VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 CONTENTS Obsah 2012 Základní údaje o společnosti General Information about the Company 004 Aktivity v oblasti životního prostředí Environmental Activities 046 Historie společnosti The Company s History 008 Slovo předsedy představenstva Statement of the Chairman of the Board of Directors 010 Předpokládáný vývoj Expected Development 049 Obchodní činnost a cíle Business Activities and Goals 050 Údaje o osobách s řídicí pravomocí Information on the Management 012 Zpráva nezávislého auditora Independent Auditor s Report 056 Organizační struktura Organisational Structure 019 Organizační složky Business Units 020 Vyjádření dozorčí rady Statement of the Supervisory Board 060 Odpovědnost za sestavení výroční zprávy Responsibility for the Preparation of the Annual Report 061 Zpráva představenstva společnosti Report of the Company s Board of Directors 028 Roční nekonsolidovaná účetní závěrka Annual Unconsolidated Financial Statements 063 Tržby společnosti Company s Sales 036 Roční konsolidovaná účetní závěrka Annual Consolidated Financial Statements 124 Informace o cenných papírech Information on Securities 043 Zpráva o vztazích Report on Relations 189 Investiční činnost Investment Activities 044 Seznam vybraných pojmů a zkratek List of Selected Terms and Abbreviations 200

6 GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY Základní údaje o společnosti Obchodní firma společnosti OHL ŽS, a.s. Sídlo společnosti Burešova 938/17 Brno, Veveří PSČ: Společnost zapsána Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně Oddíl B, vložka 695 Založení společnosti Společnost byla založena rozhodnutím zakladatele Federálního fondu národního majetku se sídlem v Praze 7, nábřeží kpt. Jaroše 1000, dne Původní název společnosti při jejím založení byl Železniční stavitelství Brno, a.s. Z rozhodnutí společnosti došlo ke změně názvu na ŽS Brno, a.s. a změna byla povolena usnesením Okresního soudu Brno-venkov zn.: Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140 ze dne Toto usnesení nabylo právní moci dne Dne přijala mimořádná valná hromada společnosti usnesení o změně obchodní firmy společnosti na OHL ŽS, a.s. Tato změna je platná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému došlo dne Právní předchůdce Železniční stavitelství Brno, státní podnik založen v roce 1952 IČ DIČ CZ Základní kapitál Základní kapitál společnosti je ve výši ,- Kč. Základní kapitál je plně splacen. Základní kapitál je rozdělen do kusů akcií znějících na jméno. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1 000,- Kč. ISIN: CS Business Name OHL ŽS, a.s. Registered Office Burešova 938/17 Brno, Veveří Postcode: Company s Registration Commercial Register held at the Regional Court in Brno Section B, Insert 695 Company s Incorporation The Company was incorporated upon the decision of the founder the Federal National Property Fund, with its registered office at Nábřeží kpt. Jaroše 1000, Prague 7, on 31 March Upon its incorporation, the original business name of the Company was Železniční stavitelství Brno, a.s. The name was changed to ŽS Brno, a.s. upon the Company s resolution and the change was approved by a resolution of the District Court in Brno-venkov No. Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140, dated 22 April This resolution came into legal force on 23 April On 20 March 2006, the extraordinary general meeting of the Company approved the change in the Company s name to OHL ŽS, a.s. This change has been effective since it was entered into the Register of Companies on 27 March Legal Predecessor Železniční stavitelství Brno, státní podnik (state enterprise), formed in Company Registration Number Tax Registration Number CZ Share Capital The Company s share capital amounts to CZK 486,463 thousand. The share capital is paid up in full. The registered capital is divided into 486,463 registered shares. The shares have been issued in the book entry form. The nominal value of each share is CZK 1 thousand. ISIN: CS

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION Ve smyslu ustanovení 66 a) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je společnost součástí koncernu, a to jak z titulu své pozice jako osoby ovládané, tak i z pozice osoby ovládající. V souladu s ustanovením odstavce 9 citovaného paragrafu byla zpracována Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, která je přílohou této výroční zprávy. Pursuant to Section 66 (a) of the Commercial Code No. 513/1991 Coll., as amended, the Company is part of the group in the position of both a controlled and controlling entity. In accordance with Paragraph 9 of the above-mentioned Section of the Commercial Code, a Report on Relations between the Controlling and Controlled Entity and Relations Between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the Same Controlling Entity was prepared and is attached as an appendix hereto. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI DLE ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU provozování drážní dopravy provozování dráhy-vlečky zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů kabelová vedení s optickými vlákny distribuce elektřiny hornická činnost v rozsahu podle ust. 2 zák. č. 61/1988Sb. v platném znění: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání výhradních nerostů, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvolů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) f) zvláštní zásahy do zemské kůry g) zajišťování a likvidace starých důlních děl činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle 3 zák. 61/1988 Sb. v platném znění: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, b) těžba písku v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžkou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, COMPANY S BUSINESS ACTIVITIES AS REGISTERED IN THE REGISTER OF COMPANIES Railway transportation Operation of railway sidings Installation, maintenance and service of unified telecommunication network equipment as follows: Local network telecommunication cabling, including connecting cable sets Fibre cabling Electricity distribution Mining in the extent stipulated under Section 2 of Act No. 61/1988 Coll., as amended by Act No. 542/1991 Coll.: a) Prospecting and exploration of reserved mineral deposits, b) Opening, development and mining of reserved minerals, c) Establishing, maintaining and closing of mines and quarries, d) Processing and refining of minerals in connection with the mining thereof, e) Establishing and operating of refuse heaps, waste rock disposal areas and sludge areas in activities defined under a) to d), f) Special interventions in earth crust, g) Waling and liquidation of old mines and quarries. Mining-type activities in the extent stipulated by Section 3 of Act of the Czech National Council No. 61/1988 Coll., as amended: a) Mining of non-reserved mineral deposits, including processing and refining of minerals in connection with the mining thereof, and prospecting and exploration of non-reserved mineral deposits, b) Sand mining in in water courses and gravel using floating machinery, including the processing and refining of this raw material in connection with the mining thereof, except

8 c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3 h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny obchod s elektřinou provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu: zařízení elektrická: a) elektrické sítě a elektrické rozvody drah, b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah, c) trakční napájecí a spínací stanice, d) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení, e) elektrická zařízení drážních vozidel, f) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky, g) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy, h) zkušebny elektrických zařízení drah Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny Zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů truhlářství, podlahářství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů zámečnictví, nástrojařství obráběčství projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřických činností montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pokrývačství, tesařství zednictví výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení klempířství a oprava karoserií for the removal of bottom deposits in the maintenance of watercourses, c) Work to ensure the stability of underground spaces (underground reclamation works) d) Work to make caves accessible and to maintain them in a safe condition, e) Earth moving work carried out using machinery and explosives, if more than 100,000 m 3 of debris is moved at one site, with the exception of building foundation work, f) Drilling of wells of more than 30 m depth for purposes other than the activities set out in Sections 2 and 3; h) Work to make old or abandoned mines accessible and to maintain them in a safe condition, i) Underground work involving mine and well digging, shaft and tunnel digging as well as the creation of underground spaces exceeding 300 m 3 of debris. Electricity trading Technical inspections and testing of certain railway, tram and trolleybus technological electric equipment as follows: Electrical equipment: a) Railway electrical networks and electrical distribution systems; b) Railway electrical distribution facilities and electrical stations; c) Traction, supply and switching stations; d) Electrical equipment supplied from the traction system; e) Electrical equipment of railway cars; f) Railway power equipment for safety, communication, fire, signalling and computer technology; g) Spare sources of electric energy for the railway operation h) Testing rooms for electrical railway equipment. Equipment for protection against the effects of atmospheric and static electricity Equipment for protection against the negative effects of traction back-current Joinery and flooring Repairs of other vehicles and working tools Locksmithing and toolmaking Machining Construction engineering design Land survey work Installation, repairs, revision and testing of gas equipment and filling containers with gas Installation, repairs, revisions and testing of electrical devices Hazardous waste management activities Production, trade and services not included in Appendices 1 3 to the Trade Licensing Act Roofing and carpentry Masonry Production, installation, repairs of electrical machinery and equipment and electronic and telecommunication devices Tinsmithing and vehicle bodywork repairs

9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče izolatérství opravy silničních vozidel provádění trhacích prací poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob provádění staveb, jejich změn a odstraňování vedení účetnictví, vedení daňové evidence malířství, lakýrnictví a natěračství Vodoinstalatérství, topenářství Hlavní činností společnosti jsou komplexní dodávky stavebních prací v oboru drážních staveb, silničních a inženýrských staveb, pozemních staveb a sanací. Road transportation freight transportation operated by vehicles or sets of vehicles with a maximum allowable weight above 3.5 t if they are intended for the transportation of animals or objects, personal transportation operated by vehicles intended for the transportation of more than 9 persons, including the driver freight transportation operated by vehicles or sets of vehicles with a maximum allowable weight above 3.5 t if they are intended for the transportation of animals or objects, personal transportation operated by vehicles intended for the transportation of no more than 9 persons, including the driver Production and installation of insulation Repairs of road vehicles Blasting Provision of technical services for the protection of persons and property Construction, alteration and removal of structures Bookkeeping and keeping of tax records Painting and varnishing Installation and service of plumbing and heating systems The Company s main activities consist of the comprehensive supply of construction work in the field of railway structures, road and engineering structures, ground structures and reclamation works. OBOROVÁ STRUKTURA TRŽEB SALES STRUCTURE BROKEN DOWN ACCORDING TO INDIVIDUAL SECTORS (mil. Kč CZK million) drážní stavby railway structures Inženýrské stavby a silnice engineering structures and road pozemní stavby ground structures nestavební produkce other production drážní stavby railway structures inženýrské stavby a silnice engineering structures and road pozemní stavby ground structures nestavební produkce other production

10 THE COMPANY S HISTORY Historie společnosti Akciová společnost OHL ŽS je přímým nástupcem státního podniku Železniční stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a v roce 2012 tedy oslavil 60 let své činnosti. Základním posláním podniku bylo zajišťovat stavební práce pro tehdejší Československé státní dráhy tedy výstavbu, rekonstrukce a opravy železničních tratí a budov. V roce 1971 byl podnik začleněn do výrobně-hospodářské jednotky Železničné stavebníctvo se sídlem v Bratislavě. Uprostřed roku 1991 byla tato jednotka zrušena a po devíti měsících fungování samostatného podniku byl státní podnik Železniční stavitelství Brno ke dni 1. dubnu 1992 transformován na akciovou společnost. Ta po ukončení první vlny kupónové privatizace získala své první vlastníky. V roce 1992 měla společnost okolo vlastníků, v současné době má 519 akcionářů. Majoritním vlastníkem je velká španělská stavební Skupina OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.), která vlastní 97,71 % akcií OHL ŽS, a.s. částečně přímo a hlavně prostřednictvím české stavební společnosti ŽPSV a.s. OHL ŽS, a joint stock company, is the direct successor of the state enterprise Železniční stavitelství Brno. This enterprise was established in 1952 and it celebrated its 60th anniversary in The principal business objectives thereof were the construction, repair and modernisation of both railway tracks and buildings for the then Czechoslovak State Railways. In 1971, the enterprise became a part of the production and economic unit Železničné stavebníctvo, with its registered office in Bratislava. In mid-1991, the unit was dissolved and Železniční stavitelství Brno operated as an independent state enterprise for the period of nine months. As of 1 April 1992, the state enterprise was transformed into a joint stock company, which, after the completion of the first wave of the voucher privatisation, acquired its first owners. In 1992, the Company had approximately 4,200 owners. Currently, there are 519 shareholders. The large Spanish construction group, OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.), is the majority owner of the Company, holding, partly directly and partly through the Czech construction company ŽPSV a.s., 97.71% of the stock of OHL ŽS, a.s. VÝNOSY PODLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ NEAUDITOVÁNO SALES ACCORDING TO CZECH ACCOUNTING STANDARDS UNAUDITED (mil. Kč CZK million)

11 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY Vnitřní organizace společnosti zaznamenala od doby privatizace bouřlivý rozvoj. Od 35 podnikatelských středisek ( ) přes 17 divizí ( ) a čtyři závody ( ) fungovala až do konce roku 2011 struktura obsluhy dvou velkých segmentů trhu dopravních staveb a pozemních staveb. Toto seskupení bylo začátkem roku 2012 nahrazeno regionální strukturou s jedinou výjimkou celosvětového působení závodu Železnice. Bouřlivý byl i obchodní vývoj společnosti. V roce 1992 zde byla stavební společnost s ročním obratem okolo 0,5 mld. Kč, v současné době je OHL ŽS, a.s. pátou největší stavební firmou v České republice. Společnost působila v roce 2012 s různou aktuální intenzitou stavební činnosti v deseti zemích. Podle dříve aplikovaných českých účetních standardů přesáhla v tomto roce produkce 10,8 miliardy Kč. Tržby podle mezinárodních účetních standardů přesahují 8,8 miliard Kč. The Company has undergone a large-scale internal reorganisation since its privatisation: from 35 business centres ( ) through 17 divisions ( ) and four plants ( ) until the end of 2011, the structure provided services to two large market segments transport structures and ground structures. At the beginning of 2012, this organisation structure was replaced by a territory-based organisational structure with the sole exception of the worldwide activities of the Railway Plant. The Company s development was also dramatic from a sales perspective. In 1992, it was a construction company with an annual turnover of about CZK 0.5 billion. Currently, OHL ŽS a.s. is the fifth largest construction company in the Czech Republic. In 2012, the Company operated in ten countries with different construction work intensity. According to previously-applied Czech Accounting Standards, the Company s production exceeded CZK 10.8 billion this year. According to International Financial Reporting Standards, its production exceeds CZK 8.8 billion VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI OHL ŽS, A.S. OWNERSHIP STRUCTURE OF OHL ŽS, A.S. Obrascón Huarte Lain, S.A. Španělsko Spain 100,0 % Obrascón Huarte Lain Construcción Internacional, S.L. Španělsko Spain 100,0 % OHL Central Europe, a.s. 88,63 % 1,323 % ŽPSV a.s. drobní akcionáři minority shareholders 1,19 % 0,003 % 96,52 % OHL ŽS, a.s. 2,29 %

12 STATEMENT OF MICHAL ŠTEFL CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CEO Slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Michala Štefla Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, jako každoročně máte v rukou obraz práce jedné z největších českých stavebních firem, práce všech zaměstnanců a managementu, která je zejména výsledkem řídící činnosti statutárního orgánu společnosti. Tento rok patří k těm, které si vyžádaly značné úsilí na dosažení ekonomicky alespoň průměrných výsledků. Hospodaření společnosti, stejně tak jako dalších firem působících v oboru, bylo silně ovlivněno úspornými opatřeními jednotlivých vlád v celém středoevropském prostoru. Propad stavebního trhu v České republice z let pokračoval i v roce 2012, i když se po třech letech znovu začaly tendrovat nové projekty v oboru dopravních staveb. Společnosti se podařilo zastavit trend snižování objemu tržeb z 12 miliard v roce 2009 přes 10 miliard v roce 2010 na 9 miliard v roce Na této úrovni byl v roce 2012 objem výnosů stabilizován. Významně se změnila oborová struktura tržeb. Celých 20 let byly základní oblastí firemního podnikání práce v dopravních stavbách, a to především v železničním stavitelství. V roce 2012 byly největší tržby odvedeny v oborech pozemního stavitelství, zejména v resortech školství, zdravotnictví a kultury. K nim se provedenými objemy prací přiřazují vodohospodářské objekty vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod. Přes problémy v oblasti obchodu se podařilo udržet trend nárůstu dostatečné zásoby práce. Na konci roku 2011 měla firma v zásobě práce 13,3 mld. korun, na konci roku 2012 bylo v zásobě již 15,8 miliardy. Současná zásoba práce dosahuje v Česku a v zahraničí skoro stejných hodnot. I přes zhoršení ekonomických výsledků se podařilo udržet finanční stabilitu společnosti. Trendy, nastavené vydáním obligací v roce 2005, trvají ve společnosti i po splacení této 420milionové emise v roce Firma je pro finanční sektor spolehlivým partnerem, který plní všechny závazky. Dear Shareholders, Dear Business Partners, Dear Colleagues, As every year, I have the pleasure to present to you one of the largest construction companies, and the work of all employees and management, which primarily results from the management activities of the statutory body of the Company. This year required considerable efforts to achieve even average economic results. The operations of the Company, as with other companies active in the construction segment, were significantly impacted by austerity measures of individual governments in the Eastern European region. The decline in the Czech construction market from continued in 2012; however, tenders for new projects in transportation construction started to appear after three years. The Company managed to stop the trend of declining sales from CZK 12 billion in 2009, CZK 10 billion in 2010 to CZK 9 billion in The sales stabilised at this level in The sector structure of sales changed significantly. For twenty years, the principal business activities of the Company included transportation construction, primarily railway construction. In 2012, the Company recorded most significant volume of sales in ground construction, specifically in schools, healthcare and culture. Similar volumes of sales were recorded in water management structures water pipelines, sewerage systems and waste water treatment plants. Although there were commercial problems, the Company managed to maintain the trend of increasing the sufficient contracted work level. At the end of 2011, the contracted work amounted to CZK 13.3 billion. At the end of 2012, the contracted work amounted to CZK 15.8 billion. The current contracted work in the Czech Republic and abroad is at the same level. Although the economic results worsened, the Company maintained its financial stability. Trends set through the issue of bonds in 2005 continue after the repayment of the CZK 420 million issue in The Company is a reliable partner for the financial sector that settles its payables.

13 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA STATEMENT O THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS V roce 2012 probíhala ve společnosti vnitřní restrukturalizace s cílem přeměnit dlouhodobě zavedenou oborovou organizační strukturu na strukturu oblastní. Na konci roku 2011 měla firma dva velké oborové závody, Dopravní stavby a Pozemní stavitelství, doplněné ředitelstvím společnosti. Během roku 2012 byl zřízen oborový závod Železnice, obslužná struktura závodu Mechanizace a produkční centra, ředitelství po provedené centralizaci správních a obslužných činností a především oblastní ředitelství v jednotlivých státech střední a východní Evropy, na Kavkaze a v Rusku. Vnitřní změny mají samozřejmě dopad i na stavy zaměstnanců. Mění se poměr dělnických a technicko-hospodářských profesí, snižují se počty zaměstnanců za rok 2012 ubylo asi 10 %. Tyto změny jsou v souladu s politikou zástupců majoritního vlastníka v orgánech společnosti udržení pozice společnosti v České republice a růst objemu prací v zahraničí. Nárůst podílu projektů v zahraničí plní strategické plány společnosti. Ke konci roku 2012 realizovala firma zakázky v sedmi státech, a sice v České republice, Slovenské republice, Polské republice, Ázerbájdžánské republice, Ruské federaci, Rumunsku a Bosně a Hercegovině. Obchodní působení je však ještě širší, výše uvedený výčet zemí je nutno doplnit o Maďarskou a Chorvatskou republiku, Černou Horu, Srbsko, Republiku Slovinsko a Bulharsko. Majoritní akcionář pro firmu připravil zakázky v dalších dvou státech Turecké republice a v Saudskoarabském království. Firma OHL ŽS, a.s., oslavila v roce 2012 dvacet let existence akciové společnosti a především šedesát let od založení svého předchůdce státního podniku Železniční stavitelství. Tato dvě významná výročí jsou naším mementem vitae do dalšího působení je tady celek, který vydržel šedesát let, vždy odváděl kvalitní práci, vždy byl solidním partnerem pro investory a pro financující banky, vždy byl dobrým zaměstnavatelem a důvěryhodným sociálním partnerem. Akciová společnost OHL ŽS je tady a udělá vše, aby tuto svoji historickou pozici mezi velkými stavebními firmami udržela, a to nejen v České a Slovenské republice, ale i v dalších zemích. Děkuji všem spolupracovníkům za odvedenou práci. Děkuji obchodním partnerům za jejich korektní přístup k našim společným projektům. In 2012, the Company implemented an internal restructuring with the objective of transforming the long-term established sector-based structure into a territory-based structure. At the end of 2011, the Company had two large sector plants, transportation structures and ground construction, and the management of the Company. During 2012, the Company established a sector-based Railway Plant, Mechanisation and Production Centres plant, management subsequent to centralisation of administration and servicing activities and primarily regional managements in individual countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Russia. Internal changes naturally impact the numbers of employees. The proportion of blue collar and white collar workers changes, the number of employees decreases by approximately 10% in These changes are in line with the policy of the majority owner s representatives in the bodies of the Company maintaining of the position in the Czech Republic and growth in the volume of work abroad. The increase in the share of projects abroad meets the strategic plans of the Company. At the end of 2012, the Company worked on engagements in seven states the Czech Republic, Slovakia, Poland, Azerbaijan, the Russian Federation, Romania and Bosnia Herzegovina. Business representation has even wider coverage additional countries include Hungary, Croatia, Montenegro, Serbia, Slovenia and Bulgaria. The majority shareholder prepared engagements in another two states Turkey and Saudi Arabia. In 2012, the Company celebrated 20 years of the existence of the joint stock company and 60 years from the foundation of its predecessor company Železniční stavitelství state organisation. These two significant anniversaries are our memento vitae for further activities an entity which has operated for 60 years, produced quality work, has always been a solid partner for investors and financing banks, and has always been a good employer and reliable social partner. The Company will do everything to maintain this historical position among large construction companies in the Czech Republic and Slovakia and in other countries. Allow me to express my thanks to our colleagues for the work done. I would like to thank our business partners for their fair approach to our common projects Ing. Michal Štefl předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and the CEO

14 INFORMATION ON THE MANAGEMENT Údaje o osobách s řídicí pravomocí PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS Představenstvo se skládá ze 7 členů, kteří volí ze svých členů předsedu, prvního a druhého místopředsedu. Funkční období členů představenstva je 5 let. Opětovná volba je možná. The Board of Directors is composed of seven members who elect the Chairman, the First Vice-Chairman and the Second Vice-Chairman from among its members. Members of the Board of Directors are elected for a five-year term. Re-election is possible. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady společnosti. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. The Board of Directors is the statutory body of the Company; it directs the Company s activities, acts on behalf of the Company and ensures business management of the Company, including proper book-keeping. A member of the Board of Directors may not also be a member of the Company s Supervisory Board. Members of the Board of Directors are elected and removed by the Supervisory Board of the Company.

15 ÚDAJE O OSOBÁCH S ŘÍDICÍ PRAVOMOCÍ INFORMATION ON THE MANAGEMENT Ing. Michal Štefl předseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Den vzniku funkce předsedy představenstva: Manuel Viciana Pedrosa 1. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v představenstvu: Den vzniku funkce 1. místopředsedy představenstva: Paolo Bee, MBA 2. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Den vzniku funkce 2. místopředsedy představenstva: Václav Bartoněk člen představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Carmen Escribano Guzmán člen představenstva Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v představenstvu: Javier Luis Rodríguez del Val člen představenstva Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v představenstvu: Ing. Tomáš Nossek člen představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Ing. Michal Štefl Chairman of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member from: 1 June 2011 Board of Directors Chairman from: 1 June 2011 Manuel Viciana Pedrosa First Vice Chairman of the Board of Directors Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Board of Directors member from: 1 November 2009 Board of Directors First Vice Chairman from: 15 November 2011 Paolo Bee Second Vice Chairman of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member since: 23 April 2009 Board of Directors Second Vice Chairman from: 23 April 2009 Václav Bartoněk Member of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member since: 20 June 2008 Carmen Escribano Guzmán Member of the Board of Directors Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Board of Directors member since: 20 April 2012 Javier Luis Rodríguez del Val Member of the Board of Directors Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Board of Directors member since: 14 November 2011 Tomáš Nossek Member of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member since: 1 June 2012

16 DOZORČÍ RADA Dozorčí rada má 6 členů. Z tohoto počtu čtyři členy volí valná hromada a dva členy volí zaměstnanci společnosti. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let. Opětovná volba je možná. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Projednává podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů, rozpočtů, organizační struktury a jejich změn. Vyžaduje si informace od představenstva. Je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti. Vyjadřuje se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě. Je povinna seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady. Kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností. Kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dohlíží na výkon působnosti představenstva. Odvolává a volí členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva. Účastní se valné hromady. Schvaluje úkony představenstva. Přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou zpracovanou představenstvem společnosti a o přezkoumání informuje valnou hromadu. Schvaluje všeobecné zásady odměňování zaměstnanců společnosti. Schvaluje přijímání a odvolání a odměňování vedoucích pracovníků společnosti, kteří jsou přímo podřízeni generálnímu řediteli společnosti. SUPERVISORY BOARD The Supervisory Board consists of six members of which four members are elected by the General Meeting and two members are elected by the Company s employees. Supervisory Board members are elected for a five-year term. Re-election is possible. The Supervisory Board appoints its Chairman from among its members. The Supervisory Board is the supervisory body of the Company and supervises the activities undertaken by the Board of Directors and the business activities of the Company. The Supervisory Board reviews general purpose, special purpose and consolidated financial statements, as well as interim financial statements, if applicable, and the proposed distribution of profit and settlement of a loss and submits its statement to the General Meeting. It shall convene the General Meeting whenever the interests of the Company so require and propose necessary measures at the General Meeting so convened. It shall discuss the business plans of the Company, including financial projections, budgets, organisational structure, and amendments thereto. It shall require relevant information from the Board of Directors. It is allowed to inspect all documents and records related to the Company s activities. It shall issue a statement on the Report on Business Activities of the Company and Report on Assets for the previous year submitted by the Board of Directors to the General Meeting. It is obliged to inform the General Meeting on the findings of its supervisory activities by way of a Report on Supervisory Activities of the Supervisory Board. It shall inspect whether the accounting books of the Company are duly maintained and reflect the actual state of affairs. It shall inspect whether the business activities of the Company are carried out in compliance with legal regulations, the Articles of Association and instructions of the General Meeting. It shall supervise the activities undertaken by the Board of Directors. It shall elect and remove members of the Board of Directors and approve the agreements on discharge of the function for BOD members. It shall attend the General Meeting. It shall approve the activities undertaken by the Board of Directors. It shall review the Report on Relations between the Controlling Entity and the Controlled Entity and on Relations between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the same Controlling Entity prepared by the Board of Directors of the Company and shall inform the General Meeting of the results of the review. It shall approve the general methods of remunerating the Company s employees and approve the hiring, dismissal and remuneration of the Company s managers who directly report to the CEO.

17 ÚDAJE O OSOBÁCH S ŘÍDICÍ PRAVOMOCÍ INFORMATION ON THE MANAGEMENT Francisco Marín Andrés předseda dozorčí rady Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v dozorčí radě: Den vzniku funkce předsedy dozorčí rady: Ignacio Martinez Esteban člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v dozorčí radě: Arturo Agulló Jaramillo člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v dozorčí radě: Ing. Vojtěch Knop-Kostka člen dozorčí rady Pracovní adresa: Politických vězňů 736/1a, Olomouc Den vzniku členství v dozorčí radě: Oldřich Sobol člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v dozorčí radě: Ing. Jaroslav Šandr člen dozorčí rady Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v dozorčí radě: Francisco Marín Andrés Chairman of the Supervisory Board Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Supervisory Board member from: 20 June 2008 Supervisory Board Chairman since: 8 July 2008 Ignacio Martinez Esteban Member of the Supervisory Board Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Supervisory Board member since: 6 April 2011 Arturo Agulló Jaramillo Member of the Supervisory Board Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Supervisory Board member since: 1 October 2011 Vojtěch Knop-Kostka Member of the Supervisory Board Work address: Politických vězňů 736/1a, Olomouc Supervisory Board member since: 20 June 2008 Oldřich Sobol Member of the Supervisory Board Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Supervisory Board member since: 28 January 2013 Jaroslav Šandr Member of the Supervisory Board Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Supervisory Board member since: 1 October 2008

18 VEDENÍ SPOLEČNOSTI V roce 2012 došlo k zásadní změně v organizačním uspořádání celé společnosti OHL ŽS, a.s., a to jako výsledek projektu reorganizace zahájeného ve 2. pololetí roku 2011 v přímé návaznosti na aktivity Skupiny OHL. Smyslem této reorganizace byla optimalizace využití lidského a technického potenciálu ve všech stavebních činnostech na globální úrovni s předpokladem zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a posílení její možnosti realizovat projekty zcela nového rozsahu a šíře prací. Cílem je využití všech možností, které nám členství ve Skupině nabízí spolu se sdílením a maximalizací využití všech zdrojů rozprostřených napříč celou Skupinou, a to ve všech stavebních i podpůrných činnostech. Prakticky to znamená, že předchozí oborové členění společnosti přešlo od ledna 2012 na členění teritoriální. Výjimku zde tvoří pouze závod Železnice a závod Mechanizace a produkční centra. Současně byly centralizovány všechny řídicí a podpůrné procesy a činnosti. COMPANY MANAGEMENT In 2012, the organisational structure of the Company significantly changed as a result of the reorganisation project initiated in the second half of 2011 in direct continuation of activities of the OHL Group. The purpose of this reorganisation was to optimise the use of the human and technical potential in all construction activities on a global scale with an anticipated increase in the competitiveness of the Company and strengthening of its possibility to implement projects of an entirely-new scope. The aim is to use all the possibilities of membership in the Group available to OHL ŽS, a.s. together with the sharing and maximum utilisation of all resources across the Group in all construction and support activities. From a practical point of view, this reorganisation project means that the current sector-based organisation was changed into a territory-based system in January The only exception is the Railway Plant and the Mechanisation and Production Centres Plant. Concurrently, all management and supporting processes and activities were centralised.

19 ÚDAJE O OSOBÁCH S ŘÍDICÍ PRAVOMOCÍ INFORMATION ON THE MANAGEMENT V čele společnosti stojí generální ředitel, který přímo řídí: odborné ředitele, kterými jsou finanční ředitel obchodní a technický ředitel The head of the Company is the Chief Executive Officer, who directly manages: Professional Directors as follows Chief Financial Officer Sales and Technology Director výkonné ředitele, kterými jsou a) v rámci územního principu výkonný ředitel závodu Železnice výkonný ředitel závodu Mechanizace a produkční centra výkonný ředitel závodu Zóna ČR výkonný ředitel závodu Zóna Zahraničí výkonný ředitel závodu Zóna Rusko Executive Directors as follows a) with respect to the territorial principle Railway Plant Executive Director Executive Director of the Mechanisation and Production Centres Plant Executive Director for the Region of the Czech Republic Executive Director for Foreign Countries Executive Director for the Region of Russia b) v rámci zahraničního působení pět teritorií výkonný ředitel teritoria Slovensko a Maďarsko výkonný ředitel teritoria Kavkaz výkonný ředitel teritoria Polsko výkonný ředitel teritoria Balkán_D výkonný ředitel teritoria Balkán_G Generální ředitel, odborní ředitelé a výkonní ředitelé tvoří vrcholové vedení, které spolurozhoduje o strategických a koncepčních cílech a politice řízení akciové společnosti. Jsou odpovědní za rozvíjení aktivit (v oblastech oborů jejich podnikání) schopných konkurence a prosazení se nejen na tuzemském, ale především na zahraničním stavebním trhu. Při řízení společnosti byl uplatňován Integrovaný Systém Řízení (ISŘ) založený na systémech řízení: kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9 001, environmentu (EMS) dle ČSN EN ISO , rozšířeného (v úrovni závodů) o Program EMAS, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (MBP) dle ČSN OHSAS , podporovaného programem Bezpečný podnik, bezpečnosti informací (MBI) dle ČSN / IEC , údržby nákladních kolejových vozidel (ECM) dle Nařízení EU 445/2011. Společnost splňuje veškeré náležitosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí a je zaregistrován v Programu EMAS pod registračním číslem CZ b) five regions (territories) as part of international activities Executive Director for the Region of Slovakia and Hungary Executive Director for the Region of Caucasus Executive Director for the Region of Poland Executive Director for the Region of the Balkans_D Executive Director for the Region of the Balkans_G Senior management of the Company consists of the Chief Executive Officer, Professional Directors and Executive Directors. Senior management decides on the strategic and conceptual goals and the policies and management of a joint stock company. They are responsible for developing competitive activities (in their business field), which allow one to penetrate local and primarily foreign markets. The Company was managed using the Integrated Management System (IMS) based on the following systems: Quality Management System (QMS) according to ČSN EN ISO 9 001, Environmental Management System (EMS) according to ČSN EN ISO , extended to include (on the level of plants) the EMAS program, Occupational Health and Safety according to ČSN OHSAS , supported by the Safe Company program, Information Safety according to ČSN / IEC , Railway Wagon Maintenance (ECM) according to Regulation EU 445/2011. The Company complies with all requirements of the Regulations of the European Parliament and of the Council allowing voluntary participation of organisations in a Community eco-management and audit scheme in terms of environmental protection and is registered in the EMAS Programme under registration number CZ

20

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU CZECH REPUBLIC CANADA USA MEXICO SPAIN ALGIERS QUATAR TURKEY ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazována dle

Více

Výroční zpráva 2010 Annual report 2010

Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazovaná dle CAS nebyla auditována. Unless specified otherwise hereinafter, the values are

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 002 TRŽBY SPOLEČNOSTI OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 01 Základní údaje o společnosti General Information 002 02 Významné momenty roku 2007 a 2008 do uzávěrky výroční zprávy Significant Moments of 2007 And 2008

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005

Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents 1 Základní údaje o společnosti 002 General Information 2 Historie společnosti 005 History of the Company 3 Slovo předsedy představenstva

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Vlastnická struktura českých stavebních společností

Vlastnická struktura českých stavebních společností Vlastnická struktura českých stavebních společností 126MPO - Management podniku Bc. Jan Veleba Právní formy vlastnictví podniku a) podniky jednotlivce (živnosti) b) obchodní společnosti (osobní) c) obchodní

Více

Lucie Ročková 2013/2014

Lucie Ročková 2013/2014 Lucie Ročková 2013/2014 Fyzická osoba Obchodní společnost v.o.s. - k.s. - s.r.o. - a.s. - družstvo Vlastnická struktura Vlastnická struktura jednotlivých stavebních firem působící v ČR hraje v současné

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OSTATNÍMI PROPOJENÝMI OSOBAMI Ovládající osoba: OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A., Paseo Castellana 259 Portal D, Torre Espacio, 28046 Madrid,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT //

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT // VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT obsah // content Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o Společnosti 5 Statutární orgány 7 Organizační struktura 15 Údaje

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490

()-:=L OSVEDCENI O AKREDITACI. i;,.--{--- s^.6. Strojirenskf zkulebni ristav, s.p. se sidlem Iludcova 424156b, 621 00 Brno, IC 00001490 i;,.--{--- " Signatrii EA MLA Ceskf institut pro akreditaci, o.p.s. Ol5anski 54/3, 130 00 Praha 3 WdAvit v souladu s $ 16 zakona C, 22/1997 Sb., a technickich pozadavcich na vjrobky, ve zlrdui pozddjsich

Více

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER

TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER TACHOGRAPH LEGISLATION UPDATE IAIN THOMSON EXPORT SALES MANAGER Legislation Background The EU has regulated the installation and use of tachographs since 1970 EU reguluje montáž a používání tachografů

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

OBSAH CONTENT ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE INTRODUCTION BY THE CEO 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY 8

OBSAH CONTENT ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE INTRODUCTION BY THE CEO 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY 8 OBSAH CONTENT ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE INTRODUCTION BY THE CEO 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY 8 STATUTÁRNÍ ORGÁNY STATUTORY BODIES 10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES

2. OSTATNÍ JMÉNA / OTHER NAMES Starna 1 / Page 1 ŽÁDOST / APPLICATION O POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU / FOR PERMANENT RESIDENCE PERMIT O POVOLENÍ K DLOUHODOBÉMU POBYTU / FOR LONG TERM RESIDENCE PERMIT O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2008 Obecná čast / Common part Úvodní slovo generálního ředitele 4 Introduction by the CEO Základní údaje o Společnosti 8 General Information

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH. Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh IČ: 46346741 (dále jen Společnost)

ZPRÁVA O VZTAZÍCH. Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh IČ: 46346741 (dále jen Společnost) ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU (DÁLE JEN PROPOJENÉ OSOBY ) PREAMBULE Tato zpráva je zpracována v souladu s ustanovením

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

... Obsah / Contents. I. Úvod / Introduction... 2. Textová část výroční zprávy / Annual Report

... Obsah / Contents. I. Úvod / Introduction... 2. Textová část výroční zprávy / Annual Report ........................................................................ Obsah / Contents I. Úvod / Introduction............................................................................ 2 II. Textová

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 Část A / Part A Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů / Financial Summary tis.

Více

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company ZPRÁVA SPOLEČNOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI (pro účetní období končící 31. prosincem

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více