za školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2012/13"

Transkript

1 za školní rok 2012/13 ( dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhlášky č. 15/2005 Sb. ze dne 27. prosince 2004 ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb.,kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Název školy: Sídlo školy: Loučovice 231 Zřizovatel školy: Obec Loučovice Ředitel školy: Zdeněk Vrba

2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní údaje o škole 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy,jejich kvalifikaci,praxi a odborné způsobilosti 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí,výsledek ukončení školního vzdělání 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Údaje o dalších aktivitách školy, aktivitách jejích součástí a prezentaci školy na veřejnosti. 8. Kontrolní a hospitační činnost 9. Stížnosti počet a výsledek řešení 10. Údaje o projektech předložených školou financovaných z cizích zdrojů. 11. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 12. Základní údaje o hospodaření čerpání rozpočtů 2

3 1.Charakteristika školy a základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Loučovice je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky.součástí školy je rovněž školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Název školy Základní škola a Mateřská škola Loučovice Adresa školy Loučovice 231 IČO Bankovní spojení / 0800 Telefon/fax Tel: , mob: Fax: Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Škola byla zařazena do sítě škol ŠÚ Č.Krumlov č. j. 66/96 ze dne se změnou zařazení od MŠMT č. j /03-21 a se změnou zařazení od č. j. KUJCK 21103/2007 OSMT/2. Název zřizovatele Obec Loučovice Součásti školy Základní škola IZO Školní družina IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna IZO IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Přehled hlavní činnosti základní školy a jejích součástí (ŠD a ŠJ ZŠ) Ředitel: Zdeněk Vrba Zástupce ředitele školy: Mgr. František Frantál Výchovný poradce: Hana Straková Vedoucí učitelka MŠ: Irena Švihálková Vedoucí ŠJ : Martina Hacklová Ekonomka: Lenka Formánková Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami v platném znění (16/2005 Sb., 48/2005 Sb., 72/2005 Sb., 73/2005 Sb., 74/2005 Sb., 84/2005 Sb., 107/2005 Sb. 3

4 ZŠ a MŠ Loučovice je právnickou osobou zřízenou jako příspěvková organizace s identifikačním číslem (IČO) Zdrojem financování jsou MŠMTČR- Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, OÚ Loučovice, vlastní hospodářská činnost a sponzorské dary. Škola má zřízen běžný účet u ČS Vyšší Brod, na kterém jsou vedeny i prostředky doplňkové činnosti a jako podúčet i účet FKSP. ZŠ Loučovice tvoří tyto fondy: fond rozvoje investičního majetku fond odměn rezervní fond Škola je rozhodnutím MŠMT č.j / ze dne zapsána do školského rejstříku pod názvem Základní škola a Mateřská škola Loučovice Zázemí školy: budova školy a tělocvična jsou umístěny v blízkosti lesa uprostřed zeleně stranou silničního i jiného ruchu. V budově školy je dostatečné množství prostor jak pro kmenové učebny jednotlivých tříd, tak pro odborné učebny - fyzika- chemie, učebna Hv, učebna informatiky, internetová učebna, dílny, učebna biologie, kreslírna, učebna jazyků, dílny, kuchyňka a školní knihovna. Pro školní družinu jsou školou využívány prostory v budově MŠ Loučovice. V této budově je rovněž umístěna školní jídelna. Tělesná výchova je vyučována v tělocvičně a na víčeúčelovém hřišti s umělým povrchem a hřišti na malou kopanou s umělým povrchem, které jsou situovány v klidové zóně v těsné blízkosti školy. Na obě hřiště mají žáci možný přístup i v době mimo vyučování. Škola má dostatek prostor pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety), vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Většina kabinetů je vybavena počítači. Učitelé mají možnost přístupu na internet ve sborovně. Vybavení pomůckami je na dobré úrovni a je neustále doplňováno novými moderními pomůckami. Ve škole jsou využívány dvě počítačové učebny s přístupem na internet. Žákům je umožněn přístup na internet dva dny v týdnu. Kromě vyučování PVP informatika jsou učebny využívány i v dalších předmětech. Na velmi dobré úrovni je i vybavení softwarem a to jak výukovým, tak softwarem potřebným pro provoz školy. Počítači jsou vybaveny rovněž učebny fyziky, biologie, jazyků a některé kmenové třídy a kabinety. Kromě toho mohou učitelé při výuce využít i dvou notebooků a dvou dataprojektorů. Ve škole využíváme pět interaktivních tabulí značky Qumo jednu interaktivní tabuli značky Smart. Čtyři z nich jsou na prvním stupni a dvě na druhém stupni. Všechny interaktivní tabule byly vyučujícími hojně využívány. Vybavení učebnicemi je na velmi dobré úrovni. Jejich evidence je vedena pomocí knihovnického programu Lanius. Ze zjištěného stavu vychází škola při doplňování učebnicového fondu dle aktuálních potřeb. Pitný režim je zajištěn vlastním nápojovým automatem na teplé i studené nápoje. Žáci si tak mohou vybrat z 8 druhů teplých a dvou druhů studených nápojů. Automat škola provozuje na živnostenský list v rámci doplňkové činnosti. Škola nemá vlastní prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd. Pro většina kulturních akcí, vystoupení žáků, akademií, výstav apod. využívá škola Kulturní dům, který je v majetku zřizovatele. 4

5 Údaje o školské radě: Složení školské rady: Jméno Koho zastupuje Funkce p. F.Frantál ZŠ a MŠ Loučovice předseda p. T. Hanák ZŠ a MŠ Loučovice člen školské rady p. I. Švihálková ZŠ a MŠ Loučovice člen školské rady p. P. Žižková obec Loučovice- zřizovatel člen školské rady p. F. Zimmermann obec Loučovice- zřizovatel člen školské rady p. A. Vaňková obec Loučovice- zřizovatel člen školské rady p. M. Balogová veřejnost člen školské rady p. M. Skipalová veřejnost člen školské rady p. K. Turková veřejnost člen školské rady Školská rada ve školním roce 2012/13 zasedala dvakrát. 5

6 2. Vzdělávací koncepce, přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT Ve školním roce 2012/2013 se v ročníku vyučovalo podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Učební plány: a) 1.stupeň Předmět 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Prakt.činnosti Tělesná výchova Informatika Týdenní počet hodin b) 2. stupeň Předmět 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Český jazyk Anglický jazyk Matematika Fyzika Chemie Zeměpis Dějepis Ekologický přírodopis Informatika Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví Člověk,podpora a ochrana zdraví Tělesná výchova Praktické činnosti Volitelné předměty Týdenní počet hodin

7 Témata a organizace výuky volitelných předmětů na 2. stupni: Německý jazyk Sport a pohybové aktivity Výtvarné projekty Konverzace v Aj Ročník 6. Konverzace v cizím jazyce 7. Výtvarné projekty Německý jazyk Sportovní a pohybové aktivity 8. Výtvarné projekty Německý jazyk Sportovní a pohybové aktivity 9. Výtvarné projekty Německý jazyk Sportovní a pohybové aktivity Školní zájmové kroužky: Kroužek Vedoucí 1. Výtvarný kroužek 1. st. p. uč. Hanák 2. E- kroužek p. uč. Jonáš 3. Zdravotnický kroužek p. uč.jakešová 4. Cykloturistický kroužek p. uč. Jiřička 5. Kroužek vaření, pečení a stolování p. Křikava 6. Pěvecký sbor 1. stupeň p. uč. Tošerová, p.slabihoudová -externí pracovnice 7. Pěvecký sbor 2. stupeň p. uč. Hanáková, p.slabihoudová - externí pracovnice 8. Pěvecký sbor přípravný p. uč. Hanáková, p.slabihoudová - externí pracovnice 9. Taneční kroužek -Country tance p. Grammetbauerová - externí pracovnice 10. Logopedie MŠ p. uč. Zadáková 11. Dislektický kroužek ZŠ p. uč. Straková 12.. Sportovní kroužek - triatlon p.uč. Jiřička 13. Náboženství p.uč. Daněk 7

8 Při nabídce povinně volitelných předmětů škola vycházela jak z předem zjištěného zájmu žáků tak z kapacitních možností počtu otevřených oddělení. Třídy byly děleny v nutných případech. Na druhém stupni byly třídy v 6. a 7. ročníku rozděleny na hodiny pracovních činností a 9. tř. byla rozdělena na hodiny pracovních činností ve druhém pololetí. Na hodiny tělesné výchovy byly třídy v ročníku rozděleny na skupiny dívek a chlapců. Toto dělení bylo kompenzováno spojením chlapců i dívek v 6. a 7. ročníku a 8.a 9. ročníku. Logopedii zajišťovala logopedka Paedr. Bártová, která pracovala v MŠ i ZŠ. V logopedickém kroužku pracovala s dětmi formou individuální logopedické péče a kolektivních logopedických cvičení p. uč. Zadáková. Plavecký výcvik se uskutečnil od do , zúčastnili se ho žáci 3. a 4. tř. Plavecký výcvik probíhal v plaveckém bazénu Marina Lipno nad Vltavou v celkovém počtu deseti lekcí a byl veden kvalifikovanými pracovníky bazénu. Lyžařský výcvik žáků 7.tř. se uskutečnil v lyžařském areálu Kramolín. Odborný výcvik vedli profesionální instruktoři Lipno servisu s.r.o. Oblast protidrogové prevence a prevence kriminality zajišťuje na škole protidrogový preventista p. uč. Jakešová.Tento program byl součástí učebního plánu rodinné a občanské výchovy a zasahoval i do výuky dalších předmětů. Prevence patologických jevů na naší škole se zaměřila především na řešení problémů s počínajícími znaky šikany a boje proti ní. Počty žáků k Třída Počet žáků Z toho dívky 1.tř tř tř tř tř tř tř tř tř Celkem Žáci - cizinci Kategorie cizinců Občané EU Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Počet žáků ve škole celkem 0 0 8

9 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Oproti minulému školnímu roku došlo k některým změnám ve složení pedagogického sboru. Pedagogičtí pracovníci ZŠ Jméno Vzdělání Aprobace Délka Funkce započtené praxe Bigasová P. SpgŠ r. Učitelka Čábelová A. VŠ ped. fak. Ma- Vv 40. r. Učitelka Čurdová H. VŠ ped. fak. Čj - Aj 1. r. Učitelka Frantál F. VŠ ped. fak. Fy-ZT 27. r. ZŘŠ Hanák T. VŠ ped. 1. st. 12. r. Učitel fakulta Hanáková VŠ ped. 1. st. 12. r. Učitelka fakulta Jakešová L. VŠ ped. Bi - Ch 2. r Učitelka fakulta Jelínková E. VŠ ped. fak. Rj- Vv, Nj 32. r. Učitelka Jiřička J. VŠ ped. fak. Ze - Dě 4. r. Učitel Jonáš J. VŠ ped. fak. Nš 25. r. Učitel Tošerová V. VŠ ped. fak. 1.st. + Aj pro 1.st. 5. r. Učitelka Straková H. VŠ ped. fak. Nš 28. r. Učitelka Vrba Z. VŠ ped. fak. Ma-Bi 32. r. ŘŠ Balogová M. SPgŠ vychovatelství 22.r. Vychovatelka Pedagogičtí pracovníci MŠ Jméno Vzdělání Aprobace Délka Funkce započtené praxe Švihálková I. SpgŠ Učitelství MŠ 26. r. Učitelka MŠ Zadáková J. SpgŠ Učitelství MŠ 38. r. Učitelka MŠ Zadáková K. VŠ ped. fak. Učitelství MŠ 2. r. Vychovatelka 9

10 Správní zaměstnanci Jméno Vydělání,obor vyučení Délka praxe Funkce Křikava J. SOU, strojní zámečník 26. r. Školník, údržbář Formánková L. SEŠ 26. r. Ekonomka Hacklová M. SZP 21. r. Vedoucí ŠJ Ginzelová R. SOU textilní 20. r. Pomocná kuchařka Knoslová V. SOU- kuchařka 36. r. Kuchařka Krauskopfová I. SOU- kuchař- číšník 20. r. Pomocná kuchařka Matušincová R. Základní vzdělání Nesleduje se Uklizečka Miczanová M. SOU- kuchařka 35. r. kuchařka Podrová J. Základní vzdělání Nesleduje se Uklizečka Šindelářová L. Základní vzdělání Nesleduje se Uklizečka 10

11 4. Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí, výsledek ukončení školního vzdělání Umístění žáků vycházejících ze 7. až 9. ročníku a žáků 7. tříd odcházejících na víceleté gymnázium. 9.tř. 8.tř. 7.tř. Gymnázium SOŠ SOU SOŠ SOU Gymnázium SOŠ SOU Po 1. kole Po 2. kole Po 3. kole Celkem Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Poprvé u zápisu 10 Z toho dívky 3 Po odkladu 2 Z toho dívky 1 Odklad 1 Z toho dívky 0 11

12 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání: Způsob vyjádření: v 1. tř. jeden žák hodnocen slovním hodnocením. Ostatní hodnocení provedena klasifikačním stupněm. Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třídní učitel p I.A Mgr.H. Straková , ,4 64,4 II.A Mgr.T.Hanák , ,1 60,1 III.A Mgr.J.Jonáš , ,1 60,1 IV.A Mgr.I. Hanáková , ,6 59,6 V.A P. Bigasová , ,4 61,4 VI.A Mgr.J.Jiřička , ,7 66,7 0,2 VII.A Mgr.L.Jakešová , ,9 64,4 0,6 VIII.A Mgr.E.Jelínková , ,6 71,0 0,6 IX.A Mgr. A. Čábelová , ,0 88,0 CELKEM/POČET x x x x 3 1 PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,4 66,3 0,1 Zpracováno programem dm Vysvědčení 12

13 Výchovná opatření pochvaly, napomenutí a důtky: Třída Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Celkem Komisionální přezkoušení žáků: Třída Pochybnosti o správnosti Opravné zkoušky hodnocení Celkem 0 5 Opakování ročníku: Třída Žák neprospěl Z toho opravné zkoušky Z toho neprospěli Postupuje bez opravných zkoušek Žák nemohl být hodnocen Celkem

14 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Měsíc Vyučující Téma školení Rozsah červenec Hanáková Celostátní seminář Klub sbormistrů 52 hod. červenec Tošerová Celostátní seminář Klub sbormistrů 52 hod říjen Čábelová Matematická olympiáda 2 hod. říjen Frantál Úspory energie 3 hod říjen Hanáková Čj a lit. praktické nápady, náměty a inspirace 6 hod říjen Hanáková Hv Podzimní zpívání 5 hod říjen Hanáková Úspory energie 3 hod říjen Hanáková Nové trendy ve výuce Tv na ZŠ a SŠ 5 hod říjen Jakešová Nové trendy ve výuce Tv na ZŠ a SŠ 5 hod říjen Jelínková Konference Nj celý den říjen Jonáš Vývojová disfázie 4 hod. říjen Straková Setkání výchovných poradců 2 hod listopad Bigasová Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní 6 hod tabulí SMART Board listopad Hanáková Výtvarné techniky - vánoční tvoření pro děti 6 hod listopad listopad listopad prosinec Jakešová Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí SMART Board 6 hod Jelínková Otevřená srdce -Šikana-kyberšikana 3 hod. Není v zastupování, ani v TP Straková Setkání výchovných poradců 2 hod Frantál BOZP prosinec Jakešová Chemická administrativa a bezpečnost práce v chemické laboratoři únor Čurdová Výuka Aj pro 2. st. ZŠ I. Informační a komunikační technologie ve výuce Aj 4 hod. 1,5 hod 14

15 únor Jakešová Interaktivní tabule v hodinách chemie a přírodopisu 5,5 hod na ZŠ únor Tošerová Angličtina pro děti s poruchami učení English for 5 hod children with SLD únor Tošerová Výuka Aj pro 2. st. ZŠ I. Informační a komunikační 1,5 hod technologie ve výuce Aj březen Hanáková Výtvarné techniky - velikonoční tvoření pro děti 6 hod duben Frantál Využití interaktivní prvků ve výuce (AV media) 6 hodin duben Hanáková Výtvarné techniky Výroba a použití razítek z 6 hod různých hmot duben Jelínková Rovné příležitosti ve vzdělávání 3 hodiny květen Frantál RVP- změny a realizace ve výuce a při úpravě ŠVP. 4 hodiny Úpravy platné od květen Jakešová Zdravotník zotavovacích akcí 6 hod červen Jelínková Nj Učíme 2.cizí jaz. s učebnicí Macht mit 4 hodiny 15

16 7. Údaje o dalších aktivitách školy, aktivitách jejích součástí a prezentaci školy na veřejnosti. Údaje o školní družině: Do školní družiny bylo umožněno chodit i žákům z vyšších ročníků dojíždějícím z Vyššího Brodu a Kyselova. Vzhledem k rozvrhu nepřevýšil počet žáků, kteří byli ve stejnou dobu v družině, povolených 30. Nebylo tehdy nutné otevírat 2. oddělení. Činnost školní družiny ( ): Činnost školní družiny se řídí obsahem časového plánu zpracovaného podle ŠVP, který je rozdělen na čtyři roční období - podzim, zima, jaro, léto. Naše činnost ve školním roce byla zaměřena více na výt. činnost. Výtvarná činnost: - využívání různých výt. pomůcek a postupů - vodové a temperové barvy; pastelky, voskovky, tuš, inkoust - barvy na sklo - výroba svícnů na prodejní výstavu, která se konala v průběhu školní vánoční akademie - práce s rychleschnoucí hmotou - reliéfy na zeď, nádoby, zvířátka - vosková technika - zapouštění barev do látky natřené voskem, výzdoba oken - práce s modelovací hmotou - výrobky z barevných kartonů a vlnité lepenky - obrázky na zeď (výzdoba školní družiny), přáníčka - vánoční, pro maminky k svátku Pracovní činnost - práce s přírodním materiálem - kaštany, jeřabiny, listy (- zvířátka, náhrdelníky koláže) - péče o květiny ve šk. družině - péče o hračky a úklid skříní a stavebnic - pravidelné ořezávání pastelek - stavebnice Lego, Merkur - výstava výrobků dětí Dramatická činnost - výroba vl. maňásků z vlnité lepenky a špejlí - různá představení pro ost. děti dle vl. fantazie, téma - pohádky, zážitky ze školy, parodie na známé pohádky - pantomima - hry na koberci - ztvárnění zadaných úkolů - povolání, pohádkové postavy, zvířátka - převleky, líčení, výroba masek Literární činnost - poslech klasických pohádek z CD - B. Němcová, K. J. Erben - vyprávění o svých nejoblíbenějších lit. hrdinech - Pipi Dlouhá Punčocha, Harry Potter, atd. - vymýšlení básniček a rýmů na zadané téma - práce s Knihou jazykolamů, přesmyček a osmisměrek 16

17 Sportovní činnost - míčové hry na šk. zahradě - soft tenis - pohybové hry, hod na cíl, házení létajícím talířem - využití prolézaček na šk. zahradě - v zimě - sáňkování, bobování, jízda na lopatách Hudební výchova - procvičování písní naučených při hodinách hudební výchovy ve škole a šk. sboru - nácvik koled - poslech písniček dle výběru dětí - hry na Superstar Dopravní výchova - povídání o správném chování na silnici - důležité dopravní značky - hry na koberci Rozumová výchova - debata - o pravidlech slušného chování, zásadách hygieny a stolování, úcta k přírodě, starším lidem, vzájemná komunikace - schopnost omluvit se, pomoci druhému, prosadit svůj názor, ustoupit ve svém rozhodnutí - seznámení s důležitými osobnostmi naší země a s naší historií - správné chování při krizových situacích (dopravní nehoda, úraz, aj.) - povídání na téma Jiné světové kultury - rozděleno na světadíly - puzzle, spol. stolní hry (pexeso), rébusy Informatika - využití počítače ve šk. družině - seznámení s technikou a její obsluhou - hry Při práci ve školní družině je dbáno především na vytváření pozitivních vztahů, usmiřování konfliktů, otevřené komunikaci, schopnosti naslouchat, vedení k samostatnosti, odpovědnosti za své chování, pravdomluvnosti - přiznání své chyby, ale také pomoci získat zdravé sebevědomí. Zpracovala Magda Balogová, vychovatelka ŠD 17

18 Činnost Mateřské školy: Na začátku školního roku tj. 3.září nastoupilo do MŠ 51 dětí.v 1.třídě bylo zapsáno 28 dětí a třídu vedly p.uč.jitka Zadáková a Kateřina Zadáková, děti byly ve věku 2,5 4 let.ve 2.třídě bylo zapsáno 23 dětí ve věku 4-7 let a třídu vedla Irena Švihálková.Předškolních dětí bylo 12,z toho 3 děti měly odklad školní docházky o 1 rok. 1. třídu navštěvovalo 10 dětí z Vyššího Brodu. Naše mateřská škola se nachází v blízkosti přírody.nedaleko máme les,park,hřiště,řeka.obecní úřad se postaral o nové vybavení školní zahrady.tu také navštěvuje školní družina.snažíme se pro děti vytvořit takové podmínky,které pomohou rozvíjet všechny jejich smysly.přejeme si,aby děti v MŠ byly spokojené,klidné,snažíme se nabízet takové činnosti, které jsou jim blízké. P.učitelky pracovaly se ŠVP téma : Barevný svět.během roku zapracovaly všechny vzdělávací oblasti,které se prolínají celým dnem.která oblast potřebovala více procvičit,p.učitelky se na ní více zaměřily.naší snahou je u dětí nenásilnou formou rozvíjet rovnoměrně stránku fyzickou,psychickou i sociální.v 1.třídě dáváme základy sebeobsluhy,slušného chování,jednoduché učení.ve 2.třídě prohlubujeme učení,zdokonalujeme práce a činnosti.postupujeme od jednoduššího k složitějšímu.bylo nutné podchytit správné vyjadřování a výslovnost.toto je problém dlouhodobý.paní Dr.Jiřina Bártová naši MŠ navštěvuje dlouhodobě a pravidelně.pomáhá odstraňovat vady řeči.p.učitelka Zadáková Jitka se podílí na spolupráci s rodiči k zlepšování výsledků péči o výslovnost. Vzdělávací obsah je přizpůsobený věku dětí a tématicky k ročnímu období. 1.blok : Maminko už jsem velký 2.blok : Včelka a zimní čas 3.blok : Včelka hledá kytičku 4.blok : Včelka se těší na prázdniny V těchto blocích se snažíme dětem přiblížit blízkou přírodu,ale i vzdálené země.nezapomínáme dbát na základy slušné chování,jsme k sobě ohleduplní,rozvíjíme kladný vztah k tradicím.nabízíme bohatou škálu her námětových,smyslových,tvořivých,pohybových apod.činnosti během dne střídámesedavé,pohybové,relaxační.děti mají možnost shlédnout divadelní představení, 1x či 2x do měsíce v MŠ.Navštěvují různá divadla,která nás inspirují do další činnosti.velmi rády navštěvujeme krásnou přírodu,která je v blízkosti naší školky.při vhodném počasí trávíme delší dobu v přírodě,kde provádíme ŘČ.1x týdně p.uč.kotalíková provádí výuku anglického jazyka.10 dětí ze 2.třídy je přihlášeno.vždy od 9,00 hod. ve 2.třídě.Ostatní děti si hrají v 1.třídě,či jsou venku na zahradě.každé úterý od 14,00 hod. 13 dětí ze 2. třídy, navštěvuje sborový zpěv pod vedením p.uč.hanákové a p.slabihoudové. Sborový zpěv je ve 2. třídě,ostatní si hrají v 1. třídě. Věcné podmínky:během školního roku je možné objednávat didaktické pomůcky,hračky,stavebnice,výtvarný a pracovní materiál,tělocvičné nářadí.hračky a potřeby jsou pro děti umístěné tak,aby na ně děti viděly a mohly je samostatně odebírat.pomůcky a hračky jsou zdravotně nezávadné a bezpečné.děti se také podílí na úpravě a výzdobě interiéru. Životospráva:Pro děti je připravována plnohodnotná strava,skladba jídelníčku je pestrá.děti nejsou nuceny do jídla,mají možnost si jídlo přidat.během stravování si děti libovolně přidávají tekutiny z konvice.ve třídě si regulují pití podle své potřeby.za teplého počasí jsou děti občerstveny i na zahradě.trávíme dostatečný čas venku,program je přizpůsobený počasí a potřebám dětí. 18

19 Psychosociální podmínky:dbáme na klidné,příjemné a bezpečné prostředí.děti jsou postupně adaptované.nejsou přetěžované.všechny děti jsou si rovnocenné a žádné není zvýhodňované.děti se řídí ve třídách danými pravidly,která dodržujeme.učitelka je vzorem pro děti a svým jednáním vede děti ke kamarádství,ohleduplnosti,pomoci druhým,nebát se také prosadit svůj názor,ale i se podřídit. Organizace:Denní řád není pevný.je orientační a vždy se přizpůsobí potřebám dětí.spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené,činnosti jsou organizované tak,aby je zaujali. Snažíme se dbát na osobní soukromí dětí,ne vždy se nám to podaří. Řízení MŠ:Každý pracovník má v MŠ své úkoly a pravomoci.vedoucí učitelka vytváří klidné ovzduší,podporuje,motivuje učitelky.plánovaní ŠVP je v souladu s RVP.MŠ škola spolupracuje se ZŠ,ZŠ praktickou,oú.provádíme krátký program na Vítání občánků, připravujeme besídku k svátku maminek,vystupujeme při Rozsvícení vánočního stromku. Personální a pedagogické zajištění:v MŠ pracují 3 pedagogické pracovnice,které mají odpovídající vzdělání.p. učitelka Zadáková K. absolvovala bakalářský obor:specializace v pedagogice pro MŠ.Učitelky se v průběhu roku vzdělávají pomocí časopisu Učitelské noviny, Informatorium,dále hledají informace také na internetu.předávají si mezi sebou zkušenosti z každodenní práce.p.učitelky profesionálně vedou děti ve svých třídách.p.učitelka Zadáková J. provádí s dětmi individuální péči po stránce logopedické. Spoluúčast rodičů:rodiče jsou zapojeni do činností v MŠ.Připravují krátké vystoupení-popletené čarodějnice,mikuláš,velikonoční vejce,zahradní slavnost.během roku jsou rodiče informováni o akcích,kterých se mohou s dětmi zúčastnit,také se dovídají,jak prospívá jejich dítě.2x do roka pořádáme schůzky s rodiči. Akce: Září: Zahájení školního roku Křemílek a Vochomůrka Říjen: O vodníčkovi Vrbičkovi O slepičce a kohoutkovi Fotografování Listopad: Udatný Matyáš Vločka Sněhulka Prosinec: Mikuláš Cirkus Živá zvířátka v MŠ Vánoční besídka Rozsvícení vánočního stromku Leden: Vítání občanků O 12 měsíčkách Krmení zvířátek v lese Únor: Zimní pohádka Červená Karkulka Březen: Muzikantská pohádka Ježek Ježura Duben: Velikonoční nadílka Velikonoční slepičky Shlédnutí dravých ptáků v ZŠ Fotografování 19

20 Květen: Červen: Letní pohádka Vítání občánků Sportovní olympiáda Vyšetření zrakových vad v MŠ Zahradní slavnost Šipkovaná Výlet Zpracovala: Irena Švihálková vedoucí učitelka MŠ Údaje o školní jídelně: Od 1. září 2012 bylo ve školní jídelně vydáno obědů pro děti MŠ a žáky ZŠ a ZŠP, obědů pro zaměstnance ZŠ, pro důchodce ZŠ, 662 obědů pro zaměstnance ZŠP a obědů pro cizí strávníky. Za nevyzvednuté obědy (obědy žáků, kteří na oběd nepřišli) se vybrala částka ,- Kč. Tyto peníze jsou znovu použity na nákup potravin. Školní jídelna nabízí strávníkům pestrou stravu, která je připravována z čerstvých a nezávadných surovin. Jsme si vědomi, že výživa je velmi důležitým faktorem ovlivňující zdraví člověka a strava ve ŠJ pokrývá významné procento celodenní stravy. Proto se i my snažíme při sestavování jídelníčku řídit těmito skutečnostmi. Strávníci dostávají na talíř jídla připravená ze zeleniny, luštěnin, ryb, hovězího, vepřového, drůbežího masa a jednou týdně sladké jídlo. To je doplněno zeleninovými saláty, ovocem, jogurty, ochucenými tvarohy, kompoty, pudinky, přesnídávkami a moučníky. Nejméně dvakrát týdně je možnost výběru ze dvou druhů nápojů (z toho jeden mléčný). Zpracovala p. M. Hacklová vedoucí ŠJ Činnost školní knihovny: Školní knihovna byla otevřena pro výpůjčky vždy v pondělí od 8 do 13 hodin. Počet výpůjček ve školním roce 2012/2013 Učitelská knihovna: učitelé 16 svazků žáci 38 svazků Žákovská knihovna: učitelé 90 svazků Celkem vypůjčeno žáci 312 svazků 456 svazků Knihy jsou půjčovány i ke studiu v knihovně zejména slovníky, encyklopedie atd. Tato možnost je vyžívána zejména žáky 2. st. 20

21 Zajištění bezpečnosti práce: V přípravném týdnu uskutečněno školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. V průběhu roku proběhly i předepsané vstupní a preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců školy. Na začátku školního roku bylo provedeno poučení žáků o bezpečnosti a seznámení s vnitřním řádem školy. V průběhu školního roku byli dle potřeby žáci vždy poučeni o bezpečnosti a chování v jednotlivých předmětech (např. Tv, Fy, Ch atd.), na vycházkách, výletech a dalších akcích. Pravidelně byly prováděny požadované revize a zjištěné závady odstraněny. Pravidelně prováděna protipožární kontrola. Pravidelně byla prováděna kontrola dozorů, uzamykání šaten atd. Personální zajištění BOZP a PO: bezpečnostní technik - p. Josef Křikava požární preventista první pomoc Revize: - p. Josef Křikava - p. Jitka Zadáková - MŠ - p. Tomáš Hanák - ZŠ Hasicí přístroje: Požární vodovod : Tělocvična: Školní úrazy: Úrazy celkem Z toho odškodněno Základní škola 25 6 Školní družina 0 0 Mateřská škola

22 Spolupráce s rodiči: v průběhu roku byly uskutečněny čtyři třídní schůzky s informací o prospěchu a chování žáků. Rodiče měli možnost se informovat o prospěchu a chování žáků i na konzultačních odpoledních, která se konala vždy první pondělí v měsíci, pokud v tomto termínu nebyly třídní schůzky. V případě potřeby byli rodiče zváni do školy ke konzultacím, případně na jednání výchovné komise. V tomto školním roce výchovná komise zasedala celkem šestkrát. Rodiče spolupracovali se školou při přípravě školních výletů i při jejich realizaci. Péče o zaostávající žáky: na prvním stupni ve všech třídách formou doučovacích kroužků. Třídní učitelé 1. stupně v případě potřeby i individuálním doučováním. Na druhém stupni byli žáci formou doučovacích kroužků doučováni v Čj, AJ, Ma, Př a Ch. I zde někteří vyučující volili formu individuálních konzultací a doučování zaostávajících žáků, nebo žáků po delší absenci. Péče o nadané žáky: metodická pomoc v přípravě na soutěže, olympiády a přijímací zkoušky na SŠ, zadávání náročnějších individuálních úkolů, zapojení do mimoškolních aktivit. Činnost výchovného poradce: Činnost výchovného poradce se zaměřovala na řešení výchovných a výukových problémů žáků, tvorbu IVP a na profesní orientaci vycházejících žáků. Při řešení výchovných a výukových problémů spolupracuje škola s preventivním a krizovým centrem pro děti a mládež Spirála a oddělením péče o rodinu a děti OÚ Č. Krumlov a PPP Č. Krumlov.Při profesní orientaci byly využívány dny otevřených dveří jednotlivých škol a učilišť. a prezentace škol a učilišť přímo na naší škole. 22

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 vydaná Základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více