Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, Nepomuk Školní rok 2011 /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, 33501 Nepomuk Školní rok 2011 /2012"

Transkript

1 Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, Nepomuk Školní rok 2011 /2012 A Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 B Zpráva o hospodaření školy C Přílohy

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy 1.6 Údaje o školské radě 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Učební plán I.stupně 2.3 Učební plán II.stupně 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 3.4 Struktura vzdělání zaměstnanců 3.5 Věková struktura zaměstnanců 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce 4.2 Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků I.pololetí 5.2 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků II.pololetí 5.3 Údaje o zameškaných hodinách 5.4 Údaje o integrovaných žácích: 5.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 5.6 Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci základního vzdělávání 5.7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 7.2 Účast žáků školy v soutěžích 7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 7.4 Nadstandardní aktivity 7.5 Úspěchy žáků v soutěžích 7.6 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Výkon státní správy 10. Konkurzní řízení 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Adresa školy A - Výroční zpráva o činnosti ZŠ za šk.rok 2011/12 Právní forma IČO IZO Identifikátor školy Vedení školy Základní škola Nepomuk, okres Plzeň-jih ZŠ Nepomuk, Školní 546,33501 Nepomuk příspěvková organizace ředitel: Jozef Schejbal zástupce ředitele:marie Naušová zástupce: Zdeňka Švecová Kontakt tel.: web: počet přístupů na šk.web: (k 6/2012) 1.2 Zřizovatel Název zřizovatele Město Nepomuk Adresa zřizovatele Náměstí A.Němejce 63, Nepomuk Kontakt tel.: Součásti školy kapacita Základní škola 650 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků strávníků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Základní škola ,4 1. stupeň ZŠ ,7 2. stupeň ZŠ ,3 Školní družina Školní jídelna ZŠ x 409 x x Poznámka- počty žáků se během školního roku mění 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení 3 ŠD, odpočinkový kout přízemí na II.st. - St.tenis v prvním patře 15 odb.učeben, knihovna svazků Využíváno hlavně ŠD Tělocvična; využívána je také hala města a 3

4 Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty fotbalové hřiště Ne Škola je vybavena od r.1995, postupně je nábytek nahrazován výškově nastavitelným Standard, dle finančních možností Především učebnice nakl. Fraus, i-učebnice, Prometheus, Alter a SPN 3 PC učebny, I.st. notebooky(12ks) 6 učeben Smart Board Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Komentář: Škola se skládá z hvězdicovitě uspořádaných pavilónů s centrálním atriem viz obr. Součástí školy je tělocvična, byt školníka, prostory pro mimoškolní činnost a administrativu školy (4 kanceláře) a aula pro 120 míst. Stravovací zařízení je členěno v souladu s hygienickými požadavky, v jídelně je 212 míst u pevně zabudovaných stolů. Ke škole patří i školní hřiště, ale to není součástí vnitřního areálu. V jednom křídle základní školy se nachází ZUŠ. Celkový počet učeben na základní škole je 36. Dále jsou zde 2 sborovny, 15 kabinetů pro učitele a skladovací místnosti (archiv,sklad učebnic aj.) 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení , období tři roky Třetí volební období - od Počet členů školské rady 9, 3 členové za PP, 3 za rodič.veřejnost a 3 za zřizovatele; předseda p.j.berkovcová, zást. za PP Kontakt Údaje o občanském sdružení při škole Registrace KRPŠ, od r.2000 Zaměření Finančně přispívá žákům při akcích školy, např.na LVVZ, plavání, knižní odměny pro nejlepší žáky,pomoc při organizaci Dne dětí, oslovení sponzorů aj. Kontakt Předseda sdružení p. Hana Kulová 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j / ) ŠVP ZŠ Nepomuk Učíme se žít Zařazené třídy I.stupeň 1.-5.roč. II.stupeň 6.-9.roč. 4

5 2.2 Učební plán I.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a kom.technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Umění a kultura Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Celková povinná časová dotace Učební plán II.stupně Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Celkem Jazyk a jazyková Český jazyk a literatura komunikace Anglický jazyk Mat. a její aplikace Matematika Inf.a komunikační technologie Informatika Dějepis Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Výchova k občanství Výchova k občanství a ke zdraví Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace - vázaná 2.CZJ(Aj,Nj) Volit.předmět Celková povinná časová dotace

6 3 Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o ped. pracovnících školy Počet ped.pracovníků celkem/fyzických 30,871 / 35 Počet učitelů ZŠ/fyzických 28,771 / 32 Počet vychovatelů ŠD/fyzických 2,1 / Údaje o pedagogických pracovnících I.stupeň Jméno/úvazek Jméno/úvazek Cajthamlová Štěpánka 1,000 Ptáčková Marie 1,000 Zahradníková Jana 0,545 Skalová Hana 1,000 Vopalecká Jana 1,000 Kodýtková Růžena - 1,000 Barochová Jana 0,045 Berkovcová Jana 1,000 Turečková Milada - 1,000 Hrachovcová Alena 1,000 Škudrnová Miloslava -1,000 Hošková Jitka - 1,000 Kašíková Jana 1,000 Kotylová Alice 1,000 II.stupeň Jméno/úvazek Jméno/úvazek Janoušková Václava 1,000 Janovcová Alena 0,500 Bečváříková Tatjana 1,000 Ničová Alena 1,000 Jiránková Pavlína - 0,636 Růžičková Hana 1,000 Ticháček 1,000 Králová Dana -1,000 Převrátilová Katrin -1,000 Jandovská Jana -1,000 Tůma Milan 1,000 Kotrbatá Marie -1,000 Roubalová Marcela 0,545 Šlajerová Věra 0,909 Kristová Marie 0,591 Vychovatelky ŠD Jméno/úvazek Jméno/úvazek Tomášková Renata 0,800 Barochova Jana 0,500 Milová Dana 0,800 Vedení školy Jméno/úvazek Jméno/úvazek Schejbal Jozef, ředitel školy 1,0 Švecová Zdeňka, zást. ředitele 1,0 Naušová Marie, zást. ředitele 1,0 3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Základní údaje Počet pracovníků celkem 14,375 Počet uklizeček ZŠ 7,375 Počet kuchařek 7,0 Počet správních zaměstnanců ZŠ celkem 9(fyzických) Počet správních zaměstnanců ŠJ 8(fyzických) 6

7 Pracovníci ŠJ Jméno/úvazek Jméno/úvazek Šmeráková Drahuše 0,875 Macháčková Alena 1,000 Sutnarová Milada 0,875 Hatajová Ivana, vedoucí ŠJ 1,000 Mrázová Helena 0,500 Zelenková Jaroslava 0,875 Divišová Jaroslava 0,875 Zemanová Vlasta 1,000 Pracovníci provozu Jméno/úvazek Jméno/úvazek Tafatová Eva 0,875 Dobročanyová Renata 0,875 Čoudková Iveta 1,000 Zelenka Jaroslav, školník 0,500 Grubrová Jana 0,875 Čekanová Danuše, ekonom 1,000 Bothová Jiřina 0,500 Michálková Milena, adm. pracovnice - 0,875 Jandošová Věra 0, Struktura vzdělání zaměstnanců 7

8 3.5 Věková struktura zaměstnanců 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2012/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 6 - soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia celkem obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště

9 c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a) Celkový přehled o prospěchu _I.pololetí šk.roku 2011/12 Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno s vyznamenáním I.stupeň II.stupeň Celkem b) Celkový přehled o chování I.pololetí Počet Pochvala NTU Důtka Důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU TU ŘŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Přehled o výsledcích vzdělávání žáků II.pololetí a) Přehled o prospěchu I. stupeň Třída Počet Prospěli Prospěli Neprospěli Třídní učitel žáků s vyzn. I.A M.Škudrnová I.B A.Hrachovcová I.C J.Vopalecká II.A A.Kotylová II.B Š. Cajthamlová III.A H.Skalová III.B J.Berkovcová IV.A R.Kodýtková IV.B M.Ptáčková IV.C J.Kašíková V.A M.Turečková V.B J.Hošková Celkem

10 II. stupeň Třída Počet Prospěli Prospěli Neprospěli Třídní učitel žáků s vyzn. VI.A D.Králová VI.B P.Jiránková VII.A M.Kotrbatá VII.B A.Ničová VII.C V.Janoušková VIII.A M.Tůma VIII.B A.Janovcová VIII.C J.Ticháček I.A M.Kristová I.B H.Růžičková Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospěli s Prospěli Neprospěli vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem b) Přehled o chování Počet Pochvaly Důtka Důtka velmi uspokojivé neuspokojivé žáků TU ŘŠ dobré 1. stupeň stupeň Celkem c) Výsledky srovnávacích testů Kalibro % úspěšnost Matematika Český jazyk 3.A 66,1 65,8 3.B 53,0 60,9 Škola 59,9 63,5 ČR 69,4% 69% % úspěšnost Matematika Český jazyk 8.A 49,3 56,1 8.B 49,7 54,6 Škola 49,5 55,4 ČR 50,3% 54,5% 10

11 d) Výsledky výstupních testů ve II.pololetí % úspěšnost Matematika Český jazyk Ang.jazyk 5.A 60,5 59,9 51,9 5.B 76,0 57,7 51,9 6.A 80,0 85,9 66,0 6.B 74,2 67,9 49,0 7.A 71,7 66,7 40,1 7.B 57,4 69,3 39,17 7.C 66,7 75,6 52,8 8.A 46,2 60,5 50,6 8.B 38,9 68,2 41,9 8.C 42,1 60,6 42,3 9.A 51,6 57,5 65,6 9.B 54,7 51,8 58,7 O 60% 65,1% 50,8% e) Přehled žáků s průměrem1,0 vynikající prospěch(5.-9.ročník) - Viz příloha č Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka 1. stupeň ,5 2. stupeň ,1 Celkem ,4 5.4 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 1 S vadami řeči - Tělesné postižení - S kombinací postižení - S vývojovými poruchami učení 8 Autisté 1 11

12 5.5 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu a) Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena), zvonění spolupráce s PPP a SPC při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími a žáků nadaných, konzultační hodiny školní řád, klasifikační řád funkční v každé třídě informační systém vůči žákům a rodičům- žák.knížky, konzultace tř.učitelů, informační schůzky, úřední deska ve škole, web klima školy b) Průběh a výsledky vzdělávání učitelé respektují vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektují individuální vzdělávací potřeby žáků v hodinách je návaznost probíraného učiva na předcházející témata a soulad učiva se ŠVP c) Materiální podpora výuky vybavení a uspořádání učeben je moderní, tj. nastavitelný nábytek,6 učeben S.B. účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky je na dobré úrovni d) Motivace žáků využívá se aktivita a zájem žáků o výuku, jejich zkušenosti v činnostech žáků je důležité propojení teorie s praxí ke zvýšení motivace se využívá analýza chyb a osobní příklad pedagoga e) Vyučovací formy a metody učitelé podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné respektování a toleranci ; využívají metody aktivního, prožitkového učení, experimentování, objevování, projektového vyučování učitelé účelně využívají frontální, skupinovou nebo individuální výuku žáci mají možnost seberealizace, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností, respektuje se individuální tempo a možnost relaxace žáků f) Interakce a komunikace verbální projev učitelů a žáků je vyvážený, žáci mají příležitosti k samostatným řečovým projevům, rozvíjí se jejich komunikativní dovednosti žáci mají možnost vyjadřovat své názory, argumentovat, diskutovat při akceptování stanovených pravidel komunikace, vzájemného respektování a výchově k toleranci g) Hodnocení žáků při hodnocení učitelé respektují individuální schopnosti žáků hodnocení je věcné, konkrétní v souladu s klasifikačním řádem školy 12

13 5.6 Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci základního vzdělávání) 1. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 2. Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 4. Kompetence sociální a personální vysoká střední nízká 13

14 účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 5. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společn. 6. Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. 5.7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Semináře pro metodiky prevence 2x Seminář krizové situace ve škole Metodické pokyny k primární prevenci, časopis Prevence 14

15 Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Předmět VO(6.-9.roč.) Výchova ke zdravému životnímu stylu VZ, TV Preventivní výchova ve výuce jednotlivých VO, VZ, Prv,Př, Tv předmětů Formy a metody působení na žáky, které se VO, VZ, Prv,Př, Tv zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální Rozhovor, besedy, dram.scénky chování Organizace prevence Minimální preventivní program Školní dokument pro šk.rok 2011/12 Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Zájmová činnost, ZUŠ, Pionýr, Rybář, Šachy,ŠD Tematicky zaměřené přednášky, besedy a projekty, třídnické hodiny, schránka důvěry, šk.parlament Pozorování, rozhovor, dramat.scénky řešení dramatických modelových situací Určené konzultační hodiny, dle potřeb ostatní služby, schůzky Konzultační hodiny PPP Plzeň.jih, OSPOP P-J, Policie ČR DVD, CD, Drogy trochu jinak webová aplikace Časopis Prevence Šk. řád - část A, bod 3.2, část C dodatek č.3 1)AJA 2.ročníky 2)Přednášky a besedy MP Plzeň(Bezpečně v dopravě- 3.roč., Šikana a kyberšikana-7.roč., Legální drogy a tabák -8.roč., Ilegální drogy -9.roč. 3)Kapezet P-J(Problematiky poruch příjmu potravy pro7.-9.roč., Partnerské vztahy a sex- 8.roč., Sociometrie a osobnostní rozvoj -8.roč.,6.roč., Program Správná třída (1-5.roč.) 4)Policie ČR Trestní odpovědnost pro 9.roč. Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Šikanování 1 Násilné chování 3 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Počet vzdělávacích akcí za šk.rok 2011/ (vedení) Počet učitelů 14 Akce na klíč 0 Cena za akce 7098,- 15

16 Vzdělávací instituce KCVJŠ, NIDV, Fakta,aj. Magisterské studium 1 Rozšiřující studium k prohloubení kvalifikace 1 AJ Samostudium 12 dní(prázdniny) 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Nabídka školy bezbariérový přístup dobré vybavení školy 4 učebny PC, 6 učeben Smart Board, interaktivní učebnice příznivé klima školy pochvaly, nezvoní se, pohyb o přestávkách- herní koutky zájmová činnost žákovský parlament knihovna, pěvecký sbor ŠJ výběr ze dvou jídel nepovinné předměty sborový zpěv, náboženství, volitelné předměty informační web audity hospodaření bez závad a porušení zákonů hospodaření s kladným hospodářským výsledkem partnerství Holandsko, Německo úspěchy našich žáků v soutěžích a na př.zk. na SŠ spolupráce s rodič. veřejností pořádání jarmárečků účast školy na grantech např. EU peníze školám, přínosem pro školu jsou nové a moderní pomůcky, nové vyučovací metody 7.2 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů Významné akce školy Akce k prevenci sociálně patologických jevů Akce k environmentální výchově Město Nepomuk-zřizovatel KRPŠ,Školská rada PPP(Ped.psych.poradna) ČHMÚ MP Plzeň Plavecký výcvik na I.stupni Lyžařský výcvik pro 7.roč. Velikonoční jarmark Koncerty pěveckého sboru Dětský den Viz bod 5.5 Den Země Partnerství Volksschule a Realschule Kemnath, Německo Swalmen - Holandsko 16

17 7.3 Přehled akcí pořádaných pro žáky Vzdělávací akce, přednášky, exkurze 5 Kulturní akce divadlo, koncerty 13 Soutěže 21 Sportovní akce 9 Celkem akcí 48 Např. Jaderná elektrárna Temelín 9.roč., 8.roč. Planetárium Praha 6.roč. Dravci a sovy 7.roč. Exkurze lidské tělo 8.roč. Jak válčili husité 4.-7.roč. Koncerty pěveckého sboru Písničky 7.4 Nadstandardní aktivity Zájmová činnost pro žáky Náboženství Školní družina Pěvecký sbor Písnička Školní parlament Logopedická péče 9 kroužků-účast 140 žáků 7 žáků 3 oddělení-74 žáků významné akce: jarmáreček, karneval vystoupení pro veřejnost - Zpívání u vánočního stromu Přehlídka pěveckých sborů v Makově Velikonoční koncert Koncert Písničky pro žáky učení se demokracii, podíl žáků na dění ve škole od dubna pracuje logoped na I.st/ 2 hod.týdně 7.5 Úspěchy žáků v soutěžích Soutěž název Kolo Umístění Jméno, třída Pythagoriáda okresní Hana Česká, 7.C Matematická olymp. Z5 okresní 3. Matěj Vokáč, 5.B Benjamin Mat.klokan okresní 2. Pavel Veselý, 7.C Matematická olymp. Z7 okresní 3. Pavel Veselý, 7.C Dějepisná olympiáda okresní 4. Kristýna Nová, 8.A Soutěž v anglickém jazyce okresní 3. Jana Šimková, 9.B Recitační přehlídka okresní 1. Viktorie Stulíková, 5.A Zeměpisná olympiáda okresní 2. David Mráz, 8.B Biologická olympiáda kat.d okresní 1. Jana Bártová, 7.A Biologická olympiáda kat.d okresní 2. Hana Vincourová, 7.A Biologická olympiáda kat.d krajské 1. Jana Bártová, 7.A Biologická olympiáda kat.d krajské 3. Hana Vincourová, 7.A Soutěž mladých zdravotníků okresní 1. Družstvo žáků Soutěž mladých zdravotníků krajské 3. Družstvo žáků 17

18 Přehlídka dětských pěveckých krajské bronzové Pěvecký sbor sborů pásmo Pohár rozhlasu okresní 2. Družstvo starších žákyň Preventan Cup(vybíjená) okresní 2. Družstvo mladších žáků McDonaldś Cup(fotbal) okresní 2. Družstvo mladších žáků 7.6 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ovoce do škol žáci I.stupně(ovoce, zelenina, ovocné šťávy zdarma) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu Modernizace výuky. Výše dotace Kč, na programu pracuje 11 učitelů, realizace projektu od , datum ukončení za 30 měsíců - Projekty jsou zaměřeny na: o rozvoj čtenářské a inf.gramotnosti o rozvoj výuky cizích jazyků o individualizaci výuky prostřednictvím digitálních technologií o zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT o zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti Partnerství Německo, Volksschule a Realschule Kemnath, vzájemné návštěvy učitelů, studentů Swalmen-Holandsko - návštěva holandských učitelů na naší škole, recipročně naši učitelé ve Swalmenu, dopisování 8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 8.1 ČŠI Ve školním roce 2011/12 kontrola ČŠI na škole nebyla provedena. 8.2 Další kontroly audit firmy ECO, kontrola vnitřních účetních směrnic, bez závad Město Nepomuk, interní audit dodržování zákona o účetnictví Město Nepomuk, interní audit dodržování zákona o účetnictví, neshledány žádné závady Kontrola OSSZ P-J plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a odvody pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, opatření k nápravě nebylo uloženo Krajský úřad, odbor školství - průběžná kontrola příspěvkové organizace, ověření věrohodnosti podkladů rozhodných pro stanovení rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 nebylo zjištěno žádné porušení obecně závazných právních předpisů. 18

19 8.3 Hospitační činnost Ředitel Zást.řed.pro I.st. Zást.řed.pro II.st. Celkem hospitací I.pololetí II.pololetí celkem Výkon státní správy 9.1 Poskytování informací veřejnosti podle zákona č.106/1999 Sb Školní rok Počet evidovaných žádostí Způsob podání Odvolání 2010/11 6 , písemně, telefonicky - Škola podává pravidelně informace o chování a prospěchu žáků, ale tyto informace neeviduje. 9.2 Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ŘŠ(dle účelu) Počet Odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání 60 - Přestup žáka 4 - Odklad povinné šk.docházky 8 - Dodatečný odklad - - Zařazení dětí do ŠD/ŠJ 67 / Počet osvobozených z TV Počet evidovaných stížností Celkový počet stížností 0 10 Konkurzní řízení Ve šk. roce 2011/12 byl na funkci ředitele ZŠ Nepomuk vyhlášen konkurz. Konkurz proběhl dne Přihlásilo se 5 kandidátů. Vítěz konkurzu odstoupil a Rada města Nepomuk dne jmenovala na základě výsledku konkurzního řízení pana Mgr.Jozefa Schejbala na vedoucí místo ředitele Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, s účinností od na období 6 let

20 B - Zpráva o hospodaření školy za rok Zpráva o hospodaření (v tisících Kč) - provoz Základní školy Nepomuk, zřizovatel Město Nepomuk a) výnosy hlavní hospodářská CELKEM činnost činnost příspěvek od zřizovatele na provoz ostatní příjmy příjmy za školní družinu čerpání fondů příjmy z hospodářské činnosti celkem b) náklady hlavní hospodářská CELKEM činnost činnost investiční neinvestiční celkem z toho: - pomůcky výuka, vybavení učeben, učebnice, učební pomůcky, SW materiál a úklidové prostředky elektrická energie spotřeba plynu na vytápění vodné stočné zaplacené energie od ZUŠ, hosp.činnost, školní byt udržování a opravy budova plavání, cestovné, školní akce služby včetně oprav a revizí služby ostatní poplatky apod služby odpady ostatní náklady pojistné majetku, dětí, dph, poplatky bank celkem zisk Činnost organizace vykázala v roce 2011 vyrovnané hospodaření v souladu s platnými zásadami a zároveň vlastní hospodářskou činností vytvořila kladný hospodářský výsledek. Za daných podmínek pro hlavní a hospodářkou činnost činil zisk ,77 Kč, z toho za hospodářskou činnost školy ,84 Kč a za hlavní činnost ,93 Kč. V tomto roce zhodnotil zřizovatel Město Nepomuk veškerou naší činnost s kladným hodnocením, bez zjištění porušení příslušných předpisů. Při provádění vnitřní finanční kontroly hospodaření s provozními prostředky neměl výhrady. 20

21 2. Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v 2011 ze státního rozpočtu na NIV v souladu se zákonem 561/2004 Sb. v platném znění. finanční prostředky v Kč k poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT a) závazné ukazatele: MP celkem v tom: aa) na platy ab) OON b) odvody na pojistné odvody na FKSP ONIV NIV - běžné výdaje podle Rozhodnutí MŠMT MP - mzdové prostředky podle Rozhodnutí MŠMT OON - ostatní osobní náklady podle Rozhodnutí MŠMT ONIV - ostatní běžné výdaje podle Rozhodnutí MŠMT plnění závazných ukazatelů limit skutečnost přepočtený počet zaměstnanců 43,34 44,46 ostatní dotace v Kč. poskytnuté v r úč.znak školní potřeby pro žáky 1. roč. základního vzdělávání investice do rozvoje vzdělávání, projekt Modernizace výuky zdroj dotace: Evropský sociální fond, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost čerpáno v roce Údaje o zaměstnancích v roce 2011 průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 přepočtený stav a průměrný plat ze státního rozpočtu pedagogové ostatní (nepedagog.) počet zaměstnanců 30,726 13,731 dosažený průměrný měsíční plat v Kč

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání

Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Možnost rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce chemie v základním vzdělávání Frýzková, M., Pumpr, V. Významným cílem současného přírodovědného vzdělávání po celém světe je rozvíjení schopnosti žáků využívat

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvb- nmqwertyuiopasdfghjklzxcvb- nmqwertyuiopasdfghjklzxcvb- nmqwertyuiopasdfghjklzxcvb-

nmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvb- nmqwertyuiopasdfghjklzxcvb- nmqwertyuiopasdfghjklzxcvb- nmqwertyuiopasdfghjklzxcvb- qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvb- nmqwertyuiopasdfghjklzcvb- Výroční zpráva nmqwertyuiopasdfghjklzcvb- ZŠ Nepomuk nmqwertyuiopasdfghjklzcvb- Školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Přílohy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Přílohy Základní škola Nepomuk, okr.plzeň-jih, 33501 Nepomuk Školní rok 2010/11 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zpráva o hospodaření školy za rok 2010 Přílohy A - Výroční zpráva o

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV. Naše škola Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV Naše škola 1. Identifikační údaje Údaje o škole: Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková název školy organizace REDIZO Číslo jednací

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1.9.2005) POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné

Více

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2013/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti

rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE - DALŠÍ CIZÍ JAZYK Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST. Charakteristika vzdělávací oblasti DĚJEPIS. Člověk a společnost, Výchova ke zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1.1 Učební osnovy 2. stupeň

1.1 Učební osnovy 2. stupeň 1.1 Učební osnovy 2. stupeň 1.1.1 Český jazyk a literatura 1.1.1.1 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Nepomuk, okr. Plzeň-jih. 33501 Nepomuk. Školní rok 2009/2010

Základní škola Nepomuk, okr. Plzeň-jih. 33501 Nepomuk. Školní rok 2009/2010 Základní škola Nepomuk, okr. Plzeň-jih. 33501 Nepomuk Školní rok 2009/2010 Obsah: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Přílohy 2 A - Výroční zpráva

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více