VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 CONTENTS Obsah 2012 Základní údaje o společnosti General Information about the Company 004 Aktivity v oblasti životního prostředí Environmental Activities 046 Historie společnosti The Company s History 008 Slovo předsedy představenstva Statement of the Chairman of the Board of Directors 010 Předpokládáný vývoj Expected Development 049 Obchodní činnost a cíle Business Activities and Goals 050 Údaje o osobách s řídicí pravomocí Information on the Management 012 Zpráva nezávislého auditora Independent Auditor s Report 056 Organizační struktura Organisational Structure 019 Organizační složky Business Units 020 Vyjádření dozorčí rady Statement of the Supervisory Board 060 Odpovědnost za sestavení výroční zprávy Responsibility for the Preparation of the Annual Report 061 Zpráva představenstva společnosti Report of the Company s Board of Directors 028 Roční nekonsolidovaná účetní závěrka Annual Unconsolidated Financial Statements 063 Tržby společnosti Company s Sales 036 Roční konsolidovaná účetní závěrka Annual Consolidated Financial Statements 124 Informace o cenných papírech Information on Securities 043 Zpráva o vztazích Report on Relations 189 Investiční činnost Investment Activities 044 Seznam vybraných pojmů a zkratek List of Selected Terms and Abbreviations 200

6 GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY Základní údaje o společnosti Obchodní firma společnosti OHL ŽS, a.s. Sídlo společnosti Burešova 938/17 Brno, Veveří PSČ: Společnost zapsána Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně Oddíl B, vložka 695 Založení společnosti Společnost byla založena rozhodnutím zakladatele Federálního fondu národního majetku se sídlem v Praze 7, nábřeží kpt. Jaroše 1000, dne Původní název společnosti při jejím založení byl Železniční stavitelství Brno, a.s. Z rozhodnutí společnosti došlo ke změně názvu na ŽS Brno, a.s. a změna byla povolena usnesením Okresního soudu Brno-venkov zn.: Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140 ze dne Toto usnesení nabylo právní moci dne Dne přijala mimořádná valná hromada společnosti usnesení o změně obchodní firmy společnosti na OHL ŽS, a.s. Tato změna je platná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému došlo dne Právní předchůdce Železniční stavitelství Brno, státní podnik založen v roce 1952 IČ DIČ CZ Základní kapitál Základní kapitál společnosti je ve výši ,- Kč. Základní kapitál je plně splacen. Základní kapitál je rozdělen do kusů akcií znějících na jméno. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1 000,- Kč. ISIN: CS Business Name OHL ŽS, a.s. Registered Office Burešova 938/17 Brno, Veveří Postcode: Company s Registration Commercial Register held at the Regional Court in Brno Section B, Insert 695 Company s Incorporation The Company was incorporated upon the decision of the founder the Federal National Property Fund, with its registered office at Nábřeží kpt. Jaroše 1000, Prague 7, on 31 March Upon its incorporation, the original business name of the Company was Železniční stavitelství Brno, a.s. The name was changed to ŽS Brno, a.s. upon the Company s resolution and the change was approved by a resolution of the District Court in Brno-venkov No. Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140, dated 22 April This resolution came into legal force on 23 April On 20 March 2006, the extraordinary general meeting of the Company approved the change in the Company s name to OHL ŽS, a.s. This change has been effective since it was entered into the Register of Companies on 27 March Legal Predecessor Železniční stavitelství Brno, státní podnik (state enterprise), formed in Company Registration Number Tax Registration Number CZ Share Capital The Company s share capital amounts to CZK 486,463 thousand. The share capital is paid up in full. The registered capital is divided into 486,463 registered shares. The shares have been issued in the book entry form. The nominal value of each share is CZK 1 thousand. ISIN: CS

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION Ve smyslu ustanovení 66 a) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je společnost součástí koncernu, a to jak z titulu své pozice jako osoby ovládané, tak i z pozice osoby ovládající. V souladu s ustanovením odstavce 9 citovaného paragrafu byla zpracována Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, která je přílohou této výroční zprávy. Pursuant to Section 66 (a) of the Commercial Code No. 513/1991 Coll., as amended, the Company is part of the group in the position of both a controlled and controlling entity. In accordance with Paragraph 9 of the above-mentioned Section of the Commercial Code, a Report on Relations between the Controlling and Controlled Entity and Relations Between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the Same Controlling Entity was prepared and is attached as an appendix hereto. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI DLE ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU provozování drážní dopravy provozování dráhy-vlečky zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů kabelová vedení s optickými vlákny distribuce elektřiny hornická činnost v rozsahu podle ust. 2 zák. č. 61/1988Sb. v platném znění: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání výhradních nerostů, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvolů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) f) zvláštní zásahy do zemské kůry g) zajišťování a likvidace starých důlních děl činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle 3 zák. 61/1988 Sb. v platném znění: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, b) těžba písku v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžkou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, COMPANY S BUSINESS ACTIVITIES AS REGISTERED IN THE REGISTER OF COMPANIES Railway transportation Operation of railway sidings Installation, maintenance and service of unified telecommunication network equipment as follows: Local network telecommunication cabling, including connecting cable sets Fibre cabling Electricity distribution Mining in the extent stipulated under Section 2 of Act No. 61/1988 Coll., as amended by Act No. 542/1991 Coll.: a) Prospecting and exploration of reserved mineral deposits, b) Opening, development and mining of reserved minerals, c) Establishing, maintaining and closing of mines and quarries, d) Processing and refining of minerals in connection with the mining thereof, e) Establishing and operating of refuse heaps, waste rock disposal areas and sludge areas in activities defined under a) to d), f) Special interventions in earth crust, g) Waling and liquidation of old mines and quarries. Mining-type activities in the extent stipulated by Section 3 of Act of the Czech National Council No. 61/1988 Coll., as amended: a) Mining of non-reserved mineral deposits, including processing and refining of minerals in connection with the mining thereof, and prospecting and exploration of non-reserved mineral deposits, b) Sand mining in in water courses and gravel using floating machinery, including the processing and refining of this raw material in connection with the mining thereof, except

8 c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3 h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny obchod s elektřinou provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu: zařízení elektrická: a) elektrické sítě a elektrické rozvody drah, b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah, c) trakční napájecí a spínací stanice, d) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení, e) elektrická zařízení drážních vozidel, f) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky, g) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy, h) zkušebny elektrických zařízení drah Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny Zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů truhlářství, podlahářství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů zámečnictví, nástrojařství obráběčství projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřických činností montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pokrývačství, tesařství zednictví výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení klempířství a oprava karoserií for the removal of bottom deposits in the maintenance of watercourses, c) Work to ensure the stability of underground spaces (underground reclamation works) d) Work to make caves accessible and to maintain them in a safe condition, e) Earth moving work carried out using machinery and explosives, if more than 100,000 m 3 of debris is moved at one site, with the exception of building foundation work, f) Drilling of wells of more than 30 m depth for purposes other than the activities set out in Sections 2 and 3; h) Work to make old or abandoned mines accessible and to maintain them in a safe condition, i) Underground work involving mine and well digging, shaft and tunnel digging as well as the creation of underground spaces exceeding 300 m 3 of debris. Electricity trading Technical inspections and testing of certain railway, tram and trolleybus technological electric equipment as follows: Electrical equipment: a) Railway electrical networks and electrical distribution systems; b) Railway electrical distribution facilities and electrical stations; c) Traction, supply and switching stations; d) Electrical equipment supplied from the traction system; e) Electrical equipment of railway cars; f) Railway power equipment for safety, communication, fire, signalling and computer technology; g) Spare sources of electric energy for the railway operation h) Testing rooms for electrical railway equipment. Equipment for protection against the effects of atmospheric and static electricity Equipment for protection against the negative effects of traction back-current Joinery and flooring Repairs of other vehicles and working tools Locksmithing and toolmaking Machining Construction engineering design Land survey work Installation, repairs, revision and testing of gas equipment and filling containers with gas Installation, repairs, revisions and testing of electrical devices Hazardous waste management activities Production, trade and services not included in Appendices 1 3 to the Trade Licensing Act Roofing and carpentry Masonry Production, installation, repairs of electrical machinery and equipment and electronic and telecommunication devices Tinsmithing and vehicle bodywork repairs

9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče izolatérství opravy silničních vozidel provádění trhacích prací poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob provádění staveb, jejich změn a odstraňování vedení účetnictví, vedení daňové evidence malířství, lakýrnictví a natěračství Vodoinstalatérství, topenářství Hlavní činností společnosti jsou komplexní dodávky stavebních prací v oboru drážních staveb, silničních a inženýrských staveb, pozemních staveb a sanací. Road transportation freight transportation operated by vehicles or sets of vehicles with a maximum allowable weight above 3.5 t if they are intended for the transportation of animals or objects, personal transportation operated by vehicles intended for the transportation of more than 9 persons, including the driver freight transportation operated by vehicles or sets of vehicles with a maximum allowable weight above 3.5 t if they are intended for the transportation of animals or objects, personal transportation operated by vehicles intended for the transportation of no more than 9 persons, including the driver Production and installation of insulation Repairs of road vehicles Blasting Provision of technical services for the protection of persons and property Construction, alteration and removal of structures Bookkeeping and keeping of tax records Painting and varnishing Installation and service of plumbing and heating systems The Company s main activities consist of the comprehensive supply of construction work in the field of railway structures, road and engineering structures, ground structures and reclamation works. OBOROVÁ STRUKTURA TRŽEB SALES STRUCTURE BROKEN DOWN ACCORDING TO INDIVIDUAL SECTORS (mil. Kč CZK million) drážní stavby railway structures Inženýrské stavby a silnice engineering structures and road pozemní stavby ground structures nestavební produkce other production drážní stavby railway structures inženýrské stavby a silnice engineering structures and road pozemní stavby ground structures nestavební produkce other production

10 THE COMPANY S HISTORY Historie společnosti Akciová společnost OHL ŽS je přímým nástupcem státního podniku Železniční stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a v roce 2012 tedy oslavil 60 let své činnosti. Základním posláním podniku bylo zajišťovat stavební práce pro tehdejší Československé státní dráhy tedy výstavbu, rekonstrukce a opravy železničních tratí a budov. V roce 1971 byl podnik začleněn do výrobně-hospodářské jednotky Železničné stavebníctvo se sídlem v Bratislavě. Uprostřed roku 1991 byla tato jednotka zrušena a po devíti měsících fungování samostatného podniku byl státní podnik Železniční stavitelství Brno ke dni 1. dubnu 1992 transformován na akciovou společnost. Ta po ukončení první vlny kupónové privatizace získala své první vlastníky. V roce 1992 měla společnost okolo vlastníků, v současné době má 519 akcionářů. Majoritním vlastníkem je velká španělská stavební Skupina OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.), která vlastní 97,71 % akcií OHL ŽS, a.s. částečně přímo a hlavně prostřednictvím české stavební společnosti ŽPSV a.s. OHL ŽS, a joint stock company, is the direct successor of the state enterprise Železniční stavitelství Brno. This enterprise was established in 1952 and it celebrated its 60th anniversary in The principal business objectives thereof were the construction, repair and modernisation of both railway tracks and buildings for the then Czechoslovak State Railways. In 1971, the enterprise became a part of the production and economic unit Železničné stavebníctvo, with its registered office in Bratislava. In mid-1991, the unit was dissolved and Železniční stavitelství Brno operated as an independent state enterprise for the period of nine months. As of 1 April 1992, the state enterprise was transformed into a joint stock company, which, after the completion of the first wave of the voucher privatisation, acquired its first owners. In 1992, the Company had approximately 4,200 owners. Currently, there are 519 shareholders. The large Spanish construction group, OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.), is the majority owner of the Company, holding, partly directly and partly through the Czech construction company ŽPSV a.s., 97.71% of the stock of OHL ŽS, a.s. VÝNOSY PODLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ NEAUDITOVÁNO SALES ACCORDING TO CZECH ACCOUNTING STANDARDS UNAUDITED (mil. Kč CZK million)

11 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY Vnitřní organizace společnosti zaznamenala od doby privatizace bouřlivý rozvoj. Od 35 podnikatelských středisek ( ) přes 17 divizí ( ) a čtyři závody ( ) fungovala až do konce roku 2011 struktura obsluhy dvou velkých segmentů trhu dopravních staveb a pozemních staveb. Toto seskupení bylo začátkem roku 2012 nahrazeno regionální strukturou s jedinou výjimkou celosvětového působení závodu Železnice. Bouřlivý byl i obchodní vývoj společnosti. V roce 1992 zde byla stavební společnost s ročním obratem okolo 0,5 mld. Kč, v současné době je OHL ŽS, a.s. pátou největší stavební firmou v České republice. Společnost působila v roce 2012 s různou aktuální intenzitou stavební činnosti v deseti zemích. Podle dříve aplikovaných českých účetních standardů přesáhla v tomto roce produkce 10,8 miliardy Kč. Tržby podle mezinárodních účetních standardů přesahují 8,8 miliard Kč. The Company has undergone a large-scale internal reorganisation since its privatisation: from 35 business centres ( ) through 17 divisions ( ) and four plants ( ) until the end of 2011, the structure provided services to two large market segments transport structures and ground structures. At the beginning of 2012, this organisation structure was replaced by a territory-based organisational structure with the sole exception of the worldwide activities of the Railway Plant. The Company s development was also dramatic from a sales perspective. In 1992, it was a construction company with an annual turnover of about CZK 0.5 billion. Currently, OHL ŽS a.s. is the fifth largest construction company in the Czech Republic. In 2012, the Company operated in ten countries with different construction work intensity. According to previously-applied Czech Accounting Standards, the Company s production exceeded CZK 10.8 billion this year. According to International Financial Reporting Standards, its production exceeds CZK 8.8 billion VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI OHL ŽS, A.S. OWNERSHIP STRUCTURE OF OHL ŽS, A.S. Obrascón Huarte Lain, S.A. Španělsko Spain 100,0 % Obrascón Huarte Lain Construcción Internacional, S.L. Španělsko Spain 100,0 % OHL Central Europe, a.s. 88,63 % 1,323 % ŽPSV a.s. drobní akcionáři minority shareholders 1,19 % 0,003 % 96,52 % OHL ŽS, a.s. 2,29 %

12 STATEMENT OF MICHAL ŠTEFL CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CEO Slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Michala Štefla Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, jako každoročně máte v rukou obraz práce jedné z největších českých stavebních firem, práce všech zaměstnanců a managementu, která je zejména výsledkem řídící činnosti statutárního orgánu společnosti. Tento rok patří k těm, které si vyžádaly značné úsilí na dosažení ekonomicky alespoň průměrných výsledků. Hospodaření společnosti, stejně tak jako dalších firem působících v oboru, bylo silně ovlivněno úspornými opatřeními jednotlivých vlád v celém středoevropském prostoru. Propad stavebního trhu v České republice z let pokračoval i v roce 2012, i když se po třech letech znovu začaly tendrovat nové projekty v oboru dopravních staveb. Společnosti se podařilo zastavit trend snižování objemu tržeb z 12 miliard v roce 2009 přes 10 miliard v roce 2010 na 9 miliard v roce Na této úrovni byl v roce 2012 objem výnosů stabilizován. Významně se změnila oborová struktura tržeb. Celých 20 let byly základní oblastí firemního podnikání práce v dopravních stavbách, a to především v železničním stavitelství. V roce 2012 byly největší tržby odvedeny v oborech pozemního stavitelství, zejména v resortech školství, zdravotnictví a kultury. K nim se provedenými objemy prací přiřazují vodohospodářské objekty vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod. Přes problémy v oblasti obchodu se podařilo udržet trend nárůstu dostatečné zásoby práce. Na konci roku 2011 měla firma v zásobě práce 13,3 mld. korun, na konci roku 2012 bylo v zásobě již 15,8 miliardy. Současná zásoba práce dosahuje v Česku a v zahraničí skoro stejných hodnot. I přes zhoršení ekonomických výsledků se podařilo udržet finanční stabilitu společnosti. Trendy, nastavené vydáním obligací v roce 2005, trvají ve společnosti i po splacení této 420milionové emise v roce Firma je pro finanční sektor spolehlivým partnerem, který plní všechny závazky. Dear Shareholders, Dear Business Partners, Dear Colleagues, As every year, I have the pleasure to present to you one of the largest construction companies, and the work of all employees and management, which primarily results from the management activities of the statutory body of the Company. This year required considerable efforts to achieve even average economic results. The operations of the Company, as with other companies active in the construction segment, were significantly impacted by austerity measures of individual governments in the Eastern European region. The decline in the Czech construction market from continued in 2012; however, tenders for new projects in transportation construction started to appear after three years. The Company managed to stop the trend of declining sales from CZK 12 billion in 2009, CZK 10 billion in 2010 to CZK 9 billion in The sales stabilised at this level in The sector structure of sales changed significantly. For twenty years, the principal business activities of the Company included transportation construction, primarily railway construction. In 2012, the Company recorded most significant volume of sales in ground construction, specifically in schools, healthcare and culture. Similar volumes of sales were recorded in water management structures water pipelines, sewerage systems and waste water treatment plants. Although there were commercial problems, the Company managed to maintain the trend of increasing the sufficient contracted work level. At the end of 2011, the contracted work amounted to CZK 13.3 billion. At the end of 2012, the contracted work amounted to CZK 15.8 billion. The current contracted work in the Czech Republic and abroad is at the same level. Although the economic results worsened, the Company maintained its financial stability. Trends set through the issue of bonds in 2005 continue after the repayment of the CZK 420 million issue in The Company is a reliable partner for the financial sector that settles its payables.

13 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA STATEMENT O THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS V roce 2012 probíhala ve společnosti vnitřní restrukturalizace s cílem přeměnit dlouhodobě zavedenou oborovou organizační strukturu na strukturu oblastní. Na konci roku 2011 měla firma dva velké oborové závody, Dopravní stavby a Pozemní stavitelství, doplněné ředitelstvím společnosti. Během roku 2012 byl zřízen oborový závod Železnice, obslužná struktura závodu Mechanizace a produkční centra, ředitelství po provedené centralizaci správních a obslužných činností a především oblastní ředitelství v jednotlivých státech střední a východní Evropy, na Kavkaze a v Rusku. Vnitřní změny mají samozřejmě dopad i na stavy zaměstnanců. Mění se poměr dělnických a technicko-hospodářských profesí, snižují se počty zaměstnanců za rok 2012 ubylo asi 10 %. Tyto změny jsou v souladu s politikou zástupců majoritního vlastníka v orgánech společnosti udržení pozice společnosti v České republice a růst objemu prací v zahraničí. Nárůst podílu projektů v zahraničí plní strategické plány společnosti. Ke konci roku 2012 realizovala firma zakázky v sedmi státech, a sice v České republice, Slovenské republice, Polské republice, Ázerbájdžánské republice, Ruské federaci, Rumunsku a Bosně a Hercegovině. Obchodní působení je však ještě širší, výše uvedený výčet zemí je nutno doplnit o Maďarskou a Chorvatskou republiku, Černou Horu, Srbsko, Republiku Slovinsko a Bulharsko. Majoritní akcionář pro firmu připravil zakázky v dalších dvou státech Turecké republice a v Saudskoarabském království. Firma OHL ŽS, a.s., oslavila v roce 2012 dvacet let existence akciové společnosti a především šedesát let od založení svého předchůdce státního podniku Železniční stavitelství. Tato dvě významná výročí jsou naším mementem vitae do dalšího působení je tady celek, který vydržel šedesát let, vždy odváděl kvalitní práci, vždy byl solidním partnerem pro investory a pro financující banky, vždy byl dobrým zaměstnavatelem a důvěryhodným sociálním partnerem. Akciová společnost OHL ŽS je tady a udělá vše, aby tuto svoji historickou pozici mezi velkými stavebními firmami udržela, a to nejen v České a Slovenské republice, ale i v dalších zemích. Děkuji všem spolupracovníkům za odvedenou práci. Děkuji obchodním partnerům za jejich korektní přístup k našim společným projektům. In 2012, the Company implemented an internal restructuring with the objective of transforming the long-term established sector-based structure into a territory-based structure. At the end of 2011, the Company had two large sector plants, transportation structures and ground construction, and the management of the Company. During 2012, the Company established a sector-based Railway Plant, Mechanisation and Production Centres plant, management subsequent to centralisation of administration and servicing activities and primarily regional managements in individual countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Russia. Internal changes naturally impact the numbers of employees. The proportion of blue collar and white collar workers changes, the number of employees decreases by approximately 10% in These changes are in line with the policy of the majority owner s representatives in the bodies of the Company maintaining of the position in the Czech Republic and growth in the volume of work abroad. The increase in the share of projects abroad meets the strategic plans of the Company. At the end of 2012, the Company worked on engagements in seven states the Czech Republic, Slovakia, Poland, Azerbaijan, the Russian Federation, Romania and Bosnia Herzegovina. Business representation has even wider coverage additional countries include Hungary, Croatia, Montenegro, Serbia, Slovenia and Bulgaria. The majority shareholder prepared engagements in another two states Turkey and Saudi Arabia. In 2012, the Company celebrated 20 years of the existence of the joint stock company and 60 years from the foundation of its predecessor company Železniční stavitelství state organisation. These two significant anniversaries are our memento vitae for further activities an entity which has operated for 60 years, produced quality work, has always been a solid partner for investors and financing banks, and has always been a good employer and reliable social partner. The Company will do everything to maintain this historical position among large construction companies in the Czech Republic and Slovakia and in other countries. Allow me to express my thanks to our colleagues for the work done. I would like to thank our business partners for their fair approach to our common projects Ing. Michal Štefl předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and the CEO

14 INFORMATION ON THE MANAGEMENT Údaje o osobách s řídicí pravomocí PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS Představenstvo se skládá ze 7 členů, kteří volí ze svých členů předsedu, prvního a druhého místopředsedu. Funkční období členů představenstva je 5 let. Opětovná volba je možná. The Board of Directors is composed of seven members who elect the Chairman, the First Vice-Chairman and the Second Vice-Chairman from among its members. Members of the Board of Directors are elected for a five-year term. Re-election is possible. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady společnosti. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. The Board of Directors is the statutory body of the Company; it directs the Company s activities, acts on behalf of the Company and ensures business management of the Company, including proper book-keeping. A member of the Board of Directors may not also be a member of the Company s Supervisory Board. Members of the Board of Directors are elected and removed by the Supervisory Board of the Company.

15 ÚDAJE O OSOBÁCH S ŘÍDICÍ PRAVOMOCÍ INFORMATION ON THE MANAGEMENT Ing. Michal Štefl předseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Den vzniku funkce předsedy představenstva: Manuel Viciana Pedrosa 1. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v představenstvu: Den vzniku funkce 1. místopředsedy představenstva: Paolo Bee, MBA 2. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Den vzniku funkce 2. místopředsedy představenstva: Václav Bartoněk člen představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Carmen Escribano Guzmán člen představenstva Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v představenstvu: Javier Luis Rodríguez del Val člen představenstva Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v představenstvu: Ing. Tomáš Nossek člen představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Ing. Michal Štefl Chairman of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member from: 1 June 2011 Board of Directors Chairman from: 1 June 2011 Manuel Viciana Pedrosa First Vice Chairman of the Board of Directors Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Board of Directors member from: 1 November 2009 Board of Directors First Vice Chairman from: 15 November 2011 Paolo Bee Second Vice Chairman of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member since: 23 April 2009 Board of Directors Second Vice Chairman from: 23 April 2009 Václav Bartoněk Member of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member since: 20 June 2008 Carmen Escribano Guzmán Member of the Board of Directors Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Board of Directors member since: 20 April 2012 Javier Luis Rodríguez del Val Member of the Board of Directors Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Board of Directors member since: 14 November 2011 Tomáš Nossek Member of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member since: 1 June 2012

16 DOZORČÍ RADA Dozorčí rada má 6 členů. Z tohoto počtu čtyři členy volí valná hromada a dva členy volí zaměstnanci společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let. Opětovná volba je možná. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn. Vyžaduje si informace od představenstva. Je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti. Vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě. Je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady. Kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností. Kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dohlíží na výkon působnosti představenstva. Odvolává a volí členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva. Účastní se valné hromady. Schvaluje úkony představenstva. Přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovanou představenstvem společnosti a o přezkoumání informuje valnou hromadu. Schvaluje všeobecné zásady odměňování zaměstnanců společnosti. Schvaluje přijímání a odvolání a odměňování vedoucích pracovníků společnosti, kteří jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli společnosti. SUPERVISORY BOARD The Supervisory Board consists of six members of which four members are elected by the General Meeting and two members are elected by the Company s employees. Supervisory Board members are elected for a five-year term. Re-election is possible. The Supervisory Board appoints its Chairman from among its members. The Supervisory Board is the supervisory body of the Company and supervises the activities undertaken by the Board of Directors and the business activities of the Company. The Supervisory Board reviews general purpose, special purpose and consolidated financial statements, as well as interim financial statements, if applicable, and the proposed distribution of profit and settlement of a loss and submits its statement to the General Meeting. It shall convene the General Meeting whenever the interests of the Company so require and propose necessary measures at the General Meeting so convened. It shall discuss the business plans of the Company, including financial projections, budgets, organisational structure, and amendments thereto. It shall require relevant information from the Board of Directors. It is allowed to inspect all documents and records related to the Company s activities. It shall issue a statement on the Report on Business Activities of the Company and Report on Assets for the previous year submitted by the Board of Directors to the General Meeting. It is obliged to inform the General Meeting on the findings of its supervisory activities by way of a Report on Supervisory Activities of the Supervisory Board. It shall inspect whether the accounting books of the Company are duly maintained and reflect the actual state of affairs. It shall inspect whether the business activities of the Company are carried out in compliance with legal regulations, the Articles of Association and instructions of the General Meeting. It shall supervise the activities undertaken by the Board of Directors. It shall elect and remove members of the Board of Directors and approve the agreements on discharge of the function for BOD members. It shall attend the General Meeting. It shall approve the activities undertaken by the Board of Directors. It shall review the Report on Relations between the Controlling Entity and the Controlled Entity and on Relations between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the same Controlling Entity prepared by the Board of Directors of the Company and shall inform the General Meeting of the results of the review. It shall approve the general methods of remunerating the Company s employees and approve the hiring, dismissal and remuneration of the Company s managers who directly report to the CEO.

17 ÚDAJE O OSOBÁCH S ŘÍDICÍ PRAVOMOCÍ INFORMATION ON THE MANAGEMENT Francisco Marín Andrés předseda dozorčí rady Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v dozorčí radě: Den vzniku funkce předsedy dozorčí rady: Ignacio Martinez Esteban člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v dozorčí radě: Arturo Agulló Jaramillo člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v dozorčí radě: Ing. Vojtěch Knop-Kostka člen dozorčí rady Pracovní adresa: Politických vězňů 736/1a, Olomouc Den vzniku členství v dozorčí radě: Oldřich Sobol člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v dozorčí radě: Ing. Jaroslav Šandr člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v dozorčí radě: Francisco Marín Andrés Chairman of the Supervisory Board Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Supervisory Board member from: 20 June 2008 Supervisory Board Chairman since: 8 July 2008 Ignacio Martinez Esteban Member of the Supervisory Board Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Supervisory Board member since: 6 April 2011 Arturo Agulló Jaramillo Member of the Supervisory Board Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Supervisory Board member since: 1 October 2011 Vojtěch Knop-Kostka Member of the Supervisory Board Work address: Politických vězňů 736/1a, Olomouc Supervisory Board member since: 20 June 2008 Oldřich Sobol Member of the Supervisory Board Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Supervisory Board member since: 28 January 2013 Jaroslav Šandr Member of the Supervisory Board Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Supervisory Board member since: 1 October 2008

18 VEDENÍ SPOLEČNOSTI V roce 2012 došlo k zásadní změně v organizačním uspořádání celé společnosti OHL ŽS, a.s., a to jako výsledek projektu reorganizace zahájeného ve 2. pololetí roku 2011 v přímé návaznosti na aktivity Skupiny OHL. Smyslem této reorganizace byla optimalizace využití lidského a technického potenciálu ve všech stavebních činnostech na globální úrovni s předpokladem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a posílení její možnosti realizovat projekty zcela nového rozsahu a šíře prací. Cílem je využití všech možností, které nám členství ve Skupině nabízí spolu se sdílením a maximalizací využití všech zdrojů rozprostřených napříč celou Skupinou, a to ve všech stavebních i podpůrných činnostech. Prakticky to znamená, že předchozí oborové členění společnosti přešlo od ledna 2012 na členění teritoriální. Výjimku zde tvoří pouze závod Železnice a závod Mechanizace a produkční centra. Současně byly centralizovány všechny řídicí a podpůrné procesy a činnosti. COMPANY MANAGEMENT In 2012, the organisational structure of the Company significantly changed as a result of the reorganisation project initiated in the second half of 2011 in direct continuation of activities of the OHL Group. The purpose of this reorganisation was to optimise the use of the human and technical potential in all construction activities on a global scale with an anticipated increase in the competitiveness of the Company and strengthening of its possibility to implement projects of an entirely-new scope. The aim is to use all the possibilities of membership in the Group available to OHL ŽS, a.s. together with the sharing and maximum utilisation of all resources across the Group in all construction and support activities. From a practical point of view, this reorganisation project means that the current sector-based organisation was changed into a territory-based system in January The only exception is the Railway Plant and the Mechanisation and Production Centres Plant. Concurrently, all management and supporting processes and activities were centralised.

19 ÚDAJE O OSOBÁCH S ŘÍDICÍ PRAVOMOCÍ INFORMATION ON THE MANAGEMENT V čele společnosti stojí generální ředitel, který přímo řídí: odborné ředitele, kterými jsou finanční ředitel obchodní a technický ředitel The head of the Company is the Chief Executive Officer, who directly manages: Professional Directors as follows Chief Financial Officer Sales and Technology Director výkonné ředitele, kterými jsou a) v rámci územního principu výkonný ředitel závodu Železnice výkonný ředitel závodu Mechanizace a produkční centra výkonný ředitel závodu Zóna ČR výkonný ředitel závodu Zóna Zahraničí výkonný ředitel závodu Zóna Rusko Executive Directors as follows a) with respect to the territorial principle Railway Plant Executive Director Executive Director of the Mechanisation and Production Centres Plant Executive Director for the Region of the Czech Republic Executive Director for Foreign Countries Executive Director for the Region of Russia b) v rámci zahraničního působení pět teritorií výkonný ředitel teritoria Slovensko a Maďarsko výkonný ředitel teritoria Kavkaz výkonný ředitel teritoria Polsko výkonný ředitel teritoria Balkán_D výkonný ředitel teritoria Balkán_G Generální ředitel, odborní ředitelé a výkonní ředitelé tvoří vrcholové vedení, které spolurozhoduje o strategických a koncepčních cílech a politice řízení akciové společnosti. Jsou odpovědní za rozvíjení aktivit (v oblastech oborů jejich podnikání) schopných konkurence a prosazení se nejen na tuzemském, ale především na zahraničním stavebním trhu. Při řízení společnosti byl uplatňován Integrovaný Systém Řízení (ISŘ) založený na systémech řízení: kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9 001, environmentu (EMS) dle ČSN EN ISO , rozšířeného (v úrovni závodů) o Program EMAS, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (MBP) dle ČSN OHSAS , podporovaného programem Bezpečný podnik, bezpečnosti informací (MBI) dle ČSN / IEC , údržby nákladních kolejových vozidel (ECM) dle Nařízení EU 445/2011. Společnost splňuje veškeré náležitosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a je zaregistrován v Programu EMAS pod registračním číslem CZ b) five regions (territories) as part of international activities Executive Director for the Region of Slovakia and Hungary Executive Director for the Region of Caucasus Executive Director for the Region of Poland Executive Director for the Region of the Balkans_D Executive Director for the Region of the Balkans_G Senior management of the Company consists of the Chief Executive Officer, Professional Directors and Executive Directors. Senior management decides on the strategic and conceptual goals and the policies and management of a joint stock company. They are responsible for developing competitive activities (in their business field), which allow one to penetrate local and primarily foreign markets. The Company was managed using the Integrated Management System (IMS) based on the following systems: Quality Management System (QMS) according to ČSN EN ISO 9 001, Environmental Management System (EMS) according to ČSN EN ISO , extended to include (on the level of plants) the EMAS program, Occupational Health and Safety according to ČSN OHSAS , supported by the Safe Company program, Information Safety according to ČSN / IEC , Railway Wagon Maintenance (ECM) according to Regulation EU 445/2011. The Company complies with all requirements of the Regulations of the European Parliament and of the Council allowing voluntary participation of organisations in a Community eco-management and audit scheme in terms of environmental protection and is registered in the EMAS Programme under registration number CZ

20

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 1 OBSAH CONTENTS 2 Základní údaje o společnosti General Information 004 3 Historie společnosti History of the Company 007 4 Slovo

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU CZECH REPUBLIC CANADA USA MEXICO SPAIN ALGIERS QUATAR TURKEY ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazována dle

Více

Výroční zpráva 2010 Annual report 2010

Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazovaná dle CAS nebyla auditována. Unless specified otherwise hereinafter, the values are

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 01 Základní údaje o společnosti General Information 002 02 Významné momenty roku 2007 a 2008 do uzávěrky výroční zprávy Significant Moments of 2007 And 2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 002 TRŽBY SPOLEČNOSTI OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů);

2. Volba orgánů mimořádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů); OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. Sídlo: Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00 IČ: 24215171 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Vlastnická struktura českých stavebních společností

Vlastnická struktura českých stavebních společností Vlastnická struktura českých stavebních společností 126MPO - Management podniku Bc. Jan Veleba Právní formy vlastnictví podniku a) podniky jednotlivce (živnosti) b) obchodní společnosti (osobní) c) obchodní

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005

Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents 1 Základní údaje o společnosti 002 General Information 2 Historie společnosti 005 History of the Company 3 Slovo předsedy představenstva

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací

Indexy cen výrobců - duben 2014. Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Indexy cen výrobců - duben 214 Ceny výrobců meziročně klesly s výjimkou cen stavebních prací Meziměsíčně klesly ceny zemědělských výrobců o,1 %, ceny tržních služeb se zvýšily o,4 % a stavebních prací

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT //

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT obsah // content Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o Společnosti 5 Statutární orgány 7 Organizační struktura 15 Údaje

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of

GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of GCP Limited 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL, Channel Islands, Managing General Partner investičního fondu / of Genesis Private Equity Fund II L.P 1 Royal Plaza, Royal Avenue,

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul

Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů. 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Projekty v Turecku financované z předvstupních evropských fondů 2010 Miroslav Kelnar CzechTrade Istanbul Spolupracující organizace 3 Implementace programů Evropské Unie IPA Coordination and Implementation

Více

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC Lecturer: Bohumil Pokorný České dráhy, a.s., www.cd.cz EXISTING CONDITIONS The Czech Republic needs quality and fast railway traffic conection with the other countries

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ

DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ 16. 5. 213 DALŠÍ POKLES CEN ROPNÝCH PRODUKTŮ Indexy cen výrobců duben 213 Meziměsíčně se snížily ceny zemědělských výrobců o 1,6 %, ceny průmyslových výrobců o,5 % a ceny stavebních prací o,1 %. Ceny tržních

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Alianční strategie: zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS. Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001

Alianční strategie: zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS. Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001 : zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001 České stavebnictví V roce 2000 objem trhu 230 mld. Kč 200 000 zaměstnanců 10 firem s více než 1000 zaměstnanci

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více