VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 CONTENTS Obsah 2012 Základní údaje o společnosti General Information about the Company 004 Aktivity v oblasti životního prostředí Environmental Activities 046 Historie společnosti The Company s History 008 Slovo předsedy představenstva Statement of the Chairman of the Board of Directors 010 Předpokládáný vývoj Expected Development 049 Obchodní činnost a cíle Business Activities and Goals 050 Údaje o osobách s řídicí pravomocí Information on the Management 012 Zpráva nezávislého auditora Independent Auditor s Report 056 Organizační struktura Organisational Structure 019 Organizační složky Business Units 020 Vyjádření dozorčí rady Statement of the Supervisory Board 060 Odpovědnost za sestavení výroční zprávy Responsibility for the Preparation of the Annual Report 061 Zpráva představenstva společnosti Report of the Company s Board of Directors 028 Roční nekonsolidovaná účetní závěrka Annual Unconsolidated Financial Statements 063 Tržby společnosti Company s Sales 036 Roční konsolidovaná účetní závěrka Annual Consolidated Financial Statements 124 Informace o cenných papírech Information on Securities 043 Zpráva o vztazích Report on Relations 189 Investiční činnost Investment Activities 044 Seznam vybraných pojmů a zkratek List of Selected Terms and Abbreviations 200

6 GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY Základní údaje o společnosti Obchodní firma společnosti OHL ŽS, a.s. Sídlo společnosti Burešova 938/17 Brno, Veveří PSČ: Společnost zapsána Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně Oddíl B, vložka 695 Založení společnosti Společnost byla založena rozhodnutím zakladatele Federálního fondu národního majetku se sídlem v Praze 7, nábřeží kpt. Jaroše 1000, dne Původní název společnosti při jejím založení byl Železniční stavitelství Brno, a.s. Z rozhodnutí společnosti došlo ke změně názvu na ŽS Brno, a.s. a změna byla povolena usnesením Okresního soudu Brno-venkov zn.: Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140 ze dne Toto usnesení nabylo právní moci dne Dne přijala mimořádná valná hromada společnosti usnesení o změně obchodní firmy společnosti na OHL ŽS, a.s. Tato změna je platná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému došlo dne Právní předchůdce Železniční stavitelství Brno, státní podnik založen v roce 1952 IČ DIČ CZ Základní kapitál Základní kapitál společnosti je ve výši ,- Kč. Základní kapitál je plně splacen. Základní kapitál je rozdělen do kusů akcií znějících na jméno. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1 000,- Kč. ISIN: CS Business Name OHL ŽS, a.s. Registered Office Burešova 938/17 Brno, Veveří Postcode: Company s Registration Commercial Register held at the Regional Court in Brno Section B, Insert 695 Company s Incorporation The Company was incorporated upon the decision of the founder the Federal National Property Fund, with its registered office at Nábřeží kpt. Jaroše 1000, Prague 7, on 31 March Upon its incorporation, the original business name of the Company was Železniční stavitelství Brno, a.s. The name was changed to ŽS Brno, a.s. upon the Company s resolution and the change was approved by a resolution of the District Court in Brno-venkov No. Firm 7190/93/RG B 695/4/5/140, dated 22 April This resolution came into legal force on 23 April On 20 March 2006, the extraordinary general meeting of the Company approved the change in the Company s name to OHL ŽS, a.s. This change has been effective since it was entered into the Register of Companies on 27 March Legal Predecessor Železniční stavitelství Brno, státní podnik (state enterprise), formed in Company Registration Number Tax Registration Number CZ Share Capital The Company s share capital amounts to CZK 486,463 thousand. The share capital is paid up in full. The registered capital is divided into 486,463 registered shares. The shares have been issued in the book entry form. The nominal value of each share is CZK 1 thousand. ISIN: CS

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION Ve smyslu ustanovení 66 a) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je společnost součástí koncernu, a to jak z titulu své pozice jako osoby ovládané, tak i z pozice osoby ovládající. V souladu s ustanovením odstavce 9 citovaného paragrafu byla zpracována Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou, která je přílohou této výroční zprávy. Pursuant to Section 66 (a) of the Commercial Code No. 513/1991 Coll., as amended, the Company is part of the group in the position of both a controlled and controlling entity. In accordance with Paragraph 9 of the above-mentioned Section of the Commercial Code, a Report on Relations between the Controlling and Controlled Entity and Relations Between the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the Same Controlling Entity was prepared and is attached as an appendix hereto. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI DLE ZÁPISU V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU provozování drážní dopravy provozování dráhy-vlečky zřizování, montáž, údržba a servis zařízení jednotné telekomunikační sítě v rozsahu: drátová telekomunikační vedení v místních sítích včetně navazujících kabelových souborů kabelová vedení s optickými vlákny distribuce elektřiny hornická činnost v rozsahu podle ust. 2 zák. č. 61/1988Sb. v platném znění: a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů, b) otvírka, příprava a dobývání výhradních nerostů, c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů, d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, e) zřizování a provozování odvolů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d) f) zvláštní zásahy do zemské kůry g) zajišťování a likvidace starých důlních děl činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle 3 zák. 61/1988 Sb. v platném znění: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu, b) těžba písku v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžkou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, COMPANY S BUSINESS ACTIVITIES AS REGISTERED IN THE REGISTER OF COMPANIES Railway transportation Operation of railway sidings Installation, maintenance and service of unified telecommunication network equipment as follows: Local network telecommunication cabling, including connecting cable sets Fibre cabling Electricity distribution Mining in the extent stipulated under Section 2 of Act No. 61/1988 Coll., as amended by Act No. 542/1991 Coll.: a) Prospecting and exploration of reserved mineral deposits, b) Opening, development and mining of reserved minerals, c) Establishing, maintaining and closing of mines and quarries, d) Processing and refining of minerals in connection with the mining thereof, e) Establishing and operating of refuse heaps, waste rock disposal areas and sludge areas in activities defined under a) to d), f) Special interventions in earth crust, g) Waling and liquidation of old mines and quarries. Mining-type activities in the extent stipulated by Section 3 of Act of the Czech National Council No. 61/1988 Coll., as amended: a) Mining of non-reserved mineral deposits, including processing and refining of minerals in connection with the mining thereof, and prospecting and exploration of non-reserved mineral deposits, b) Sand mining in in water courses and gravel using floating machinery, including the processing and refining of this raw material in connection with the mining thereof, except

8 c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce) d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, e) zemní práce prováděné na použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb, f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v 2 a 3 h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu, i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny obchod s elektřinou provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení drah železničních, tramvajových a trolejbusových v rozsahu: zařízení elektrická: a) elektrické sítě a elektrické rozvody drah, b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah, c) trakční napájecí a spínací stanice, d) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení, e) elektrická zařízení drážních vozidel, f) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky, g) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy, h) zkušebny elektrických zařízení drah Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny Zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů truhlářství, podlahářství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů zámečnictví, nástrojařství obráběčství projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřických činností montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pokrývačství, tesařství zednictví výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení klempířství a oprava karoserií for the removal of bottom deposits in the maintenance of watercourses, c) Work to ensure the stability of underground spaces (underground reclamation works) d) Work to make caves accessible and to maintain them in a safe condition, e) Earth moving work carried out using machinery and explosives, if more than 100,000 m 3 of debris is moved at one site, with the exception of building foundation work, f) Drilling of wells of more than 30 m depth for purposes other than the activities set out in Sections 2 and 3; h) Work to make old or abandoned mines accessible and to maintain them in a safe condition, i) Underground work involving mine and well digging, shaft and tunnel digging as well as the creation of underground spaces exceeding 300 m 3 of debris. Electricity trading Technical inspections and testing of certain railway, tram and trolleybus technological electric equipment as follows: Electrical equipment: a) Railway electrical networks and electrical distribution systems; b) Railway electrical distribution facilities and electrical stations; c) Traction, supply and switching stations; d) Electrical equipment supplied from the traction system; e) Electrical equipment of railway cars; f) Railway power equipment for safety, communication, fire, signalling and computer technology; g) Spare sources of electric energy for the railway operation h) Testing rooms for electrical railway equipment. Equipment for protection against the effects of atmospheric and static electricity Equipment for protection against the negative effects of traction back-current Joinery and flooring Repairs of other vehicles and working tools Locksmithing and toolmaking Machining Construction engineering design Land survey work Installation, repairs, revision and testing of gas equipment and filling containers with gas Installation, repairs, revisions and testing of electrical devices Hazardous waste management activities Production, trade and services not included in Appendices 1 3 to the Trade Licensing Act Roofing and carpentry Masonry Production, installation, repairs of electrical machinery and equipment and electronic and telecommunication devices Tinsmithing and vehicle bodywork repairs

9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI GENERAL INFORMATION silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče izolatérství opravy silničních vozidel provádění trhacích prací poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob provádění staveb, jejich změn a odstraňování vedení účetnictví, vedení daňové evidence malířství, lakýrnictví a natěračství Vodoinstalatérství, topenářství Hlavní činností společnosti jsou komplexní dodávky stavebních prací v oboru drážních staveb, silničních a inženýrských staveb, pozemních staveb a sanací. Road transportation freight transportation operated by vehicles or sets of vehicles with a maximum allowable weight above 3.5 t if they are intended for the transportation of animals or objects, personal transportation operated by vehicles intended for the transportation of more than 9 persons, including the driver freight transportation operated by vehicles or sets of vehicles with a maximum allowable weight above 3.5 t if they are intended for the transportation of animals or objects, personal transportation operated by vehicles intended for the transportation of no more than 9 persons, including the driver Production and installation of insulation Repairs of road vehicles Blasting Provision of technical services for the protection of persons and property Construction, alteration and removal of structures Bookkeeping and keeping of tax records Painting and varnishing Installation and service of plumbing and heating systems The Company s main activities consist of the comprehensive supply of construction work in the field of railway structures, road and engineering structures, ground structures and reclamation works. OBOROVÁ STRUKTURA TRŽEB SALES STRUCTURE BROKEN DOWN ACCORDING TO INDIVIDUAL SECTORS (mil. Kč CZK million) drážní stavby railway structures Inženýrské stavby a silnice engineering structures and road pozemní stavby ground structures nestavební produkce other production drážní stavby railway structures inženýrské stavby a silnice engineering structures and road pozemní stavby ground structures nestavební produkce other production

10 THE COMPANY S HISTORY Historie společnosti Akciová společnost OHL ŽS je přímým nástupcem státního podniku Železniční stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a v roce 2012 tedy oslavil 60 let své činnosti. Základním posláním podniku bylo zajišťovat stavební práce pro tehdejší Československé státní dráhy tedy výstavbu, rekonstrukce a opravy železničních tratí a budov. V roce 1971 byl podnik začleněn do výrobně-hospodářské jednotky Železničné stavebníctvo se sídlem v Bratislavě. Uprostřed roku 1991 byla tato jednotka zrušena a po devíti měsících fungování samostatného podniku byl státní podnik Železniční stavitelství Brno ke dni 1. dubnu 1992 transformován na akciovou společnost. Ta po ukončení první vlny kupónové privatizace získala své první vlastníky. V roce 1992 měla společnost okolo vlastníků, v současné době má 519 akcionářů. Majoritním vlastníkem je velká španělská stavební Skupina OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.), která vlastní 97,71 % akcií OHL ŽS, a.s. částečně přímo a hlavně prostřednictvím české stavební společnosti ŽPSV a.s. OHL ŽS, a joint stock company, is the direct successor of the state enterprise Železniční stavitelství Brno. This enterprise was established in 1952 and it celebrated its 60th anniversary in The principal business objectives thereof were the construction, repair and modernisation of both railway tracks and buildings for the then Czechoslovak State Railways. In 1971, the enterprise became a part of the production and economic unit Železničné stavebníctvo, with its registered office in Bratislava. In mid-1991, the unit was dissolved and Železniční stavitelství Brno operated as an independent state enterprise for the period of nine months. As of 1 April 1992, the state enterprise was transformed into a joint stock company, which, after the completion of the first wave of the voucher privatisation, acquired its first owners. In 1992, the Company had approximately 4,200 owners. Currently, there are 519 shareholders. The large Spanish construction group, OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.), is the majority owner of the Company, holding, partly directly and partly through the Czech construction company ŽPSV a.s., 97.71% of the stock of OHL ŽS, a.s. VÝNOSY PODLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ NEAUDITOVÁNO SALES ACCORDING TO CZECH ACCOUNTING STANDARDS UNAUDITED (mil. Kč CZK million)

11 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY Vnitřní organizace společnosti zaznamenala od doby privatizace bouřlivý rozvoj. Od 35 podnikatelských středisek ( ) přes 17 divizí ( ) a čtyři závody ( ) fungovala až do konce roku 2011 struktura obsluhy dvou velkých segmentů trhu dopravních staveb a pozemních staveb. Toto seskupení bylo začátkem roku 2012 nahrazeno regionální strukturou s jedinou výjimkou celosvětového působení závodu Železnice. Bouřlivý byl i obchodní vývoj společnosti. V roce 1992 zde byla stavební společnost s ročním obratem okolo 0,5 mld. Kč, v současné době je OHL ŽS, a.s. pátou největší stavební firmou v České republice. Společnost působila v roce 2012 s různou aktuální intenzitou stavební činnosti v deseti zemích. Podle dříve aplikovaných českých účetních standardů přesáhla v tomto roce produkce 10,8 miliardy Kč. Tržby podle mezinárodních účetních standardů přesahují 8,8 miliard Kč. The Company has undergone a large-scale internal reorganisation since its privatisation: from 35 business centres ( ) through 17 divisions ( ) and four plants ( ) until the end of 2011, the structure provided services to two large market segments transport structures and ground structures. At the beginning of 2012, this organisation structure was replaced by a territory-based organisational structure with the sole exception of the worldwide activities of the Railway Plant. The Company s development was also dramatic from a sales perspective. In 1992, it was a construction company with an annual turnover of about CZK 0.5 billion. Currently, OHL ŽS a.s. is the fifth largest construction company in the Czech Republic. In 2012, the Company operated in ten countries with different construction work intensity. According to previously-applied Czech Accounting Standards, the Company s production exceeded CZK 10.8 billion this year. According to International Financial Reporting Standards, its production exceeds CZK 8.8 billion VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI OHL ŽS, A.S. OWNERSHIP STRUCTURE OF OHL ŽS, A.S. Obrascón Huarte Lain, S.A. Španělsko Spain 100,0 % Obrascón Huarte Lain Construcción Internacional, S.L. Španělsko Spain 100,0 % OHL Central Europe, a.s. 88,63 % 1,323 % ŽPSV a.s. drobní akcionáři minority shareholders 1,19 % 0,003 % 96,52 % OHL ŽS, a.s. 2,29 %

12 STATEMENT OF MICHAL ŠTEFL CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CEO Slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Ing. Michala Štefla Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři, vážení spolupracovníci, jako každoročně máte v rukou obraz práce jedné z největších českých stavebních firem, práce všech zaměstnanců a managementu, která je zejména výsledkem řídící činnosti statutárního orgánu společnosti. Tento rok patří k těm, které si vyžádaly značné úsilí na dosažení ekonomicky alespoň průměrných výsledků. Hospodaření společnosti, stejně tak jako dalších firem působících v oboru, bylo silně ovlivněno úspornými opatřeními jednotlivých vlád v celém středoevropském prostoru. Propad stavebního trhu v České republice z let pokračoval i v roce 2012, i když se po třech letech znovu začaly tendrovat nové projekty v oboru dopravních staveb. Společnosti se podařilo zastavit trend snižování objemu tržeb z 12 miliard v roce 2009 přes 10 miliard v roce 2010 na 9 miliard v roce Na této úrovni byl v roce 2012 objem výnosů stabilizován. Významně se změnila oborová struktura tržeb. Celých 20 let byly základní oblastí firemního podnikání práce v dopravních stavbách, a to především v železničním stavitelství. V roce 2012 byly největší tržby odvedeny v oborech pozemního stavitelství, zejména v resortech školství, zdravotnictví a kultury. K nim se provedenými objemy prací přiřazují vodohospodářské objekty vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod. Přes problémy v oblasti obchodu se podařilo udržet trend nárůstu dostatečné zásoby práce. Na konci roku 2011 měla firma v zásobě práce 13,3 mld. korun, na konci roku 2012 bylo v zásobě již 15,8 miliardy. Současná zásoba práce dosahuje v Česku a v zahraničí skoro stejných hodnot. I přes zhoršení ekonomických výsledků se podařilo udržet finanční stabilitu společnosti. Trendy, nastavené vydáním obligací v roce 2005, trvají ve společnosti i po splacení této 420milionové emise v roce Firma je pro finanční sektor spolehlivým partnerem, který plní všechny závazky. Dear Shareholders, Dear Business Partners, Dear Colleagues, As every year, I have the pleasure to present to you one of the largest construction companies, and the work of all employees and management, which primarily results from the management activities of the statutory body of the Company. This year required considerable efforts to achieve even average economic results. The operations of the Company, as with other companies active in the construction segment, were significantly impacted by austerity measures of individual governments in the Eastern European region. The decline in the Czech construction market from continued in 2012; however, tenders for new projects in transportation construction started to appear after three years. The Company managed to stop the trend of declining sales from CZK 12 billion in 2009, CZK 10 billion in 2010 to CZK 9 billion in The sales stabilised at this level in The sector structure of sales changed significantly. For twenty years, the principal business activities of the Company included transportation construction, primarily railway construction. In 2012, the Company recorded most significant volume of sales in ground construction, specifically in schools, healthcare and culture. Similar volumes of sales were recorded in water management structures water pipelines, sewerage systems and waste water treatment plants. Although there were commercial problems, the Company managed to maintain the trend of increasing the sufficient contracted work level. At the end of 2011, the contracted work amounted to CZK 13.3 billion. At the end of 2012, the contracted work amounted to CZK 15.8 billion. The current contracted work in the Czech Republic and abroad is at the same level. Although the economic results worsened, the Company maintained its financial stability. Trends set through the issue of bonds in 2005 continue after the repayment of the CZK 420 million issue in The Company is a reliable partner for the financial sector that settles its payables.

13 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA STATEMENT O THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS V roce 2012 probíhala ve společnosti vnitřní restrukturalizace s cílem přeměnit dlouhodobě zavedenou oborovou organizační strukturu na strukturu oblastní. Na konci roku 2011 měla firma dva velké oborové závody, Dopravní stavby a Pozemní stavitelství, doplněné ředitelstvím společnosti. Během roku 2012 byl zřízen oborový závod Železnice, obslužná struktura závodu Mechanizace a produkční centra, ředitelství po provedené centralizaci správních a obslužných činností a především oblastní ředitelství v jednotlivých státech střední a východní Evropy, na Kavkaze a v Rusku. Vnitřní změny mají samozřejmě dopad i na stavy zaměstnanců. Mění se poměr dělnických a technicko-hospodářských profesí, snižují se počty zaměstnanců za rok 2012 ubylo asi 10 %. Tyto změny jsou v souladu s politikou zástupců majoritního vlastníka v orgánech společnosti udržení pozice společnosti v České republice a růst objemu prací v zahraničí. Nárůst podílu projektů v zahraničí plní strategické plány společnosti. Ke konci roku 2012 realizovala firma zakázky v sedmi státech, a sice v České republice, Slovenské republice, Polské republice, Ázerbájdžánské republice, Ruské federaci, Rumunsku a Bosně a Hercegovině. Obchodní působení je však ještě širší, výše uvedený výčet zemí je nutno doplnit o Maďarskou a Chorvatskou republiku, Černou Horu, Srbsko, Republiku Slovinsko a Bulharsko. Majoritní akcionář pro firmu připravil zakázky v dalších dvou státech Turecké republice a v Saudskoarabském království. Firma OHL ŽS, a.s., oslavila v roce 2012 dvacet let existence akciové společnosti a především šedesát let od založení svého předchůdce státního podniku Železniční stavitelství. Tato dvě významná výročí jsou naším mementem vitae do dalšího působení je tady celek, který vydržel šedesát let, vždy odváděl kvalitní práci, vždy byl solidním partnerem pro investory a pro financující banky, vždy byl dobrým zaměstnavatelem a důvěryhodným sociálním partnerem. Akciová společnost OHL ŽS je tady a udělá vše, aby tuto svoji historickou pozici mezi velkými stavebními firmami udržela, a to nejen v České a Slovenské republice, ale i v dalších zemích. Děkuji všem spolupracovníkům za odvedenou práci. Děkuji obchodním partnerům za jejich korektní přístup k našim společným projektům. In 2012, the Company implemented an internal restructuring with the objective of transforming the long-term established sector-based structure into a territory-based structure. At the end of 2011, the Company had two large sector plants, transportation structures and ground construction, and the management of the Company. During 2012, the Company established a sector-based Railway Plant, Mechanisation and Production Centres plant, management subsequent to centralisation of administration and servicing activities and primarily regional managements in individual countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Russia. Internal changes naturally impact the numbers of employees. The proportion of blue collar and white collar workers changes, the number of employees decreases by approximately 10% in These changes are in line with the policy of the majority owner s representatives in the bodies of the Company maintaining of the position in the Czech Republic and growth in the volume of work abroad. The increase in the share of projects abroad meets the strategic plans of the Company. At the end of 2012, the Company worked on engagements in seven states the Czech Republic, Slovakia, Poland, Azerbaijan, the Russian Federation, Romania and Bosnia Herzegovina. Business representation has even wider coverage additional countries include Hungary, Croatia, Montenegro, Serbia, Slovenia and Bulgaria. The majority shareholder prepared engagements in another two states Turkey and Saudi Arabia. In 2012, the Company celebrated 20 years of the existence of the joint stock company and 60 years from the foundation of its predecessor company Železniční stavitelství state organisation. These two significant anniversaries are our memento vitae for further activities an entity which has operated for 60 years, produced quality work, has always been a solid partner for investors and financing banks, and has always been a good employer and reliable social partner. The Company will do everything to maintain this historical position among large construction companies in the Czech Republic and Slovakia and in other countries. Allow me to express my thanks to our colleagues for the work done. I would like to thank our business partners for their fair approach to our common projects Ing. Michal Štefl předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and the CEO

14 INFORMATION ON THE MANAGEMENT Údaje o osobách s řídicí pravomocí PŘEDSTAVENSTVO BOARD OF DIRECTORS Představenstvo se skládá ze 7 členů, kteří volí ze svých členů předsedu, prvního a druhého místopředsedu. Funkční období členů představenstva je 5 let. Opětovná volba je možná. The Board of Directors is composed of seven members who elect the Chairman, the First Vice-Chairman and the Second Vice-Chairman from among its members. Members of the Board of Directors are elected for a five-year term. Re-election is possible. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady společnosti. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti. The Board of Directors is the statutory body of the Company; it directs the Company s activities, acts on behalf of the Company and ensures business management of the Company, including proper book-keeping. A member of the Board of Directors may not also be a member of the Company s Supervisory Board. Members of the Board of Directors are elected and removed by the Supervisory Board of the Company.

15 ÚDAJE O OSOBÁCH S ŘÍDICÍ PRAVOMOCÍ INFORMATION ON THE MANAGEMENT Ing. Michal Štefl předseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Den vzniku funkce předsedy představenstva: Manuel Viciana Pedrosa 1. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v představenstvu: Den vzniku funkce 1. místopředsedy představenstva: Paolo Bee, MBA 2. místopředseda představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Den vzniku funkce 2. místopředsedy představenstva: Václav Bartoněk člen představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Carmen Escribano Guzmán člen představenstva Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v představenstvu: Javier Luis Rodríguez del Val člen představenstva Pracovní adresa: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Den vzniku členství v představenstvu: Ing. Tomáš Nossek člen představenstva Pracovní adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Den vzniku členství v představenstvu: Ing. Michal Štefl Chairman of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member from: 1 June 2011 Board of Directors Chairman from: 1 June 2011 Manuel Viciana Pedrosa First Vice Chairman of the Board of Directors Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Board of Directors member from: 1 November 2009 Board of Directors First Vice Chairman from: 15 November 2011 Paolo Bee Second Vice Chairman of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member since: 23 April 2009 Board of Directors Second Vice Chairman from: 23 April 2009 Václav Bartoněk Member of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member since: 20 June 2008 Carmen Escribano Guzmán Member of the Board of Directors Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Board of Directors member since: 20 April 2012 Javier Luis Rodríguez del Val Member of the Board of Directors Work address: OHL Construcción, Paseo de la Castellana, 259-D, Torre Espacio Madrid, Spain Board of Directors member since: 14 November 2011 Tomáš Nossek Member of the Board of Directors Work address: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno, Veveří Board of Directors member since: 1 June 2012

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU CZECH REPUBLIC CANADA USA MEXICO SPAIN ALGIERS QUATAR TURKEY ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazována dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku OBSAH 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 2. Základní údaje o společnosti 3. Stanovy společnosti a zpráva o vztazích 4. Valná hromada 5. Představenstvo,

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

Výroční zpráva. Annual report 2013

Výroční zpráva. Annual report 2013 Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah / Contents Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005

ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 ČEPS, a.s. Výroční zpráva 2005 Annual Report 2005 Finanční a provozní ukazatele Základní finanční ukazatele Výnosy celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Náklady celkem před zdaněním Výkonová

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 OBSAH CONTENT 2 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 6 Vize společnosti / Vision 7 Profil společnosti / Company Profile 8 Naše poslání

Více

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti

Naše páteřní síť zvládne i vaše nároky. Vize a cíle společnosti Výroční zpráva Annual Report 2014 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme stát

Více

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards

Výroční zpráva Annual Report. Metalimex. Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual Report Metalimex 2013 Kvalitní produkce v souladu s mezinárodními normami Quality production according to international standards Výroční zpráva Annual report 2013 Obsah Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Table of contents Úv od ní slo lovo pře ředs edy př edst stav aven enst stva Message from the Chairman of the Board of Directors Zákl ad ní cha hara rakt kter eris

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

2010 Výroční zpráva Annual Report

2010 Výroční zpráva Annual Report 2010 Výroční zpráva Annual Report 2010 ČEPS, a.s. Výroční zpráva Annual Report 2010 Obsah Content 6 Finanční a provozní ukazatele / Key Operating and Financial Indicators 8 Vize společnosti / Vision

Více

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007

VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007 VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 / ANNUAL REPORT 2007 Obsah 4 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 6 II. Vybrané hospodářské ukazatele za rok 2007 6 III. Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Contents Finanční a provozní ukazatele Úvodní slovo předsedy představenstva Profil společnosti Orgány společnosti Významné události roku 2007 Významné stavby roku 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual report 2013 Obsah Table of contents Úvodní slovo předsedy představenstva Message from the Chairman of the Board of Directors Základní charakteristika Company profile Filozofie společnosti

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report 2006 výroční zpráva annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2006 česká verze obsah slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 3 údaje o společnosti a orgány společnosti 4 předmět podnikání

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů ( výroční zpráva annual report 2012 Síla bez kompromisů výroční zpráva (annual report 2012 ( obsah 1. Základní údaje o společnosti 6 2. Nejvýznamnější události roku 2012 8 3. Úvodní slovo generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...6 Výrobní program...7

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více