Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1

2 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu Jičín IZO: IČO: Ředitel školy: PaedDr.Ivan Truhlička tel. řed tel. kanc Koordinároři: Mgr.Miloš Jenčovský Mgr.Bohumila Smolíková (již není zaměstnankyní školy) Zřizovatel: Město Jičín Žižkovo náměstí 18 JUDr.Jan Malý Platnost od: 1. září 2007 Razítko školy a podpis ředitele: 2

3 2. Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Jičín, 17. listopadu 109 je škola úplná s devíti postupnými ročníky, mateřská škola má 8 tříd (196 dětí). Na prvním stupni máme zpravidla dvě až tři třídy v ročníku, na druhém stupni tři paralelní třídy. Kapacita školy je 700 žáků, letošní školní rok (2011/2012) školu navštěvuje 552 žáků. Průměrná naplněnost tříd je přibližně 24 žáků. Škola (budova z roku 1896) je situována v historickém centru města nedaleko autobusového nádraží. V minulosti se zde nacházela měšťanská škola. Generální oprava a rekonstrukce byla ukončena k Vybavení školy: Škola disponuje dvěma tělocvičnami a sportovní halou se zázemím. Máme odborné učebny chemie, přírodopisu, fyziky, tři jazykové učebny, učebnu výtvarné výchovy, učebnu pro hudební výchovu. Pro výuku praktických činností slouží školní dílna se skladem materiálu a nářadí a cvičná kuchyně. Žákům prvního i druhého stupně slouží dvě počítačové učebny s možností přístupu na Internet. Provozujeme školní družinu a odpolední volnočasové aktivity. Žáci mají k dispozici také knihovnu. Učitelský sbor, složený z kvalifikovaných mladých i zkušených pedagogů, má 33 členů. Na 1. i 2. stupni ZŠ je velmi dobrá aprobovanost vyučujících, v předmětech český jazyk, matematika, chemie, přírodopis, dějepis, hudební výchova a tělesná výchova je stoprocentní. Ve školní družině pracuje 6 kvalifikovaných vychovatelek. Máme zkušenosti s integrací postižených dětí, kterým pomáhají zaškolené pedagogické asistentky. Ve škole pracují poradkyně pro volbu povolání a preventistka sociálně patologických jevů. Charakteristika žáků Naši školu navštěvují nejen žáci z Jičína, ale i z téměř 70 okolních obcí. Z celkového počtu žáků dojíždí téměř polovina. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Máme zkušenosti s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. Žákovský parlament Žáci se podílejí na řízení školy prostřednictvím žákovského parlamentu, kde dávají podněty a připomínky k chodu a organizaci školy. Akce a projekty školy Na 1. stupni žáci absolvují výcvik plavání, dopravní výchovy a týdenní školu v přírodě (OSV, OČMS, DOP.vých., ENV) V rámci výuky navštěvují žáci knihovnu a divadelní představení (OSV, MDV, MKV). Pro rodiče budoucích prvňáčků pořádáme každoročně dny otevřených dveří. Tradičně organizujeme pro žáky 6. ročníků seznamovací kurz (dle složení ročníku-děti 3

4 z prvního stupně naší školy, nově příchozí z vesnických škol) a ekologický kurz, pro 7. ročníky lyžařský výcvikový kurz, žákům 8. tříd nabízíme cyklistický kurz a v 9. ročníku se žáci účastní vodáckého kurzu na raftech. Tyto kurzy stmelují třídní kolektivy, učí děti navzájem komunikovat v různých situacích a prostředích, orientovat se ve městě i přírodě, v neznámém prostředí, navzájem si pomáhat a být k sobě ohleduplní (OSV, OČMS, ENV, DOP.vých.) Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou: ročníkové (krátkodobé, celoroční) a celoškolní (taktéž krátkodobé i celoroční). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Navazujeme na úspěšné projekty z minulých let, uskutečněné ve spolupráci s Muzeem, popř. jinými institucemi- např. Cestička do školy, Protektorat Böhmen und Mähren & my, Mozart, Valdštejn aj. V rámci postupného nabíhání ŠVP v jednotlivých ročnících jsme zorganizovali celoroční projekt Žijeme v EU, do kterého se zapojili žáci celé školy (VDO, MKV, MDV) Možnost vyzkoušet i jiné metody práce měli žáci v projektu Zachytit zmizelé (MDV) Tradičně pořádáme pěveckou soutěž Slavíček, ekologický Den Země (ENV), který má pokaždé trochu jinou podobu, Den s lesníkem (ENV), tematicky zaměřené exkurze, jazykové vzdělávací zájezdy (MKV). Žáci se účastní olympiád, sportovních a dovednostních soutěží. Spolupracujeme s regionálním muzeem, městskou knihovnou, K- klubem, úřadem práce, Policií ČR a jinými institucemi. Všechny volnočasové aktivity vedou žáky k smysluplnému využití volného času a jsou součástí protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Aktuální nabídka kroužků je zveřejňována na webových stránkách školy a pro žáky je vyvěšena na informační tabuli ve škole. Školská rada, která pracuje od roku , má 12 členů a její složení je také uvedeno na webových stránkách. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím žákovských knížek, na pravidelných schůzkách a konzultacích, kde mají také možnost vyjádřit své připomínky, nápady a podněty. V případě potřeby je možno sjednat individuální konzultace kdykoli v průběhu školního roku. Pravidelné konzultační hodiny nabízí také výchovná poradkyně (viz žákovská knížka nebo webové stránky). Všední školní život mohou zájemci z řad rodičů či budoucích žáků vidět během Dne otevřených dveří. 4

5 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Chceme rozvíjet takové znalosti, dovednosti a návyky, které žáci budou moci dobře uplatnit v životě a v dalším vzdělávání. Navazujeme tak na dobrou pověst naší školy v přípravě žáků na další studium. Ale nechceme preferovat jen intelektuální nadání. Chceme rozvíjet i talent sportovní, hudební, estetický, manuální. Důležitou úlohu v této oblasti plní činnost školní družiny, široká nabídka zájmových útvarů a organizování ročníkových a předmětových akcí (tematické zájezdy, kurzy, exkurze, projekty apod) v průběhu celého školního roku. Snažíme se používat efektivní metody vedoucí k vytváření schopnosti samostatně a tvořivě myslet, rozhodovat se, spolupracovat při řešení problémů, vyhledávat a třídit informace, formulovat a obhajovat své názory. K tomu využíváme práci v homogenních i heterogenních skupinách, zadávání problémových úkolů, experimentální činnost, soutěže. Žáci zpracovávají referáty a seminární práce, pracují s laboratorní technikou, v dílně, cvičné kuchyni, na školním pozemku. Pro děti je důležitý život ve vrstevnické skupině, ve které jsou zastoupeni jedinci s různými vlastnostmi, vlohami a názory. Tím se učí respektovat druhé, vyjadřovat a obhajovat své názory a dobře se uplatnit v životě. Proto nevytváříme specializované třídy, ale v něktrých předmětech vytváříme skupiny podle dosahovaných výsledků, zájmu nebo nadání. Velký význam má i prožitek úspěchu, proto zadáváme a hodnotíme některé úkoly diferencovaně. To dává šanci i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro budoucí život v EU je nezbytná znalost cizích jazyků.již od roku 2000 nabízí naše škola rozšířenou výuku jazyků. V této tradici pokračujeme. V první a druhé třídě nabízíme výuku základů angličtiny. Tato výuka navazuje na hodiny jazyka v mateřské škole a je realizována formou kroužků, kde se žáci hravou metodou připravují na pravidelnou výuku jazyka. Od třetího ročníku nabízíme možnost volby mezi anglickým a německým jazykem. Pro žáky, kteří si ve třetí třídě zvolili německý jazyk, je od šestého ročníku zařazena povinná výuka angličtiny. Žáci, kteří si jako první cizí jazyk zvolili angličtinu, mají možnost se rozhodnout, zda si druhý cizí jazyk zvolí od šestého, nebo až od osmého ročníku. Mohou si vybírat z jazyků: německého nebo ruského. V případě dostatečného počtu žáků, kteří si nezvolili druhý cizí jazyk ani od osmého ročníku, škola nabídne jiné volitelné předměty. Nedílnou součástí ŠVP jsou průřezová. Některá z nich prostupují celým vzděláváním a jsou uvedena v charakteristikách jednotlivých předmětů, jiná jsou natolik specifická, že jsou zařazena do tabulek učebních osnov. Také strategie k dosahování klíčových kompetencí jsou součástí charakteristiky předmětů. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami považujeme žáky se specifickými 5

6 poruchami učení, žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, žáky z kulturně odlišného prostředí, ale také žáky talentované a mimořádně nadané. Předpokladem kvalitní výuky těchto žáků na naší škole je pět učitelů s aprobací rozšířenou o speciální pedagogiku a několik asistentek pro nápravu dyslexie, dysortografie a dalších poruch učení. Kvalifikovaně můžeme poskytovat také logopedickou péči. Žákům s nedostatečnou znalostí češtiny se mohou věnovat dvě učitelky speciálně vyškolené pro výuku českého jazyka cizinců. Škola prozatím nemá bezbariérový přístup. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme individuální vzdělávací plány (IVP). IVP vychází z vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a ze ŠVP a respektuje potřeby žáka. Péče o žáky s vývojovými poruchami učení(vpu) na 1. stupni je žák zařazen do pravidelné dyslektické péče, na 2. stupni je žákům poskytována zvýšená individuální péče, při zadávání úkolů a prověřování znalostí je přihlíženo k VPU. dyslektická asistentka spolupracuje s vyučujícími všech předmětů, ve kterých se porucha projevuje žáci využívají speciálních pomůcek (bzučák, speciální materiály pro výuku a procvičování, PC programů žákům s logopedickými vadammi je věnována péče již v MŠ, při zápisu do 1. třídy je v případě potřeby doporučena návštěva logopeda Péče o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním pro žáky dlouhodobě nemocné je vypracováván IVP škola spolupracuje s rodiči, lékaři, psychology a pracovníky PPP u žáků se sociálním znevýhodněním škola spolupracuje s pracovníky odboru sociální péče, kurátory, policií Péče o žáky z kulturně odlišného prostředí žákům s nedostatečnou znalostí českého jazyka se věnují speciálně proškolené učitelky (viz výše) žáci mohou být zařazeni do nižšího ročníku, po dobu aklimatizace nemusí být klasifikováni (dle IVP) žákům je věnována zvýšená individuální péče Péče o žáky talentované a mimořádně nadané škola vyhledává a rozvíjí talent (viz např. výuka cizích jazyků, volitelné předměty, kroužky) v rámci výuky je prováděna vnitřní diferenciace žáci jsou zapojováni do soutěží, olympiád, do českých a mezinárodních projektů škola nabízí také bohatou mimoškolní činnost ve vyšších ročnících probíhá příprava k přijímacím zkouškám zvlášť talentovaní žáci mohou na základě komisionální zkoušky přeskočit ročník 6

7 4. Školní učební plány Hodinové časové dotace 1.STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Dis. čas. dot. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Min. čas. dot. Matematika a její aplikace. Matematika Informační technologie Člověk a jeho svět. a komunikační Základy práce s počítačem Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova ,5 1,5 Výtvarná výchova ,5 1, Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Průřezová Disponibilní časová dotace 14 Celková povinná časová dotace P 7

8 Poznámky pro tab.dotací pro 2.stupeň: *od roč. => 1hod. M půlená, od škol.roku 2013/2014 druhý cizí jazyk povinný -zařazen od 7.roč. Od ekologie přesunuta do 6.roč. ( pro žáky, kteří ekologii neměli, základy ekologie probrány v rámci Př v 9.roč. - viz.uč..př pro 9.roč.) Hodinové časové dotace 2.STUPEŇ Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Disp.čas. dot.ace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace. Matematika * 3 15 Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem Min.čas. dot.ace Člověk a společnost Dějepis , 1hod Základy společenských věd z vých. ke zdrav. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 1 (2) Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 1hod do Př, 1hod do ZSV - 10 Člověk a svět práce Tělesná výchova Pracovní činnosti Práce s laboratorní technikou Volitelné předměty Seminář přírodovědný a společenskovědní cizí jazyk Etická výchova Ekologie Informatika Seminář Čj - M (5) hod z vých. ke zdraví 3 Průřezová P Celková povinná časová dotace

9 5. Učební osnovy 1. STUPEŇ ZŠ Český jazyk a literatura na 1. stupni Charakteristika předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura směřuje k ovládnutí základních jazykových projevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě k osvojování a rozvíjení čtenářských schopností vede k využívání různých zdrojů informací př.slovníky, encyklopedie, katalogy pro rozšiřování dovedností potřebných pro další vývoj Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je úzce spjat s ostatními vyučovacími předměty. V předmětu se realizují tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících v 1. ročníku 9 hodin týdně 3 složky: 1. Komunikační a slohová výchova 2. Jazyková výchova (chápat slohová sdělení př.číst, kultivovaně psát) 3. Literární výchova Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení učitel vede žáky k nácviku stálému zdokonalování čtení učitel vytváří podmínky pro získávání dalších informací potřebných k práci učitel stanovuje dílčí vzdělávací cíle v pravopisu žáci jsou motivováni k aktivnímu zapojování se do vyučovacího procesu Kompetence k řešení problémů žáci navrhují různá řešení problémů, dokončují úkoly a zdůvodňují své závěry žáci si vzájemně radí a pomáhají učitel hodnotí práci žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok Kompetence komunikativní učitel vede žáky k výstižnému projevu - v písemné i ústní podobě 9

10 žáci dokáží prezentovat své myšlenky a názory využití informačních prostředků pro komunikaci s okolním světem učitel organizuje práci ve skupinách, aby žáci spolupracovali při řešení problémů v týmu učitel vede žáky k prezentaci svých myšlenek a názorů a vzájemnému respektu učitel vytáří příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky, pěstuje dobré mezilidské vztahy žáci respektují pokyny pedagogů učitel podporuje samostatný rozvoj, podporuje sebedůvěru žáka, aby dosáhl sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské učitel využívá literatury naučné i vědecké k vytváření postoje k přírodě, k životnímu prostředí, odmítá tlak a násilí žáci zvládnou komunikaci i ve vyhraněných situacích, chápou společenské normy, práva a povinnosti pro žáky s postižením jsou k dispozici vhodně přizpůsobené pracovní materiály respektuje a chrání kulturní a historické tradice a dědictví, aktivně se zapojuje do kulturního dění Kompetence pracovní učitel vede žáky k organizování a plánování učení učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů a vymezených pravidel učitel kontroluje dodržování bezpečnosti při práci, ochraňuje zdraví dětí, využívá zkušeností a rozvíjí aktivní přístup k činnostemčeský jazyk a litreratura - mluvnice 1. ročník Výstup Učivo Mezipředmětové Žák zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká, umí jednotlivá písmena a hlásky, správně přečíst, vyslovit a napsat umí skládat slabiky, čte slabiky, slova (genetická metoda umí skládat slova, čte hlásky, slova), tvoří jednoduché věty písmena a hlásky čtení 10 VDO občanská společnost a škola výchova k demokratickému myšlení v rámci třídního kolektivu - výchova k samostatnosti, k sebe kritice a odpovědnosti EGS Evropa a svět

11 Výstup Učivo Mezipředmětové hlasitě čte jednoduché věty se správnou intonací rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat správně sedí při psaní rozlišuje psací a tiskací písmena umí napsat psací písmena velké a malé abecedy umí napsat slabiky, jednoduchá slova a věty dokáže přepsat tiskací písmo do psací podoby dokáže psát diktát jednotlivých slov a vět umí tvořit smysluplné věty dokáže dramatizovat jednoduchý text dokáže vyprávět pohádky a příběhy podle obrázkové osnovy naučí se zpaměti básničku (min. 4 verše) dokáže básničku recitovat 2. ročník psaní vyjadřovací schopnosti nás zajímá rozvoj jazykových dovedností, poznání evropských kultur ENV- lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Výstupy Učivo Mezipředmětové Jazyková komunikace Žák respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči výběr vhodných komunikačních prostředků a výrazů zdvořilostní obraty komunikační situace: omluva, žádost, vzkaz, zpráva dialog, mluvčí x posluchač rozvíjení znělého hlasu nácvik přiměřeného tempa řeči a správného dýchání 11

12 Výstupy Učivo Mezipředmětové volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích zvládá základní hygienické návyky spojené s psaním píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh členění jazykového projevu dodržování hygienických návyků správného psaní dbá na úhledný a plynulý písemný projev vypráví pohádky spojování obsahu textu s ilustracemi Jazyk Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky rozpozná znělé a neznělé souhlásky na konci slov porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost rozlišuje některé slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i hláskové stavba slov nauka o slově párové souhlásky třídění slov seznamování se s některými slovními druhy ohebné a neohebné slovní druhy význam slov souvislý mluvený projev věta a souvětí spojky spojovací výrazy druhy vět podle postoje mluvčího 12

13 zvukové prostředky Výstupy Učivo Mezipředmětové Čtení Žák odůvodňuje a píše správně: (i,í/y,ý) po tvrdých a měkkých souhláskách slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pěvě-mě slova s ú/ů velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenovávání čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti znalost správného pravopisu dle očekávaného výstupu reprodukce textu přednes básně volná reprodukce textu dramatizace pohádky četba uměleckých a populárních textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků - poslech četby z CD - video - Vánoce - Velikonoce - divadelní představení -. využití maňásků - výtvarný doprovod, ilustrace - třídní knihovnička - městská knihovna - odebírání dětských časopisů 3. ročník Výstup Učivo Mezipředmětové Zdokonaluje se v plynulém a výrazném čtení umí číst potichu i předčítat nahlas orientuje se v textu využívá četbu jako zdroj poznatků čte a porozumění umí reproduktovat text zná obojetné souhlásky zná vyjmenovaná slova a jejich Čtení vyjmenovaná slova 13 MKV kult. diference - vlastní kulturní zakotvení, spisovatelé, básníci

14 pravopis Výstup Učivo Mezipředmětové rozpozná znělé a neznělé souhlásky uvnitř slova osvojujuje si pravopis znělých a neznělých souhlásek znělé a neznělé souhlásky pozná podstatné jméno umí určit rod, číslo, pád podstatného jména rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše pozná sloveso umí určit osobu, číslo a čas sloves určí slovní druhy předložky a spojky pozná předložky a umí je napsat s podst. jm. podstatná jména slovesa ostatní slovní druhy Prv soutěž skupin (návštěva města) Lit inprovizace a dramatizace sloves Tv- hry s řazením zná příklady slov souznačných a protikladných a umí je použít ve větě umí abecedu umí řadit slova podle abecedy 4. ročník slova souznačná a protikladná abeceda Výstupy Učivo Mezipředmětové rozlišuje větu jednoduchou a souvětí rozpoznává a porovnáná významy slov rozlišuje slova s citovým zabarvením a chápe jejich funkci rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary, rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a dbá na správnou komunikaci Opakováni učiva 3.ročníku věta-souvětí význam slov slova s citovým zabarvením slova spisovná a nespisovná 14 Učebnice Altev 1996 PS-Nová škola Brno

15 určuje slovní druhy Výstupy Učivo Mezipředmětové uceluje si učivo o měkkých, tvrdých a obojetných souhlásek, poznává psanou podobu znělých a neznělých souhlásek využívá znalost abecedy k praktickým činnostem Rozlišuje ve slově, část předponovou, příponovou a koncovku hledá a poznává slova příbuzná postupně zvládá psaní i/y ve slovech po objetných souhláskách hledá a dotváří slova příbuzná uvědoměle postupuje při určování slovních druhů Poznává sloveso v neurčitém tvaru, zvratné sloveso, sloveso v jednoduchém i složitém tvaru určuje osobu, číslo a čas u sloves poznává skloňování podstatných jmen podle vzorů a snaží se je používat v praxi určuje pád, číslo a vzor u podst. jmen seznamuje se s pojmy podmět, přísudek, učí se respektovat shodu přísudku s podmětem odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí slovní druhy slabika-hláska-písmeno abeceda Stavba slova kořen slova, část předponová, část příponová slova příbuzná Vyjmenovaná slova práce se skupinami slov s y/ý uvnitř slov slovní druhy Slovesa-neurčité (infinitiv) -slovesa zvratná -jednoduché a složené tvary sloves -časování sloves Podstatná jména skloňování PJ rodu středního skloňování PJ rodu ženského skloňování PJ rodu mužského jmenné kategorie Stavba věty jednoduché -základní skladební dvojice -shoda přísudku s podmětem rodu středního, ženského, mužského souvětí Pravidla čes.pravopisu Encyklopedie apod. Doplňující literatura - PS Nová škola Brno 15

16 5. ročník Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák poznává stavbu slova, tvoří nová slova, vytváří si vztah k jazyku chápe vztahy při odvozování slov českém jazyce poznává psaní předpon roz-, bez-, od-, nad-, pod-, před-, ob-, v-, z-, s-, vz- porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová chápe smysl slov s citovým zabarvením opakuje si nabyté vědomosti ze 4.ročníku určuje mluvnické kategorie u sloves prvotně se seznamuje se slovesným způsobem a procvičuje tvary podmiňovacího způsobu vyledává různé druhy podmětů, užívá podmětu několikanásobného ve větách určuje základní větné členy osvojuje si shodu přísudku s podmětem seznámí se se základními pravidly pravopisu Žák si prohlubuje učivo o podst. jménech seznamuje se s novými vzory předseda soudce seznamuje se s pravidly pravopisu psaní přídavných jmen Opakování učiva 4.ročníku stavba slova odvozování slov předponami a příponami slovotvorný základ slova příbuzná - kořen slova pravopis předpon a předložek pravopis přípon Význam slov slova jednoznačná a mnohoznačná slova s citovým zabarvením slova protikladná, souznačná, souřadná slova významem nadřazená a podřazená Slovní druhy(ohebné) slovesa - osoba, číslo, čas slovesný způsob -oznamovací -rozkazovací -podmiňovací Skladba - základní větné členy podmět - holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený přísudek - holý, rozvitý, několikanásobný shoda přísudku s podmětem shoda přísudku s několikanásobným podmětem Slovní druhy (ohebné) podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor vzory rodu mužského vzory rodu ženského vzory rodu středního přídavná jména charakteristika skloňování příd. jmen tvrdých 16

17 Výstupy Učivo Mezipředmětové rozšiřuje si poznatky v učivu o přídavných jménech, zájmenech, číslovkách správně užívá tvary zájmen v dopisech skloňování příd. jmen měkkých skloňování příd. jmen přivlastňovacích Zájmena druhy sloňování Ty, Vy, Tvůj, Váš v dopisech číslovky význam druhy skloňování opakuje učivo z nižších ročníků Slovní druhy neohebné příslovce předložky spojky částice citoslovce Český jazyk a literatura sloh ročník Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku, psaní SMS, , Scype - reklama adresa píšeme babičce rozpoznává manipulaticní komunikaci v reklamě. píše správně obsahově i formálně jednoduché komunikační žánry, členění na odstavce sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením pravidla dialogu porovnání názorů, tolerance řešení konfliktních situací orientace v textu členění na odstavce dopis, oznámení, zpráva pravidla sestavování osnovy členění příběhu 17 MDV MDV - fungování a vliv medií ve společnosti MDV

18 časové posloupnosti Výstupy Učivo Mezipředmětové pracuje ve skupině na vytvoření menšího inscentačního tvaru a využívá přitom různých výrazových prostředků prezentuje inscenační tvar před spolužáky a na základě sebereflexe a reflexe spolužáků a učitele na něm dále pracuje sleduje a hodnotí prezentace svých spolužáků. užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je odměňuje pracuje s pravidly hry a jejich variacemi,dokáže vstoupit do role a v herní situaci přirozeně a přesvědčivě jednat dramatická situace příběh, řazení situací v časové následnosti rozmanité spojovací výrazy herní dovednosti, vstup do role sociálně komunikační dovednosti dodržování pravidel hry OSV - morální rozvoj -hodnoty, postroje, praktická etika 18

19 Český jazyk a literatura čtení ročník Výstupy Učivo Mezipředmětové Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru. rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých textů uvědomělé plynulé čtení přiměřeně náročných textů tiché čtení s porozuměním Naše vlast, Výlet po Čechách, Výlet na Moravu, České země v 16.a 17.stol., Doba nár. obrození, Svět kluků, Svět dívek vyhledávání klíčových slov, pozorné vnímání podrobností a hledání jejich významu v celku. orientace v textu. vystižení jádra sdělení orientace v naučných textech přiměřených věku čtení vět, frázování, síla a barva hlasu spisovná, hovorová a nespisovná mluva spisovné tvary slov v psaném a mluvném projevu zážitkové čtení a naslouchání nalézání příčin věcí a porozumění jim tvořivé činnosti s literárním textem, volná reprodukce, dramatizace textu, ilustrace k přečtenému, vystižení děje vlastní tvorba na libovolné téma druhy a žánry dětské literatury spisovatelé, básníci 19 MKV VDO OSV MKV

20 Výstupy Učivo Mezipředmětové při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literání pojmy projevuje somatické dovednosti a kombinuje je za účelem vyjádření vnitřních stavů a emocí vlastních i určité postavy literatura umělecká a věcná literatura v proměnách času lidová slovesnost literární pojmy: přirovnávání, básnické výrazy, přenesené výrazy, zastaralé výrazy verš, rým psychosomatické dovednosti (práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace) Cizí jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výuka cizího jazyka probíhá ve třídách dělených do skupin. Důraz je kladen především na získání komunikačních dovedností. Předmět směřuje k tomu, aby v běžných životních situacích byli žáci schopni komunikovat s cizincem a hovořit s ním o jednodušších tématech. Zároveň musí porozumět textu, který odpovídá jeho stupni vývoje. Žák je zároveň schopen napsat dopis, příp. komunikovat pomocí elektronických médií. Žák se samostatně orientuje v jazykových příručkách, slovnících, na internetových stránkách. V cizím jazyce se rovněž žáci seznamují s reáliemi zemí, odlišnostmi jejich obyvatel. Obsahem předmětu je tedy naplňování očekávaných výstupů stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Využívají se metody a formy práce založené na samostatné práci žáka i na spolupráci žáků ve skupinách, žáci se vzájemně učí, prezentují své práce, řeší problémové úkoly. Ve výuce jsou využívány všechny dostupné možnosti a formy práce, které zvyšují motivaci žáků učit se cizímu jazyku soustavně a dlouhodobě (korespondence, práce s časopisy, vzdělávací a poznávací zájezdy, krátkodobé i dlouhodobé projekty, práce s internetem...). Snahou je docílit, aby se žák dokázal racionálně sebehodnotit a znal kritéria hodnocení. Výuka začíná od třetího ročníku a na prvním stupni je zaměřena na osvojení základní slovní zásoby v její mluvené podobě. Návaznost na MŠ je zajištěna v první a druhé třídě formou kroužků. Děti jsou hravou formou zapojovány do krátkodobých projektů, je kladen důraz na 20

21 propojení různých činností (hry, krátké básničky, písničky, rytmické prvky, výtvarné zpracování, dramatická výchova...). Žáci si začínají osvojovat i grafickou formu jazyka, stavbu věty, práci s textem. Předmět má ve třetí třídě časovou dotaci tři hodiny, va čtvrté a páté třídě čtyři hodiny týdně. Po pátém ročníku žák ovládá jazyk na úrovni A1. Podle zvolených výukových činností naplňujeme v průběhu ročníku cíle především těchto průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova OSV Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech EGS Multikulturní výchova MKV Enviromentální výchova ENV Mediální výchova MDV V tabulacích učebních plánů v jednotlivých ročnících jsou konkretizována jen ta, která jsou v daném okruhu nejčastěji a nejmarkantněji realizována. SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC ZAČÁTEČNÍK A1 Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci. Poslech Rozumí slovům a jednoduchým větám jednoduchým pokynům a otázkám, které se týkají jeho samotného, a také rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, mluví-li lidé pomalu a zřetelně, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu. Čtení Rozumí známým názvům, slovům a velmi jednoduchým krátkým textům z běžného života, například oznámení, plakáty nebo katalogy. Vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům. Konverzace Může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že jeho protějšek je připraven věci opakovat v pomalejším tempu nebo je vyjádřit jinými slovy a pomůže mu formulovat to, co se pokouší říci. Může klást a zodpovídat jednoduché otázky o bezprostředních záležitostech nebo o velmi známých tématech. Souvislý projev Může použít jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal, kde žije, a lidi, které zná. Psaní Umí psát krátké, jednoduché vzkazy, například posílat pozdravy z dovolené na pohlednicích. Umí vyplnit formulář s osobními údaji (jméno, národnost, adresa atd.), například při registraci v hotelu. 21

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

pro základní vzdělávání

pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba. F. L. Čelakovský 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Identifikační

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) VESELÁ ŠKOLA Kdo si hraje, nezlobí Obsah 1. Identifikační údaje

Více

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013

NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání NAŠE ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Č.j.: 133/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2.

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠVP ZŠ Chotíkov ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - ZŠ CHOTÍKOV Základní škola a Mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace 330 17 Chotíkov 173 1 Poznámka Pokud jsou v dokumentu používány

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j. : 167/07 ze dne 20. 6. 2007 Škola: Adresa: Základní škola T. G. Masaryka, Lysá nad Labem Litol, Palackého 160, 289 22 Lysá

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní a vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem Škola vědomostí, pohybu a her Zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Aš, OBSAH: ZŠ a MŠ Aš, Školní vzdělávací program - 2 -

Více

1152 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

1152 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SPORT TVOŘIVOST ELÁN KOMUNIKACE ŠANCE AKTIVITA 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Tvořivé učení ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Úplnost a velikost školy...

Více