MENDEL FORUM MENDEL FORUM. Vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. ISBN vydání, neprodejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDEL FORUM MENDEL FORUM. Vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. ISBN 978-80-7305-080-1 1. vydání, neprodejné"

Transkript

1 MENDEL FORUM Mendelianum Moravské zemské muzeum, Brno 2009 Ústav fyziologie Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Brno Vydala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2009 ISBN vydání, neprodejné Projekt Od fyziologie k medicíně CZ.1.07/2.3.00// , který je prezentován v rámci konference Mendel Forum 2009 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MENDEL FORUM 2009

2 MENDEL FORUM října 2009 Dietrichsteinský palác Zelný trh 8, Brno PROGRAM úterý 20. října :00 8:30 registrace Sekce: POPULARIZACE VĚDY 8:30 9:00 Vědomostní soutěže (doc. E. Matalová) Sekce: AKTUÁLNÍ POZNATKY 9:00 9:45 Genetika v ptačí říši aneb o čem všem rozhodují samičky lejsků (prof. S. Bureš) 9:45 10:30 Z kukuřičného pole k molekulární fyziologii a genetice (Dr. M. Fellner)

3 10:30 11:00 přestávka s občerstvením 11:00 11:30 Vznik a šíření nádorů v organismu (prof. J. Doubek) 11:30 12:00 Chiméry v biomedicíně (Dr. L. Dubská) Sekce: DIAGNOSTIKA 14:00 16:00 Masarykův onkologický ústav Brno exkurze na Oddělení laboratorní medicíny ************************************** středa 21. října 2009 Sekce: PROJEKTY PRO PEDAGOGY A STUDENTY 8:00 8:45 Srdce srdcí (Dr. I. Fellnerová) 8:45 09:30 Od fyziologie k medicíně (doc. E. Matalová) 2

4 09:30 09:45 NSTA, USA (Dr. I. Kubištová) 09:45 10:00 AMAVET/SOČ (H. Cihlářová, J. Foralová) 10:00 10:30 přestávka s občerstvením Sekce: MENDEL 10:30-11:00 Mendel v černé skříňce (Dr. J. Sekerák) 11:00 11:30 Mendel:Darwin (Dr. A. Matalová) 11:30 12:00 Promotion of Mendel s ideas in Bulgaria (Dr. D. Mintchev) Sekce: DARWIN 14:00 16:00 Anthropos MZM Brno návštěva výstavy Darwin s průvodcem 3

5 Seznam přednášejících Prof. RNDr. Stanislav Bureš, CSc. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, tř. Svobody 26, Olomouc Hana Cihlářová (SŠ student), Gymnázium T. G. Masaryka, U školy 39, Zastávka Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1-3, Brno RNDr. Lenka Dubská, Ph.D. Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav, Brno RNDr. Martin Fellner, Ph. D. Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Šlechtitelů 11, Olomouc RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, tř. Svobody 26, Olomouc Jitka Foralová (SŠ student), Gymnázium T. G. Masaryka, U školy 39, Zastávka 4

6 RNDr. Iva Kubištová, Ph.D. Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7, Brno PhDr. Anna Matalová Mendelianum, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1-3, Brno Dr. Dinko Mintchev Bulgarian Academy of Sciences, Center for Science Studies and History of Science, Serdika str. 4, Sofia 1000, Bulgaria PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D. Mendelianum, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, Brno Mendel Forum 2009 program a organizace doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Projekt Od fyziologie k medicíně integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe CZ.1.07/2.3.00/ , jehož propagace je součástí konference Mendel Forum 2009, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5

7 6

8 7

9 8

10 9

11 Genetika v ptačí říši aneb o čem všem rozhodují samičky lejsků Stanislav Bureš Původ rozmanitosti ţivota na zemi můţeme hledat v procesu speciace (vzniku druhů), při kterém evoluce reprodukční izolace uvnitř původního druhu způsobuje vznik alespoň dvou druhů nových. Mezi ptáky nacházíme více vhodných modelových druhů pro studium speciace. Počáteční fáze speciace lze dobře studovat na slavíkovi modráčkovi, pokročilé fáze speciace třeba na lejscích bělokrkých a černohlavých. U ptáků si volí samce samice. Samice tak selektují samce podle jimi preferovaných znaků - zbarvení peří, kondice, kvalita zpěvu, dominantní postavení apod. Některé dědičné znaky samců tak mohou i vymizet, jiné se šíří. Preference dominantních a vybarvených samců lejsků bělokrkých vede k častým mimopárovým kopulacím a potomkům těchto samců v hnízdech. U lejsků černohlavých samice svou volbou samce přispívají ke genetické diferenciaci a variabilitě zbarvení samců v areálu lejska černohlavého. V oblastech se společným výskytem s lejskem bělokrkým ve střední Evropě jsou samci lejska černohlavého převáţně šedě zbarvení jako samice obou druhů. Toto zbarvení se během evoluce vytvořilo etologickými předkopulačními mechanismy reprodukčních bariér na základě selekce rozpoznávacích mechanismů. Samice s preferencemi pro černobílé samce lejsků černohlavých, podobných lejskům bělokrkým, se častěji pářily se samci lejska bělokrkého. Výsledkem bylo časté snášení neoplozených vajec, produkce neplodných dcer, nebo částečně plodných synů. Tak samice s těmito preferencemi mizely z populace, naopak samice s preferencemi pro šedší zbarvení samců přeţívaly a současně selektovaly šedě zbarvené samce. Dnes jsou tito samci ve střední Evropě samicemi preferováni, kdeţto u severních populací, kde se lejsek bělokrký nevyskytuje, jsou stále 10

12 samicemi preferování kontrastní černobíle zbarvení samci. Potvrdila se i genetická odlišnost jednotlivých evropských populací. Samice při kříţení také dokáţou měnit poměr pohlaví ve prospěch synů. Tím si alespoň částečně zvýší svou reprodukční zdatnost (fitness). Mechanismus těchto schopností není ještě dostatečně objasněný. Současně samice, které zahnízdí se samcem jiného druhu vyuţívají příleţitosti kopulovat se samcem svého druhu z okolí a tak velká část potomků vlastně nejsou kříţenci, jak si ornitologové dříve mysleli. Samice mají také snahu zahnízdit co nejdříve po příletu z afrických zimovišť, neboť tak mají vyšší reprodukční úspěšnost. Zvláště u těch samic, co doletí později, dochází k akceptování obhajované dutiny samce jiného druhu a následné kopulaci s mezitím vyhledaným samcem svého druhu v okolí. Samice však ovlivňují také fenotyp potomků a to negenetickou cestou, tzv. mateřskými efekty, např. investicemi do výběru partnera a jeho teritoria, obsahu ţivin ve vejci, časování reprodukce apod. U samic lejsků však není sexuální imprinting, vtištění vzhledu otce, tak jak tomu bývá často u samců při dvoření se samici (třeba u kachen). Preferují samce svého druhu, u samic kříţenců otce. Nositelem výběru partnera po genetickém otci je Z chromozom, který je u ptáků plně děděn po otci. Ač jsou tak samice vychovány adoptivním otcem, volí při páření samce svého druhu. Tento mechanismus je dalším z těch, co udrţují čistou linii druhu. O všem tedy přece jen samičky rozhodovat nemohou. 11

13 AMAVET/SOČ Aktuální výzkum odontogeneze aneb jak se podívat na zoubek Hana Cihlářová, Jitka Foralová SOČ (Středoškolská odborná činnost, je soutěţí talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Tato soutěţ je kaţdoročně vyhlašována Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy ČR a garantována Národním institutem dětí a mládeţe. SOČ se mohou zúčastnit ţáci denního studia střední školy a jejím hlavním cílem je vést studenty k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěţ probíhá ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěţních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které studenti osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěţích. AMAVET (Asociace pro mládeţ, vědu a techniku, společně s dalšími spolupořadateli kaţdoročně vyhlašuje Soutěţ vědeckých a technických projektů středoškolské mládeţe. Stejně jako SOČ si klade za cíl podněcovat studenty středních škol k řešení konkrétních vědeckých a technických problémů, k rozvíjení tvůrčích a prezentačních dovedností. Podmínkou účasti je probíhající středoškolské vzdělávání v době konání národního finále. Jednotlivec nebo tým přihlašují soutěţní projekt z libovolné oblasti, který je zpracován s vyuţitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolů i jeho zpracování je moţné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi. Kaţdý účastník dostane výstavní plochu a má za úkol sám představit svůj projekt odborné porotě i veřejnosti. Pořadatelé soutěţe podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů a schopnosti prezentovat svou práci před odbornou i laickou veřejností. Nejlepší řešitelé mají moţnost prezentovat svůj projekt také na soutěţích v zahraničí. SOČ projekt Aktuální výzkum odontogeneze aneb jak se podívat na zoubek jsme zahájily v červenci 2008 a ukončily v únoru Odontogeneze je velmi důleţitým a diskutovaným tématem, protoţe ztráta zubů má pro postiţeného jednotlivce jak zdravotní, tak sociální dopad. Nejdříve jsme nastudovaly odbornou literaturu týkající se problematiky odontogeneze (vývoje zubů) a klinických dopadů jejího selhání. Součástí 12

14 našeho projektu byla práce v histologické laboratoři, kde jsme samostatně zpracovaly vzorky. Důleţité bylo zvládnutí technik odběrů, mikromanipulace s myšími embryi, metod přípravy histologických vzorků, jejich barvení různými technikami, hodnocení mikroskopických řezů a následná fotodokumentace. Cílem projektu bylo sledování vývoje myšího moláru od utváření zubního pupene, přes stadium pohárku a zvonku, aţ po jeho mineralizaci a přípravu na erupci, a to v časoprostorovém modelu. V tištěné podobě jsme na 79 stranách shrnuly naše vlastní výsledky i získané teoretické poznatky. Ve své práci seznamujeme s aktuálními poznatky v oblasti odontogeneze, metodami studia morfologie orgánů, postupem přípravy vzorků pro histologickou analýzu a různými barvícími metodami. Publikace dále obsahuje fotodokumentaci časoprostorového vývoje zubního základu myšího moláru. Zmiňujeme se také o moţné aplikaci v humánní medicíně. S cílem zaujmout i širší veřejnost jsme práci v laboratoři zachytily také formou komentované fotoreportáţe, kterou jsme prezentovaly odlehčenou formou. Ve dnech od 8. do jsme se účastnily národního finále přehlídky středoškolských projektů Expo Science AMAVET, která se konala v Praze. Dne jsme se v krajském kole SOČ Jihomoravského kraje umístily s naší prací na 2. místě. Náš projekt byl realizován v Laboratoři embryologie ţivočichů Ústavu ţivočišné fyziologie a genetiky, v.v.i. Akademie věd ČR Brno pod vedením doc. RNDr. Evy Matalové, Ph.D. Tento výzkum je aktuálně podporován grantovými projekty GA ČR 524/08/J032, GA AV , a výzkumným záměrem ÚŢFG AVOZ

15 Vznik a šíření nádorů v organismu Jaroslav Doubek O nádorech (novotvarech), jejich vzniku, šíření, projevech, rozpoznávání a léčbě se sice dnes hodně ví, ţel mnoho nepoznaného je podstatou faktu, ţe nádorová onemocnění jsou ve vyspělém světě druhou nejčastější příčinou úmrtí člověka. Zajímavým zjištěním je skutečnost, ţe výskyt nádorových onemocnění u zvířat na 100 tisíc vyšetřených je srovnatelný s člověkem. Liší se ale zastoupení nádorů podle orgánů či tkání. Srovnávací studie o výskytu nádorů (člověk vs. pes), přes uplatnění rozdílných diagnostických postupů, poskytly tyto výsledky: kůţe 1:35, kost 1:8, mléčná ţláza 1:4, krev, kostní dřeň 1:2, plíce 7:1, trávicí ústrojí 13:1. K dispozici jsou dnes solidní znalosti, týkající se plemenné dispozice zvířat k nádorům. Za normálních (fyziologických) podmínek představuje růst (proliferace) buněk řízený, většinou se opakující proces, který je zakončen rozdělením rodičovské buňky na dvě dceřiné. Po určitém počtu dělení nastává smrt buňky formou apoptózy (tj. programované fyziologické buněčné smrti). Proliferace je tedy regulována, a to mechanismy nitrobuněčnými a mimobuněčnými. Za fyziologickou regulaci růstu (dělení) buněk jsou odpovědné geny, označované protoonkogeny. V mechanismech mimobuněčných se uplatňují faktory buněčný růst stimulující či inhibující. Stimulační efekt vykonávají např. růstové faktory (GF) - vaziva (FGF), cévní výstelky (VEGF) a další. Inhibičním účinkem se vyznačují např. faktory smrtící nádory (TNF), interferony (IFN) aj. Uvedené faktory (tzv. první poslové) působí na cílovou buňku prostřednictvím specifických molekul - receptorů, lokalizovaných na buněčné membráně. Výsledný efekt se potom realizuje za aktivace nitrobuněčných mechanismů (s účastí různých molekul jakoţto druhých poslů). Nádorový růst (bujení) je proces abnormální proliferace buněk, doprovázený změnou diferenciace buněk. To znamená, ţe vzniká tkáň se změněnou strukturou a funkcí tkáň transformovaná. Předpokladem nádorového růstu je vlastně transformace buňky s limitovaným počtem dělení zakončených apoptózou v buňku s nekontrolovaným počtem dělení (v buňku nesmrtelnou ). V důsledku změn genetické informace dochází k poruše regulace buněčného růstu. Děje se tak cestou (1) aktivace protoonkogenů na onkogeny, jejichţ produkty (onkoproteiny) stimulují proliferaci buněk, nebo (2) inaktivace supresorových genů (antionkogenů), 14

16 jejichţ produkty inhibují proliferaci buněk. Antionkogeny jsou také označovány jako stráţci zhoubných nádorů (u člověka je takovým antionkogenem např. p53). V obou případech získává buňka tzv. maligní fenotyp, který se vyznačuje nekontrolovaným růstem, poruchou diferenciace a změnami migračních vlastností (ty jsou předpokladem jednoho ze způsobů šíření - metastáz). Nádorová transformace postihuje buňky jak s abnormálního genotypem, tak i s genotypem normálním. Jedinci s abnormálním genotypem (s vlohou pro nádor) onemocní, i kdyţ není intenzita působení vnějších škodlivých faktorů pro ostatní jedince patogenní. U normálního genotypu můţe jít o náhodnou, spontánní přeměnu nebo o transformaci vyvolanou faktory (kancerogeny) fyzikálními, chemickými nebo biologickými. Mezi fyzikálními faktory mají své místo různé druhy záření (např. rtg). Mezi chemické faktory patří různé alkylační látky včetně alkylačních cytostatik. Biologické faktory jsou představovány viry (herpes-, papovaviry aj.) a bakteriemi (např. helikobaktery). Způsob šíření nádoru se liší podle druhu nádoru. Nádory nezhoubné (benigní) vykazují oproti zdravé tkáni malé rozdíly v enzymové výbavě buněk a vlastnostech buněčných povrchů. Důsledkem je růst nádoru expanzivní, tzn. pomalý a ohraničený růst s malým poškozením okolních struktur. Nádory zhoubné (maligní) mají oproti zdravé tkáni velké rozdíly v enzymové výbavě a vlastnostech buněčných povrchů. U nich to můţe být šíření (1) infiltrativní, tj. tkáňovými štěrbinami, (2) invazivní, tj. spojené s destrukcí okolní tkáně, (3) šíření metastázami, tj. tvorbou dceřiných nádorů. Ty vznikají tak, ţe z původního loţiska uvolněná nádorová buňka se po transportu např. krví nebo mízou uhnízdí na novém místě. Se zřetelem na šíření nádoru metastazováním a další růst nádoru je důleţitá angiogeneze, coţ je vícestupňový proces tvorby nové cévy. Rostoucí nádorové loţisko totiţ můţe bez krevního zásobení dosáhnout velikosti maximálně 1-2 mm 3. Při této velikosti se růst nádoru zpomaluje, aţ se zastaví, neboť přívod kyslíku a ţivin nedostačuje. Angiogeneze je nastartována a řízena aktivátory, např. FGF, VEGF, a je výsledkem nerovnováhy mezi těmito aktivujícími faktory a inhibitory angiogeneze, např. angiostatinem, některými interferony aj. Stupeň angiogeneze je v těsném vztahu k prognóze onemocnění. Poznávání vzniku a šíření nádorů je robustní vědecké téma. Na tomto poli získané poznatky představují klíč pro diagnostiku a terapii nádorů. 15

17 Chiméry v biomedicíně Lenka Dubská Mýtická Chiméra je stvůra s tělem lvice, hadem místo ocasu a kozí hlavou vyrůstající zprostřed lvích zad. Otec Týfón - obr se stovkou dračích hlav na kaţdé ruce, polovinou těla hada, s křídly, hlasem člověka, psa a býka; matka Echidna - napůl ţena, napůl skvrnitý had; a sourozenci: Sfinx se lvím tělem a lidskou hlavou a křídly, Hydra s hadím tělem a devíti dračími hlavami, tříhlavý pes Kerberos, dvouhlavý pes Orthos a nemejský lev. Dnešní mezidruhové chiméry se nerodí tak přirozeně jako ve starověkém Řecku. Nicméně existují; manipulací embryonálních kmenových buněk vědci vytvořili například ţivotaschopné chiméry poměrně vzdálených druhů ţivočichů - myšice křovinné a myši domácí. Mnohem častější jsou chiméry tvořené buňkami s odlišnou genetickou informací pocházející z různých jedinců jednoho druhu. S takovou situací se setkáváme častěji, neţ si myslíme. Chimérami jsou pacienti, kteří mají transplantovaný orgán, hematopoetické buňky (kostní dřeň) či v jejich těle kolují transfundované krvinky. Vyšetřování míry chimérizmu v periferní krvi je běţným postupem pro monitorování přihojení transplantátu kostní dřeně. Příkladem chiméry z volné přírody můţe být ďábel medvědovitý, známý spíše jako tasmánský čert, jehoţ populaci v posledních letech nejvíce pustoší specifický druh rakoviny, která je způsobena buněčnou linií přenášenou mezi poměrně zuřivými tasmánskými čerty kousáním hlavně v období páření. Chimérizmus spočívá v tom, ţe se jedná o buňky z jiného organizmu neţ je konkrétní postiţený tasmánský čert, dokonce s jiným 16

18 počtem chromozomů, které rostou na těchto zvířatech. Z oblasti lidské onkologie je znám přenos buněk sarkomu z operovaného pacienta na chirurga a výskyt glioblastomu u pacienta po transplantaci plic, přičemţ mozkový nádor se ukázal být původem od dárce orgánu. Podstatně častější je výskyt chimérizmu ve spojení s oplozením a těhotenstvím. Příkladem je vznik dvojvaječných, tedy neidentických, siamských dvojčat, která vnikají pravděpodobně fúzí prostřednictvím kmenových buněk. Je znám také případ, kdy se náhodně při předtransplantačních genetických testech odhalil chimérizmus ţeny, jejíţ tělo bylo tvořeno buňkami dvou sester. Tato ţena tvořila gamety obou sester a její synové tak byli geneticky z matčiny strany bratranci. Jsou popsány také příklady chimérických jedinců tvořených buňkami geneticky muţského a geneticky ţenského pohlaví, kteří jsou také často vzhledem k přítomnosti pohlavních orgánů obojího pohlaví hermafrodity. Mimo hranice jednoznačného genetického individua se dostává také z gynekologie známý patologický stav, jakým je úplná hydatidózní mola, která vzniká fertilizací prázdného vajíčka dvěma spermiemi, přičemţ se nevyvíjí zárodek, nevzniká placenta, nicméně aberantně oplozené vajíčko proliferuje do klkovitých útvarů, které jsou geneticky shodné s otcem. Za fyziologického těhotenství dochází k přenosu buněk matky na plod a plodu do těla matky. S aspekty feto-maternálního a materno-fetálního mikrochimérizmu se setkáváme v různých oblastech medicíny. Imunologové znají situace, kdy přítomnost mateřských lymfocytů u novorozence komplikuje diferenciální diagnostiku těţkého kombinovaného imunodeficitu vyjádřeného později jako úplná nepřítomnost lymfocytů. V endokrinologii je známo, ţe např. patogeneze poruch štítné ţlázy či jiných chorob s předpokládanou autoimunitní etiologií je spojena s přítomností fetálních buněk v poškozeném orgánu matky; jinými slovy, ţe imunitní systém ţeny neútočí na vlastní buňky, ale na buňky plodu ve vlastním organizmu. Bylo popsáno přetrvání feto-maternálního mikrochimérizmu aţ několik desítek let, přičemţ existuje studie, která popisuje přítomnost buněk muţského pohlaví u ţen, které neporodily syny, a to jako předpokládaný důkaz spontánních potratů potomků muţského pohlaví. Je tedy zřejmé, ţe vymezení a hranice fyzického individua se nepřekrývá s genetickým individuem a s nadsázkou je moţné říct, ţe buňky geneticky unikátní pro určitého jedince se mohou vyskytovat v několika tělech a naopak jedno tělo bývá nezřídka chimérou buněk různých jedinců. Práce byla podpořena grantem MZ ČR MZ0MOU

19 Z kukuřičného pole k molekulární fyziologii a genetice Martin Fellner Během posledních 70 let byly firmou Pioneer Hi-Bred, Intl. (Johnston, Iowa, USA) vyselektovány moderní hybridy kukuřice (Zea mays L.), které jsou schopny poskytovat vysoké výnosy i v případě, ţe jsou rostliny pěstovány velice blízko sebe. Je to proto, ţe listy těchto moderních hybridů (např. hybrid 3394) jsou více vztyčeny neţ listy hybridů starších (např. hybrid 307). V roce 2000 firma Pioneer Hi-Bred poskytla grant na projekt, jehoţ řešení mělo odpovědět na otázku, co se během dlouholeté selekce hybridů stalo a vedlo k vývoji vztyčených listů. Řešením projektu ( ) jsme zjistili, ţe rostliny moderního hybridu 3394 mají sníţenou schopnost reagovat ke světlu. Tento hybrid má rovněţ omezenou schopnost reagovat na rostlinný hormon auxin IAA. To se projevuje na úrovni celých rostlin (změnou růstu) i na úrovni buněčné a molekulární. Na molekulární úrovni má moderní hybrid 3394 sníţenou expresi genu ABP4. Tento gen kóduje tzv. auxin-vázající protein (auxin-binding protein, ABP), tedy protein, který na sebe váţe hormon IAA. V navazujícím projektu ( ) jsme při experimentech pouţili genetického přístupu. Ten spočívá v analýze vybraných rostlin kukuřice, které mají fatální genetickou změnu v genech kódujících jiţ zmíněné auxin-vázající proteiny. Prakticky jsme analyzovali rostliny buď s nefunkčním proteinem ABP1, nefunkčním proteinem ABP4 a nebo rostliny, kterým chyběly oba proteiny současně. Cílem těchto experimentů bylo zjistit, zda takto mutované rostliny ukazují nějaké změny ve vývoji úhlu postavení listů. Naše úvahy se potvrdily, protoţe zásadním výsledkem našich analýz bylo zjištění, ţe rostliny s defekty v genech pro ABP vytvářely listy s odlišným úhlem a vyznačovaly se sníţenou citlivostí k hormonu auxinu a ke světlu. 18

20 Naše výsledky vedly k závěru, ţe proces dlouhodobé selekce moderních hybridů způsobil změnu v citlivosti rostlin k auxinu a ke světlu, a to pravděpodobně prostřednictvím změn v genech pro auxin-vázající proteiny. Auxiny a světlo hrají významnou roli ve vývoji listů. Je proto velice pravděpodobné, ţe tyto změny na molekulární úrovni měly za následek změny ve vývoji úhlu postavení listů kukuřice. Náš výzkum pokračuje dále prostřednictvím projektu EU ( ). Zjistili jsme, ţe čím je hybrid mladší, tím rostliny obsahují méně auxinu IAA. Analýzy navíc odhalily, ţe u starších hybridů modré světlo sniţuje mnoţství auxinu v rostlinách a toto sníţení je tím menší, čím je hybrid mladší. Na molekulární úrovni jsme zjistili, ţe modré světlo sniţuje expresi genu ABP1 v orgánech starších hybridů, kdeţto u moderních linií nemá světlo na expresi ABP1 vliv. Je známo, ţe signální dráhy rostlinných hormonů auxinů a světla spolu vzájemně interagují, čímţ regulují růst a vývoj rostlin. Výsledky našich výzkumů přináší nové informace o existenci podobné interakce prostřednictvím auxin-vázajících proteinů. Výzkum byl finančně podpořen grantem firmy Pioneer Hi-Bred Intl., Johnston, Iowa, grantem MŠMT č. 1P05ME792, a grantem EU č. MRTN- CT

21 Srdce srdcí Ivana Fellnerová Srdce srdcí je unikátní populárně vzdělávací projekt, pořádaný Univerzitou Palackého v Olomouci ve spolupráci se společností sanofi-aventis, Nadací Pro srdce Hané, Olomouckým krajem a Statutárním městem Olomouc. Jedinečnost projektu spočívá v originálním a vysoce atraktivním způsobu, jakým jsou znalosti z oblasti kardiofyziologie předávány široké veřejnosti. Interaktivnost koncepce spojení prvku vzdělávání, soutěţivosti, týmové spolupráce, medializace a zábavy přitahuje zájem všech věkových kategorií. Cílem organizátorů projektu bylo prezentovat široké veřejnosti základní mechanismy srdeční kontrakce ve zdraví i nemoci a poukázat tak na problematiku kardiovaskulárních chorob, jeţ jsou jednou z hlavních příčin úmrtí. Klíčovou událostí celého projektu bylo sestavení dynamického modelu lidského srdce ze stovek ţáků a studentů olomouckých základních a středních škol a Univerzity Palackého. Formou multimediální počítačové prezentace byly studentům a dalším posluchačům vysvětleny teoretické principy srdeční kontrakce, které si pak účastníci v modelu předvedli prakticky. Důmyslnou choreografií, barevnými kostýmy a pomůckami byl, při zachování základních anatomických struktur, simulován srdeční cyklus, ale také fibrilace síní, komor a následná defibrilace. Představení podmalované působivou hudbou Davida Spilky proběhlo jednak za světla a také jako noční světelná show. Akce, která se konala na historickém Horním náměstí v Olomouci byla oficiálně zapsána jako ustavující Český rekord v kategorii Největší hodina biologie. Současně je 20

22 registrována u Guinness World Record jako pokus o ustavující světový rekord ve stejné kategorii. Vlastní akci předcházela přibliţně roční příprava, která zahrnovala kromě jednání se sponzory, nábor účastníků, návrhy a výrobu kostýmů, pomůcek a doprovodné hudby. Následovala řada nácviků, které probíhaly nejprve po menších skupinkách v zúčastněných školách a později centrálně ve Sportovní hale UP. Touto akcí však projekt nekončí. Projektový tým pokračuje ve své práci, připravuje několik vzdělávacích soutěţí, vydání naučné publikace Abeceda srdce a DVD s bohatou projektovou foto- i videodokumentací. Desítky hodin profesionálního filmového záznamu (vč. záběrů z 34 m vysoké plošiny) bude podkladem pro oficiální střihový dokument mapující historii projektu od počátku jeho příprav aţ po představení na Horním náměstí. Vzhledem k příznivým ohlasům plánují organizátoři, ţe budou v započaté tradici pokračovat. V rámci projektu Kreativní biologie chtějí v budoucnu představit řadu dalších biologicko-lékařských procesů, jejichţ pochopení zvýší všeobecnou informovanost a můţe tak u široké veřejnosti zlepšit postoje a osobní zodpovědnost k vlastnímu zdraví. 21

23 NSTA, USA National Science Teachers Association Iva Kubištová National Science Teachers Association (NSTA) byla zaloţena v roce 1944 s centrálou v Arlingtonu (Virginia, USA) a představuje nejrozsáhlejší světovou organizaci určenou k podpoře vynikající kvality a inovací ve výuce přírodních věd a vzdělávání obecně. V současné době má NSTA členů z řad učitelů, školitelů, administrativních pracovníků, vědců, představitelů podnikatelské a industriální sféry a dalších. NSTA vydává knihy a časopisy pro učitele přírodních věd s rozsahem od vzdělávání na nejniţších stupních aţ po vyšší školy. NSTA dále informuje kompetentní orgány a veřejnost o aktuálních otázkách týkajících se vědecké gramotnosti a dostatečné vzdělanosti pracovníků. Na jaře 2005 vyvinulo vedení NSTA strategický plán určující čtyři hlavní cíle, ke kterým bude směřovat úsilí NSTA v příštích pěti letech: 1) Kontinuálně zapojit všechny učitele přírodních věd za účelem zkvalitnění vzdělávání. 2) Zlepšit vzdělávání studentů podporou a šířením výuky přírodních věd. 3) Hájit důleţitost vědy, a to jak na úrovni gramotnosti, tak rozvoje odborných znalostí. 4) Rozvíjet přírodovědné vzdělávání prostřednictvím politiky výzkumu a jeho uplatnění. NSTA kaţdoročně pořádá čtyři konference týkající se přírodovědného vzdělávání, tři regionální se konají na podzim a setkání na národní úrovni v jarním termínu. Národní konferenci NSTA konané v Bostonu ve dnech jsem se zúčastnila společně s dalšími členy řešitelského týmu grantového projektu ESF CZ / /0270 Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a vyuţití multimediálních výukových programů v biologii (I. Fellnerová, E. Matalová, V. Lungová), jehoţ výsledky byly představeny v diskusní části konference. Jak napovídá úvodní informace o největší světové organizaci sdruţující učitele přírodních věd, i vlastní konference byla obrovská konala se v kongresovém centru pro přibliţně pět tisíc účastníků s desítkami konferenčních místností. Program konference rozdělený na jednotlivé sekce byl vydán ve dvou rozsáhlých sbornících. 22

24 Vlastní konferenci doprovázela také výstava učebních pomůcek na několika stovkách exhibičních stánků. Zaujala zejména firma Biozone, která představila propracovaný systém učebních pomůcek od sady základních učebnic s pracovními úkoly, zaměřenými na kontrolu porozumění textu, doplněných příručkami s řešenými úkoly, přes sadu učebnic specializovanou na různá témata (např. ekologie, zdraví a nemoci, buněčná biologie a biochemie), vše doplněno CD-romy s vynikajícími prezentacemi. Velice zajímavé byly také prezentace společnosti Carolina, která se zabývá mimo jiné tvorbou laboratorních sad pro přírodovědné předměty a je schopna dodat výbavu pro praktické cvičení od soupisu bezpečnostních pravidel přes ochranné pomůcky, po podrobný návod k úloze a zajištění dalšího vybavení, stejně jako doručení biologického materiálu. Účastníci workshopu si mohli prakticky vyzkoušet dva pokusy imitaci metody DNA MicroArray pro srovnání zdravé a nádorové tkáně a dále práci s kultivací drozofil. Úvodní přednáška Od Mendela k DNA připomněla důleţitost vědeckého přínosu J. G. Mendela v celosvětovém významu a zmínění jeho působení v Brně a Olomouci usnadnilo navazování řady podnětných kontaktů. Účast na této akci, jaká se dosud bohuţel nekoná na české, ani evropské úrovni, byla vítaným přínosem ke zkušenostem pedagogů přírodovědných předmětů, jejich srovnání v mezinárodním měřítku, ale také k získání přehledu o moţnostech vyuţití vysoce moderních pomůcek a dalších metodických materiálů ve výuce na různých úrovních vzdělávání. 23

25 MENDEL:DARWIN Anna Matalová Při hodnocení významných postav historie vědy je téměř ve všech případech prezentován přínos významných osobností v nejrůznějších i kontradiktorických souvislostech. Při srovnávacím studiu dospějeme k závěru, ţe existuje mnoho Mendelů, Darwinů, Purkyňů, Machů, Goedelů a podobně. Portréty nesou vypovídající hodnotu nejen o studované osobě, ale i o časovém rámci jejího působení a kompetentnosti tvůrce. V hodnocení jde o sloţité psychologicko-lingvistické procesy, kterými jednotliví autoři shromaţďují, vyhodnocují, transformují, redukují, ukládají, vybavují si z paměti a vyuţívají informace. V tomto směru někteří studenti na Moravě a ve Slezsku s podporou svých učitelů, kteří zvládli zpracování informací k Mendelovu ţivotu a dílu, připravili a prezentovali příspěvky k Mendelově osobnosti na vysoké odborné úrovni. Ve studentské soutěţi Mendelovy Hynčice shromáţdili mnoţství digitálních dat o měnícím se pohledu na práci a osobnost J. G. Mendela. Jedná se o tvůrčí proces, který dospěl do stadia, kdy se na Mendela otevírá pohled očima digitální generace. Zjevná výhoda tohoto studijního přístupu spočívá v efektivitě přijímání teorií analogicky k počítačovému programu, kdy je teorie vyjádřena explicitně a její logická koherence je podrobena důkladnému testu. Věda vytváří jen empiricky testovatelné teorie, ale digitální generace studentů řeší problémové otázky tvůrčím způsobem, který reflektuje hledání alternativních moţností. Strukturní a procedurální aspekty naší mysli nám pomáhají v procesu vzdělávání organizovat a ukládat naše poznatky individuálně odlišným způsobem. Podle toho jakými poznatky a jakými schopnostmi v naší mysli disponujeme, můţeme provádět více či méně komplexní operace při našich úvahách o způsobech myšlení jiných osobností, jejich objevů, inovací, nálezů a jiných výkonů jejich duševní činnosti. Nepřekvapí nás proto, ţe ve vztahu Mendela k Darwinovi najdeme celou řadu prací, ve kterých je Mendel jednou označen jako Darwinův odpůrce, jindy jako dobrý darwinista nebo evolucionističtější neţ Darwin. Pro účastníky Mendelova fóra je důleţité, ţe se o Mendelově vědeckém odkazu přemýšlí jinak neţ v minulosti, ţe Mendel je kolegou současných vědců a odborníků, kteří jeho práci často citují a ţe výsledky genetiky, která vzešla z jeho vědeckého objevu, vyvedly evolucionisty ze slepé uličky, kde síla přírodního výběru potřebovala vědecký základ. Od Darwina k současným 24

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Tradice šlechtění šlechtění zlepšování pěstitelsky, technologicky a spotřebitelsky významných vlastností

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty

Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty Fond rozvoje vysokých škol okruh G studentské projekty EXCELENCE DOKTORSKÉHO STUDIA NA AF MENDELU PRO NAVAZUJÍCÍ EVROPSKOU VĚDECKO-VÝZKUMNOU KARIÉRU CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Tento seminář je spolufinancován

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - PRACOVNÍ LIST

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - PRACOVNÍ LIST OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŽIVÝCH ORGANISMŮ - PRACOVNÍ LIST Datum: 26. 8. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Studijní obor: Časová dotace:

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie Inovace studia molekulární a buněčné biologie Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MBIO1/Molekulární biologie 1 Tento projekt je spolufinancován

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry

Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Vědci se zabývali nanotechnologiemi i reakcemi bakterií a virů na extrémní prostředí stratosféry Dne 15. května 2015 se v Žilině setkal realizační tým projektu SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE (SpVRI)

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková Těsně před infarktem Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod Jan Kalina, Marie Tomečková Program, osnova sdělení 13,30 Úvod 13,35 Stručně o ateroskleróze 14,15 Měření genových expresí 14,00

Více

Semenné sady systém reprodukce a efektivita

Semenné sady systém reprodukce a efektivita Genetika a šlechtění lesních dřevin Semenné sady systém reprodukce a efektivita Doc. Ing. RNDr. Eva Palátová, PhD. Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MENDELU Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Odborná biologie, část biologie Společná pro

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Jubilejní MENDEL FORUM 2015

Jubilejní MENDEL FORUM 2015 Jubilejní MENDEL FORUM 2015 150 let od zveřejnění Mendelova objevu ve formě přednášky v Brně 50 let kontinuální činnosti Mendeliana Moravského zemského muzea CENTRUM MENDELIANUM 1 Mendelův rok 2015 Rok

Více

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.10

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B

Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Doprovodný materiál k práci s přípravným textem Biologické olympiády 2014/2015 pro soutěžící a organizátory kategorie B Níže uvedené komentáře by měly pomoci soutěžícím z kategorie B ke snazší orientaci

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Imunologie krevní skupiny 109.3059

Imunologie krevní skupiny 109.3059 Imunologie krevní skupiny 109.3059 Strana 1 z 22 SIMULAČNÍ SOUPRAVA PRO AB0 & Rh TYPIZACI KRVE Strana 2 z 22 SOMERSET educational (Pty) LTD SIMULOVANÉ SOUPRAVY PRO STANOVENÍ KREVNÍ SKUPINY AB0 a Rh FAKTORU

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Vznik a vývoj života na Zemi

Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi Vznik a vývoj života na Zemi VY_32_INOVACE_02_03_01 Vytvořeno 11/2012 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu. Zaměřuje se na vznik života na Zemi. Cílem je uvědomit

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Tým pro podporu akademické komunikace. Eva Dibuszová

Tým pro podporu akademické komunikace. Eva Dibuszová Tým pro podporu akademické komunikace Eva Dibuszová Národní technická knihovna, 20.11.2015 Co transformace přinesla NTK Posílení a upevnění hybridní formy řízení, které je typické pro akademické prostředí.

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA

PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA PROMĚNA STŘEDOŠKOLSKÝCH KNIHOVEN NA PULZUJÍCÍ INFORMAČNÍ CENTRA Masarykova univerzita Brno Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví Realizační tým projektu: Jana Hošáková, Hana Kočí,

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Za vše mohou geny Jméno a příjmení: Sandra Diblíčková Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Kamila Sklenářová Datum 31.05.2010

Více

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Nanotechnologie jako součást výuky fyziky Lucie Kolářová Oddělení didaktiky fyziky Školitel: Doc. Jiří Tuček Katedra exprimentální fyziky Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Vítejte

Více

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Identifikace výzvy

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM

NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM NOVÉ MUZEUM BETLÉMŮ V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM Město Třebechovice pod Orebem, známé především díky Třebechovickému muzeu betlémů, otevřelo novou budovu. Muzeum betlémů je otevřeno pro veřejnost od 5.

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti patří mezi biologické vědy, které zkoumají živou přírodu hlavním předmětem zkoumání je člověk název je odvozen od řeckých slov: SOMA = TĚLO LOGOS = VĚDA, NAUKA Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě

Biotechnology Research and Technology Transfer. BioReTT. Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Biotechnology Research and Technology Transfer BioReTT Projekt, který boří mýtus o černé Ostravě Musí historie být i jedinou budoucností Ostravy? Kdyžne -můžeme si dovolit např. toto? Asi ještě ne Můžeme

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář z biologie, seminář z molekulární biologie

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno)

Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou. (P-PooL LF MU Brno) Studium všeobecného lékařství s rozšířenou vědeckou průpravou Pregraduální Program pro motivované studenty Lékařství s rozšířenou vědeckou přípravou (P-PooL LF MU Brno) Cíle programu P- PooL připravit

Více