REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Anna Klimová Autor: Kateřina Čabajová obor výživa člověka Brno, květen 2007

2 Jméno a příjmení autora: Kateřina Čabajová Název bakalářské práce: Refluxní choroba jícnu Pracoviště: Ústav preventivního lékařství, lékařská fakulta Masarykovy univerzity Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Anna Klimová Rok obhajoby bakalářské práce: 2007 Anotace: V této bakalářské práci se zabývám refluxní chorobou jícnu - příčinami vzniku, projevy a terapií onemocnění. V první kapitole popisuji anatomii a fyziologii jícnu, dále definuji základní pojmy, zabývám se historií nemoci a její epidemiologií. V další části rozebírám etiologické faktory podílející se na vzniku onemocnění. Následně popisuji některé fyziologické a patofyziologické stavy, u kterých se objevuje zvýšený výskyt refluxu, symptomatologii jícnovou i mimojícnovou a komplikace onemocnění. V samostatných kapitolách se věnuji diagnostickým metodám a odlišení refluxní choroby jícnu od onemocnění, která se projevují stejnými příznaky. Na závěr rozebírám terapeutické možnosti řešení nemoci, které zahrnují režimová opatření, medikamentózní léčbu a léčbu chirurgickou a endoskopickou. Klíčová slova: refluxní choroba jícnu jícen reflux pyróza ezofagitida Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Refluxní choroba jícnu vypracovala samostatně pod vedením MUDr. Anny Klimové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne...

4 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala MUDr. Anně Klimové za cenné připomínky, ochotu a trpělivost při odborném vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat MVDr. Halině Matějové za poskytnuté studijní materiály.

5 Použité zkratky DJS dolní jícnový svěrač GER gastroezofageální reflux GES gastroezofageální spojení HCl kyselina chlorovodíková HJS horní jícnový svěrač Hp Helicobacter pylori ICHS ischemická choroba srdeční m. musculus n. nervus RCHJ refluxní choroba jícnu TLESR přechodná relaxace dolního jícnového svěrače (Transient Lower Esophageal Sphincter Relaxation)

6 Obsah 1 ÚVOD JÍCEN ANATOMIE JÍCNU FYZIOLOGIE JÍCNU Polykání UZÁVĚROVÝ MECHANISMUS GASTROEZOFAGEÁLNÍHO SPOJENÍ (KARDIE) DOLNÍ JÍCNOVÝ SVĚRAČ DEFINICE GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU REFLUXNÍ EZOFAGITIDA Endoskopická klasifikace Mikroskopická klasifikace HISTORIE ONEMOCNĚNÍ EPIDEMIOLOGIE ETIOLOGIE AGRESIVNÍ FAKTORY Refluxát Přechodná relaxace dolního jícnového svěrače Snížení tonu dolního jícnového svěrače Poruchy motility žaludku Změněné anatomické poměry PROTEKTIVNÍ FAKTORY Antirefluxní bariéry Luminální očista Tkáňová rezistence HELICOBACTER PYLORI A REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU KLINICKÝ OBRAZ SYMPTOMATOLOGIE JÍCNOVÁ SYMPTOMATOLOGIE MIMOJÍCNOVÁ STAVY SPOJENÉ S REFLUXEM DĚTSTVÍ TĚHOTENSTVÍ ASTHMA BRONCHIALE DIABETES MELLITUS KOMPLIKACE KRVÁCENÍ STENÓZY ULCERACE BARETTŮV JÍCEN...31

7 10 DIAGNOSTIKA ANAMNÉZA ENDOSKOPIE HISTOLOGIE RADIODIAGNOSTIKA PH-METRIE SCINTIGRAFIE PERFÚZNÍ TEST MANOMETRIE TERAPEUTICKÝ TEST ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA TERAPIE REŽIMOVÁ OPATŘENÍ Úprava stravovacích zvyklostí Posturální terapie Dietní opatření Úprava životního stylu MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBA Antacida Slizniční protektiva Prokinetika Antagonisté H 2 receptorů Inhibitory protonové pumpy CHIRURGICKÁ LÉČBA ENDOSKOPICKÁ LÉČBA ZÁVĚR...42 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...43

8 1 Úvod Refluxní choroba jícnu je v současnosti jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění trávicího traktu. Je způsobena patologickým návratem (refluxem) kyselého žaludečního obsahu do jícnu. I když název choroby laikovi mnoho nenapoví, pokud vyslovíme její nejčastější příznak pálení žáhy zná tento nepříjemný pocit mnoho z nás. Občasné pálení žáhy ještě nemusí znamenat projev onemocnění, většina dospělých lidí se s ním už někdy setkala, zejména po přejezení. Reflux sám o sobě je fyziologický proces, který se vyskytuje několikrát denně, zejména ve spánku a zdravý člověk ho ani nepostřehne. Působí proti němu účinné obranné mechanismy a až při jejich selhání vznikne onemocnění. Často se reflux, doprovázený pálením žáhy, vyskytuje u těhotných žen v důsledku zvýšeného nitrobřišního tlaku a také u kojenců, u kterých ale většinou nepůsobí potíže a do konce prvního roku sám vymizí. Toto téma jsem si vybrala proto, že mě zajímalo, jak úpravou stravovacích zvyklostí ovlivnit pálení žáhy, s jehož výskytem jsem se setkala ve svém okolí

9 2 Jícen 2.1 Anatomie jícnu Jícen (oesophagus) je 23 až 28 cm dlouhá trubice spojující hltan se žaludkem. Na hltan navazuje ve výši 6. krčního obratle a probíhá podél páteře směrem dolů. Přes apertura thoracis superior vstupuje do hrudníku, skrze hiatus oesophageus proniká bránicí do dutiny břišní a ústí vlevo od hrudního obratle do žaludku. Toto místo se označuje jako česlo (cardia). Od předních zubů je začátek jícnu vzdálen asi 15 cm, česlo asi 40 cm. Průměr jícnu je přibližně 1,5 cm, při polykání se však jícen rozšiřuje až na dvojnásobek této hodnoty (3). Podle průběhu rozdělujeme jícen na tři úseky. Krční oddíl (pars cervicalis), délky 5-6 cm, sahající k 1. hrudnímu obratli. Hrudní oddíl (pars thoracica) je dlouhý asi cm, probíhá dutinou hrudní a sahá k jícnovému hiátu. Břišní oddíl (pars abdominalis) je nejkratší (2 až 3 cm) a probíhá pod bránicí ke kardii. Mezi hltanem a jícnem je funkční horní jícnový svěrač (HJS), anatomicky tvořený m. cricopharyngeus a m. constrictor pharyngis inferior. Dolní jícnový svěrač (DJS) není anatomicky přesně definován. Tvoří ho svalovina dolní části jícnu a od okolí se odlišuje zvýšeným napětím svaloviny (5). Obrázek 1: Anatomie jícnu (10) - 9 -

10 Stěna jícnu je silná 3 až 4 mm a má 3 typické vrstvy: 1. Sliznice je růžová a krytá mnohovrstevným dlaždicovým epitelem. Zřetelný je přechod epitelu jícnu proti cylindrickému jednovrstevnému epitelu žaludku v oblasti kardie gastroezofageální junkce. Tento přechod je zřetelný i barevně světle růžová sliznice jícnu přechází do oranžově červené sliznice žaludku. Sliznice je poskládána v četné vysoké podélné řasy, které se při polykání sousta vyhlazují. Obsahuje zřetelnou svalovou vrstvu (lamina muscularis mucosae). V podslizničním vazivu je velký počet drobných mucinosních žláz (glandulae oesophageae). Je zde rovněž zřetelná nervová pleteň (plexus submucosus). 2. Svalovina je v povrchové vrstvě uspořádána longitudinálně, vnitřní vrstva má cirkulární průběh. Mezi svalovými vrstvami je nervový plexus myentericus. V horní třetině jícnu je svalovina příčně pruhovaná, dolní třetina je tvořena hladkou svalovinou. V prostřední části přechází příčně pruhovaná svalovina postupně ve svalovinu hladkou. 3. Povrchová vrstva je v krční a hrudní části tvořena vazivovou fascií (adventitia), která spojuje jícen s okolními strukturami mediastina. Břišní část jícnu je kryta pobřišnicí (serosou) (3). 2.2 Fyziologie jícnu Hlavní funkcí jícnu je transport potravy z hltanu do žaludku, tj. polykání. Dále musí jícen znemožňovat vstup nadměrného množství vzduchu do trávicí trubice, bránit refluxu žaludečního obsahu do jícnu a v případě potřeby naopak umožňovat zvracení nežádoucího žaludečního obsahu Polykání Polykání je souhrn reflexních mechanismů, které jsou spouštěny aferentními impulsy v n.trigeminus, n.glossopharyngeus a n.vagus. Impulsy jsou zpracovány v jádrech tractus solitarius a nucleus ambiguus. Eferentní vlákna vedou do svaloviny jazyka a hltanu cestou n.trigeminus, n.facialis a n.hypoglossus. Polykání trvá asi 10 sekund a skládá se ze tří na sebe navazujících fází: ústní, hltanová a jícnová. Polykání je zahájeno nahromaděním obsahu dutiny ústní na jazyku a jeho posunutím do hltanu. Toto posunutí spustí ve svalech hltanu vlnu kontrakce, neovlivnitelnou vůlí, která posune sousto do jícnu. Součástí reflexní odpovědi je také útlum dýchání a uzávěr záklopky

11 hrtanové (glottis). V okamžiku polknutí, poté co došlo ke kontrakci hltanu, ochabne horní svěrač jícnu asi na polovinu vteřiny a v tomto okamžiku se na jícnu rozběhne primární peristaltická vlna rychlostí asi 2-4 mm/s. Asi za 2 až 8 vteřin dojde k dolnímu svěrači, který se na 5-10 vteřin rovněž uvolňuje. Relaxace je ukončena kontrakcí, která trvá asi desetinu vteřiny a pak obnovuje bazální tonus v terminálním jícnu. U člověka ve vzpřímené poloze padají obvykle tekutiny a polotekuté pokrmy díky gravitaci do dolního jícnu ještě před peristaltickou vlnou. Kromě primární peristaltické vlny vzniká roztažením jícnu potravou nebo regurgitující tekutinou sekundární peristaltická vlna. Obě mají, kromě posunu potravy, vliv i na očistu jícnu. Během polykání se horní svěrač periodicky uzavírá, aby nepronikl do jícnu nadbytečný vzduch (5, 8). 2.3 Uzávěrový mechanismus gastroezofageálního spojení (kardie) Gastroezofageální spojení (GES) funguje jako ventil, který umožňuje volný transport potravy do žaludku a na druhé straně chrání jícen před škodlivým vlivem gastroezofageálního refluxu, aniž by však bránil zvracení či odříhnutí. Vymezení tohoto pojmu není jednoznačně definováno. V roce 1961 definoval Hayward kardii: orálně ji ohraničuje úpon frenoezofageální membrány a aborálně řasa peritonea přecházející z bránice na žaludek. Vedle výrazu kardie se můžeme setkat s pojmenováním terminální jícen, gastroezofageální junkce, spojení, úsek či přechod. Normální funkci GES, tj. jeho domykavost či kompetenci, zajišťuje antirefluxní mechanismus. Prolínají se v něm prvky anatomické i funkční a jeho nejdůležitější součástí je dolní jícnový svěrač (5). 2.4 Dolní jícnový svěrač Dolní jícnový svěrač (DJS) se nachází v oblasti terminálního jícnu, je definován jako funkční jednotka, která postrádá charakteristiky anatomického svěrače. Na rozdíl od ostatní části jícnu má svalovina DJS aktivní tonus, který povolí při polykání a zabraňuje v období mezi jídly refluxu žaludečního obsahu do jícnu. Klidový tonus DJS je mm Hg (1,33-3,33 kpa). Během relaxace klesá reziduální tlak na méně než 25% tlaku klidového. Klidový tonus je nejnižší po jídle, nejvyšší je v noci. DJS je tvořen třemi součástmi. Hladká svalovina jícnu je nejzřetelnější v místě spojení jícnu se žaludkem (vnitřní svěrač). V tomto místě obcházejí jícen vlákna bránice (zevní svěrač). Mimo to šikmá nebo závěsná vlákna žaludeční stěny vytvářejí základnu, která

12 napomáhá uzavření spojení mezi jícnem a žaludkem a zabraňuje regurgitaci při vzestupu intragastrického tlaku. Tonus DJS je řízen nervově. Uvolněním acetylcholinu z vagových zakončení dojde ke kontrakci vnitřního svěrače a uvolněním oxidu dusnatého (NO) a vazoaktivního intestinálního peptidu (VIP) z interneuronů inervovaných jinými vagovými vlákny dojde k relaxaci. Kontrakce bránice je koordinována s dýcháním a kontrakcemi hrudních a břišních svalů. Tak fungují zevní a vnitřní svěrač společně a umožňují postupný přísun potravy do žaludku a současně zabraňují refluxu žaludečního obsahu zpět do jícnu (5, 8)

13 3 Definice 3.1 Gastroezofageální reflux Gastroezofageální reflux (GER) je zpětný tok žaludečního obsahu ze žaludku do jícnu. Tento stav je považován za normální fyziologický proces, který se vyskytuje několikrát denně bez klinických následků. V případě, že je GER patologický, dochází k poškození jícnu, hltanu, hrtanu a respiračního traktu. Patologický GER způsobuje refluxní chorobu jícnu (17, 21, 23, 28). Patologickým je GER tehdy, vyvolá-li svým působením soustavnou symptomatologii. Je zjistitelný ph-metrickým vyšetřením, kdy za patologický kyselý reflux považujeme ph pod 4 a alkalický s ph nad 7, alespoň v 50 epizodách za 24 hodin, nebo trvá-li déle než 1 hodinu za 24 hodin. Významným faktorem pro posuzování pacientů s patologickým GER v klinické praxi je čas, kdy je ph nižší než 4. Důležitý je však i počet epizod delších než 5 minut (13). 3.2 Refluxní choroba jícnu Refluxní choroba jícnu (RCHJ) je onemocnění způsobené patologickým gastroezofageálním refluxem bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost refluxní ezofagitidy (zánět jícnu) (16, 19, 21, 23, 28). V současnosti je RCHJ nejčastěji definována jako přítomnost symptomů či lézí, které lze přičíst refluxu žaludečního obsahu do jícnu. (17) RCHJ je obvykle důsledkem poruchy hybnosti (motility) jícnu, kdy klíčovou roli hraje dysfunkce dolního jícnového svěrače, která dovolí prodloužený kontakt kyselého žaludečního obsahu s jícnovou sliznicí. Často je způsobena i zvýšeným vylučováním kyseliny solné v žaludku (1, 14, 17, 18). 3.3 Refluxní ezofagitida Refluxní ezofagitida je nejčastějším následkem a projevem RCHJ. Je důsledkem dlouhodobého styku žaludečního a duodenálního obsahu s jícnovým epitelem a je obvykle ohlašována přítomností symptomů, z nichž nejčastější je pyróza (pálení žáhy) (17, 18, 23, 28). Agresivně na sliznici jícnu působí nejen kyselina solná, ale i trávicí enzymy, které vznikají v žaludku a slinivce břišní, a žluč. Sliznice jícnu je vůči těmto faktorům málo odolná

14 Refluxní ezofagitida může vzniknout i působením zásaditého obsahu, který se může dostávat do jícnu při nedostatku žaludeční kyseliny u chronického zánětu sliznice nebo po operaci, kdy je odstraněna ta část žaludku, která je za tvorbu kyseliny zodpovědná (22). Refluxní ezofagitida může být makroskopicky zjevná (při endoskopickém vyšetření) nebo prokazatelná histologicky (tzv. mikroskopická ezofagitida) (28) Endoskopická klasifikace Endoskopická klasifikace refluxní ezofagitidy popisuje změny nad gastroezofageální junkcí. Obvykle je užívána klasifikace Savary-Millerova (z roku 1978): Stupeň 1: erytematózní endoskopický nález je normální, sliznice je difúzně nebo skvrnitě zarudlá, má zvětšené řasy nebo afty. Stupeň 2: lineární rudé okrsky splývají v pruhy, mezi nimi je sliznice normální. Stupeň 3: cirkumferentní změny sliznice zaujímají celý obvod terminálního jícnu. Stupeň 4: stenózující následkem jizvení vznikla rigidita (ztuhlost) a stenóza jícnu (6, 19). V současnosti se stále častěji používá klasifikace Los Angeleská (z roku 1997): Stupeň A: jedna nebo více slizničních erozí, přičemž ani jedna není větší než 5 mm. Stupeň B: eroze jsou větší než 5 mm, ale jsou izolovány slizničními řasami. Stupeň C: eroze spojují dvě nebo více slizničních řas, ale nejsou po celém obvodu jícnu. Stupeň D: jedna nebo více erozí jsou po celém obvodu jícnu (16, 19). Další používané endoskopické klasifikace jsou Nová klasifikace Savary-Millerova, Savary Monnierova a Berstadova (23) Mikroskopická klasifikace Mikroskopická (histologická) klasifikace vychází z hodnocení intenzity zánětlivého procesu (reaktivní změny epitelu sliznice, zánětlivé infiltrace, cévní změny v papilách, nález slizničních defektů), rozlišuje čtyři stupně. Ezofagitida I. stupně mírná: přítomnost reaktivních změn epitelu a zánětlivých buněk (větší než hraniční počet lymfocytů, ojediněle neutrofilní nebo eozinofilní granulocyty). Ezofagitida II. stupně střední: přítomnost reaktivních změn epitelu a větší množství zánětlivých buněk (četnější lymfocyty, neutrofily, případně i eozinofily)

15 Ezofagitida III. stupně těžká: přítomnost reaktivních změn epitelu a masivní infiltrace lymfocyty a neutrofilními granulocyty, popřípadě s příměsí eozinofilních granulocytů. Ezofagitida IV. stupně erozivní (ulcerózní): přítomnost slizničního defektu (morfologický nález fibrinu s granulocyty a tkáňovým detritem a/nebo nespecifické granulační tkáně vyskytující se na spodině ulcerace). Z endoskopické biopsie není většinou možné zjistit hloubku defektu, proto se popisuje jako ulcerace, ať jde o erozi (slizniční defekt), nebo vřed (defekt zasahující do submukózy). V okolní sliznici mohou být zánětlivé změny různé intenzity, které nejsou pro zařazení do této skupiny rozhodující (28)

16 4 Historie onemocnění Přítomnosti kyselin v žaludku se jako první věnoval Paracelsus v 16. století. Považoval je za nezbytné pro trávení, jejich původ však předpokládal ve stravě. Roku 1823 William Prout určil, že sekrece probíhá v žaludeční sliznici a popsal kyselinu chlorovodíkovou. Až ve 20. století byla hypersekrece HCl označena jako významný faktor při vzniku vředové choroby. Patologický gastroezofageální reflux byl oproti vředové chorobě do 20. století takřka neznámým onemocněním (13). V roce 1928 popsal Jackson peptický vřed v jícnu. Winkelstein v roce 1935 popsal peptickou ezofagitidu, u které předpokládal její vznik působením volné kyseliny solné v žaludeční šťávě na sliznici jícnu. Termín refluxní ezofagitida byl zaveden Allisonem v roce Cross a Wagenstein objevili v roce 1957 roli žluče a pankreatického sekretu na vznik jícnových erozí. Termín refluxní nemoc jícnu pochází od Rossetiho, který jej zavedl roku 1966 (23). Roku 1972 byly objeveny H 2 receptory v parietální buňce a první antagonista burimamid. Rok poté byla objevena protonová pumpa a roku 1974 vyvinut její první inhibitor timoprazol. V roce 1979 byla syntetizována nejvýznamnější látka této skupiny omeprazol. Od roku 1980 jsou při léčbě GERD používána prokinetika. Omeprazol byl předán ke klinickému užívání v roce 1988 (13, 23)

17 5 Epidemiologie Refluxní choroba jícnu je v současnosti jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění trávicího traktu. Vyskytuje se ve všech věkových skupinách a její prevalence stoupá s věkem, exponenciálně roste po 40. roku života. Zároveň s věkem přibývá závažnějších projevů nemoci. Výskyt RCHJ není vázán na pohlaví, je stejně častý u mužů i u žen, je ale vázán na moderní styl života (7, 19, 25, 29). Epidemiologické studie ukazují, že symptomy typické pro RCHJ se vyskytují ve vyspělých státech u 10-48% dospělého obyvatelstva. U 40% dospělé populace Spojených států amerických se symptomy GER, zejména pyróza, vyskytnou někdy během života, 7-10% má příznaky denně (7, 23). Prevalence v České republice není přesně známá, ve Spojených státech je odhadována na 25-35% a v Evropě na 5-27% (17). Stoupá také incidence RCHJ. Nárůst souvisí i se zvýšeným užitím endoskopie a zlepšením diagnostiky (24). V šedesátých letech byla incidence přibližně 10/ obyvatel, do roku 2000 narostla na 150/ obyvatel (33). Často se RCHJ vyskytuje u asthma bronchiale. Na přelomu 90. let byla zjištěna RCHJ u 50-63% dětských a u 60-80% dospělých astmatiků (26). Roční mortalita v souvislosti s RCHJ je odhadována na 0,1-1/ (16)

18 6 Etiologie Etiopatogeneze RCHJ je multifaktoriální. Podílí se na ní faktory agresivní, které mohou být vnitřní (HCl, pepsin, soli žlučových kyselin, pankreatické šťávy, hiátová hernie, dysmotilita žaludku ) nebo zevní (kouření, alkohol, černá káva, čokoláda, tučná a objemná jídla, stres ). Proti nim působí jícnové obranné mechanismy antirefluxní bariéry, luminální očista a epiteliální rezistence (13). Obrázek 2: Patogenetické faktory vzniku refluxního onemocnění (10) RCHJ vznikne, jestliže dojde k nepoměru mezi agresivními faktory a obrannými mechanismy v jícnu. RCHJ je spíše způsobena poruchou jícnové motility než zvýšenou kyselou sekrecí. Klíčovou roli hraje dysfunkce DJS, která umožní prodloužený kontakt kyselého žaludečního obsahu s jícnovou sliznicí (18). 6.1 Agresivní faktory Refluxát Nejvýznamnější součástí refluxátu (tekutina vracející se ze žaludku do jícnu) je HCl, dále pak pepsin, soli žlučových kyselin a pankreatické enzymy. Klíčovým momentem vzniku RCHJ je doba působení refluxátu na jícnovou sliznici. Roli v etiopatogenezi hraje nejen reflux

19 ezofageální, ale zřejmě i doudoenogastro-ezofageální. Jeho role však zatím není zcela jasná. Příčinou slizničního poškození může být společné působení kyseliny a žluče (23). U většiny postižených refluxní ezofagitidou se objevuje reflux kyselý. Uplatňuje se zde škodlivost vodíkových iontů. U nemocných s alkalickým nebo neutrálním prostředím v žaludku jsou dominantním agens nekonjugované žlučové soli a pankreatické enzymy. Vyšší výskyt alkalického refluxu je prokázán u pacientů s Barettovým jícnem (kapitola 9, str. 31). Alkalický reflux může být tedy vnímán jako potencionálně maligní (13). Působí-li na sliznici jícnu HCl a pepsin, hovoříme o peptické ezofagitidě. Důsledkem duodenogastro-ezofageálního refluxu je ezofagitida alkalická, která se často objevuje po chirurgických výkonech na žaludku (6) Přechodná relaxace dolního jícnového svěrače Přechodná relaxace dolního jícnového svěrače (TLESR, z anglické literatury: Transient Lower Esophageal Sphincter Relaxation) je ve spojitosti s RCHJ chápána jako aktivní etiopatogenetický činitel. TLESR jsou období relaxací, které trvají sekund a jsou zprostředkovány mozkovým kmenem. Jejich frekvenci zvyšuje strava bohatá na tuk. Patologické TLESR jsou charakterizovány tím, že jsou nezávislé na polykání, mají delší trvání a jsou spojeny s kyselým refluxem. TLESR se vyskytuje i za fyziologických podmínek, kdy umožňuje odchod plynu ze žaludku při říhání. Za patologických podmínek je však zodpovědný za dvě třetiny refluxních epizod u pacientů s RCHJ. Předpokládané faktory, které spouštějí nebo zvyšují počet TLESR jsou: distenze (roztažení) žaludku, strava zatím je nejasný vztah stravy s vyšším obsahem tuku, čokolády, cibule, lihovin a kávy na spouštění TLESR, anestézie ketaminem, faryngeální stimulace (nejednotné názory). Předpokládané faktory, které snižují počet TLESR jsou: vzpřímená poloha, spánek anestézie barbituráty a halotanem (13, 20)

20 6.1.3 Snížení tonu dolního jícnového svěrače Dolní jícnový svěrač je nejdůležitější složkou antirefluxního mechanismu. Jeho klidový tonus je přibližně 20 mm Hg (2,67 kpa). Při jeho nedostatečné funkci dochází k poklesu klidového tonu na hodnoty pod 5-6 mm Hg (0,67-0,8 kpa). Může se jednat o primární poškození DJS nebo o poruchu jeho regulačních mechanismů (6). Na snížení tonu DJS se podílejí: léky např. anestetika, beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu, dopamin, opiáty, progesteron, prostaglandiny, teofylin, potraviny cibule, česnek, čerstvé pečivo, čokoláda, tuky, pepermint, velké porce jídla a požití jídla před ulehnutím, nápoje alkohol, džusy (převážně citrusové a rajčatové), káva, kouření, obezita, horizontální poloha bez dostatečného zvýšení hlavy, zvedání těžších břemen, předklánění se, stres tento faktor nebyl ještě dostatečně potvrzen (23) Poruchy motility žaludku Poruchy motility žaludku jsou dalším faktorem přispívajícím ke vzniku RCHJ. Jsou to především poruchy vyprazdňování žaludku, nedostatečná funkce pyloru, porucha relaxace žaludečního fundu a redukce frekvence a síly peristaltických kontrakcí žaludku Změněné anatomické poměry Vhodné podmínky pro vznik refluxu vytvářejí anatomické abnormality, např.: hiátová hernie, nedostatečná funkce DJS a krátká intraabdominální část jícnu (16). Vztah mezi hiátovou hernií a refluxní ezofagitidou je stále nejasný. Mnoho osob s hiátovou hernií nemá patologický reflux. Na druhou stranu u refluxní ezofagitidy často nacházíme hiátovou hernii (13). Z anatomického hlediska je zřejmé, že při hiátové hernii je redukována funkce DJS a její delší trvání vede zřejmě k poruše domykavosti DJS. V současnosti se na úlohu hiátové hernie při vzniku refluxní ezofagitidy pohlíží tak, že vak hernie, který vzniká mezi DJS a bránicí, může zachytávat refluxát. Když před peristaltickou vlnou poklesne tlak v jícnu, může vyšší tlak ve vaku hernie vytlačit obsah zpět do jícnu. Poté, co dorazí peristaltická vlna, je obsah

21 přesunut zpět do žaludku a vaku hernie. Výsledkem toho je, že u pacientů s hiátovou hernií nedochází k úplné neutralizaci jícnové kyseliny slinami, protože do jícnu přichází před každým polknutím nový refluxát. U nejtěžších forem refluxní ezofagitidy se vždy vykytuje hiátová hernie. I přes to nelze dávat rovnítko mezi RCHJ a hiátovou hernii (23). 6.2 Protektivní faktory Antirefluxní bariéry Antirefluxní bariéra chrání jícen tím, že omezuje frekvence refluxu (13). Antirefluxní bariéra je první linií ochrany, kdy zpětnému toku žaludečního obsahu je zamezováno kompetencí DJS. Tomu napomáhají snopce bránice. DJS je úzce spojen s některými vlákny hladké svaloviny žaludku. Distální jícen je k bránici ukotven pomocí frenoezofageálních ligament (23) Luminální očista Luminální očista je druhou součástí jícnové obrany proti poškození refluxem a do procesu se zapojí po epizodě refluxu. Je závislá na době kontaktu epitelu s kyselým žaludečním obsahem (13). Faktory, které přispívají k luminální očistě zahrnují: 1. Gravitaci přispívá k očistě jícnu ve vzpřímené poloze. 2. Peristaltiku odstraňuje hlavní část bolusu jednou nebo dvěma kontrakcemi vyvolanými polknutím. 3. Sliny po odstranění bolusu zůstává ph v jícnu kyselé. To pak obsahem bikarbonátů zředí a zneutralizují sliny. Ty zároveň obsahují faktory s hojivým a chemoprotektivním účinkem. 4. Alkalickou sekreci z jícnových slizničních a podslizničních žlázek, pomocí které dochází též k neutralizaci refluxátu. Během spánku dochází k prodlevě v očistě. Není polykání, salivace a nedochází k očistě vlivem gravitace. U nemocných s RCHJ je očista 2-3krát delší než u zdravých jedinců (23)

22 6.2.3 Tkáňová rezistence Tkáňová rezistence je třetí linií ochrany, je o ní zatím známo nejméně. Obranné mechanismy, které jsou pod pojem tkáňová rezistence zahrnované, se dělí na preepiteliální, epiteliální a postepiteliální. Preepiteliální ochrana je tvořena hlenem, vodní vrstvou a bikarbonátovým komplexem. Epiteliální ochranou je hlavně epiteliální integrita. Sliznice jícnu je tvořena těsným epitelem, který je odolný k pohybu iontů v intracelulární i celulární úrovni. Další roli hrají mezibuněčné lipidy, mucin a buněčné membrány. Na intracelulární rovnováhu mají vliv proteiny a bikarbonáty. Postepiteliálním obranným mechanismem je hlavně krevní průtok. Je závislý na luminální aciditě, přivádí ochraňující činitele a odstraňuje toxické činitele. Důležitá je rychlá obnova epitelu při jeho poškození. V žaludku a duodenu probíhá obnova epitelu rychle, do jedné hodiny. V jícnu však trvá obnova déle než 2 a ¼ hodiny (23). 6.3 Helicobacter pylori a refluxní choroba jícnu Helicobacter pylori (Hp) se nevyskytuje v normálním nebo zánětlivě změněném epitelu jícnu, protože zde za normálních okolností není přítomen žaludeční typ epitelu. Prevalence Hp u nemocných s RCHJ se od ostatní populace neodlišuje. Práce zabývající se prevalencí Hp u RCHJ jsou stále kontroverzní (23). Předpokládá se, že zvýšená prevalence RCHJ v posledních letech souvisí s poklesem infekce Hp v průmyslově vyspělých státech. To vede ke spekulacím, že Hp může být prospěšný. Možnou cestou vlivu na RCHJ je potlačení intenzity kyselé sekrece při gastritidě, která vzniká při infekci Hp. Zvyšující se incidence RCHJ a snižující se prevalence Hp ukazuje na to, že tato infekce může působit protektivně proti RCHJ, Barettově jícnu a jícnovému karcinomu. Dále může mít protektivní účinek proti výskytu těžké ezofagitidy, i když způsobuje gastritidu. Opačný názor ukazuje to, že Hp uvolňuje toxiny, kterými se žaludeční šťáva stává agresivnější k jícnové sliznici a dochází tak k poškození antirefluxní funkce DJS při helikobakterové gastritidě (21). Podle jiných studií Hp pravděpodobně v rozvoji gastroezofageálního refluxu nehraje žádnou roli. V roce 2000 na konferenci v Maastrichtu byl vysloven názor, že eradikace Hp

23 nevede u většiny pacientů k RCHJ. Ani již existující RCHJ není eradikační léčbou zhoršována (32, 37). Stejně jako je nejednotný názor na vliv Hp při rozvoji RCHJ, různí se i názory na eradikaci Hp u pacientů s RCHJ. Eradikace se doporučuje při současné vředové chorobě. V ostatních případech se spíše doporučuje neeradikovat (21)

24 7 Klinický obraz Příznaky RCHJ se dělí na jícnové a mimojícnové. Jiné dělení je na symptomy typické (pyróza, říhání, regurgitace, epigastrické bolesti, hypersalivace zvýšené vylučování slin, odynofagie bolest při polykání), atypické (nekardiální bolest na hrudi, kašel, asthma bronchiale, chronická bronchitida, laryngitida, aspirační bronchopneumonie) a alarmující (krvácení, dysfagie obtížné polykání, odynofagie, anemizace, váhový úbytek) (13). Je důležité vědět, že příznaky GER nekorelují se závažností onemocnění, symptomy nemusí být dobrým měřítkem pro jícnové postižení a rovněž těžké postižení jícnu může být zcela bez projevů (22, 23). Tabulka 1: Symptomatologie refluxní choroby jícnu (13) Typické symptomy Atypické symptomy pyróza regurgitace říhání hypersalivace odynofagie dysfagie nekardiální bolest na hrudi kašel asthma bronchiale chronická bronchitida laryngitida aspirační bronchopneumonie 7.1 Symptomatologie jícnová Pyróza (pálení žáhy) je nejčastější manifestací patologického refluxu. Vykytuje se u 73-83% nemocných. Pacienti ji vnímají jako pálení za hrudní kostí, které se pohybuje z epigastria směrem vzhůru do krku. Bolest může být také lokalizována v epigastriu, krku, hrdle a někdy i v zádech. Nejčastěji se vyskytuje po jídle, v horizontální poloze nebo v předklonu. Regurgitace je zpětné vtékání žaludečního obsahu (tekutiny nebo potravy) do jícnu a úst. Vyskytuje se u 66% nemocných s RCHJ (23). Tyto dva hlavní příznaky jsou velmi dobrým předpovědním ukazatelem pro diagnózu RCHJ, mohou se ale překrývat s příznaky dyspepsie, a to může vést k falešné pozitivitě i negativitě diagnózy (31)

25 Dysfagie je pocit uváznutí sousta během jeho cesty z úst do žaludku. Vyskytuje se u 40% pacientů s RCHJ. U nemocných s refluxní ezofagitidou je dyfagie zapříčiněna zúžením jícnového lumen a objevuje se při polykání tuhé stravy. Dysfagie projevující se při polykání tuhé i tekuté stravy ukazuje na projev abnormální peristaltiky při ezofagitidě. Odynofagie je lokalizována za hrudní kostí. Souvislost s polykáním ukazuje na jícnový původ. Může mít různý charakter ostrá, pálivá nebo tlaková. Často se vyskytuje při těžké ulcerózní ezofagitidě, infekčním zánětu nebo polékových změnách. Dlouhotrvající odynofagie je obvyklá u poruch jícnové motility. Dysfagie s odynofagií se obvykle vyskytují u těžkého postižení jícnu a společně s váhovým úbytkem bývají často důsledkem malignit. Záchvatovité slinění se projevuje náhlou tvorbou velkého množství slin (slaných i kyselých) v ústech. Způsobuje ho reflexní stimulace slinných žláz prostřednictvím kyselého refluxu v distálním jícnu. Jedná se vlastně o obranný mechanismus vyvolávající polykání, peristaltiku posunující obsah a zvýšenou očistu sliznice. Globus (pocit cizího tělesa v krku) bez prokázané příčiny může být projevem RCHJ. Objevuje se zejména při polykání suchých soust nebo při potřebě polknutí. Je obvykle považován za psychogenní, ale u některých pacientů může mít i jiný podklad. Říhání je zpravidla vyvoláno usilovným polykáním slin a někdy i vzduchu. U některých nemocných s RCHJ může být jediným příznakem. Nauzea, zvracení a plynatost se jako symptomy RCHJ nevyskytují příliš často (23). Bolest na hrudi je často způsobena srdečním onemocněním. Nekardiální bolest jícnového původu může být vyvolána kyselým refluxem, změnou pohyblivosti jícnu teplotou nebo objemem bolusu nebo studeným obsahem. Nejčastěji diagnostikovanou příčinou bolesti na hrudi je dnes RCHJ (34). Část nemocných je zcela asymptomatická, především osoby ve vyšším věku, u kterých může být snížena kyselost refluxátu i vnímání bolesti. U mnoha starších pacientů bývají projevem onemocnění až komplikace, zejména zúžení vnitřního průsvitu jícnu (22). 7.2 Symptomatologie mimojícnová Podle lokalizace lze mimojícnovou symptomatologii rozdělit na oblast hlavy a krku, oblast dýchacích cest a postižení bloudivého nervu (23). 1. Příznaky postižení v oblasti hlavy a krku se vyskytují u 25% nemocných s RCHJ a zahrnují: a) pocit sucha v krku, který vzniká při zánětu nosohltanu,

J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. sobota, 31. března 12

J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. sobota, 31. března 12 Přínos diagnostiky refluxní choroby k diagnostice chorob v ORL oblasti chronické bolesti v krku, poruchy hlasu,recidivující a protrahovaný kašel-co s tím??? J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. Co je to reflux?

Více

Žáha - Také vás pálí žáha?

Žáha - Také vás pálí žáha? Žáha - Také vás pálí žáha? Vloženo: 29.7.2005 Subjektivní příznak pálení žáhy se vyskytuje poměrně často. Odborně se tomuto pocitu říká pyróza. Odhaduje se, že denně jej pocítí asi 10% dospělých. Během

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX. Příručka pro praxi:

EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX. Příručka pro praxi: ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČSL JEP Příručka pro praxi: EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA Otorinolaryngologická klinika Fakultní

Více

VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Peptický vřed Psychosomatické onemocnění Peptický vřed zasahuje hlubší struktury Vlivem kyselého prostředí vzniká povrchní slizniční

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Refluxní choroba jícnu Petr Brandtl Poliklinika Spořilov Božkovská 2967

Refluxní choroba jícnu Petr Brandtl Poliklinika Spořilov Božkovská 2967 Refluxní choroba jícnu Petr Brandtl Poliklinika Spořilov Božkovská 2967 http://www.cls.cz/seznamdoporucenych-postupu http://www.cgs-cls.cz Refluxní choroba jícnu GORD=GERD GastroEsophageal Reflux Disease

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VŘEDOVÁ CHOROBA ŽALUDKU a DUODENA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Peptický vřed Psychosomatické onemocnění Vlivem kyselého prostředí vzniká povrchní slizniční léze = eroze Peptický vřed zasahuje

Více

DYSFAGIE uvedení do problematiky

DYSFAGIE uvedení do problematiky DYSFAGIE uvedení do problematiky Košťálová M 1, 2 1 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno 2 CEITEC MU, Brno DYSFAGIE uvedení do problematiky Dysfagie (z řeckého: dys s obtížemi, fagein polykat) Afagie

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Název: Činnost dutiny ústní a žaludku

Název: Činnost dutiny ústní a žaludku Název: Činnost dutiny ústní a žaludku Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2.

Více

Otázka: Léčebná výživa při onemocnění dutiny ústní, hltanu a jícnu. Předmět: Výživa a léčebná výživa. Přidal(a): Klara. Mechanické rozmělnění potravy:

Otázka: Léčebná výživa při onemocnění dutiny ústní, hltanu a jícnu. Předmět: Výživa a léčebná výživa. Přidal(a): Klara. Mechanické rozmělnění potravy: Otázka: Léčebná výživa při onemocnění dutiny ústní, hltanu a jícnu Předmět: Výživa a léčebná výživa Přidal(a): Klara Mechanické rozmělnění potravy: Zuby jazyk sliny žlázy hltan jícen žaludek zde se strava

Více

Patofyziologie trávícího systému I

Patofyziologie trávícího systému I 1 Patofyziologie trávícího systému I Ústní dutina a slinné žlázy Jícen Žaludek a duodenum Tenké a tlusté střevo GIT 2 1- jícen 2- orgány peritoneální dutiny 3- žaludek (1.5l) 4- gastroesofageální spojení

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc indikace zvracení bolesti břicha průjmy neprospívání krev ve stolici nejčastější příčiny těchto klinických

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská MORBUS CROHN MUDr. Denisa Pavlovská - definice: - chronický granulomatózní zánět nejasné etilogie s postižením všech vrstev stěny GIT - typické je segmentální postižení - skip leasions - etiopatogeneze:

Více

Vřed žaludku a dvanáctníku

Vřed žaludku a dvanáctníku Vřed žaludku a dvanáctníku Vloženo: 29.7.2005 Vředy žaludku a dvanáctníku se vyskytují asi u 5% naší populace. Vřed vzniká všeobecně tehdy, jestliže dojde k nepoměru mezi faktory chránícími sliznici (hlen

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK

TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_02_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA ŽALUDEK TRÁVICÍ SOUSTAVA - SLINNÉ ŽLÁZY 3 páry příušní, podčelistní, podjazykové větší množství drobných

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Trávicí trubice od jícnu a do po rektum. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Trávicí trubice od jícnu a do po rektum MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Důležité věci, které je dobré znát u částí trávicí trubice Obecný popis a funkce Stavba stěny (obecná stavba trávicí trubice) Syntopie, vztahy

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota

OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA. Autor: Michael Paprota OBTÍŽNĚ LÉČITELNÉ ASTMA Autor: Michael Paprota Astma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Obtížně léčitelné astma (OLA) je takový typ astmatu, u kterého je obtížné nebo až nemožné

Více

Peptická choroba žaludku a duodena. Experimentální ovlivnění sekrece žaludeční šťávy u pokusného zvířete

Peptická choroba žaludku a duodena. Experimentální ovlivnění sekrece žaludeční šťávy u pokusného zvířete Peptická choroba žaludku a duodena Experimentální ovlivnění sekrece žaludeční šťávy u pokusného zvířete Žaludek Funkce žaludku motorická funkce rezervoár, rozmělnění, drcení, vyprazdňování sekrece horní

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Vyšetřovací metody anamnéza - cílená vazba obtíží na jídlo, časově, druhově krvácení - vzhled, množství, vztah ke stolici poruchy pasáže - nadýmání, r

Vyšetřovací metody anamnéza - cílená vazba obtíží na jídlo, časově, druhově krvácení - vzhled, množství, vztah ke stolici poruchy pasáže - nadýmání, r Gastroenterologie I Vyšetřovací metody Onemocnění jícnu Onemocnění žaludku Vyšetřovací metody anamnéza - cílená vazba obtíží na jídlo, časově, druhově krvácení - vzhled, množství, vztah ke stolici poruchy

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Refluxní choroba jícnu (kompilát rozličných zdrojů)

Refluxní choroba jícnu (kompilát rozličných zdrojů) Refluxní choroba jícnu (kompilát rozličných zdrojů) MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Duben 2016 Základní dogmata Žaludeční sliznice kardiálního typu primárně neexistuje vždy se jedná o mucinosní metaplazii

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

SSOS_ZD_3.02 Žaludek. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ZD_3.02 Žaludek. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.02

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

HRDLO ÚSKALÍ DETOXIKACE

HRDLO ÚSKALÍ DETOXIKACE HRDLO ÚSKALÍ DETOXIKACE www.faqs.org MUDr. Josef Jonáš 1 Hlavní problém spočívá ve složitých anatomických poměrech hrdla Při detoxikaci je třeba rozlišit, ve kterém orgánu hrdla probíhá zánět. www.esg.montana.edu

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006

PROSTATA A JEJÍ ZBYTNĚNÍ VGR-2012.01.006 PROSTATA konec potíží s prostatou VGR-2012.01.006 Máte problémy při močení? konec potíží s prostatou Musíte během noci častěji vstávat a jít na záchod? Přidávají se další problémy i během dne - častější

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Léčba akutního astmatu

Léčba akutního astmatu Léčba akutního astmatu Akutní astma Exacerbace astmatu (astmatický záchvat, akutní astma) jsou epizody progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů či tíže na hrudníku, nebo některé kombinace těchto

Více

Barrettův jícen - kancerogeneze

Barrettův jícen - kancerogeneze Barrettův jícen - kancerogeneze Autor: Janíková K., Nováková R., Školitel: Gregar J., MUDr., Ph.D., 2. interní klinika FN a LF UP Olomouc Úvod Barrettův jícen (BJ) je onemocnění jícnu, které je prekancerózou.

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kasuistika č. 19: Palpitace z důvodu AV nodální re- entry tachykardie 1. Popis případu a anamnéza: 39 letá žena přivezena na příjmovou ambulanci interních klinik manželem pro palpitace spojené s presynkopálním

Více

Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP

Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP (achazie, GER, ulcus, malasimilace průjem, CF, m.crohn, UC; obstipace, m.hirshprunng, CRC, portální hyperteze, selhání jater) Helena Smítková Achalazie

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Viscerální vzorec v PS Vzniká na podkladě změny aferentace ( nocicepce) z vnitřních

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

APKIN Veronika Kulyková Duben 2016

APKIN Veronika Kulyková Duben 2016 APKIN Veronika Kulyková Duben 2016 ATEROSKLERÓZA Ateroskleróza = dlouhodobě probíhající onemocnění cévní stěny, jejíţ struktura je narušována tvorbou plátů (ateromů). Hlavní příčina KVO. Etiopatogeneze

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech Soustava trávicí zajišťuje příjem potravy trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy odstraňování nestravitelných zbytků

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více