REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU"

Transkript

1 Masarykova univerzita Lékařská fakulta REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Anna Klimová Autor: Kateřina Čabajová obor výživa člověka Brno, květen 2007

2 Jméno a příjmení autora: Kateřina Čabajová Název bakalářské práce: Refluxní choroba jícnu Pracoviště: Ústav preventivního lékařství, lékařská fakulta Masarykovy univerzity Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Anna Klimová Rok obhajoby bakalářské práce: 2007 Anotace: V této bakalářské práci se zabývám refluxní chorobou jícnu - příčinami vzniku, projevy a terapií onemocnění. V první kapitole popisuji anatomii a fyziologii jícnu, dále definuji základní pojmy, zabývám se historií nemoci a její epidemiologií. V další části rozebírám etiologické faktory podílející se na vzniku onemocnění. Následně popisuji některé fyziologické a patofyziologické stavy, u kterých se objevuje zvýšený výskyt refluxu, symptomatologii jícnovou i mimojícnovou a komplikace onemocnění. V samostatných kapitolách se věnuji diagnostickým metodám a odlišení refluxní choroby jícnu od onemocnění, která se projevují stejnými příznaky. Na závěr rozebírám terapeutické možnosti řešení nemoci, které zahrnují režimová opatření, medikamentózní léčbu a léčbu chirurgickou a endoskopickou. Klíčová slova: refluxní choroba jícnu jícen reflux pyróza ezofagitida Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům a byla citována dle platných norem.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Refluxní choroba jícnu vypracovala samostatně pod vedením MUDr. Anny Klimové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne...

4 Poděkování Ráda bych tímto poděkovala MUDr. Anně Klimové za cenné připomínky, ochotu a trpělivost při odborném vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat MVDr. Halině Matějové za poskytnuté studijní materiály.

5 Použité zkratky DJS dolní jícnový svěrač GER gastroezofageální reflux GES gastroezofageální spojení HCl kyselina chlorovodíková HJS horní jícnový svěrač Hp Helicobacter pylori ICHS ischemická choroba srdeční m. musculus n. nervus RCHJ refluxní choroba jícnu TLESR přechodná relaxace dolního jícnového svěrače (Transient Lower Esophageal Sphincter Relaxation)

6 Obsah 1 ÚVOD JÍCEN ANATOMIE JÍCNU FYZIOLOGIE JÍCNU Polykání UZÁVĚROVÝ MECHANISMUS GASTROEZOFAGEÁLNÍHO SPOJENÍ (KARDIE) DOLNÍ JÍCNOVÝ SVĚRAČ DEFINICE GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUX REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU REFLUXNÍ EZOFAGITIDA Endoskopická klasifikace Mikroskopická klasifikace HISTORIE ONEMOCNĚNÍ EPIDEMIOLOGIE ETIOLOGIE AGRESIVNÍ FAKTORY Refluxát Přechodná relaxace dolního jícnového svěrače Snížení tonu dolního jícnového svěrače Poruchy motility žaludku Změněné anatomické poměry PROTEKTIVNÍ FAKTORY Antirefluxní bariéry Luminální očista Tkáňová rezistence HELICOBACTER PYLORI A REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU KLINICKÝ OBRAZ SYMPTOMATOLOGIE JÍCNOVÁ SYMPTOMATOLOGIE MIMOJÍCNOVÁ STAVY SPOJENÉ S REFLUXEM DĚTSTVÍ TĚHOTENSTVÍ ASTHMA BRONCHIALE DIABETES MELLITUS KOMPLIKACE KRVÁCENÍ STENÓZY ULCERACE BARETTŮV JÍCEN...31

7 10 DIAGNOSTIKA ANAMNÉZA ENDOSKOPIE HISTOLOGIE RADIODIAGNOSTIKA PH-METRIE SCINTIGRAFIE PERFÚZNÍ TEST MANOMETRIE TERAPEUTICKÝ TEST ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA TERAPIE REŽIMOVÁ OPATŘENÍ Úprava stravovacích zvyklostí Posturální terapie Dietní opatření Úprava životního stylu MEDIKAMENTÓZNÍ LÉČBA Antacida Slizniční protektiva Prokinetika Antagonisté H 2 receptorů Inhibitory protonové pumpy CHIRURGICKÁ LÉČBA ENDOSKOPICKÁ LÉČBA ZÁVĚR...42 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...43

8 1 Úvod Refluxní choroba jícnu je v současnosti jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění trávicího traktu. Je způsobena patologickým návratem (refluxem) kyselého žaludečního obsahu do jícnu. I když název choroby laikovi mnoho nenapoví, pokud vyslovíme její nejčastější příznak pálení žáhy zná tento nepříjemný pocit mnoho z nás. Občasné pálení žáhy ještě nemusí znamenat projev onemocnění, většina dospělých lidí se s ním už někdy setkala, zejména po přejezení. Reflux sám o sobě je fyziologický proces, který se vyskytuje několikrát denně, zejména ve spánku a zdravý člověk ho ani nepostřehne. Působí proti němu účinné obranné mechanismy a až při jejich selhání vznikne onemocnění. Často se reflux, doprovázený pálením žáhy, vyskytuje u těhotných žen v důsledku zvýšeného nitrobřišního tlaku a také u kojenců, u kterých ale většinou nepůsobí potíže a do konce prvního roku sám vymizí. Toto téma jsem si vybrala proto, že mě zajímalo, jak úpravou stravovacích zvyklostí ovlivnit pálení žáhy, s jehož výskytem jsem se setkala ve svém okolí

9 2 Jícen 2.1 Anatomie jícnu Jícen (oesophagus) je 23 až 28 cm dlouhá trubice spojující hltan se žaludkem. Na hltan navazuje ve výši 6. krčního obratle a probíhá podél páteře směrem dolů. Přes apertura thoracis superior vstupuje do hrudníku, skrze hiatus oesophageus proniká bránicí do dutiny břišní a ústí vlevo od hrudního obratle do žaludku. Toto místo se označuje jako česlo (cardia). Od předních zubů je začátek jícnu vzdálen asi 15 cm, česlo asi 40 cm. Průměr jícnu je přibližně 1,5 cm, při polykání se však jícen rozšiřuje až na dvojnásobek této hodnoty (3). Podle průběhu rozdělujeme jícen na tři úseky. Krční oddíl (pars cervicalis), délky 5-6 cm, sahající k 1. hrudnímu obratli. Hrudní oddíl (pars thoracica) je dlouhý asi cm, probíhá dutinou hrudní a sahá k jícnovému hiátu. Břišní oddíl (pars abdominalis) je nejkratší (2 až 3 cm) a probíhá pod bránicí ke kardii. Mezi hltanem a jícnem je funkční horní jícnový svěrač (HJS), anatomicky tvořený m. cricopharyngeus a m. constrictor pharyngis inferior. Dolní jícnový svěrač (DJS) není anatomicky přesně definován. Tvoří ho svalovina dolní části jícnu a od okolí se odlišuje zvýšeným napětím svaloviny (5). Obrázek 1: Anatomie jícnu (10) - 9 -

10 Stěna jícnu je silná 3 až 4 mm a má 3 typické vrstvy: 1. Sliznice je růžová a krytá mnohovrstevným dlaždicovým epitelem. Zřetelný je přechod epitelu jícnu proti cylindrickému jednovrstevnému epitelu žaludku v oblasti kardie gastroezofageální junkce. Tento přechod je zřetelný i barevně světle růžová sliznice jícnu přechází do oranžově červené sliznice žaludku. Sliznice je poskládána v četné vysoké podélné řasy, které se při polykání sousta vyhlazují. Obsahuje zřetelnou svalovou vrstvu (lamina muscularis mucosae). V podslizničním vazivu je velký počet drobných mucinosních žláz (glandulae oesophageae). Je zde rovněž zřetelná nervová pleteň (plexus submucosus). 2. Svalovina je v povrchové vrstvě uspořádána longitudinálně, vnitřní vrstva má cirkulární průběh. Mezi svalovými vrstvami je nervový plexus myentericus. V horní třetině jícnu je svalovina příčně pruhovaná, dolní třetina je tvořena hladkou svalovinou. V prostřední části přechází příčně pruhovaná svalovina postupně ve svalovinu hladkou. 3. Povrchová vrstva je v krční a hrudní části tvořena vazivovou fascií (adventitia), která spojuje jícen s okolními strukturami mediastina. Břišní část jícnu je kryta pobřišnicí (serosou) (3). 2.2 Fyziologie jícnu Hlavní funkcí jícnu je transport potravy z hltanu do žaludku, tj. polykání. Dále musí jícen znemožňovat vstup nadměrného množství vzduchu do trávicí trubice, bránit refluxu žaludečního obsahu do jícnu a v případě potřeby naopak umožňovat zvracení nežádoucího žaludečního obsahu Polykání Polykání je souhrn reflexních mechanismů, které jsou spouštěny aferentními impulsy v n.trigeminus, n.glossopharyngeus a n.vagus. Impulsy jsou zpracovány v jádrech tractus solitarius a nucleus ambiguus. Eferentní vlákna vedou do svaloviny jazyka a hltanu cestou n.trigeminus, n.facialis a n.hypoglossus. Polykání trvá asi 10 sekund a skládá se ze tří na sebe navazujících fází: ústní, hltanová a jícnová. Polykání je zahájeno nahromaděním obsahu dutiny ústní na jazyku a jeho posunutím do hltanu. Toto posunutí spustí ve svalech hltanu vlnu kontrakce, neovlivnitelnou vůlí, která posune sousto do jícnu. Součástí reflexní odpovědi je také útlum dýchání a uzávěr záklopky

11 hrtanové (glottis). V okamžiku polknutí, poté co došlo ke kontrakci hltanu, ochabne horní svěrač jícnu asi na polovinu vteřiny a v tomto okamžiku se na jícnu rozběhne primární peristaltická vlna rychlostí asi 2-4 mm/s. Asi za 2 až 8 vteřin dojde k dolnímu svěrači, který se na 5-10 vteřin rovněž uvolňuje. Relaxace je ukončena kontrakcí, která trvá asi desetinu vteřiny a pak obnovuje bazální tonus v terminálním jícnu. U člověka ve vzpřímené poloze padají obvykle tekutiny a polotekuté pokrmy díky gravitaci do dolního jícnu ještě před peristaltickou vlnou. Kromě primární peristaltické vlny vzniká roztažením jícnu potravou nebo regurgitující tekutinou sekundární peristaltická vlna. Obě mají, kromě posunu potravy, vliv i na očistu jícnu. Během polykání se horní svěrač periodicky uzavírá, aby nepronikl do jícnu nadbytečný vzduch (5, 8). 2.3 Uzávěrový mechanismus gastroezofageálního spojení (kardie) Gastroezofageální spojení (GES) funguje jako ventil, který umožňuje volný transport potravy do žaludku a na druhé straně chrání jícen před škodlivým vlivem gastroezofageálního refluxu, aniž by však bránil zvracení či odříhnutí. Vymezení tohoto pojmu není jednoznačně definováno. V roce 1961 definoval Hayward kardii: orálně ji ohraničuje úpon frenoezofageální membrány a aborálně řasa peritonea přecházející z bránice na žaludek. Vedle výrazu kardie se můžeme setkat s pojmenováním terminální jícen, gastroezofageální junkce, spojení, úsek či přechod. Normální funkci GES, tj. jeho domykavost či kompetenci, zajišťuje antirefluxní mechanismus. Prolínají se v něm prvky anatomické i funkční a jeho nejdůležitější součástí je dolní jícnový svěrač (5). 2.4 Dolní jícnový svěrač Dolní jícnový svěrač (DJS) se nachází v oblasti terminálního jícnu, je definován jako funkční jednotka, která postrádá charakteristiky anatomického svěrače. Na rozdíl od ostatní části jícnu má svalovina DJS aktivní tonus, který povolí při polykání a zabraňuje v období mezi jídly refluxu žaludečního obsahu do jícnu. Klidový tonus DJS je mm Hg (1,33-3,33 kpa). Během relaxace klesá reziduální tlak na méně než 25% tlaku klidového. Klidový tonus je nejnižší po jídle, nejvyšší je v noci. DJS je tvořen třemi součástmi. Hladká svalovina jícnu je nejzřetelnější v místě spojení jícnu se žaludkem (vnitřní svěrač). V tomto místě obcházejí jícen vlákna bránice (zevní svěrač). Mimo to šikmá nebo závěsná vlákna žaludeční stěny vytvářejí základnu, která

12 napomáhá uzavření spojení mezi jícnem a žaludkem a zabraňuje regurgitaci při vzestupu intragastrického tlaku. Tonus DJS je řízen nervově. Uvolněním acetylcholinu z vagových zakončení dojde ke kontrakci vnitřního svěrače a uvolněním oxidu dusnatého (NO) a vazoaktivního intestinálního peptidu (VIP) z interneuronů inervovaných jinými vagovými vlákny dojde k relaxaci. Kontrakce bránice je koordinována s dýcháním a kontrakcemi hrudních a břišních svalů. Tak fungují zevní a vnitřní svěrač společně a umožňují postupný přísun potravy do žaludku a současně zabraňují refluxu žaludečního obsahu zpět do jícnu (5, 8)

13 3 Definice 3.1 Gastroezofageální reflux Gastroezofageální reflux (GER) je zpětný tok žaludečního obsahu ze žaludku do jícnu. Tento stav je považován za normální fyziologický proces, který se vyskytuje několikrát denně bez klinických následků. V případě, že je GER patologický, dochází k poškození jícnu, hltanu, hrtanu a respiračního traktu. Patologický GER způsobuje refluxní chorobu jícnu (17, 21, 23, 28). Patologickým je GER tehdy, vyvolá-li svým působením soustavnou symptomatologii. Je zjistitelný ph-metrickým vyšetřením, kdy za patologický kyselý reflux považujeme ph pod 4 a alkalický s ph nad 7, alespoň v 50 epizodách za 24 hodin, nebo trvá-li déle než 1 hodinu za 24 hodin. Významným faktorem pro posuzování pacientů s patologickým GER v klinické praxi je čas, kdy je ph nižší než 4. Důležitý je však i počet epizod delších než 5 minut (13). 3.2 Refluxní choroba jícnu Refluxní choroba jícnu (RCHJ) je onemocnění způsobené patologickým gastroezofageálním refluxem bez ohledu na přítomnost nebo nepřítomnost refluxní ezofagitidy (zánět jícnu) (16, 19, 21, 23, 28). V současnosti je RCHJ nejčastěji definována jako přítomnost symptomů či lézí, které lze přičíst refluxu žaludečního obsahu do jícnu. (17) RCHJ je obvykle důsledkem poruchy hybnosti (motility) jícnu, kdy klíčovou roli hraje dysfunkce dolního jícnového svěrače, která dovolí prodloužený kontakt kyselého žaludečního obsahu s jícnovou sliznicí. Často je způsobena i zvýšeným vylučováním kyseliny solné v žaludku (1, 14, 17, 18). 3.3 Refluxní ezofagitida Refluxní ezofagitida je nejčastějším následkem a projevem RCHJ. Je důsledkem dlouhodobého styku žaludečního a duodenálního obsahu s jícnovým epitelem a je obvykle ohlašována přítomností symptomů, z nichž nejčastější je pyróza (pálení žáhy) (17, 18, 23, 28). Agresivně na sliznici jícnu působí nejen kyselina solná, ale i trávicí enzymy, které vznikají v žaludku a slinivce břišní, a žluč. Sliznice jícnu je vůči těmto faktorům málo odolná

14 Refluxní ezofagitida může vzniknout i působením zásaditého obsahu, který se může dostávat do jícnu při nedostatku žaludeční kyseliny u chronického zánětu sliznice nebo po operaci, kdy je odstraněna ta část žaludku, která je za tvorbu kyseliny zodpovědná (22). Refluxní ezofagitida může být makroskopicky zjevná (při endoskopickém vyšetření) nebo prokazatelná histologicky (tzv. mikroskopická ezofagitida) (28) Endoskopická klasifikace Endoskopická klasifikace refluxní ezofagitidy popisuje změny nad gastroezofageální junkcí. Obvykle je užívána klasifikace Savary-Millerova (z roku 1978): Stupeň 1: erytematózní endoskopický nález je normální, sliznice je difúzně nebo skvrnitě zarudlá, má zvětšené řasy nebo afty. Stupeň 2: lineární rudé okrsky splývají v pruhy, mezi nimi je sliznice normální. Stupeň 3: cirkumferentní změny sliznice zaujímají celý obvod terminálního jícnu. Stupeň 4: stenózující následkem jizvení vznikla rigidita (ztuhlost) a stenóza jícnu (6, 19). V současnosti se stále častěji používá klasifikace Los Angeleská (z roku 1997): Stupeň A: jedna nebo více slizničních erozí, přičemž ani jedna není větší než 5 mm. Stupeň B: eroze jsou větší než 5 mm, ale jsou izolovány slizničními řasami. Stupeň C: eroze spojují dvě nebo více slizničních řas, ale nejsou po celém obvodu jícnu. Stupeň D: jedna nebo více erozí jsou po celém obvodu jícnu (16, 19). Další používané endoskopické klasifikace jsou Nová klasifikace Savary-Millerova, Savary Monnierova a Berstadova (23) Mikroskopická klasifikace Mikroskopická (histologická) klasifikace vychází z hodnocení intenzity zánětlivého procesu (reaktivní změny epitelu sliznice, zánětlivé infiltrace, cévní změny v papilách, nález slizničních defektů), rozlišuje čtyři stupně. Ezofagitida I. stupně mírná: přítomnost reaktivních změn epitelu a zánětlivých buněk (větší než hraniční počet lymfocytů, ojediněle neutrofilní nebo eozinofilní granulocyty). Ezofagitida II. stupně střední: přítomnost reaktivních změn epitelu a větší množství zánětlivých buněk (četnější lymfocyty, neutrofily, případně i eozinofily)

15 Ezofagitida III. stupně těžká: přítomnost reaktivních změn epitelu a masivní infiltrace lymfocyty a neutrofilními granulocyty, popřípadě s příměsí eozinofilních granulocytů. Ezofagitida IV. stupně erozivní (ulcerózní): přítomnost slizničního defektu (morfologický nález fibrinu s granulocyty a tkáňovým detritem a/nebo nespecifické granulační tkáně vyskytující se na spodině ulcerace). Z endoskopické biopsie není většinou možné zjistit hloubku defektu, proto se popisuje jako ulcerace, ať jde o erozi (slizniční defekt), nebo vřed (defekt zasahující do submukózy). V okolní sliznici mohou být zánětlivé změny různé intenzity, které nejsou pro zařazení do této skupiny rozhodující (28)

16 4 Historie onemocnění Přítomnosti kyselin v žaludku se jako první věnoval Paracelsus v 16. století. Považoval je za nezbytné pro trávení, jejich původ však předpokládal ve stravě. Roku 1823 William Prout určil, že sekrece probíhá v žaludeční sliznici a popsal kyselinu chlorovodíkovou. Až ve 20. století byla hypersekrece HCl označena jako významný faktor při vzniku vředové choroby. Patologický gastroezofageální reflux byl oproti vředové chorobě do 20. století takřka neznámým onemocněním (13). V roce 1928 popsal Jackson peptický vřed v jícnu. Winkelstein v roce 1935 popsal peptickou ezofagitidu, u které předpokládal její vznik působením volné kyseliny solné v žaludeční šťávě na sliznici jícnu. Termín refluxní ezofagitida byl zaveden Allisonem v roce Cross a Wagenstein objevili v roce 1957 roli žluče a pankreatického sekretu na vznik jícnových erozí. Termín refluxní nemoc jícnu pochází od Rossetiho, který jej zavedl roku 1966 (23). Roku 1972 byly objeveny H 2 receptory v parietální buňce a první antagonista burimamid. Rok poté byla objevena protonová pumpa a roku 1974 vyvinut její první inhibitor timoprazol. V roce 1979 byla syntetizována nejvýznamnější látka této skupiny omeprazol. Od roku 1980 jsou při léčbě GERD používána prokinetika. Omeprazol byl předán ke klinickému užívání v roce 1988 (13, 23)

17 5 Epidemiologie Refluxní choroba jícnu je v současnosti jedno z nejčastěji se vyskytujících onemocnění trávicího traktu. Vyskytuje se ve všech věkových skupinách a její prevalence stoupá s věkem, exponenciálně roste po 40. roku života. Zároveň s věkem přibývá závažnějších projevů nemoci. Výskyt RCHJ není vázán na pohlaví, je stejně častý u mužů i u žen, je ale vázán na moderní styl života (7, 19, 25, 29). Epidemiologické studie ukazují, že symptomy typické pro RCHJ se vyskytují ve vyspělých státech u 10-48% dospělého obyvatelstva. U 40% dospělé populace Spojených států amerických se symptomy GER, zejména pyróza, vyskytnou někdy během života, 7-10% má příznaky denně (7, 23). Prevalence v České republice není přesně známá, ve Spojených státech je odhadována na 25-35% a v Evropě na 5-27% (17). Stoupá také incidence RCHJ. Nárůst souvisí i se zvýšeným užitím endoskopie a zlepšením diagnostiky (24). V šedesátých letech byla incidence přibližně 10/ obyvatel, do roku 2000 narostla na 150/ obyvatel (33). Často se RCHJ vyskytuje u asthma bronchiale. Na přelomu 90. let byla zjištěna RCHJ u 50-63% dětských a u 60-80% dospělých astmatiků (26). Roční mortalita v souvislosti s RCHJ je odhadována na 0,1-1/ (16)

18 6 Etiologie Etiopatogeneze RCHJ je multifaktoriální. Podílí se na ní faktory agresivní, které mohou být vnitřní (HCl, pepsin, soli žlučových kyselin, pankreatické šťávy, hiátová hernie, dysmotilita žaludku ) nebo zevní (kouření, alkohol, černá káva, čokoláda, tučná a objemná jídla, stres ). Proti nim působí jícnové obranné mechanismy antirefluxní bariéry, luminální očista a epiteliální rezistence (13). Obrázek 2: Patogenetické faktory vzniku refluxního onemocnění (10) RCHJ vznikne, jestliže dojde k nepoměru mezi agresivními faktory a obrannými mechanismy v jícnu. RCHJ je spíše způsobena poruchou jícnové motility než zvýšenou kyselou sekrecí. Klíčovou roli hraje dysfunkce DJS, která umožní prodloužený kontakt kyselého žaludečního obsahu s jícnovou sliznicí (18). 6.1 Agresivní faktory Refluxát Nejvýznamnější součástí refluxátu (tekutina vracející se ze žaludku do jícnu) je HCl, dále pak pepsin, soli žlučových kyselin a pankreatické enzymy. Klíčovým momentem vzniku RCHJ je doba působení refluxátu na jícnovou sliznici. Roli v etiopatogenezi hraje nejen reflux

19 ezofageální, ale zřejmě i doudoenogastro-ezofageální. Jeho role však zatím není zcela jasná. Příčinou slizničního poškození může být společné působení kyseliny a žluče (23). U většiny postižených refluxní ezofagitidou se objevuje reflux kyselý. Uplatňuje se zde škodlivost vodíkových iontů. U nemocných s alkalickým nebo neutrálním prostředím v žaludku jsou dominantním agens nekonjugované žlučové soli a pankreatické enzymy. Vyšší výskyt alkalického refluxu je prokázán u pacientů s Barettovým jícnem (kapitola 9, str. 31). Alkalický reflux může být tedy vnímán jako potencionálně maligní (13). Působí-li na sliznici jícnu HCl a pepsin, hovoříme o peptické ezofagitidě. Důsledkem duodenogastro-ezofageálního refluxu je ezofagitida alkalická, která se často objevuje po chirurgických výkonech na žaludku (6) Přechodná relaxace dolního jícnového svěrače Přechodná relaxace dolního jícnového svěrače (TLESR, z anglické literatury: Transient Lower Esophageal Sphincter Relaxation) je ve spojitosti s RCHJ chápána jako aktivní etiopatogenetický činitel. TLESR jsou období relaxací, které trvají sekund a jsou zprostředkovány mozkovým kmenem. Jejich frekvenci zvyšuje strava bohatá na tuk. Patologické TLESR jsou charakterizovány tím, že jsou nezávislé na polykání, mají delší trvání a jsou spojeny s kyselým refluxem. TLESR se vyskytuje i za fyziologických podmínek, kdy umožňuje odchod plynu ze žaludku při říhání. Za patologických podmínek je však zodpovědný za dvě třetiny refluxních epizod u pacientů s RCHJ. Předpokládané faktory, které spouštějí nebo zvyšují počet TLESR jsou: distenze (roztažení) žaludku, strava zatím je nejasný vztah stravy s vyšším obsahem tuku, čokolády, cibule, lihovin a kávy na spouštění TLESR, anestézie ketaminem, faryngeální stimulace (nejednotné názory). Předpokládané faktory, které snižují počet TLESR jsou: vzpřímená poloha, spánek anestézie barbituráty a halotanem (13, 20)

20 6.1.3 Snížení tonu dolního jícnového svěrače Dolní jícnový svěrač je nejdůležitější složkou antirefluxního mechanismu. Jeho klidový tonus je přibližně 20 mm Hg (2,67 kpa). Při jeho nedostatečné funkci dochází k poklesu klidového tonu na hodnoty pod 5-6 mm Hg (0,67-0,8 kpa). Může se jednat o primární poškození DJS nebo o poruchu jeho regulačních mechanismů (6). Na snížení tonu DJS se podílejí: léky např. anestetika, beta-blokátory, blokátory kalciového kanálu, dopamin, opiáty, progesteron, prostaglandiny, teofylin, potraviny cibule, česnek, čerstvé pečivo, čokoláda, tuky, pepermint, velké porce jídla a požití jídla před ulehnutím, nápoje alkohol, džusy (převážně citrusové a rajčatové), káva, kouření, obezita, horizontální poloha bez dostatečného zvýšení hlavy, zvedání těžších břemen, předklánění se, stres tento faktor nebyl ještě dostatečně potvrzen (23) Poruchy motility žaludku Poruchy motility žaludku jsou dalším faktorem přispívajícím ke vzniku RCHJ. Jsou to především poruchy vyprazdňování žaludku, nedostatečná funkce pyloru, porucha relaxace žaludečního fundu a redukce frekvence a síly peristaltických kontrakcí žaludku Změněné anatomické poměry Vhodné podmínky pro vznik refluxu vytvářejí anatomické abnormality, např.: hiátová hernie, nedostatečná funkce DJS a krátká intraabdominální část jícnu (16). Vztah mezi hiátovou hernií a refluxní ezofagitidou je stále nejasný. Mnoho osob s hiátovou hernií nemá patologický reflux. Na druhou stranu u refluxní ezofagitidy často nacházíme hiátovou hernii (13). Z anatomického hlediska je zřejmé, že při hiátové hernii je redukována funkce DJS a její delší trvání vede zřejmě k poruše domykavosti DJS. V současnosti se na úlohu hiátové hernie při vzniku refluxní ezofagitidy pohlíží tak, že vak hernie, který vzniká mezi DJS a bránicí, může zachytávat refluxát. Když před peristaltickou vlnou poklesne tlak v jícnu, může vyšší tlak ve vaku hernie vytlačit obsah zpět do jícnu. Poté, co dorazí peristaltická vlna, je obsah

21 přesunut zpět do žaludku a vaku hernie. Výsledkem toho je, že u pacientů s hiátovou hernií nedochází k úplné neutralizaci jícnové kyseliny slinami, protože do jícnu přichází před každým polknutím nový refluxát. U nejtěžších forem refluxní ezofagitidy se vždy vykytuje hiátová hernie. I přes to nelze dávat rovnítko mezi RCHJ a hiátovou hernii (23). 6.2 Protektivní faktory Antirefluxní bariéry Antirefluxní bariéra chrání jícen tím, že omezuje frekvence refluxu (13). Antirefluxní bariéra je první linií ochrany, kdy zpětnému toku žaludečního obsahu je zamezováno kompetencí DJS. Tomu napomáhají snopce bránice. DJS je úzce spojen s některými vlákny hladké svaloviny žaludku. Distální jícen je k bránici ukotven pomocí frenoezofageálních ligament (23) Luminální očista Luminální očista je druhou součástí jícnové obrany proti poškození refluxem a do procesu se zapojí po epizodě refluxu. Je závislá na době kontaktu epitelu s kyselým žaludečním obsahem (13). Faktory, které přispívají k luminální očistě zahrnují: 1. Gravitaci přispívá k očistě jícnu ve vzpřímené poloze. 2. Peristaltiku odstraňuje hlavní část bolusu jednou nebo dvěma kontrakcemi vyvolanými polknutím. 3. Sliny po odstranění bolusu zůstává ph v jícnu kyselé. To pak obsahem bikarbonátů zředí a zneutralizují sliny. Ty zároveň obsahují faktory s hojivým a chemoprotektivním účinkem. 4. Alkalickou sekreci z jícnových slizničních a podslizničních žlázek, pomocí které dochází též k neutralizaci refluxátu. Během spánku dochází k prodlevě v očistě. Není polykání, salivace a nedochází k očistě vlivem gravitace. U nemocných s RCHJ je očista 2-3krát delší než u zdravých jedinců (23)

22 6.2.3 Tkáňová rezistence Tkáňová rezistence je třetí linií ochrany, je o ní zatím známo nejméně. Obranné mechanismy, které jsou pod pojem tkáňová rezistence zahrnované, se dělí na preepiteliální, epiteliální a postepiteliální. Preepiteliální ochrana je tvořena hlenem, vodní vrstvou a bikarbonátovým komplexem. Epiteliální ochranou je hlavně epiteliální integrita. Sliznice jícnu je tvořena těsným epitelem, který je odolný k pohybu iontů v intracelulární i celulární úrovni. Další roli hrají mezibuněčné lipidy, mucin a buněčné membrány. Na intracelulární rovnováhu mají vliv proteiny a bikarbonáty. Postepiteliálním obranným mechanismem je hlavně krevní průtok. Je závislý na luminální aciditě, přivádí ochraňující činitele a odstraňuje toxické činitele. Důležitá je rychlá obnova epitelu při jeho poškození. V žaludku a duodenu probíhá obnova epitelu rychle, do jedné hodiny. V jícnu však trvá obnova déle než 2 a ¼ hodiny (23). 6.3 Helicobacter pylori a refluxní choroba jícnu Helicobacter pylori (Hp) se nevyskytuje v normálním nebo zánětlivě změněném epitelu jícnu, protože zde za normálních okolností není přítomen žaludeční typ epitelu. Prevalence Hp u nemocných s RCHJ se od ostatní populace neodlišuje. Práce zabývající se prevalencí Hp u RCHJ jsou stále kontroverzní (23). Předpokládá se, že zvýšená prevalence RCHJ v posledních letech souvisí s poklesem infekce Hp v průmyslově vyspělých státech. To vede ke spekulacím, že Hp může být prospěšný. Možnou cestou vlivu na RCHJ je potlačení intenzity kyselé sekrece při gastritidě, která vzniká při infekci Hp. Zvyšující se incidence RCHJ a snižující se prevalence Hp ukazuje na to, že tato infekce může působit protektivně proti RCHJ, Barettově jícnu a jícnovému karcinomu. Dále může mít protektivní účinek proti výskytu těžké ezofagitidy, i když způsobuje gastritidu. Opačný názor ukazuje to, že Hp uvolňuje toxiny, kterými se žaludeční šťáva stává agresivnější k jícnové sliznici a dochází tak k poškození antirefluxní funkce DJS při helikobakterové gastritidě (21). Podle jiných studií Hp pravděpodobně v rozvoji gastroezofageálního refluxu nehraje žádnou roli. V roce 2000 na konferenci v Maastrichtu byl vysloven názor, že eradikace Hp

23 nevede u většiny pacientů k RCHJ. Ani již existující RCHJ není eradikační léčbou zhoršována (32, 37). Stejně jako je nejednotný názor na vliv Hp při rozvoji RCHJ, různí se i názory na eradikaci Hp u pacientů s RCHJ. Eradikace se doporučuje při současné vředové chorobě. V ostatních případech se spíše doporučuje neeradikovat (21)

24 7 Klinický obraz Příznaky RCHJ se dělí na jícnové a mimojícnové. Jiné dělení je na symptomy typické (pyróza, říhání, regurgitace, epigastrické bolesti, hypersalivace zvýšené vylučování slin, odynofagie bolest při polykání), atypické (nekardiální bolest na hrudi, kašel, asthma bronchiale, chronická bronchitida, laryngitida, aspirační bronchopneumonie) a alarmující (krvácení, dysfagie obtížné polykání, odynofagie, anemizace, váhový úbytek) (13). Je důležité vědět, že příznaky GER nekorelují se závažností onemocnění, symptomy nemusí být dobrým měřítkem pro jícnové postižení a rovněž těžké postižení jícnu může být zcela bez projevů (22, 23). Tabulka 1: Symptomatologie refluxní choroby jícnu (13) Typické symptomy Atypické symptomy pyróza regurgitace říhání hypersalivace odynofagie dysfagie nekardiální bolest na hrudi kašel asthma bronchiale chronická bronchitida laryngitida aspirační bronchopneumonie 7.1 Symptomatologie jícnová Pyróza (pálení žáhy) je nejčastější manifestací patologického refluxu. Vykytuje se u 73-83% nemocných. Pacienti ji vnímají jako pálení za hrudní kostí, které se pohybuje z epigastria směrem vzhůru do krku. Bolest může být také lokalizována v epigastriu, krku, hrdle a někdy i v zádech. Nejčastěji se vyskytuje po jídle, v horizontální poloze nebo v předklonu. Regurgitace je zpětné vtékání žaludečního obsahu (tekutiny nebo potravy) do jícnu a úst. Vyskytuje se u 66% nemocných s RCHJ (23). Tyto dva hlavní příznaky jsou velmi dobrým předpovědním ukazatelem pro diagnózu RCHJ, mohou se ale překrývat s příznaky dyspepsie, a to může vést k falešné pozitivitě i negativitě diagnózy (31)

25 Dysfagie je pocit uváznutí sousta během jeho cesty z úst do žaludku. Vyskytuje se u 40% pacientů s RCHJ. U nemocných s refluxní ezofagitidou je dyfagie zapříčiněna zúžením jícnového lumen a objevuje se při polykání tuhé stravy. Dysfagie projevující se při polykání tuhé i tekuté stravy ukazuje na projev abnormální peristaltiky při ezofagitidě. Odynofagie je lokalizována za hrudní kostí. Souvislost s polykáním ukazuje na jícnový původ. Může mít různý charakter ostrá, pálivá nebo tlaková. Často se vyskytuje při těžké ulcerózní ezofagitidě, infekčním zánětu nebo polékových změnách. Dlouhotrvající odynofagie je obvyklá u poruch jícnové motility. Dysfagie s odynofagií se obvykle vyskytují u těžkého postižení jícnu a společně s váhovým úbytkem bývají často důsledkem malignit. Záchvatovité slinění se projevuje náhlou tvorbou velkého množství slin (slaných i kyselých) v ústech. Způsobuje ho reflexní stimulace slinných žláz prostřednictvím kyselého refluxu v distálním jícnu. Jedná se vlastně o obranný mechanismus vyvolávající polykání, peristaltiku posunující obsah a zvýšenou očistu sliznice. Globus (pocit cizího tělesa v krku) bez prokázané příčiny může být projevem RCHJ. Objevuje se zejména při polykání suchých soust nebo při potřebě polknutí. Je obvykle považován za psychogenní, ale u některých pacientů může mít i jiný podklad. Říhání je zpravidla vyvoláno usilovným polykáním slin a někdy i vzduchu. U některých nemocných s RCHJ může být jediným příznakem. Nauzea, zvracení a plynatost se jako symptomy RCHJ nevyskytují příliš často (23). Bolest na hrudi je často způsobena srdečním onemocněním. Nekardiální bolest jícnového původu může být vyvolána kyselým refluxem, změnou pohyblivosti jícnu teplotou nebo objemem bolusu nebo studeným obsahem. Nejčastěji diagnostikovanou příčinou bolesti na hrudi je dnes RCHJ (34). Část nemocných je zcela asymptomatická, především osoby ve vyšším věku, u kterých může být snížena kyselost refluxátu i vnímání bolesti. U mnoha starších pacientů bývají projevem onemocnění až komplikace, zejména zúžení vnitřního průsvitu jícnu (22). 7.2 Symptomatologie mimojícnová Podle lokalizace lze mimojícnovou symptomatologii rozdělit na oblast hlavy a krku, oblast dýchacích cest a postižení bloudivého nervu (23). 1. Příznaky postižení v oblasti hlavy a krku se vyskytují u 25% nemocných s RCHJ a zahrnují: a) pocit sucha v krku, který vzniká při zánětu nosohltanu,

J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. sobota, 31. března 12

J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. sobota, 31. března 12 Přínos diagnostiky refluxní choroby k diagnostice chorob v ORL oblasti chronické bolesti v krku, poruchy hlasu,recidivující a protrahovaný kašel-co s tím??? J.Vydrová,Dubová J.,Bendová O. Co je to reflux?

Více

Žáha - Také vás pálí žáha?

Žáha - Také vás pálí žáha? Žáha - Také vás pálí žáha? Vloženo: 29.7.2005 Subjektivní příznak pálení žáhy se vyskytuje poměrně často. Odborně se tomuto pocitu říká pyróza. Odhaduje se, že denně jej pocítí asi 10% dospělých. Během

Více

EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX. Příručka pro praxi:

EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX. Příručka pro praxi: ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČSL JEP Příručka pro praxi: EXTRAEZOFAGEÁLNÍ REFLUX MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA Otorinolaryngologická klinika Fakultní

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu

Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu Gastrointestální poruchy u Rettova syndromu Podklady pro lékaře k vyšetření a léčbě Rettův syndrom je vzácné neurovývojové postižení, které se vyskytuje téměř výhradně u ženského pohlaví. Prevalence je

Více

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Viscerální vzorec v PS Vzniká na podkladě změny aferentace ( nocicepce) z vnitřních

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP

Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP Průřez patofyziologií trávicího systému pro Bc FTP (achazie, GER, ulcus, malasimilace průjem, CF, m.crohn, UC; obstipace, m.hirshprunng, CRC, portální hyperteze, selhání jater) Helena Smítková Achalazie

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13

Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Ústav histologie a embryologie Lucie Lantová (lucie.lantova@lf1.cuni.cz) Praktická mikroskopie B02242 M. H. Ross, W. Pawlina: Histology: A Text and Atlas,

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D Diarrhoea IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu 1 Diarrhoea - průjem častější vylučování většího

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Standardizace endoskopických vyšetření žaludku

Standardizace endoskopických vyšetření žaludku Standardizace endoskopických vyšetření žaludku MUDr. Jan Šťastný Diagnoza s.r.o. Ústí nad Labem, 16. listopadu 2005 Cíle semináře Zamyšlení nad vývojem zdravotnického systému, možnými dopady na gastroenterologii

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

GDV u psů a jeho prevence

GDV u psů a jeho prevence GDV u psů a jeho prevence MVDr. Lucie Urbanová, MVDr. Michal Crha Ph.D., prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA Definice zvětšení žaludku s jeho následným otočením podél mezenteriální osy ve směru hodinových

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Léčebná výživa u laktózové intolerance

Léčebná výživa u laktózové intolerance Léčebná výživa u laktózové intolerance Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Nesnášenlivost mléka Příčiny Alergie na mléčnou bílkovinu Intolerance laktózy (deficit laktázy) První popis Holzel a spol.

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Informace pro použití. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Informace pro použití. Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Informace pro použití Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento zdravotnický prostředek je dostupný bez lékařského předpisu. Pro lepší účinek se řiďte

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Defi nice, základní pojmy Hyperkinetická dysfonie funkční porucha hlasu dyskoordinace aktivity jednotlivých

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více