Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4."

Transkript

1 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje seznamovat se s jedním z nejdůležitějších cizích jazyků. Jeho osvojováním žáci zvyšují své šance obstát v současném světě. Zlepšují se jejich možnosti poznávání a chápání světa, možnosti dalšího studia a pozdějšího pracovního uplatnění. V rámci předmětu si žáci osvojují jazykové prostředky a řečové dovednosti, rozvíjejí své komunikační schopnosti a zároveň poznávají společenská a kulturní specifika jiných zemí, zvláště anglicky mluvících, učí se tyto odlišnosti chápat a tolerovat. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na 1. stupni ZŠ ( ročník) představuje výuka Anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu dítěte o studium tohoto cizího jazyka, o vytvoření a udržení pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a o zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností. Jde také o první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. Výuka směřuje k praktickému používání jazyka, zahrnuje různé praktické dovednosti poslech s porozuměním, rozhovory, v menší míře čtení a samostatný ústní a písemný projev. Náročnost a rozsah učiva použitého jako prostředku k dosažení tohoto cíle volí vyučující s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuka je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebírá některé techniky a obohacuje je novými prvky, např. hraním rolí, dramatizacemi, improvizací apod. Významnou úlohou vyučujícího je rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu a invenci a jejich tvůrčí přístup k činnostem. 80

2 S vyučovacím předmětem Anglický jazyk začínají děti v prvním ročníku. V prvním a druhém ročníku se děti vyučují cizí jazyk dvě hodiny týdně a pokračují ve třetím až pátém ročníku, vždy s tříhodinovou dotací týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách vybavených audiovizuální technikou, která umožňuje využití nahrávek dialogů, říkanek, básniček, písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Je možné využívat počítačovou učebnu, kde jsou PC vybaveny softwarem k výuce angličtiny a sluchátky. K dispozici je také interaktivní tabule v samostatné pracovně. Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk na 2. stupni zahrnuje: podněcování zájmu žáků o anglický jazyk a motivaci k jeho dalšímu studiu osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností, zejména rozvíjení schopnosti porozumění přiměřeně obtížnému čtenému textu a ústnímu sdělení poznávání společenského a kulturního prostředí anglicky mluvících zemí vytváření podmínek pro pochopení významu znalosti cizího jazyka pro osobní život i pro život společnosti V každém ročníku jsou tomuto předmětu věnovány tři hodiny týdně. Výuka probíhá v menších skupinách, které vznikají dělením tříd, případně vytvářením skupin napříč ročníkem. Vyžaduje-li to situace, mohou být skupiny utvořeny s ohledem na úroveň resp. individuální tempo žáků. Při výuce využíváme audiovizuální techniku, počítače, internet. Rozvíjení komunikačních schopností žáků je podporováno navazováním kontaktů s anglicky hovořícími osobami (při studijních pobytech v Británii, při spolupráci se zahraničními partnerskými školami apod.). Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel vede žáky k poznávání smyslu učení cizího jazyka klade důraz na čtení s porozuměním a vyhledáváním informací v textu zadává úkoly, pro jejichž splnění žák vyhledává informace z různých zdrojů a zpracovává je formou projektů v anglickém jazyce umožňuje žákům uplatnit vlastní tvořivost používá vhodné učební pomůcky (slovníky, audiovizuální techniku, počítačové výukové programy) vede žáky k práci se slovníkem (nejprve dvojjazyčným, později výkladovým) vytváří situace vedoucí k pozitivní motivaci žáka učí žáka pracovat s chybou, vede ho ke kritickému hodnocení výsledků svého učení Kompetence k řešení problémů Učitel zadáváním praktických problémových úloh učí žáka nebát se problému a řešit ho 81

3 při řešení problémových úloh podporuje tvořivost, samostatnost a logické myšlení vede žáka k používání informací z různých zdrojů (encyklopedií, internetu apod.) při řešení problémů podporuje spolupráci žáků při řešení problémů umožňuje prezentaci práce žáka vede žáka k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, přípravě, realizaci i hodnocení Kompetence komunikativní Učitel zařazuje různá konverzační cvičení (např. dialogy) připravuje žáky na zvládnutí komunikace v běžných každodenních situacích a obtížných situacích podporuje různé formy komunikace s anglicky hovořícími osobami (dopis, ) vede žáky k vlastní prezentaci, např. v školním časopise, při spolupráci škol, na veřejnosti zařazuje metody kooperativního učení a vede žáky ke vzájemné spolupráci Kompetence sociální a personální Učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci a spolupráci žáků, zařazuje skupinovou výuku a metody kooperativního vyučování učí žáky pracovat v týmu, učí je vnímat odlišnosti spolužáků, tolerovat je a využívat je pro práci v týmu učí žáky hodnotit práci týmu a jeho jednotlivých členů a vytvářet kritéria hodnocení umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků vede žáky k rozpoznávání a ocenění pozitivních rysů spolužáků Kompetence občanské Učitel pomáhá žákům chápat a respektovat individuální rozdíly mezi lidmi, vede je k odmítání netolerance, násilí a šikany vede žáky ke spoluvytváření a respektování pravidel třídy a školy připravuje žáky na jazykové zvládnutí krizových situací a situací ohrožujících zdraví a život pomáhá žákům chápat rozdíly národnostní a kulturní mj. i tím, že vytváří podmínky pro kontakt žáků s osobami z jiných zemí (spolupráce škol, studijní pobyty v Británii) rozvíjí u žáků smysl pro kulturu, umění a tvořivost, mj. poznáváním kultur jiných zemí podporuje zapojování žáků do kulturních aktivit vede žáky k pochopení základních ekologických a environmentálních souvislostí, mj. i porovnáváním přístupu k této problematice v různých zemích 82

4 Kompetence pracovní Učitel vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k řádnému plnění povinností a závazků vytváří podnětné a tvořivé prostředí při výuce a rozvíjí schopnosti týmové práce vede žáky k objektivnímu sebehodnocení pomáhá žákům uplatnit získané dovednosti a vědomosti v praxi, např. při komunikaci s anglicky hovořícími osobami posiluje v žácích vědomí důležitosti studia cizího jazyka pro budoucí pracovní uplatnění Očekávané výstupy vzdělávacího oboru 1. stupeň Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy - 1. období Žák ročník vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění používá abecední slovník učebnice Receptivní řečové dovednosti Očekávané výstupy - 2. období Žák ročník rozumí zadaným slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku používá dvojjazyčný slovník Produktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy - 2. období Žák ročník sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů 83

5 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu Interaktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy - 2. období Žák ročník aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci Učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdrav, poděkování, představování jednoduchá sdělení adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje slovní zásoba a tvoření slov synonyma, antonyma, význam slov v kontextu základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě 2. stupeň Receptivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku Produktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy 84

6 písemně, gramaticky, správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace vyžádá jednoduchou informaci Interaktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Učivo jednoduchá sdělení oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, společenský program základní vztahy existenciální (Kdo?...), prostorové (Kde? Kam?...), časové (Kdy?...), kvalitativní (Jaký? Který? Jak?...), kvantitativní (Kolik?...) tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky slovní zásoba a tvoření slov gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov 85

7 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 1. Výstup Učivo mezipředmětové - pozdraví, představí se, rozloučí se, Tematické okruhy - vyslovuje názvy barev, čísel, zvířat a členů - pozdravy rodiny - barvy - používá názvy čísel čísla rozumí jednoduchým pokynům a reaguje - zvířata na ně - rodina - používá základní slovní zásobu - oblečení dle tématických celků, pojmenuje obrázek - hračky Mezipředmětové vztahy: - škola Prv, Hv, Vv, Pč, Tv, M, - Vánoce Čj 86

8 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 2. Výstup Učivo mezipředmětové - pozdraví, představí se a rozloučí se Tematické okruhy - vyjádří souhlas a nesouhlas - pozdravy - rozezná a pojmenuje barvy - barvy - počítá do dvaceti - čísla pojmenuje zvířata - zvířata - pojmenuje členy rodiny - domov - pojmenuje a ukáže části těla - moje tělo - používá základní slovní zásobu - oblečení dle tématických celků - hračky Mezipředmětové vztahy: - rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova - škola Prv, Hv, Vv, Pč, Tv, M, - rozumí základním a jednoduchým pokynům, - sport Čj reaguje na ně 87

9 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstup Učivo mezipředmětové - představí se, pozdraví, rozloučí se, Tematické okruhy OSV: Komunikace reaguje na promluvy druhých, poděkuje - pozdravy EGS: Evropa a svět - udá svůj věk, počítá do 20 - čísla 1-12 nás zajímá - rozpozná a pojmenuje barvy - barvy EV: Ekosystémy - pojmenuje školní potřeby - školní potřeby - pojmenuje zařízení ve třídě - zařízení třídy - pojmenuje zvířata, určí jejich velikost - čísla a barvu - domácí zvířata - vyjádří pocit radosti, smutku, strachu - přídavná jména a žízně - obličej - pojmenuje části hlavy, barvu vlasů - moje rodina - pojmenuje členy rodiny - lidské tělo - pojmenuje a popíše části těla - oblečení - pojmenuje a popíše běžné oblečení - jídlo a nápoje a jeho barvu - divoká zvířata - používá názvy běžných potravin - hračky a přístroje a nápojů - abeceda - pojmenuje divoce žijící zvířata, rozpozná - dny a měsíce jejich hlasy, určí, čím se živí - názvy svátků - rozpozná a pojmenuje různé přístroje, hračky, užívá předložky určující jejich polohu - vyjmenuje anglickou abecedu - hláskuje své jméno - vyjmenuje a zapíše dny v týdnu - vyjmenuje a zapíše měsíce - pochopí obsah a smysl jednoduché konverzace - zapojí se do jednoduché konverzace - osvojenou slovní zásobu a fráze rozpozná Mezipředmětové vztahy: v mluvené i písemné formě Čj, Prv, M 88

10 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. Výstup Učivo mezipředmětové - představí se Tematické okruhy OSV: Poznávání lidí - popíše své schopnosti - pozdravy, informace o sobě Komunikace - pojmenuje sporty a zhodnotí své sportovní - sporty EGS: Evropa a svět nás schopnosti - dům zajímá - zapojí se do jednoduché konverzace - nemoci EV: Ekosystémy - popíše dům a pokoje - město - rozezná nemoci a pojmenuje je - prázdniny - dává rady o zdraví - škola, rozvrh hodin - pojmenuje obchody, popíše město - televize - popíše směr cesty - volný čas, zájmové činnosti, - porozumí poslechu jednoduchého textu dopis z prázdnin nebo konverzace, vhodně reaguje - zvířata - pojmenuje prázdninové aktivity - minulost - rozezná druhy počasí a zapíše je - pohádka do mapy - čísla, data - pojmenuje školní předměty - názvy svátků - určí čas - Velká Británie a Irsko - rozliší různé druhy televizních pořadů - pojmenuje své koníčky - pojmenuje dny v týdnu - popíše své zájmy v dopise příteli - pojmenuje zvířata, určí, čím se živí a kde žijí - popíše části těla zvířat - počítá do sta - v textu odhadne význam neznámých slov z kontextu - vyjmenuje a zapíše měsíce v roce - zná jednoduché řadové číslovky - napíše blahopřání k narozeninám - má základní znalosti o svátcích v anglicky mluvících zemích - vyhledá na mapě Velkou Británii a důležitá města - osvojenou slovní zásobu a fráze rozpozná Mezipředmětové vztahy: v mluvené i písemné formě Čj, Vl, Př, M 89

11 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Výstup Učivo mezipředmětové Žák - vhodně reaguje na promluvy druhých Tematické okruhy OSV: Sebepoznání a - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace - pravidla komunikace v sebepojetí - pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé každodenních situacích Poznávání lidí a pečlivě vyslovované konverzace - pozdravy, představování Komunikace - pozdraví a rozloučí se - čísla EGS: Evropa a svět nás - představí se a zeptá se, kdo je kdo - barvy zajímá - porozumí základním informacím o lidech - ceny, britská měna MKV: Kulturní diference - sdělí základní informace o sobě - abeceda, hláskování - rozumí hlavním údajům v konverzaci o rodině - části těla - rozumí textu na pohlednici a napíše adresu - pokyny ve třídě a pozdrav z dovolené - osobní informace - počítá v rozsahu rodina - poslechem rozliší čísla - věk - ptá se na zboží v obchodě a na cenu - oblíbené věci - zformuluje žádost, poděkuje - dny v týdnu - vytvoří jednoduché pokyny týkající se - rozvrh hodin školního prostředí a reaguje na ně - říká, kde jsou věci umístěny Základní gramatické struktury - hovoří o svých školních předmětech - sloveso "to be" - vyjmenuje dny v týdnu a aplikuje je - tvoření otázky a záporu - podá časové informace - sloveso "have got" - rozumí poslechu s časovými údaji - přídavná jména, antonyma - mluví o svém volném čase - přivlastňovací přídavná - hovoří a píše o tom, co kdo dělá jména - hovoří o tom, co kdo má a nemá rád - množné číslo podstatných - hovoří o tom, co kdo může, umí nebo musí jmen udělat, omluví se - časové údaje - rozumí jednoduchému textu o uspořádání - předložky (určení místa) domu, mluví o svém domově - předložky (určení času) - popíše, kde se co ve městě nachází - přítomný čas prostý, tvoření - ukáže a popíše části svého těla otázky a záporu - popíše osoby a porovná je - přítomný čas průběhový - rozlišuje mezi grafickou a mluvenou - sloveso "must" podobou slova - sloveso "can" - čte a vyslovuje foneticky správně - vazba "there is/are" - používá abecední dvojjazyčný slovník - věta jednoduchá a pořádek - porozumí známým slovům v poslechu slov ve větě - v textu vyhledá specifickou informaci - synonyma Mezipředmětové vztahy: - doplní jednoduchý text Čj, Vl, Př, M, Vv, Hv 90

12 Vyučovací předmět: Ročník: Anglický jazyk 6. - rozšířené vyučování jazyků - pozdraví, rozloučí se Tematické okruhy EGS: Evropa a svět nás - porozumí základním informacím o lidech, - můj život a rodina zajímá bydlišti, rodině a zájmech v ústní i písemné - škola, aktivity a zájmy Objevujeme Evropu formě - části těla a svět - představí se, podá informace o sobě - zvířata a domácí mazlíčci MKV: Kulturní diference - zapojí se do jednoduché konverzace - omluva EV: Ekosystémy o osobních údajích osob - nemoci, nehody, zdraví Základní podmínky - vyplní jednoduchý formulář, dotazník - jídlo života - sestaví osobní dopis - v restauraci - sestaví jednoduché sdělení o přítomném ději - nákup - zeptá se na přítomný děj - moje země OSV: Poznávání lidí - popíše vzhled osob a zvířat - zábava, kultura - použije informace získané z různých zdrojů - výběr reálií Británie a USA k sestavení krátkého textu o zvířatech - používá dvojjazyčný slovník Základní gramatické struktury - užívá jednoduché obraty ke zdvořilému - přítomný čas průběhový oslovení a omluvě, reaguje na omluvu a prostý - popíše svůj zdravotní stav - minulý čas prostý - porozumí jednoduché konverzaci nebo - vyjádření budoucnosti sdělení o zdravotním stavu vazbou "going to" - podle vzoru sestaví jednoduché věty - podstatná jména o minulém ději počitatelná a nepočitatelná - zeptá se na minulý děj - stupňování přídavných jmen - rozumí obsahu přiměřeně obtížných textů - zájmena osobní - používá obraty pro objednání jídla a pro v objektovém pádu nákup, vysloví prosbu - řadové číslovky - poděkuje, reaguje na poděkování - tvoření příslovcí - reprodukuje nebo sestaví jednoduchý - věta jednoduchá a pořádek rozhovor slov - užívá obraty pro stanovení množství potravin Rozšiřující učivo - vyjádří kvantitativní vztahy - četba: elementary level - vyjádří svůj budoucí záměr - porovná vlastnosti lidí, věcí, míst - použije znalosti z různých zdrojů k sestavení textu o své zemi, městě - rozumí obsahu jednoduchých textů o anglicky mluvících zemích, odhadne význam nových slov z kontextu - zapojí se dle svých možností do jazykových Mezipředmětové vztahy: projektů Výstup Učivo - podílí se na tvorbě časopisu Hv mezipředmětové Čj, Z, Př, Ov, Vz, Vv, 91

13 Vyučovací předmět: Ročník: Anglický jazyk 7. - rozšířené vyučování jazyků Výstup Učivo mezipředmětové - sestaví věty vyjadřující minulý děj Tematické okruhy OSV: Poznávání lidí - zeptá se na minulý děj - domov, bydlení, stěhování Mezilidské vztahy - sestaví jednoduché vyprávění o minulém ději - seznámení s novým Řešení problémů a - vyjádří základní časové vztahy prostředím rozhodovací dovednosti - rozumí jednoduché každodenní konverzaci - širší rodina Hodnoty, postoje, - v krátkých nahrávkách rozpozná důležité - sport, zájmy, volný čas praktická etika informace - budoucí svět EGS: Evropa a svět nás - používá obraty k seznámení, představení, - moje budoucnost zajímá přivítání - čas a místa na Zemi - vyjádří zdvořilou žádost o pomoc - Londýn - pojmenuje složitější rodinné vztahy - New York - sestaví věty vyjadřující přítomné děje - anglicky mluvící země - sestaví jednoduchý text o své rodině, - Kanada koníčcích, sportu - zábava, filmy, video, počítač MDV: Fungování a vliv - vyjádří pozvání a reakci na pozvání médií ve společnosti - domluví si jednoduchý program s kamarády Základní gramatické struktury - porozumí textu, odhadne význam - přítomný čas prostý neznámých slov z kontextu a průběhový - nabídne pomoc - minulý čas prostý a průběho- - vyjádří svůj názor na budoucnost vý - sestaví otázky ke zjištění základních vztahů - budoucí čas - zdvořile osloví neznámou osobu, reaguje - předpřítomný čas na oslovení - členy - zeptá se na cestu a jednoduchým - výrazy vyjadřující polohu způsobem vysvětlí cestu a směr - vyjádří základní prostorové vztahy - tvoření slov - sestaví jednoduché věty v předpřítomném - souvětí souřadné a podřadné čase - rozpozná důležité informace v psaném tex- Rozšiřující učivo tu a reprodukuje je v mluveném projevu - četba: pre - intermediate level - vyhledá významy slov v dvojjazyčném slovníku - zapojí se do jazykových projektů Mezipředmětové vztahy: - podílí se na tvorbě časopisu Čj, Ov, Vz, Z, Hv 92

14 Vyučovací předmět: Ročník: Anglický jazyk 8. - rozšířené vyučování jazyků Výstup Učivo mezipředmětové - představí se, podá o sobě základní Tematické okruhy OSV: Sebepoznání informace - pracovní praxe, brigády, a sebepojetí - rozliší užití přítomných časů zaměstnání Kreativita - sestaví vyprávění o svých obvyklých - úřední dopis Mezilidské vztahy činnostech a zálibách - móda, koníčky, změna vzhledu Komunikace - popíše, co právě dělá - nakupování oblečení Řešení problémů - porozumí jednoduché nabídce na práci - volný čas a rozhodovací - napíše úřední dopis - život v minulosti, vynálezy, dovednosti - pojmenuje nejběžnější povolání materiály Hodnoty, postoje, - používá obraty pro nakupování oděvů - fitness a zdraví praktická etika - pojmenuje oblečení a jeho základní části - u lékaře, části těla VDO: Občanská - sestaví vyprávění o minulém ději - školní pravidla, zákazy, příkazy společnost a škola - rozliší užití minulých časů - problémy, jejich řešení EGS: Evropa a svět - pojmenuje základní vynálezy 20. století - velká čísla nás zajímá - pojmenuje materiál, z něhož je předmět - slavní Britové Objevujeme Evropu vyroben - Velká Británie a svět - popíše zdravý a nezdravý jídelníček - porozumí základním informacím o složení Základní gramatické struktury potravin - opakování přítomných - užívá obraty pro vyjádření nervozity a minulých časů a obav - předpřítomný čas - pojmenuje části těla, základní zdravotní - modální slovesa a jejich problémy a jejich léčbu opisné tvary - porozumí příkazům a zákazům - základní frázová slovesa a doporučením - zájmena "something, - popíše problém a navrhne jeho řešení everything " - sestaví věty v předpřítomném čase - tvoření slov - rozpozná některé situace vyžadující užití - fonetická abeceda IPA předpřítomného času - lexikální princip pravopisu - používá velká čísla - sestaví vyprávění s použitím sloves Rozšiřující učivo smyslového vnímání - četba: lower intermediate - rozpozná důležité informace v psaném textu a reprodukuje je v mluveném projevu - význam neznámých slov odhadne z kontextu - vyhledá význam neznámých slov v dvojjazyčném slovníku - v krátkých audionahrávkách rozpozná důležité informace - rozpozná jednotlivé zvuky anglické fonetické abecedy a jejich přepis v IPA - zapojí se do jazykových projektů Mezipředmětové vztahy: - vytvoří krátký příspěvek do časopisu Ov, Vz, Z, D, Čj, Hv 93

15 Vyučovací předmět: Ročník: Anglický jazyk 9. - rozšířené vyučování jazyků Výstup Učivo mezipředmětové - v písemném i mluveném projevu podle vzoru Tematické okruhy OSV: Poznávání lidí používá přítomné, minulé a budoucí časy - sláva, štěstí Mezilidské vztahy - rozliší použití minulého a předpřítomného - showbusiness Kreativita času - slavní lidé, životopis Komunikace - vyjádří časové vztahy - přátelé Řešení problémů - sestaví vyprávění o tom, co - vyjádření souhlasu a rozhodovací bylo dříve a co nyní, co se změnilo - automobilové závody, dovednosti - pojmenuje základní povolání z oblasti kaskadéři Hodnoty, postoje showbusinessu - představivost praktická etika - vyjádří základní smyslové vjemy - popis smyslových vjemů EGS: Evropa a svět - pojmenuje zvuky, které slyší - paranormální jevy nás zajímá - používá slovesa pohybu, vjemů - adjektiva, popis EV: Ekosystémy - popíše člověka - gratulace, lítost Základní podmínky - vyjádří kvalitativní vztahy - sdělení novinek života - pomocí prvního kondicionálu vyjádří možnost - náš svět, oceány Lidské aktivity - používá obraty "já také, já také ne" - počasí a problémy životního pro vyjádření souhlasu a nesouhlasu - životní prostředí prostředí - reaguje na novinky, vyjádří gratulaci nebo - léto v Británii Vztah člověka lítost, přání - Austrálie k prostředí - sestaví věty v trpném rodu - sdělí základní informace o počasí Základní gramatické struktury - sestaví jednoduché vyprávění o problémech - fonetická abeceda IPA životního prostředí - přízvuk - popíše obrázek - opakování základních - porozumí obsahu přiměřeně obtížného anglických časů čteného textu - pasivum - význam neznámých slov odhadne - frázová slovesa z kontextu - první kondicionál a podmínková - vyhledá význam slov v dvojjazyčném nebo souvětí výkladovém slovníku - reprodukuje přečtený text Rozšiřující učivo - v krátkých nahrávkách rozpozná - četba: intermediate důležité informace a text reprodukuje - zapojí se do jazykových projektů Mezipředmětové vztahy: - vytvoří příspěvek do časopisu Ov, Vz, Z, Hv, Čj, Př 94

16 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup - pozdraví, rozloučí se Tematické okruhy EGS: Evropa a svět nás - porozumí základním informacím o lidech, - můj život a rodina zajímá bydlišti, rodině a zájmech v ústní i písemné - škola, aktivity a zájmy Objevujeme Evropu formě - části těla a svět - představí se, podá základní informace o sobě - zvířata a domácí mazlíčci MKV: Kulturní diference - zapojí se do jednoduché konverzace - omluva EV: Ekosystémy o osobních údajích osob - nemoci, nehody, zdraví Základní podmínky - vyplní jednoduchý formulář, dotazník - jídlo života - sestaví krátký osobní dopis - v restauraci - sestaví jednoduché sdělení o přítomném ději - nákup - zeptá se na přítomný děj - moje země - popíše vzhled osob a zvířat - zábava, kultura - použije informace získané z různých zdrojů - výběr reálií Británie a USA k sestavení krátkého textu o zvířatech - používá dvojjazyčný slovník Základní gramatické struktury - užívá jednoduché obraty ke zdvořilému - přítomný čas průběhový oslovení a omluvě, reaguje na omluvu a prostý - popíše svůj zdravotní stav - minulý čas prostý - porozumí jednoduché konverzaci nebo - vyjádření budoucnosti sdělení o zdravotním stavu vazbou "going to" - podle vzoru sestaví jednoduché věty - podstatná jména o minulém ději počitatelná a nepočitatelná - zeptá se na minulý děj - stupňování přídavných jmen - rozumí obsahu přiměřeně obtížných textů - zájmena osobní - používá obraty pro objednání jídla a pro v objektovém pádu nákup, vysloví prosbu - řadové číslovky - poděkuje, reaguje na poděkování - tvoření příslovcí - reprodukuje nebo sestaví jednoduchý - věta jednoduchá a pořádek rozhovor slov - užívá obraty pro stanovení množství potravin - vyjádří kvantitativní vztahy - vyjádří svůj budoucí záměr - porovná vlastnosti lidí, věcí, míst - použije znalosti z různých zdrojů k sesta- vení jednoduchého textu o své zemi, městě - rozumí obsahu jednoduchých textů Mezipředmětové vztahy: o anglicky mluvících zemích, odhadne význam nových slov z kontextu Učivo Čj, Z, Př, Ov, Vz, Vv, Hv mezipředmětové 95

17 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Výstup Učivo mezipředmětové - sestaví jednoduché věty vyjadřující minulý Tematické okruhy OSV: Poznávání lidí děj - domov, bydlení, stěhování Mezilidské vztahy - zeptá se na minulý děj - seznámení s novým Řešení problémů a - sestaví jednoduché vyprávění o minulém ději prostředím rozhodovací dovednosti - vyjádří základní časové vztahy - širší rodina Hodnoty, postoje, - rozumí jednoduché každodenní konverzaci - sport, zájmy, volný čas praktická etika - v krátkých nahrávkách rozpozná důležité - budoucí svět EGS: Evropa a svět nás informace - moje budoucnost zajímá - používá obraty k seznámení, představení, - čas a místa na Zemi přivítání - Londýn - vyjádří jednoduchou zdvořilou žádost - New York o pomoc - anglicky mluvící země - pojmenuje složitější rodinné vztahy - Kanada - sestaví věty vyjadřující přítomné děje - zábava, filmy, video, počítač - sestaví jednoduchý text o své rodině, koníčcích, sportu Základní gramatické struktury - vyjádří pozvání a reakci na pozvání - přítomný čas prostý - domluví si jednoduchý program s kamarády a průběhový - porozumí textu, odhadne význam - minulý čas prostý a průběhoneznámých slov z kontextu vý - nabídne pomoc - budoucí čas - vyjádří svůj názor na budoucnost - předpřítomný čas - sestaví otázky ke zjištění základních vztahů - členy - zdvořile osloví neznámou osobu, reaguje - výrazy vyjadřující polohu na oslovení a směr - zeptá se na cestu a jednoduchým - tvoření slov způsobem vysvětlí cestu - souvětí souřadné a podřadné - vyjádří základní prostorové vztahy - podle vzoru sestaví jednoduché věty v předpřítomném čase - rozpozná podstatné důležité informace v psaném textu a reprodukuje je v mluveném projevu - vyhledá významy slov v dvojjazyčném Mezipředmětové vztahy: slovníku Čj, Ov, Vz, Z, Hv 96

18 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Výstup Učivo mezipředmětové - představí se, podá o sobě základní Tematické okruhy OSV: Sebepoznání informace - pracovní praxe, brigády, a sebepojetí - rozliší užití přítomných časů zaměstnání Mezilidské vztahy - sestaví krátké vyprávění o svých - úřední dopis Komunikace obvyklých činnostech a zálibách - móda, koníčky, změna vzhledu Řešení problémů - popíše, co právě dělá - nakupování oblečení a rozhodovací - porozumí jednoduché nabídce na práci - volný čas dovednosti - rozliší osobní a úřední dopis - život v minulosti, vynálezy, Hodnoty, postoje, - pojmenuje nejběžnější povolání materiály praktická etika - používá obraty pro nakupování oděvů - fitness a zdraví VDO: Občanská - pojmenuje oblečení a jeho základní části - u lékaře, části těla společnost a škola - sestaví jednoduché vyprávění o minulém - školní pravidla, zákazy, příkazy EGS: Evropa a svět ději - problémy, jejich řešení nás zajímá - rozliší užití minulých časů - velká čísla Objevujeme Evropu - pojmenuje materiál, z něhož je předmět - slavní Britové a svět vyroben - Velká Británie - popíše zdravý a nezdravý jídelníček - porozumí základním informacím o složení Základní gramatické struktury potravin - opakování přítomných - užívá základní obraty pro vyjádření nervozity a minulých časů a obav - předpřítomný čas - pojmenuje části těla, základní zdravotní - modální slovesa a jejich problémy a jejich léčbu opisné tvary - porozumí základním příkazům a zákazům - základní frázová slovesa a doporučením - zájmena "something, - popíše problém a navrhne jeho řešení everything " - sestaví krátké věty v předpřítomném čase - tvoření slov - rozpozná některé situace vyžadující užití - fonetická abeceda IPA předpřítomného času - lexikální princip pravopisu - používá velká čísla - sestaví krátké vyprávění s použitím sloves smyslového vnímání - rozpozná důležité informace v psaném textu a reprodukuje je v mluveném projevu - význam neznámých slov odhadne z kontextu - vyhledá význam neznámých slov v dvojjazyčném slovníku - v krátkých audionahrávkách rozpozná důležité informace - rozpozná jednotlivé zvuky anglické Mezipředmětové vztahy: fonetické abecedy a jejich přepis v IPA Ov, Vz, Z, D, Čj, Hv 97

19 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Výstup Učivo mezipředmětové - v písemném i mluveném projevu podle vzoru Tematické okruhy OSV: Poznávání lidí používá přítomné, minulé a budoucí časy - sláva, štěstí Mezilidské vztahy - rozliší použití minulého a předpřítomného - showbusiness Komunikace času - slavní lidé, životopis Řešení problémů - vyjádří časové vztahy - přátelé a rozhodovací - sestaví jednoduché vyprávění o tom, co - vyjádření souhlasu dovednosti bylo dříve a co nyní, co se změnilo - automobilové závody, Hodnoty, postoje - pojmenuje základní povolání z oblasti kaskadéři praktická etika showbusinessu - představivost EGS: Evropa a svět - vyjádří základní smyslové vjemy - popis smyslových vjemů nás zajímá - pojmenuje zvuky, které slyší - paranormální jevy EV: Ekosystémy - používá základní slovesa pohybu, vjemů - adjektiva, popis Základní podmínky - popíše člověka - gratulace, lítost života - vyjádří kvalitativní vztahy - sdělení novinek Lidské aktivity - pomocí prvního kondicionálu vyjádří možnost - náš svět, oceány a problémy životního - používá obraty "já také, já také ne" - počasí prostředí pro vyjádření souhlasu a nesouhlasu - životní prostředí Vztah člověka - reaguje na novinky, vyjádří gratulaci nebo - léto v Británii k prostředí lítost, přání - Austrálie - sestaví jednoduché věty v trpném rodu - sdělí základní informace o počasí Základní gramatické struktury - sestaví jednoduché vyprávění o problémech - fonetická abeceda IPA životního prostředí - přízvuk - popíše obrázek - opakování základních - porozumí obsahu přiměřeně obtížného anglických časů čteného textu - pasivum - význam neznámých slov odhadne - frázová slovesa z kontextu - první kondicionál a podmínková - vyhledá význam slov v dvojjazyčném nebo souvětí výkladovém slovníku - reprodukuje přečtený text - v krátkých nahrávkách rozpozná Mezipředmětové vztahy: důležité informace a text reprodukuje Ov, Vz, Z, Hv, Čj, Př 98

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. A/ Charakteristika vyučovací předmětu. Obsahové vymezení ANGLICKÝ JAZYK A/ Charakteristika vyučovací předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci získají

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Pozdravy, oslovení, části Umí se představit, dne,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.3 Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.3 Anglický jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje obor Cizí

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

Třída 6. TŘÍDA. Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ. Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět ANGLICKÝ JAZYK (školní rok 2014/2015) Období 2. STUPEŇ Očekávané výstupy Receptivní řečové dovednosti Produktivní řečové dovednosti Interaktivní řečové dovednosti 1)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více