.. Zborovská Praha 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".. Zborovská 11 15021 Praha 5"

Transkript

1 Krajsk' úřad Středočeského.. kraje Zborovská Praha 5 SpZn: Čj.: SZ /2011/KUSK lKUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Bratčice O1 Čáslav Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Martina Sirotková Ing. Helena Francová Zástupci obce: Ing. Jiří Uhlíř - starosta Marie ovotná - hlavní účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

2 A. Přezkoumané písemnosti Závěrečný účet za rok 2010, zveřejněný na úřední desce a v elektronické podobě v termínu od do , schválený zastupitelstvem obce dne s vyjádřením "s výhradou" a přijetím nápravných opatření Rozpočtový výhled na rok aktualizovaný Schválený rozpočet na rok 2011, zveřejněný na úřední desce a v elektronické podobě v termínu od do , schválený zastupitelstvem obce dne Rozpočtová opatření Č. 1-11, schválená zastupitelstvem obce ve dnech: 7.3.,4.4.,9.5.,6.6., 11.7.,1.8.,5.9., 3.10.,7.11., , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 3l Výkaz zisku a ztráty k Rozvaha k Příloha rozvahy k Účtový rozvrh platný pro rok 2011 Inventurní soupis majetku a závazků k Účetní deník za období , 12/2011 Hlavní kniha za období 12/2011 Kniha odeslaných faktur k3l Kniha došlých faktur k Pokladní kniha (deník) za období 06, 12/2011 Faktura dodavatelská Č.: , odběratelská Č.: Účetní doklad č.:201106,201112,90008,90011,90014,90035,90036,90040 Pokladní doklad Č.: , Bankovní výpis běžného účtu ČS a.s /0800 č.: 55-64, (elektronický denní) úvěrového účtu ČS a.s /0800 Č. 24 úvěrového účtu ČS a.s /0800 Č. 24 úvěrového účtu ČS a.s /0800 Č. 24 2

3 Mzdová agenda výpočet mezd za období 12/2011 Odměňování členů zastupitelstva Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce ze dne 3.l Měsíční odměny neuvolněných zastupitelů za období 12/2011 Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Pracovní smlouva na funkci stavebního strojníka, platový výměr, pracovní náplň ze dne Dohody o provedení práce ze dne na údržbu místních komunikací Evidence poplatků místní poplatky za likvidaci TKO za rok 2011 a místní poplatky ze psů za rok 2011 vedeno v tabulkách excel Smlouvy ostatní Mandátní smlouva č. O 15/11 na inženýrskou činnost stavby "Bratčice - splašková kanalizace - intravilán obce", uzavřená dne s mandatářem VIS Vodohospodářsko - inženýrské služby, spol. s r.o., Hradec Králové (vypracování žádosti pro přiznání dotace MZe, vypracování dalších dokladů včetně finančního projektu, realizace stavby - inženýrink - úplata za činnosti celkem ,- Kč bez DPH) včetně Dodatku Č. 1 mandátní smlouvy uzavřeného dne , kterým se doplňuje předmět plnění o zajištění výběrového řízení a navyšuje úplata za činnost na ,- Kč bez DPH (realizace výběrového řízení 09/2011) (výše uvedené úplaty za činnosti nebyly k obcí Bratčice uhrazeny) Darovací smlouvy Darovací smlouva na peněžní dar ve výši 9.000,- Kč určený na budování kanalizace, uzavřená dne s dárcem J.K. Darovací smlouva na peněžní dar ve výši 9.000,- Kč určený na budování kanalizace, uzavřená dne s dárcem M.M. Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Záměr obce prodat vodárenský řad o délce 163 m v lokalitě U lesa v Bratčicích, zveřejněný na úřední desce v termínu od do Záměr obce prodat plynárenské zařízení v lokalitě U lesa v Batčicích, zveřejněný na úřední desce v termínu od 4.l.2011 do Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupní smlouva na prodej vodovodního řadu délky 163 m v lokalitě U lesa v k.ú. Bratčice, uzavřená dne s kupujícím - Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Kutná Hora Kupní smlouva Č /157868/016 na prodej plynárenského zařízení v lokalitě U lesa v Bratčicích, uzavřená dne s kupujícím - VČP Net, s.r.o., Hradec Králové Dokumentace k veřejným zakázkám Spis veřejné zakázky "Bratčice - splašková kanalizace - intravilán obce" nebyl k datu kontroly k dispozici. Obec Bratčice byla v roce 2011 veřejným zadavatelem zakázky akce "Bratčice - splašková kanalizace - intravilán obce" v předpokládané ceně 28,5 mil. Kč včetně DPH. Výběrové řízení pro obec zajišťovala dodavatelsky společnost VIS Vodohospodářsko - inženýrské služby spol. s r.o., Hradec Králové na základě Dodatku Č. 1 k mandátní smlouvě Č. 015/11 (viz výše Smlouvy ostatní) a Zmocnění ze dne , kterým zmocnitel obec Bratčice v zastoupení starostou obce zmocňuje společnost VIS Vodohospodářsko - inženýrské služby s.r.o., Hradec Králové k činnostem souvisejícím 3

4 se zadávacím řízení na veřejnou zakázku "Bratčice - splašková kanalizace - intravilán obce" (zastupitelstvem obce schváleno ). Financování akce obec předpokládala zajistit cca z 55 % z dotačních titulů (dotace Ministerstva zemědělství ČR a Středočeského kraje), zbytek z úvěru a vlastních zdrojů. Veřejná zakázka - zadávací řízení na výše uvedenou investiční akci byla rozhodnutím zastupitelstva obce dne zrušena a tato skutečnost byla dne oznámena Úřadu pro hospodářskou soutěž, Brno. Důvodem zrušení bylo dle zápisů zastupitelstva obce zjištění útvaru pro odhalování korupce policie ČR (šetření započato počátkem listopadu 2011) (zúžení počtu uchazečů pro zakázku bylo provedeno losovacím zařízením umožňujícím ovlivnění výsledku losování a vzniklo podezření na netransparentnost). Informace o přijatých opatřeních (zák, 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) ze dne Vnitřní předpis a směrnice platné pro rok 2011 Výsledky externích kontrol Zápis z kontroly plnění nápravných opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání obce Bratčice za rok 2010 provedené Krajským úřadem Středočeského kraje, Odborem finanční kontroly dne Zápisy z jednání zas tu pitelstv a včetně usnesení konaného dne: , 3.1.,7.2.,18.2.,2.3.,7.3.,4.4.,29.4.,2.5.,9.5., 25.5., 6.6., 11.7., 19.7., 1.8.,5.9., 14.9.,22.9.,3.10., 7.1l., , , , zápisy z jednání zastupitelstva v roce 2012 nebyly k dispozici (pouze kopie části zápisu ze dne ) - nepřezkoumáváno, použito pouze podpůrně Nespecifikován Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím v roce 2011, odeslané na Krajský úřad Středo českého kraje dne Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2010 podané na FÚ v Čáslavi V kontrolovaném období Obec Bratčice, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, půjčky, smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace), smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost. B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Bratčice Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Dílčí přezkoumání nebylo vykonáno. 4

5 b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 77 odst. 2, neboť: Zastupitelstvo obce nestanovilo den, od kterého se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje odměna. Dne zastupitelstvo obce schválilo pouze výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. NAPRAVENO - Zastupitelstvo obce na zasedání dne svým usnesením zdůvodňuje nestanovení termínu vyplácení odměn opomenutím zapsání data do zápisu zastupitelstva. Nové schvalování odměn neuvolněným zastupitelům bylo v zastupitelstvu obce schváleno v souladu s právními předpisy. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 102, 103, neboť: Starosta obce podepsal smlouvu o převodu majetku (kupní smlouva na prodej pozemku p.č ze dne ) před jeho schválením zastupitelstvem obce ( ) NAPRAVENO - Zastupitelstvo obce na zasedání dne svým usnesením přijalo systémové opatření, ve kterém ukládá starostovi a mistostarostovi obce, aby do budoucna při podepisování smluv postupovali v souladu se zákonem o obcích. U kontrolovaných smluv o převodu majetku uzavřených v roce 2011 se nedostatekjiž neopakoval. D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Bratčice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 1O odst. 3 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,62 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 22,S7 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Bratčice

6 Podpisy kontrolorů: KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOtESKÉHO KRAJE Odbor finanční kontroly Praha 5, Zborovská II ' _.../ Martina Sirotková kontrolor pově ný řízením přezkoumání Ing. Helena Francová kontrolorka Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středo českého kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středo českého kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratčice o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis Č. 2 převzal, p. Ing. Jiří Uhlíř, starosta obce. Ing. Jiří Uhlíř starosta obce Bratčice /II?~ t/ ~ / dne Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá 6

7 příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávaj ícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona Č Sb., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středo českého kraje Martina Sirotková Obec 2 1 x Bratčice Ing. Jiří Uhlíř Upozornění: Cestovní příkazy Starosta obce byl upozorněn na povinnost předávat vyúčtované cestovní příkazy k proplacení pokladnou průběžně, tak jak jsou vyúčtovány a aby nedocházelo k proplácení cestovních náhrad za předchozí měsíce až koncem prosince běžného roku (v prosinci 2011 byly předloženy k proplacení vyúčtované cestovní příkazy za měsíc březen až prosinec) Dále byl starosta upozorněn na povinnost dodržování Vnitroorganizační směrnice č , která v bodu Cestovní náhrady stanoví termíny nutné pro vyúčtování cestovních nákladů. Zaměstnanec nebo zastupitel vyslaný na pracovní cestu je povinen vyúčtovat cestovní náhrady včas i z důvodu vykazování příjmů a výdajů obce v návaznosti na výkaz Fin 2-12 M, který má věrně kopírovat plnění rozpočtu příjmů a výdajů obce a je sestavován měsíčně a dále v návaznosti na Výkaz zisku a ztrát, který má čtvrtletně věrně zobrazovat náklady a výnosy obce. Doporučeno sledovat plnění těchto povinností výbory zastupitelstva obce. Finanční prostředky - Vzhledem k plánovaným investičním akcím - výstavba kanalizace za cca 28,5 mil. Kč a připojení k ČOV za cca 1,5 mil. Kč byl starosta obce upozorněn na skutečnost vždy před sjednáním závazků (smlouvy o dílo, dohody o přijetí dotací - spolufinancování) zabezpečit zdroje krytí. Zastupitelstvo obce by mělo při schvalování konkrétních akcí současně projednat způsob jejich financování. Obec by se neměla vystavovat riziku vzniku nekrytého schodku. Již při přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 zpráva obsahovala toto upozornění: Obec Bratčice se vystavuje riziku, že předpokládané příjmy v roce 2011 nepokryjí předpokládané výdaje roku 2011, kdy nejvýznamnější položky ve výdajích představují odměny a cestovné zastupitelů a ve financování splátky úvěrů včetně úroků a splátka návratné finanční výpomoci. Pokud obec nezavede úsporná opatření, hrozí vznik schodku, který obec již nebude schopna pokrýt. 7

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_069439/2012/KUSK 00175612013/KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V VINARE IČ: 00236578 za rok 2012 Přezkoumání 28.2.2013 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ Krajsk'" úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_077713/2012/KUSK Stejnopis č. Q_ Čj.: 006038/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ

DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 095034/2013/KUSK 102700/20 13/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ IČ: 70805253 za rok 2013 Přezkoumání

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , Krajský úřad Středočeského Odbor finanční kontroly Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 35137/2008/KUSK Čj.: 0094910/2009/KUSK kraje Došlo dne 1 2. 05. 2009 č.!.:!j:tl/i...ť.. Počet!is~~přílo~ l!.-t:.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 044501/2012/KUSK 005770/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM IČ: 00235482 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOURIM. IČ: 00235482 za rok 2009. Marie Milanovičová Jiří Černovský Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 018177/2009fKUSK 001564/2010fKUSK Stejnopis Č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města." KOURIM IČ: 00235482 za rok 2009

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

DSO SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM

DSO SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM \ Zborovská 1I 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_053239/2013/KUSK Čj: 005092/2014IKUSK Stejnopis č. e. Zpráva o výsledku přezkoumání ho podaření DSO SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM Ič: 71193766 za rok 2013 Přezkoumání se

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0215/14/Nov Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velenice, IČ00673072, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Velenice za rok 2014

Více