Komunikuji-tedy jsem. (ruský jazyk)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikuji-tedy jsem. (ruský jazyk)"

Transkript

1 Metodická příručka Komunikuji-tedy jsem (ruský jazyk) Program odpolední aktivity v rámci projektu Víme jak na to, aneb škola je kamarád Zpracovala a realizovala Mgr. Lenka Zatloukalová Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace

2 Naše setkání se uskutečňovala jednou týdně, a to v rámci výuky nepovinného předmětu ruský jazyk, který je součástí projektu,,komunikuji-tedy jsem. Důraz byl především kladen na rozvoj základních řečových dovedností v ruském jazyce. Jednotlivé činnosti probíhaly hravou formou (např. vyuţívání počítačových programů, herní formy, názorné ukázky, soutěţe a další aktivity), kdy hlavním cílem bylo nejen vzbudit zájem ţáků o výuku ruského jazyka, ale prohloubit znalosti jazyka, se kterým ţáci jiţ třetím rokem, v rámci výuky, pracují. Při samotné práci ţáků byly upřednostňovány metody skupinové práce a vzájemné pomoci při učení. Dílčí cíle: Vzbudit zájem o studium cizího jazyka (člověk jako součást etnika, poznávání vlastního kulturního zakotvení, respektování zvláštnosti jiných etnik) Vytvořit ucelený doplňkový materiál pro výuku ruského jazyka k učebnici: Пoeхaли 1, Пoeхaли 2, s kterým bude moţno pracovat v rámci předmětu-ruský jazyk, 6.,7. ročník ZŠ Rozvíjet u ţáků schopnost vyhledávat potřebný materiál k danému tématu, třídit informace a vhodným způsobem je vyuţívat ( učebnice, učební materiál, časopisy, knihy, práce na PC) Rozvíjet kreativitu, tvořivost, pruţnost nápadů- vyhledávání obrázky k danému tématu na internetu Procvičovat schopnost pracovat s dvojjazyčným slovníkem a abecedním slovníkem učebnice Spolupracovat při tvorbě pracovních listů pracovní listy -vybarvování a lepení potřebného materiálu

3 -grafická podoba pracovního listu k danému tématu Rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat a respektovat práci druhých V našich hodinách jsme věnovali pozornost těmto tématům: Poznáváme zem, jejíţ jazyk se budeme učit Moskva Rodina Škola Třída Školní pomůcky Fráze pouţívané v kaţdodenním ţivotě Slovesa a jejich časování Tělo Části těla Čas Měsíce v roce Týdny Dny Hodiny

4 Daná témata jsou rozdělena následujícím způsobem: Ţáky vytvořený obrázkový slovník Nové učivo k danému tématu Pracovní listy k danému tématu-určené k procvičování učiva Použité zdroje: POTUČKOVÁ J. Prvouka pro 1. třídu ZŠ -1.díl. 1.vydání Brno.Studio1+1, 1998 POTUČKOVÁ J. Prvouka pro 1.třídu ZŠ. 2. díl. 1. vydání Brno, Studio 1+1, 1998 HELENA KUKLOVÁ a kol. autorů. Pracovní listy k věcnému učení pro 3. ročník zvláštní školy. 4. vydání Praha, SPD Cestička do školy II - pracovní sešit. 6. vydání Pardubice, Alter Microsoft Office Word- klipart

5 Téma: Poznáváme zem, jejíž jazyk se budeme učit Cíle: Motivace ke studiu ruského jazyka Seznámení s hlavním městem Ruska- Moskvou Zjistit, zda ţáci umí pod vedením učitele vyhledávat potřebné informace na internetu, v průvodci, encyklopediích Zjistit, do jaké míry samostatně zvládají práci na PC- vyhledávání a třídění daného textu, pochopení obsahu krátkého sdělení, orientace v textu, práce s textem- úprava a zpracování daného textu Příprava: Poslech pohádky- Mrazík Seznámení s některými ruskými reáliemi (ruský folklór) Činnosti: Motivace:,,Chceme vědět co nejvíce informací o zemi, jejíţ jazyk se budeme učit Seznámení s hlavním městem Ruska -Moskvou (pohlednice, knihy, časopisy Práce na PC ve dvojicích, kdy kaţdá dvojice si vybírá několik nejvýznamnějších kulturních památek a potřebné informace za pomoci obrazového materiálu zpracovává Se získanými informacemi o dané kulturní památce daná dvojice ţáků seznamuje i ostatní ţáky

6 M O S K V A Rudé náměstí Základními památkami jsou Chrám Vasilije Blaţeného, Pomník Mininovi a Poţarskému, státní historické muzeum, Gum, Mauzoleum V.I.Lenina a Iverská brána.jde o symbol Ruska. Najdeme ho u východní stěny Kremlu. Rudé náměstí se rozkládá na ploše m Nákupní centrum Gum Proti kremelské zdi se podél celého náměstí táhne jednoposchoďová budova s výkladními skříněmi. Byla postavena v r podle projektu architekta Alexandra Pomeranceva. Před revolucí v ní bylo přibliţně 200 malých stánků. Dnes je GUM luxusním obchodním domem s módními obchody světových značek.

7 Chrám Vasila Blaženého Nejznámější chrám hlavního města Ruska. Proto je symbolem Ruska pro mnohé obyvatele zeměkoule, stejně jako Eiffelova věţ ve Francii nebo socha Svobody v Americe. V dnešní době chrám patří Státnímu Historickému muzeu. Od roku 1990 je na seznamu chráněných památek UNESCO v Rusku. Slavné Leninovo mauzoleum Uvnitř je křišťálový sarkofág, v němž je uložena nabalzamovaná Leninova mumie. Už za Borise Jelcina se rozhořela bouřlivá diskuse,zda má být mauzoleum uzavřeno a Leninovo tělo pohřbeno. Ale nikdo se zatím k tomuto kroku neodhodlal, protože mauzoelum je mezi Rusy nesmírně oblíbené a Leninovu mumii mají téměř v posvátné úctě. Do mauzolea se nesmí vstupovat s fotoaparáty,

8 které si můžete uschovat do uzamykatelných schránek. Nad sargofágem drží stráž vojáci ruské armády. Rusy nesmírně oblíbené a Leninovu mumii mají téměř v posvátné úctě. Do mauzolea se nesmí vstupovat s fotoaparáty, které si můžete uschovat do uzamykatelných schránek. Nad sargofágem drží stráž vojáci ruské armády. Iverská brána Iverská brána byla roku 1931 zbourána a nyní byla obnovena v původní podobě i s kapličkou Iverské Bohorodičky. Před branou stojí stánky se suvenýry. Je to také oblíbené místo moskevských žebráků. Zde se setkáte s podivným a poněkud výstředním zvykem: žebrákům kolemjdoucí hází peníze na dlažbu a žebráci se pro ně překotně vrhají, přičemž platí, že nejrychlejší vyhraje.

9 Státní historické muzeum vlastní ucelené sbírky exponátů od paleolitu až po současné Rusko Fontána Přátelství národů Kreml-věž Kreml představuje nejvýznamnější moskevskou památku, kterou najdete na levém břehu řeky Moskvy. Prostor má 28 hektarů a najdete tu mnohé chrámy, paláce a další památky včetně muzeí.

10 Zvonice Ivana Velikého. Carský zvon zvon je umístěn na kamenném podstavci vedle Zvonice Ivana Velikého. Jeho váha je 200 tun na výšku i šířku má přes 6 metrů. Car- puška Je mamutí dělo vyrobené r v Moskvě. Délkou 5,34 m, váhou 39,312 tuny a kalibrem 900 mm (podle jiných údajů 890 mm) jde o největší dělo svého druhu na světě

11 Lomonosova univerzita Je kolos ve kterém najdete skoro všechno, co k životu na téhle škole potřebujete! Někteří studenti třeba celý semestr školu vůbec neopustí Hlavní budova se skládá z několika křídel, sídlí tu některé fakulty, jsou tu koleje, obchody, menzy a další služby jako pošta, kadeřnictví, Moderní Moskva Mrakodrapy Mezinárodního obchodního centra

12 Téma: Obrázkový slovník- Rodina Cíle: Rozvíjet a upevňovat slovní zásobu v ruském jazyce Upevňovat produktivní řečové dovednosti Rozumět krátkým jednoduchým mluveným i čteným pokynům v rozsahu osvojené slovní zásoby Zapojit ţáky při tvorbě obrázkového slovníku- Rodina Příprava: Vyprávění ţáků o vlastní rodině, tradicích, zvycích Činnosti: Vyhledávání daného obrázku ( Microsoft Office Word- klipart) Vyhledávání ruského názvu daného předmětu (dvojjazyčný slovník ruského jazyka) Překlad českého názvu daného slova prostřednictvím PC ( grafická podoba obrázkového slovníku k danému tématu, práce na PC

13 Obrázkový slovník R O D I N A Úkol: Vysvětli význam jednotlivých slov. Nauč se je správně vyslovovat rusky. Nová slovíčka si zapiš do sešitu. maminka мáмa čti: máma tatínek пáпa čti: pápa babička бáбушкa čti:bábuška dědeček дéдушкa čti:děduška

14 dcera - дóчкa čti: dóčka syn сын čti: syn vnuk внук čti: vnuk vnučka внýчкa čti: vnůčka chlapec мáльчик čti:máľčik dívka дéвoчкa čti:děvočka strýc дядя čti: ďjáďja

15 teta тëтя čti: ťjóťa sestra сeстрá čti: sitrá bratr брaт čti: brat dítě рeбëнoк čti: rebjónok děti рeбя тa čti: rebjáta rodina сeмья čti:simjá

16 Pracovní list- Rodina Vyjmenuj rusky jednotlivé členy rodiny, které na obrázcích vidíš Napiš pod obrázky azbukou, koho na obrázku vidíš

17 Pracovní list- Rodina Prohlédni si pozorně obrázek a řekni rusky, koho na obrázku vidíš Řekni, jak se jmenuje tvá maminka, tatínek, babička

18 Pracovní list-rodina

19 Pracovní list-rodina

20 Pracovní list- Rodina

21 Téma: Obrázkový slovník- Třída Cíle: Rozvíjet a upevňovat slovní zásobu v ruském jazyce Upevňovat produktivní řečové dovednosti Rozumět krátkým jednoduchým mluveným i čteným pokynům v rozsahu osvojené slovní zásoby Zapojit ţáky při tvorbě obrázkového slovníku- Třída Příprava: Prostředí třídy-,,věci kolem nás Činnosti: počítačová učebna Vyhledávání daného obrázku( Microsoft Office Word- klipart) Vyhledávání ruského názvu daného předmětu (dvojjazyčný slovník ruského jazyka) Překlad českého názvu daného slova prostřednictvím PC (http://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wt#) grafická podoba obrázkového slovníku k danému tématu, práce na PC

22 Obrázkový slovník M O J E T Ř Í D A Úkol: Vysvětli význam jednotlivých slov. Nauč se je právně vyslovovat rusky. Nová slovíčka si zapiš do sešitu. lavice пáрта čti: párta židle стул čti: stůl stůl стол čti:stol obrázek карти нка čti: kartínka

23 mapa кáрта čti:kárta umývadlo умывáльник čti:umyváľnik dveře дверь čti:dvěr

24 Pracovní list- Třída Prohlédni si pozorně obrázek. Nauč se foneticky správně vyslovovat nová slovíčka.

25 Pracovní list Téma: Moje třída 1) Řekni rusky, co vidíš na obrázku : 2)Řekni rusky názvy obrázků. Co nepatří do třídy? máma rodina tabule skříň

26 babička dveře židle žák 3) Přiřaď k obrázkům správné ruské názvy:

27 Pracovní list- Třída

28 Pracovní list- Školní pomůcky

29 Pracovní list- Školní pomůcky Doplň správně ruský název daného obrázku Pokus se za pomoci učitele název daného předmětu zapsat rusky pouzdro =.. učebnice =. kniha =.. sešit = péro = propiska =.

30 tužka =.. pravítko =.. barvy = guma =.. aktovka

31 Pracovní list- Třída

32 Pracovní list- Škola

33 Téma: Obrázkový slovník- Zdvořilostní fráze Cíle: Rozvíjet a upevňovat slovní zásobu v ruském jazyce Upevňovat produktivní řečové dovednosti Rozumět krátkým jednoduchým mluveným i čteným pokynům, výrazům a zdvořilostním frázím v rozsahu osvojené slovní zásoby Zapojit ţáky při tvorbě obrázkového slovníku- Zdvořilostní fráze Činnosti: počítačová učebna Minidialogy v českém jazyce- navazování společenského kontaktu ( představit, rozloučit se, vyjádřit poděkování ) Vyhledávání obrázku k dané frázi ( Microsoft Office Word- klipart) Překlad českého názvu daného fráze prostřednictvím PC a dvojjazyčného slovníku (http://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wt#) grafická podoba obrázkového slovníku k danému tématu, práce na PC

34 Obrazový slovník ZDVOŘILOSTNÍ FRÁZE Úkol: Vysvětli význam jednotlivých slov. Nauč se je správně vyslovovat rusky. Nová slovíčka se pokus napsat psací azbukou do sešitu Pozdravy: Pozdravit: Привéт, Здрáвствуй! Здрáвствуйтe! Rozloučit se: Покá! До свидáния Popřát: Dobré ráno: Дóброе ýтро Dobrou chuť: Прия тного аппети та Dobrou noc: Dobrý den: Dobrý večer: Спокóйнoй нóчи Хорóший день Дóбрый день Дóбрый вéчер Šťastnou cestu: Счастли вого пýти Blahopřát k narozeninám: Поздравля ю с днëм

35 рождéния Omluvy: Promiňte mi: Извини те, пожáлуйста Jak se vede? Как делá? Poděkování: Děkuji: Благодарю Спаси бо Prosím: Пожáлуйста

36 Pracovní list : Ruské fráze Pozorně si prohlédni jednotlivé obrázky a pokus se o ruský překlad: Přeji ti vše nejlepší k narozeninám Nashledanou.. Dobré ráno! Jak se vede? Děkuji za dárek Promiňte prosím

37 Pracovní list: Ruské fráze Prohlédněte si pozorně obrázky. Poté se pokuste rozehrát dialog podle obrázku a vlastní fantazie:

38 Pracovní list- ČASOVÁNÍ SLOVES Úkol: Nauč se daná slovesa správně vyslovovat rusky. Která neznáš, najdi ve slovníku. Vysvětli správně význam jednotlivých sloves. Nová slovíčka si zapiš do sešitu. Zopakuj si časování slovesa: читáть я читáю ты читáeшь он читáет Мы читáем вы читáете oни читáют Obdobně časujeme např. slovesa:игрáть, ри совать, танцевáть, рабóтать, плáвать Jak poznáme, že sloveso časujeme podle slovesa читáть? Řekneme si 1. osobu č. jenotného: я читáю, před hláskou ю je samohláska

39 Časování slovesa: говори ть Я говорю Ты говори шь он говорит Mы говори м bы говори те oни говоря т Obdobně časujeme např. slovesa: смотрéть, учи ть, купи ть, получи ть.. Jak poznáme, že sloveso časujeme podle slovesa говори ть Řekneme si 1. osobu č. jenotného: Я говорю před hláskou ю je souhláska!!!!!!!!!!!

40 Pracovní list-časování sloves Řekni a poté i rusky napiš infinitivy daných sloves a rozhodni se, zda budeš časovat podle vzoru читáть či говори ть: Mít rád, mluvit, hrát,mluvit, dívat se, kreslit, tancovat, běhat,učit se, plavat, koupat se,pracovat,dostat, stát, dívat se, čekat.. Читáть. говори ть

41 Pracovní list- Časování sloves Procvičuj časování: Я... Oн... Tы. Mы

42 Pracovní list- Časti těla Prohlédni si pozorně obrázek. Ukazuj jednotlivé části obličeje na spolužákovi a poté na sobě. Nauč se je správně foneticky vyslovovat

43 Pracovní list- Části obličeje Odpověz na otázku:,,co chybí na obrázku? Odpověď napiš rusky

44 Pracovní list- Části obličeje

45 Pracovní list- Časti těla Prohlédni si pozorně obrázek. Ukazuj jednotlivé části těla na spolužákovi a poté na sobě. Nauč se je správně foneticky vyslovovat Pracovní list- Části těla

46 Pracovní list- Časti těla Napiš rusky, které části těla na obrázku vidíš. Co neznáš, najdi v dvojjazyčném slovníku

47 Pracovní list: Části těla Popiš správně rusky jednotlivé části obličeje

48 Pracovní list- Části obličeje Popiš správně rusky jednotlivé části obličeje

49 Pracovní list- Části obličeje Popiš jednotlivé části těla. U slovíček, které neznáš, můžeš použít česko-ruský slovník

50 Pracovní list- Části těla Popiš části těla u jednotlivých obrázků

51 Pracovní list- Části obličeje Řekni rusky jednotlivé části obličeje a poté je pod obrázek napiš rusky Uši Pusa Oči Vlasy fousy

52 Pracovní list- Části obličeje Чтo ты смóтришь (ви дишь) нa кaрти нкe cкaжи

53 Pracovní list- Časová posloupnost, roční období Pozorně si prohlédni jednotlivé obrázky. Pozoruj, jak se mění vzhled koruny stromu v průběhu 4 ročních období. Poté, pod jednotlivé obrázky napiš rusky, o jaké roční období se na obrázku jedná

54 Pracovní list-časová posloupnost Úkol: Vysvětli význam jednotlivých slov. Nauč se je správně vyslovovat rusky. Nová slovíčka se nauč psát psací azbukou ROK MĚSÍC TÝDEN- DEN HODINA- MINUTA- SEKUNDA ГОД- МÉСЯЦ - НЕДÉЛЯ- ДЕНЬ- ЧАС-МИНÝTa- СЕКÝНДa Pondělí- Пoнeдéльник čti:paněděľnik Úterý- Втóрьник čti:vtórnik Středa- Срeдá čti:srědá Čtvrtek- Чeтвeрг čti:četvjerg Pátek- Пя тницa čti:pjátnica Sobota- Суббóтa čti:subóta Neděle- Вoccкpecéни čti:vaskresénije

55 Pracovní list- Časová posloupnost, měsíce Škrtni měsíc, který do ročního období nepatří: Jarní měsíce Letní měsíce Podzimní měsíce М а р т, А п р é л ь, И ю л ь Я н в á р ь, И ю л ь, Á в г у с т О к т я б р ь, И ю н ь, С е н т я б р ь, Zimní měsíce Я н в á р ь, А п р é л ь, Д е к á б р ь Нари суй декабрь: Přelož do ruštiny následující měsíce: Prosinec, únor, září, leden,květen, září, březen, listopad

56 Pracovní list- Dny v týdnu Napište nad slovy čísla, a to tak, jak jdou dny v týdnu za sebou: Втóрьник Пя тницa Срeдá Суббóтa Вoccкpecéниe Чeтвeрг Пoнeдéльник Срeдá Dopň ruské názvy dnů: Středa= Neděle=.. Úterý=. Sobota= Pondělí=. Pátek=. Čtvrtek Týden=

57 Pracovní list- Časová posloupnost, dny v týdnu Doplň do rámečku dny, které jsou před a za uvedenými dny Пя тницa Вoccкpecéниe Срeдá Пoнeдéльник Суббóтa Втóрьник Napište k ročním obdobím názvy měsíců: Зимá... Óсень... Веснá Лéто.

58 Pracovní list- Časová posloupnost, měsíce Napište k obrázkům možný název měsíce. Vyprávějte si o tom, jaké činnosti je možno v daném měsíci dělat

59 Pracovní list- Hodiny Vyznač na ciferníku a na řádek napiš rusky: 5hodin,12 hodin, 7 hodin 9hodin, 2hodiny, 4 hodiny

60 Pracovní list-čas, hodiny

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Klobouky u Brna, okres Břeclav Ředitelka školy: Mgr. Zdeněk Kachnáč Koordinátor

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Pohodová škola pro žáky i dospěláky

Pohodová škola pro žáky i dospěláky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Pohodová škola pro žáky i dospěláky ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HVOZD okres Prostějov Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola, Příbram, Pod Šachtami 335 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání se zaměřením pro žáky s vadami řeči RVP ZV Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2013

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola, příspěvková organizace 2013 Č.j.: 2013/406 OBSAH OBSAH... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 4 UČEBNÍ

Více

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI (nejen) Uč í me se česky UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 1 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání ŠKOLA PRO ŽIVOT zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího programu upravující vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením Střední škola řemeslná a

Více

zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání okres Karviná, příspěvková organizace Motto: Příroda dovede stejně jako básník vytvořit největší efekty s nejmenším počtem prostředků.

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání aneb

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání aneb Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání aneb Krok za krokem spolu k cíli 1 Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy

Více

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR

PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR PŘIPRAVTE SE S NÁMI NA ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA PRO TRVALÝ POBYT V ČR CD 1 POSLECHOVÁ NAHRÁVKA K PŘÍRUČCE CD 2 POSLECHOVÁ NAHRÁVKA K PŘÍRUČCE Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme Přípravná třída Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Vzdělávací program přípravné třídy Přípravná třída byla předána

Více

rok 2008 ročník VIII, číslo 2 ISSN 1802-825X

rok 2008 ročník VIII, číslo 2 ISSN 1802-825X rok 2008 ročník VIII, číslo 2 ISSN 1802-825X 1 Česká mateřská škola a děti-cizinci.. 5 Učení hrou aneb Hraji si, učím se a nezlobím..18 Práce s reklamou v hodinách literární výchovy na 1. stupni základní

Více