Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, Nepomuk Školní rok 2011 /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, 33501 Nepomuk Školní rok 2011 /2012"

Transkript

1 Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, Nepomuk Školní rok 2011 /2012 A Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 B Zpráva o hospodaření školy C Přílohy

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Učební plán I.stupně 2.3 Učební plán II.stupně 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 3.4 Struktura vzdělání zaměstnanců 3.5 Věková struktura zaměstnanců 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků I.pololetí 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků II.pololetí 5.3 Údaje o zameškaných hodinách 5.4 Údaje o integrovaných žácích: 5.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 5.6 Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci základního vzdělávání 5.7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 7.2 Účast žáků školy v soutěžích 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 7.4 Nadstandardní aktivity 7.5 Úspěchy žáků v soutěžích 7.6 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Výkon státní správy 10. Konkurzní řízení 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy A - Výroční zpráva o činnosti ZŠ za šk.rok 2011/12 Právní forma IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy Základní škola Nepomuk, okres Plzeň-jih ZŠ Nepomuk, Školní 546,33501 Nepomuk příspěvková organizace ředitel: Jozef Schejbal zástupce ředitele:marie Naušová zástupce: Zdeňka Švecová Kontakt tel.: web: počet přístupů na šk.web: (k 6/2012) 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Město Nepomuk Adresa zřizovatele Náměstí A.Němejce 63, Nepomuk Kontakt tel.: Součásti školy kapacita Základní škola 650 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků strávníků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Základní škola ,4 1. stupeň ZŠ ,7 2. stupeň ZŠ ,3 Školní družina Školní jídelna ZŠ x 409 x x Poznámka- počty žáků se během školního roku mění 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení 3 ŠD, odpočinkový kout přízemí na II.st. - St.tenis v prvním patře 15 odb.učeben, knihovna svazků Využíváno hlavně ŠD Tělocvična; využívána je také hala města a 3

4 Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty fotbalové hřiště Ne Škola je vybavena od r.1995, postupně je nábytek nahrazován výškově nastavitelným Standard, dle finančních možností Především učebnice nakl. Fraus, i-učebnice, Prometheus, Alter a SPN 3 PC učebny, I.st. notebooky(12ks) 6 učeben Smart Board Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Komentář: Škola se skládá z hvězdicovitě uspořádaných pavilónů s centrálním atriem viz obr. Součástí školy je tělocvična, byt školníka, prostory pro mimoškolní činnost a administrativu školy (4 kanceláře) a aula pro 120 míst. Stravovací zařízení je členěno v souladu s hygienickými požadavky, v jídelně je 212 míst u pevně zabudovaných stolů. Ke škole patří i školní hřiště, ale to není součástí vnitřního areálu. V jednom křídle základní školy se nachází ZUŠ. Celkový počet učeben na základní škole je 36. Dále jsou zde 2 sborovny, 15 kabinetů pro učitele a skladovací místnosti (archiv,sklad učebnic aj.) 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení , období tři roky Třetí volební období - od Počet členů školské rady 9, 3 členové za PP, 3 za rodič.veřejnost a 3 za zřizovatele; předseda p.j.berkovcová, zást. za PP Kontakt Údaje o občanském sdružení při škole Registrace KRPŠ, od r.2000 Zaměření Finančně přispívá žákům při akcích školy, např.na LVVZ, plavání, knižní odměny pro nejlepší žáky,pomoc při organizaci Dne dětí, oslovení sponzorů aj. Kontakt Předseda sdružení p. Hana Kulová 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) ŠVP ZŠ Nepomuk Učíme se žít Zařazené třídy I.stupeň 1.-5.roč. II.stupeň 6.-9.roč. 4

5 2.2 Učební plán I.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom.technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Umění a kultura Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace Učební plán II.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Anglický jazyk Mat. a její aplikace Matematika Inf.a komunikační technologie Informatika Dějepis Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Výchova k občanství Výchova k občanství a ke zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace - vázaná 2.CZJ(Aj,Nj) Volit.předmět Celková povinná časová dotace

6 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o ped. pracovnících školy Počet ped.pracovníků celkem/fyzických 30,871 / 35 Počet učitelů ZŠ/fyzických 28,771 / 32 Počet vychovatelů ŠD/fyzických 2,1 / Údaje o pedagogických pracovnících I.stupeň Jméno/úvazek Jméno/úvazek Cajthamlová Štěpánka 1,000 Ptáčková Marie 1,000 Zahradníková Jana 0,545 Skalová Hana 1,000 Vopalecká Jana 1,000 Kodýtková Růžena - 1,000 Barochová Jana 0,045 Berkovcová Jana 1,000 Turečková Milada - 1,000 Hrachovcová Alena 1,000 Škudrnová Miloslava -1,000 Hošková Jitka - 1,000 Kašíková Jana 1,000 Kotylová Alice 1,000 II.stupeň Jméno/úvazek Jméno/úvazek Janoušková Václava 1,000 Janovcová Alena 0,500 Bečváříková Tatjana 1,000 Ničová Alena 1,000 Jiránková Pavlína - 0,636 Růžičková Hana 1,000 Ticháček 1,000 Králová Dana -1,000 Převrátilová Katrin -1,000 Jandovská Jana -1,000 Tůma Milan 1,000 Kotrbatá Marie -1,000 Roubalová Marcela 0,545 Šlajerová Věra 0,909 Kristová Marie 0,591 Vychovatelky ŠD Jméno/úvazek Jméno/úvazek Tomášková Renata 0,800 Barochova Jana 0,500 Milová Dana 0,800 Vedení školy Jméno/úvazek Jméno/úvazek Schejbal Jozef, ředitel školy 1,0 Švecová Zdeňka, zást. ředitele 1,0 Naušová Marie, zást. ředitele 1,0 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Základní údaje Počet pracovníků celkem 14,375 Počet uklizeček ZŠ 7,375 Počet kuchařek 7,0 Počet správních zaměstnanců ZŠ celkem 9(fyzických) Počet správních zaměstnanců ŠJ 8(fyzických) 6

7 Pracovníci ŠJ Jméno/úvazek Jméno/úvazek Šmeráková Drahuše 0,875 Macháčková Alena 1,000 Sutnarová Milada 0,875 Hatajová Ivana, vedoucí ŠJ 1,000 Mrázová Helena 0,500 Zelenková Jaroslava 0,875 Divišová Jaroslava 0,875 Zemanová Vlasta 1,000 Pracovníci provozu Jméno/úvazek Jméno/úvazek Tafatová Eva 0,875 Dobročanyová Renata 0,875 Čoudková Iveta 1,000 Zelenka Jaroslav, školník 0,500 Grubrová Jana 0,875 Čekanová Danuše, ekonom 1,000 Bothová Jiřina 0,500 Michálková Milena, adm. pracovnice - 0,875 Jandošová Věra 0, Struktura vzdělání zaměstnanců 7

8 3.5 Věková struktura zaměstnanců 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 6 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia celkem obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště

9 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a) Celkový přehled o prospěchu _I.pololetí šk.roku 2011/12 Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno s vyznamenáním I.stupeň II.stupeň Celkem b) Celkový přehled o chování I.pololetí Počet Pochvala NTU Důtka Důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU TU ŘŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Přehled o výsledcích vzdělávání žáků II.pololetí a) Přehled o prospěchu I. stupeň Třída Počet Prospěli Prospěli Neprospěli Třídní učitel žáků s vyzn. I.A M.Škudrnová I.B A.Hrachovcová I.C J.Vopalecká II.A A.Kotylová II.B Š. Cajthamlová III.A H.Skalová III.B J.Berkovcová IV.A R.Kodýtková IV.B M.Ptáčková IV.C J.Kašíková V.A M.Turečková V.B J.Hošková Celkem

10 II. stupeň Třída Počet Prospěli Prospěli Neprospěli Třídní učitel žáků s vyzn. VI.A D.Králová VI.B P.Jiránková VII.A M.Kotrbatá VII.B A.Ničová VII.C V.Janoušková VIII.A M.Tůma VIII.B A.Janovcová VIII.C J.Ticháček I.A M.Kristová I.B H.Růžičková Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem b) Přehled o chování Počet Pochvaly Důtka Důtka velmi uspokojivé neuspokojivé žáků TU ŘŠ dobré 1. stupeň stupeň Celkem c) Výsledky srovnávacích testů Kalibro % úspěšnost Matematika Český jazyk 3.A 66,1 65,8 3.B 53,0 60,9 Škola 59,9 63,5 ČR 69,4% 69% % úspěšnost Matematika Český jazyk 8.A 49,3 56,1 8.B 49,7 54,6 Škola 49,5 55,4 ČR 50,3% 54,5% 10

11 d) Výsledky výstupních testů ve II.pololetí % úspěšnost Matematika Český jazyk Ang.jazyk 5.A 60,5 59,9 51,9 5.B 76,0 57,7 51,9 6.A 80,0 85,9 66,0 6.B 74,2 67,9 49,0 7.A 71,7 66,7 40,1 7.B 57,4 69,3 39,17 7.C 66,7 75,6 52,8 8.A 46,2 60,5 50,6 8.B 38,9 68,2 41,9 8.C 42,1 60,6 42,3 9.A 51,6 57,5 65,6 9.B 54,7 51,8 58,7 O 60% 65,1% 50,8% e) Přehled žáků s průměrem1,0 vynikající prospěch(5.-9.ročník) - Viz příloha č Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka 1. stupeň ,5 2. stupeň ,1 Celkem ,4 5.4 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 1 S vadami řeči - Tělesné postižení - S kombinací postižení - S vývojovými poruchami učení 8 Autisté 1 11

12 5.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena), zvonění spolupráce s PPP a SPC při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími a žáků nadaných, konzultační hodiny školní řád, klasifikační řád funkční v každé třídě informační systém vůči žákům a rodičům- žák.knížky, konzultace tř.učitelů, informační schůzky, úřední deska ve škole, web klima školy b) Průběh a výsledky vzdělávání učitelé respektují vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektují individuální vzdělávací potřeby žáků v hodinách je návaznost probíraného učiva na předcházející témata a soulad učiva se ŠVP c) Materiální podpora výuky vybavení a uspořádání učeben je moderní, tj. nastavitelný nábytek,6 učeben S.B. účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky je na dobré úrovni d) Motivace žáků využívá se aktivita a zájem žáků o výuku, jejich zkušenosti v činnostech žáků je důležité propojení teorie s praxí ke zvýšení motivace se využívá analýza chyb a osobní příklad pedagoga e) Vyučovací formy a metody učitelé podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné respektování a toleranci ; využívají metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, objevování, projektového vyučování učitelé účelně využívají frontální, skupinovou nebo individuální výuku žáci mají možnost seberealizace, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností, respektuje se individuální tempo a možnost relaxace žáků f) Interakce a komunikace verbální projev učitelů a žáků je vyvážený, žáci mají příležitosti k samostatným řečovým projevům, rozvíjí se jejich komunikativní dovednosti žáci mají možnost vyjadřovat své názory, argumentovat, diskutovat při akceptování stanovených pravidel komunikace, vzájemného respektování a výchově k toleranci g) Hodnocení žáků při hodnocení učitelé respektují individuální schopnosti žáků hodnocení je věcné, konkrétní v souladu s klasifikačním řádem školy 12

13 5.6 Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci základního vzdělávání) 1. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 2. Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 4. Kompetence sociální a personální vysoká střední nízká 13

14 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společn. 6. Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. 5.7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Semináře pro metodiky prevence 2x Seminář krizové situace ve škole Metodické pokyny k primární prevenci, časopis Prevence 14

15 Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Předmět VO(6.-9.roč.) Výchova ke zdravému životnímu stylu VZ, TV Preventivní výchova ve výuce jednotlivých VO, VZ, Prv,Př, Tv předmětů Formy a metody působení na žáky, které se VO, VZ, Prv,Př, Tv zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální Rozhovor, besedy, dram.scénky chování Organizace prevence Minimální preventivní program Školní dokument pro šk.rok 2011/12 Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Zájmová činnost, ZUŠ, Pionýr, Rybář, Šachy,ŠD Tematicky zaměřené přednášky, besedy a projekty, třídnické hodiny, schránka důvěry, šk.parlament Pozorování, rozhovor, dramat.scénky řešení dramatických modelových situací Určené konzultační hodiny, dle potřeb ostatní služby, schůzky Konzultační hodiny PPP Plzeň.jih, OSPOP P-J, Policie ČR DVD, CD, Drogy trochu jinak webová aplikace Časopis Prevence Šk. řád - část A, bod 3.2, část C dodatek č.3 1)AJA 2.ročníky 2)Přednášky a besedy MP Plzeň(Bezpečně v dopravě- 3.roč., Šikana a kyberšikana-7.roč., Legální drogy a tabák -8.roč., Ilegální drogy -9.roč. 3)Kapezet P-J(Problematiky poruch příjmu potravy pro7.-9.roč., Partnerské vztahy a sex- 8.roč., Sociometrie a osobnostní rozvoj -8.roč.,6.roč., Program Správná třída (1-5.roč.) 4)Policie ČR Trestní odpovědnost pro 9.roč. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Šikanování 1 Násilné chování 3 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Počet vzdělávacích akcí za šk.rok 2011/ (vedení) Počet učitelů 14 Akce na klíč 0 Cena za akce 7098,- 15

16 Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV, Fakta,aj. Magisterské studium 1 Rozšiřující studium k prohloubení kvalifikace 1 AJ Samostudium 12 dní(prázdniny) 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Nabídka školy bezbariérový přístup dobré vybavení školy 4 učebny PC, 6 učeben Smart Board, interaktivní učebnice příznivé klima školy pochvaly, nezvoní se, pohyb o přestávkách- herní koutky zájmová činnost žákovský parlament knihovna, pěvecký sbor ŠJ výběr ze dvou jídel nepovinné předměty sborový zpěv, náboženství, volitelné předměty informační web audity hospodaření bez závad a porušení zákonů hospodaření s kladným hospodářským výsledkem partnerství Holandsko, Německo úspěchy našich žáků v soutěžích a na př.zk. na SŠ spolupráce s rodič. veřejností pořádání jarmárečků účast školy na grantech např. EU peníze školám, přínosem pro školu jsou nové a moderní pomůcky, nové vyučovací metody 7.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Město Nepomuk-zřizovatel KRPŠ,Školská rada PPP(Ped.psych.poradna) ČHMÚ MP Plzeň Plavecký výcvik na I.stupni Lyžařský výcvik pro 7.roč. Velikonoční jarmark Koncerty pěveckého sboru Dětský den Viz bod 5.5 Den Země Partnerství Volksschule a Realschule Kemnath, Německo Swalmen - Holandsko 16

17 7.3 Přehled akcí pořádaných pro žáky Vzdělávací akce, přednášky, exkurze 5 Kulturní akce divadlo, koncerty 13 Soutěže 21 Sportovní akce 9 Celkem akcí 48 Např. Jaderná elektrárna Temelín 9.roč., 8.roč. Planetárium Praha 6.roč. Dravci a sovy 7.roč. Exkurze lidské tělo 8.roč. Jak válčili husité 4.-7.roč. Koncerty pěveckého sboru Písničky 7.4 Nadstandardní aktivity Zájmová činnost pro žáky Náboženství Školní družina Pěvecký sbor Písnička Školní parlament Logopedická péče 9 kroužků-účast 140 žáků 7 žáků 3 oddělení-74 žáků významné akce: jarmáreček, karneval vystoupení pro veřejnost - Zpívání u vánočního stromu Přehlídka pěveckých sborů v Makově Velikonoční koncert Koncert Písničky pro žáky učení se demokracii, podíl žáků na dění ve škole od dubna pracuje logoped na I.st/ 2 hod.týdně 7.5 Úspěchy žáků v soutěžích Soutěž název Kolo Umístění Jméno, třída Pythagoriáda okresní Hana Česká, 7.C Matematická olymp. Z5 okresní 3. Matěj Vokáč, 5.B Benjamin Mat.klokan okresní 2. Pavel Veselý, 7.C Matematická olymp. Z7 okresní 3. Pavel Veselý, 7.C Dějepisná olympiáda okresní 4. Kristýna Nová, 8.A Soutěž v anglickém jazyce okresní 3. Jana Šimková, 9.B Recitační přehlídka okresní 1. Viktorie Stulíková, 5.A Zeměpisná olympiáda okresní 2. David Mráz, 8.B Biologická olympiáda kat.d okresní 1. Jana Bártová, 7.A Biologická olympiáda kat.d okresní 2. Hana Vincourová, 7.A Biologická olympiáda kat.d krajské 1. Jana Bártová, 7.A Biologická olympiáda kat.d krajské 3. Hana Vincourová, 7.A Soutěž mladých zdravotníků okresní 1. Družstvo žáků Soutěž mladých zdravotníků krajské 3. Družstvo žáků 17

18 Přehlídka dětských pěveckých krajské bronzové Pěvecký sbor sborů pásmo Pohár rozhlasu okresní 2. Družstvo starších žákyň Preventan Cup(vybíjená) okresní 2. Družstvo mladších žáků McDonaldś Cup(fotbal) okresní 2. Družstvo mladších žáků 7.6 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ovoce do škol žáci I.stupně(ovoce, zelenina, ovocné šťávy zdarma) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu Modernizace výuky. Výše dotace Kč, na programu pracuje 11 učitelů, realizace projektu od , datum ukončení za 30 měsíců - Projekty jsou zaměřeny na: o rozvoj čtenářské a inf.gramotnosti o rozvoj výuky cizích jazyků o individualizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií o zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT o zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti Partnerství Německo, Volksschule a Realschule Kemnath, vzájemné návštěvy učitelů, studentů Swalmen-Holandsko - návštěva holandských učitelů na naší škole, recipročně naši učitelé ve Swalmenu, dopisování 8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 8.1 ČŠI Ve školním roce 2011/12 kontrola ČŠI na škole nebyla provedena. 8.2 Další kontroly audit firmy ECO, kontrola vnitřních účetních směrnic, bez závad Město Nepomuk, interní audit dodržování zákona o účetnictví Město Nepomuk, interní audit dodržování zákona o účetnictví, neshledány žádné závady Kontrola OSSZ P-J plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a odvody pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, opatření k nápravě nebylo uloženo Krajský úřad, odbor školství - průběžná kontrola příspěvkové organizace, ověření věrohodnosti podkladů rozhodných pro stanovení rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 nebylo zjištěno žádné porušení obecně závazných právních předpisů. 18

19 8.3 Hospitační činnost Ředitel Zást.řed.pro I.st. Zást.řed.pro II.st. Celkem hospitací I.pololetí II.pololetí celkem Výkon státní správy 9.1 Poskytování informací veřejnosti podle zákona č.106/1999 Sb Školní rok Počet evidovaných žádostí Způsob podání Odvolání 2010/11 6 , písemně, telefonicky - Škola podává pravidelně informace o chování a prospěchu žáků, ale tyto informace neeviduje. 9.2 Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ŘŠ(dle účelu) Počet Odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání 60 - Přestup žáka 4 - Odklad povinné šk.docházky 8 - Dodatečný odklad - - Zařazení dětí do ŠD/ŠJ 67 / Počet osvobozených z TV Počet evidovaných stížností Celkový počet stížností 0 10 Konkurzní řízení Ve šk. roce 2011/12 byl na funkci ředitele ZŠ Nepomuk vyhlášen konkurz. Konkurz proběhl dne Přihlásilo se 5 kandidátů. Vítěz konkurzu odstoupil a Rada města Nepomuk dne jmenovala na základě výsledku konkurzního řízení pana Mgr.Jozefa Schejbala na vedoucí místo ředitele Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, s účinností od na období 6 let

20 B - Zpráva o hospodaření školy za rok Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) - provoz Základní školy Nepomuk, zřizovatel Město Nepomuk a) výnosy hlavní hospodářská CELKEM činnost činnost příspěvek od zřizovatele na provoz ostatní příjmy příjmy za školní družinu čerpání fondů příjmy z hospodářské činnosti celkem b) náklady hlavní hospodářská CELKEM činnost činnost investiční neinvestiční celkem z toho: - pomůcky výuka, vybavení učeben, učebnice, učební pomůcky, SW materiál a úklidové prostředky elektrická energie spotřeba plynu na vytápění vodné stočné zaplacené energie od ZUŠ, hosp.činnost, školní byt udržování a opravy budova plavání, cestovné, školní akce služby včetně oprav a revizí služby ostatní poplatky apod služby odpady ostatní náklady pojistné majetku, dětí, dph, poplatky bank celkem zisk Činnost organizace vykázala v roce 2011 vyrovnané hospodaření v souladu s platnými zásadami a zároveň vlastní hospodářskou činností vytvořila kladný hospodářský výsledek. Za daných podmínek pro hlavní a hospodářkou činnost činil zisk ,77 Kč, z toho za hospodářskou činnost školy ,84 Kč a za hlavní činnost ,93 Kč. V tomto roce zhodnotil zřizovatel Město Nepomuk veškerou naší činnost s kladným hodnocením, bez zjištění porušení příslušných předpisů. Při provádění vnitřní finanční kontroly hospodaření s provozními prostředky neměl výhrady. 20

21 2. Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v 2011 ze státního rozpočtu na NIV v souladu se zákonem 561/2004 Sb. v platném znění. finanční prostředky v Kč k poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT a) závazné ukazatele: MP celkem v tom: aa) na platy ab) OON b) odvody na pojistné odvody na FKSP ONIV NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí MŠMT MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí MŠMT OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí MŠMT ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí MŠMT plnění závazných ukazatelů limit skutečnost přepočtený počet zaměstnanců 43,34 44,46 ostatní dotace v Kč. poskytnuté v r úč.znak školní potřeby pro žáky 1. roč. základního vzdělávání investice do rozvoje vzdělávání, projekt Modernizace výuky zdroj dotace: Evropský sociální fond, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost čerpáno v roce Údaje o zaměstnancích v roce 2011 průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 přepočtený stav a průměrný plat ze státního rozpočtu pedagogové ostatní (nepedagog.) počet zaměstnanců 30,726 13,731 dosažený průměrný měsíční plat v Kč

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dubá Dlouhá 113 471 41 Dubá Liberecký kraj Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CESTY Školní vzdělávací program vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu do podmínek

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V

V Ý R O Č N Í Z P R Á V 463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fa: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2006/2007 Předkládá:Marie Pilařová ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, KPT. NÁLEPKY 7 Škola zá-klad života Verze III s účinností od 1.9.2010 z 30. 06. 2010 Platnost od 3. 8. 2007 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace, VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.2 SOUČÁSTI ŠKOLY... 5 2 PERSONÁLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Ostrava- Výškovice, Šeříková 33, příspěvková Škola pro život, život do školy Verze 1. z 01. 02. 0007 Platnost 1.9.2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu za poznáním Údaje o škole: Základní škola Emila Zátopka, Kopřivnice Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Naše cesty k učení Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše cesty k učení Jihlava 2012 (1.revize ŠVP z roku 2007) 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Pojďme, budeme na sebe hodní! motivační název ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Pojďme, budeme na sebe hodní! předkladatel: Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov adresa školy: ZŠ a MŠ Dolní Lánov Dolní

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 motto: Chceme dát dětem prostor Školní vzdělávací program Otevřená kniha pro 1. 9. ročník Vytvořeno podle Rámcového vzdělávacího programu Předkladatel 2. základní

Více