Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013."

Transkript

1 Zborovská Praha 5 SpZn: Čj.: SZ /2013/KUSK /2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání celků a dobrovolných svazků obcí.. hospodaření územních samosprávných Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Jedomělice Řisuty Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Bc. Marcela Bažoutová, DiS. Markéta Polánková ( ) Zástupci obce: Václav Čepička - starosta Radek Svátek - místostarosta Renata Novotná - účetní Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením 2 zák. Č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných ~elků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r ",

2 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled na období Návrh rozpočtu na rok 2013, zveřejněn od do Schválený rozpočet v zastupitelstvu obce schválen v paragrafovém a položkovém členění dne , jako vyrovnaný Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Mateřské škole ze dne , zastupitelstvo obce schválilo dne Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 Mateřské škole, zastupitelstvo obce schválilo dne Rozpočtová opatření Č. 1 - schválené zastupitelstvem obce dne Č. 2 - schválené zastupitelstvem obce dne Č. 3 - schválené zastupitelstvem obce dne Č. 4 - schválené zastupitelstvem obce dne Č. 5 - schválené zastupitelstvem obce dne " Č. 6 - schválené zastupitelstvem obce dne Č. 7 - schválené zastupitelstvem obce dne Č. 8 - schválené zastupitelstvem obce dne Č. 9 - schválené zastupitelstvem obce dne" Č schválené zastupitelstvem obce dne Závěrečný účet za rok 2012, vyvěšen dne "" , zastupitelstvo obce schválilo dne , s vyjádřením "bez výhrad" " Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.3., 30.4., 31.5., 30.6., 31.7., 30.9., , , Výkaz zisku a ztráty k30.9., Rozvaha k 30.9., Příloha rozvahy k30.9., Účtový rozvrh platný pro rok 2013 Hlavní kniha k , , dle potřeby Kniha došlých faktur leden - květen 2013, listopad - prosinec 2013 Kniha odeslaných faktur za období od do Faktura přijatá faktura Č za období od 7.1. do , Č za období od do vydaná faktura Č Bankovní výpis č.1-6zaobdobíod9.l.do ,č.11-12zaobdobíod8.11.do ,č.1 ze dne , k bankovnímu. účtu Č /0100 vedenému u KB, a.s. - základní běžný účet 2

3 Č. 17 ze dne , Č. 21 ze dne , k bankovnímu účtu Č /071 Ovedenému u ČNB -'běžný účet Účetní doklad Č , Č ~ , k základnímu běžnému účtu Č /0100 vedenému u KB, a.s. - základní běžný účet Pokladní kniha (deník) za období od 4.2. do , od do , zůstatek pokladní hotovosti ke dni ve výši 10090,- Kč ve 13,00 hod. (k d.č ze dne ) a souhlasil se záznamem v pokladní knize Pokladní doklad Č , Č Evidence poplatků. k , vedena na seznamech v programu Excel - za psy, odpad Evidence majetku. k , vedena v inventárních knihách Inventurní soupis majetku a závazků k výpis z LV katastrální území Jedomělice k Plán inventur ze dne (zahájení , ukončení ) Proškolení ze dne , včetně prezenční listiny Inventarizační zpráva ze dne Mzdová agenda výplatní páska 10/2013, pí R. N., účetní Odměňování členů zastupitelstva výplatní páska 10/2013, p. V. Čepička; neuvolněný starosta, p. R. Svátek, neuvolněný místostarosta, p. P. Houška, předseda fin. Výboru Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola - 3,6,9,12/2013, dle potřeby Rozvaha zřízených příspěvkových organizací Mateřská škola - 3,6,9,12/2013, dle potřeby Smlouvy o dílo Smlouva o dílo Č ze dne , na zhotovení stavby: Úprava veřejného prostranství s čekárnou v obci Jedomělice, Stavby a rekonstrukce K.N.Š., spol. s r.o, Slaný (zhotovitel) s nabídkou ,- Kč, včetně DPH, zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Kupní smlouva ze dne , kdy obec prodala pozemek p.č. 85/2 (63 m2) v k.ú. Jedomělice, zastupitelstvo obce schválilo dne Kupní smlouva ze dne , kdy obec prodala pozemek p.č. 1330/68 (274 m2) v k.ú. Jedomělice, zastupitelstvo obce schválilo dne Darovací smlouvy Smlouva o poskytnutí finančního daru 'Č. 1/2013 ze dne , kdy obec poskytla finanční dar ve výši ,- Kč, na financování investiční akce "TJ Sokol Jedoměice - Rekonstrukce sokolovny II.část", TJ Sokol Jedomělice (obdarovaný), zastupitelstvo obce schválilo dne , včetně dodatku ze dne (navýšení částky na 28258,- Kč), zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouva o poskytnutí finančního daru Č. 2/2013 ze dne , kdy obec poskytla finanční dar ve výši 9 343,- Kč, na financování investiční akce "Rekonstrukce topení v budově sokolovny", TJ Sokol Jedomělice (obdarovaný), zastupitelstvo obce schválilo dne

4 Smlouva o poskytnutí finančního.daru Č. 3/2013 ze dne , kdy obec poskytla finanční dar ve výši ,- Kč, 'na financování investiční akce "TJ Sokol Jedoměice - Rekonstrukce sokolovny III. část", TJ Sokol Jedomělice (obdarovaný), zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouva darovací ze dne , kdy obec získala p.p.č. 123/8 (l4m2) v k.ú. Jedomělice, zastupitelstvo obce schválilo dne Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem zveřejněn od do ke Kupní smlouvě ze dne zveřejněn od do ke Kupní smlouvě ze dne Smlouvy o půjčce Smlouva o půjčce ze dne , kdy obec poskytla bezúročný uver ve vysi ,- Kč na Veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukce topení a dělící koženkovou štěnu na sále budovy sokolovny čp. 75 "TJ Sokol Jedomělice - rekonstrukce sokolovny II.část", zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouva o půjčce 2/2013 ze dne , kdy obec poskytla bezúročný úvěr ve výši ,- Kč na Veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci a zateplení stropu na sále budovy sokolovny čp. 75 a zhotovení repliky sokola na štít budovy sokolovny akce s názvem "TJ Sokol Jedomělice - rekonstrukce sokolovny III.část", zastupitelstvo obce schválilo dne Smlouvy o věcných břemenech Smlouva o zřízení věcného břemene Č. IP /1 Jedomělice - přípojka NN pro p.č. 511/4,509/6 p. Fidra, uzavřená dne povinná obec Jedomělice, oprávněný ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV -. Podniokly, zřízeno úplatně ,- Kč, schváleno zastupitelstvem obce dne Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (SZIF) ze dne , název projektu: "Úprava veřejného prostranství s čekárnou v obci Jedomělice" ve výši 80357,- Kč, zastupitelstvo obce schválilo dne Dohody o provedení práce ze dne , pí M. Č. - vedení knihovny (do 300 hod.) ze dne , pí D. N. - roznos volebních lístků (3,50 Kč/volič) ze dne , pí V. Č. - úklid budovy OÚ a příprava volební místnosti (23 hod.) Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Platový výměr ze dne , pí R.N.;účetní. Vnitřní předpis a směrnice Směrnice Č. 1/ zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Jedomělice, účinnost dne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ze dne (schválený rozpočet), ze dne 9.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., (účetní závěrka obce a příspěvkové 'organizace MŠ), 10.7., 11.9., 9.10., , , Nepřezkoumáváno, použito podpůrně. Výsledky kontrol zřízených organizací Protokol o provedené kontrole Ý příspěvkové organizaci Mateřská škola ze dne 30.5., ' 4

5 V kontrolovaném období obec Jedomělice, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí úvěru, půjčky, smlouvu o poskytnutí úvěru, smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace), smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.). B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Jedomělice: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. c. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS 701 bod 6.2. a 6.3., nebot': Hospodářský výsledek za rok 2012 nebyl '1( přeúčtován z účtu Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. NAPRAVENO Účetním dokladem Č ze dne 20.1/ b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 5

6 D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce ledomělice za rok 2013 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,47 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,50 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí ,00 Kč, tato částka byla použita pro výpočet ukazatele podílu pohledávek na rozpočtu územního celku. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,00 Kč. ledomělice Podpis kontrolora: r-~:.:('\jský s ri~edo(xsi(ého KRAJE,)jhor fi nančni kontroly \ ~') ~:\ Praha 5. Zborovská 11 Bc. Marcela Bažoutová, DiS. kontrolor pověřený řízením přezkoumání 6

7 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona Č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a stejnopis č. 1 se zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jedomělice o počtu 7 stran byl seznámen a stejnopis Č. 2 převzal, p: Václav Čepička, starosta obce. Václav Čepička starosta obce Jedornělice Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb 'a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor fmanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení f 13 odst. 2 zákona Č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ust. 14 písmo f), g), h) zákona Č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše ,00 Kč v jednom případě. Rozdělovník: Steinopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středočeského kraje 2 1 x Obec Jedomělice Bc. Marcela Bažoutová, DiS. Václav Čepička 7