Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstupy Učivo Průřezová témata. - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy"

Transkript

1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 6. - hovoří o svém domě - rozumí, kde se co ve městě nachází - popíše osoby a porovná - hovoří o obvyklých činnostech - hovoří o tom, co kdo právě dělá - zeptá se, kolik co stojí - představí se, řekne, odkud pochází - vyplní formulář, zeptá se na základní informace - popíše školní třídu - upevní si a zopakuje slovesný čas přítomný průběhový - rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky - čte datum pomocí řadových číslovek - hovoří o měsících - Opakování vazby There is/are - Město, bydlení, - předložky místa, must, Let s - Vnější charakteristika člověka - Rodina, domov - přítomný čas průběh. a prostý - Nákupy How much? - Projekt: Horror family Opakování, pozdravy - Škola, formuláře - přítomný čas průběhový (opakování) - Nákupy - řadové číslovky, měsíce - data narozeniny - Počasí - přítomný čas prostý, členy OSV - Mezilidské vztahy (rodina) OSV - Komunikace (kolik, co stojí) OSV Sebepoznání (umět se představit) VDO Občanská společnost a škola (At school) OSV Sebepoznání (záliby, mezilidské vztahy) Ov - domov, obec, region Čj - popis osoby M nakupování, počítání peněz Vv výtvarné zpracování projektu Ov - školní prostředí Tv - sporty Ov kalendář, denní záliby, Čj - číslovky 4/3

2 - rozumí v jednoduchém poslechovém textu tomu, co se odehrává a ví, o který měsíc se jedná - napíše popis vnějšího vzhledu - rozumí hádankám - píše o svém domácím mazlíčkovi - diskuse v malých skupinách - shromáždí informace a vypracuje projekt na téma: Zvířata - Volný čas a záliby - Člověk - přídavná jména označující velikost - pořadí přídavných jmen - zájmena v pozici předmětu - Pets oblíbená zvířata - Projekt: Zvířata OSV- Kreativita (při vypracování projektu) Př lidské tělo Čj popis domácího mazlíčka, rozhovor Př - zvířata Vv výtvarné zpracování projektu na téma: Zvířata - upevní si použití výrazů some, any, this, these, that x those - používá otázky v přít. čase i na osobní informace - rozumí faktografickému textu o zvířatech - Some, any, this x these, that x those - Přít. čas průběhový a prostý v otázce - zeptá se ostatních, kde v poslední době byli - napíše dopis, v němž omlouvá svoji nepřítomnost - hovoří o jednoduchých nemocech - min. čas slovesa "být" - Zdraví, nemoci a bolesti, OSV Komunikace Mezilidské vztahy (zdraví) Př nemoci Rv - jak předcházet onemocnění, bakterie Čj dopis (omluvenka) - zhodnotí své pokroky - opakování OSV - Sebehodnocení 4/4

3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 7. - zhodnotí své znalosti - zeptá se ostatních, co dělali - napíše, co o kom ví - popíše nehodu - rozpozná rozdíl mezi psaným a mluveným textem - rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky - pohovoří o svém jídelníčku - rozumí jídelnímu lístku - hovoří o tom, co si dá, objedná si jídlo v restauraci - sehraje smyšlený příběh - rozumí kuchařskému receptu, napíše si kuchařský recept - použije danou slovní zásobu ve svém receptu Opakování, sebehodnocení v daném předmětu Zdravotní péče - minulý čas prostý pravidelných a nepravidelných sloves, otázka - práce zubaře v minulosti - minulý čas prostý v oznam. větě a záporu Stravovací návyky - going to - Jídlo a pití - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - členy : a, an, the - Ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky OSV sociální rozvoj: komunikace způsoby zdravení EGS Evropa a svět nás zajímá (práce zubaře v dnešní a minulé době) EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí (stravovací návyky) OSV Kreativita (dramatizace příběhu) D práce zubaře v dávných letech minulých Pv vaření Čj popis receptu M jednotky hmotnosti Rv stravovací návyky Čj dramatizace příběhu: Stone Soup - vyjadřuje skutečnosti přídavnými jmény - stupňuje přídavná jména (2. a 3. stupeň) - pohovoří o tom, v čem se věci liší - vyplní kvíz Zeměpisné údaje - 2. stupeň přídavných jmen Příroda a počasí - 3. stupeň příd. jmen Nákupy a móda, oděvy Čj popis rozdílů Z Velká Británie, svět, země, národy 4/5

4 - hovoří o oděvech v obchodě - napíše přání k svátku Sv. Valentýna - rozumí smyšlenému příběhu - vypracuje projekt: Moje země - krátce pohovoří o tom, jak často se věnuje svým zálibám ve volném čase - stručně vyjádří, co kdo musí či nemusí dělat - stupňování příd. jmen pomocí more a the most - Valentýn - Projekt: Moje země Volný čas a záliby - sometimes, often, usually - přídavná jména a příslovce - have to EGS Valentýn OSV Komunikace (zábava) Rv rozhovor: nákup a prodej oblečení Čj přání 4/6

5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 8. - rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky - rozezná přídavná jména a příslovce v textu - Pozdravy, představování MV lidské vztahy navazování přát. vztahů MV lidské vztahy navazování přát. vztahů - představí se, představí svého kamaráda - vyhledává a vyhodnocuje informace, pracuje se slovníkem - porovná život v současnosti s životem v minulosti, hovoří o životě v minulosti - rozumí zapsanému rozhovoru o nové žačce, umí se seznámit s lidmi, - vytvoří různá požádání - rozumí obsahu telefonního rozhovoru - hovoří o tom, co dělal o víkendu - tvoří otázky ohledně toho, co kdo dělal - minulý čas prostý, výraz ago - Home and Away - stěhování, setkávání se s lidmi Volný čas: minulý čas prostý v otázce - slovní zásoba: vyjadřování spokojenosti - modální sloveso could v žádosti OSV poznávání lidí OSV poznávání lidí - rozumí textu o členech rodiny a rozumí poslechu týkajícího se členů rodiny - používá slovní zásobu a věty na téma: Family - užívá zájmen v textu o různých lidech - píše krátké, gramaticky správné texty o své rodině - rozumí textu o sportu - mluví o tom, co lidé obvykle dělají a nedělají, co mají rádi a co nemají rádi - vyzývá ostatní ke společným aktivitám, popisuje Rodina: příbuzenecké vztahy - zájmena Sport - opakování: přítomný čas prostý - vazba like + -ing OSV charakteristika rodiny OSV- kooperace: zapojování ostatních do společných aktivit OSV charakteristika rodiny OSV- kooperace: zapojování ostatních do společných aktivit 4/7

6 plány do budoucna - rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky - mluví o dějích, které se obvykle dějí, a o dějích, které se odehrávají právě teď - rozumí textu o životním stylu dětí, porovnává svůj životní styl se životním stylem dětí daného průzkumu, - užívá v textu spojovací a odkazovací výrazy - vypracuje projekt na dané téma - rozumí textu o životě britské domácnosti - rozumí textu, v němž se mluví o dopravních možnostech v budoucnosti, vede rozhovor o vynálezu - vyjadřuje svoje názory - nabídne pomoc druhým, tvoří návrhy, vede běžnou konverzaci v daném tématu, reaguje na podněty - rozumí jednoduchým informacím v textu s obrázky - rozumí dotazníku týkajícího se budoucnosti, rozumí odhadům budoucích dějů - napíše text, v němž popíše své názory na to, jaká bude budoucnost - přítomný čas průběhový, going to - přítom. čas průběh. a prostý, časové výrazy - Příběh s obrázky - Projekt: Dotazník životního stylu - Způsob života, školní předměty, moderní technologie a média - Společenské a kulturní prostředí anglicky mluvících zemí britská domácnost - vyjádření budoucnosti pomocí will - Tomorrow s world - Doprava budoucnosti Volný čas - At the party - reakce na podnět - Will pro vyjádření rozhodnutí - Tvoje budoucnost I think. - předložky místa: in, on OSV Kreativita (vypracování projektu) MV Kulturní diference (životní styly národů) OSV Sebepoznání a sebepojetí (vyjádření pocitů, podnětů) OSV Kreativita (popis budoucnosti) OSV Kreativita (vypracování projektu) MV Kulturní diference (životní styly národů) OSV Sebepoznání a sebepojetí (vyjádření pocitů, podnětů) OSV Kreativita (popis budoucnosti) - hovoří o tom, co lidé v minulosti dělali, udává časové údaje - What was happening? - minulý čas průběhový, časové 4/8

7 - rozumí zapsanému rozhovoru o počítačové hře, vede běžnou konverzaci, používá prostředky zdvořilosti pro vyjádření zájmu - rozumí rozhovoru o tornádu, chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti a vytváří si komplexnější pohled na svět (Twister interview) - rozumí reportáži o zločinu, sestaví detektivní příběh - odhaduje, kdo co udělal - vypracuje projekt o své zemi, o budoucnosti nebo o incidentu - rozumí textu o Kanadě výrazy a údaje - každodenní výrazy, reakce na podněty Příroda - příběh o tornádu - opakování a sjednocení přítomného času prostého a průběhového Bydlení - části a vybavení domu, popis spojený s detektivním příběhem - Společenské a kulturní prostředí anglicky mluvících zemí: Canada OSV Hodnoty, postoje, praktická etika (vhodné výrazové prostředky ke zdvořilosti) EV přírodní katastrofy - tornádo EGS: Kanada OSV Sebepoznání a sebehodnocení OSV Hodnoty, postoje, praktická etika (vhodné výrazové prostředky ke zdvořilosti) EV přírodní katastrofy - tornádo EGS: Kanada Ov sebehodnoceni cizího jazyka - zhodnotí své dosavadní znalosti a pokroky - Projekt o své zemi, budoucnosti nebo o incidentu - opakování, sebehodnocení 4/9

8 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 9. - chápe jevy v kontextu, propojuje znalosti a vytváří si komplexnější pohled na svět (Our trip to London) - vede běžnou každodenní konverzaci, vyjedná si budoucí záležitosti - podá informace o směru a takové informace získá - rozumí, kde se co nachází - porozumí textu o historické události - užívá zájmena a přivlastňovací přídavná jména v psaném textu - rozumí studentům, kteří vedou rozhovory s lidmi v rámci projektu týkajícího se historie - Londýn místa, směry, památky - určitý člen - přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti - reakce na podněty, omluvy - Cestování: orientace v mapě - určitý a neurčitý člen - Město: názvy obchodů a budov - zájmena a přivlastňovací přídavná - jména - London s Burning EGS Evropa a svět nás zajímá (Londýn) OSV Mezilidské vztahy Z Evropská města: Londýn Z orientace v mapě D - Velký požár v Londýně rozumí jednoduchému textu s obrázky - hovoří o tom, co kdo udělal a neudělal - rozumí obsahu zapsaného rozhovoru teenagerů o tom, co hodlají dělat - vede běžnou každodenní konverzaci, činí rozhodnutí, odmítá návrhy - rozumí filmovým recenzím - předpřítomný čas - reakce na podněty, omluvy - Kultura: filmové žánry OSV Komunikace, Hodnoty, postoje, praktická etika (omluvy, rozhodnutí) 4/10

9 - rozumí textu o New Yorku a vyhledá známé výrazy - rozumí pravidlům školy - hovoří o významu značek a o pravidlech školy - vytvoří jednoduché rozhovory týkající se školních situací - rozumí rozhovoru, ve kterém se udílejí rady - dokáže poradit - popíše své pocity - rozumí dopisu psanému pro poradní stránku v časopisu - píše a pohovoří o tom, co kdo musí a nemusí udělat - Cestování: New York - modální slovesa: must, mustn t - Škola a její pravidla - Rodina a zdraví, problémy - poskytnutí rady - modální slovesa: should, shouldn t - I feel +adjective - opis slovesa must v záporu : don t have to EGS New York OSV Řešení problémů a rozhodovací dovednosti VDO Občanská společnost a škola MV Lidské vztahy (rodina) Z - New York - velkoměsto U.S.A. Ov kooperace Ov řád školy Ov rodina a zdraví - rozumí sledu událostí v textu - užívá číslovky, mluví o příčinách nehod - rozumí krátkému textu a vyhledá požadované informace - frázová slovesa - číslovky, předpřítomný čas - Slovní zásoba: části těla OSV Mezilidské vztahy (pomoc) OSV Komunikace (projevy souhlasu) M- číslovky, jednotky - rozumí zapsané konverzaci o události, která se odehrála - používá důraz v otázkách, projevuje souhlas s tím, že něco udělá - mluví o tom a rozumí tomu, co kdo udělal - rozumí vyprávění o snech - reakce na podněty - vyjádření důrazu - předpřítomný čas s ever, never - Sny - everything, something, everywhere OSV Hodnoty, postoje, praktická etika (sny) 4/11

10 - rozumí textu o slavných lidech - vypracuje projekt o slavných lidech - Společenské a kulturní prostředí anglicky mluvících zemí známé osobnosti (Shakespeare ) EGS Evropa a svět nás zajímá (historie, Shakespeare) D+ Čj - Shakespeare - zopakuje si přítomné časy - porovnává současné dění s tím, co obvykle dělá - hovoří o práci, kterou by chtěl dělat - rozumí, co kdo říká o své práci - pohovoří o ideální práci - vypracuje projekt o zaměstnání - přítomný čas prostý a průběhový, stavová slovesa - Volba povolání, inzeráty - I want to, I d like to - přídavná jména - Projekt: Zaměstnání OSV Sebepoznání s sebepojetí (zaměstnání) OSV Kreativita (projekt) Ov výběr povolání EV Vztah člověka k životnímu prostředí Vv výtvarné zpracování projektu 4/12

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK 5.1.2 Anglický jazyk ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK I. Obsahové vymezení Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4. 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk 5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

Více

Představování What is your name? My/Her/His name

Představování What is your name? My/Her/His name PŘEDMĚT: ANGLICKÝ JAZYK Školní výstupy Učivo Průřezová témata Produktivní a interaktivní řečové dovednosti Žák: představí se jménem, zeptá se druhého na jméno vyjádří se o tom, z jaké je země vyjmenuje

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět anglický jazyk patří spolu s českým jazykem a literaturou a dalším cizím jazykem do vzdělávací

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

2. Anglický jazyk 32

2. Anglický jazyk 32 2. Anglický jazyk 32 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Více

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ

6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6 Učební osnovy pro 2. stupeň ZŠ 6.1 Jazyk a jazyková komunikace 6.1.1 Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na ZŠ a MŠ Sluníčko

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2010. Čj SVPHT09/02 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více