Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 \ Kr sky rdusteckého kr e 'plyffif+11ď#th*.*$.tfi ; Velká Hrdebni3118l48,4oo02 Ústí nd Lbem odbor prostíedí zemědělství d e rozdělovníku Dt um: JID: JedncíčísIo: VyÍizuje/link: E-mil: /2013/KUUK 2575IZP Zl 2013IPZ-2174IKo Mgr.Jn Koch l0é& rnťhodnuff nobylo pruivní dnem 4il L{ U."í.\' 'Y -1 sk METAL recyclings.r.o.'provozovndo níjiíetín provozovánízíízenike sběru, vfkupu zprcováníodpdriutovrk souh sk provozování zťizení d es 14 odst.1zákonč, sb., o od RozHoDNUTí?1 x "\'}š" tn roo* jko správníorgán prostťedí Krjskf ťd Usteckéhokrje, odbor životního zemědělství, piís ušn1f podle ustnovení$ 67 písm.g) zákon č Sb., o krjích(krjskézťízení) v p tném znění,ustnovení Sb.,o odpdech o změně s 78 odst.2 písm.) zákonč.185/2001 někten./chdlšíchzákon, Ve znění pozdějšíchpťedpisťr (dále jen,,zákono odpdech..) ustnovení s 11 odst. 1 písm.) zákon ě sb., správnírád, Ve znění pozdějších pěedpisů(dá ejen,,správní rád..),po Ěízení vedenémdle zákon o odpdech správníhoěádu, rozhod n zák dězáktdě Žádostispolečnosti sk METAL recyclings.r.o., i z ,se Vyšehrdská134912, síd em Prh,zstoupené n zák děplnémocipetremstrnkou, A. Muchy42214,Litoměiicetkto: spo eěnosti SK METAL recyclings.r.o.'lč zlst6211, se síd em Vyšehrdská , Prh, Ve smys uustnovení 14 1 odst. zákon o odpdech s uděiuje souhls k provozování zíizeni ke sběru, vfkupu zprcování odpdri utovrk [czuoo981] V provozovnědo níjiňetín11, HorníJiťetín, n p.p.č.450 k.u. HorníJiťetín, s jeho provoznímíádem. V zťízení bude prováděnsběr, v1/kup zprcováníutovrků(odpdkt.č )- vypouštění nápinípěedjejichpfedánímk využití čiodstrnění oprávněnym osobám. Ve smyslu$ 78 odst.2 písm.) zákono odpdechse udělenísouhlsuvážen tytopodmínky: 1. Z izeníbude provozovánov soulduse schvá enfmprovozním iádern,jehož ověienf jehož stejnopisobdrží Ždte s zněnímbudeobsluhprokztelně seznámen' 2. Veškeréutovrky pěijtédo zťízení budou skldovány pied jejich demontážín vyčleněnéčásti zpevněné plochy prkoviště zjištěnyproti pťípdnfmrjkpťrm kplin.n částiplochyprkoviště neoptěené zpevněnouplochounesmíb]ít prljté sk doványni utovrky do zfízení ni utovrkyv zfízení uprvené. místjednotllvfchdemontovnfchodpd budou zjištěntk, by 3. ShromŽd'ovcí nemohlo dojítk ohroženíjkosti podzemních povrchovfchvod k nežádoucímu znehodnocení, zneužití neboodcizení odpdťr. 4. Ždtelzjistíodstrněníodpdťr, kteréne ze využítk dlšímuzprcování(recyklci) v zfízeních k tomu urěenfch schválenfchorgánemstátnísprávyn Úseku odpdového hospodáěství. 5. Evidenceutovrk odpd budevedenv souldus pltnfmzákonerno odpdech,tj.i v souldus vyh!áškou č.383/2008sb., vyh áškou ě sb', o podrobnostech nkládání s utovrky jímkou.piípdnékpy 6. DemontáŽbude prováděnv1fhrdně nd bezodtokou jímky kplindo bezodtoké budouneprodleněoděerpány.v provoznírn denníku'zfizení Tel.: , Fx: ,Url:www.kr-ustecky.cz, DIČ:CZ70892I56, Bnkovní IČ , spojení: Česká spoťiteln,.s',e qlo8oo oy

2 jímky.odpdy budouvedenyzáznmyo ěerpání čištění bezodtoké oděerpáním jímkybudoupredáványk odstrnění bezodtoké oprávněnfmosobám. ke skldovánípťijtfch 7. Místourčené Vymezené ozněené utovrkťr budejednoznčně informční tbulkou. pťedjejichuprvoumusí včetnědočsného 8. Místpro sk dování uskldnění utovrkťr povrchy bft vybvenzťízením pro zchyceníunik fchkplin, obshovtnepropustné prostťedkťr. pro čištění dekntérťr odmšťovcích Zťizení vody, včetněvody dešt'ové pěedpisy musíbft v soulduse zv áštními (npť. zák,ě.254l21sb., o vodách). odpdybudoupo nplnění 9. Prijté okmžité kpcitytj. 10 utovrk zbvenych pňedány kplin bezodk dně k dlšímuvyužitíči odstrnění,by nedocháze o k ndměrnému hromdění odpdův zťízení. 10.Krjskf Ědzměnírozhodnutí o udělení v pťípdě,že dojdeke změněpodmínek souh su rozhodnfchpro vydánírozhodnutí o uděiení souhisuve Smysluustnovení s 78 odst.4 písm.) zákon o odpdech.z rozhodnépodmínkyse nepovžuje:název zťízení, telefonníspojenín vlstník,sttutárního zťízení, zástupce provozovte e te efonní číslorgánu ochrnyveěejného zdrví,ridjeo síd echpěíslušnfch doh ížecích orgánťr (Českáinspekce, orgán místnísmosprávy,pěís ušnf orgán státní správypod.);typytechnického techno ogického vybvenízťizení. Tkovézměnystčí pouzeoznámitn krjskf ňd. 11. Toto rozhodnutínenhrzule rozhodnutíjinlch správních orgán vydn1ichpodle pěedpis, zejménnenhrzujerozhodnutí podle zv áštních o užívání stvebnebo zťizení zákon č. 183/2006Sb., o zemnímp ánování stvebnímňádu (stvebnízákon). Zdejšímu ťdubude pěedloženokoludční rozhodnutí(pěíp.rozhodnutío změně pěíslušného po jeho obdržení. v užívání) stvebníhoědu to neprodleně 12.Souh ss provozemvfše uvedeného zfizeníse vydávádo 3í odůvodnět.tí N záklděžádostispoleěnostisk METAL recyclings.r.o., Č ,se sídlemvyšehrdská , Prh,zstoupenén zákldě plnémoci Petrem Strnkou,A. Muchy 42214, Ve věci udělenísouhlsuk provozování LitoměĚice zťízení ke sběru,vfkup zprcováníodpdťt - utovrkv provozovně Do ní Jiietín11,43401 HorníJiťetín, 450 k.rj.horníjiěetín, n p.p.č. dle podáním 14 odst. 1zákon o které odpdech, bylo zhájeno zdejšímu odboru doručené dne s ke sběru, vi/kupu zprcováníodpd - utovrk' DemontᎠPredmětemŽádostije zťízení bude prováděnv provozovnědolníjiěetín11, HorníJiietín,n p.p.č.450 k.ú. Horní Kpcitzfízení budeprováděnsběr, umožďujelikvidci450 utovrkůz rok.v zťízení JiťetÍn. v odstrnění vfkup uprv- demontáž(odpdkt.č' )utovrkuspočívjící odpd pňedjejichpťedáním k využitíči odstrnění oprávněnym náplní,vyjmutínebezpečnfch osobám Ždte rovněž v uvedenémreálu provozujezfízeníke sběru vfkupu kovovfch odpdťr (czu00485)n zák děsouhlsuuděleného ze dne zdejším odboremč.j.831lzpzl213 Pz s pltností do ze dne 24'7.2013oznámil Krjskf rjťdústeckého optňenímě.j. 2575tzPzt2o13tPz-2174tKo ťízení orgánťrm státní zemědě ství, všem čstníkťrm dotčenyrn krje,odbor iádu niídilstníjednání v sou dus ustnovením správyzhájeníťízenl s 49 odst.1 správního n den 'Účstníci iízení dotčené orgányby yvyzványk upltnění svyich šetťení místní do spisu vyjádťitse k podkldm námitek stnovisek,seznámenis možnostính!édnout rozhodnutí. jednání místního provozovny sepsánprotoko. šetěení bylprovedenobh!ídk BěhemÚstního uvedenfm Pochťrzkouby ověťenstv vybveníprovozovny,kteréodpovídáskutečnostem protokol podepsán provozním pťipomínky všemi ěstníky. Ěádu. Dlší neby y upltněny byl V Fx: ,Ur1: Tel.: , Strn 2

3 Krjsk!urd Ústeckéhokrje,odbor zemědělství, hodnoti sou džádosti jejíchpěílohse zákonem o odpdech,pťedpisťr vydnfchk jeho provedení se schválenfm P ánem odpdovéhohospodáěstvíústeckého krje. ProtoŽe kr;skf Úid nezjistil Žádné Žádosti,rozhod!Žádostivyhovět udě itsouhlstk,jk je uvedenove vfrokovéěásti nedosttky tohotorozhodnutí. Souhlsnévyjádťení KHs Ústeckéhokrje ě.j. KHsUL 27638tŽo13 ze dne 30,7.2013, bylodoručeno dne 7.8,2013' Krjsklmuťdem byl pěedmětnému pňiězen zťízení z evidenčních nezměnitelnyi dr]rvodu číselnf je uvedenve vfrokovéčástitohotorozhodnutí' kód provozovny[czu00981], kten. PoUčENÍ ÚčnsrníxŮ Proti tomuto rozhodnutímťržeúčstníkťízení podt podle ustnovenís 81 správníhoťádu ve kterémse uvedev jkémrozshuho npdá v čemje sptěován odvolání, rozpors právními predpisynebo nesprávnostrozhodnutí nebo Ťízení,jeŽ mu predcháze o, to ve hůtě15 dnťrode dne jeho oznámeník Ministerstvu prostěedi Čn podánímuěiněnfmu Krjského riťdu Ústeckéhokrje.odvo áníjen protiodťrvodnění je nepňípustné. odvoláníse podáuďs potiebn1/m poětemstejnopisťr tk, by jeden zťrstlsprávnímuorgánu by kždyúčstník dostljeden pro podáníodvoláníse počítáode dne nás edujícího stejnopis.lh t po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději vškpo uplynutí desátého dne ode dne,kdy bylonedoručené priprveno rozhodnutí u ožené k vyzvednutí. 6trtu usl,+}, '$ 3'/.. fr H RNDr.TomášBurin vedoucíoddě ení is ťedn.\ 1]r : RozdělovnÍk (d e$ 27 odst.1 správního ťízení Účstníci ťádu) - SK METAL recyclings'r.o.,vyšehrdská134912, Prhprostťednictvím: PetrStrnk, AlfonzeMuchy42212, Litoměfice iízení(dle$ 27 odst.2 správního Účstníci čádu\. Ldis vkubricht,jnáčkov 320,43603 Litvínov - MěstoHorníJiťetín, Potoční 15, HorníJičetín Dotčené orgánvveťeiné správv: - Krjskáhygienická stniceúf, Úp Most,J. E. Purkyně27ot5,43464Most - Městsk1i id Litvínov, Stvební rjěd,náměstímíru11,43601 Litvínov N vědomí:. MěstskfÚĚdLitvínov,, odbor NáměstíMíru11, Litvínov - Vlstní Správnípopltekzvydánírozhodnutí ve smysluust.$2 z.ě.634l204sb.,dle pťítohy položk 122vevfši500,-Kčby uhrzenv pok dně rúúrc dne , Tel.: , Fx: , Url:www.kr-ustecky.cz, Strn3

4 kr e rdusteckého Kr sky 02 Ustínd Lbem Velká Hrdebni ,400 prostíedí zemědělství lodbor PetrStrnk AlfonzeMuchy LitoměĚice Dtum: JID: Jedncíčís o: VyÍizuje/Iink: E-mil: il lr ii ZSOZIt2ol3lKtJUKi 2575IZPZI2013IPZ-2174IKo Mgr.Jn Koch sk METAL recyclings.r.o.'provozovndolníjiíetín provozovánízíízení ke sběru, vfkupu zprcováníodpdri utovrk zs áníprovozníhoňádu zsílámeověreny provoznírád v ndepsnévěci zároveď zsílámekopii V pťí oze právnímoci. : rozhodnutí s nbytím KRAJSKÝ ÚŘAD ÚsrEC KÉHoKíIAJE odbor životníbo prostíedí zeměděiství -2t. irndr.tomášburin prostredí vedoucíoddělení ipiíloh. dle textui Tel.: Fx: Url:www.kr-ustecky.cz E-mil: lč: DlČ:cz strn1 / 1 Bnkovní spojení: ČeskáspoŤiteln,.s. č' /0800

5 PROVOZNi RAD zťizeníke sběru /q'fkupu/ využ.tiutovrkrj lzprcovánodle vyhláškylttžpč,.352t20o8 sb., prí ohy č.1v pl.znění/ provozovndoiníjiretín Zprcovl'. Petr Strnk,ekolog Dtumzprcování: Aktulizce: Schválll.. z provozovtele StnislvKopnic Dtum z státnísprávu Krjskf Úrd Usteckéhokrje Dtum

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího období

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy Čj.: MUP/30580/2014/02/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon : +420 388 607 503 Fax : +420

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 109/15 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 18863/2014 VÚP/ČA V

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

4. 5. Ing. Zuzana Štěrbová referent oddělení silničního hospodářství

4. 5. Ing. Zuzana Štěrbová referent oddělení silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR SPRÁVY MAJETKU Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel.: 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail:e-podatelna@pribram-city.cz ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu, IČ: 00243132

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více