k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál"

Transkript

1 Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti s vnsti pž h nání r sturvné sch y j jí k pi. Z áj m ci si ji m h u z k upit v M ěks, M K, M drém dm čk u n M ěú z 50 Kč.Vydání pdpřistř dč sk ý k rj. Fi t istick á z jím vst Při pří ž itsti s vnstníh pž h nání v jk y m ěst Ř vnic b yv m z ném nák du vydán privátní pří ž itstný k r spnd nční íst k s přítisk m rž n d nním rz ítk m ř vnick é pšty Něk ik k usů th t z jím véh fi t istick éh suv nýru j pr z áj m c j ště k dispz ici (vyz v dnutí z dh dnutvr dk ci Ruch u). S n s st sk ut čnstí D ůstjnu k cí b y pž h nání v jk y k pi sch y sv.jn N pm uck éh vpát k 16. k větn O b u úk ů s z h sti řím sk k t ick ý frář P.Rb rth nčík,k t rý k rátc p 18. h dině přivítúčstník y v z p něném k st sv. M řic. T již M UD r. Jindřich König pb íž k řtit nic drž prpr. O průb ěh u sch v vání v jk y k rátc h vři strst m ěst M irs v Cvncig r, k t rý s pk sp čně s D gm r R n rtvu ujv jk y pr s vnstní pž h nání. P k rátk ém b řdu nás dv dvc tim inutvý k nc rt z k ůru p něm s přítm ní v průvdu v č s ř vnick u v jk u, strstu, frář m z nim i č nvé tří ř vnick ých sp k ů s prpry (Bráčníci, H v íč k, H siči) d b r i z k st z h řb itvní z ď, k d s vnst pk rčv pž h náním sš sv. Jn N pm uck éh. M i ým z p stř ním b y vystup ní sub ru M usic ign s tř m i písněm i k tém tu ž ivt sm rti sv. Jn. Z z rgniz vání th t vystup ní j tř b pděk vt m nž ům Ky rvým. Přím u sch y pděk vp. strst vš m, k t ří s n r k nstruk ci riginá u, výrb ě sch y d ších prcích spj ných s tut prb m tik u pdí i. S vnstní v č r sk nčin frm á ním s tk áním v S nu N1, k d b y vystv n výtvrná dí utrů-výtvrník ů spj ných s ř vnick u sch u. th r Z v áštní pděk vání Z v áštní pděk vání ptří pnu Pv u Kub ěnvi, k t rý k m ěstsk é v jc spnz rsk y vyrb iž rď, k t rá b y sp u s v jk u tk é s vnstně pž h nán. Kdy v jk pprvé z v á n ř vnick é rdnici?č tět uvnitř čís!

2 2 S v strsty Váž ní b čné, váž ní čt náři nš h z prvdj, č rv n j př dz věstí ét, b db í dv ných šk ních práz dnin. V nš m m ěstě s n tt b db í připrvuj m nh k u turních k cí, n k t ré b ych vás ch těrád pz vt. N z čátk u č rvn prb ěh n již trdiční Kšík ářsk ý trh, b h c ný divd ním vystup ním i ž ivu m uz ik u z árv ň prjd t nt d n př s Ř vnic k rá vsk ý průvd, k t rý b y m ě n nám ěstí Jiříh z Pděb rd drz itvprvé p dn.stř dč sk ý k rj s tut k cí ch c pr z ntvt v rám ci n j n nší r pub ik y, s ib uj si i z výš ný z áj m z h rničních turistů. Průvdu s z účstní i z ástupci prtn rsk ých k rjů z P sk, Něm ck Frnci. Ř vnic jsu prtn r m tét nárčné k c jk vš ch n síd, př s k t ré průvd pj d, všk b z finnční sp uúčsti. Průvd j finncván z prstř dk ů EU prstř dk ů k rj n svu r pr z ntci. N n ch t si ujít tut m im řádnu udá st. Ř vnick é k u turní ét b ud ts m im řádně b h té věřím, ž si k ž dý njd svůj b íb ný prgrm. O ficiá ně b ud z h áj n Rck vým s unvrt m 14. č rvn uk nč n f stiv m C sty 30.srpn. Běh m dvu pům ěsíčníh b db í b ud t m ci nvštívit jk s vnu Prtu, k t rá pprvé prb ěh n vnš m L sním divd, tk m nh á př dstv ní ř vnick ých ch tník ů, již trdičně k nám z vítá D jvick é divd. Příz nivci dixi ndvé m uz ik y si jistěn n ch jí ujít ts již š stý rčník. C é dp dn b ud z svěc n tm ut ž ánru. Ku turní ét j k ncipván tk, b y si všich ni m h i njít t své rád b ych z d pdtk, ž b z prtn rsk é sp uprác s m nh rgniz c m i firm m i, b ych m tk vut rz sáh u k ci těž k m h i uspřádt. Věřím, ž si njd t svůj b í- b ný ž ánr, ž vř vnicích přivítám h dně návštěvník ů ž vš ch ny k c prb ěh nu k vš b cné spk j nsti. Těším s s vám i n s tk ávání. Ftk rnik M irs vcvncig r Z j dnání Rdy m ěst Z áb ry Rd m ěst n sch vá i prnáj m části pz m k u č. prc. 1271/1 v k tstrá ním úz m í Ř vnic, prtž vz h d m k své p z - sus dství pšty, z tnictví, b nk y, b nk m tu prstru s dětsk ým i sch m i pr h ry dětí průch z íh k ridru k vstupu d z drvtnick ých z říz ní, j pz m k n vh dný pr vyb udvání př dz h rádk y pr h sty r sturc. Rd m ěst npk sch vá i z áb r části ch dník u č. prc. 114 v k tstrá ním úz m í Ř vnic p š 6 m 2 př d dm m čp. 24,vprv d vch du d prd jny děvů, v dn ch 26. dub n, 3., 10., 17., 24., 31. k větn 7., 14., 21., 28.č rvn Grnty Rd m ěst v sm ys u Z ásd pr psk ytvání dtcí z Fndu k u tury Stř dč sk éh k rj sch vá i přij tí dtc n prj k t Výstv Ř vnick ý fts ón III v výši ,- Kč v sm ys u Z ásd pr psk ytvání dtcí z Fndu k u tury Stř dč sk éh k rj sch vá i přij tí dtc n prj k t Vydání pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh v Ř vnicích v výši ,- Kč. Z j dnání rdy m ěst I v tšním rc h ř n Vráž c črdějnick á vtr. H rnic, k t rá i ts b y s stv n puz z dř v n b sh v ž ádný spjvcí m t riá, t ntk rát m ěři 11,35m. N ch yb ě p č né s (n sním k u). Bh už s přiš n h ň pdívt m éně idí n ž b vyk. M já s v r ž ii ř vnick ých h sičů spřát ných rgniz cí v d trdiční výstvy h sičsk é t ch nik y nvk y, b ónk ů, b č rstv ní ž ivé h udb y nb íd pr děti nvu trk ci trm p ínu. Z jím vá b y im prviz vná výstv m p dů snitních vz ů.

3 3 Stručně ř vnick é v jc Bř z n 2006: první návrh y n ř vnick u v jk u v tpis ck é k m isi, k t ré b y y př d ž ny Rdě m ěst Č rv n 2006: k nz u tc s M gr. Pv m Fjtík m, č n m pdvýb ru pr h r dik u v xi gii Ps n ck é Sněm vny Pr m ntu Č R;vyh áš ní v ř jné sutěž Z áří 2006: uk nč ní sutěž, d k t ré s přih ási 7 utrů Listpd 2006: vš ch ny návrh y z s ány k psuz ní M gr.fjtík vi Bř z n 2007: vyjádř ní k u turní tpis ck é k m is k z právě M gr.fjtík Květ n 2007: n dpruč ní Rdy m ěst vyb r z stupit stv nnym ním h sváním vítěz ný návrh, k t rým b y prác pní D gm r R n rtvé Č rv n 2007: vítěz ný návrh z s án Ps n ck é sněm vně k sch vá ní udě ní v jk y m ěstu Říj n 2007: př ds d Ps n ck é sněm vny M i s vv č k udě i 9.říjn v jk u Ř vnicím Prsin c 2007: př vz i ř vničtí z stupit é strst M. Cvncig r m íststrst V. Z dráh v Ps n ck é sněm vně D k r t udě ní práv už ívtv jk u m ěst Květ n 2008: uspřád tpis ck á k m is b s du ř vnick é v jc sučsně z h áji výstvu ní v b řdní síni M ěú, 16.5.b y v jk s vnstně pž h nán vk st sv.m řic. Kö Trdiční B s du nd k rnik m i připrvi L tpis ck á k m is. Víc n ž třic t z áj m ců h istrii s s š v ddávcí síni rdnic 5. k větn S tk áním, k t ré b y věnván ř vnick é v jc, prváz strst m ěst M irs v Cvncig r nvém sym b u m ěst h vři M UD r. Jindřich König. B s d b y sučsně v rnisáž í výstvy, k t rá trv ž d 17. k větn př dstvi n j n vš ch 43 sutěž ních návrh ů, tk é průb ěh sch v vání v jk y rvněž i infrm c z nk u m ěst. Týž d n s pprvé n k rátk ý k m ž ik b j vi n b udvě rdnic nvá ř vnick á v jk (ficiá ně s m b y um ístěn p s vnstním pž h nání). Příj m né ž iv ní S tk ání u pm ník u při pří ž itsti výrčí k nc II. světvé vá k y b str y 7. k větn Ntičk y, k t ré sp čně s tém ěř pd sáti přítm ným i b čny z pív y č sk u h ym nu. P prs vu p. strsty M irs v Cvncig r b y k ptě pm ník u p ž n k ytic. Nás dv k rátk é vystup ní ž ák ů z ák dní z ák dní um ě ck é šk y v frm ě r citc v st n ck ých b ásní. Pi tní k t uk nči pětč sk á h ym n.

4 4 C st d m yš nk y k r iz ci Id ř vnick é v jk y m ě v prf si výtvrník prváz přib iž ně d db y, k dy nš m ěst z ísk svůj z nk u pří ž itsti pvýš ní b c n m ěst. Autr m b yz nám ý sch ř, b čn Ř vnic, prf. Jindřich S v r. T prv p m nh t ch, jk č n L tpis ck é k m is, js m svu m yš nk u vys vi nh s. By přijt k rátc nt js m př d ž i něk ik př db ěž ných návrh ů. Sk nči y v m ém šup ík u. O d z v t h d jších rdních ttiž vyz ně vk urióz ní nápd up tnit jk m tiv v jk y dvuh vu r ici. Věřt n věřt, n š grci. T nt sym b sic z db ívř vnick u p č ť (n j n ř vnick u), vš m v db ách pr náš nárd n z rvn idy ick ých z p ť pánb ůh h dně vz dá ných. Npk s jk si pz pm ně n xist nci sučsnéh m ěstsk éh z nk u, d něh ž s v jk n m ůž išit jiným sym b m. Z těch t k nstí n m ě sm ys dá pk rčvt. Vrc 2006 s L tpis ck á k m is p d uh é dm c pětvráti k d ž ném u tém tu. Př d ž i i jsm návrh y nvé. Jk dpvěď vz š ch vá yh dný úspěšný nápd, vyh ásit nnym ní sutěž.tk s st, přih ási i s d ší sutěž ící.vš ch ny návrh y b y y př dány k psuz ní db rném u prdci Pr m ntu Č R, k t rý vyd čtrnáctistránk vý psud k s dpruč ným přdím jím vyb rných návrh ů k k n čném u rz h dnutí Z stupit stv. K vyjádř ní b y y př db ěž ně vyz vány i L tpis ck á Ku turní k m is. Vysk yt s něk ik pz ruh dných náz rů. Npřík d, b y z v jk y b y y vypuštěny strv. T nt puž itý d tinš h z nk u j pr Ř vnic tk typick ý, ž k dyb y b ypm nut, m h b y j n č něná p ch s už it c ém u Pb runí. D ůvd, ž b y s dět m n sndn m v, j dětsk y prstá rgum ntc, k t rá b y v xi gům vyrz i d ch. Rvněž m drb í é pruh y sym b iz ující B runk u, db ř m íněné jk v nvk, n jsu z h disk v xi g dpručující, n b ť v větru si pruh y sm y v nvk u vytvří n půsb í ptm ch tick y. Ž utý m tivvč rv ném p i něk m u připm ínz nám u v jk u. L č jiná b r vná vric vz h d m k dné b r vnsti z nk u n b y r á ná. Ab y s s tut výjim čnu k cí m ě m ž nst s z nám it i v ř jnst, přád L tpis ck á k m is jk první iniciátr m yš nk y infrm ční výstvu, k t rá t vř nnym itu sutěž. Všich ni utři b stá i č stně z s už í si, b y s nich vědě. Prj vi i svu účstí vz th k svém u m ěstu tím s z ps i d j h ž ivt. D st s m i cti prjít vítěz ně. Přá b ych si, n ž s m á v jk rz vin, b y prváz j n rdstné udá sti nš h m ěst j h b čnů dn šních b uducích. D gm r R n rtvá Z ák dní šk Ř vnic L g nd dub u M y, ž áci tř tích tříd, jsm při Envirnm ntá ní vých vě vym ys i g ndu strm u dub u tním n Vráž i v Ř vnicích. Nš g nd vypráví tm, jk strm vyrst prč j ch ráněný pm átný. Rdím vám, b yst s tm š i pdívt, př č t i si g ndu nps i d při ž néh ntýsk u, j st i s vám náš příb ěh íb i. D ěk uj m.3.třídy. Úspěch vr citci D n s v Jí vém u Prh y k n b stní r citční sutěž. Nši z ák dní šk u z ák dní um ě ck u šk u r pr z ntv pět ž ák ů, k t ří s v příj m ných prstrách jí vsk éh k u turníh Z ÁKLAD NÍ ŠKO LA ŘEVNICE přijm d 1.č rv nc 2008 šk ník, tpič správc k m unik čních infrm čních t ch n gií. Z m íněné prác n m usí z stávt j dn sb. Pr šk ník nb íz ím šk nick ý b yt vb udvě šk y 2.stupně. V šk ré infrm c n čís c ntr snž i i prk áz t n j n z n st t xtu, i j h prz um ění prcítění. Knk ur nc b y z nčná, př st s M gd éně Rjch vé pdři pstupit d k rjsk éh k v K íně. Tm s již b h už n stupních vítěz ů n um ísti. D ěk uji vš m z účstněným, ž ák ům, p dggům rdičům. P tr F m rvá Pděk vání V průb ěh u k větn Z Š Ř vnic dst něk ik ptř b ných věcí dr m d rdičů. N ní tř b vyjm nvávt, c př sně jsm dst i, rád b ych pděk v z m íněným rdičům. Šk t dy děk uj pní S ich rvé, D r ch s rvé, B ž k vé pnu D rgunvi z dry šk. Č rvnvé k c V č rvnu b y m ě y pd půvdníh p ánu prb ěh nut b s v ntsk é z k ušk y ž ák ů vt rm ínu č rvn. 44 ž ák ů šk y j d n pb ytvý z áj z d d Itá i ( ). Pr rdič b uducích prvňáčk ů j infrm c třídní sch ůz c, k t rá s k ná 11. č rvn v h din v b udvě 1. stupně. Rdičům b udu př dstv ny pní učit k y, k t ré b udu učit j jich děti v nás dujícím rc dz vědí s vš ch ny ptř b né rgniz ční infrm c. Př dávání výrčních c n šk př sunu ts d L sníh divd c á k c b ud pjt frm u k u turníh přdu pr v ř jnst. Ak c s d h rj 24. č rvn dp dn d 17 h din z účstní s jí i pn strst. Vystupí ž áci šk y Z UŠ Ř vnic s k rátk ým i výstupy (sb rvý z pěv, tn c, scénk y...). C ny jsu př dávány n j n n j pším ž ák ům v b sti prspěch u, tk é ž ák ům, k t ří s um ísti i n růz ných npř. sprtvních sutěž ích. 3. č rvn b y i d šk y pz váni ž áci třídy z Z Š Z dní Tř b ň Z Š M řin, prtž tit ž áci d Z Š Ř vnic přich áz jí d 5. třídy. V šk s s š i s svým i b uducím i sp už ák y, tř ťák y čtvrťák y, sp čně strávi i dp dn sutěž m i v sm íš ných druž stv ch. Ak ci připrvi y pní učit k y tříd. Úč m j s z nám ní b uducích ž ák ů nší šk y s stávjícím i k k tivy s prstř dím, d k t réh přich áz jí. Žáci sučsných tř tích tříd m jí v č rvnu v p ánu něk ik d nní pb yt s nvirnm ntá ním z m ěř ním n Křivk átsk u. C ý t nt pb yt (dprv, strv, nc h ) b ud h rz n z grntu M ŠM T, k t rý s šk pdři z ísk t n j n pr t nt úč. Z z m íněnéh grntu šk z k upí sz nici strm u, k t rý b udu ž áci pěstvt, pm ůck y pr výuk u přírdvědy, prvuk y nvirnm ntá ní vých vy vč tně nádb n tříděný dpd d vš ch tříd. Č rv n j v šk sm z ř jm ě v z nm ní šk ních vý tů d vš ch strn nší r pub ik y. (z infrm c z stupující ř dit k y M gr.štěpánk y Rjch vé)

5 5 Nvink y z Z UŠk y Váž ní čt náři, v z im ních m ěsících jsm vám v Ruch u př dstvi i něk t ré z b rů n nší Z UŠ. Ch c m nváz t n tyt č ánk y př dstvím vám d ší b r, pčítčvu grfik u. Pčítčvá grfik Pčítčvá grfik j z t ch nick éh h disk b r infrm tik y, k t rý puž ívá pčítč n vytvář ní um ě ých sním k ů. Žák, k t rý b ud studvt t nt b r n nší Z UŠ, prz um í z ák dním t r tick ým pjm ům z b sti pčítčvé grfik y, npřík d - rstr, v k tr, rz iš ní, b r vná h ub k td. Bud um ět vytvřit j dnduch u v k trvu k r sb u, viz itk u, b n CD pd. Z ísk á př h d tvrb ě w w w strán k z v ádn puž ití j dnt ivých prvk ů při j jich návrh u. Krm ě v ádání prgrm ů b ud ž ák z nát z ásdy k m psic b rz u puž ívání b r v. Cí m př dm ětu j nučit ž ák y přístupu k pčítči jk k výrb ním u nástrji, k t rý b udu um ět v ádt. N sm í t b ýt npk, pčítč n sm í v ádt j, svu v ik u nb ídk u nástrjů f k tů. Pdm ínk u th, b y s ž ák n n ch v ivňvt pčítč m, j um ět si připrvit nk r s it sk icu pd své př dstvy, k t rá m u b ud s už it jk př d h. Nučí s z d prcvt s nápd m m yš nk u, z nát z ák dy typgrfi, prác s písm m, rnm nt m b rz m, dá si svjí puž ívání prgrm ů npř. Adb I ustrtr, Adb ,00 Ph tsh p d ších, v k t rých z v ádn vytvřit již z m íněnu viz itk u, gtyp, p k át, v stní i ustrci, či pčítčvu m b u. V t r tick é výuc s ž áci tk é dz vědí h istrii sučsnsti typgrfi, pčítčvé i k sick é grfik y. N z ávěr b ych rád sh rnu, ž využ it nst th t b ru vprxi j v k á. Pčítčvu grfik u n Z UŠ v d grfičk M ga. Si vi K m p r rvá. Kpcitní m ž nsti b ru jsu m z né, prz tím z důvdu n dsttk u pčítčů prgrm ů. O b r m h u nvštěvvt m x. čtyři ž áci. Z nšich k cí Pjďt s s nám i trch u h édnut z k c m i, k t ré u nás prb ěh y v m ěsíci dub nu k větnu. V ic z dři s v r ž ii pn učit Tm ch yny pdři nstudvt d t k tivní k m di Jiříh Such éh Přípd E nr. D IVAD ELNÍ STUD IO sk upin m dých b s v ntů Z UŠ, t jm nvitě H n Všák vá, T r z i Č rv ná, M rin Všák vá, M rk ét H ř b ck á, E išk V s á, M rtin Cicvár k, Jiří Cicvár k Jn S id, př dv d svj vystup ní, vč tně př dpr m iéry, c km š stk rát. D ivd ní studi vz nik n nší Z UŠ něk dy v říjnu m inu éh rk u j v ic ptěšující, ž i p šk m dí idé n z trác jí z áj m um ění pk rčují dá. H r m ě m zi pub ik m v k ý h s. Knc rt p dggů b y z jím vu př h ídk u, k d s př dstvi i prf siná ní h ud - M nz í z vás m ž ná ni n vědí, ž Z UŠ Ř vnic m á pb čk u v M níšk u pd Brdy, prt jsm uspřád i j jich Vystup ní ž ák ů. Př dv d i nám h ru n k vír, k ytru z b cvu f étnu. V r p rtáru m ě i idvé písně č sk é, něm ck é, tk é Andntin d M. Crcssih, n b Gth ic pin d L. Byd r. V z ávěru z tnči děvčt pd v d ním Jrm i y M tušk vé n sk db u M d itb z vdu d sub ru H rdišťn. 1. č rvn b y z h áj n VÝSTAVA PRACÍ ŽÁK Ů výtvrnéh ddě ní ftgrfi pd náz v m NEJEN Č ÁRA A BARVA, k t rá ptrvá d k nc šk níh rk u. Váž ní rdič děti, pm z t nám vyb rt ty n jz dři jší prác. O b ráz k y s n jvětším pč t h sů dm ěním z jím vým i c nm i. S vnstní př dání prb ěh n v L sním divd sp u s př dáváním c n Z Š. Ku turní př h d - č rv n Nám ěstí ,00 L sní divd L sní divd ,30 20,00 SáZ ám čk u SáZ ám čk u , , b níci z výz nm ných h ud b ních č sk ých tě s, k t ří vyučují nš děti. Půvdní m yš nk př dstv ní b y uk áz t rdičům dět m, k t ří n m jí t ik čsu nvštěvvt k nc rtní sá y, jk j dnu m h u h rát, tk é př dstvit učit sb ně. M j pz vání k účsti n k nc rt přij j n část p dggů, t pn M i š Bydž vsk ý, Jrs v Lr nc, P tr Něm č k Jn Přík, k t rý b y n k vír dprváz n Ir nu Č rnu. D ufám, ž v příštím rc m j pz vání n k nc rt přijm víc nšich k gů. L sní divd L sní divd L sní divd Kšík ářsk ý trh Prgrm Z UŠ n č rv n V stř du v 18 h d. Z UŠ uvádí přd STRAKATÝ KO LO TO Č s ž ný z ph ád k, v ršů, scén k tn čk ů. Účink ují ž áci LD O, b ru M O D ERNÍH O TANCE č nvé D IVAD ELNÍH O STUD IA. V pát k d h d. s k njí t ntvé z k ušk y pr Z Š - jsu pz vné první ž čtvrté třídy. Váž ní rdič, b ud t - i ch tít své dítě přivést k z k ušk ám i vy, b ud m s těšit. V stř du v 18 h d.m ůž t sh édnut Z ávěr čné vystup ní H UD EBNÍH O O D D ĚLENÍ. V út rý v 16 h d. s z účstním př dávání c n Z Š v L sním divd. Při tét pří ž itsti vystupí sb r M. K im tvé děti z Lit rárně drm tick éh ddě ní pd v d ním p.učit Tm ch yny. V stř du v 18 h d. uvádím Z ávěr čné vystup ní sb ru pd v d ním M. K im tvé V čtvrt k v 18 h d. prb ěh n Z ávěr čné vystup ní b tu pd v d ním D gm r R n rtvé. D ší pdrb nsti k j dnt ivým vystup ním njd t n p k át ch, k t ré b udu připrv ny, n www stránk ách nší Z UŠ. NAJD ETE NÁS NA W W W.Z USREVNICE.CZ Ivn Junk vá O d 9,30 h rj Tu vá k p, v10,00 z číná př dstv ní Cirk usu Ž b řík - P évk stydn n b Vz ty pády M istr L nrd. O p dnách drz í Krá vsk ý průvd Rck vý S unvrtrck vý f stivz h juj Ř vnick é k u turní ét M ich j k vítk Př dstv ní M ich N svdb y pr děti Př dprd jvm ěks M K S tk ání s nirů Kytrvý k nc rtp ppin D Agstinn Vynik jící k ytrist s vrcí d Ř vnic! K tč08 Př dstv ní D ivd N vísc z H řvic! Př dávání výrčních c n Z Š Ř vnic Finá Prty F k vý f stivnš id á ní m íst vř vnicích

6 6 M t řsk á šk Ř vnic Květnvé dny V m ěsíci k větnu vš k m nás rz k v t. N jprv jrní k ytičk y p nich tř šně, h rušně sttní vcné strm y. Nš děti m ájvá k ťátk z č y j z dit d b z énu v Příb rm i. N věři i b yst, jk j p vání unví p návrtu d šk k y si z dřím nu i m í n spvci. D ivd ní př dstv ní Vdník Luž ičk v pdání sk upiny m dých h rců s dět m v mi íb i. D p dní táb rák n z h rdě m t řsk é šk y s i př s n příz ň pčsí vydři. N z h rdě n děti č k h dná črdějnic rz dáv vš m z ruč ně prvý prdub ick ý p rník. Přiš i s pdívt i m dší surz nci nšich dětí s svým i rdiči. O pék ání b uřtík ů prváz drb ný déšť k dyž vš ch ny děti dj d y pn Sviták, k t rý nám s vším pm áh, sk idih niště, spustis v k ý iják. Př dstv ní vri té NAVARO b y p né k uz grc, již trdičně děti ndch těším s n j jich d ší návštěvu pět z rk. V třídě M tý k ů prb ěh již druh ým rk m t ik č k ávné př spávání v šk c. V č rní h ádnk y, h ry, sprtvní sutěž sm z ř jm ě st z k u dvh y z vrši n z ní pk du. D ěk uj m vš m rdičům z pdpru, dn s né db rty, vc dárk y d pk du. Při tét nárčné k ci j nám dm ěnu důvěr spk j nst dětí, něk t ré z nich stráví první nc v ž ivtě b z m m ink y či jiné důvěrně z nám é sb y př k njí tk sm y s b. B íž í s k n c šk níh rk u, př j m vš m šk ák ům úspěšné finá v šk. Jn Č rná M ěstsk á k nih vn Ignát H rrm nn Váž ní m i í čt náři, rád b ych pděk v pní M gd ně Rich t rvé z finnční dr nší k nih vně, k t rý využ ij m n nák up k nih. D á Vám ch ci z nám it, ž v nší k nih vně dch áz í k k rád ž ím dětsk ých k nih dívčích rm ánů m jí t, b h už, n svědm í h čičk y. O d dív k b ych t n č k. Z trti y s nám dvě nvé k nih y d Jcq u in W i snvé - Jck y Sní k Trcy B k rvá, čárvé k ódy js m nš h z né z r gá y, tyt k nih y m jí j ště rz ítk nší k nih vny. By b ych rád, k dyb y s vráti y z pět n r gá. Knih y nk up né vk větnu D spě í B tri : C h Brid, K Bk t ri, H ss ini Lv c drk ů, D itrich Np nvy pyrm idy, M c Crth y C st, Th z m ě n ní pr strý, T Sp č ní h upců, R ins Am z ni, Bučk vá Rk k h ut, Tw ining Č rné s unc, R s B t ém sk é vrž dy, Z děj m rtv, Z m b i z j sk yně, D h D nny,m istr svět, Cnn y - Knih z trc ných věcí, N ub u r Přípd pr m istrv ž ák, Frm r M ř tr ů, Grdn Z trc ný svět v pdz m í, Ch V prvěk ém světě, Ku h n Správná prt, Link M gi pr z čát čník y, O w n Indigvý drk, Č t ní pr dívk y: G is r Vnd Lig prti h k ám, B sk vá pm st, W i sn Vh vní r i Trcy B k rvá (z m iz h n d t n d n, c js m ji d n r gá ), Br z in Kčičí h k M é děti: Svěrák Rdvnvy Rdvánk y, Jk vyz rát n m tý y, Aw dry O m šinc Tm ášvi 12, Jirán k Bb Bb k, Lindgr n K uci dr b áci p s, Já j ště n ch ci jít spát, D isn y Pvídání z Stk rcvéh s, G nnvá Příb ěh m é fk y, Rud vá C už vím dinsur ch, St inw rt Č rdějnick é příb ěh y, Funk Příš rk y j jich h istrk y, PV M drý dm č k Jrní Ř vnič ní 27. dub n přádm drý dm č k k ci pr děti s náz v m Jrní Ř vnič ní. By připrv n něk ik výtvrných dí n pd v d ním Ivny Junk vé M íši Riz pu u, z ávdy n k b ěž k ách dráž d ch, z jím vé h ry připrvicm m n Grund (víc n w w w.s-nruc.cz ). Stř d m vš h b y p ně vytíž ná k várn M dréh dm čk u. M c děk uj m m nž ům Lcigvým stud ntům z Eng ish C g z Prh y d ším db rv ník ům z pm c při rgniz ci Jrníh Ř vnič ní, k t ré příští rk b ud m určitě pk vt. K várn M dréh dm čk u rz šiřuj tvírcí db u srtim nt O d 1. č rvn 2008 b ud k várn t vř n v vš dní d n d 9 :00 d 19 :00 h din vík ndu d 10:00 d 17:00 h din. N jíd níčk u přib y y p čink y, ívnc s dk é p čiv v stní výrb y, z ninvé s áty d ší h k é z drvé pch utk y. Nb ídk j rz šíř n tk é růz né druh y k ávy s z nč ním FirTrd. Prt vm drém dm čk u č rvn prb ěh n vř vnicích nárdní k f stiv u Prt. Něk t rá vystup ní s b udu k nt i v M drém dm čk u. C ý f stivvš m uv d již 7. č rvn v11.00 h d. s vnstní z h áj ní výstvy ftgrfií Prt 41, k t rá v vš ch prstrách M dréh dm čk u ptrvá ž d 29. č rvn. B iž ší infrm c n z n t n w w w.prt-f stiv.cz. Přdy v č rní k várny vm ěsíci č rvnu 12. č rvn h d. Živt, sm rt n sm rt nst v z rcd věk ů: Bh vé, k rá vé idé strvěk ých říší (tř tí dívyprávění h istrik, fi z f utr řdy k nih Ph D r.v dis v D udák ) D t k tivk : Ptt rsn Z á udné v ny, D v r Km nná pic, C rk T ntk rát nps dy, Jck sn N prh u sm rti, Grng r N t v m j d, Č s pr vrž du, Psk itt Z věstné k ruh y, Rm ány pr ž ny: Brw n Z ám ěn, Rb rts Z k ušk důvěry, Stinfrth Ldy Jn, Grw d Tn c stínů, Lng Vým ěn m nž k, O b rm nnvá Nrm á ní z áz rk y, Nučná: Sixsm ith Litviněnk ůvspis D ěti D b rdruž ná: H r V stínu Ak rp, Tjný sp k Šk rpin, D ruidv tj m ství, L nk Pst n A xndr, Stp v d k k vduk tu, B ind Uk rd né puz dr, Br z in Upíří rk v, S vnst pž h nání k pi sch y pk rčv n frm á ním s tk áním v G rii S n N1 (vprv k d m ick ý sch ř Vjtěch Adm c, tvůrc k pi ).

7 7 Č rvnvá výrčí rk u 2008 Vš b cná výrčí Ntičk y si dv z y spustu z áž itk ů Ani s tm u n ch c věřit, j t už ppáté, c s m dí m uz ik nti z dětsk é idvé m uz ik y Ntičk y vyd i k nc rtvt d Spj ných států. T ntk rát s cí m j jich c sty st j d n z n jvětších m z inárdních h ud b ních f stiv ů W rd F st, k t rý s k ná vtém tick ém prk u Si v r D r City v státě M issuri. Z m ř s pd z áštitu h jtm n Stř dč sk éh k rj P tr B nd vyd sm náctič nná sk upin Ntič k. C st prb ěh n z vyk h dc. Žádné prb ém y s t nk m i, ž ádná z trc ná z vz d. Puz při ps dním tu z D tritu d Springfi du nás z stih v k á b uřk, s td m t dst h áz, všich ni jsm s h dně b á i, ppisv dvc tih dinvé c stvání z c án um ě ck á v ducí sub ru L nk K ářvá. P dvu k im tiz čních dn ch s pr Ntičk y rz b ěh k sick ý f stiv vý m rtón rnní č sání, b ék ání, b ěh m dn tři vystup ní, návrt v v č rních h dinách. Pr vš ch ny j účst n tk vém t f stiv u v m i nárčná, z v áště v prvních dn ch, k dy j j ště z nát čsvý psun. Vš j j ště um cněn tím, ž děti m jí spustu nvých z áž itk ů, s tk ávjí s s d išnu k u turu s spustu nvých idí, uv d L nk K ářvá. Pub ik um j v Am ric h dně t vř né, vním vé, rád s b ví k dyž s m u jim vystup ní íb í, dá t ptřičně nj v, z m iňuj d išnsti K ářvá s tím, ž n j dnu b y y Ntičk y dm ěněny d uh trvjícím pt sk m v stj. Nvíc si z db u svéh účink vání n f stiv u z ísk y p prk u výb rné r nm é, tk ž p dní vystup ní b y nprst př p něná, s dv j n s dm stv k divák ů. J rdst h rát pr tk vé pub ik um pr děti j t h rm ná z k uš nst, pch v v si f stiv vé h rní um ě ck á v ducí. M ž ná s t z dá n m ž né, Ntičk y m jí v Spj ných stát ch svéh v k éh fndu. Jm nuj s Cn, všich ni m u řík jí Ř vnick á výrčí děd č k. F ndí Nt ič k ám d j j ich prv níh účink vání stnic SNB př ž n z Ř vnic d D b řich vic v Am ric v rc J t prvdu náš v k ý fnd, j z dí z m ěnvá r frm nám i k dyk i jsm v Am ric. Vprk u b ytém ěř k ž dý d n vž dy s nrdim irs vbrták, m íř, grfik k rik turist v idě spň dvě vystup ní, uv d K ářvá v b y: nárdní sci isti 419 h sů, sc. d m. 408, k é přát ství všk děti nváz y tk é s d ším i účstník y nárdní sj dnc ní 207, grárníci 19 9, idvci 151, k m unisté 128 V f stiv u - s m uz ik nty z Sk tsk, z Triniddu Tb g d ší.strstu z v n Kr Jnd. z Ek vádru. Nutn ddt, ž vš ch ny vystupující k p y b y y dspě é prf siná ní sub ry, př st j d n z n jk rásnějších v č rů b yt n, k dy Ntičk y m uz ik nti z Sk tsk h rá i n Ruch př d 10 ty i nástrj sp čně s indiány s v ř vnick ém Z ám čk u s š víc n ž 100 př váž ně sch vávnu, pté vytáh i. ř vnick ých b čnů n b s dě s z nám u h r čk u Jiřinu z Ek vádru, Rusy Iry m uz icírv J th spust, c Ntičk y v Am ric z ž i y - n sk ut čnu z im u Jirásk vu. č k, n uvěřit né trk c, vidě y prvu s v sá H is n usk ut čni sp čný k nc rt vč tně sněh vých v m rick u sh w z ápsu m z i S v r m Jih m nz vnu D ixi s V yňsk éh dětsk éh f k rníh sub ru ř vnick ých dětsk ých Stm p d n b tisíc trpick ých m tý ů v P áci m tý ů. D m ů si sub rů Ntičk y K íč k. všk dv z y t n jc nnější - nvá přát ství spustu z áž itk ů m t řsk á šk v Ř vnicích přád D n t vř ných Pv P trvá dv ří pr rdič sttní z áj m c jk Pct s vném u rdák vi b y dh n pm ětní d sk n dm k u čp. 9 0 v u ici Č s. rm ády, k d s nrdijud r. Antnín H ř b ík, strst Č O S p únru rgniz átr první strst čs.sk stv vz h rničí. V č rvnu v jb vé druž stv m. drst n k pstupi d př b ru Č R, n jvyšší v jb vé sutěž v své k t grii V č rvnu b yz nk řádu D m inik ánů sz n n ř vnick ý Z ám č k (p dk nč ní prvy j h fsády). N m d u z nk u prcvř vnick ý výtvrník Jiří Trnk. Kö O b ráz k vprv j uk áz k u důs dk u m ěnvé r frm y z rk u T z n h dnti č sk s v nsk u m ěnu. Pštvné z b yč jný dpis v h dntě 0,60 Kčs b y tř b p frnk vt30 Kčs d db y vydání nvých z nám k v Rk usk u z v d n pštvní z nám k jk výp tní prstř d k istvé dprvy.vang ii s puž ív již d rk u sj z d rk usk ých S vnů vprz n Žfíně. Strstu b y z v n Frntiš k P ck ý. Sj z du s z účstni 340 sb. Tém t m sj z du b y s b urč ní rk usk ých S vnů s v Prz n Sm ích vě nrdisch ř Js f Vác v M ys b k. Sch řství s učiv Vídni u Vác v L véh n prž sk é Ak d m ii u Tr nk w d. Bynpk učit m Jn Štursy. J h vrch ným dí m j j z d ck á sch sv. Vác v, b k p ná sch m i č sk ých ptrnů Ludm i y, Prk p, An ž k y Vjtěch, um ístěná v rc n Vác vsk ém nám ěstí. Z nám ý j i j h pm ník K. H. M ách y n prž sk ém P tříně. M ys b k z m ř tř tím prž sk ým b isk up m z v n Th dtus, k p n císř O ty, rd m z Ssk. Př d ním b y i b isk upy D ětm r sv. Vjtěch. Th dtus um ě db ř č sk y, j h v b u pdpři k něž n Em m (H m m ), prvděpdb ně b urgundsk á m nž k č sk éh k níž t B s v II. Kníž B s v s přik ni k Th dtvi údjně i pr j h ék řsk é um ění v út rý svtdušní z ž icísř Kr IV. h rd Kr št jn. Stvb u h rdu řídim istr M tyáš z Arrsu b y h rd s vnstně vysvěc n vypuk y vprz nárdnstní prtih b sb ursk é b uř, nz ývné svtdušní vprz p ž n z ák dní k ám n k pm ník u Frntišk P ck éh n nám ěstí pd Em uz y. Autr m pm ník u j sch ř Stnis v Such rd. Pm ník j b rnz vý, sm tnu sch u P ck éh vyt ssch ř z ž u y.

8 8 Z k u tury Ntičk y n trdičně 15. č rvn 2008 v h din v sá Z ám čk u us yšít děti, k t ré nvštěvují Ntičk y, k t ré s učí n svůj h ud b ní nástrj v růz ných h ud b ních šk ách. Z h rjí vám sk db y, k t ré s nuči y s svým i prf sry. Přih ášk y d jz yk vých k urz ů Už v průb ěh u č rvn s m h u z áj m ci h ásit d jz yk vých k urz ů n šk ní rk 2008/09. Přih ášk y b udu pr stávjící fr k v ntnty k dispz ici u k trů, nví z áj m ci si m h u přih ášk u vyz v dnut v M ěks n b s přih ásí k trnick y n dr s k u r vnic.cz. Tt frm přih ášk y m usí b sh vt jm én, t. spj ní, z v ný jz yk stup ň pk rči sti. Vyučvt s b ud ng ičtin pr děti m ád ž, pr dspě é něm čin pr dspě é. T rm ín pr příj m přih áš k j pr děti pr dspě é VS Rck vý S unvrtt vírá Ř vnick é k u turní ét Rck vý S unvrt s 14. č rvn již p čtvrté vrcí d L sníh divd v Ř vnicích. I ts n rck věb u svém f stiv u vystupí z nám é k p y h ud b ní usk up ní, npřík d St z vířt, H rk ýž S íž, T. O. P. D r m Cm pny n b Krucipüsk. Rck vý S unvrt tk důstjně t vírá d ší rčník Ř vnick éh k u turníh ét. M i vníci db réh rck u, b u s, b igb tu či sk s m h u dá těšit n M urph y Bnd, Th C či Cctt M inut. Nším d uh db ým cí m j vytvřit vj dině ém prstř dí ř vnick éh L sníh divd t rntivu m gf stiv ům t dy využ ít z d jšíh k m rnějšíh prstř dí z árv ň z ručit k v itní prgrm. Tím ch c m při ák t m i vník y db ré m uz ik y z b íz k éh i vz dá nějšíh k í m ěst Ř vnic, řík á T r z Erb nvá z prduk ční sp čnsti M M Cnsu ting Prh. O p n Air f stiv Rck vý s unvrt v stně vz nik v rc 2005 v rám ci s v 30. výrčí sk upiny O rk us. O d té db y s k ná k ž drčně pk ž dé s pdři návštěvník ům nb ídnut z jím vé h ud b ní z áž itk y, ddává T r z Erb nvá. r d M ich j k vítk Již čtvrtý rk s př d k nc m šk níh rk u usk ut ční pr m iér nvéh přdu M ich N svdb y s náz v m M ich j k vítk v L sním divd vř vnicích. Př dstv ní s b ud k nt v n dě i d 17 h d., v přípdě trv éh d ště vstup nk y p tí pr t rm ín d 17 h d. M ich, b z h du n pčsí i rční b db í, dk áž, ž b ěh m př dstv ní rz k v t c é j viště. M ění n j n scénu, i sám s b. Rz tnčí vš ch ny v růz ných rytm ch tř b tní p áž vé Sm b y, tnčit tk b udu n j n děti, i k větiny! Pk rpt h vdu nik dy n z vdn. A t j ště n vít, c s děj z p t m vm ich vě z h rádc! Kpr tin z pívá, k k tus d vš h m uví, k n vm á rým u um ě á k ytk z th m á dk nc grci! Tk s přijďt b vits nám i! Už nyní s n vás m c těším! Vstup nk y vpř dprd jí vm ěks n w w w.k uz nsk k.cz Z dpisů Prčs m á vř vnicích š třit? Při sch v vání rz pčtu m ěst v prsinci 2007 prb ěh v ká disk uz tm, z d j rz pč t dstt čně š trný, či nik iv, z d m á, či n m á b ýt sch vá n. Finnční výb r nvrh vn sch vá it př d ž ný rz pč t připrvit rz pč t nvý, k t rý b y tvři dstt čné z drj n inv stic d infrstruk tury m ěst. Rz pč t b ynk n c sch vá n s tím, ž rd připrví úsprná ptř ní pk b ud uprv n n djd tk k rz pčtvém u prviz riu.. N dub nvém z s dání z stupit stv b y táz k úsprnsti rz pčtu z nvu t vř n. Něk t ří rdní tm všk b h už tvrdi i, ž š třit s b ud ž d příštíh rk u, k dy př stnu d rz pčtu p ynutpp tk y z sk ádk y.a t j šk d! Jistě, ž š třits dá vž dyck y. A k č m u j j d n n b dv m i iny, k dyž jsu stv b ní prác tk drh é z tyt p níz s th prvdu m c n pství?m á pk tk vé š tř ní vůb c sm ys? An, m á. V sučsné db ě n ní nic s ž itéh z ísk t dtc (z jm én z vrpsk ých fndů) n rz vj infrstruk tury. Pk ud m á m ěst 1,5 m i inu k run n inv stic, s dtcí j pk m ž né prinv stvt c k m 10 m i. Kč. A z tk vu sum u s již dá prvit něk ik u ic. A xistují i dtční titu y, k t ré m jí sp uúčst j ště niž ší, n ž z m iňvných 15%.T j přík d, c b y m ěst m h prstvět, k dyb y s j dnráz vě uš tři 1,5 m i.kč. Kdyb y vš m b y y nák dy sníž ny tk, b y rz pč t d uh db ě dsh vpř b ytk u k 3 m i. Kč rčně, pk b y si m ěst m h vz ít d uh db u půjčk u cc m i. Kč. Kdyb y b y y tyt p níz puž ity jk sp uúčst k dtčním titu ům, pk b y c k vá prinv stvná sum m h dsáh nut ž 200 m i. k run. A z t s již dá něc udě t. A prč si půjčvt?n ní pší pčk t, ž s p níz nspří pk k nim ty vrpsk é přidt?m h b y t b ýt ř š ním, pk ud b y nám všk vrpsk é dtc n vysch y. Evrpsk é fndy m jí svu dnu struk turu d rk u Pr m ěst tm jsu př vž ující p níz právě n inv stic d m ěstsk é infrstruk tury, tj. n si nic, ch dník y, k n iz ci pd. V sučsné db ě j z ísk ávání z drjů z Evrpsk ých fndů n infrstruk turu vc k u sndné, s přib ývjícím i ty s b udu p níz n tyt úč y psuvt stá víc d nvých (nvějších ) č nsk ých z m í. D tční titu y vč R vc é Evrpě s b udu p r.2013 m ěnit. C k n vidí, srdc n b í. U nás vř vnicích j všk vidět m nh m íst, k d b y b y těch t p něz z ptř b í. Nyní m ůž m k uš tř né k runě d ších 5,60 z ísk t stvětc k m z 6,60. D n s uš tř né p níz m jí z th t h disk vyšší h dntu. Z pár t už b ud m stvětj n z tu j dnu j dinu uš tř nu k runu. M rtin Sud k O s vy k nc vá k y vř vnicích O b vyk s u pm ník u b ětí vá k n nám ěstí v Ř vnicích s jd sk upin idí, s ž ná z něk ik př dstvit ů sp k ů, H sičů, Bráčník ů, H v íčk, Sk ů v st nců stréh typu, k t ří pvž ují tut vz pm ínk u n pd é Č ch s vák y z pctu jim i nárdu. A j ik ž z d z pívám h ym nu už m nh t, vím, ž p ici uz vír n tu ch vi k u prvz n nám ěstí z vuk ři z k uš i m ik rfny, b y jim h ym n db ř z ně. N tk ts. Sk upin idí u pm ník u s sic v m i rz rst, u pm ník u stá v p né k rjvé nádh ř D ětsk á idvá m uz ik NO TIČ KY, k t rá k tm u úč u nstudv č sk u h ym nu, ut z b u strn nám ěstí j z di tm i z pět b z př ruš ní dstt čně rych, b y šusti, frk ruši důstjné sh rm áž dění. V vrch ný m m nt, k dy r citv y děti z Z ák dní šk y pté i z Z ák dní um ě ck é šk y, tě níz k h sitě b ručící td, tk ž nik h n b y s yš t, nik m u n b y s v rz um ět, n b ť m ěst z pm ně inst vt m ik rfny.

9 9 Šk d úsi í, k t ré tm ut úč u děti věnv y! Pn strst Cvncig r prm uvi výz nm u těch t dnů z m ínipři tm vz pm ínk u n ž idvsk é b čny Ř vnic. Ch dím čst k m b ýv éh dm u m j tk u ž idvsk é rdiny Bu vvých b íz k trti, j jich ž c á š stič nná rdin z h ynu v k nc ntrčních táb r ch. D ivím s, ž t nt dům, tk výrz ně připm ínjící h cust, tk z uf ch átrá, rz pdjí s z di, z větrává p t, b k ny j nj n spdnut, c ý dům, dřív dm v štstné úspěšné rdiny svu ub h stí j n dpuz uj. I t ď tm b yd í idé. D ivím s, ž už dávn z něj n ní důstjný pm átník ř vnick éh ž idvsk éh b yvt stv, vž dyť Bu vvi z d n b yd i sm i! J t sm utná dk um ntc nší h st jnsti. Jindr Rd ch vsk á D n t vř ných dv ří vz Š js m s z účstni v 4.A (pní učit k P t rvá) D n t vř ných dv ří. N h dině č sk éh jz yk v stivědy js m b y př k vp ná nvým i z půsb y sp uprác učit ž ák nb y js m djm u, ž vz th pní učit k y k dět m j ptim á ní. Z vých vu vz dě ávání nšich vnučt děk uji z b b ičk y s st jným náz r m. O.Z. Vystřiž n Ř vnick é tůně b y m ě y b ýtvyčištěny db h něny Ř vnick á rdnic s ttiž rz h d, ž z ž ádá p níz z vrpsk ých fndů z h rub d s tih k trvý prstr vyčistí. V sučsné db ě jsm rz s i dpisy j dnt ivým m jit ům pz m k ů s ž ádstí suh s k db h nění. Ch c m, b y tdy m h b ýt b nv n vdní p ch, ř k strst Ř vnic M irs v Cvncig r. O dv d ní přítk vých pvrch vých vd d d šťvé k n iz c v d k pstupném u vysych ání tůně. P ch nvíc z růstá rák s m j h rž n c ý m ístní k systém. Pz m k tůní ttiž n ptří puz b ci, dě í s něj přib iž ně třic t pět růz ných v stník ů. Suh s b ych m snd m h i m ít vprůb ěh u tšníh rk u, ř k strst. D k nc rk u b y rdnic m h pdt ž ádst dtc z fndů Evrpsk é uni. Sm tné db h ňvání b y pk přiš n řdu vprůb ěh u příštíh rk u. M dá frnt D NES Prh, (b ) Pvučink vlum k u O sm inh ý pvuč k, střádá si svůjdm č k. Suk á nitk u stříb rnu, j dnu nž k u i druh u..děti h n d p ránu z č y spřádt pvučink u nvých k m rádství vdp dním k ub u dětí př dšk níh věk u Lum k. K ub íčk pm áh s jm ény, tříd s z m ěni v uk u, pvíd y si i pb íh y, pz rv y, jk pvuč k nm tává nž k m i nitk u, jk rych sjíž dí d ů n z m, b jím y strm y v prk u (jé, ty jsu v k é, Jnáši, pjď s nám i z ruk u, ť j vůb c b jm m!), pz rv y tk ruh y z jisti y, ž jitrc j výb rný n ppá ní d k přivy. Ph ádk vá ví č t dět m ph ádk u přijd číst i příště! Už j t s ní dh dnuté. D p dn j k rátk é, tk t prstírání b ud vyb rným b ráz k m p p né příště k uz nu k rb ici n pk dy k ž déh z nás dm uj m tk é příště. Těším s z s vút rý. R nát Brtníčk vá D it Šm ídvá D b řich vic 14. č rvn v 17 h d. s usk ut ční v k st sv. M rtin Prk p v Kr ík u h us vý k nc rt pní Vvřink vé. Prgrm : Prk fj v, M rtinů, H ydn, H änd 21. M INIFESTIVAL r giná ních k p 14-22h d. z z ní n prstrnství p. K án, (vstup z u. 5.k větn c stu sm ěr m d z ám k u). VSTUP VO LNÝ ch rittivní k c n pdpru sist nčních psů. Vystupí Tř h usk strč sk é písničk y, 4Z di, App, Rk vnick j ptk f k vé k p y d ší. 29. č rvn v 18 h d. s usk ut ční v k st sv. M rtin Prk p v Kr ík u k nc rt Jrs v Šrun (k vír) j h h stů - rdiny K ářvých, z k dt ů Ntič k. Pr z ntc růz ných h ud b ních nástrjů.prgrm : Bch, M z rt, Ri s, Brtk j. S v r dk tr Sk nčik vět n, k t rý b yp ný výz nm ných n pk vt ných k m ž ik ů pr nš m ěst spj ných s s vnstním pž h náním nvé ř vnick é v jc k pii sch y sv.jn N pm uck éh. Ať už s j dn B s du nd k rnik m i, výstvu ř vnick é v jc, s vnst pž h nání v ř vnick ém k st, výstvu v S nu N1 n b v ydání b rž ury r k nst ruk ci v ýrb ě k pi sch y Z k í vš ch ny k c b y y ptvrz ním fk tu, ž jsm m ůž m b ýt ptřičně h rdí n t, c dk áz i nši př dci svým m yš ním i svým O ch tníci pětnstudv i Pstřiž iny! ruk m. Půvdní m uz ik ápo STŘIŽINY b ud ts v étě k vidění n nádvří Prt i věřím, ž s m ěstu pdří v b uducnu b nvit Sch rvu z ám k ů D b řich vic Svinř. N vš dní divd ní př dstv ní h rb k u n m ístním h řb itvě, tk připm nut s vit tut sv d n j dnu scénu h rc m térsk é i prf siná ní, strsty výz nm nu sb nst, k t rá s výz nm ně z ps d rch it k tury něk ik b cí d níh Pb runí. Ř vnic. N j višti s k rm ě idí b j ví tk é k ně, k ráv,k z, střičk ý Č nvé r dk ční rdy Ruch u m jí vž dy v k větnu p n prác, nák ďáč k, m tcyk z 20. t m inu éh st tí tř b i víc n ž k ž dým rk m ttiž v tm t m ěsíci z číná m rtón ř vnick ých st tstrá h sičsk á střík čk. k u turních k cí, k t rý k nčí ž v pz dním pdz im u. V k větnu D iváci s m h u těšit n k up M ryšk y pní h stinsk é b vyk dch áz í i k z m ěnám vnší r dk ci. v pivvrsk ém sudu, dváž ný sk k pn D Girgih N jink tm u b y i v tšním rc. P víc n ž pěti t ch jsm z pivvrsk éh k m ín, n z b ijčk vé pch utk y i pstřiž insk é s rz uči i s M gr. Jiřinu D pitvu, k t ru z důvdu stěh vání piv. Vš z db í půvdní h udb dváž né pěv ck é či tn ční vý- z Ř vnic vystříd n pstu jz yk vé k trk y M i d H rk á. k ny. Z d uh tu sp upráci M gr. Jiřině D pitvé děk uj m Kdy k d s b ud h rát? č rv nc Z ÁM EK D O BŘICH O VICE př j m jí z drví, rdst ph du d d ších t. u Prh y, č rv nc Z ÁM EK SVINAŘE u B run, Tm áš H rm ádk srpn PIVO VAR NYM BURK. Př dprd j vstup n k d 15. č rvn n t.:

10 1 10 N jvyšší z prtců Frntišk N dvěd jistě n m usím nik m u př dstvvt. Býv ý č n g ndárních Brntsurů Spirituák vint tu, b z pč tc n dv z ných z Prty, m jit i z té Prty. Spust k rásných písnič k sp u s b rtr m H nz u dk áz i np nit Strh vsk ý stdin. X t j čstým h st m k nc rtů n Prtě n té tšní us dn z prtcvsk ým st k m nvíc v pz ici př ds dy prty. A j st i vš dpdn, jk m á dpdnut, vř vnicích b ud i c ps uch t... J z nám, ž s Brntsury jst s n Prtě nsutěž i i ž ž. Věřít, ž Prt j ště m ůž psk ytnut prstr pr vz nik nvých písnič k, k t ré př trvjí d s ti tí? J jisté, ž k dyž vytvřím pdm ínk y pr práci s m dým i, určitě s pv d, ž z s přijdu b udu př dvádět svu práci. D dn šní db y nik d n vědě k m u z nám it svůj z ám ěr př dvést s. Š h vně p níz, jk n p tit vystupujícím, jk uš třit n s už b ách při sutěž ích. S už b y jsu v m i dů ž ité, ptěší tř b i m ý nm z ný ch éb, s ušné j dnání. Připrvv i jst si k dysi jk ž t sutěž ící strt gii, jk z ujm utprtc? Nik dy jsm n m ě i ž ádný strt gick ý prgrm. Š t, př dvést písničk y c n j ép s nsz ním dpvídjícím př dváděném u. N m ě i jsm ž ádné nh rávk y n CD. By y t j n d m sním k y, jk s pdři ntčit v im prviz vném prstř dí tř b n z h rdě. D n s si b h už něk t ří m dí m ys í, ž dstnu prtu už při výb ěru int rpr tů. O pk j prvdu. Právě t syrvst m térsk ých nh ráv k dh í k v itu těch, k t ří s ch ystjí s uk áz t. Ps s t nk rát pr Prtu, n b prstě s j n Prtu s tím, c b y? Z th vyp ývá, ž s n ps j n pr Prtu, vyb ír i jsm t n j pší, c b y. K t rá z trdic Prty b y s n m ě z trtit? N m ě by s vytrtit t tm sfér druž nsti m uz ik ntů s ps uch či m uz ik ntů m z i s b u. N ř vnivst, správná sutěž ivst. Něk d j prstě pší n dá s s tím nic dě t, n ž uz nt: n, jsu pší n ž m y. Z áj m z čínjící m ád ž j jich m uz ik u, prstě ch vt s k nim jk idé,k t ří m jí z áj m. A t j n d uh é pvídání. C b yst prdik p ám, př d tím, n ž vstupí n sutěž ní pódi? Kp ám rdím j n j dinu věc. M ít pk ru k m uz ic k vš m k h rátjk ž ivt. L ts b y m ě djít n z pm nuté jm s ssiny. Přidát s jk ž t prtc? Přidám s rád, j n j st i b ud tm sfér jk př d éty, k dy všich ni h rá i sp u n prti sb ě. S k ým b yst si ch těn Prtě z z pívt (s k ým jst tř b j ště n z pív )? Rád si z h rji s k ž dým, k d m ě t pž ádá, b z h du n věk ž ánr. H vně m i m usí s dět. Připrvuj t nvé písničk y, nvé b um, nvé sp uprác? Žádné nvé písničk y ni CD. J nás m c N dvědů m usím k rigvt vydávání. Ř k b ych "dpčívám " s nvu k p u z z ády. Kp s jm nuj TIEBREAK j tm m ůj syn Vjt, P tr Kcm n, Jrd P trás k prf sr M i n P ch tý. D ě ím s tut k p u s b rtr m Jn m. Jk j t ts s Všim i k nc rty?k ik jich si b ud? Knc rtů b ud snd dst, jk t vypdá. Z první 4 m ěsíc jich b y si 40.Tk ž db ré. M át rád nějk u písničk u, jíž b yst ch těb ýtutr m? N vím, c j t z táz k u. Ch ci psát své písničk y k ž dá, k t ru npíšu, j m j m im ink. Jk k dyb ych řík : H z k é dítě.tk y b ych h rád udě. K m s rád vrcít? Vrcím s tm, k d j m i h z k y, n jrději dm ů. Tm j m é z áz m í. Vš b íb né jíd? O b íb ných jíd j něk ik. Nm átk u... Jk ýk iv gu áš, dršťk vá p évk s k ná d Tintěry. Ob íb ná h spůdk? Kt rák ivstrá h spd s příj m ným i idm i. Ps dní dčt ná k níž k? M ENŠÍK d J.H ub č. D ěk uj m z rz h vr. Bud t h dntit si k p int rpr tů b ěh m dvu dnů... Jd t, pz ntth n j pšíh b ěh m tří písnič k? D b rá prác s pz ná b ěh m j dné písničk y. A j st imá něk d nějk ý trum f, b ěh m tří písní s t určitě pz nt dá. Č sk é finá Prty s př stěh v z m g prstru jih vsk éh m fík u d m b néh L sníh divd v Ř vnicích. Těšít s tm? Bud t pd Vás pr Prtu pší? Určitě j pší b íz k st m trp, i k dyž trm pům n vdí, k m j du. Ar áv Ř vnicích pr tk vé s tk ání j id á ní. D ů ž ité j vš m t, j st i s n ch jí diváci n ák t přijdu. T dn s nik d n ví m usím j n duft, ž přijdu. C b yst k sšc Prty vítěz i přid, b y m u t přin s něc s v k ým Ň? N vím nič m, c b y m h b ýt víc inspirující, n ž sšk PO RTY. Prtýr

11 1 11 Ak tuá ně z příprvpo RTY Př dprd jvstup n k TICKETPO RTAL z h ájin in př dprd j vstup n k. Ch c t - i si vstup nk y z jistit s př dstih m ph d ně d svéh pčítč, pk si m ůž t z k upit j dnd nní vstup nk u n b p rm n ntk u. V M ěks z z ísk t táč k, p j h ž př d ž ní dstn t u pk dny n j dnd nní vstup nk u s vu 30 Kč. Ř vnick ý St tsn Přdt Prty z v vš ch ny h ud b ník y n Ř vnick ý St tsn nvink u, k t ru ts vyz k uší k t rá b y m ě rz z nít Ř vnic n nám ěstí, n nádrž í, n b něk t ru z m ístních r sturcí. Př dpk ádá, ž tut m ž nst využ ijí sutěž ící k p y i něk t ří z h stů, pk ud b udu m ítz rvn v n.a k dyž b ud ch títněk d přij t z h rát si n v ném p c, j vítán m ůž s přih ásit u prduk c Prty, b y m h b ýt z řz n d tištěnéh prgrm u Ř vnick ý St tsn. Z h istri Prty (P c ná inz rc ) M yš nk vz nik u f stiv u uz rá v rc 19 66, k dy s v Ústí nd Lb m s š prt k m rádů. Jirk Šsv d, t dy t n, k t rý s m yš nk u přiš jk první, píš první sch ůz c f stiv véh výb ru, k d :...jsm vypti i náz v. Sh d i jsm s, ž vz h d m k ž ánru nš m u k rji b y m ě náz v m ít něc sp čnéh s z d jší přírdu n b tk nějk. A tu js m uv d,ž sk ní útvr, k t rým ř k Lb vték á d Úst ck, n s djk ž iv náz v Č sk á b rán - tinsk y Prt Bh m ic. J nž t s nám z dá m c d uh é tk nějk pří iš r á ně k á ní tk jsm h d i dá. Nic k udnéh jsm n vym ys i, ž Z b yněk J ínk ů prh ási,ž idé př c vědí, ž Prt n ní vč íně, ž tu Bh m icu m ůž m k iďánk vyn ch t. První Prt s k n v tní k ině v Ústí nd Lb m č rvn O rgniz átři prvníh rčník u rz s i n z čátk u rk u m tdick -infrm ční ist jim z nám ým cuntry trm psk ým sk upinám, n k t rém j z v i n nvý f stivprt. J dním z rgniz átrů b ytk é npř. K pitán K id, písničk ář spisvt. O rk pz ději, při Prtě "prž sk éh jr" k větn dš k v k ém u k v ittivním u sk k u, účsti dvu rk usk ých sk upin v sutěž i. Ústí p ně ž i f stiv m. Č sk á táb rnick á uni s uj přádání b stních pstupvých k (přádá j i v sučsné db ě). F stivm ěz pčátk u dvě části ž ánr cuntry & w st rn trm psk é sb ry. Už v druh ém rčník u b y tk é z v d n utrsk á sutěž trm psk ých utrů. V d ších t ch s pstupně ddě v y d ší k t gri : trm psk á pís ň b y rz dě n n trdiční m d rní, st jně tk c & w. D ší k t grií b y f k. O d tř tíh rčník u m us b ýt z v d n př dk, prtž z áj m př d vším trm psk ých sk upin př vyšvm ž nsti tříd nníh f stiv u. Sučsně s tím všk

12 1 12 vz nik y první id gick é k nf ik ty: m d rní trm psk é sk upiny, jk npř. H b s, b y y npdány, ž n h rjí trm psk u pís ň. Prt všk c ňv spíš m d rní sk upiny pz dější vývj jí dávz prvdu. N d uh ps dní svb dná Prt s k n vrc 19 69, k dy s h it m st z nám á B d n d w h isk y M ik ih Ryv y. Prt m ě h s v tisk u, v rádiu s z čín y b j vvt prtvní písničk y. Prtu pdpřipř d vším M dý svět. S rk m nst tuh á nrm iz c, k t rá tvrdě sign iz v úst ck u d rniéru. V tm t rc vyš pprvé Prtýr, f stiv vý b u tin, k t rý d té db y prváz í vš ch n d ší rčník y. T nt rčník b y tk é pz nm nán trgick u utn h du b u grssvé sk upiny BtH i, při níž z h ynu 5 j jích č nů. Vrc b y Prt v Ústí z k áz án, přdt m Prty s st Sci istick ý svz m ád ž, z ř jm ě v rám ci id gick éh dh du - j d n z prj vů pčínjící nrm iz c. Z k dt é b y i d jiti, b y s vyš ch ti i m nuá ní prcí. D svdní rčník y s d h ráv y v Ústí nd Lb m, k rjsk é rgány nj dnu z trti y z áj m přádání Prty. Náh rdním m íst m m ěb ýt Týn nd V tvu, ni tdy m ěstsk é rgány n m ě y z áj m. Nk n c s finá k n v Krviné. Tím b y z ž n sm utná trdic finá Prty s v d ších rčnících n ustá stěh v (Sk v, Litm yš, Svitvy, O m uc). V tm t rc s Prtm i c ňv puz utrsk á sutěž trm psk á sutěž. Kt gri f k & cuntry b y n sutěž ní, i k dyž prt nk n c udě i něk ik č stných uz nání. Prt s pk j ště j dnu, k d sátém u výrčí, d Ústí vráti, t b yj n p č ivě k štěný n pk vt ný pk us návrt k k ř nům. D ás pk stříd m ěst č sk á m rvsk á, ž přiš ér p z ňsk á. T už m ěf stivnvu g n rci b ětvých prťák ů, k t ří j j tvři i n jm éně s st jným z uj tím jk j h tcvé. Nicm éně, k d si v z ák u isí prtjních svz áck ých výb rů b dě i pvěř ní k u turtrégři nd j h id vu čisttu. L g ndárním i rčník y Prty v P z ni - Lch tíně prš př s divák ů, ž pět nst svb d. Prt př st b ýt z k áz ným vc m. M svá účst j t tm f stivh dá své m íst v nvé db ě. V Ústí nd Lb m s z nvu sch áz í z k dt é rz h dují s z nvu vrátit Prtu d rdiště. "P z ňští" n spí n ch ávjí si náz v z r gistrvt n Úřdu prům ys véh v stnictví v rc dš k dě ní f stiv u. VÚstí s z nvu h rj z pívá, Č TU rz jíž dí pět b stní k. J n f stivsi př d jm én Prt m usí přidt př dpnu "int r". O b db í v t ch ž 2006 j m ž né nz vt db u dvu Prt. V t ch s Prt úst ck á rz h d z m ěnit př dpnu int r z přídvné jm én Trm psk á. N snd prt, ž b y n f stiv u z ně y výh rdně písně trm psk éh ž ánru, prt, ž trm pvé b y i v př váž né většině j h přdt i, b stním i k y pčínj finá k nč. Prt p z ňsk á prž ív d ší stěh vvé b db í v j jím štáb u s čst m ěni i př dstvit é. O b f stiv y s st y sup ři. Vrc 2001 P z ňsk á Prt vrch i v P z ni v j jím štáb u b y i idé n z tíž ní m inu stí. Úst ck á Trm psk á Prt m ě stb i iz vný štáb, v k t rém dsud prcv i z k dt é f stiv u. Vyb udv širk u struk turu sutěž v c é r pub ic n S v nsk u. O stny ntgnism u přdt sk ých štáb ů s z č y b rušvt. V rc 2003 s P z ňsk á Prt př stěh v d Jih vy v rc 2007 s b ě Prty spji y tk, ž v Jih vě prb ěh Č sk é finá v Ústí nd Lb m M z inárdní finá Prty. Rz pčitý m inu ý rčník v Jih vě dnutirgniz átry k z m ěně m íst, tk s Č sk é finá Prty 2008 k ná vř vnicích. F stivs sk ádá z sutěž ních b stních k rjsk ých k, z nich ž pstupují vítěz vé d c státníh finá. Sutěž dává pří ž itst př d vším z čínjícím sk upinám j urč n pr ž ánry trm psk á pís ň, f k cuntry. V průb ěh u něk ik d s ti tí f stiv m Prt prš c á řd dn s z nám ých h ud b ních sk upin sb nstí č sk éh h ud b níh ž ivt. z W ik ip di z prcvth r

13 Ř vnic n strých ph dnicích - 54 M ěšťnsk á šk Budv m ěšťnsk é šk y čp. 600 n rh u u ic Šk ní L gií j dm inntní vš b cně z nám u stvb u v Ř vnicích (ph dnic b r. č. 1). By pstv n v t ch Nvrh ji v sty u k nstruk tivism u z nám ý prž sk ý prj k tnt dr. Ing. rch. M i n Bb ušk, prf sr stv b ní prům ys vk y v Prz. Ph dnic č. 1 b y d s án z Ř vnic d M níšk u dn , tj. si pů rk u p z h áj ní šk ní výuk y. J ště n ní n ní dn šní k átvá j ni dvě pr z id ntsk é ípy, M sryk v B n šv, u ch dník u v u ici L gií. Ty b y y z sz ny v rc Při s vnstním sh rm áž dění př dn s s vnu b ás ň M sryk v íp ž ák yněvěr Štíp vá. Z jím vá ph dnic z (b r. č. 2) z ch ycuj s vnstní výk p. N ph dnici vidím řdu z nám ých ř vnick ých sb nstí. (P c ná inz rc ) Npř. v první řdě tř tí z v j v k b uk u tm vém b k u t h d jší strst Kr Jnd v d něh vk b uk u svět ém b k u stvit Kr Č rný. S rýč m v ruc stjí šk ník pn Rus k s k rum páč m nd h vu t h d jší ř dit Jindřich S v r t c tvůrc ř vnick éh z nk u. V d ř dit vidím v svět é č pici v b í ých b tách učit Th dr Bm b s. Pz ruh dné j i pz dí ph dnic č. 2. Z sh rm áž děnu sp čnstí dm inuj n b ráz k u vi čp. 610 z rk u 19 34, pstv ná pd návrh u rch it k tů Kr Civs V dim ír W iss pr stv b ník Lub m ír M sn r. Vprv d ní j rk strší vi čp v u ici J. V s éh, prj k tvná Stnis v m Sm ík m pr Frntišk M i fit. V v vz du pd s m j vi čp. 159 d rch it k t Sch r, k t rá b y vm j tk u čníh ék ř prf sr Löw nst in. D ř vnick é m ěšťnk y ch di většin nšich sp ub čnů. Kö

14 1 14 Nb ídk z m ěstnání: Z D E M ŮŽE BÝT I VÁŠ INZ ERÁT. (P c ná inz rc ) UZ ÁVĚRKA INZ ERCE JE VŽD Y 15.D EN VM ĚSÍCI.

15 (P c ná inz rc ) 1 15

16 1 16 TJ Sk Ř vnic Ing. Frntiš k Š divý vyz nm nán Při pří ž itsti svých 80. nrz nin b yvm inu ém rc nvrž n n sk sk é vyz nm nání d uh db ý č n TJ Sk Ř vnic b rtr Ing. Fr. Š divý. Sučsně m u b y udě n č stné č nství v nší J dntě.v návrh u n j h vyz nm nání b y y sh rnuty j h d uh té k tivity n j n v nší J dntě, v pvá čné db ě h vně p rc 19 89, j h výz nm ný pdín b nvě Sk, z jm én v b nvě k ntk tů s rgniz c m i půsb ícím i v z h rničí. Pr J dntu v nš m m ěstě b y j h prác výz nm ným příns m při b nvě sk vny, z jm én p stránc k nm ick é.v prvních t ch p sm tvé r v uci b yz v n j dnh sně strstu J dnty Sk Ř vnic. J rvněž z pj n v Knf d rci p itick ých věz ňů K ub u M i dy H rák vé, k d půsb í dsud i v svém v ném čs. O svých ph nutých sud ch npsněk ik k nih, k t ré íčí ž ivt v jách ym vsk ých táb r ch věz nicích, v k t rých trpěsám něk ik t. N s vnstním z s dání b y y nš m u Frntišk vi, sp u s něk ik d ším i sk y, př dány dip m y, v přípdě Frntišk š stříb rnu m di i, strstu Č O S b rtr m Jrs v m B rnrd m v Tyršvě dm ě. Pr j h sb u i c u nši J dntu j t v k é uz nání. Z výb r J dnty M.D ršnr TJ Sk Ř vnic h dá šik vnéh m už (důch dc, stud nt) n pří ž itstnu údrž b u v jb véh r á u.o z vět s c n jdřív n t Ftb I.A tříd Ř vnic - S ný 2:0 N rtvic - Byšk vic - Ř vnic 2:0 Lh t Ř vnic 0:7 Brnk y: K ivd 4, P áničk, Krd,Tům V p čs 3:0. Tři b dy jsm si z s už i i z p rf k tní výk n vb rně. Ř vnic - Nvý Knín 3:0 IV.tříd Ř vnic B - Č rnšic B 2:1 Vnk sy B - Ř vnic B 2:0 Ř vnic B Č ísvic B 9 :1 Brnk y: Pitu r 4, Sk nář 2,V f,t áš k, M št íř P čs 5:1 A n z ávěr - d k in Z AD ARM O! Kin Ř vnic vč rvnu z h juj svůj prj k t s náz v m N b jt s fi m u, k t rý um ž ní divák ům j dnu m ěsíčně z h édnut z drm fi m uváděný v rám ci fi m véh k ub u. Rb rt Brg, z ástupc b čnsk éh sdruž ní Gng prvz ujícíh ř vnick é k in nám sdě i : Rádi b ych m prstř dnictvím tét k c při ák i víc divák ů n fi m y z fi m véh k ub u. Ch c m jim uk áz t, ž z z nč ním fi m vý k ub s n m usí sk rývt b tíž ně strvit né nudné fi m y pr něk ik m á ndš nců. Z th důvdu b ud k in z h jvt svůj prj k t fi m m S ní m už, k t rý s řdí svým i sm i nm inc m i n O scr d z téh fndu světvé k in m tgrfi. J dná s příb ěh z n tvř néh m už, k t rý uk z uj, ž v šk ivém tě s m ůž uk rývt db ré srdc npk, ž z k rásnu tváří s m ůž sk rývt b ud. Pk ud nš k c vz b udí h s u divák ů, rádi b ych m v ní pk rčv i i ndá, ddává Rb rt Brg. První prj k c z cyk u N b jt s fi m u! prb ěh n 25. č rvn d 20:00. N m át - i t dy n prgrm u něc jinéh, n váh jt z víttd ř vnick éh k in. th r VydM ěstsk ý úřd Ř vnic dn Č ís 6/2008 (227.vydání).19.rčník. IČ O Adr sát: R dk ční rd: M gr.tm áš H rm ádk (šéfr dk tr), M UD r.jindřich König,V rnik Strá Jz yk vá k trk : M i d H rk á Adr s r dk c : M ěks Ř vnic, M níš ck á 29, Ř vnic E-m i : h rm c ntrum.cz T fn: , fx: , inz rc - m b i : Tisk : K ár Nvtná, D b řich vic Vydání pv n pd č.m K Č R E Uz ávěrk inz rc pr příští čís j , uz ávěrk r dk ční části PSČ :

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

e sová se z óna vře vnicích D TJ a Ře vnick á sportovní inform uje

e sová se z óna vře vnicích D TJ a Ře vnick á sportovní inform uje Sl v strsty Pl e svá se z ón vře vnicích D TJ Ře vnick á sprtvní infrm uje Le de n 2009 Z prvdjm ěst Ře vnic / 20. rčník Ve ře jnstse ne m usí k ul turu vře vnicích b ávt V suvisl sti s ch ystnu re rgniz

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy

Letem světem s aerobikem v Podolí u Brna aneb jak prožila den Kateřina Křístková - lektorka z Ostravy L b P B b j ž Kř Kř - O S x DEN ý žů b b 2. bř, b ý. Přb ý, b ů, ř, ý ř, g úů, b x w,, ý, j Sb b ý ů, ý j. A Z Sb j š j b, b j, ů g, ý ů x. Z ž žj x řš j. A wb Z fb j j 2. 3. 2013 P B L b. O ř ý : K Z?

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Ú č č ě ř ó č č Ú ě ě ě ř ů ž ž š č ř Ú č ó ž ě ř ř ě ř č ž ř ě Ý ěš š č ž ň ř ě ě č š ěž ú ě ř ú š ě ž ě ž ů š č ř ů č ž ě ů ž ž ě ř š ů š č ř ě ó ě ó ř ě š ě ě ř ě ó ě ě ř ů ř š ěž ó č ž ř ě č č č ě

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ě ř ř č Ě ě ř ř č ě ě Í Í ě šž š ě Ú Ž ě ý ý ř ů č ě ý ř č ý ý ý Žš Ž ř ý ř ů ý ý ý Žš Ž é é ř č ý ý ý ě š ř ě é Ž ý ě ý ů ř ř ý ý ř ů ř Ž ý é ý é ý ů Ů é ě Í Ž ě ý ý ů ě ý ý Ž ř čů ř ř ý ř ě Ž č ě ř ř

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

é é ě ž é ě ř ú ě ř ž ě Č ě ý ž ť ď ř ě ý ě é ř ř ř ý ř ř é ř ý é ě Ú ř ě ě ÚČ é ú š ě ž ú é Š ě é ř ý ř ž ř é ř ž ě é ž ů é ř ě Č ř é ř ě ž ý é ě ř ý ř ž ě ů ý ž é ž é ž ů é Ů Č é Ž é ý š ř é ě š ě ž

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

É á ž ž ý Ů Ů ý Ů ř ž š ě á ň č ř ž ý Ů Ž É Á á á š á ř ú ř Č ě š ř š ň ů ě ěž ý ů á ří ář č ě Ů ář Á á ř č á á Č á ě ÍÁ á č ř áž Š ě á ě á á á Š ř řá ě ě ý ř á á á ý ě ě Ž á ž ý č á á ý ů á č č ě č á

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Ě Á Í ř ř é č č ř ů ě ě ž ů Š č ř ý ě č č ě č ú Í Í š č Ě é ř ě é é č ř č ř Í ý Š Í Á Ž Ě Ý ť ř ě ú ň Ě Á Í Í š ě ř č č ú ř Ě ř Š Í Č ě é ř ř ě ý ý ř ě ý ř é ř ě ř ě ů ý ř ě ý ů ř ý ů ř ý Š Á Ž Ě Ý ř žé

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více

Č ý Á Ě Á Á ě ř č ř é é é ř č ř š ž ř č ě ř č ř ý ě ě š ř ů č č š ě č ř ů š ř č ň š ž ň č ě ň ú Č č ě ě ŠÍ ř ů ů ř ý č ý š š ř ý č é ř é ř š ď ůž č ž ď é ůž ý š ý ň ď ď ž ž ú č ý š ý ž ů ý ě ý ď ř é ž

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

š ý Č Í Á é č š Č č Íč č č Í š ě ě é š š š é ě ě č č š ň š ě ý ě Í š ň ě č šš é é ě š ý š ů ě ý ů é š ě š ě ó š é š š ý ě š Š Ž š š š š š š ě Š ý ý ý ýš ý ě Í ý ý ě Ž ě ě Š ó š ě é é š é é Š ě ě ě č ý

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

ůá ř é é í í é ř úř í š ď í š ň š š š ř ř é ř é ř é š ď í ř ů ň ů š í é ř é é ú é ř ř ď ů ů é ř í ů ř í ů ř é ř ř š í í í ř Á ř ř é ď é ú é ý é ý ř í ř í ú í í é ř ď ř í ú í ý ů ý ů í ř é ý ř ď í í š ó

Více

É Ů č Ě ě č ý ř ů ě ěř ř ě ř é č ě č ě ě č ěř ěř ř ž ř ž č é ě č é ů ř ý č čů ž žů ř é ý č č ě ř ř ě č ý čů ř ě ě ů ě ý čů ě é é ě ě é ř ř ž ý č ý ř ř ě č ř ě é é é ě é ř ř ň ž ůč č č ý ý ě ř č č ě č č

Více

Č Á Š Í Á ž Ě Ý Ě Á Í ů š š Č ž ž š ž ň ů ž š Č Á Á ž Ě Ý Ě Á ž ž Ž ů ž š ž ž ž š Ž ž ž ú š ž ň ž ň ú š ž ž ú š ž ž ú ů ť ž š ž š ů ú š ž š ů ú š Š Ě ú Č Á Á ž Ě Ý Ě Ě Á Í ž Ů ž š š ž ž š ů ž ů ž ů Č ú

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

ů Č š Š É É Í Ě ť ú Č ů ž č ú ý ů ý ú Ú Č á ě á ý ř š ě šš ř č š ě š ě ý ř š š ě ř š ě šš č š ě ž ěř ý ř ř řá ý ů á ě š ě ř č řá č řá š ě ř ý ř č č á Č á á áš č á á č ě š Č š ů ž č ě ý úř ž ř á ě č ě ě

Více

ó Á Í ý ý š š ť š š š Ú Ý ř Ž š ř Í ř ř ě ř ě ě ř ě ř ř ň ř Š ř Í ť ú ýž ě š ý ů ú ňě Óř ú š ó É ýž ř ý ť ď ýý ť ř ěř ř ř ž ě ř ě ě ě ř š ž ý Ž ů Ž ě Ž Í Ó ů ř ž ů ě ě ů ř ě ř Í ě ř ý ř ý ž ý ě ž ž Éš

Více

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ť Č Č É ě ý ůž č ě ž Č ž ě óň ž Á Ý Č ň ř š ú ěž Ž ž č ž č ý ý Ž ý ěž ý Č ý ý č ý ý Ž č ý Ž č č ó Ž ž č ě ů ů Ž Ž č ě Í ů ú Ž ž č Ž č č Ž Ž č ž č č Ž ž č Ž č č čž č č ů ř č ě Ž ž č č ů ě č Ž ř č Ž ž č

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

ň ě ě ě Á ě ř ž ýš ý ř ř ň ý ě ř ž ěž ě ž ý ž ě řů ý řů ú ž ě ž ř ý ú ů ř ř š ě ř ě ý ě ě ř ě ě ú ř ů ž ě ř ř ž Á ě ě ý ý ý ý ý ě ý ř ý ů ý ě ě ř ý ě ř ě ř Č ě ě ř š ě ě ě ý ý ř š ÁŘ ř š ř ů ý ě ř ě ě

Více