Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7."

Transkript

1 Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Celá čísla Ročník: 7. Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 1 CČ h 2 CČ h 3 CČ h 4 CČ h 5 CČ h 6 CČ h 7 CČ h Najdi ukryté jméno Rozšiřování zlomku Matematická křížovka Pyramida Tři čísla Čtyři čísla Dosaď za proměnnou Procvičování učiva zábavnou formou, při které operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly. V pracovních listech rozšiřuje žák zlomek. Žák pracuje s kladnými čísly a využívá přitom násobku. Vhodné pro interaktivní tabuli, nebo práci v počítačové učebně k vyplnění. Tyto pracovní listy je možné použít pro méně talentované žáky, nebo žáka trpícího dyskalkulií. Využije svých obecných znalostí z matematiky. Křížovka by měla sloužit žákům jako odpočinková část hodiny. Materiál je možno použít na interaktivní tabuli, kam si žáci chodí doplňovat samostatně, nebo v počítačové učebně. Procvičování učiva pro zpestření výuky, je určeno převážně pro slabší žáky, ale nadanější žáci mohou mezi sebou soutěžit v čase. K výsledku vedou početní operace +, -, /, *. Materiál je možno použít i na interaktivní tabuli. Jednotlivé příklady jsou sestaveny ze tří stále se opakujících čísel. Vhodné pro interaktivní tabuli, nebo práci v počítačové učebně. Každý z příkladů je okamžitě vyhodnocen počítačem. Žák tak může ihned reagovat na výsledek. Jednotlivé příklady jsou sestaveny ze čtyř stále se opakujících čísel. Vhodné pro interaktivní tabuli, nebo práci v počítačové učebně. Každý z příkladů je okamžitě vyhodnocen počítačem. Žák tak může ihned reagovat na výsledek. Materiál slouží pro procvičování celých a. Žák současně procvičuje dosazovací metodu. Vhodné pro interaktivní tabuli, nebo práci v počítačové učebně. Každý z příkladů je okamžitě vyhodnocen počítačem. Žák tak může ihned reagovat na výsledek. Provádí početní operace v oboru celých čísel, aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel. Ověří své obecné znalosti a navzájem se po vyluštění křížovky ohodnotí. Provádí početní operace v oboru celých čísel Aplikuje své vědomosti při výpočtu s celými čísly, okamžitá kontrola výsledku, následná oprava a práce s chybou. Aplikuje své vědomosti při výpočtu s celými čísly, okamžitá kontrola výsledku, následná oprava a práce s chybou., užívá k výpočtu dosazování za proměnnou. kompetence k pracovní, kompetence k pracovní, kompetence k učení kompetence k učení, k řešení problémů, pracovní

2 8 CČ h 9 CČ h Zlomkový had Zlomkový had II Hra je určena pro skupinu 2 žáků, nebo 1 žáka. Vhodná pro práci s méně talentovanými žáky a žáky dyskalkuliky a jako součást hodiny při výkladu,,sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Možné využít na interaktivní tabuli. Hra je určena pro skupinu 2 žáků, nebo 1 žáka. Vhodná k procvičení při sčítání a odčítání zlomků. Možné využít na interaktivní tabuli.,, 10 CČ h 15 CČ h 8,A h 8.B 16 CČ h 8,A 17 CČ ,5.h Převod zlomku na základní tvar AZKvíz AZKvíz Písemná práce V pracovních listech žák převádí zlomek do základního tvaru. Žák pracuje s kladnými čísly a využívá přitom dělitelnosti čísel. Vhodné pro interaktivní tabuli, nebo práci v počítačové učebně k vyplnění. Hra je určena pro 2 žáky. Vhodná k procvičení paměti v oboru celých čísel. Nutné využít na interaktivní tabuli, nebo na PC. Hra je určena pro 2 žáky. Vhodná pro rozcvičku žáků na začátku vyučující jednotky. Zaměřená na oblast,, poměr. Určeno pro interaktivní tabuli, nebo práci v počítačové učebně. Vhodné pro žáky 7. a 8. Materiál je možné použít pro aplikaci vědomostí žáků s poměrem, zlomky, obsahem a konstrukcí lichoběžníků. Aplikuje své znalosti v písemné práci, která je určena na souhrnné procvičení celých čísel Kompetence, pracovní,, 18 CČ hod 19 CČ hod 20 CČ Pracovní list - zlomky AZkvíz-zlomky Test zlomky 1 V pracovním listu žák rozšiřuje zlomek, převádí zlomek do základního tvaru a na desetinné číslo. Vhodné pro žáky 7. ročníku jako snadnější verze při procvičování zlomků. Hra je určena pro 2 žáky. Vhodná k procvičení paměti při převodů zlomků do základního tvaru.. Nutné využít na interaktivní tabuli, PCnebo na PC. převádění zlomků do základního tvaru a na desetinná čísla, sčítání zlomků. Určeno pro žáky 7., 21 CČ Test zlomky 2

3 rozšiřování zlomků, odčítání zlomků a převádění smíšeného čísla na zlomek. Určeno pro žáky CČ Test zlomky 3 určování jednotek, násobení zlomků, sčítání a odčítání zlomků. Určeno pro žáky CČ Test zlomky 4 procvičování zlomků. Určeno pro žáky CČ ,5. hod 25 CČ Písemná práce Procenta Materiál je možné použít pro aplikaci vědomostí žáků s procenty, přímou a nepřímou úměrou, obsahem, objemem a konstrukcí hranolu. Materiál je vhodné použít jako úvodní procvičování do učiva o procentech. Žák si pomocí pracovního listu vyzkouší grafické znázornění procent. Uvědomí si, jak se procenta mohou uplatňovat v praxi. Aplikuje své znalosti v písemné práci, která je určena na souhrnné procvičení celých čísel 26 CČ CČ hod 28 CČ CČ Procentová část Pracovní list - procenta Výpočet procent pomocí trojčlenky Pracovní list - poměr části, k procvičení paměti a zopakování jednotek hmotnosti a délky. části základu a procenta Pracovní list, ve kterém si žák procvičí výpočet procent pomocí trojčlenky. Příklady jsou zadány formou slovních úloh. V pracovním listu žák rozšiřuje poměr, převádí poměr do základního tvaru a rozděluje čísla v daném poměru.. Vhodné pro žáky 7. ročníku jako snadnější verze při procvičování poměru., 30 CČ Měřítko mapy Materiál je orientovaný pro práci s mapou, pomocí které určí skutečnou vzdálenost dvou bodů. K určení měřítka a vzdálenosti na mapě. Vhodné pro žáky 7. ročníku, 31 CČ Procentová část části. Příklady jsou zadány ve formě slovních,

4 2.hod 32 CČ CČ Základ Test procenta 1 úloh z praxe. Vhodné pro žáky 7. Pracovní list je určen pro výpočet základu. Vhodné pro práci s kalkulátorem, pro žáky. ročníku test na začátku vyučující jednotky. Test je zaměřen na procvičování procent a procentové části. Určeno pro žáky 7.,, 34 CČ hod Test procenta 2 test na začátku vyučující jednotky. Test je zaměřen na procvičování procent, procentové části a celku. Určeno pro žáky 7., 35 CČ Na procenta trojčlenkou test na začátku vyučující jednotky. Materiál obsahuje slovní úlohy vhodné k řešení pomocí trojčlenky. Určeno pro žáky 7., 36 CČ Přímá úměrnost Pracovní list obsahuje tabulky a slovní úlohy na přímou úměrnost., Seznam šablon Autor: Bc. Daniela Prosmanová Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický celek: Geometrie v rovině a v prostoru Ročník: 7.

5 Číslo Označení Název Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence 11 G h Pexeso Hra je určena k procvičení základních vzorců obsahu, obvodu, objemu, povrchu geometrických útvarů a těles zábavnou formou. Učivo vhodné pro žáky 7. ročníku, ale možno použít i pro starší žáky. Procvičení základních vzorců obsahu, obvodu, objemu, povrchu geometrických útvarů a těles zábavnou formou. Učivo vhodné pro žáky 7. ročníku, ale možno použít i pro starší žáky. kompetence pracovní, 12 G h 13 G h podle věty sss podle věty sus,, podle věty sss ''.,, podle věty sus ''. Sestrojí trojúhelník podle věty sss. - dodržuje zásady správného rýsování. Sestrojí trojúhelník podle vět sus. - dodržuje zásady správného rýsování, uvede pojem konvexní úhel. 14 G h podle věty usu,, podle věty usu ''. Sestrojí trojúhelník podle vět usu. - dodržuje zásady správného rýsování, uvede pojem konvexní úhel, vymezí pojmy vnitřní a vnější úhel trojúhelníku, určí třetí vnitřní úhel trojúhelníku výpočtem.

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Matematika. 1. stupeň A) Charakteristika výuky Matematické

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.5 Matematika Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je především založen

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Matematika pro matematické skupiny

Matematika pro matematické skupiny Matematika pro matematické skupiny Vyučovací předmět navazuje na matematické poznatky, které děti získaly v 1. 5. ročníku. Časová dotace předmětu je v 6. ročníku 6 hodin, v 7. ročníku 4 hodiny, v 8. ročníku

Více