Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ. O účetnictví"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 31/2012/SŘ O účetnictví Čj.: SŠNM/2281/2012 Podklady připravil: Jitka Hybešová, hlavní účetní V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy 1

2 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje systém zpracování účetnictví Tato směrnice je zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb Pro zpracování účetnictví je využíván účetní program Altus Vario firmy Unicos Klatovy 1.4. Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu účetnictví. a) sestavujeme rozvrh v podrobnější členění, b) není spojeno účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, c) používáme ustanovení 25 odst. 3, s výjimkou odpisů, d) používáme ustanovení 26 odst. 3 týkající se rezerv a opravných položek, s výjimkou rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů, e) používáme ustanovení 27 s výjimkou 27 odst. 3 při přeměně bytových družstev f) nesestavujeme účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních jednotek ( 4 odst. 8) prováděcím právním předpisem. 2. Účetní knihy 2.1. Podle zákona o účetnictví vede účetní jednotka hlavní knihu, pokladní deník, deník došlých faktur, deník vystavených faktur, deník vnitřních účetních dokladů. Hlavní kniha je podrobná a obsahuje veškeré pohyby na analytických a podrozvahových účtech Hlavní kniha, ve které se účtuje z hlediska věcného, obsahuje syntetické a analytické účty podle účtového rozvrhu účetní jednotky, u kterých jsou vedeny: zůstatky účtů ke dni, k němuž se hlavní kniha otvírá, obraty strany Má dáti a Dal účtů, nejvýše za kalendářní měsíc, zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka Zápisy v denících a v knihách jsou seřazeny chronologicky a prokazují zaúčtování všech účetních případů v účtovém období Seznam účetních knih, deníků a seznamy číselných znaků, symbolů a zkratek použitých v účetnictví při označování účtů a při účetních zápisech v účetních knihách a ostatních účetních záznamech s uvedením jejich významu: Knihy a deník Kniha došlých faktur Kniha vydaných faktur Pokladní kniha Hlavní kniha Účtový rozvrh Deník vnitřních účetních dokladů Zkratky pro střediska ZŠ základní škola SŠ střední škola 2

3 PrŠ praktická škola OU odborné učiliště SOU střední odborné učiliště ŠJ školní jídelna ŠV školní výdejna INT internát DM domov mládeže HČ hlavní činnost VHČ vedlejší hospodářská činnost Zkratky pro mzdové potřeby ŘD řádná dovolená NV náhradní volno N nemoc NEPL.V. neplacené volno OČR ošetřování 3. Účtový rozvrh 3.1. Na základě výše uvedených předpisů se sestavuje účtový rozvrh včetně analytických a podrozvahových účtů a je tištěn z programu Altus Vario k příslušnému roku. 4. Dokladové řady 4.1. Přijaté faktury: Faktury přijaté Faktury přijaté - zálohy Finanční referent zapíše fakturu do knihy došlých faktur, zkontroluje náležitosti faktury a zajistí podpisy pro věcnou správnost a finanční kontrolu. U nákupů hmotného majetku a knih do knihovny opatří razítkem (vzor razítka příloha č. 1) a zašle kopie faktur referentu majetkové správy nebo zaměstnanci pověřeným vedením knihovny. Fakturu, která má všechny náležitosti, proplatí dodavateli. Věcná správnost (vzor razítka příloha č. 1) Přijal dne: příslušný přebírající nebo zodpovědný pracovník Schválil dne: zástupce daného pracovníka, který mu nákup předem odsouhlasil. Finanční kontrola (směrnice o finanční kontrole) 2 fáze předběžné finanční kontroly a průbežná finanční kontrola. Zaúčtování (vzor razítka příloha č. 1) - zaúčtuje hlavní účetní a kontroluje zástupce pro provoz a ekonomiku 4.2. Vystavené faktury: Faktury vydané Faktury vydané záloha Vystavuje finanční referent na základě podkladů ze smluv, dohod nebo objednávek. 3

4 Finanční kontrola (směrnice o finanční kontrole) 2 fáze předběžné finanční kontroly a průběžná finanční kontrola. Zaúčtování (vzor razítka příloha č. 1) - zaúčtuje hlavní účetní a kontroluje zástupce ředitelky pro provoz a ekonomiku 4.3. Pokladní doklady: pokladna pokladna FKSP pokladna Opočno Vyhotovuje finanční referent na základě smluv nebo faktur popř. pokladních stvrzenek vystavených příslušnými pracovníky daných pracovišť (seznam pracovišť je v příloze č. 2) Věcná správnost (vzor razítka příloha č. 1) Přijal dne: příslušný přebírající nebo zodpovědný pracovník Schválil dne: zástupce daného pracovníka, který mu nákup předem odsouhlasil. Finanční kontrola ( směrnice o finanční kontrole) 2 fáze předběžné finanční kontroly. Zaúčtování zaúčtuje finanční referent 5. Číslování účetních dokladů a jejich vyhotovování 5.1. Přijaté faktury od D vzestupně Přijaté faktury záloha od DZF vzestupně neúčtuje se 5.2. Vydané faktury od vzestupně Vydané faktury - záloha od vzestupně 5.3. Příjmové pokladní doklady NM od PP vzestupně Výdajové pokladní doklady NM od PV vzestupně Příjmové pokladní doklady FKSP od PP vzestupně Výdajové pokladní doklady FKSP od PPV vzestupně Příjmové pokladní doklady Opočno od PP vzestupně Výdajové pokladní doklady Opočno od PP vzestupně 5.4. Vnitřní účetní doklady od VÚD vzestupně Podklady k Vnitřním účetním dokladům Vyúčtování mezd program Vema Vyúčtování odpisů program Datax Soupis pohybů majetku (zař. karty,vyřazovací protokoly, převodky) program Datax Vyúčtování stravného - program Bonap Vyúčtování známek - vlastní Vyúčtování přísně zúčt. Doklady - vlastní Vyúčtování skladů program Bonap Předpis za prádelnu - vlastní 4

5 Předpis za ubytování - vlastní Vyúčtování spotřeby energií - vlastní Produktivní práce program Bonap, vlastní Předpis dovozného - vlastní Předpis za poškozený majetek - vlastní Vyúčtování pojistného plnění příslušná pojišťovna Příděl dotace Zřizovatel, poskytovatel dotace Finanční převody - vlastní Ostatní VÚD - vlastní 5.5. Banka KB BÚ od B vzestupně KB FKSP od B vzestupně KB EU od B vzestupně 6. Zaúčtování účetních dokladů Všechny účetní doklady kromě pokladních dokladů zúčtovává hlavní účetní a schválení těchto dokladů provádí zástupce pro provoz a ekonomiku. Oba toto stvrdí svým podpisem na účtovacím předpisu (razítko příloha č. 1) 7. Účetní výkazy Jsou vyhotovovány v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., a následně vyhláškou 410/2009 Sb. Rozvaha Výsledovka Příloha 8. Klíčování nákladů 8.1. Klíčování provozních nákladů U nákladů, které jsou společné pro více výkonů - dle poměru tříd v daných výkonech a 10% ŠJ a výdejna 8.2. Klíčování mzdových nákladů Dle poměru tříd v daných výkonech u provozních zaměstnanců. Dle skutečných úvazků u pedagogických zaměstnanců Klíčování provozních a mzdových nákladů v doplňkové činnosti Mzdové náklady - dle skutečně odpracovaných hodin pro doplňkovou činnost Provozní náklady na ubytování - dle kalkulace Provozní náklady na prádelnu - dle kalkulace 5

6 Provozní náklady na stravování - dle skutečných nákladů. Pokud by nebylo možno tyto náklady vyčíslit, je stanovena provozní režie ve školní jídelně ve výši ½ nákladů na potraviny. 9. Způsob oceňování Způsoby oceňování majetku jsou stanoveny v 24 až 28 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Výrobky žáků jsou oceňovány ve výši skutečných nákladů na materiál + provozní režie + produktivní práce žáků. 10. Účtování pořízení zásob Dle Českého účetního standardu č. 707 Účtování způsobem A Potraviny do školní jídelny a na výuku, kde se vaří formou školního stravování Úklidové a čisticí prostředky Účtování způsobem B PHM Přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad materiálu Prací prostředky Materiál na opravy a udržování Kancelářský materiál Potraviny pro PrŠ a zájmovou činnost a odloučené pracoviště v Broumově 11. Způsob rozpouštění odchylek od pořizovací ceny u zásob Cenová odchylka u zásob je účtována do spotřeby na účet 501 spotřeba materiálu. Maximální možná odchylka je stanovena na 25.- Kč. Norma přirozených úbytků není stanovena. 12. Časové rozlišení Časové rozlišení se používá u předplatného a internetových domén (poměrem měsíců) a cyklického školení (počtem seminářů) Příspěvek žáků na materiál do výuky se časově nerozlišuje, protože je to nevýznamná položka. 6

7 13. Dohadné položky Dohadné položky za energie se zjišťují podle měřidel a provádí se výpočtem z posledních faktur za odběrné místo. 14. Způsob úschovy a ukládání účetních dokladů Archivace účetních dokladů je prováděna na základě směrnice o archivaci. 15. DPH Daň z přidané hodnoty se vede dle zákona č. 235/2004 Sb. a jeho dodatečných novelizací. Čtvrtletní přiznání k této dani podává hlavní účetní k Finančnímu úřadu v Náchodě. 16. Odpovědnosti Osoba odpovědná za účetní případ je příkazce operace. Osoba odpovědná za zaúčtování je hlavní účetní. 17. Účinnost Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. ledna Dnem účinnosti tohoto předpisu pozbývá platnosti Organizační směrnice č. 14/2009/SŘ, čj. SŠNM/1532/2009 ze dne 31.prosince 2009 a veškerá ustanovení dosavadních předpisů, která jsou s tímto předpisem v rozporu. V Novém Městě nad Metují dne 31.prosince 2012 PaedDr. Olga Talášková ředitelka školy 7

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8 Doplňková činnost Č.j.: OUKR/1291/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 1. října 2014

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Finanční řízení a předpisy Jméno a příjmení autora: Marcela Adámková Rok: 2007 - 2 - OBSAH 1) ÚVOD 2 2) OBECNÁ

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Provedení roční účetní uzávěrky za rok 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-14/9-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-14/9-MPK Provedení roční účetní uzávěrky za rok 214 na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tento metodický

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení strana 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Vnitřní předpis spisový řád Číslo dokumentu: Účinnost od: 2.1.2013 Skartační znak: Schválil: Mgr. Jiří Kyjovský, ředitel školy Změny I. Úvodní ustanovení

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více