1.4.2011 Dotaz č. 4:

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců»

Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» Závěrečná zpráva projektu: «Posílení konkurenceschopnosti společnosti ABO valve, s.r.o. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců» V Olomouci dne 27. července 2011 1 Závěrečná zpráva projektu. «Posílení konkurenceschopnosti

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Aplikační software B

Aplikační software B Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Dále se naučí zpracovávat prezentace

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Projekt: Číslo projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců společnosti

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt

Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o. Zadavatel: KNORR BREMSE

Více

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o.

Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Zvyšování profesních znalostí a dovedností zaměstnanců a zaměstnankyň společnosti ELTODO-CITELUM, s. r. o. Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Evidenční číslo žádosti: CZ.1.04/1.1.02/35.01533

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace I d e n t i f i k a č n í ú d a j e z a d a v a t e l e Název zakázky: Výzva: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název / obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba

Více

Excel triky s funkcí KDYŽ

Excel triky s funkcí KDYŽ Excel triky s funkcí KDYŽ Cílem kurzu je naučit účastníky efektivně používat různé variace funkce KDYŽ, které umožní: automatické číslování řádků zahájení výpočtu pouze za podmínky, že byla vložena určitá

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 1IKT2 Textové

Více

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu:

Pac-tra (Czech), s.r.o. Hnojník 408, 739 53. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra. týkající se projektu: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení k zakázce s názvem: Vzdělávání v Pac-tra týkající se projektu: Efektivní zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců Pac-tra (Czech), s.r.o. a pac-tra

Více

Aplikační software 2

Aplikační software 2 Metodické listy pro předmět Aplikační software 2 Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů patřících do balíku programů MS Office 2003. Studenti se

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů

Workshop 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů 13. 3. 2008 Ostrava Řízení a zlepšování procesů ve společnosti, modelování procesů Seznámit účastníky workshopu se základními znalostmi z problematiky Business Process Managementu a možnostmi aplikací

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009

KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2008-2009 KONZULTAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ STŘEDISKO PROFIT S.R.O. Tel.: 284692139, fax: 271776971 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008-2009 ZDOUNKY 2009 Ú v o d Zvýšit uplatnění na trhu práce předpokládá neustále

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více