za školní rok 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2012/13"

Transkript

1 za školní rok 2012/13 ( dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. ze dne 27. prosince 2004 ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb.,kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Název školy: Sídlo školy: Loučovice 231 Zřizovatel školy: Obec Loučovice Ředitel školy: Zdeněk Vrba

2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní údaje o škole 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy,jejich kvalifikaci,praxi a odborné způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí,výsledek ukončení školního vzdělání 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o dalších aktivitách školy, aktivitách jejích součástí a prezentaci školy na veřejnosti. 8. Kontrolní a hospitační činnost 9. Stížnosti počet a výsledek řešení 10. Údaje o projektech předložených školou financovaných z cizích zdrojů. 11. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 12. Základní údaje o hospodaření čerpání rozpočtů 2

3 1.Charakteristika školy a základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Loučovice je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky.součástí školy je rovněž školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Název školy Základní škola a Mateřská škola Loučovice Adresa školy Loučovice 231 IČO Bankovní spojení / 0800 Telefon/fax Tel: , mob: Fax: Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Škola byla zařazena do sítě škol ŠÚ Č.Krumlov č. j. 66/96 ze dne se změnou zařazení od MŠMT č. j /03-21 a se změnou zařazení od č. j. KUJCK 21103/2007 OSMT/2. Název zřizovatele Obec Loučovice Součásti školy Základní škola IZO Školní družina IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna IZO IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti základní školy a jejích součástí (ŠD a ŠJ ZŠ) Ředitel: Zdeněk Vrba Zástupce ředitele školy: Mgr. František Frantál Výchovný poradce: Hana Straková Vedoucí učitelka MŠ: Irena Švihálková Vedoucí ŠJ : Martina Hacklová Ekonomka: Lenka Formánková Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami v platném znění (16/2005 Sb., 48/2005 Sb., 72/2005 Sb., 73/2005 Sb., 74/2005 Sb., 84/2005 Sb., 107/2005 Sb. 3

4 ZŠ a MŠ Loučovice je právnickou osobou zřízenou jako příspěvková organizace s identifikačním číslem (IČO) Zdrojem financování jsou MŠMTČR- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, OÚ Loučovice, vlastní hospodářská činnost a sponzorské dary. Škola má zřízen běžný účet u ČS Vyšší Brod, na kterém jsou vedeny i prostředky doplňkové činnosti a jako podúčet i účet FKSP. ZŠ Loučovice tvoří tyto fondy: fond rozvoje investičního majetku fond odměn rezervní fond Škola je rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne zapsána do školského rejstříku pod názvem Základní škola a Mateřská škola Loučovice Zázemí školy: budova školy a tělocvična jsou umístěny v blízkosti lesa uprostřed zeleně stranou silničního i jiného ruchu. V budově školy je dostatečné množství prostor jak pro kmenové učebny jednotlivých tříd, tak pro odborné učebny - fyzika- chemie, učebna Hv, učebna informatiky, internetová učebna, dílny, učebna biologie, kreslírna, učebna jazyků, dílny, kuchyňka a školní knihovna. Pro školní družinu jsou školou využívány prostory v budově MŠ Loučovice. V této budově je rovněž umístěna školní jídelna. Tělesná výchova je vyučována v tělocvičně a na víčeúčelovém hřišti s umělým povrchem a hřišti na malou kopanou s umělým povrchem, které jsou situovány v klidové zóně v těsné blízkosti školy. Na obě hřiště mají žáci možný přístup i v době mimo vyučování. Škola má dostatek prostor pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety), vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Většina kabinetů je vybavena počítači. Učitelé mají možnost přístupu na internet ve sborovně. Vybavení pomůckami je na dobré úrovni a je neustále doplňováno novými moderními pomůckami. Ve škole jsou využívány dvě počítačové učebny s přístupem na internet. Žákům je umožněn přístup na internet dva dny v týdnu. Kromě vyučování PVP informatika jsou učebny využívány i v dalších předmětech. Na velmi dobré úrovni je i vybavení softwarem a to jak výukovým, tak softwarem potřebným pro provoz školy. Počítači jsou vybaveny rovněž učebny fyziky, biologie, jazyků a některé kmenové třídy a kabinety. Kromě toho mohou učitelé při výuce využít i dvou notebooků a dvou dataprojektorů. Ve škole využíváme pět interaktivních tabulí značky Qumo jednu interaktivní tabuli značky Smart. Čtyři z nich jsou na prvním stupni a dvě na druhém stupni. Všechny interaktivní tabule byly vyučujícími hojně využívány. Vybavení učebnicemi je na velmi dobré úrovni. Jejich evidence je vedena pomocí knihovnického programu Lanius. Ze zjištěného stavu vychází škola při doplňování učebnicového fondu dle aktuálních potřeb. Pitný režim je zajištěn vlastním nápojovým automatem na teplé i studené nápoje. Žáci si tak mohou vybrat z 8 druhů teplých a dvou druhů studených nápojů. Automat škola provozuje na živnostenský list v rámci doplňkové činnosti. Škola nemá vlastní prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd. Pro většina kulturních akcí, vystoupení žáků, akademií, výstav apod. využívá škola Kulturní dům, který je v majetku zřizovatele. 4

5 Údaje o školské radě: Složení školské rady: Jméno Koho zastupuje Funkce p. F.Frantál ZŠ a MŠ Loučovice předseda p. T. Hanák ZŠ a MŠ Loučovice člen školské rady p. I. Švihálková ZŠ a MŠ Loučovice člen školské rady p. P. Žižková obec Loučovice- zřizovatel člen školské rady p. F. Zimmermann obec Loučovice- zřizovatel člen školské rady p. A. Vaňková obec Loučovice- zřizovatel člen školské rady p. M. Balogová veřejnost člen školské rady p. M. Skipalová veřejnost člen školské rady p. K. Turková veřejnost člen školské rady Školská rada ve školním roce 2012/13 zasedala dvakrát. 5

6 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Ve školním roce 2012/2013 se v ročníku vyučovalo podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Učební plány: a) 1.stupeň Předmět 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Prakt.činnosti Tělesná výchova Informatika Týdenní počet hodin b) 2. stupeň Předmět 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Český jazyk Anglický jazyk Matematika Fyzika Chemie Zeměpis Dějepis Ekologický přírodopis Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Člověk,podpora a ochrana zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin

7 Témata a organizace výuky volitelných předmětů na 2. stupni: Německý jazyk Sport a pohybové aktivity Výtvarné projekty Konverzace v Aj Ročník 6. Konverzace v cizím jazyce 7. Výtvarné projekty Německý jazyk Sportovní a pohybové aktivity 8. Výtvarné projekty Německý jazyk Sportovní a pohybové aktivity 9. Výtvarné projekty Německý jazyk Sportovní a pohybové aktivity Školní zájmové kroužky: Kroužek Vedoucí 1. Výtvarný kroužek 1. st. p. uč. Hanák 2. E- kroužek p. uč. Jonáš 3. Zdravotnický kroužek p. uč.jakešová 4. Cykloturistický kroužek p. uč. Jiřička 5. Kroužek vaření, pečení a stolování p. Křikava 6. Pěvecký sbor 1. stupeň p. uč. Tošerová, p.slabihoudová -externí pracovnice 7. Pěvecký sbor 2. stupeň p. uč. Hanáková, p.slabihoudová - externí pracovnice 8. Pěvecký sbor přípravný p. uč. Hanáková, p.slabihoudová - externí pracovnice 9. Taneční kroužek -Country tance p. Grammetbauerová - externí pracovnice 10. Logopedie MŠ p. uč. Zadáková 11. Dislektický kroužek ZŠ p. uč. Straková 12.. Sportovní kroužek - triatlon p.uč. Jiřička 13. Náboženství p.uč. Daněk 7

8 Při nabídce povinně volitelných předmětů škola vycházela jak z předem zjištěného zájmu žáků tak z kapacitních možností počtu otevřených oddělení. Třídy byly děleny v nutných případech. Na druhém stupni byly třídy v 6. a 7. ročníku rozděleny na hodiny pracovních činností a 9. tř. byla rozdělena na hodiny pracovních činností ve druhém pololetí. Na hodiny tělesné výchovy byly třídy v ročníku rozděleny na skupiny dívek a chlapců. Toto dělení bylo kompenzováno spojením chlapců i dívek v 6. a 7. ročníku a 8.a 9. ročníku. Logopedii zajišťovala logopedka Paedr. Bártová, která pracovala v MŠ i ZŠ. V logopedickém kroužku pracovala s dětmi formou individuální logopedické péče a kolektivních logopedických cvičení p. uč. Zadáková. Plavecký výcvik se uskutečnil od do , zúčastnili se ho žáci 3. a 4. tř. Plavecký výcvik probíhal v plaveckém bazénu Marina Lipno nad Vltavou v celkovém počtu deseti lekcí a byl veden kvalifikovanými pracovníky bazénu. Lyžařský výcvik žáků 7.tř. se uskutečnil v lyžařském areálu Kramolín. Odborný výcvik vedli profesionální instruktoři Lipno servisu s.r.o. Oblast protidrogové prevence a prevence kriminality zajišťuje na škole protidrogový preventista p. uč. Jakešová.Tento program byl součástí učebního plánu rodinné a občanské výchovy a zasahoval i do výuky dalších předmětů. Prevence patologických jevů na naší škole se zaměřila především na řešení problémů s počínajícími znaky šikany a boje proti ní. Počty žáků k Třída Počet žáků Z toho dívky 1.tř tř tř tř tř tř tř tř tř Celkem Žáci - cizinci Kategorie cizinců Občané EU Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Počet žáků ve škole celkem 0 0 8

9 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Oproti minulému školnímu roku došlo k některým změnám ve složení pedagogického sboru. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Jméno Vzdělání Aprobace Délka Funkce započtené praxe Bigasová P. SpgŠ r. Učitelka Čábelová A. VŠ ped. fak. Ma- Vv 40. r. Učitelka Čurdová H. VŠ ped. fak. Čj - Aj 1. r. Učitelka Frantál F. VŠ ped. fak. Fy-ZT 27. r. ZŘŠ Hanák T. VŠ ped. 1. st. 12. r. Učitel fakulta Hanáková VŠ ped. 1. st. 12. r. Učitelka fakulta Jakešová L. VŠ ped. Bi - Ch 2. r Učitelka fakulta Jelínková E. VŠ ped. fak. Rj- Vv, Nj 32. r. Učitelka Jiřička J. VŠ ped. fak. Ze - Dě 4. r. Učitel Jonáš J. VŠ ped. fak. Nš 25. r. Učitel Tošerová V. VŠ ped. fak. 1.st. + Aj pro 1.st. 5. r. Učitelka Straková H. VŠ ped. fak. Nš 28. r. Učitelka Vrba Z. VŠ ped. fak. Ma-Bi 32. r. ŘŠ Balogová M. SPgŠ vychovatelství 22.r. Vychovatelka Pedagogičtí pracovníci MŠ Jméno Vzdělání Aprobace Délka Funkce započtené praxe Švihálková I. SpgŠ Učitelství MŠ 26. r. Učitelka MŠ Zadáková J. SpgŠ Učitelství MŠ 38. r. Učitelka MŠ Zadáková K. VŠ ped. fak. Učitelství MŠ 2. r. Vychovatelka 9

10 Správní zaměstnanci Jméno Vydělání,obor vyučení Délka praxe Funkce Křikava J. SOU, strojní zámečník 26. r. Školník, údržbář Formánková L. SEŠ 26. r. Ekonomka Hacklová M. SZP 21. r. Vedoucí ŠJ Ginzelová R. SOU textilní 20. r. Pomocná kuchařka Knoslová V. SOU- kuchařka 36. r. Kuchařka Krauskopfová I. SOU- kuchař- číšník 20. r. Pomocná kuchařka Matušincová R. Základní vzdělání Nesleduje se Uklizečka Miczanová M. SOU- kuchařka 35. r. kuchařka Podrová J. Základní vzdělání Nesleduje se Uklizečka Šindelářová L. Základní vzdělání Nesleduje se Uklizečka 10

11 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělání Umístění žáků vycházejících ze 7. až 9. ročníku a žáků 7. tříd odcházejících na víceleté gymnázium. 9.tř. 8.tř. 7.tř. Gymnázium SOŠ SOU SOŠ SOU Gymnázium SOŠ SOU Po 1. kole Po 2. kole Po 3. kole Celkem Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Poprvé u zápisu 10 Z toho dívky 3 Po odkladu 2 Z toho dívky 1 Odklad 1 Z toho dívky 0 11

12 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání: Způsob vyjádření: v 1. tř. jeden žák hodnocen slovním hodnocením. Ostatní hodnocení provedena klasifikačním stupněm. Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třídní učitel p I.A Mgr.H. Straková , ,4 64,4 II.A Mgr.T.Hanák , ,1 60,1 III.A Mgr.J.Jonáš , ,1 60,1 IV.A Mgr.I. Hanáková , ,6 59,6 V.A P. Bigasová , ,4 61,4 VI.A Mgr.J.Jiřička , ,7 66,7 0,2 VII.A Mgr.L.Jakešová , ,9 64,4 0,6 VIII.A Mgr.E.Jelínková , ,6 71,0 0,6 IX.A Mgr. A. Čábelová , ,0 88,0 CELKEM/POČET x x x x 3 1 PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,4 66,3 0,1 Zpracováno programem dm Vysvědčení 12

13 Výchovná opatření pochvaly, napomenutí a důtky: Třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Celkem Komisionální přezkoušení žáků: Třída Pochybnosti o správnosti Opravné zkoušky hodnocení Celkem 0 5 Opakování ročníku: Třída Žák neprospěl Z toho opravné zkoušky Z toho neprospěli Postupuje bez opravných zkoušek Žák nemohl být hodnocen Celkem

14 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Měsíc Vyučující Téma školení Rozsah červenec Hanáková Celostátní seminář Klub sbormistrů 52 hod. červenec Tošerová Celostátní seminář Klub sbormistrů 52 hod říjen Čábelová Matematická olympiáda 2 hod. říjen Frantál Úspory energie 3 hod říjen Hanáková Čj a lit. praktické nápady, náměty a inspirace 6 hod říjen Hanáková Hv Podzimní zpívání 5 hod říjen Hanáková Úspory energie 3 hod říjen Hanáková Nové trendy ve výuce Tv na ZŠ a SŠ 5 hod říjen Jakešová Nové trendy ve výuce Tv na ZŠ a SŠ 5 hod říjen Jelínková Konference Nj celý den říjen Jonáš Vývojová disfázie 4 hod. říjen Straková Setkání výchovných poradců 2 hod listopad Bigasová Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní 6 hod tabulí SMART Board listopad Hanáková Výtvarné techniky - vánoční tvoření pro děti 6 hod listopad listopad listopad prosinec Jakešová Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí SMART Board 6 hod Jelínková Otevřená srdce -Šikana-kyberšikana 3 hod. Není v zastupování, ani v TP Straková Setkání výchovných poradců 2 hod Frantál BOZP prosinec Jakešová Chemická administrativa a bezpečnost práce v chemické laboratoři únor Čurdová Výuka Aj pro 2. st. ZŠ I. Informační a komunikační technologie ve výuce Aj 4 hod. 1,5 hod 14

15 únor Jakešová Interaktivní tabule v hodinách chemie a přírodopisu 5,5 hod na ZŠ únor Tošerová Angličtina pro děti s poruchami učení English for 5 hod children with SLD únor Tošerová Výuka Aj pro 2. st. ZŠ I. Informační a komunikační 1,5 hod technologie ve výuce Aj březen Hanáková Výtvarné techniky - velikonoční tvoření pro děti 6 hod duben Frantál Využití interaktivní prvků ve výuce (AV media) 6 hodin duben Hanáková Výtvarné techniky Výroba a použití razítek z 6 hod různých hmot duben Jelínková Rovné příležitosti ve vzdělávání 3 hodiny květen Frantál RVP- změny a realizace ve výuce a při úpravě ŠVP. 4 hodiny Úpravy platné od květen Jakešová Zdravotník zotavovacích akcí 6 hod červen Jelínková Nj Učíme 2.cizí jaz. s učebnicí Macht mit 4 hodiny 15

16 7. Údaje o dalších aktivitách školy, aktivitách jejích součástí a prezentaci školy na veřejnosti. Údaje o školní družině: Do školní družiny bylo umožněno chodit i žákům z vyšších ročníků dojíždějícím z Vyššího Brodu a Kyselova. Vzhledem k rozvrhu nepřevýšil počet žáků, kteří byli ve stejnou dobu v družině, povolených 30. Nebylo tehdy nutné otevírat 2. oddělení. Činnost školní družiny ( ): Činnost školní družiny se řídí obsahem časového plánu zpracovaného podle ŠVP, který je rozdělen na čtyři roční období - podzim, zima, jaro, léto. Naše činnost ve školním roce byla zaměřena více na výt. činnost. Výtvarná činnost: - využívání různých výt. pomůcek a postupů - vodové a temperové barvy; pastelky, voskovky, tuš, inkoust - barvy na sklo - výroba svícnů na prodejní výstavu, která se konala v průběhu školní vánoční akademie - práce s rychleschnoucí hmotou - reliéfy na zeď, nádoby, zvířátka - vosková technika - zapouštění barev do látky natřené voskem, výzdoba oken - práce s modelovací hmotou - výrobky z barevných kartonů a vlnité lepenky - obrázky na zeď (výzdoba školní družiny), přáníčka - vánoční, pro maminky k svátku Pracovní činnost - práce s přírodním materiálem - kaštany, jeřabiny, listy (- zvířátka, náhrdelníky koláže) - péče o květiny ve šk. družině - péče o hračky a úklid skříní a stavebnic - pravidelné ořezávání pastelek - stavebnice Lego, Merkur - výstava výrobků dětí Dramatická činnost - výroba vl. maňásků z vlnité lepenky a špejlí - různá představení pro ost. děti dle vl. fantazie, téma - pohádky, zážitky ze školy, parodie na známé pohádky - pantomima - hry na koberci - ztvárnění zadaných úkolů - povolání, pohádkové postavy, zvířátka - převleky, líčení, výroba masek Literární činnost - poslech klasických pohádek z CD - B. Němcová, K. J. Erben - vyprávění o svých nejoblíbenějších lit. hrdinech - Pipi Dlouhá Punčocha, Harry Potter, atd. - vymýšlení básniček a rýmů na zadané téma - práce s Knihou jazykolamů, přesmyček a osmisměrek 16

17 Sportovní činnost - míčové hry na šk. zahradě - soft tenis - pohybové hry, hod na cíl, házení létajícím talířem - využití prolézaček na šk. zahradě - v zimě - sáňkování, bobování, jízda na lopatách Hudební výchova - procvičování písní naučených při hodinách hudební výchovy ve škole a šk. sboru - nácvik koled - poslech písniček dle výběru dětí - hry na Superstar Dopravní výchova - povídání o správném chování na silnici - důležité dopravní značky - hry na koberci Rozumová výchova - debata - o pravidlech slušného chování, zásadách hygieny a stolování, úcta k přírodě, starším lidem, vzájemná komunikace - schopnost omluvit se, pomoci druhému, prosadit svůj názor, ustoupit ve svém rozhodnutí - seznámení s důležitými osobnostmi naší země a s naší historií - správné chování při krizových situacích (dopravní nehoda, úraz, aj.) - povídání na téma Jiné světové kultury - rozděleno na světadíly - puzzle, spol. stolní hry (pexeso), rébusy Informatika - využití počítače ve šk. družině - seznámení s technikou a její obsluhou - hry Při práci ve školní družině je dbáno především na vytváření pozitivních vztahů, usmiřování konfliktů, otevřené komunikaci, schopnosti naslouchat, vedení k samostatnosti, odpovědnosti za své chování, pravdomluvnosti - přiznání své chyby, ale také pomoci získat zdravé sebevědomí. Zpracovala Magda Balogová, vychovatelka ŠD 17

18 Činnost Mateřské školy: Na začátku školního roku tj. 3.září nastoupilo do MŠ 51 dětí.v 1.třídě bylo zapsáno 28 dětí a třídu vedly p.uč.jitka Zadáková a Kateřina Zadáková, děti byly ve věku 2,5 4 let.ve 2.třídě bylo zapsáno 23 dětí ve věku 4-7 let a třídu vedla Irena Švihálková.Předškolních dětí bylo 12,z toho 3 děti měly odklad školní docházky o 1 rok. 1. třídu navštěvovalo 10 dětí z Vyššího Brodu. Naše mateřská škola se nachází v blízkosti přírody.nedaleko máme les,park,hřiště,řeka.obecní úřad se postaral o nové vybavení školní zahrady.tu také navštěvuje školní družina.snažíme se pro děti vytvořit takové podmínky,které pomohou rozvíjet všechny jejich smysly.přejeme si,aby děti v MŠ byly spokojené,klidné,snažíme se nabízet takové činnosti, které jsou jim blízké. P.učitelky pracovaly se ŠVP téma : Barevný svět.během roku zapracovaly všechny vzdělávací oblasti,které se prolínají celým dnem.která oblast potřebovala více procvičit,p.učitelky se na ní více zaměřily.naší snahou je u dětí nenásilnou formou rozvíjet rovnoměrně stránku fyzickou,psychickou i sociální.v 1.třídě dáváme základy sebeobsluhy,slušného chování,jednoduché učení.ve 2.třídě prohlubujeme učení,zdokonalujeme práce a činnosti.postupujeme od jednoduššího k složitějšímu.bylo nutné podchytit správné vyjadřování a výslovnost.toto je problém dlouhodobý.paní Dr.Jiřina Bártová naši MŠ navštěvuje dlouhodobě a pravidelně.pomáhá odstraňovat vady řeči.p.učitelka Zadáková Jitka se podílí na spolupráci s rodiči k zlepšování výsledků péči o výslovnost. Vzdělávací obsah je přizpůsobený věku dětí a tématicky k ročnímu období. 1.blok : Maminko už jsem velký 2.blok : Včelka a zimní čas 3.blok : Včelka hledá kytičku 4.blok : Včelka se těší na prázdniny V těchto blocích se snažíme dětem přiblížit blízkou přírodu,ale i vzdálené země.nezapomínáme dbát na základy slušné chování,jsme k sobě ohleduplní,rozvíjíme kladný vztah k tradicím.nabízíme bohatou škálu her námětových,smyslových,tvořivých,pohybových apod.činnosti během dne střídámesedavé,pohybové,relaxační.děti mají možnost shlédnout divadelní představení, 1x či 2x do měsíce v MŠ.Navštěvují různá divadla,která nás inspirují do další činnosti.velmi rády navštěvujeme krásnou přírodu,která je v blízkosti naší školky.při vhodném počasí trávíme delší dobu v přírodě,kde provádíme ŘČ.1x týdně p.uč.kotalíková provádí výuku anglického jazyka.10 dětí ze 2.třídy je přihlášeno.vždy od 9,00 hod. ve 2.třídě.Ostatní děti si hrají v 1.třídě,či jsou venku na zahradě.každé úterý od 14,00 hod. 13 dětí ze 2. třídy, navštěvuje sborový zpěv pod vedením p.uč.hanákové a p.slabihoudové. Sborový zpěv je ve 2. třídě,ostatní si hrají v 1. třídě. Věcné podmínky:během školního roku je možné objednávat didaktické pomůcky,hračky,stavebnice,výtvarný a pracovní materiál,tělocvičné nářadí.hračky a potřeby jsou pro děti umístěné tak,aby na ně děti viděly a mohly je samostatně odebírat.pomůcky a hračky jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.děti se také podílí na úpravě a výzdobě interiéru. Životospráva:Pro děti je připravována plnohodnotná strava,skladba jídelníčku je pestrá.děti nejsou nuceny do jídla,mají možnost si jídlo přidat.během stravování si děti libovolně přidávají tekutiny z konvice.ve třídě si regulují pití podle své potřeby.za teplého počasí jsou děti občerstveny i na zahradě.trávíme dostatečný čas venku,program je přizpůsobený počasí a potřebám dětí. 18

19 Psychosociální podmínky:dbáme na klidné,příjemné a bezpečné prostředí.děti jsou postupně adaptované.nejsou přetěžované.všechny děti jsou si rovnocenné a žádné není zvýhodňované.děti se řídí ve třídách danými pravidly,která dodržujeme.učitelka je vzorem pro děti a svým jednáním vede děti ke kamarádství,ohleduplnosti,pomoci druhým,nebát se také prosadit svůj názor,ale i se podřídit. Organizace:Denní řád není pevný.je orientační a vždy se přizpůsobí potřebám dětí.spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené,činnosti jsou organizované tak,aby je zaujali. Snažíme se dbát na osobní soukromí dětí,ne vždy se nám to podaří. Řízení MŠ:Každý pracovník má v MŠ své úkoly a pravomoci.vedoucí učitelka vytváří klidné ovzduší,podporuje,motivuje učitelky.plánovaní ŠVP je v souladu s RVP.MŠ škola spolupracuje se ZŠ,ZŠ praktickou,oú.provádíme krátký program na Vítání občánků, připravujeme besídku k svátku maminek,vystupujeme při Rozsvícení vánočního stromku. Personální a pedagogické zajištění:v MŠ pracují 3 pedagogické pracovnice,které mají odpovídající vzdělání.p. učitelka Zadáková K. absolvovala bakalářský obor:specializace v pedagogice pro MŠ.Učitelky se v průběhu roku vzdělávají pomocí časopisu Učitelské noviny, Informatorium,dále hledají informace také na internetu.předávají si mezi sebou zkušenosti z každodenní práce.p.učitelky profesionálně vedou děti ve svých třídách.p.učitelka Zadáková J. provádí s dětmi individuální péči po stránce logopedické. Spoluúčast rodičů:rodiče jsou zapojeni do činností v MŠ.Připravují krátké vystoupení-popletené čarodějnice,mikuláš,velikonoční vejce,zahradní slavnost.během roku jsou rodiče informováni o akcích,kterých se mohou s dětmi zúčastnit,také se dovídají,jak prospívá jejich dítě.2x do roka pořádáme schůzky s rodiči. Akce: Září: Zahájení školního roku Křemílek a Vochomůrka Říjen: O vodníčkovi Vrbičkovi O slepičce a kohoutkovi Fotografování Listopad: Udatný Matyáš Vločka Sněhulka Prosinec: Mikuláš Cirkus Živá zvířátka v MŠ Vánoční besídka Rozsvícení vánočního stromku Leden: Vítání občanků O 12 měsíčkách Krmení zvířátek v lese Únor: Zimní pohádka Červená Karkulka Březen: Muzikantská pohádka Ježek Ježura Duben: Velikonoční nadílka Velikonoční slepičky Shlédnutí dravých ptáků v ZŠ Fotografování 19

20 Květen: Červen: Letní pohádka Vítání občánků Sportovní olympiáda Vyšetření zrakových vad v MŠ Zahradní slavnost Šipkovaná Výlet Zpracovala: Irena Švihálková vedoucí učitelka MŠ Údaje o školní jídelně: Od 1. září 2012 bylo ve školní jídelně vydáno obědů pro děti MŠ a žáky ZŠ a ZŠP, obědů pro zaměstnance ZŠ, pro důchodce ZŠ, 662 obědů pro zaměstnance ZŠP a obědů pro cizí strávníky. Za nevyzvednuté obědy (obědy žáků, kteří na oběd nepřišli) se vybrala částka ,- Kč. Tyto peníze jsou znovu použity na nákup potravin. Školní jídelna nabízí strávníkům pestrou stravu, která je připravována z čerstvých a nezávadných surovin. Jsme si vědomi, že výživa je velmi důležitým faktorem ovlivňující zdraví člověka a strava ve ŠJ pokrývá významné procento celodenní stravy. Proto se i my snažíme při sestavování jídelníčku řídit těmito skutečnostmi. Strávníci dostávají na talíř jídla připravená ze zeleniny, luštěnin, ryb, hovězího, vepřového, drůbežího masa a jednou týdně sladké jídlo. To je doplněno zeleninovými saláty, ovocem, jogurty, ochucenými tvarohy, kompoty, pudinky, přesnídávkami a moučníky. Nejméně dvakrát týdně je možnost výběru ze dvou druhů nápojů (z toho jeden mléčný). Zpracovala p. M. Hacklová vedoucí ŠJ Činnost školní knihovny: Školní knihovna byla otevřena pro výpůjčky vždy v pondělí od 8 do 13 hodin. Počet výpůjček ve školním roce 2012/2013 Učitelská knihovna: učitelé 16 svazků žáci 38 svazků Žákovská knihovna: učitelé 90 svazků Celkem vypůjčeno žáci 312 svazků 456 svazků Knihy jsou půjčovány i ke studiu v knihovně zejména slovníky, encyklopedie atd. Tato možnost je vyžívána zejména žáky 2. st. 20

21 Zajištění bezpečnosti práce: V přípravném týdnu uskutečněno školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. V průběhu roku proběhly i předepsané vstupní a preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců školy. Na začátku školního roku bylo provedeno poučení žáků o bezpečnosti a seznámení s vnitřním řádem školy. V průběhu školního roku byli dle potřeby žáci vždy poučeni o bezpečnosti a chování v jednotlivých předmětech (např. Tv, Fy, Ch atd.), na vycházkách, výletech a dalších akcích. Pravidelně byly prováděny požadované revize a zjištěné závady odstraněny. Pravidelně prováděna protipožární kontrola. Pravidelně byla prováděna kontrola dozorů, uzamykání šaten atd. Personální zajištění BOZP a PO: bezpečnostní technik - p. Josef Křikava požární preventista první pomoc Revize: - p. Josef Křikava - p. Jitka Zadáková - MŠ - p. Tomáš Hanák - ZŠ Hasicí přístroje: Požární vodovod : Tělocvična: Školní úrazy: Úrazy celkem Z toho odškodněno Základní škola 25 6 Školní družina 0 0 Mateřská škola

22 Spolupráce s rodiči: v průběhu roku byly uskutečněny čtyři třídní schůzky s informací o prospěchu a chování žáků. Rodiče měli možnost se informovat o prospěchu a chování žáků i na konzultačních odpoledních, která se konala vždy první pondělí v měsíci, pokud v tomto termínu nebyly třídní schůzky. V případě potřeby byli rodiče zváni do školy ke konzultacím, případně na jednání výchovné komise. V tomto školním roce výchovná komise zasedala celkem šestkrát. Rodiče spolupracovali se školou při přípravě školních výletů i při jejich realizaci. Péče o zaostávající žáky: na prvním stupni ve všech třídách formou doučovacích kroužků. Třídní učitelé 1. stupně v případě potřeby i individuálním doučováním. Na druhém stupni byli žáci formou doučovacích kroužků doučováni v Čj, AJ, Ma, Př a Ch. I zde někteří vyučující volili formu individuálních konzultací a doučování zaostávajících žáků, nebo žáků po delší absenci. Péče o nadané žáky: metodická pomoc v přípravě na soutěže, olympiády a přijímací zkoušky na SŠ, zadávání náročnějších individuálních úkolů, zapojení do mimoškolních aktivit. Činnost výchovného poradce: Činnost výchovného poradce se zaměřovala na řešení výchovných a výukových problémů žáků, tvorbu IVP a na profesní orientaci vycházejících žáků. Při řešení výchovných a výukových problémů spolupracuje škola s preventivním a krizovým centrem pro děti a mládež Spirála a oddělením péče o rodinu a děti OÚ Č. Krumlov a PPP Č. Krumlov.Při profesní orientaci byly využívány dny otevřených dveří jednotlivých škol a učilišť. a prezentace škol a učilišť přímo na naší škole. 22

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

za školní rok 2011/12

za školní rok 2011/12 za školní rok 2011/12 ( dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. ze dne 27. prosince 2004 ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Školní jídelna Olomouc - Hejčín, příspěvková organizace, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, IČ 72543850 Výroční zpráva za rok 2011 Název organizace: Školní jídelna Olomouc Hejčín, příspěvková organizace Se sídlem:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více