Analýza dokumentové komunikace ve společnosti Kongresové centrum Praha, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dokumentové komunikace ve společnosti Kongresové centrum Praha, a.s."

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Andrea Filipová Analýza dokumentové komunikace ve společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. Bakalářská práce 2009

2 r

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza dokumentové komunikace ve společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis

4 Obsah 1 Metodika zpracování bakalářské práce 13 2 Informační prameny a dokumentová komunikace Informační prameny Primární informační prameny Sekundární informační prameny Terciární informační prameny Dokument a jeho definice Dokument Publikované a nepublikované dokumenty Vývojové etapy dokumentů Elektronické dokumenty Dokumentová komunikace - definice 20 3 Charakteristika společnosti a řízení dokumentace Historie Předmět činnosti Služby Vztah k okolí Postavení firmy na trhu Síťová architektura Softwarová infrastruktura Organizační struktura Řízení dokumentace a záznamů ve společnosti KCP, a.s Struktura dokumentace Popis řízení dokumentace Obchodní dokumentace Interní audit Archivace a skartace 32 4 Analýza dokumentové komunikace prostřednictvím ankety a vlastní průzkum Vyhodnocení ankety Ekonomický úsek Úsek generálního ředitele Technickoprovozní úsek Obchodní úsek Shrnutí Analýza dokumentové komunikace vlastní průzkum Cestovní příkaz Interní sdělení Korekční lístek Návrh na pracovní cestu do zahraničí 48 4

5 4.2.5 Požadavkový list Předávací protokol Převodka majetku Škodní protokol Vyřazovací protokol Výstupní list Změna systemizace Zpráva z interního auditu Žádost o autodopravu Žádost o přidělení Výpočetní techniky a přístupového oprávnění do VIS Žádost o zřízení/zrušení/změnu telefonní linky Congress Man, informační čtvrtletník Kongresové centra Praha, a.s Návrhy na změny 66 5 Závěr 69 6 Přílohy 74 5

6 Seznam obrázků uvedených v bakalářské práci 1. Přenos informací od tvůrce k uživateli. 2. S čím vším dokument souvisí. 3. Souvislost mezi dokumentovou komunikací a dokumentem. 4. Síťová architektura 5. Organizační struktura 6. Diagram aktivit oběhu formuláře Cestovní příkaz. 7. Diagram aktivit oběhu formuláře Interní sdělení. 8. Diagram aktivit oběhu formuláře Korekční lístek. 9. Diagram aktivit oběhu formuláře Návrh na pracovní cestu do zahraničí. 10. Diagram aktivit oběhu formuláře Požadavkový list. 11. Diagram aktivit oběhu formuláře Předávací protokol. 12. Diagram aktivit oběhu formuláře Převodka majetku. 13. Diagram aktivit oběhu formuláře Škodní protokol. 14. Diagram aktivit oběhu formuláře Vyřazovací protokol. 15. Diagram formuláře Výstupní list. 16. Diagram aktivit oběhu formuláře Změna systemizace. 17. Diagram aktivit oběhu formuláře Zpráva z interního auditu. 18. Diagram aktivit oběhu formuláře Žádost o autodopravu. 19. Diagram aktivit oběhu formuláře Žádost o přidělení Výpočetní techniky a přístupového oprávnění do VIS 20. Diagram aktivit oběhu formuláře Žádost o zřízení/zrušení/změnu telefonní linky. 21. Diagram aktivit oběhu dokumentu Congress Man. 6

7 Seznam příloh Příloha 1 Ekonomické výsledky 2007 Příloha 2 Ekonomické výsledky 2006 Příloha 3 Anketa Příloha 4 Cestovní příkaz Příloha 5 Interní sdělení Příloha 6 Korekční lístek Příloha 7 Návrh na pracovní cestu do zahraničí Příloha 8 Požadavkový list Příloha 9 Předávací protokol Příloha 10 Převodka majetku Příloha 11 Škodní protokol Příloha 12 Vyřazovací protokol Příloha 13 Výstupní list Příloha 14 Změna systemizace Příloha 15 Zpráva z interního auditu Příloha 16 Žádost o autodopravu Příloha 17 Žádost o přidělení Výpočetní techniky a přístupového oprávnění do VIS Příloha 18 Žádost o zřízení, zrušení, změnu telefonní linky Příloha 19 Congress Man 7

8 Výklad pojmů a zkratek Použité pojmy Colosseum - varianta rezervačních systémů určená pro kongresová a výstavní centra. CSS - jazyk pro formátování internetových stránek. Dokument - informační zdroj, obsahující hmotně fixovanou informaci, tvořící samostatnou jednotku z hlediska obsahu. Dokumentová informace - informace, jejímž nosičem dat je dokument. Dokumentová komunikace - je komunikace informací, které jsou uloženy na nosičích a reprezentuje souhrn všech postupů a působení uskutečňovaných v dokumentačních informačních tocích. Dokumentační systém informační systém zabývající se sběrem, pořádáním vyhledáváním, analýzou a distribucí dokumentů. E-časopis - je označení digitálního souboru se specifickým obsahem. E-kniha - je označení digitálního souboru se specifickým obsahem. ESO9 - komplexní ekonomický systém pro řízení firem. Externí dokumentace - dokumentace, která byla vypracována nebo vydána jinými organizacemi nebo institucemi. Informační pramen - informační prameny jsou určité množiny dat či informací, které jsou zaznamenány na nějakém "nosiči". Informační tok - posloupnost přenosu informací v informačních systémech na cestě od zdroje k uživateli. JavaScript - je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk. MySQL - je databázový systém. Komunikace probíhá pomocí jazyka SQL. PHP - je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek. Server - je v informatice obecné označení pro počítač, který poskytuje nějaké služby nebo počítačový program, který tyto služby realizuje. 8

9 Použité zkratky HTML - HyperText Markup Language je značkovací jazyk pro hypertext. ISDN - je zkratka z anglického termínu Integrated Services Digital Network, český název pro tuto síť je Digitální síť integrovaných služeb. ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci (anglicky International Organization for Standardization) KCP - Kongresové centrum Praha MTZ - materiálnětechnické zásobování OVT - oddělení výpočetní techniky SW - software VIS - výpočetní informační systém VT výpočetní technika 9

10 Anotace Cílem práce je charakterizovat, sumarizovat a zkategorizovat veškeré interní a externí dokumenty a jejich životní cyklus a tím specifikovat, které dokumenty budou potřebovat novelizaci dříve, než je dáno systémem řízení jakosti. V této práci se v první kapitole seznámíme s informačními prameny a jejich rozdělením. V druhé kapitole této práce se seznámíme se společností Kongresové centrum Praha, a.s. (KCP), ve které jsem analýzu provedla. Třetí kapitola je věnována hlavnímu tématu této práce tj. analýza dokumentové komunikace. V první části je zde vyhodnocena anketa, která byla provedena ve společnosti KCP na jednotlivých úsecích Druhá část třetí kapitoly je věnována vlastnímu průzkumu dokumentů ve společnosti KCP. Zaměřuji se zde zejména na formuláře, které jsem pro tuto práci vybrala. Na závěr tohoto průzkumu se věnuji návrhům na změny těchto formulářů zejména z hlediska jejich formy. The aim of the thesis is to characterize, summarize and categorize entire internal and external documents and their life cycle and specify that way, which documents will need updating earlier than it is set by the Quality Management System. In this dissertation we will familiarize with information sources and their distribution in the first chapter. In the second chapter of this thesis we will take up with Prague Congress Centre where the analysis has been done. The third chapter is dedicated to the main topic of this work which is the analysis of document communication. There is evaluated public inquiry in the first part which was carried out in the Prague Congress Centre in each of departments. The second part of the third chapter is dedicated to the self inquiry of the documents in the Prague Congress Centre. My aim here is to focus especially on the forms that I have chosen for this dissertation. The forms are described from the contentual point of view. Their life cycle is displayed in the detailed activity diagram. At the end of the survey I devote myself proposals ganges of these forms especially from formal point of view. 10

11 Úvod Při založení společnosti Kongresové Centrum Praha (dříve Palác Kultury) zde nebyly zavedené žádné autority, které by nařizovaly jak zacházet s dokumenty, jak je třídit a jak je archivovat. Nebyly zde prováděné žádné aktualizace vnitřních norem a nebylo možné zjistit, které směrnice či dodatek jsou právě v platnosti. Rozhodnutím o zavedení systému řízení jakosti (certifikáty ISO), jejichž jednou součástí je právě řízení dokumentace a záznamů, se tato skutečnost musela změnit a dnes je tento systém, který je založený na určitých pravidlech, plně funkční. V této práci se budu snažit analyzovat, zda je opravdu řízení dokumentace a záznamů zcela funkční. Zda je právě ten daný dokument vhodný využívat a které by se měly případně změnit. Tento postup se vztahuje na veškeré typy dokumentů, formulářů a dokumentů externího původu včetně zákonů, předpisů a norem. Cílem práce je charakterizovat, sumarizovat a zkategorizovat veškeré interní či externí dokumenty a jejich životní cyklus a tím specifikovat, které dokumenty budou potřebovat novelizaci dříve, než je dáno systémem řízení jakosti. Dále budu zkoumat, zda některé dokumenty jsou méně využitelné a navrhnu řešení, jako je aktualizace nebo novelizace, či vytvoření podnětu pro změnu směrnic řízení dokumentů, který povede k jejich další aktualizaci a vetší efektivnosti. V této práci se v první kapitole seznámíme s informačními prameny a jejich rozdělením. Dále zde popisuju vznik dokumentů, jejich definici a rozdělení dokumentů. Další část je věnována elektronickým dokumentům. Závěrem této kapitoly se věnuji dokumentové komunikaci. V druhé kapitole této práce se seznámíme se společností Kongresové centrum Praha, ve které jsem analýzu provedla. Je zde popsána historie společnosti, předmět činnosti a postavení společnosti na trhu. Nemalá část této kapitoly je věnována řízení dokumentace a záznamů v této společnosti. Zde je popsáno třídění dokumentů, jejich archivace či interní audit, který je spojen se systémem managementu kvality. Třetí kapitola je věnována hlavnímu tématu této práce tj. analýza dokumentové komunikace. V první části je zde vyhodnocena anketa, která byla provedena ve 11

12 společnosti Kongresové Centrum Praha na jednotlivých úsecích. Jsou zde popsány nejčastěji využívané dokumenty dle jednotlivých útvarů nebo návrhy na změny dokumentů podle uvážení dotazovaných zaměstnanců. Druhá část třetí kapitoly je věnována vlastnímu průzkumu dokumentů ve společnosti Kongresové centrum Praha. Zaměřuji se zde zejména na formuláře, které jsem pro tuto práci vybrala. Formuláře jsou popsány z hlediska jejich obsahu. V podrobném diagramu aktivit je zobrazen jejich životní cyklus. Na závěr tohoto průzkumu se věnuji návrhům na změny těchto formulářů zejména z hlediska jejich formy. Obsahové hledisko je dáno systémem managementu kvality. Jsou zde popsány 4 formuláře a 1 dokument sloužící pro propagaci společnosti, které dle podrobného zkoumání nevyhovují uživatelským potřebám zaměstnanců. Na závěr této práce je shrnutí dosažených cílů. 12

13 1 Metodika zpracování bakalářské práce Pro tuto práci bylo nutné navštívit Kongresové centrum Praha osobně. Z toho důvodu, že jsem zde vykonávala odbornou praxi, jsem mohla nahlédnout na intranet společnosti a vyhledat zde všechny potřebné dokumenty, které souvisí s touto prací. Kromě vyhledávání informací na intranetu jsem rovněž využila webové stránky společnosti, ke studiu problematiky jsem využila písemné texty dokumentů, které mi poskytl zmocněnec pro kvalitu. Navštívila jsem všechna oddělení, ve kterých jsem zadala anketu. Pro další informace o oběhu dokumentů či jejich archivaci jsem hovořila s vedoucími oddělení zaměstnaneckého a výpočetní techniky. Také jsem měla možnost získat informace od interní auditorky. Poté jsem nashromážděné informace využila pro psaní bakalářské práce. Anketa byla vypracována na základě konzultace s vedoucí zaměstnaneckého oddělení. Samotná analýza dokumentů vyžadovala opětovnou návštěvu společnosti, kde jsem vybrala formuláře pro analýzu podle různých kriterií. Každý formulář, který je použit v analýze jsem zkoumala z hlediska obsahu a zejména formy. Zejména u formulářů, které mají delší dobu oběhu, byla nutná konzultace se zaměstnanci společnosti (zaměstnanecké oddělení, marketingové oddělení a zmocněnec pro kvalitu). Pro vlastní analýzu jsem použila formu přímého dotazování na útvarech společnosti. Pro znázornění životního cyklu formulářů jsem využila CASE nástroje. 13

14 2 Informační prameny a dokumentová komunikace 2.1 Informační prameny Informační prameny jsou určité množiny dat či informací, které jsou zaznamenány na nějakém "nosiči". Může to být hmota (kniha) nebo energie (projev, rozhlasové vysílání). Jsou výsledkem cílevědomé lidské činnosti. Můžou být tištěné nebo elektronické.[5] Informační prameny můžeme dělit na formu tištěnou (hmotný zdroj a lze jej tedy přímo číst), dále na formu elektronickou, která aby mohla být čtena a naplnila tak svou funkci, potřebuje příslušné zařízení (počítač) a na formu mikrografickou, která je představována zejména mikrofilmem (filmový pás s reprodukcemi předloh ve zmenšeném měřítku). [2,5,6] Obr 1 Přenos informací od tvůrce k uživateli. Zdroj: VÍTKOVÁ, Hana. Informační prameny, jejich druhy a charakteristika Tvůrci informací rozumíme ty, kteří informace vytvářejí. Černé čáry s šipkami naznačují zpětný vliv uživatele na tvorbu informací a informačních pramenů. [3] 14

15 Možnosti pohledu na informační prameny lze rozdělit do několika hledisek Primární informační prameny Primární informační prameny označují texty a data, které obsahují vědecké nebo odborné znalosti, a které poskytují nová sdělení. Tvoří podstatnou část pramenů. Lze je rozdělit: 1. Standardní primární informační prameny jsou takové, které lze běžně získat v knihovnách či katalozích (časopisy, knihy, periodika, noviny, učebnice, seriály, monografie a encyklopedie). 2. Nestandardní primární informační prameny je obtížné získat v běžné distribuci. Patří sem diplomové práce, odborné a vědecké práce, výzkumné zprávy, dokumenty státní správy. Sem řadíme i tzv. normy, patenty a firemní literaturu. Firemní literatura zahrnuje veškeré materiály, které firma vydává, aby informovala společnost o svých činnostech, výrobcích nebo budoucím vývoji firmy. [6, 7, 13] Sekundární informační prameny Sekundární informační prameny nás informují o tom, že existuje soubor a popis primárních informačních pramenů. Druhy těchto pramenů lze rozdělit: bibliografie a bibliografické databáze, knihovní katalogy, nakladatelské katalogy. Všechny tyto druhy popisují a informují nás o určitých záznamech a soupisech o primárních informačních pramenech.[6, 7, 11] Terciární informační prameny Terciární informační prameny jsou soupisy nebo databáze záznamů o sekundárních informačních pramenech tzv. Bibliografie bibliografií. [7] 15

16 2.2 Dokument a jeho definice Dokument Dokument je informační pramen, který je tvořen hmotným nosičem informací, na kterém je uložena množina informací sloužící k přenosu dat v čase a prostoru. Informace jsou formálně i obsahově uspořádané. Patří sem knihy, grafika, videozáznamy a filmy, mapy, vědecké a výzkumné zprávy. Tyto dokumenty se vyskytují samostatně v konkrétní fyzické podobě. [2, 9, 11, 12,] Dokumentem můžeme nazvat i ty formáty, které se označují jako záznamy. Tento pojem se používá v databázovém prostředí. Hranice mezi dokumentem a záznamem jsou nejasné.[14] Dokumenty umožňují získávat opakovaně informace v nich uložené (opakovaně je číst). Dokumenty také můžeme chápat jako obchodní doklady, nástroje žurnalistiky, soubory sloužící k uložení dat nebo nástroje dokládající určitou historickou událost. [2, 11] Pro účely této práce se pod pojmy dokument a elektronický dokument rozumí: Dokument - informační zdroj obsahující hmotně fixovanou informaci, tvořící samostatnou jednotku z hlediska obsahu. [14] Elektronický dokument Je to dokument, který je možný číst a upravovat v počítači, bez nutnosti fyzické formy tohoto dokumentu Publikované a nepublikované dokumenty Tyto formy souvisí s obsahem dokumentů. Publikované dokumenty jsou dokumenty s neomezeným okruhem uživatelů. [3] Do skupiny nepublikovaných dokumentů patří zejména zápisy, záznamy, zprávy, výkazy, deníky, seznamy, projekty a protokoly. [7] V této práci jsou předmětem zkoumání nepublikované dokumenty zejména formuláře. Patří sem i směrnice, interní předpisy či smlouvy. Tyto dokumenty nejsou k dispozici veřejnosti. Jde to tzv. interní dokumenty, které vznikají v rámci společnosti. 16

17 2.2.3 Vývojové etapy dokumentů Sdělování informací pomocí nějakého dokumentu má velmi širokou historii. Souvisí s vývojem lidského myšlení a cítění. Vznik dokumentů je spjat se vznikem grafické komunikace obrazové nebo literární vyjádření informací. [3] Vývoj dokumentů zaměříme a předvedeme pomocí vývoje knih. Zásadní přeměny mimo používání písma. 1) Vznik kodexu (1. stol. našeho letopočtu) 2) Běžné používání papíru (14. stol.) 3) Vynález knihtisku (15. stol.) 4) Zprůmyslnění výroby knihy (18. stol.) [3] K přečtení informace je nutné technické zařízení. Můžeme je rozdělit podle druhu nosičů, které se začaly rozvíjet po 2. světové válce. 1) děrné štítky a děrné pásky, 2) magnetické disky a pásky, 3) diskety a CD-ROM, 4) multimediální dokument a elektronické dokumenty. [3] 17

18 Obr 2 S čím vším dokument souvisí. Zdroj: RESSLER, Miroslav. Informační věda a knihovnictví: Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Výběr z hesel v databázi TDKIV Rozeznáváme následující třídy dokumentů: původní (tvořený novými, dosud nezaznamenanými informacemi v jiných dokumentech), sumarizační (vytvoření nové hodnoty přehodnocením nebo utříděním poznatků převzatých z jiných dokumentů, odvozené (dokument tvořený v rozhodující míře již dříve zaznamenanými informacemi v jiných dokumentech). [2, 3] Dokumenty můžeme třídit podle různých měřítek. Podle způsobu zaznamenávání obsahu (písemné, obrazové, audiovizuální, strojem čitelné či zvukové), podle původnosti obsahu, podle návaznosti (periodické, jednorázové), podle funkce (informační zdroje pro řízení, informační zdroje pro poznání), podle stupně zveřejnění (zveřejněné, nezveřejněné - tajné, interní), podle způsobu vnímání obsahu dokumentu (vizuální, audiální, audiovizuální). [9] 18

19 2.3 Elektronické dokumenty Elektronické dokumenty se od tradičních typů dokumentů liší zejména tím, že čitelnost těchto dokumentů, které jsou pořízené prostřednictvím výpočetní techniky, je závislá na nástrojích, které zpřístupňují jejich obsah. Jsou to také záznamy na multimediálních nosičích. Může být tvořen pouze jednoduchým textem, ale může také obsahovat další elektronická media (audio, video, animace, grafika nebo HTML odkazy). Digitální uložení informací umožňuje aplikace účinnějších metod práce s informacemi (vyhledávání, změny). [8, 16] Rozdělení elektronických dokumentů: a) Z hlediska typů: elektronické katalogy knihoven, databáze, oborové portály, digitální knihovny, e-časopisy, e-knihy. b) Z hlediska technického zpřístupnění: přístup offline (účastník není připojen přímo k síti), přístup online (komunikace probíhá přímo v reálném čase, účastník je připojen přímo k síti). c) Z hlediska tematického a oborového dělení. d) Z hlediska standardů, které souvisí s internetem a digitálními informacemi. Můžeme rozlišit také primární i sekundární elektronické dokumenty. Mezi primární dokumenty patří e-kniha, celý text článku z databáze. Mezi sekundární dokumenty patří elektronický katalog knihovny, bibliografická databáze. [8, 16] 19

20 2.4 Dokumentová komunikace - definice Komunikace je výměna informací, údajů, poznatků, myšlenek, názorů a zkušeností nebo reakce na vnější podnět. Tato výměna je uskutečňována pomocí komunikačních spojení a procesů. Dokumentová komunikace je komunikace informací, které jsou uloženy na nosičích, a reprezentuje souhrn všech postupů a působení uskutečňovaných v dokumentačních informačních tocích. Lze ji zkoumat pomocí bibliometrických či jiných metod. [12, 15] Podle druhu přenášených dokumentů rozeznáváme: komunikace patentových informací, komunikace bibliografických informací a dalších. Systém dokumentové komunikace zahrnuje databáze informací, které jsou spravovány různými institucemi (knihovny, registry obyvatel, databáze, archivy a také veškeré počítačové sítě). [2, 9] V dnešní době je komunikace prezentována většinou prostřednictvím sítí. Rozvoj výpočetní techniky má za následek masové šíření informací a přenos dokumentů je prakticky okamžitě. Dokumenty mají dnes obrovské množství příjemců, kteří nestačí informace v nich uložených třídit podle jejich důležitosti a dochází tak k přehlcení informacemi. Tomuto přenosu dokumentu v prostoru a čase se říká dokumentační komunikační tok. Zákonitosti dokumentové komunikace informací: kumulativnost (vytvoření nových typů dokumentů staré nezanikají), exponenciální nárůst (informační exploze), rozptyl (seskupení relevantních dokumentů ve velkých souborech do zón podle určitého pravidla). [7] 20

21 Obr 3 Souvislost mezi dokumentovou komunikací a dokumentem. Zdroj: RESSLER, Miroslav. Informační věda a knihovnictví: Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví. Výběr z hesel v databázi TDKIV 21

22 3 Charakteristika společnosti a řízení dokumentace Název a sídlo: Kongresové centrum Praha, a.s. 5. května Praha 4 IČO: Tato společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dnem Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B Akciová společnost ke dni vzniku převzala veškerá práva a závazky Paláce kultury a stala se jeho právním nástupcem. Jediným akcionářem a zakladatelem je Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, , Praha 1, IČO: Základní kapitál společnosti činí ,- Kč. [14, 21] Kongresové centrum Praha bylo významným hostitelem zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000 a hostila také Summit Severoatlantické aliance v roce Od roku 2000 se Praha řadí mezi přední světová kongresová města. Kongresové centrum Praha je jediné zařízení svého druhu v České republice. [4, 6] 3.1 Historie Budova byla postavena na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Dříve se Kongresové centrum Praha jmenovalo Palác kultury a ten byl slavnostně otevřen dne 2. dubna V roce 1995 se usnesením pražského zastupitelstva dosavadní příspěvková organizace Palác kultury změnila na akciovou společnost Kongresové centrum Praha. V letech prošla původní stavba částečnou rekonstrukcí. Zároveň s rekonstrukcí byla postavena nová multifunkční budova, která slouží jako Hotel Holiday Inn PCC, dále jako kancelářské prostory a obchodní plochy, které využívají desítky firem. [4, 5] 22

23 3.2 Předmět činnosti zajišťování kongresů, sympozií veletrhů, výstav a dalších obdobných společenských akcí, zajišťování uměleckých a kulturních akcí, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem nemovitostí s poskytováním jen základních služeb s tímto pronájmem spojených, provozování parkingu a garáží, hostinská činnost, ubytovací služby, kopírovací práce, pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě, pronájem movitých věcí, směnárenská činnost, realitní činnost, zprostředkování obchodu a služeb, služby jinde nezařazené v oblasti správy a provozu technických zařízení budov, zprostředkování služeb, poskytovaní software a poradenství v oblasti hardware a software. [5] 23

24 3.3 Služby Kongresové centrum Praha nabízí zajištění služeb k uspořádání pronájemních akcí všeho druhu kongresů, konferencí, seminářů, obchodních jednání a prezentací, komerčních výstav a veletrhů, společenských, kulturních a gastronomických akcí. Mezi poskytované služby dále patří příprava sálů na požadovanou variantu, pronájem televizní, filmové a projekční techniky, promítacích pláten, světelného, zvukového a komunikačního vybavení, pronájem počítačů, instalace a připojení vody a elektřiny. Je zde připravena strukturovaná kabeláž (ISDN linky, optické kabely) a telekomunikační síť včetně připojení na internet. [4] 3.4 Vztah k okolí Kongresové centrum je také členem mnoha významných institucí. K nejdůležitějším patří CzechTourism (Česká centrála cestovního ruchu), Prague Convention Bureau, ICCA (Mezinárodní kongresová asociace), AIPC (Mezinárodní sdružení kongresových center), Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí ČR (SOVA ČR), Americká obchodní komora v České republice, Britská obchodní komora a Francouzsko česká obchodní komora. Mezi významné partnery společnosti z oblasti kongresy a incentiva patří Agentura Carolina, AIMS International, CZECH-IN, s.r.o., Guarant International. Z oblasti hotelnictví jsou partnery Holiday Inn Prague Congress Centre, Corinthia Towers Hotel, Crowne Plaza Prague a Top Hotel Praha. Z oblasti dodavatelských služeb jsou partnery PROMOPRO, s.r.o., Czechocar CS, a.s., Computer Systém, Beck Spedition Praha a Zátiší Catering Group a.s. [4] 24

25 3.5 Postavení firmy na trhu Kongresové centrum Praha patří ke společnostem, které podnikají v oblasti kongresové turistiky. Kongresová turistika je specializovaná podoba cestovního ruchu, která v sobě spojuje návštěvu určitého kongresového města a v něm možnost získat nové poznatky z oblastí vědecké či odborné. Platí zde také, že v rámci kongresové turistiky lze navázat nové obchodní kontakty a propagovat svou společnost či zájmy. Kongresové centrum Praha je určené pro pořádání jak velkých akcí (Mezinárodní měnový fond) tak i těch méně významných (maturitní plesy, menší výstavy apod.). V současné době je Kongresové centrum Praha místem, kde se konají konference a setkání ministrů EU v rámci českého předsednictví Evropské Unii. Společnost je také jedním z největších a nejvýznamnějších kongresových center v Evropě. Z hlediska konkurence má KCP největší konkurenci u zahraničních společností, které nabízejí většinou větší výstavní plochy či větší kapacitu návštěvníků. V dalších případech zde hraje roli politická a ekonomická vyspělost země, úroveň poskytovaných služeb (s tímto je spojena i ubytovací kapacita) nebo také kulturní tradice města. Kongresové centrum Praha je také velmi důležitým článkem při konání různých zahraničních jednání. Dne se zde uskutečnil summit Evropské unie a Spojených států amerických, kterého se zúčastnili zástupci všech zemí Evropské unie a současný americký prezident Barack Obama. 25

26 3.6 Síťová architektura Síť je postavena na technologii firmy IT&T Lucent, topologii Ethernet 1, certifikováno pro 100Mbs. Jde o NON dedicated 2 prostředí s výkonnými servery pro každou z aplikací VISu. Pro případ výpadku elektrického proudu je zajištěna ochrana a bezpečnost dat pro všechna zařízení. Zařízení jsou zálohována UPS 3 zdroji, to zajišťuje automatické uložení dat v rozmezí min. KCP je připojeno na internet pomocí virtuálního pevného připojení s aktuální rychlostí 2Mbs. Dále je KCP distributorem připojení k internetu pro nájemce v objektech KCP. [18] Obr 4 Síťová architektura Zdroj:Směrnice:Informatika 1 Ethernet je jeden z typů lokálních sítí, který realizuje vrstvu síťového rozhraní. 2 Server, který svou funkci serveru vykonává vedle dalších činností - může být současně i pracovní stanicí, na které uživatelé provozují své aplikace. 3 UPS je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně vypnuta. 26

27 3.7 Softwarová infrastruktura Všechna data, která využívají jednotlivé aplikace, včetně specializovaných aplikací vyvinutých společností KCP, jsou zálohována. Pro tento účel je určen server Palac. Na jednotlivých stanicích jsou nainstalovány různé operační systémy. Uživatelé mají rozdílné oprávnění přístupu do VIS, které zajišťuje diferencovaný přístup na všechna zařízení ve VIS. Jsou definovány skupiny uživatelů pro rezervační a ekonomický systém. Také na síťové tiskárny je zajištěn diferencovaný přístup. Na pracovních stanicích je nainstalován kancelářský SW a antivirový SW. [18] Používané systémy rezervační systém, ekonomický systém, mzdový systém, internet a intranet v KCP. Používané webové technologie HTML, JavaScript, PHP, MySQL, CCS. [18] 27

28 3.8 Organizační struktura Kongresové centrum má 185 zaměstnanců (bez zaměstnanců hotelu Holiday Inn). Obr 5 Organizační struktura Zdroj: Žatečková Jitka, Organizační řád Kongresové centra Praha, a.s. 28

29 3.9 Řízení dokumentace a záznamů ve společnosti KCP, a.s. Společnost Kongresové centrum Praha se v roce 2005 přidala k ostatním firmám, které získaly certifikát ISO 9001:2000. Od této doby se v této firmě změnily nároky na cíle kvality firmy. Systém managementu kvality je vytvořen podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2000 a zahrnuje komplexní činnost společnosti včetně řízení dokumentace. Pro všechny postupy jak zacházet, nakládat a zpracovávat dokumenty jsou zpracované dokumentované postupy řešení ve směrnicích. Dokumentem je podle Spisové a skartační směrnice KCP, a.s. každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. Požadavky na dokumentaci zahrnují: prohlášení o politice kvality a cíle kvality, příručku kvality, dokumentované postupy požadované ČSN EN ISO 9001:2000, dokumenty potřebné pro zajištění, plánování, fungování a řízení procesů, záznamy požadované ČSN EN ISO 9001:2000. [17] Struktura dokumentace Všechny dokumenty, s kterými Kongresové centrum pracuje, jsou rozděleny do 3 úrovní: I. úroveň = příručka kvality, organizační řád, cíle kvality, stanovy společnosti, kolektivní smlouva, politika kvality. II. úroveň = směrnice systému řízení kvality a interní směrnice. III. úroveň formulář). [19] = rozhodnutí, pracovní postupy, formuláře, záznam (již vyplněný 29

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Doklady_testové otázky.

Doklady_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ÚČETNICTVÍ. Poskytnuté zálohy výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Poskytnuté zálohy výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Poskytnuté

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Informační zdroje. SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje SPSOA_ICT_2_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Informační zdroje Informační zdroj / informační pramen prostředek společenské komunikace tvořený

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách,

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách, M Magnetické disky, diskety, kazety, pásky: viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace Magnetofonové záznamy: pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jeho zaměstnanců Majetkoprávní

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Metodický pokyn. k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2014

Metodický pokyn. k inventarizaci majetku a závazků hl.m. Prahy k 31. 12. 2014 Příloha č 1 k usnesení Rady HMP č 2730 ze dne 7 10 2014 Metodický pokyn k inventarizaci majetku a závazků hlm Prahy k 31 12 2014 Usnesení Rady HMP č ze dne nařizuje provést inventarizaci majetku a závazků

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Definice - dokument:

Definice - dokument: Informační prameny Dokument z lat. - docere - učit documentum - prostředek, pomocí něhož se něco někomu vykládá; význam poučení 20. stol. - dokument zastřešující pojem pro všechny druhy primárních informačních

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, 755 01 Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail: info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 67/2014 Organizační řád 1. Úvodní ustanovení 1.

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více