Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyučovací předmět: Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4."

Transkript

1 5.4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk je vyučovací předmět, který žákům umožňuje seznamovat se s jedním z nejdůležitějších cizích jazyků. Jeho osvojováním žáci zvyšují své šance obstát v současném světě. Zlepšují se jejich možnosti poznávání a chápání světa, možnosti dalšího studia a pozdějšího pracovního uplatnění. V rámci předmětu si žáci osvojují jazykové prostředky a řečové dovednosti, rozvíjejí své komunikační schopnosti a zároveň poznávají společenská a kulturní specifika jiných zemí, zvláště anglicky mluvících, učí se tyto odlišnosti chápat a tolerovat. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Na 1. stupni ZŠ ( ročník) představuje výuka Anglického jazyka úvod do cizojazyčného vzdělávání. Jde především o probuzení zájmu dítěte o studium tohoto cizího jazyka, o vytvoření a udržení pozitivního vztahu k tomuto předmětu. Pozornost se soustřeďuje na osvojení zvukové podoby jazyka a o zvládnutí vztahů mezi jeho zvukovou a grafickou stránkou na podkladě rozvíjení základů řečových dovedností. Jde také o první seznámení s některými typickými jevy života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti. Žáci se učí jednoduše a přirozeně reagovat v nejběžnějších situacích každodenního života přiměřených jejich věku. Výuka směřuje k praktickému používání jazyka, zahrnuje různé praktické dovednosti poslech s porozuměním, rozhovory, v menší míře čtení a samostatný ústní a písemný projev. Náročnost a rozsah učiva použitého jako prostředku k dosažení tohoto cíle volí vyučující s ohledem na schopnosti a možnosti žáka. Dovednosti porozumět vyslechnutému sdělení a ústně se vyjadřovat jsou nadřazeny dovednostem číst a písemně se vyjadřovat. Výklad prvků gramatického systému je omezen na nezbytné minimum, slovní zásoba je volena především na základě frekvence a zájmu dětí tohoto věku. Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. Výuka je výrazně propojena nejen s mateřským jazykem, ale též s hudební, pohybovou, výtvarnou a dramatickou výchovou, z nichž přebírá některé techniky a obohacuje je novými prvky, např. hraním rolí, dramatizacemi, improvizací apod. Významnou úlohou vyučujícího je rozvíjet představivost dětí, podněcovat a oceňovat jejich aktivitu a invenci a jejich tvůrčí přístup k činnostem. 80

2 S vyučovacím předmětem Anglický jazyk začínají děti v prvním ročníku. V prvním a druhém ročníku se děti vyučují cizí jazyk dvě hodiny týdně a pokračují ve třetím až pátém ročníku, vždy s tříhodinovou dotací týdně. Výuka probíhá v kmenových třídách vybavených audiovizuální technikou, která umožňuje využití nahrávek dialogů, říkanek, básniček, písniček aj. textů v interpretaci rodilých mluvčích. Je možné využívat počítačovou učebnu, kde jsou PC vybaveny softwarem k výuce angličtiny a sluchátky. K dispozici je také interaktivní tabule v samostatné pracovně. Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk na 2. stupni zahrnuje: podněcování zájmu žáků o anglický jazyk a motivaci k jeho dalšímu studiu osvojování jazykových prostředků a řečových dovedností, zejména rozvíjení schopnosti porozumění přiměřeně obtížnému čtenému textu a ústnímu sdělení poznávání společenského a kulturního prostředí anglicky mluvících zemí vytváření podmínek pro pochopení významu znalosti cizího jazyka pro osobní život i pro život společnosti V každém ročníku jsou tomuto předmětu věnovány tři hodiny týdně. Výuka probíhá v menších skupinách, které vznikají dělením tříd, případně vytvářením skupin napříč ročníkem. Vyžaduje-li to situace, mohou být skupiny utvořeny s ohledem na úroveň resp. individuální tempo žáků. Při výuce využíváme audiovizuální techniku, počítače, internet. Rozvíjení komunikačních schopností žáků je podporováno navazováním kontaktů s anglicky hovořícími osobami (při studijních pobytech v Británii, při spolupráci se zahraničními partnerskými školami apod.). Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel vede žáky k poznávání smyslu učení cizího jazyka klade důraz na čtení s porozuměním a vyhledáváním informací v textu zadává úkoly, pro jejichž splnění žák vyhledává informace z různých zdrojů a zpracovává je formou projektů v anglickém jazyce umožňuje žákům uplatnit vlastní tvořivost používá vhodné učební pomůcky (slovníky, audiovizuální techniku, počítačové výukové programy) vede žáky k práci se slovníkem (nejprve dvojjazyčným, později výkladovým) vytváří situace vedoucí k pozitivní motivaci žáka učí žáka pracovat s chybou, vede ho ke kritickému hodnocení výsledků svého učení Kompetence k řešení problémů Učitel zadáváním praktických problémových úloh učí žáka nebát se problému a řešit ho 81

3 při řešení problémových úloh podporuje tvořivost, samostatnost a logické myšlení vede žáka k používání informací z různých zdrojů (encyklopedií, internetu apod.) při řešení problémů podporuje spolupráci žáků při řešení problémů umožňuje prezentaci práce žáka vede žáka k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, přípravě, realizaci i hodnocení Kompetence komunikativní Učitel zařazuje různá konverzační cvičení (např. dialogy) připravuje žáky na zvládnutí komunikace v běžných každodenních situacích a obtížných situacích podporuje různé formy komunikace s anglicky hovořícími osobami (dopis, ) vede žáky k vlastní prezentaci, např. v školním časopise, při spolupráci škol, na veřejnosti zařazuje metody kooperativního učení a vede žáky ke vzájemné spolupráci Kompetence sociální a personální Učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci a spolupráci žáků, zařazuje skupinovou výuku a metody kooperativního vyučování učí žáky pracovat v týmu, učí je vnímat odlišnosti spolužáků, tolerovat je a využívat je pro práci v týmu učí žáky hodnotit práci týmu a jeho jednotlivých členů a vytvářet kritéria hodnocení umožňuje diferencované výkony podle individuálních schopností žáků vede žáky k rozpoznávání a ocenění pozitivních rysů spolužáků Kompetence občanské Učitel pomáhá žákům chápat a respektovat individuální rozdíly mezi lidmi, vede je k odmítání netolerance, násilí a šikany vede žáky ke spoluvytváření a respektování pravidel třídy a školy připravuje žáky na jazykové zvládnutí krizových situací a situací ohrožujících zdraví a život pomáhá žákům chápat rozdíly národnostní a kulturní mj. i tím, že vytváří podmínky pro kontakt žáků s osobami z jiných zemí (spolupráce škol, studijní pobyty v Británii) rozvíjí u žáků smysl pro kulturu, umění a tvořivost, mj. poznáváním kultur jiných zemí podporuje zapojování žáků do kulturních aktivit vede žáky k pochopení základních ekologických a environmentálních souvislostí, mj. i porovnáváním přístupu k této problematice v různých zemích 82

4 Kompetence pracovní Učitel vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k řádnému plnění povinností a závazků vytváří podnětné a tvořivé prostředí při výuce a rozvíjí schopnosti týmové práce vede žáky k objektivnímu sebehodnocení pomáhá žákům uplatnit získané dovednosti a vědomosti v praxi, např. při komunikaci s anglicky hovořícími osobami posiluje v žácích vědomí důležitosti studia cizího jazyka pro budoucí pracovní uplatnění Očekávané výstupy vzdělávacího oboru 1. stupeň Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy - 1. období Žák ročník vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění používá abecední slovník učebnice Receptivní řečové dovednosti Očekávané výstupy - 2. období Žák ročník rozumí zadaným slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku používá dvojjazyčný slovník Produktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy - 2. období Žák ročník sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů 83

5 reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu Interaktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy - 2. období Žák ročník aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci Učivo pravidla komunikace v běžných každodenních situacích pozdrav, poděkování, představování jednoduchá sdělení adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost tematické okruhy domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje slovní zásoba a tvoření slov synonyma, antonyma, význam slov v kontextu základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě 2. stupeň Receptivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku Produktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy 84

6 písemně, gramaticky, správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace vyžádá jednoduchou informaci Interaktivní řečové dovednosti Očekávané výstupy Žák jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Učivo jednoduchá sdělení oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu, poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas, setkání, společenský program základní vztahy existenciální (Kdo?...), prostorové (Kde? Kam?...), časové (Kdy?...), kvalitativní (Jaký? Který? Jak?...), kvantitativní (Kolik?...) tematické okruhy domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí a České republiky slovní zásoba a tvoření slov gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov 85

7 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 1. Výstup Učivo mezipředmětové - pozdraví, představí se, rozloučí se, Tematické okruhy - vyslovuje názvy barev, čísel, zvířat a členů - pozdravy rodiny - barvy - používá názvy čísel čísla rozumí jednoduchým pokynům a reaguje - zvířata na ně - rodina - používá základní slovní zásobu - oblečení dle tématických celků, pojmenuje obrázek - hračky Mezipředmětové vztahy: - škola Prv, Hv, Vv, Pč, Tv, M, - Vánoce Čj 86

8 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 2. Výstup Učivo mezipředmětové - pozdraví, představí se a rozloučí se Tematické okruhy - vyjádří souhlas a nesouhlas - pozdravy - rozezná a pojmenuje barvy - barvy - počítá do dvaceti - čísla pojmenuje zvířata - zvířata - pojmenuje členy rodiny - domov - pojmenuje a ukáže části těla - moje tělo - používá základní slovní zásobu - oblečení dle tématických celků - hračky Mezipředmětové vztahy: - rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova - škola Prv, Hv, Vv, Pč, Tv, M, - rozumí základním a jednoduchým pokynům, - sport Čj reaguje na ně 87

9 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. Výstup Učivo mezipředmětové - představí se, pozdraví, rozloučí se, Tematické okruhy OSV: Komunikace reaguje na promluvy druhých, poděkuje - pozdravy EGS: Evropa a svět - udá svůj věk, počítá do 20 - čísla 1-12 nás zajímá - rozpozná a pojmenuje barvy - barvy EV: Ekosystémy - pojmenuje školní potřeby - školní potřeby - pojmenuje zařízení ve třídě - zařízení třídy - pojmenuje zvířata, určí jejich velikost - čísla a barvu - domácí zvířata - vyjádří pocit radosti, smutku, strachu - přídavná jména a žízně - obličej - pojmenuje části hlavy, barvu vlasů - moje rodina - pojmenuje členy rodiny - lidské tělo - pojmenuje a popíše části těla - oblečení - pojmenuje a popíše běžné oblečení - jídlo a nápoje a jeho barvu - divoká zvířata - používá názvy běžných potravin - hračky a přístroje a nápojů - abeceda - pojmenuje divoce žijící zvířata, rozpozná - dny a měsíce jejich hlasy, určí, čím se živí - názvy svátků - rozpozná a pojmenuje různé přístroje, hračky, užívá předložky určující jejich polohu - vyjmenuje anglickou abecedu - hláskuje své jméno - vyjmenuje a zapíše dny v týdnu - vyjmenuje a zapíše měsíce - pochopí obsah a smysl jednoduché konverzace - zapojí se do jednoduché konverzace - osvojenou slovní zásobu a fráze rozpozná Mezipředmětové vztahy: v mluvené i písemné formě Čj, Prv, M 88

10 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 4. Výstup Učivo mezipředmětové - představí se Tematické okruhy OSV: Poznávání lidí - popíše své schopnosti - pozdravy, informace o sobě Komunikace - pojmenuje sporty a zhodnotí své sportovní - sporty EGS: Evropa a svět nás schopnosti - dům zajímá - zapojí se do jednoduché konverzace - nemoci EV: Ekosystémy - popíše dům a pokoje - město - rozezná nemoci a pojmenuje je - prázdniny - dává rady o zdraví - škola, rozvrh hodin - pojmenuje obchody, popíše město - televize - popíše směr cesty - volný čas, zájmové činnosti, - porozumí poslechu jednoduchého textu dopis z prázdnin nebo konverzace, vhodně reaguje - zvířata - pojmenuje prázdninové aktivity - minulost - rozezná druhy počasí a zapíše je - pohádka do mapy - čísla, data - pojmenuje školní předměty - názvy svátků - určí čas - Velká Británie a Irsko - rozliší různé druhy televizních pořadů - pojmenuje své koníčky - pojmenuje dny v týdnu - popíše své zájmy v dopise příteli - pojmenuje zvířata, určí, čím se živí a kde žijí - popíše části těla zvířat - počítá do sta - v textu odhadne význam neznámých slov z kontextu - vyjmenuje a zapíše měsíce v roce - zná jednoduché řadové číslovky - napíše blahopřání k narozeninám - má základní znalosti o svátcích v anglicky mluvících zemích - vyhledá na mapě Velkou Británii a důležitá města - osvojenou slovní zásobu a fráze rozpozná Mezipředmětové vztahy: v mluvené i písemné formě Čj, Vl, Př, M 89

11 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Výstup Učivo mezipředmětové Žák - vhodně reaguje na promluvy druhých Tematické okruhy OSV: Sebepoznání a - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace - pravidla komunikace v sebepojetí - pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé každodenních situacích Poznávání lidí a pečlivě vyslovované konverzace - pozdravy, představování Komunikace - pozdraví a rozloučí se - čísla EGS: Evropa a svět nás - představí se a zeptá se, kdo je kdo - barvy zajímá - porozumí základním informacím o lidech - ceny, britská měna MKV: Kulturní diference - sdělí základní informace o sobě - abeceda, hláskování - rozumí hlavním údajům v konverzaci o rodině - části těla - rozumí textu na pohlednici a napíše adresu - pokyny ve třídě a pozdrav z dovolené - osobní informace - počítá v rozsahu rodina - poslechem rozliší čísla - věk - ptá se na zboží v obchodě a na cenu - oblíbené věci - zformuluje žádost, poděkuje - dny v týdnu - vytvoří jednoduché pokyny týkající se - rozvrh hodin školního prostředí a reaguje na ně - říká, kde jsou věci umístěny Základní gramatické struktury - hovoří o svých školních předmětech - sloveso "to be" - vyjmenuje dny v týdnu a aplikuje je - tvoření otázky a záporu - podá časové informace - sloveso "have got" - rozumí poslechu s časovými údaji - přídavná jména, antonyma - mluví o svém volném čase - přivlastňovací přídavná - hovoří a píše o tom, co kdo dělá jména - hovoří o tom, co kdo má a nemá rád - množné číslo podstatných - hovoří o tom, co kdo může, umí nebo musí jmen udělat, omluví se - časové údaje - rozumí jednoduchému textu o uspořádání - předložky (určení místa) domu, mluví o svém domově - předložky (určení času) - popíše, kde se co ve městě nachází - přítomný čas prostý, tvoření - ukáže a popíše části svého těla otázky a záporu - popíše osoby a porovná je - přítomný čas průběhový - rozlišuje mezi grafickou a mluvenou - sloveso "must" podobou slova - sloveso "can" - čte a vyslovuje foneticky správně - vazba "there is/are" - používá abecední dvojjazyčný slovník - věta jednoduchá a pořádek - porozumí známým slovům v poslechu slov ve větě - v textu vyhledá specifickou informaci - synonyma Mezipředmětové vztahy: - doplní jednoduchý text Čj, Vl, Př, M, Vv, Hv 90

12 Vyučovací předmět: Ročník: Anglický jazyk 6. - rozšířené vyučování jazyků - pozdraví, rozloučí se Tematické okruhy EGS: Evropa a svět nás - porozumí základním informacím o lidech, - můj život a rodina zajímá bydlišti, rodině a zájmech v ústní i písemné - škola, aktivity a zájmy Objevujeme Evropu formě - části těla a svět - představí se, podá informace o sobě - zvířata a domácí mazlíčci MKV: Kulturní diference - zapojí se do jednoduché konverzace - omluva EV: Ekosystémy o osobních údajích osob - nemoci, nehody, zdraví Základní podmínky - vyplní jednoduchý formulář, dotazník - jídlo života - sestaví osobní dopis - v restauraci - sestaví jednoduché sdělení o přítomném ději - nákup - zeptá se na přítomný děj - moje země OSV: Poznávání lidí - popíše vzhled osob a zvířat - zábava, kultura - použije informace získané z různých zdrojů - výběr reálií Británie a USA k sestavení krátkého textu o zvířatech - používá dvojjazyčný slovník Základní gramatické struktury - užívá jednoduché obraty ke zdvořilému - přítomný čas průběhový oslovení a omluvě, reaguje na omluvu a prostý - popíše svůj zdravotní stav - minulý čas prostý - porozumí jednoduché konverzaci nebo - vyjádření budoucnosti sdělení o zdravotním stavu vazbou "going to" - podle vzoru sestaví jednoduché věty - podstatná jména o minulém ději počitatelná a nepočitatelná - zeptá se na minulý děj - stupňování přídavných jmen - rozumí obsahu přiměřeně obtížných textů - zájmena osobní - používá obraty pro objednání jídla a pro v objektovém pádu nákup, vysloví prosbu - řadové číslovky - poděkuje, reaguje na poděkování - tvoření příslovcí - reprodukuje nebo sestaví jednoduchý - věta jednoduchá a pořádek rozhovor slov - užívá obraty pro stanovení množství potravin Rozšiřující učivo - vyjádří kvantitativní vztahy - četba: elementary level - vyjádří svůj budoucí záměr - porovná vlastnosti lidí, věcí, míst - použije znalosti z různých zdrojů k sestavení textu o své zemi, městě - rozumí obsahu jednoduchých textů o anglicky mluvících zemích, odhadne význam nových slov z kontextu - zapojí se dle svých možností do jazykových Mezipředmětové vztahy: projektů Výstup Učivo - podílí se na tvorbě časopisu Hv mezipředmětové Čj, Z, Př, Ov, Vz, Vv, 91

13 Vyučovací předmět: Ročník: Anglický jazyk 7. - rozšířené vyučování jazyků Výstup Učivo mezipředmětové - sestaví věty vyjadřující minulý děj Tematické okruhy OSV: Poznávání lidí - zeptá se na minulý děj - domov, bydlení, stěhování Mezilidské vztahy - sestaví jednoduché vyprávění o minulém ději - seznámení s novým Řešení problémů a - vyjádří základní časové vztahy prostředím rozhodovací dovednosti - rozumí jednoduché každodenní konverzaci - širší rodina Hodnoty, postoje, - v krátkých nahrávkách rozpozná důležité - sport, zájmy, volný čas praktická etika informace - budoucí svět EGS: Evropa a svět nás - používá obraty k seznámení, představení, - moje budoucnost zajímá přivítání - čas a místa na Zemi - vyjádří zdvořilou žádost o pomoc - Londýn - pojmenuje složitější rodinné vztahy - New York - sestaví věty vyjadřující přítomné děje - anglicky mluvící země - sestaví jednoduchý text o své rodině, - Kanada koníčcích, sportu - zábava, filmy, video, počítač MDV: Fungování a vliv - vyjádří pozvání a reakci na pozvání médií ve společnosti - domluví si jednoduchý program s kamarády Základní gramatické struktury - porozumí textu, odhadne význam - přítomný čas prostý neznámých slov z kontextu a průběhový - nabídne pomoc - minulý čas prostý a průběho- - vyjádří svůj názor na budoucnost vý - sestaví otázky ke zjištění základních vztahů - budoucí čas - zdvořile osloví neznámou osobu, reaguje - předpřítomný čas na oslovení - členy - zeptá se na cestu a jednoduchým - výrazy vyjadřující polohu způsobem vysvětlí cestu a směr - vyjádří základní prostorové vztahy - tvoření slov - sestaví jednoduché věty v předpřítomném - souvětí souřadné a podřadné čase - rozpozná důležité informace v psaném tex- Rozšiřující učivo tu a reprodukuje je v mluveném projevu - četba: pre - intermediate level - vyhledá významy slov v dvojjazyčném slovníku - zapojí se do jazykových projektů Mezipředmětové vztahy: - podílí se na tvorbě časopisu Čj, Ov, Vz, Z, Hv 92

14 Vyučovací předmět: Ročník: Anglický jazyk 8. - rozšířené vyučování jazyků Výstup Učivo mezipředmětové - představí se, podá o sobě základní Tematické okruhy OSV: Sebepoznání informace - pracovní praxe, brigády, a sebepojetí - rozliší užití přítomných časů zaměstnání Kreativita - sestaví vyprávění o svých obvyklých - úřední dopis Mezilidské vztahy činnostech a zálibách - móda, koníčky, změna vzhledu Komunikace - popíše, co právě dělá - nakupování oblečení Řešení problémů - porozumí jednoduché nabídce na práci - volný čas a rozhodovací - napíše úřední dopis - život v minulosti, vynálezy, dovednosti - pojmenuje nejběžnější povolání materiály Hodnoty, postoje, - používá obraty pro nakupování oděvů - fitness a zdraví praktická etika - pojmenuje oblečení a jeho základní části - u lékaře, části těla VDO: Občanská - sestaví vyprávění o minulém ději - školní pravidla, zákazy, příkazy společnost a škola - rozliší užití minulých časů - problémy, jejich řešení EGS: Evropa a svět - pojmenuje základní vynálezy 20. století - velká čísla nás zajímá - pojmenuje materiál, z něhož je předmět - slavní Britové Objevujeme Evropu vyroben - Velká Británie a svět - popíše zdravý a nezdravý jídelníček - porozumí základním informacím o složení Základní gramatické struktury potravin - opakování přítomných - užívá obraty pro vyjádření nervozity a minulých časů a obav - předpřítomný čas - pojmenuje části těla, základní zdravotní - modální slovesa a jejich problémy a jejich léčbu opisné tvary - porozumí příkazům a zákazům - základní frázová slovesa a doporučením - zájmena "something, - popíše problém a navrhne jeho řešení everything " - sestaví věty v předpřítomném čase - tvoření slov - rozpozná některé situace vyžadující užití - fonetická abeceda IPA předpřítomného času - lexikální princip pravopisu - používá velká čísla - sestaví vyprávění s použitím sloves Rozšiřující učivo smyslového vnímání - četba: lower intermediate - rozpozná důležité informace v psaném textu a reprodukuje je v mluveném projevu - význam neznámých slov odhadne z kontextu - vyhledá význam neznámých slov v dvojjazyčném slovníku - v krátkých audionahrávkách rozpozná důležité informace - rozpozná jednotlivé zvuky anglické fonetické abecedy a jejich přepis v IPA - zapojí se do jazykových projektů Mezipředmětové vztahy: - vytvoří krátký příspěvek do časopisu Ov, Vz, Z, D, Čj, Hv 93

15 Vyučovací předmět: Ročník: Anglický jazyk 9. - rozšířené vyučování jazyků Výstup Učivo mezipředmětové - v písemném i mluveném projevu podle vzoru Tematické okruhy OSV: Poznávání lidí používá přítomné, minulé a budoucí časy - sláva, štěstí Mezilidské vztahy - rozliší použití minulého a předpřítomného - showbusiness Kreativita času - slavní lidé, životopis Komunikace - vyjádří časové vztahy - přátelé Řešení problémů - sestaví vyprávění o tom, co - vyjádření souhlasu a rozhodovací bylo dříve a co nyní, co se změnilo - automobilové závody, dovednosti - pojmenuje základní povolání z oblasti kaskadéři Hodnoty, postoje showbusinessu - představivost praktická etika - vyjádří základní smyslové vjemy - popis smyslových vjemů EGS: Evropa a svět - pojmenuje zvuky, které slyší - paranormální jevy nás zajímá - používá slovesa pohybu, vjemů - adjektiva, popis EV: Ekosystémy - popíše člověka - gratulace, lítost Základní podmínky - vyjádří kvalitativní vztahy - sdělení novinek života - pomocí prvního kondicionálu vyjádří možnost - náš svět, oceány Lidské aktivity - používá obraty "já také, já také ne" - počasí a problémy životního pro vyjádření souhlasu a nesouhlasu - životní prostředí prostředí - reaguje na novinky, vyjádří gratulaci nebo - léto v Británii Vztah člověka lítost, přání - Austrálie k prostředí - sestaví věty v trpném rodu - sdělí základní informace o počasí Základní gramatické struktury - sestaví jednoduché vyprávění o problémech - fonetická abeceda IPA životního prostředí - přízvuk - popíše obrázek - opakování základních - porozumí obsahu přiměřeně obtížného anglických časů čteného textu - pasivum - význam neznámých slov odhadne - frázová slovesa z kontextu - první kondicionál a podmínková - vyhledá význam slov v dvojjazyčném nebo souvětí výkladovém slovníku - reprodukuje přečtený text Rozšiřující učivo - v krátkých nahrávkách rozpozná - četba: intermediate důležité informace a text reprodukuje - zapojí se do jazykových projektů Mezipředmětové vztahy: - vytvoří příspěvek do časopisu Ov, Vz, Z, Hv, Čj, Př 94

16 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup - pozdraví, rozloučí se Tematické okruhy EGS: Evropa a svět nás - porozumí základním informacím o lidech, - můj život a rodina zajímá bydlišti, rodině a zájmech v ústní i písemné - škola, aktivity a zájmy Objevujeme Evropu formě - části těla a svět - představí se, podá základní informace o sobě - zvířata a domácí mazlíčci MKV: Kulturní diference - zapojí se do jednoduché konverzace - omluva EV: Ekosystémy o osobních údajích osob - nemoci, nehody, zdraví Základní podmínky - vyplní jednoduchý formulář, dotazník - jídlo života - sestaví krátký osobní dopis - v restauraci - sestaví jednoduché sdělení o přítomném ději - nákup - zeptá se na přítomný děj - moje země - popíše vzhled osob a zvířat - zábava, kultura - použije informace získané z různých zdrojů - výběr reálií Británie a USA k sestavení krátkého textu o zvířatech - používá dvojjazyčný slovník Základní gramatické struktury - užívá jednoduché obraty ke zdvořilému - přítomný čas průběhový oslovení a omluvě, reaguje na omluvu a prostý - popíše svůj zdravotní stav - minulý čas prostý - porozumí jednoduché konverzaci nebo - vyjádření budoucnosti sdělení o zdravotním stavu vazbou "going to" - podle vzoru sestaví jednoduché věty - podstatná jména o minulém ději počitatelná a nepočitatelná - zeptá se na minulý děj - stupňování přídavných jmen - rozumí obsahu přiměřeně obtížných textů - zájmena osobní - používá obraty pro objednání jídla a pro v objektovém pádu nákup, vysloví prosbu - řadové číslovky - poděkuje, reaguje na poděkování - tvoření příslovcí - reprodukuje nebo sestaví jednoduchý - věta jednoduchá a pořádek rozhovor slov - užívá obraty pro stanovení množství potravin - vyjádří kvantitativní vztahy - vyjádří svůj budoucí záměr - porovná vlastnosti lidí, věcí, míst - použije znalosti z různých zdrojů k sesta- vení jednoduchého textu o své zemi, městě - rozumí obsahu jednoduchých textů Mezipředmětové vztahy: o anglicky mluvících zemích, odhadne význam nových slov z kontextu Učivo Čj, Z, Př, Ov, Vz, Vv, Hv mezipředmětové 95

17 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Výstup Učivo mezipředmětové - sestaví jednoduché věty vyjadřující minulý Tematické okruhy OSV: Poznávání lidí děj - domov, bydlení, stěhování Mezilidské vztahy - zeptá se na minulý děj - seznámení s novým Řešení problémů a - sestaví jednoduché vyprávění o minulém ději prostředím rozhodovací dovednosti - vyjádří základní časové vztahy - širší rodina Hodnoty, postoje, - rozumí jednoduché každodenní konverzaci - sport, zájmy, volný čas praktická etika - v krátkých nahrávkách rozpozná důležité - budoucí svět EGS: Evropa a svět nás informace - moje budoucnost zajímá - používá obraty k seznámení, představení, - čas a místa na Zemi přivítání - Londýn - vyjádří jednoduchou zdvořilou žádost - New York o pomoc - anglicky mluvící země - pojmenuje složitější rodinné vztahy - Kanada - sestaví věty vyjadřující přítomné děje - zábava, filmy, video, počítač - sestaví jednoduchý text o své rodině, koníčcích, sportu Základní gramatické struktury - vyjádří pozvání a reakci na pozvání - přítomný čas prostý - domluví si jednoduchý program s kamarády a průběhový - porozumí textu, odhadne význam - minulý čas prostý a průběhoneznámých slov z kontextu vý - nabídne pomoc - budoucí čas - vyjádří svůj názor na budoucnost - předpřítomný čas - sestaví otázky ke zjištění základních vztahů - členy - zdvořile osloví neznámou osobu, reaguje - výrazy vyjadřující polohu na oslovení a směr - zeptá se na cestu a jednoduchým - tvoření slov způsobem vysvětlí cestu - souvětí souřadné a podřadné - vyjádří základní prostorové vztahy - podle vzoru sestaví jednoduché věty v předpřítomném čase - rozpozná podstatné důležité informace v psaném textu a reprodukuje je v mluveném projevu - vyhledá významy slov v dvojjazyčném Mezipředmětové vztahy: slovníku Čj, Ov, Vz, Z, Hv 96

18 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Výstup Učivo mezipředmětové - představí se, podá o sobě základní Tematické okruhy OSV: Sebepoznání informace - pracovní praxe, brigády, a sebepojetí - rozliší užití přítomných časů zaměstnání Mezilidské vztahy - sestaví krátké vyprávění o svých - úřední dopis Komunikace obvyklých činnostech a zálibách - móda, koníčky, změna vzhledu Řešení problémů - popíše, co právě dělá - nakupování oblečení a rozhodovací - porozumí jednoduché nabídce na práci - volný čas dovednosti - rozliší osobní a úřední dopis - život v minulosti, vynálezy, Hodnoty, postoje, - pojmenuje nejběžnější povolání materiály praktická etika - používá obraty pro nakupování oděvů - fitness a zdraví VDO: Občanská - pojmenuje oblečení a jeho základní části - u lékaře, části těla společnost a škola - sestaví jednoduché vyprávění o minulém - školní pravidla, zákazy, příkazy EGS: Evropa a svět ději - problémy, jejich řešení nás zajímá - rozliší užití minulých časů - velká čísla Objevujeme Evropu - pojmenuje materiál, z něhož je předmět - slavní Britové a svět vyroben - Velká Británie - popíše zdravý a nezdravý jídelníček - porozumí základním informacím o složení Základní gramatické struktury potravin - opakování přítomných - užívá základní obraty pro vyjádření nervozity a minulých časů a obav - předpřítomný čas - pojmenuje části těla, základní zdravotní - modální slovesa a jejich problémy a jejich léčbu opisné tvary - porozumí základním příkazům a zákazům - základní frázová slovesa a doporučením - zájmena "something, - popíše problém a navrhne jeho řešení everything " - sestaví krátké věty v předpřítomném čase - tvoření slov - rozpozná některé situace vyžadující užití - fonetická abeceda IPA předpřítomného času - lexikální princip pravopisu - používá velká čísla - sestaví krátké vyprávění s použitím sloves smyslového vnímání - rozpozná důležité informace v psaném textu a reprodukuje je v mluveném projevu - význam neznámých slov odhadne z kontextu - vyhledá význam neznámých slov v dvojjazyčném slovníku - v krátkých audionahrávkách rozpozná důležité informace - rozpozná jednotlivé zvuky anglické Mezipředmětové vztahy: fonetické abecedy a jejich přepis v IPA Ov, Vz, Z, D, Čj, Hv 97

19 Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Výstup Učivo mezipředmětové - v písemném i mluveném projevu podle vzoru Tematické okruhy OSV: Poznávání lidí používá přítomné, minulé a budoucí časy - sláva, štěstí Mezilidské vztahy - rozliší použití minulého a předpřítomného - showbusiness Komunikace času - slavní lidé, životopis Řešení problémů - vyjádří časové vztahy - přátelé a rozhodovací - sestaví jednoduché vyprávění o tom, co - vyjádření souhlasu dovednosti bylo dříve a co nyní, co se změnilo - automobilové závody, Hodnoty, postoje - pojmenuje základní povolání z oblasti kaskadéři praktická etika showbusinessu - představivost EGS: Evropa a svět - vyjádří základní smyslové vjemy - popis smyslových vjemů nás zajímá - pojmenuje zvuky, které slyší - paranormální jevy EV: Ekosystémy - používá základní slovesa pohybu, vjemů - adjektiva, popis Základní podmínky - popíše člověka - gratulace, lítost života - vyjádří kvalitativní vztahy - sdělení novinek Lidské aktivity - pomocí prvního kondicionálu vyjádří možnost - náš svět, oceány a problémy životního - používá obraty "já také, já také ne" - počasí prostředí pro vyjádření souhlasu a nesouhlasu - životní prostředí Vztah člověka - reaguje na novinky, vyjádří gratulaci nebo - léto v Británii k prostředí lítost, přání - Austrálie - sestaví jednoduché věty v trpném rodu - sdělí základní informace o počasí Základní gramatické struktury - sestaví jednoduché vyprávění o problémech - fonetická abeceda IPA životního prostředí - přízvuk - popíše obrázek - opakování základních - porozumí obsahu přiměřeně obtížného anglických časů čteného textu - pasivum - význam neznámých slov odhadne - frázová slovesa z kontextu - první kondicionál a podmínková - vyhledá význam slov v dvojjazyčném nebo souvětí výkladovém slovníku - reprodukuje přečtený text - v krátkých nahrávkách rozpozná Mezipředmětové vztahy: důležité informace a text reprodukuje Ov, Vz, Z, Hv, Čj, Př 98

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 1. stupni je zařazen již od 1. ročníku.

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 94 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0 3

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / AJ I. název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (AJ) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obsah vycházející ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk má týdenní časovou dotaci 3 hodiny

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Anglický jazyk nižší gymnázium

Anglický jazyk nižší gymnázium Anglický jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk ZV. Cílem vzdělávání v anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Německý jazyk nižší gymnázium

Německý jazyk nižší gymnázium Německý jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009

Školní vzdělávací program. Příloha č. 1. čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 Školní vzdělávací program Příloha č. 1 čj: ZŠ/0793/2009-MO, ze dne 24. srpna 2009 platnost dokumentu od: 1. září 2009 2 Příloha č.1 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0793/2009-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více