Analýza dokumentové komunikace ve společnosti Kongresové centrum Praha, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dokumentové komunikace ve společnosti Kongresové centrum Praha, a.s."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Andrea Filipová Analýza dokumentové komunikace ve společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Bakalářská práce 2009

2 r

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza dokumentové komunikace ve společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

4 Obsah 1 Metodika zpracování bakalářské práce 13 2 Informační prameny a dokumentová komunikace Informační prameny Primární informační prameny Sekundární informační prameny Terciární informační prameny Dokument a jeho definice Dokument Publikované a nepublikované dokumenty Vývojové etapy dokumentů Elektronické dokumenty Dokumentová komunikace - definice 20 3 Charakteristika společnosti a řízení dokumentace Historie Předmět činnosti Služby Vztah k okolí Postavení firmy na trhu Síťová architektura Softwarová infrastruktura Organizační struktura Řízení dokumentace a záznamů ve společnosti KCP, a.s Struktura dokumentace Popis řízení dokumentace Obchodní dokumentace Interní audit Archivace a skartace 32 4 Analýza dokumentové komunikace prostřednictvím ankety a vlastní průzkum Vyhodnocení ankety Ekonomický úsek Úsek generálního ředitele Technickoprovozní úsek Obchodní úsek Shrnutí Analýza dokumentové komunikace vlastní průzkum Cestovní příkaz Interní sdělení Korekční lístek Návrh na pracovní cestu do zahraničí 48 4

5 4.2.5 Požadavkový list Předávací protokol Převodka majetku Škodní protokol Vyřazovací protokol Výstupní list Změna systemizace Zpráva z interního auditu Žádost o autodopravu Žádost o přidělení Výpočetní techniky a přístupového oprávnění do VIS Žádost o zřízení/zrušení/změnu telefonní linky Congress Man, informační čtvrtletník Kongresové centra Praha, a.s Návrhy na změny 66 5 Závěr 69 6 Přílohy 74 5

6 Seznam obrázků uvedených v bakalářské práci 1. Přenos informací od tvůrce k uživateli. 2. S čím vším dokument souvisí. 3. Souvislost mezi dokumentovou komunikací a dokumentem. 4. Síťová architektura 5. Organizační struktura 6. Diagram aktivit oběhu formuláře Cestovní příkaz. 7. Diagram aktivit oběhu formuláře Interní sdělení. 8. Diagram aktivit oběhu formuláře Korekční lístek. 9. Diagram aktivit oběhu formuláře Návrh na pracovní cestu do zahraničí. 10. Diagram aktivit oběhu formuláře Požadavkový list. 11. Diagram aktivit oběhu formuláře Předávací protokol. 12. Diagram aktivit oběhu formuláře Převodka majetku. 13. Diagram aktivit oběhu formuláře Škodní protokol. 14. Diagram aktivit oběhu formuláře Vyřazovací protokol. 15. Diagram formuláře Výstupní list. 16. Diagram aktivit oběhu formuláře Změna systemizace. 17. Diagram aktivit oběhu formuláře Zpráva z interního auditu. 18. Diagram aktivit oběhu formuláře Žádost o autodopravu. 19. Diagram aktivit oběhu formuláře Žádost o přidělení Výpočetní techniky a přístupového oprávnění do VIS 20. Diagram aktivit oběhu formuláře Žádost o zřízení/zrušení/změnu telefonní linky. 21. Diagram aktivit oběhu dokumentu Congress Man. 6

7 Seznam příloh Příloha 1 Ekonomické výsledky 2007 Příloha 2 Ekonomické výsledky 2006 Příloha 3 Anketa Příloha 4 Cestovní příkaz Příloha 5 Interní sdělení Příloha 6 Korekční lístek Příloha 7 Návrh na pracovní cestu do zahraničí Příloha 8 Požadavkový list Příloha 9 Předávací protokol Příloha 10 Převodka majetku Příloha 11 Škodní protokol Příloha 12 Vyřazovací protokol Příloha 13 Výstupní list Příloha 14 Změna systemizace Příloha 15 Zpráva z interního auditu Příloha 16 Žádost o autodopravu Příloha 17 Žádost o přidělení Výpočetní techniky a přístupového oprávnění do VIS Příloha 18 Žádost o zřízení, zrušení, změnu telefonní linky Příloha 19 Congress Man 7

8 Výklad pojmů a zkratek Použité pojmy Colosseum - varianta rezervačních systémů určená pro kongresová a výstavní centra. CSS - jazyk pro formátování internetových stránek. Dokument - informační zdroj, obsahující hmotně fixovanou informaci, tvořící samostatnou jednotku z hlediska obsahu. Dokumentová informace - informace, jejímž nosičem dat je dokument. Dokumentová komunikace - je komunikace informací, které jsou uloženy na nosičích a reprezentuje souhrn všech postupů a působení uskutečňovaných v dokumentačních informačních tocích. Dokumentační systém informační systém zabývající se sběrem, pořádáním vyhledáváním, analýzou a distribucí dokumentů. E-časopis - je označení digitálního souboru se specifickým obsahem. E-kniha - je označení digitálního souboru se specifickým obsahem. ESO9 - komplexní ekonomický systém pro řízení firem. Externí dokumentace - dokumentace, která byla vypracována nebo vydána jinými organizacemi nebo institucemi. Informační pramen - informační prameny jsou určité množiny dat či informací, které jsou zaznamenány na nějakém "nosiči". Informační tok - posloupnost přenosu informací v informačních systémech na cestě od zdroje k uživateli. JavaScript - je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk. MySQL - je databázový systém. Komunikace probíhá pomocí jazyka SQL. PHP - je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. Server - je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto služby realizuje. 8

9 Použité zkratky HTML - HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro hypertext. ISDN - je zkratka z anglického termínu Integrated Services Digital Network, český název pro tuto síť je Digitální síť integrovaných služeb. ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci (anglicky International Organization for Standardization) KCP - Kongresové centrum Praha MTZ - materiálnětechnické zásobování OVT - oddělení výpočetní techniky SW - software VIS - výpočetní informační systém VT výpočetní technika 9

10 Anotace Cílem práce je charakterizovat, sumarizovat a zkategorizovat veškeré interní a externí dokumenty a jejich životní cyklus a tím specifikovat, které dokumenty budou potřebovat novelizaci dříve, než je dáno systémem řízení jakosti. V této práci se v první kapitole seznámíme s informačními prameny a jejich rozdělením. V druhé kapitole této práce se seznámíme se společností Kongresové centrum Praha, a.s. (KCP), ve které jsem analýzu provedla. Třetí kapitola je věnována hlavnímu tématu této práce tj. analýza dokumentové komunikace. V první části je zde vyhodnocena anketa, která byla provedena ve společnosti KCP na jednotlivých úsecích Druhá část třetí kapitoly je věnována vlastnímu průzkumu dokumentů ve společnosti KCP. Zaměřuji se zde zejména na formuláře, které jsem pro tuto práci vybrala. Na závěr tohoto průzkumu se věnuji návrhům na změny těchto formulářů zejména z hlediska jejich formy. The aim of the thesis is to characterize, summarize and categorize entire internal and external documents and their life cycle and specify that way, which documents will need updating earlier than it is set by the Quality Management System. In this dissertation we will familiarize with information sources and their distribution in the first chapter. In the second chapter of this thesis we will take up with Prague Congress Centre where the analysis has been done. The third chapter is dedicated to the main topic of this work which is the analysis of document communication. There is evaluated public inquiry in the first part which was carried out in the Prague Congress Centre in each of departments. The second part of the third chapter is dedicated to the self inquiry of the documents in the Prague Congress Centre. My aim here is to focus especially on the forms that I have chosen for this dissertation. The forms are described from the contentual point of view. Their life cycle is displayed in the detailed activity diagram. At the end of the survey I devote myself proposals ganges of these forms especially from formal point of view. 10

11 Úvod Při založení společnosti Kongresové Centrum Praha (dříve Palác Kultury) zde nebyly zavedené žádné autority, které by nařizovaly jak zacházet s dokumenty, jak je třídit a jak je archivovat. Nebyly zde prováděné žádné aktualizace vnitřních norem a nebylo možné zjistit, které směrnice či dodatek jsou právě v platnosti. Rozhodnutím o zavedení systému řízení jakosti (certifikáty ISO), jejichž jednou součástí je právě řízení dokumentace a záznamů, se tato skutečnost musela změnit a dnes je tento systém, který je založený na určitých pravidlech, plně funkční. V této práci se budu snažit analyzovat, zda je opravdu řízení dokumentace a záznamů zcela funkční. Zda je právě ten daný dokument vhodný využívat a které by se měly případně změnit. Tento postup se vztahuje na veškeré typy dokumentů, formulářů a dokumentů externího původu včetně zákonů, předpisů a norem. Cílem práce je charakterizovat, sumarizovat a zkategorizovat veškeré interní či externí dokumenty a jejich životní cyklus a tím specifikovat, které dokumenty budou potřebovat novelizaci dříve, než je dáno systémem řízení jakosti. Dále budu zkoumat, zda některé dokumenty jsou méně využitelné a navrhnu řešení, jako je aktualizace nebo novelizace, či vytvoření podnětu pro změnu směrnic řízení dokumentů, který povede k jejich další aktualizaci a vetší efektivnosti. V této práci se v první kapitole seznámíme s informačními prameny a jejich rozdělením. Dále zde popisuju vznik dokumentů, jejich definici a rozdělení dokumentů. Další část je věnována elektronickým dokumentům. Závěrem této kapitoly se věnuji dokumentové komunikaci. V druhé kapitole této práce se seznámíme se společností Kongresové centrum Praha, ve které jsem analýzu provedla. Je zde popsána historie společnosti, předmět činnosti a postavení společnosti na trhu. Nemalá část této kapitoly je věnována řízení dokumentace a záznamů v této společnosti. Zde je popsáno třídění dokumentů, jejich archivace či interní audit, který je spojen se systémem managementu kvality. Třetí kapitola je věnována hlavnímu tématu této práce tj. analýza dokumentové komunikace. V první části je zde vyhodnocena anketa, která byla provedena ve 11

12 společnosti Kongresové Centrum Praha na jednotlivých úsecích. Jsou zde popsány nejčastěji využívané dokumenty dle jednotlivých útvarů nebo návrhy na změny dokumentů podle uvážení dotazovaných zaměstnanců. Druhá část třetí kapitoly je věnována vlastnímu průzkumu dokumentů ve společnosti Kongresové centrum Praha. Zaměřuji se zde zejména na formuláře, které jsem pro tuto práci vybrala. Formuláře jsou popsány z hlediska jejich obsahu. V podrobném diagramu aktivit je zobrazen jejich životní cyklus. Na závěr tohoto průzkumu se věnuji návrhům na změny těchto formulářů zejména z hlediska jejich formy. Obsahové hledisko je dáno systémem managementu kvality. Jsou zde popsány 4 formuláře a 1 dokument sloužící pro propagaci společnosti, které dle podrobného zkoumání nevyhovují uživatelským potřebám zaměstnanců. Na závěr této práce je shrnutí dosažených cílů. 12

13 1 Metodika zpracování bakalářské práce Pro tuto práci bylo nutné navštívit Kongresové centrum Praha osobně. Z toho důvodu, že jsem zde vykonávala odbornou praxi, jsem mohla nahlédnout na intranet společnosti a vyhledat zde všechny potřebné dokumenty, které souvisí s touto prací. Kromě vyhledávání informací na intranetu jsem rovněž využila webové stránky společnosti, ke studiu problematiky jsem využila písemné texty dokumentů, které mi poskytl zmocněnec pro kvalitu. Navštívila jsem všechna oddělení, ve kterých jsem zadala anketu. Pro další informace o oběhu dokumentů či jejich archivaci jsem hovořila s vedoucími oddělení zaměstnaneckého a výpočetní techniky. Také jsem měla možnost získat informace od interní auditorky. Poté jsem nashromážděné informace využila pro psaní bakalářské práce. Anketa byla vypracována na základě konzultace s vedoucí zaměstnaneckého oddělení. Samotná analýza dokumentů vyžadovala opětovnou návštěvu společnosti, kde jsem vybrala formuláře pro analýzu podle různých kriterií. Každý formulář, který je použit v analýze jsem zkoumala z hlediska obsahu a zejména formy. Zejména u formulářů, které mají delší dobu oběhu, byla nutná konzultace se zaměstnanci společnosti (zaměstnanecké oddělení, marketingové oddělení a zmocněnec pro kvalitu). Pro vlastní analýzu jsem použila formu přímého dotazování na útvarech společnosti. Pro znázornění životního cyklu formulářů jsem využila CASE nástroje. 13

14 2 Informační prameny a dokumentová komunikace 2.1 Informační prameny Informační prameny jsou určité množiny dat či informací, které jsou zaznamenány na nějakém "nosiči". Může to být hmota (kniha) nebo energie (projev, rozhlasové vysílání). Jsou výsledkem cílevědomé lidské činnosti. Můžou být tištěné nebo elektronické.[5] Informační prameny můžeme dělit na formu tištěnou (hmotný zdroj a lze jej tedy přímo číst), dále na formu elektronickou, která aby mohla být čtena a naplnila tak svou funkci, potřebuje příslušné zařízení (počítač) a na formu mikrografickou, která je představována zejména mikrofilmem (filmový pás s reprodukcemi předloh ve zmenšeném měřítku). [2,5,6] Obr 1 Přenos informací od tvůrce k uživateli. Zdroj: VÍTKOVÁ, Hana. Informační prameny, jejich druhy a charakteristika Tvůrci informací rozumíme ty, kteří informace vytvářejí. Černé čáry s šipkami naznačují zpětný vliv uživatele na tvorbu informací a informačních pramenů. [3] 14

15 Možnosti pohledu na informační prameny lze rozdělit do několika hledisek Primární informační prameny Primární informační prameny označují texty a data, které obsahují vědecké nebo odborné znalosti, a které poskytují nová sdělení. Tvoří podstatnou část pramenů. Lze je rozdělit: 1. Standardní primární informační prameny jsou takové, které lze běžně získat v knihovnách či katalozích (časopisy, knihy, periodika, noviny, učebnice, seriály, monografie a encyklopedie). 2. Nestandardní primární informační prameny je obtížné získat v běžné distribuci. Patří sem diplomové práce, odborné a vědecké práce, výzkumné zprávy, dokumenty státní správy. Sem řadíme i tzv. normy, patenty a firemní literaturu. Firemní literatura zahrnuje veškeré materiály, které firma vydává, aby informovala společnost o svých činnostech, výrobcích nebo budoucím vývoji firmy. [6, 7, 13] Sekundární informační prameny Sekundární informační prameny nás informují o tom, že existuje soubor a popis primárních informačních pramenů. Druhy těchto pramenů lze rozdělit: bibliografie a bibliografické databáze, knihovní katalogy, nakladatelské katalogy. Všechny tyto druhy popisují a informují nás o určitých záznamech a soupisech o primárních informačních pramenech.[6, 7, 11] Terciární informační prameny Terciární informační prameny jsou soupisy nebo databáze záznamů o sekundárních informačních pramenech tzv. Bibliografie bibliografií. [7] 15

16 2.2 Dokument a jeho definice Dokument Dokument je informační pramen, který je tvořen hmotným nosičem informací, na kterém je uložena množina informací sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Informace jsou formálně i obsahově uspořádané. Patří sem knihy, grafika, videozáznamy a filmy, mapy, vědecké a výzkumné zprávy. Tyto dokumenty se vyskytují samostatně v konkrétní fyzické podobě. [2, 9, 11, 12,] Dokumentem můžeme nazvat i ty formáty, které se označují jako záznamy. Tento pojem se používá v databázovém prostředí. Hranice mezi dokumentem a záznamem jsou nejasné.[14] Dokumenty umožňují získávat opakovaně informace v nich uložené (opakovaně je číst). Dokumenty také můžeme chápat jako obchodní doklady, nástroje žurnalistiky, soubory sloužící k uložení dat nebo nástroje dokládající určitou historickou událost. [2, 11] Pro účely této práce se pod pojmy dokument a elektronický dokument rozumí: Dokument - informační zdroj obsahující hmotně fixovanou informaci, tvořící samostatnou jednotku z hlediska obsahu. [14] Elektronický dokument Je to dokument, který je možný číst a upravovat v počítači, bez nutnosti fyzické formy tohoto dokumentu Publikované a nepublikované dokumenty Tyto formy souvisí s obsahem dokumentů. Publikované dokumenty jsou dokumenty s neomezeným okruhem uživatelů. [3] Do skupiny nepublikovaných dokumentů patří zejména zápisy, záznamy, zprávy, výkazy, deníky, seznamy, projekty a protokoly. [7] V této práci jsou předmětem zkoumání nepublikované dokumenty zejména formuláře. Patří sem i směrnice, interní předpisy či smlouvy. Tyto dokumenty nejsou k dispozici veřejnosti. Jde to tzv. interní dokumenty, které vznikají v rámci společnosti. 16

17 2.2.3 Vývojové etapy dokumentů Sdělování informací pomocí nějakého dokumentu má velmi širokou historii. Souvisí s vývojem lidského myšlení a cítění. Vznik dokumentů je spjat se vznikem grafické komunikace obrazové nebo literární vyjádření informací. [3] Vývoj dokumentů zaměříme a předvedeme pomocí vývoje knih. Zásadní přeměny mimo používání písma. 1) Vznik kodexu (1. stol. našeho letopočtu) 2) Běžné používání papíru (14. stol.) 3) Vynález knihtisku (15. stol.) 4) Zprůmyslnění výroby knihy (18. stol.) [3] K přečtení informace je nutné technické zařízení. Můžeme je rozdělit podle druhu nosičů, které se začaly rozvíjet po 2. světové válce. 1) děrné štítky a děrné pásky, 2) magnetické disky a pásky, 3) diskety a CD-ROM, 4) multimediální dokument a elektronické dokumenty. [3] 17

18 Obr 2 S čím vším dokument souvisí. Zdroj: RESSLER, Miroslav. Informační věda a knihovnictví: Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Výběr z hesel v databázi TDKIV Rozeznáváme následující třídy dokumentů: původní (tvořený novými, dosud nezaznamenanými informacemi v jiných dokumentech), sumarizační (vytvoření nové hodnoty přehodnocením nebo utříděním poznatků převzatých z jiných dokumentů, odvozené (dokument tvořený v rozhodující míře již dříve zaznamenanými informacemi v jiných dokumentech). [2, 3] Dokumenty můžeme třídit podle různých měřítek. Podle způsobu zaznamenávání obsahu (písemné, obrazové, audiovizuální, strojem čitelné či zvukové), podle původnosti obsahu, podle návaznosti (periodické, jednorázové), podle funkce (informační zdroje pro řízení, informační zdroje pro poznání), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné - tajné, interní), podle způsobu vnímání obsahu dokumentu (vizuální, audiální, audiovizuální). [9] 18

19 2.3 Elektronické dokumenty Elektronické dokumenty se od tradičních typů dokumentů liší zejména tím, že čitelnost těchto dokumentů, které jsou pořízené prostřednictvím výpočetní techniky, je závislá na nástrojích, které zpřístupňují jejich obsah. Jsou to také záznamy na multimediálních nosičích. Může být tvořen pouze jednoduchým textem, ale může také obsahovat další elektronická media (audio, video, animace, grafika nebo HTML odkazy). Digitální uložení informací umožňuje aplikace účinnějších metod práce s informacemi (vyhledávání, změny). [8, 16] Rozdělení elektronických dokumentů: a) Z hlediska typů: elektronické katalogy knihoven, databáze, oborové portály, digitální knihovny, e-časopisy, e-knihy. b) Z hlediska technického zpřístupnění: přístup offline (účastník není připojen přímo k síti), přístup online (komunikace probíhá přímo v reálném čase, účastník je připojen přímo k síti). c) Z hlediska tematického a oborového dělení. d) Z hlediska standardů, které souvisí s internetem a digitálními informacemi. Můžeme rozlišit také primární i sekundární elektronické dokumenty. Mezi primární dokumenty patří e-kniha, celý text článku z databáze. Mezi sekundární dokumenty patří elektronický katalog knihovny, bibliografická databáze. [8, 16] 19

20 2.4 Dokumentová komunikace - definice Komunikace je výměna informací, údajů, poznatků, myšlenek, názorů a zkušeností nebo reakce na vnější podnět. Tato výměna je uskutečňována pomocí komunikačních spojení a procesů. Dokumentová komunikace je komunikace informací, které jsou uloženy na nosičích, a reprezentuje souhrn všech postupů a působení uskutečňovaných v dokumentačních informačních tocích. Lze ji zkoumat pomocí bibliometrických či jiných metod. [12, 15] Podle druhu přenášených dokumentů rozeznáváme: komunikace patentových informací, komunikace bibliografických informací a dalších. Systém dokumentové komunikace zahrnuje databáze informací, které jsou spravovány různými institucemi (knihovny, registry obyvatel, databáze, archivy a také veškeré počítačové sítě). [2, 9] V dnešní době je komunikace prezentována většinou prostřednictvím sítí. Rozvoj výpočetní techniky má za následek masové šíření informací a přenos dokumentů je prakticky okamžitě. Dokumenty mají dnes obrovské množství příjemců, kteří nestačí informace v nich uložených třídit podle jejich důležitosti a dochází tak k přehlcení informacemi. Tomuto přenosu dokumentu v prostoru a čase se říká dokumentační komunikační tok. Zákonitosti dokumentové komunikace informací: kumulativnost (vytvoření nových typů dokumentů staré nezanikají), exponenciální nárůst (informační exploze), rozptyl (seskupení relevantních dokumentů ve velkých souborech do zón podle určitého pravidla). [7] 20

21 Obr 3 Souvislost mezi dokumentovou komunikací a dokumentem. Zdroj: RESSLER, Miroslav. Informační věda a knihovnictví: Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Výběr z hesel v databázi TDKIV 21

22 3 Charakteristika společnosti a řízení dokumentace Název a sídlo: Kongresové centrum Praha, a.s. 5. května Praha 4 IČO: Tato společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dnem Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B Akciová společnost ke dni vzniku převzala veškerá práva a závazky Paláce kultury a stala se jeho právním nástupcem. Jediným akcionářem a zakladatelem je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, , Praha 1, IČO: Základní kapitál společnosti činí ,- Kč. [14, 21] Kongresové centrum Praha bylo významným hostitelem zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000 a hostila také Summit Severoatlantické aliance v roce Od roku 2000 se Praha řadí mezi přední světová kongresová města. Kongresové centrum Praha je jediné zařízení svého druhu v České republice. [4, 6] 3.1 Historie Budova byla postavena na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Dříve se Kongresové centrum Praha jmenovalo Palác kultury a ten byl slavnostně otevřen dne 2. dubna V roce 1995 se usnesením pražského zastupitelstva dosavadní příspěvková organizace Palác kultury změnila na akciovou společnost Kongresové centrum Praha. V letech prošla původní stavba částečnou rekonstrukcí. Zároveň s rekonstrukcí byla postavena nová multifunkční budova, která slouží jako Hotel Holiday Inn PCC, dále jako kancelářské prostory a obchodní plochy, které využívají desítky firem. [4, 5] 22

23 3.2 Předmět činnosti zajišťování kongresů, sympozií veletrhů, výstav a dalších obdobných společenských akcí, zajišťování uměleckých a kulturních akcí, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem nemovitostí s poskytováním jen základních služeb s tímto pronájmem spojených, provozování parkingu a garáží, hostinská činnost, ubytovací služby, kopírovací práce, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě, pronájem movitých věcí, směnárenská činnost, realitní činnost, zprostředkování obchodu a služeb, služby jinde nezařazené v oblasti správy a provozu technických zařízení budov, zprostředkování služeb, poskytovaní software a poradenství v oblasti hardware a software. [5] 23

24 3.3 Služby Kongresové centrum Praha nabízí zajištění služeb k uspořádání pronájemních akcí všeho druhu kongresů, konferencí, seminářů, obchodních jednání a prezentací, komerčních výstav a veletrhů, společenských, kulturních a gastronomických akcí. Mezi poskytované služby dále patří příprava sálů na požadovanou variantu, pronájem televizní, filmové a projekční techniky, promítacích pláten, světelného, zvukového a komunikačního vybavení, pronájem počítačů, instalace a připojení vody a elektřiny. Je zde připravena strukturovaná kabeláž (ISDN linky, optické kabely) a telekomunikační síť včetně připojení na internet. [4] 3.4 Vztah k okolí Kongresové centrum je také členem mnoha významných institucí. K nejdůležitějším patří CzechTourism (Česká centrála cestovního ruchu), Prague Convention Bureau, ICCA (Mezinárodní kongresová asociace), AIPC (Mezinárodní sdružení kongresových center), Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR (SOVA ČR), Americká obchodní komora v České republice, Britská obchodní komora a Francouzsko česká obchodní komora. Mezi významné partnery společnosti z oblasti kongresy a incentiva patří Agentura Carolina, AIMS International, CZECH-IN, s.r.o., Guarant International. Z oblasti hotelnictví jsou partnery Holiday Inn Prague Congress Centre, Corinthia Towers Hotel, Crowne Plaza Prague a Top Hotel Praha. Z oblasti dodavatelských služeb jsou partnery PROMOPRO, s.r.o., Czechocar CS, a.s., Computer Systém, Beck Spedition Praha a Zátiší Catering Group a.s. [4] 24

25 3.5 Postavení firmy na trhu Kongresové centrum Praha patří ke společnostem, které podnikají v oblasti kongresové turistiky. Kongresová turistika je specializovaná podoba cestovního ruchu, která v sobě spojuje návštěvu určitého kongresového města a v něm možnost získat nové poznatky z oblastí vědecké či odborné. Platí zde také, že v rámci kongresové turistiky lze navázat nové obchodní kontakty a propagovat svou společnost či zájmy. Kongresové centrum Praha je určené pro pořádání jak velkých akcí (Mezinárodní měnový fond) tak i těch méně významných (maturitní plesy, menší výstavy apod.). V současné době je Kongresové centrum Praha místem, kde se konají konference a setkání ministrů EU v rámci českého předsednictví Evropské Unii. Společnost je také jedním z největších a nejvýznamnějších kongresových center v Evropě. Z hlediska konkurence má KCP největší konkurenci u zahraničních společností, které nabízejí většinou větší výstavní plochy či větší kapacitu návštěvníků. V dalších případech zde hraje roli politická a ekonomická vyspělost země, úroveň poskytovaných služeb (s tímto je spojena i ubytovací kapacita) nebo také kulturní tradice města. Kongresové centrum Praha je také velmi důležitým článkem při konání různých zahraničních jednání. Dne se zde uskutečnil summit Evropské unie a Spojených států amerických, kterého se zúčastnili zástupci všech zemí Evropské unie a současný americký prezident Barack Obama. 25

26 3.6 Síťová architektura Síť je postavena na technologii firmy IT&T Lucent, topologii Ethernet 1, certifikováno pro 100Mbs. Jde o NON dedicated 2 prostředí s výkonnými servery pro každou z aplikací VISu. Pro případ výpadku elektrického proudu je zajištěna ochrana a bezpečnost dat pro všechna zařízení. Zařízení jsou zálohována UPS 3 zdroji, to zajišťuje automatické uložení dat v rozmezí min. KCP je připojeno na internet pomocí virtuálního pevného připojení s aktuální rychlostí 2Mbs. Dále je KCP distributorem připojení k internetu pro nájemce v objektech KCP. [18] Obr 4 Síťová architektura Zdroj:Směrnice:Informatika 1 Ethernet je jeden z typů lokálních sítí, který realizuje vrstvu síťového rozhraní. 2 Server, který svou funkci serveru vykonává vedle dalších činností - může být současně i pracovní stanicí, na které uživatelé provozují své aplikace. 3 UPS je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta. 26

27 3.7 Softwarová infrastruktura Všechna data, která využívají jednotlivé aplikace, včetně specializovaných aplikací vyvinutých společností KCP, jsou zálohována. Pro tento účel je určen server Palac. Na jednotlivých stanicích jsou nainstalovány různé operační systémy. Uživatelé mají rozdílné oprávnění přístupu do VIS, které zajišťuje diferencovaný přístup na všechna zařízení ve VIS. Jsou definovány skupiny uživatelů pro rezervační a ekonomický systém. Také na síťové tiskárny je zajištěn diferencovaný přístup. Na pracovních stanicích je nainstalován kancelářský SW a antivirový SW. [18] Používané systémy rezervační systém, ekonomický systém, mzdový systém, internet a intranet v KCP. Používané webové technologie HTML, JavaScript, PHP, MySQL, CCS. [18] 27

28 3.8 Organizační struktura Kongresové centrum má 185 zaměstnanců (bez zaměstnanců hotelu Holiday Inn). Obr 5 Organizační struktura Zdroj: Žatečková Jitka, Organizační řád Kongresové centra Praha, a.s. 28

29 3.9 Řízení dokumentace a záznamů ve společnosti KCP, a.s. Společnost Kongresové centrum Praha se v roce 2005 přidala k ostatním firmám, které získaly certifikát ISO 9001:2000. Od této doby se v této firmě změnily nároky na cíle kvality firmy. Systém managementu kvality je vytvořen podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2000 a zahrnuje komplexní činnost společnosti včetně řízení dokumentace. Pro všechny postupy jak zacházet, nakládat a zpracovávat dokumenty jsou zpracované dokumentované postupy řešení ve směrnicích. Dokumentem je podle Spisové a skartační směrnice KCP, a.s. každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. Požadavky na dokumentaci zahrnují: prohlášení o politice kvality a cíle kvality, příručku kvality, dokumentované postupy požadované ČSN EN ISO 9001:2000, dokumenty potřebné pro zajištění, plánování, fungování a řízení procesů, záznamy požadované ČSN EN ISO 9001:2000. [17] Struktura dokumentace Všechny dokumenty, s kterými Kongresové centrum pracuje, jsou rozděleny do 3 úrovní: I. úroveň = příručka kvality, organizační řád, cíle kvality, stanovy společnosti, kolektivní smlouva, politika kvality. II. úroveň = směrnice systému řízení kvality a interní směrnice. III. úroveň formulář). [19] = rozhodnutí, pracovní postupy, formuláře, záznam (již vyplněný 29

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, z.s. Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 03/2015 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD V souladu s ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a zákona o účetnictví č. 563/1991

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČVS Číslo směrnice: 12/2012 Směrnice kategorie: B Schváleno: Výborem ČVS dne 25. listopadu 2012 Platnost od: 1. prosince 2012 Číslo jednací: 022-25-11-12 Směrnice č. 12/2012

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST

OBCHODNĚ-PROPAGAČNÍ ČINNOST Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 3.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3. 1. 2014 Mgr. Petr Prchal ředitel odboru

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Organizační řád dodatek č. 1

Organizační řád dodatek č. 1 Čj.: SVKPlzen/950/10 Čj.: 344/2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Směrnice S 10/09 Organizační řád dodatek č. 1 Ředitelka Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje (dále jen SVK PK) tímto

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 23.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.02.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2016 NÁVRH USNESENÍ Rada města Zprávu o vyhodnocení

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Records Management. Úvod do problematiky správy dokumentů a informací

Records Management. Úvod do problematiky správy dokumentů a informací Records Management Úvod do problematiky správy dokumentů a informací 10. 9. 2014 Základní pojmy (1) Records Management Proces nebo obor zaměřený na správu klíčových dokumentů organizace v průběhu celého

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer

Pozice Výše max. hodinové sazby 1. Vedoucí manažer Přehled maximálních doporučených hodinových sazeb bez odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Organizační řád Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Účinnost od 1. 1. 2010 Obsah Organizační řád... 5 Obecná část... 5 Článek 1.... 5 Úvodní ustanovení... 5 Článek 2.... 5 Ředitel Studijní a vědecké

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD obce Svépravice platný pro spisovou službu obce Svépravice č.: 08/2007 Schváleno usnesením zastupitelstva obce Svépravice č.: 003/05/2007/SV

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2016/2017 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. Nad Rokoskou 111/7, 182 00 Praha 8, tel: 284 680 880, 284 680 683 fax: 284 681 345, email: pbvos@pbvos.cz, www: http://www.pbvos.cz MATURITNÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Aktualizace 12. listopadu 2014 Tel.: 476 704 463 Vrchlického 114/61 IČ: 1206 0496 435 11 Lom Zapsán do seznamu daňových poradců pod evidenčním

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více