Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, Nepomuk Školní rok 2011 /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, 33501 Nepomuk Školní rok 2011 /2012"

Transkript

1 Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, Nepomuk Školní rok 2011 /2012 A Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 B Zpráva o hospodaření školy C Přílohy

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Učební plán I.stupně 2.3 Učební plán II.stupně 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 3.4 Struktura vzdělání zaměstnanců 3.5 Věková struktura zaměstnanců 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků I.pololetí 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků II.pololetí 5.3 Údaje o zameškaných hodinách 5.4 Údaje o integrovaných žácích: 5.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 5.6 Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci základního vzdělávání 5.7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 7.2 Účast žáků školy v soutěžích 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 7.4 Nadstandardní aktivity 7.5 Úspěchy žáků v soutěžích 7.6 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Výkon státní správy 10. Konkurzní řízení 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy A - Výroční zpráva o činnosti ZŠ za šk.rok 2011/12 Právní forma IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy Základní škola Nepomuk, okres Plzeň-jih ZŠ Nepomuk, Školní 546,33501 Nepomuk příspěvková organizace ředitel: Jozef Schejbal zástupce ředitele:marie Naušová zástupce: Zdeňka Švecová Kontakt tel.: web: počet přístupů na šk.web: (k 6/2012) 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Město Nepomuk Adresa zřizovatele Náměstí A.Němejce 63, Nepomuk Kontakt tel.: Součásti školy kapacita Základní škola 650 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků strávníků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Základní škola ,4 1. stupeň ZŠ ,7 2. stupeň ZŠ ,3 Školní družina Školní jídelna ZŠ x 409 x x Poznámka- počty žáků se během školního roku mění 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení 3 ŠD, odpočinkový kout přízemí na II.st. - St.tenis v prvním patře 15 odb.učeben, knihovna svazků Využíváno hlavně ŠD Tělocvična; využívána je také hala města a 3

4 Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty fotbalové hřiště Ne Škola je vybavena od r.1995, postupně je nábytek nahrazován výškově nastavitelným Standard, dle finančních možností Především učebnice nakl. Fraus, i-učebnice, Prometheus, Alter a SPN 3 PC učebny, I.st. notebooky(12ks) 6 učeben Smart Board Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Komentář: Škola se skládá z hvězdicovitě uspořádaných pavilónů s centrálním atriem viz obr. Součástí školy je tělocvična, byt školníka, prostory pro mimoškolní činnost a administrativu školy (4 kanceláře) a aula pro 120 míst. Stravovací zařízení je členěno v souladu s hygienickými požadavky, v jídelně je 212 míst u pevně zabudovaných stolů. Ke škole patří i školní hřiště, ale to není součástí vnitřního areálu. V jednom křídle základní školy se nachází ZUŠ. Celkový počet učeben na základní škole je 36. Dále jsou zde 2 sborovny, 15 kabinetů pro učitele a skladovací místnosti (archiv,sklad učebnic aj.) 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení , období tři roky Třetí volební období - od Počet členů školské rady 9, 3 členové za PP, 3 za rodič.veřejnost a 3 za zřizovatele; předseda p.j.berkovcová, zást. za PP Kontakt Údaje o občanském sdružení při škole Registrace KRPŠ, od r.2000 Zaměření Finančně přispívá žákům při akcích školy, např.na LVVZ, plavání, knižní odměny pro nejlepší žáky,pomoc při organizaci Dne dětí, oslovení sponzorů aj. Kontakt Předseda sdružení p. Hana Kulová 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) ŠVP ZŠ Nepomuk Učíme se žít Zařazené třídy I.stupeň 1.-5.roč. II.stupeň 6.-9.roč. 4

5 2.2 Učební plán I.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom.technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Umění a kultura Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace Učební plán II.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Anglický jazyk Mat. a její aplikace Matematika Inf.a komunikační technologie Informatika Dějepis Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Výchova k občanství Výchova k občanství a ke zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace - vázaná 2.CZJ(Aj,Nj) Volit.předmět Celková povinná časová dotace

6 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o ped. pracovnících školy Počet ped.pracovníků celkem/fyzických 30,871 / 35 Počet učitelů ZŠ/fyzických 28,771 / 32 Počet vychovatelů ŠD/fyzických 2,1 / Údaje o pedagogických pracovnících I.stupeň Jméno/úvazek Jméno/úvazek Cajthamlová Štěpánka 1,000 Ptáčková Marie 1,000 Zahradníková Jana 0,545 Skalová Hana 1,000 Vopalecká Jana 1,000 Kodýtková Růžena - 1,000 Barochová Jana 0,045 Berkovcová Jana 1,000 Turečková Milada - 1,000 Hrachovcová Alena 1,000 Škudrnová Miloslava -1,000 Hošková Jitka - 1,000 Kašíková Jana 1,000 Kotylová Alice 1,000 II.stupeň Jméno/úvazek Jméno/úvazek Janoušková Václava 1,000 Janovcová Alena 0,500 Bečváříková Tatjana 1,000 Ničová Alena 1,000 Jiránková Pavlína - 0,636 Růžičková Hana 1,000 Ticháček 1,000 Králová Dana -1,000 Převrátilová Katrin -1,000 Jandovská Jana -1,000 Tůma Milan 1,000 Kotrbatá Marie -1,000 Roubalová Marcela 0,545 Šlajerová Věra 0,909 Kristová Marie 0,591 Vychovatelky ŠD Jméno/úvazek Jméno/úvazek Tomášková Renata 0,800 Barochova Jana 0,500 Milová Dana 0,800 Vedení školy Jméno/úvazek Jméno/úvazek Schejbal Jozef, ředitel školy 1,0 Švecová Zdeňka, zást. ředitele 1,0 Naušová Marie, zást. ředitele 1,0 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Základní údaje Počet pracovníků celkem 14,375 Počet uklizeček ZŠ 7,375 Počet kuchařek 7,0 Počet správních zaměstnanců ZŠ celkem 9(fyzických) Počet správních zaměstnanců ŠJ 8(fyzických) 6

7 Pracovníci ŠJ Jméno/úvazek Jméno/úvazek Šmeráková Drahuše 0,875 Macháčková Alena 1,000 Sutnarová Milada 0,875 Hatajová Ivana, vedoucí ŠJ 1,000 Mrázová Helena 0,500 Zelenková Jaroslava 0,875 Divišová Jaroslava 0,875 Zemanová Vlasta 1,000 Pracovníci provozu Jméno/úvazek Jméno/úvazek Tafatová Eva 0,875 Dobročanyová Renata 0,875 Čoudková Iveta 1,000 Zelenka Jaroslav, školník 0,500 Grubrová Jana 0,875 Čekanová Danuše, ekonom 1,000 Bothová Jiřina 0,500 Michálková Milena, adm. pracovnice - 0,875 Jandošová Věra 0, Struktura vzdělání zaměstnanců 7

8 3.5 Věková struktura zaměstnanců 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 6 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia celkem obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště

9 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a) Celkový přehled o prospěchu _I.pololetí šk.roku 2011/12 Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno s vyznamenáním I.stupeň II.stupeň Celkem b) Celkový přehled o chování I.pololetí Počet Pochvala NTU Důtka Důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU TU ŘŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Přehled o výsledcích vzdělávání žáků II.pololetí a) Přehled o prospěchu I. stupeň Třída Počet Prospěli Prospěli Neprospěli Třídní učitel žáků s vyzn. I.A M.Škudrnová I.B A.Hrachovcová I.C J.Vopalecká II.A A.Kotylová II.B Š. Cajthamlová III.A H.Skalová III.B J.Berkovcová IV.A R.Kodýtková IV.B M.Ptáčková IV.C J.Kašíková V.A M.Turečková V.B J.Hošková Celkem

10 II. stupeň Třída Počet Prospěli Prospěli Neprospěli Třídní učitel žáků s vyzn. VI.A D.Králová VI.B P.Jiránková VII.A M.Kotrbatá VII.B A.Ničová VII.C V.Janoušková VIII.A M.Tůma VIII.B A.Janovcová VIII.C J.Ticháček I.A M.Kristová I.B H.Růžičková Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem b) Přehled o chování Počet Pochvaly Důtka Důtka velmi uspokojivé neuspokojivé žáků TU ŘŠ dobré 1. stupeň stupeň Celkem c) Výsledky srovnávacích testů Kalibro % úspěšnost Matematika Český jazyk 3.A 66,1 65,8 3.B 53,0 60,9 Škola 59,9 63,5 ČR 69,4% 69% % úspěšnost Matematika Český jazyk 8.A 49,3 56,1 8.B 49,7 54,6 Škola 49,5 55,4 ČR 50,3% 54,5% 10

11 d) Výsledky výstupních testů ve II.pololetí % úspěšnost Matematika Český jazyk Ang.jazyk 5.A 60,5 59,9 51,9 5.B 76,0 57,7 51,9 6.A 80,0 85,9 66,0 6.B 74,2 67,9 49,0 7.A 71,7 66,7 40,1 7.B 57,4 69,3 39,17 7.C 66,7 75,6 52,8 8.A 46,2 60,5 50,6 8.B 38,9 68,2 41,9 8.C 42,1 60,6 42,3 9.A 51,6 57,5 65,6 9.B 54,7 51,8 58,7 O 60% 65,1% 50,8% e) Přehled žáků s průměrem1,0 vynikající prospěch(5.-9.ročník) - Viz příloha č Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka 1. stupeň ,5 2. stupeň ,1 Celkem ,4 5.4 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 1 S vadami řeči - Tělesné postižení - S kombinací postižení - S vývojovými poruchami učení 8 Autisté 1 11

12 5.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena), zvonění spolupráce s PPP a SPC při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími a žáků nadaných, konzultační hodiny školní řád, klasifikační řád funkční v každé třídě informační systém vůči žákům a rodičům- žák.knížky, konzultace tř.učitelů, informační schůzky, úřední deska ve škole, web klima školy b) Průběh a výsledky vzdělávání učitelé respektují vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektují individuální vzdělávací potřeby žáků v hodinách je návaznost probíraného učiva na předcházející témata a soulad učiva se ŠVP c) Materiální podpora výuky vybavení a uspořádání učeben je moderní, tj. nastavitelný nábytek,6 učeben S.B. účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky je na dobré úrovni d) Motivace žáků využívá se aktivita a zájem žáků o výuku, jejich zkušenosti v činnostech žáků je důležité propojení teorie s praxí ke zvýšení motivace se využívá analýza chyb a osobní příklad pedagoga e) Vyučovací formy a metody učitelé podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné respektování a toleranci ; využívají metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, objevování, projektového vyučování učitelé účelně využívají frontální, skupinovou nebo individuální výuku žáci mají možnost seberealizace, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností, respektuje se individuální tempo a možnost relaxace žáků f) Interakce a komunikace verbální projev učitelů a žáků je vyvážený, žáci mají příležitosti k samostatným řečovým projevům, rozvíjí se jejich komunikativní dovednosti žáci mají možnost vyjadřovat své názory, argumentovat, diskutovat při akceptování stanovených pravidel komunikace, vzájemného respektování a výchově k toleranci g) Hodnocení žáků při hodnocení učitelé respektují individuální schopnosti žáků hodnocení je věcné, konkrétní v souladu s klasifikačním řádem školy 12

13 5.6 Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci základního vzdělávání) 1. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 2. Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 4. Kompetence sociální a personální vysoká střední nízká 13

14 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společn. 6. Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. 5.7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Semináře pro metodiky prevence 2x Seminář krizové situace ve škole Metodické pokyny k primární prevenci, časopis Prevence 14

15 Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Předmět VO(6.-9.roč.) Výchova ke zdravému životnímu stylu VZ, TV Preventivní výchova ve výuce jednotlivých VO, VZ, Prv,Př, Tv předmětů Formy a metody působení na žáky, které se VO, VZ, Prv,Př, Tv zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální Rozhovor, besedy, dram.scénky chování Organizace prevence Minimální preventivní program Školní dokument pro šk.rok 2011/12 Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Zájmová činnost, ZUŠ, Pionýr, Rybář, Šachy,ŠD Tematicky zaměřené přednášky, besedy a projekty, třídnické hodiny, schránka důvěry, šk.parlament Pozorování, rozhovor, dramat.scénky řešení dramatických modelových situací Určené konzultační hodiny, dle potřeb ostatní služby, schůzky Konzultační hodiny PPP Plzeň.jih, OSPOP P-J, Policie ČR DVD, CD, Drogy trochu jinak webová aplikace Časopis Prevence Šk. řád - část A, bod 3.2, část C dodatek č.3 1)AJA 2.ročníky 2)Přednášky a besedy MP Plzeň(Bezpečně v dopravě- 3.roč., Šikana a kyberšikana-7.roč., Legální drogy a tabák -8.roč., Ilegální drogy -9.roč. 3)Kapezet P-J(Problematiky poruch příjmu potravy pro7.-9.roč., Partnerské vztahy a sex- 8.roč., Sociometrie a osobnostní rozvoj -8.roč.,6.roč., Program Správná třída (1-5.roč.) 4)Policie ČR Trestní odpovědnost pro 9.roč. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Šikanování 1 Násilné chování 3 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Počet vzdělávacích akcí za šk.rok 2011/ (vedení) Počet učitelů 14 Akce na klíč 0 Cena za akce 7098,- 15

16 Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV, Fakta,aj. Magisterské studium 1 Rozšiřující studium k prohloubení kvalifikace 1 AJ Samostudium 12 dní(prázdniny) 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Nabídka školy bezbariérový přístup dobré vybavení školy 4 učebny PC, 6 učeben Smart Board, interaktivní učebnice příznivé klima školy pochvaly, nezvoní se, pohyb o přestávkách- herní koutky zájmová činnost žákovský parlament knihovna, pěvecký sbor ŠJ výběr ze dvou jídel nepovinné předměty sborový zpěv, náboženství, volitelné předměty informační web audity hospodaření bez závad a porušení zákonů hospodaření s kladným hospodářským výsledkem partnerství Holandsko, Německo úspěchy našich žáků v soutěžích a na př.zk. na SŠ spolupráce s rodič. veřejností pořádání jarmárečků účast školy na grantech např. EU peníze školám, přínosem pro školu jsou nové a moderní pomůcky, nové vyučovací metody 7.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Město Nepomuk-zřizovatel KRPŠ,Školská rada PPP(Ped.psych.poradna) ČHMÚ MP Plzeň Plavecký výcvik na I.stupni Lyžařský výcvik pro 7.roč. Velikonoční jarmark Koncerty pěveckého sboru Dětský den Viz bod 5.5 Den Země Partnerství Volksschule a Realschule Kemnath, Německo Swalmen - Holandsko 16

17 7.3 Přehled akcí pořádaných pro žáky Vzdělávací akce, přednášky, exkurze 5 Kulturní akce divadlo, koncerty 13 Soutěže 21 Sportovní akce 9 Celkem akcí 48 Např. Jaderná elektrárna Temelín 9.roč., 8.roč. Planetárium Praha 6.roč. Dravci a sovy 7.roč. Exkurze lidské tělo 8.roč. Jak válčili husité 4.-7.roč. Koncerty pěveckého sboru Písničky 7.4 Nadstandardní aktivity Zájmová činnost pro žáky Náboženství Školní družina Pěvecký sbor Písnička Školní parlament Logopedická péče 9 kroužků-účast 140 žáků 7 žáků 3 oddělení-74 žáků významné akce: jarmáreček, karneval vystoupení pro veřejnost - Zpívání u vánočního stromu Přehlídka pěveckých sborů v Makově Velikonoční koncert Koncert Písničky pro žáky učení se demokracii, podíl žáků na dění ve škole od dubna pracuje logoped na I.st/ 2 hod.týdně 7.5 Úspěchy žáků v soutěžích Soutěž název Kolo Umístění Jméno, třída Pythagoriáda okresní Hana Česká, 7.C Matematická olymp. Z5 okresní 3. Matěj Vokáč, 5.B Benjamin Mat.klokan okresní 2. Pavel Veselý, 7.C Matematická olymp. Z7 okresní 3. Pavel Veselý, 7.C Dějepisná olympiáda okresní 4. Kristýna Nová, 8.A Soutěž v anglickém jazyce okresní 3. Jana Šimková, 9.B Recitační přehlídka okresní 1. Viktorie Stulíková, 5.A Zeměpisná olympiáda okresní 2. David Mráz, 8.B Biologická olympiáda kat.d okresní 1. Jana Bártová, 7.A Biologická olympiáda kat.d okresní 2. Hana Vincourová, 7.A Biologická olympiáda kat.d krajské 1. Jana Bártová, 7.A Biologická olympiáda kat.d krajské 3. Hana Vincourová, 7.A Soutěž mladých zdravotníků okresní 1. Družstvo žáků Soutěž mladých zdravotníků krajské 3. Družstvo žáků 17

18 Přehlídka dětských pěveckých krajské bronzové Pěvecký sbor sborů pásmo Pohár rozhlasu okresní 2. Družstvo starších žákyň Preventan Cup(vybíjená) okresní 2. Družstvo mladších žáků McDonaldś Cup(fotbal) okresní 2. Družstvo mladších žáků 7.6 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ovoce do škol žáci I.stupně(ovoce, zelenina, ovocné šťávy zdarma) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu Modernizace výuky. Výše dotace Kč, na programu pracuje 11 učitelů, realizace projektu od , datum ukončení za 30 měsíců - Projekty jsou zaměřeny na: o rozvoj čtenářské a inf.gramotnosti o rozvoj výuky cizích jazyků o individualizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií o zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT o zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti Partnerství Německo, Volksschule a Realschule Kemnath, vzájemné návštěvy učitelů, studentů Swalmen-Holandsko - návštěva holandských učitelů na naší škole, recipročně naši učitelé ve Swalmenu, dopisování 8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 8.1 ČŠI Ve školním roce 2011/12 kontrola ČŠI na škole nebyla provedena. 8.2 Další kontroly audit firmy ECO, kontrola vnitřních účetních směrnic, bez závad Město Nepomuk, interní audit dodržování zákona o účetnictví Město Nepomuk, interní audit dodržování zákona o účetnictví, neshledány žádné závady Kontrola OSSZ P-J plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a odvody pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, opatření k nápravě nebylo uloženo Krajský úřad, odbor školství - průběžná kontrola příspěvkové organizace, ověření věrohodnosti podkladů rozhodných pro stanovení rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 nebylo zjištěno žádné porušení obecně závazných právních předpisů. 18

19 8.3 Hospitační činnost Ředitel Zást.řed.pro I.st. Zást.řed.pro II.st. Celkem hospitací I.pololetí II.pololetí celkem Výkon státní správy 9.1 Poskytování informací veřejnosti podle zákona č.106/1999 Sb Školní rok Počet evidovaných žádostí Způsob podání Odvolání 2010/11 6 , písemně, telefonicky - Škola podává pravidelně informace o chování a prospěchu žáků, ale tyto informace neeviduje. 9.2 Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ŘŠ(dle účelu) Počet Odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání 60 - Přestup žáka 4 - Odklad povinné šk.docházky 8 - Dodatečný odklad - - Zařazení dětí do ŠD/ŠJ 67 / Počet osvobozených z TV Počet evidovaných stížností Celkový počet stížností 0 10 Konkurzní řízení Ve šk. roce 2011/12 byl na funkci ředitele ZŠ Nepomuk vyhlášen konkurz. Konkurz proběhl dne Přihlásilo se 5 kandidátů. Vítěz konkurzu odstoupil a Rada města Nepomuk dne jmenovala na základě výsledku konkurzního řízení pana Mgr.Jozefa Schejbala na vedoucí místo ředitele Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, s účinností od na období 6 let

20 B - Zpráva o hospodaření školy za rok Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) - provoz Základní školy Nepomuk, zřizovatel Město Nepomuk a) výnosy hlavní hospodářská CELKEM činnost činnost příspěvek od zřizovatele na provoz ostatní příjmy příjmy za školní družinu čerpání fondů příjmy z hospodářské činnosti celkem b) náklady hlavní hospodářská CELKEM činnost činnost investiční neinvestiční celkem z toho: - pomůcky výuka, vybavení učeben, učebnice, učební pomůcky, SW materiál a úklidové prostředky elektrická energie spotřeba plynu na vytápění vodné stočné zaplacené energie od ZUŠ, hosp.činnost, školní byt udržování a opravy budova plavání, cestovné, školní akce služby včetně oprav a revizí služby ostatní poplatky apod služby odpady ostatní náklady pojistné majetku, dětí, dph, poplatky bank celkem zisk Činnost organizace vykázala v roce 2011 vyrovnané hospodaření v souladu s platnými zásadami a zároveň vlastní hospodářskou činností vytvořila kladný hospodářský výsledek. Za daných podmínek pro hlavní a hospodářkou činnost činil zisk ,77 Kč, z toho za hospodářskou činnost školy ,84 Kč a za hlavní činnost ,93 Kč. V tomto roce zhodnotil zřizovatel Město Nepomuk veškerou naší činnost s kladným hodnocením, bez zjištění porušení příslušných předpisů. Při provádění vnitřní finanční kontroly hospodaření s provozními prostředky neměl výhrady. 20

21 2. Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v 2011 ze státního rozpočtu na NIV v souladu se zákonem 561/2004 Sb. v platném znění. finanční prostředky v Kč k poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT a) závazné ukazatele: MP celkem v tom: aa) na platy ab) OON b) odvody na pojistné odvody na FKSP ONIV NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí MŠMT MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí MŠMT OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí MŠMT ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí MŠMT plnění závazných ukazatelů limit skutečnost přepočtený počet zaměstnanců 43,34 44,46 ostatní dotace v Kč. poskytnuté v r úč.znak školní potřeby pro žáky 1. roč. základního vzdělávání investice do rozvoje vzdělávání, projekt Modernizace výuky zdroj dotace: Evropský sociální fond, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost čerpáno v roce Údaje o zaměstnancích v roce 2011 průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 přepočtený stav a průměrný plat ze státního rozpočtu pedagogové ostatní (nepedagog.) počet zaměstnanců 30,726 13,731 dosažený průměrný měsíční plat v Kč

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Přílohy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Přílohy Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, 33501 Nepomuk Školní rok 2010/11 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Přílohy A - Výroční zpráva o

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Základní škola Nepomuk, okr. Plzeň-jih. 33501 Nepomuk. Školní rok 2009/2010

Základní škola Nepomuk, okr. Plzeň-jih. 33501 Nepomuk. Školní rok 2009/2010 Základní škola Nepomuk, okr. Plzeň-jih. 33501 Nepomuk Školní rok 2009/2010 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Přílohy 2 A - Výroční zpráva

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

r Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení; zařazujeme do výuky problémové vyučování, experiment. Využíváme sebekontrolu

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2004/2005 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

NAŠE ŠKOLA. ŠVP 3.aktualizované vydání

NAŠE ŠKOLA. ŠVP 3.aktualizované vydání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV NAŠE ŠKOLA Č.j.2229/2007 Školní vzdělávací program Naše škola ŠVP 3.aktualizované vydání pro základní vzdělávání je vypracován

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více