Metody přístupu k řízení rizik.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody přístupu k řízení rizik."

Transkript

1 Metody přístupu k řízení rizik. Ing. Zdeněk Blažek, CSc. CISM. COMMERZBANK AG Jh. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologiíí České vysoké učení technické v Praze Zdeněk Blažek, 2011 Řízení rizik v informatice LS 2010/11, Předn. 3 https://edux.fit.cvut.cz/rri Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. Zdeněk Blažek, CSc. CISM. Definice rizika, materialita informace. Přednáška 3/13, 2011

2 Dokumenty firmy Je mnoho přístupů k řízení rizik pro IT. V zásadě je však IT vždy součástí většího celku a tudíž platí vzájemné ovlivňování zúčastněných stran. Společná by však měla být vždy následující struktura dokumentace: Politika řízení rizik Rámec řízení rizik (Součástí rámce by měla rozhodně být IT bezpečnostní politika) Návody a průvodce pro podrobnější práci v rámci životního cyklu) Detailní rozpracování např. ve vztahu k jednotlivým částem IT

3 Bezpečnostní politika Nejdůležitější dokument a) Vyjadřuje podporu nejvyššího vedení společnosti b) Stanovuje základy pro práci s informacemi c) Stanovuje základy pro chování zaměstnanců d) Stanovuje základy pro nastavení technických parametrů bezpečnosti d) Vyjadřuje se i ochota akceptovat určitou míru rizika e) Předznamenává existenci dalších navazujících dokumentů

4 Vybrané bezpečnostní standardy ISO/IEC 27000:200? (ISO/IEC ) Základní pojmy pro ISMS ISO/IEC 27001:2005 (BS :2002) Požadvky kladené na ISMS ISO/IEC 27002:2005 (ISO/IEC 17799) Jak se dělá bezpečnost (postupy) ISO/IEC 27003:2010 Návody/směrnice pro implementaci ISMS ISO/IEC 27004:2009 Metriky pro měření efektivity ISMS ISO/IEC 27005:2008 Metody řízení rizik (BS :2006, ISO/IEC TR :1998) ISO/IEC 27006:2007 Certifikace dle ISMS ISO/IEC 27007:200? Návody a směrnice pro audit (dle ISO stále ve vývoji)

5 Příklady vybraných standardů pro řízení rizik v praxi Zapamatujte si: v žádném z těchto standardů se nehovoří o IT přímo, ale z některých paragrafů nepřímo vyznívá úloha IT. Tím je dána kontrolní funkce IT a zároveň nutnost podrobovat v takových případech IT auditu. V našem prostředí se mohou IT dotknout zejména: BASEL II SOX

6 BASEL II - vývoj Bank for International Settlements (Basilej) BCBS International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards pouze úvěrové riziko (30 stránek) 1996 Amendment to incorporated market risk (60 stránek)- tržní riziko včetně VaR modelů 2004 Basel II/NBCA (300 stránek)

7 BASEL II Basel II zásady protlačeny v Evropě pomocí dvou direktiv Směrnice 2006/48/ES ze dne 14.června 2006 o přístupu kčinnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (200 stran) Směrnice 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (54 stran) Řízení rizik ve finančním sektoru bylo dlouho omezeno na úvěrové riziko a dominový efekt kolapsu jedné instituce na celé odvětví (viz případ Herstadt ze 70. let). V 80. a 90. letech se začaly centrální banky zajímat i o operační rizika, což vedlo k zavedení nových kategorií rizik a následně i k Basel II

8 BASEL II a IT riziko ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty v důsledku porušení či nenaplnění právního předpisu

9 BASEL II a IT Basel 2 není primárně o riziku IT IT riziko je významnou podmnožinou OR (KR=70%; OR=20%; TR=10%) ; IT risk = 10%

10 BASEL II a IT IT pohled na definici operačního rizika BASEL II Operační riziko je definováno jako riziko ztráty vlivem nedostatkůči selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty v důsledku porušeníči nenaplnění právního předpisu. Tato definice nezahrnuje strategické a reputační riziko!!

11 BASEL II a IT IT Pohled na BASEL II operační riziko IT Aspekty V dematerializovaném, nepřetržitě propojeném světe je největším rizikem hrozba výpadku služby, tedy její nedostupnost. Dostupnost služeb ve finančním světě je plně vázána na IT a vyžaduje naplnění principu CIA. Žádná bankovní transakce nemůže být uskutečněna bez IT infrastruktury

12 BASEL II a IT Finanční obchody = práce s informacemi o peněžních hodnotách Bezpečnost informací = bezpečnost peněz Rostoucí složitost bankovních procesů (obchody, produkty, modely, ) Postupující automatizace bankovních činností Elektronické bankovnictví (klient je uživatelem IS) integrace IS/ICT v rámci finančních skupin Vzrůstají nároky na datová úložiště legislativní požadavky (archivování atd.) Outsourcing Propojenost činnosti organizace a ICT (závislost) Roste význam ICT jako faktoru konkurenceschopnosti Transfer rizik z manuálních do IT procesů Roste význam a nároky na bezpečnost informačních technologiíí

13 BASEL II a IT - pilíře Pilíř I Pilíř II Pilíř III -minimum kapitálových požadavků zahrnutí kapitálu pro operační riziko -proces prověřování supervisorem -tržní disciplína neboli požadavky na zveřejňování Nutná podpora

14 BASEL II a IT operační rizika jsou velmi specifickým druhem bankovních rizik - kvantifikace je náročná, ale nutná pro stanovení kapitálového požadavku a řízení operačního rizika. V praxi existuje řada metod, které se operační riziko snaží změřit; od zcela jednoduchých, založených na jednom ukazateli, až po složitá statistická modelování a metody postavené na kvalitativních odhadech.

15 BASEL II a IT Nový koncept kapitálové přiměřenosti definuje tyto metody : Základní přístupy přístup základního ukazatele (BIA - basic indicator approach ) standardizovaný přístup (STA - standardized approach ) Speciální přístupy pokročilý přístup (AMA - advanced measurement approaches ) pokročilý přístup v kombinaci s ostatními standardizovaný přístup v kombinaci s přístupem základního ukazatele alternativní standardizovaný přístup (ASA) alternativní standardizovaný přístup v kombinaci s přístupem základního ukazatele

16 BASEL II a IT - BIA přístup základního ukazatele (BIA - basic indicator approach ) Kapitálový požadavek k operačnímu riziku = 15% * relevantní ukazatel Hodnota relevantního ukazatele je stanovena jako tříletý průměr součtu čistého úrokového a čistého neúrokového výnosu Přístup BIA je určen především finančním institucím s jednoduchými systémy řízení rizik => nevznikají nadměrné náklady na konstrukci kapitálového požadavku. Riziko: - Vypočtený kapitálový požadavek nebude dostatečně vystihovat skutečná operační rizika, kterým je finanční instituce vystavena. - Není jasná příčinná souvislost mezi hodnotou relevantního ukazatele a rizikem ztráty z důvodu selhání lidského faktoru, systému nebo procesu. - Nejsou rozlišené druhy podnikání finančních institucí. Různé činnosti produkují pro banku různá operační rizika (řídit odděleně).

17 BASEL II a IT - STA Standardizovaný přístup je obdobou přístupu základního ukazatele, která odstraňuje nedostatek prvního přístupu spojený s jeho neschopností rozlišovat operační rizika pro jednotlivé aktivity. Jako důsledek jsou aktivity rozděleny liniově: Podnikové financování (např. Investiční poradenství) Obchodování na finančních trzích (obchodování na vlastní nebo klientův účet, deriváty apod.) Retailové makléřství (obchodování na klientův účet, deriváty a další služby pro fyzické osoby, malé a střední podnikatele) Podnikové bankovnictví (poskytování úvěrů, finančních leasingů, přijímaní vkladů a další služby pro velkopodnikatele) Retailové bankovnictví (poskytování úvěrů, finančních leasingů, přijímaní vkladů a další služby pro fyzické osoby, malé a střední podnikatele) Zúčtovací služby pro třetí osoby (hlavně platební styk) Služby z pověření (úschova, správa vkladů apod.) Obhospodařování aktiv (např. portfolií) Všechny aktivity se musí do těchto linií vejít (např. najít co nejbližší aktivitu atd.) Jestliže není možné, přidruží se činnost do té linie, ze které vyplyne největší kapitálový požadavek.

18 BASEL II a IT - AMA Postup výpočtu kapitálového požadavku k operačnímu riziku zde není přímo stanoven orgánem dohledu. Centrální banka určuje v tzv. kvantitativních požadavcích rámcové podmínky měření operačního rizika, na základě kterých si finanční instituce vypracuje vlastní metodologii. Vychází se přitom z pětileté (resp. při zahájení používání AMA z tříleté) historickéřady dat, přičemž jsou historické ztráty rozčleňovány do stejných linií podnikání jako u STA a navíc podle typu události do těchto kategorií: Vnitřní nekalé jednání (ztráty z důvodu interních podvodů, zpronevěření majetku apod.) Vnější nekalé jednání (ztráty z externích podvodů, zpronevěření majetku apod.) Pracovněprávní postupy a bezpečnost provozu (např. platby za újmy na zdraví nebo diskriminaci na pracovišti) Klienti, produkty, obchodní postupy (kompenzace klientů po neúmyslném selhání zaměstnanců, ztráty vzniklé kvůli nevhodné konstrukci produktu a další) Škody na hmotném majetku (poškození majetku vnějšími okolnostmi) Narušení činností a selhání systémů Provádění transakcí, dodávky, řízení procesů (ztráty z realizace procesního rizika)

19 BASEL II a IT - AMA Finanční instituce, které chtějí používat pokročilý přístup, musí splnit kvalitativní požadavky pro systém řízení operačního rizika a dostat povolení specializovaného týmu centrální banky, který schvaluje užívání AMA. Z kvalitativních podmínek vyplývá, že pokročilý přístup je určen finančním institucím, které mají vypracovaný a do každodenních procesů začleněný kvalitní systém řízení operačního rizika. (v ČR od ). Oproti základním přístupům lze v tomto případě odečíst i pojištění operačního rizika do výše 20% kapitálového požadavku (za určitých podmínek) a pokud je schopna zdůvodnit oprávněnost odpočtu, tak i další položky.

20 BASEL II a IT - zhodnocení Parametr BIA STA AMA Souhlas orgánu dohledu s použitím přístupu Zpravidla není nutný Zpravidla není nutný Nutný Požadavky na řízení operačních rizik Základní požadavky Základní požadavky + další pro STA Zákl. požadavky + kvalitativní požadavky pro AMA Postup výpočtu kapitálového požadavku Daný centrální bankou Daný centrální bankou Vytvoří finanční instituce pomocí kvantitativních požadavků pro AMA Členění do linií podnikání Ne Ano Ano Snížení kapitálového požadavku o pojištění Ne Ne Ano, za určitých podmínek

21 BASEL II a IT - rámec Strategie rizik ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vykazování Definice, Data- Rizikovazby, ztráty vyhodnocení struktury Stavební bloky Klíčové Odstranění Modelování indikátory kapitálu rizik Informační technologie

22 BASEL II a IT Basel II výbor stanovuje ve svých Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk 4, že vzrůstající sofistikovanost IT je faktorem, který zesložiťuje organizaci finančních institucí. IT hraje stále důležitější roli v strategických a řídicích systémech. Dnes jsou tyto systémy neoddělitelně spojeny se schopností organizace vyhovět požadavkům trhu, regulátora, vedení a jiných důležitých činitelů. To vytváří vzrůstající tlak na kontrolu těchto systémů z hlediska bezpečnosti, stability a spolehlivosti.

23 BASEL II a IT - COSO COSO prvky IT opatření podporují COSO ERM (Enterprise Risk Mangement) rámec. Organizace by měla být schopna působit ve všech komponentech COSO. V zásadě jsou definovány následující komponenty: Vnitřní prostředí Identifikace Stanovení cílů Identifikace události Vyhodnocení rizika Vyhodnocení Odpověď na riziko Omezení/Eliminace Protiopatření Informování, vykázání Sledování Sledování

24 SOX Skandály Enronu a dalších amerických společností naplno a brutálně ukázaly, čeho všeho jsou vrcholoví manažeři schopni, aby ukázali svůj úspěch a byly jim vypláceny obrovské bonusy. To jsme ale jen na špičce ledovce. Pokud toto dělají vrcholoví manažeři, kde je konec takového řetězce? Bylo by naivní si myslet, že střední management, případně i řadoví zaměstnanci se chovají jinak. Důvěra investorů a reálnost jejich aktiv ve formě akcií, různých fondů soukromého kapitálu... Celkové škody až 500 mld. USD. V Evropě je nutno přistoupit i po počátečním váhání k obdobným normám... Globalizace a celosvětový pohyb kapitálu... Dnešní krize ukazuje na základní fakt, že žádná regulace a dohled nestačí na všeobecný vývoj viz deriváty (futures cena dnes, zboží za tuto cenu v boducnu, opce právo koupit/prodat za/po určitý čas nějaké zboží za určitou cenu, swap dohoda mezi dvěma stranami o placení např. pevného a pohyblivého úroku po určitou dobu...)

25 SOX a IT - zásady Manažeři se vyjadřují k vnitřním kontrolním systémům. Generální ředitel (CEO) a finanční ředitel (CFO) ručí svým podpisem za správnost předkládaných výročních a průběžných zpráv a za to, že údaje v nich uvedené jsou pravdivé a nejsou zavádějící. Manažerům mohou být v případě porušení zákona zpětně odebrány bonusy a jiné finanční výhody. Vedoucí osoby společnosti nesmí být zaměstnány rok před svým auditem v auditorské firmě. Postih konfliktu zájmů a obchodování na základě neveřejných informací. Povinnost přijmout a zveřejnit etický kodex. Zákonná ochrana informátorů. Zpřísněny požadavky na dokumentaci firemních procesů a skutečností. Zákaz zaměstnaneckých půjček svému managementu. Zvýšené sankce postihující ekonomickou kriminalitu. Zpřísnění účetních standardů a pravidel (opce). Zkrácení lhůt pro zveřejňování finančních výsledků.

26 SOX Mnoho amerických společností má své dceřiné společnosti po celém světě a nestačí být si jistý, že vše funguje jak má pouze v mateřské společnosti, ale také v každé jednotlivé entitě, která má materiální dopad při konsolidaci. Celých 16 % firem registrovaných na newyorské burze cenných papírů (NYSE - New York Stock Exchange) s tržní kapitalizací 35 % má sídlo mimo USA. Financování v USA jiné než v Evropě-v Evropě spíše formou úvěrů, v USA spíše z veřejných peněz... Pokud firmy chtějí získávat veřejné prostředky na amerických veřejných trzích, je pro ně důvěra amerických investorů klíčová.

27 SOX Sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona Oxleyho (H.R. 3763) poměrem hlasů 334 k 90. SR začala připravovat s podporou presidenta G.W. Bushe The "Corporate and Auditing Accountability, Responsibility, and Transparency Act" nebo "CAARTA" pro bankovní výbor senátu. Současně senátor Paul Sarbanes začal připravovat svůj vlastní návrh zákona - Senate Bill Sarbaneův zákon prošel senátním bankovním výborem poměrem hlasů 17 ku 4. WorldCom ohlásil, že falšoval výkazy v průběhu 15 měsíců a změnil účetnictví o 3.8 miliardy USD. Sen. Sarbanes přednesl svůj návrh před senátem ve stejný den. Návrh zákon byl schválen poměrem hlasů 97 k 0 o tři týdny později

28 SOX a IT Zákon Sarbanes-Oxley obsahuje 11 základních temat, které postihují úlohy vedení firmy a vykazování finančních informací. Každé tema je dále rozděleno do sekcí/paragrafů. 1) Dozorčí rady Zahrnuje 9 sekcí, které se zabývají ustanovením dozorčí rady, která bdí nad účetnictvím (PCAOB - Public Company Accounting Oversight Board). Tato rada vykonává nezávislý dozor nad auditorskými firmami. Zároveň se zabývá registrací auditorských firem, definováním procesů a procedur pro dosažení shody. 2) Nezávislost auditorů Zahrnuje 9 sekcí, které stanoví normy pro nezávislost externích auditorů tak, aby se předešlo konfliktům zájmů, Stanoví také požadavky na novou auditorskou firmu a její certifikaci. Vyžaduje rotaci auditních partnerů, požadavky na výkaznictví auditorů apod. Paragraf 201 přímo zakazuje auditorským firmám, aby s klientem měly jakékoliv jiné obchodní vztahy.

29 SOX a IT 3) Zodpovědnost společnosti Skládá se z 8 sekcí a zavazuje nejvyšší vedení společnosti k převzetí osobní odpovědnosti za přesnost a úplnost finančních zpráv a výkazů. Definuje vzájemnou součinnost externího auditora a vnitřního firemního auditu (kontrolních oddělení) a určuje odpovědnost pověřených pracovníků za za přesnost a platnost finančních výkazů. Stanovuje pravidla chování a popisuje ztrátu bonusů ev. benefitů a možný soudní postih za porušení těchto požadavků. Jako příklad lze uvést paragraf 302, který specifikuje odpovědnost generálního ředitele a finančního ředitele, kteří musí čtvrtletně podepsat finční výkazy a potvrdit jejich úplnost a správnost. 4) Zvýšení vypovídací schopnosti a průhlednosti účetnictví Skládá se z 9 sekcí. Popisuje zvýšení požadavků na vykazování finančních transakcí, zahrnující i finanční aktivity, které by normálně nebyly ve výkaznictví (např. dokumentární akreditivy), pro-forma faktury, obchodní aktivity odpovědných zaměstnanců banky na burze apod. Požaduje vnitřní kontroly pro zajištění přesnosti finančních výkazů a nálezů a zavazuje obě strany (firmu a auditory) k provádění takových kontrol. Vyžaduje včasné vykazování změn ve finanční situaci a důkladnější zkoumání výkazů burzou.

30 SOX a IT 5) Konflikt zájmů na straně analytika Má pouze jednu sekci. Ta shrnuje nařízení, která jsou potřeba pro zvýšení důvěryhodnosti. V zásadě vyžaduje zveřejnění všeho, co by mohlo ukazovat na možný konflikt zájmů. 6) Prostředky a autority Komise pro cenné papíry Obsahuje 4 sekce. Definuje praktiky k obnovení důvěry investorů vůči burzovním analytikům. Definuje autoritu komise ve vztahu k analytikům, obchodníkům s cennými papíry a poradcům. Určuje, za jakých podmínek je lze vyloučit z podílu na trhu s cennými papíry. 7) Studie a výkazy Má 5 sekcí a zabývá se posílením prostředků boje proti narušitelům zákona ze strany auditorů nebo burzy (firem registrovaných na burze...) Zabývá se efekty konsolidace účetních firem, ohodnocovacích agentur, problémy s akciemi a cennými papíry a také tím, zda např. banky byly zavlečeny do aféry Enronu, Global Crossing (22 mlr. USD) aj. a pomáhaly jim zahlazovat stopy v účetnictví.

31 SOX a IT 8) Postih firemní a individuální podvodné činnosti Zahrnuje 7 sekcí. Někdy je vedeno pod názvem: Corporate and Criminal Fraud Act of Popisuje tresty za změnu, zničení, podvodné zacházení s finančními daty a výkazy, narušování vyšetřování atd. Dává jistou beztrestnost informátorům. 9) Zvýšení trestnosti za zločiny tzv. bílých límečků. Má dvě sekce. Někdy nazývána White Collar Crime Penalty Enhancement Act of Zvyšuje trestnost za zločiny a spolčování za úpčelem nekaléčinnosti. Zavádí i pochybení jako ve finančních výkazech kriminální čin. 10) Daňové vyrovnání Má pouze jednu sekci, kteráříká, že by finančníředitel měl podepisovat daňové přiznání a ev. vyrovnání.

32 SOX a IT 11) Postih podvodné činnosti firmy Zahrnuje 7 sekcí. Někdy nazývána jako Corporate Fraud Accountability Act of Definuje firemní podvody a falšování výkazů jako trestný čin a zařazuje je do kategorie zvláštní trestatelnosti. Zavádí návody a posiluje úlohu komise pro cenné papíry, která může zastavit podezřelé a nezvyklé platby.

33 SOX a IT - COSO COSO report pokytuje vhodný a dostupný rámec pro účely posuzení vedením organizace. Proto se IT zásady SOX opírají o tento report a rámec COSO. Samozřejmě existují i jiné metody, podléhající lokálním zvykům, ev. zákonům. Nicméně v základech se musí shodovat s COSO rámcem. Pokud chceme dosáhnout shody se zákonem SOX, je důležité ukázat: IT kontroly a řízení souhlasí s COSO rámcem Organizace by měla mít kompetenci ve všech 5 komponentech COSO, které stanovují základy pro účinnou vnitřní kontrolu. Jsou to: Kontrolní a řídicí prostředí Vyhodnocení rizika Kontrolní a řídicí aktivity Informace a komunikace Sledování Identifikace Vyhodnocení Protiopatření/odstranění Registr rizik Sledování

34 SOX a IT Kontrolní a řídicí prostředí Základ pro efektivní vnitřní prostředí. Představuje v zásadě nemalou část firemní kultury. IT má však svá specifika (zahrnuje role, politiky, odpovědnosti atd.): Co musíme uvážit: IT je velmi často chybně odděleno od základníčinnosti organizace a jsou na něj uplatňována jiná měřítka IT je složité a to nejenom z hlediska techniky, ale i z hlediska provázanosti s činností organizace. IT může přidat nebo zvětšit stávající rizika, takže je nutno rozšířit systém kontrol, abychom tato rizika snížili. IT vyžaduje specifické dovednosti, které se nemusí dostávat IT může vyžadavat spolehnutí se na cizí zdroje - outsourcing. Může být nejasná struktura řízení IT.

35 SOX a IT - COBIT Představenstvo a nejvyšší vedení Řízení obchodu Řízení IT IT audit Kontrola shody a řízení rizik Směruje IT, sleduje výsledky a přijímá ev. korektury Definuje požadavky na IT a kontroluje zda jsou služby dodávány s přijatelnou mírou rizika Dodává a ev. vylepšuje/mění IT služby dle požadavku obchodu. Poskytuje na vedení IT nezávislou kontrolu, zda IT opravdu splňuje co je požadováno. Kontroluje shodu s požadavky/standardy/zákony a sleduje rizika...

36 Dotazy Řízení rizik v informatice, 3/13

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a přehled právních předpisů a úředních sdělení navržených ke zrušení Česká

Více

Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX

Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX Procesní řízení a normy ISO, ITIL, COBIT, HIPAA, SOX Přednáška č. 13 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Centrum znalostního managementu,13393 Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, 13116

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry

Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry Základní ukazatele - obchodníci s cennými papíry I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji obchodníků s cennými papíry, kteří poskytují investiční služby v České republice

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku

Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku Příloha č. 22 Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku I. Přístup základního ukazatele a) Kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem

Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem Hodnocení řídícího a kontrolního systému interním auditem setkání interních auditorů z finanční oblasti Praha, ČIIA, 6.10.2011 Ing. Bohuslav Poduška, CIA Úvod řídicí a kontrolní systém (ŘKS) - o co jde

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Životní cyklus rizik omezení, kontrola a registr rizik.

Životní cyklus rizik omezení, kontrola a registr rizik. Životní cyklus rizik omezení, kontrola a registr rizik. Ing. Zdeněk Blažek, CSc. CISM. COMMERZBANK AG Jh. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologiíí České vysoké učení technické v Praze

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA

Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení Reporting - Opakování Výpočet EVA KLESLA KLESLA Controlling Modul 10 Economic Value Added cvičení 10.1. Reporting - Opakování 10.2. Výpočet EVA Reporting - Kontrolní otázky 1. Reporting je A. vlastně realizací controllingu v podniku B. jedinou a nejdůležitější

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

Novela zákona o auditorech

Novela zákona o auditorech Novela zákona o auditorech RNDr. Eva Racková 29. 11. 2016 1 Proč novela zákona? Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu přímá

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky GLOSÁŘ POJMŮ 1 Tento Glosář pojmů zahrnuje definice v přeformulovaných a revidovaných mezinárodních auditorských standardech (ISAs), které jsou obsaženy v této části Příručky. V případě termínů, které

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2

Obsah. 2014 Deloitte Česká republika 2 Behaviorální segmentace malých a středních podniků Příklad behaviorální segmentace, výnosového potenciálu a obslužného modelu pro SME klienty v Polsku Veronika Počerová Listopad 2014 2014 Deloitte Česká

Více

Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS)

Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) Systém řízení informační bezpečností (ISMS) RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Interní audit a jeho úloha

Interní audit a jeho úloha Interní audit a jeho úloha Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vývoj interního auditu S rostoucí velikostí podniků dochází ke zvýšenému riziku omylů a podvodů důvod pro ověřování správnosti účetnictví vedle

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit Audit výroční zprávy Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor ověřuje výroční zprávu aby se ujistil, že se ve výroční zprávě nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou a ostatními informacemi

Více

Věstník ČNB částka 17/2007 ze dne 2. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. července 2007

Věstník ČNB částka 17/2007 ze dne 2. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. července 2007 Třídící znak 2 2 7 0 7 5 3 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. července 2007 k pravidlům obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Operační

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací Petr Vácha Předseda výboru pro účetní výkaznictví KAČR Partner, EY 7. ročník odborného semináře Národní účetní

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku Mgr. Ing. Václav Novotný Advanced Risk Management, s.r.o. Konference "Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Praha,

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Význam reputačního rizika pro bankovnictví

Význam reputačního rizika pro bankovnictví Význam reputačního rizika pro bankovnictví Dana Forišková, Libor Svoboda 1 Abstrakt Příspěvek se zabývá jedním z rizik, které se vyskytují v bankovnictví a tím je reputační riziko. Reputační riziko začíná

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03

Obecné pokyny. ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech. 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 OBECNÉ POKYNY KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ O ZATÍŽENÝCH A NEZATÍŽENÝCH AKTIVECH 27. června 2014 EBA/GL/2014/03 Obecné pokyny ke zveřejňování údajů o zatížených a nezatížených aktivech Obecné pokyny orgánu EBA

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Částka 6 Ročník 2001. Vydáno dne 7. května 2001. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 6 Ročník 2001. Vydáno dne 7. května 2001. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ Částka 6 Ročník 2001 Vydáno dne 7. května 2001 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 27. dubna 2001 o standardech řízení likvidity bank OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č.

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o.

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Co je BCM? Mezi časté příčiny přerušení kontinuity činností patří technická selhání (energie, HW,

Více

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Martina Smetanová. Výbory pro audit Martina Smetanová Výbory pro audit Výbory pro audit Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených

Více

Základní ukazatele - družstevní záložny

Základní ukazatele - družstevní záložny Základní ukazatele - družstevní záložny I. Definice a obsah Přehled základních souhrnných informací o stavu a vývoji spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny, které poskytují služby

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Dopad legislativních změn v oblasti distribuce a product governance na finanční instituce

Dopad legislativních změn v oblasti distribuce a product governance na finanční instituce Dopad legislativních změn v oblasti distribuce a product governance na finanční instituce 7. setkání interních auditorů z finanční oblasti 9. února 2015 Obsah Obsah 4 Dnes s vámi 6 Úvod 8 UK: Review prodeje

Více

Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK. MD, Haládik Consulting, s.r.o.

Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK. MD, Haládik Consulting, s.r.o. Nástroj prevence a detekce neetického a nezákonného jednání. JOZEF HALÁDIK MD, Haládik Consulting, s.r.o. Jak získat informace o rodící se podnikové kriminalitě? Fakta 27% firem je obětí hospodářské kriminality

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách

Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách Anotace k předmětu Řízení rizik ve finančních službách Cílem předmětu Řízení rizik ve finančních službách je vysvětlit pojem finančních rizik, výklad základních metodických postupů uplatňovaných zejména

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 /02 a K 042 / 10 / 02 10. funkční období N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Specifika bankovního prostředí při monitoringu a analýze bezpečnostních incidentů. RNDr. Ondřej Zýka Profinit

Specifika bankovního prostředí při monitoringu a analýze bezpečnostních incidentů. RNDr. Ondřej Zýka Profinit Specifika bankovního prostředí při monitoringu a analýze bezpečnostních incidentů RNDr. Ondřej Zýka Profinit Obsah Popis situace Architektura systému Specifika bankovního sektoru Praktický příklad Přínosy

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora

2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven. Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora 2. setkání IA ze zdravotních pojišťoven Rizikové oblasti zdravotních pojišťoven z pohledu externího auditora OBSAH Audit účetní závěrky ZP Přístup k auditu Rizikové oblasti 1 Audit účetní závěrky ZP Cíl

Více

Poměrové a další ukazatele k 31.12.2007 Obchodní firma WEST BROKERS a.s. Sídlo Slovanská 100, 326 00 Plzeň IČ: 648 32 341 Rozvahový den: 31.12.2007 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Rozhodující

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Free Market

INFORMAČNÍ DOKUMENT. Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Free Market Příloha číslo 1 Informační dokument Jméno Emitenta INFORMAČNÍ DOKUMENT Informační dokument vypracovaný v souladu s burzovními pravidly trhu Free Market Tento dokument nepodléhá schválení Českou národní

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

kapitálového požadavku k operačnímu riziku v běžných situacích

kapitálového požadavku k operačnímu riziku v běžných situacích Obsah dotazu: Jak se stanoví relevantní ukazatel, resp. kapitálový požadavek k operačnímu riziku, v běžných a v mimořádných situacích, např. při vzniku povinné osoby, při přeměnách, ukončení některých

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Průzkum bankovních služeb

Průzkum bankovních služeb Příloha č. 1 Průzkum bankovních služeb 1) Jaká je velikost Vašeho podniku? do 50 zaměstnanců 51 100 zaměstnanců 101 500 zaměstnanců nad 500 zaměstnanců 2) Jaká je právní forma Vaší společnosti? spol. s

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Lubomír Lízal člen bankovní rady ČNB Kulatý stůl na téma: Návrhy Evropské komise k regulaci auditu 24. dubna 2012 Krize jako záminka

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.35; 35.040 Říjen 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Systémy řízení bezpečnosti informací Přehled a slovník ČSN ISO/IEC 27000 36 9790 Information technology

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více