NÁZEV SEMINÁŘE: FORMY ZAPOJENÍ OBČANA DO ŽIVOTA V OBCI A V REGIONU. PODNIKATELSKÁ ETIKA, DOBROVOLNICTVÍ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV SEMINÁŘE: FORMY ZAPOJENÍ OBČANA DO ŽIVOTA V OBCI A V REGIONU. PODNIKATELSKÁ ETIKA, DOBROVOLNICTVÍ."

Transkript

1 NÁZEV SEMINÁŘE: FORMY ZAPOJENÍ OBČANA DO ŽIVOTA V OBCI A V REGIONU. PODNIKATELSKÁ ETIKA, DOBROVOLNICTVÍ. TRANSITION TOWNS VE VELKÉ BRITÁNII: KONCEPT A REALITA

2 FORMY ZAPOJENÍ OBČANA DO ŽIVOTA V OBCI A V REGIONU. PODNIKATELSKÁ ETIKA, DOBROVOLNICTVÍ. Lektoruje: Jarmila Machalíčková a Jan Fiala 2

3

4 1 Veřejný prostor a občanská společnost "Veřejný prostor je v přesném slova smyslu prostor přístupný všem, je to demokratická aréna, kde se mohou scházet a společně trávit čas lidé různých věkových skupin, společenských tříd, pohlaví a ras." Joanna Erbel z knihy Atlas transformace Veřejný prostor však znamená nejenom architektonický prostor-místa setkávání lidí uvnitř obce, ale i prostor mentální, vztahový, komunikační, duševní, který existuje, tvoří se v příznivých podmínkách, nebo je omezován v podmínkách nepříznivých v každé lidské společnosti. Je to prostor kde se lidé mohou zabývat jednak aktivitami politickými, například volit svoje zastupitele, poslance, prezidenta.., ale taky například vyjadřovat svoji nespokojenost s politikou demonstracemi a stávkami...( srovnejte situaci před rokem 1989 a nyní volby, demonstrace, stávky) nebo se podílet na životě v obci jednak zájmovými činnostmi, sociálními činnostmi, vzděláváním sebe nebo jiných, literární nebo uměleckou tvorbou, nebo organizováním a prováděním různých aktivit v životě obce a to buď organizovaně nebo neorganizovaně. ( ochotnický divadelní spolek, svépomocný klub seniorů, SDH). Zatímco prostor v architektonickém slova smyslu je projektován, stavěn a udržován v jednoduchém- přehledném procesu, veřejný prostor nehmotný je vymezen jednak zákony, dále pak kulturou dané komunity, z níž vyplývá zejména výklad zákonů ( "Co není dovoleno je zakázáno" nebo "Co není zakázáno je povoleno") dále pak odvahou jednotlivých aktérů- lidí do tohoto prostoru vstupovat Každý jsme aktérem ve veřejném prostoru 1.1 Ve státě/kraji Občanská společnost, jako množina svéprávných občanů státu či kraje se ve veřejném prostoru státu či kraje projevuje ve smyslu zastupitelské demokracie při volbách prezidenta, do parlamentu či senátu, v kraji pak volbou krajských zastupitelstev, a to nejenom tím, koho občan volí, ale zejména tím, zda se voleb zúčastňuje či nezúčastňuje. Z tohoto pohledu je neúčast v jakýchkoliv volbách nejen rezignací na volební právo, ale zejména projevem nezájmu o veřejný prostor státu či kraje. Každý jednotlivec je klientem a vlastně zaměstnavatelem politiků, tím, kdo je v rámci daňového systému platí. Veřejný prostor státu je prostorem osobní i kolektivní svobody je závislý na politicích (zejména zákonech), a proto rezignace na volební účast je rezignací na vlastní svobodu. Další projevy občana ve veřejném prostoru státu a kraje v politické rovině je účast na peticích, demonstracích (např. demonstrace studentů proti komunistické radní pro školství v Jihočeském kraji).

5 Za projev občanského nesouhlasu ve veřejném prostoru na celostátní úrovni lze označit blokádu při nezákonném kácení v NP ŠUMAVA. Do veřejného prostoru státu/kraje patří činnost celostátních nestátních a neziskových organizací jednak v oblasti právní ochrany, práv menšin, cizinců, monitorování a odhalování korupce politiků, ochrana životního prostředí nebo například rozvoje venkova (Člověk v tísni, Ekologický právní servis, dtest, Nadační fond proti korupci, Národní síť venkovských komunitních škol), ale i jejich finanční a jiná podpora, stejně jako činnost v sociální oblasti například Charity či jiných sociálně podpůrných neziskových organizací (nebo jejich podpora například při charitní Tříkrálové sbírce, která má krajskou či celostátní, případně mezinárodní působnost). 1.2 V obci Veřejný prostor obce je jednak fyzický prostor obce a jejího okolí (katastru) včetně míst setkávání a míst, která mají svoje kouzlo (genius loci). Veřejný prostor je však také tvořen rámcem akcí a aktivit daným jednak zvykově či tradičně, jednak samosprávou které probíhají na některých místech setkávání. Je to však také komunikační atmosféra a sousedství, veřejný prostor se může naplňovat vzdělávacími aktivitami rozvojovými činnostmi a zapojováním komunity do rozhodovacích procesů. 1.3 V regionu Veřejný prostor regionální je jednak ovlivněn příslušností regionu ke kraji (krajům), jednotlivými obcemi regionu a může být dotvářen například MAS nebo mikroregionem na bázi regionální identity, regionálních tradic, polohy, společných prvků pro všechny obce regionu. 5

6 2 Současný stav veřejného prostoru v obcích a regionech Uvědomme si, jak vypadá veřejný prostor v našich obcích (regionech) právě nyní. 2.1 Samospráva 2.2 Podniky, podnikatelé, zaměstnavatelé 2.3 Spolky 2.4 Mlčící většina 3 Život ve veřejném prostoru obce/regionu 3.1 Členové spolků a neformálních sdružení a jejich zájmová činnost Je to ta nejobvyklejší spolková činnost dělám, co mne baví nebo těší... zájmovou činnost pro svoje zdraví, relaxaci, osvěžení, zálibu. 3.2 Působení vůdčích osobnosti spolků a neziskovek ve veřejném prostoru ( a na veřejný prostor ) Některé spolky provozují však i činnost otevřenou ostatním spoluobčanům ve veřejném prostoru obce. Nejobvyklejší jsou plesy a tradiční akce s účastí spoluobčanů, v poslední době je to zejména činnost venkovských komunitních škol nabízející vzdělávání od 3 do 100let. Komunitní školy jsou často řízeny kvalifikovanými obecními koordinátory. 3.3 Třístranná spolupráce na utváření veřejného prostoru - strategické a rozvojové plánování 3.4 Vedoucí celoročních aktivit mládeže a jejich vliv na veřejný prostor Významnou činností je celoroční cvičitelská, trenérská činnost a činnost vedoucích v zájmových kroužcích a sportovních a hasičských družstvech zejména mládeže. 3.5 Škola ve veřejném prostoru Významným aktérem veřejného prostoru může být (ale někdy také není) škola v obci. 3.6 Souvislost mezi infrastrukturními podmínkami (urbanismem obce) a životem ve veřejném prostoru Uvědomme si souvislost mezi místy setkávání a životem obce. Vlastní místa setkávání tvoří infrastrukturu pro život obce. Místa setkávání bez vlastního setkávání nemají smysl. Těžší je místa 6

7 setkávání naplnit životem než je postavit. Proto je velmi žádoucí, aby se již na tvorbě těchto míst podílela co nejširší komunita. 4 Kroky k zapojování lidí do života obce/regionu 4.1 Motivace 4.2 Mobilizace 4.3 Spolupráce 4.4 Osobní uplatnění a princip výhra-výhra 4.5 Převzetí odpovědnosti 5 Cesty k zapojování lidí aneb " Jak na to zdola? 5.1 Obecní koordinátor Kdo to je? Jak se stát obecním koordinátorem? Co to stojí? Co a jak dělá obecní koordinátor? 5.2 Venkovská komunitní škola Co to je? Jak to pracuje? K čemu a komu VKŠ slouží? Jak ji založit? Kontakt na Národní síť venkovských komunitních škol VKŠ jako místo setkávání lidí z obce dle zájmů bez rozdílu věku se ukázala jako velmi účinná cesta zapojování lidí... 7

8 5.2.1 Festival Sousedé pojďme do školy Praktické zkušenosti 5.3 Prostor vytvořený vedením obce Občané s vizí, spolky a NNO se v rámci obce mohou realizovat prostřednictvím systému malých grantových projektů, jenž je součástí každoročního rozpočtu obce s celkovými zdroji tis, z nichž lze realizovat několik desítek malých projektů ročně o objemu například 5-20tis Kč. 5.4 Kreativní komunitní aktivity Strategie Komunitní strategie v týmu je významným impulsem pro zapojení (a uplatnění) občanů do dlouhodobého plánování rozvoje obce. Má několik fází : 1. (Negativní) komunitní dílna odpovídá na otázku "Co je v obci špatně, co změnit?" 2. SWOT analýza obce 3. Návrh dlouhodobé vize 4. Návrh cest a opatření k dosažení vize (dle oblastí) Komunitně navržené návrhy řešení míst a prostorů v obci Komunitně týmová spolupráce při návrhu projektů 5.5 Facilitace týmové práce a animace rozvoje Facilitací rozumíve vedení týmové práce externím facilitátorem, který odpovídá za proces a zná jak docílit výsledku. Nositelem myšlenek jsou členové týmu. Animace rozvoje je dlouhodobý řízený proces rozvoje obce v rámci dlouhodobé strategie. Řídit jej může například obecní koordinátor. Nemyslí se tím rozvoj pouze stavební, ale zejména rozvoj života, komunikace, vzdělávání a atmosféry v obci, což je mnohem dlouhodobější proces než stavební projekty. 5.6 MAS a její možnosti k zapojování lidí Místní akční skupina (MAS) působí nad regionem... ideálně regionem, kde většina obcí má rozvinutou občanskou společnost, zpracovanou integrovanou strategii... Je tedy v zájmu MAS, aby obce měly vlastní rozvojové strategie a aby co nejaktivněji žily... K tomu jí slouží nástroje " budování kapacity" regionu MAS... jednak integrovaná rozvojová strategie, dále pak možnosti konzultací, studií, možnosti facilitace komunitních procesů, meziobecní projekty v regionu a podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce... 8

9 Potom je MAS garantem rozvoje a vazeb uvnitř regionu. Program LEADER může zejména v následujícím období v řadě připravených obcí v regionech udělat velký kus práce ve veřejném prostoru. 6 Dobrovolnictví Téměř každý něco děláme nebo jsme dělali něco bez nároku na odměnu - dobrovolně Dobrovolnictví v obecní komunitě může být hnacím motorem rozvoje... ale 6.1 Princip výhra-výhra v dobrovolnictví V každé - i dobrovolné činnosti musí platit princip výhra-výhra. Zjednodušeně to znamená, že člověk, aby něco dlouhodobě a systematicky dělal, musí z toho mít osobní prospěch. Ten nemusí být okamžitý a nemusí být finanční nebo ekonomický Využívání dobrovolnictví jako zdroje Ve veřejném prostoru obce či regionu může dobrovolná práce tvořit významné hmotné i nehmotné hodnoty. Jak se na ni dívat? Má cenu, když se nepřesouvají peníze? Jak s dobrovolnickým potenciálem pracovat? Jedná se jenom o "pomoc" ve smyslu dřívějších akcí "Z"? Jak dobrovolníky podchycovat, organizovat, připravovat, využívat? Jak se ptát po jejich motivaci? Proč? 6.3 Cena práce dobrovolníka Je naivní představou že dobrovolná/dobrovolnická práce nemá žádnou cenu, pokud někdo tuto práci dělá aktivně a odborně zručně pak přínos práce je stený jako u práce placené. A nemluvíme jen o pracích úklidových nebo přidavačů na stavbách...(obvykle ve výsledku nebo v kalkulacích hodnocené ccca 100,- Kč/hod) Dobrovolná práce může být sociální pomoc starým a opuštěným lidem... vzdělávací činnost v komunitní škole ve formě svépomocných kroužků ( study circles)... spolupráce v týmovém návrhu projektů... řízení drobných projektů v rámci spolků, neziskovek, obce... vedení skupiny dětí v kroužku, sportovním oddílu... činnost v komisích obce... organizační a pořadatelská činnost na akcích ve veřejném prostoru obce či regionu... práce v radě obecního zpravodaje, či jeho vedení nebo příprava... 9

10 Ve všech těchto případech se bude jednat o práci výrazně kvalifikovanější, a tím i cennější o to víc, pokud je prováděna pravidelně... Zkuste si doma vyčíslit s jakou hodnotou v penězích může počítat Vaše obecní komunita sečtete-li veškerou dobrovolně prováděnou práci...! A je další velkou chybou myslet si, že pracuje-li někdo pro veřejnost či veřejný prostor dobrovolně, měl by si ještě z vlastní kapsy platit veškeré náklady...( včetně telefonních hovorů,cestovného i vlastním autem, pomůcek a nástrojů k práci...) 6.4 Jak "platit" dobrovolnictví Dle bible "Dělník je hoden své mzdy". Dobrovolníkovi se dostává v nepeněžní formě... Ale přesto jsou dvě oblasti na něž bychom neměli jako organizátoři dobrovolnických aktivit zapomínat... 1) Nenechat dobrovolníky na činnost doplácet z vlastního rodinného rozpočtu... a 2) Nalézt vhodnou formu -vyčíslení či odhadu objemu práce v penězích, - publikace ve veřejném prostoru a - poděkování či uznání každému dobrovolníkovi jmenovitě... 7 Etika podnikání a veřejný prostor Etika, zjednodušeně přirozená slušnost a ohleduplnost v podnikání by vydala na celodenní seminář. Soustřeďme se na 3 podstatné věci: Ohleduplnost a péče o životní prostředí (a krajinu - zejména u zemědělců), v místě, kde podnikám. Přispění ke zlepšení ekonomické situace místa a komunity, kde má podnik sídlo zaměstnáváním místních, pokud je to možné. Společenskou odpovědnost firmy ( C.S.R. - corporate social responsibility). 7.1 Zájem o místo (a komunitu), kde podnikám Podnikatel by měl podnikat s dlouhodobou vizí tak, aby podporoval udržitelný rozvoj. To platí jak v ekologickém tak v sociálním slova smyslu - tedy jak směrem ke krajině a životnímu prostředí, tak směrem ke komunitě. 7.2 Využití místních lidských zdrojů Podnikání v místě může významně usnadnit ekonomickou situaci řady lidí, proto vítaný a oblíbený bude podnikatel, který nabídne práci (i) místním, a to i za předpokladu, že je dle své potřeby zaškolí nebo vyškolí (samozřejmě to předpokládá zájem potenciálních zaměstnanců), případně vyjde vstříc jejich požadavkům na délku pracovní doby... Tato investice se mu vrátí ve formě nižší fluktuace a levnější pracovní síly... zaměstnanci nemusí vydělat na cestování za prací.. 10

11 7.3 C.S.R. - společenská odpovědnost firem Komplexní zájem o místo a lidi kde podnikám - nadstandardní systematická podpora spolků, aktivit, tradic, cílových skupin ve veřejném prostoru - nadstandardní systematická podpora v péči o životní prostředí a údržbu a obnovu krajiny - vlastní podpůrné programy rozvoje (např. grantové projekty) - spolupráce na vizích a strategických plánech komunity obce - podpora vzdělávání v obci Dobrá (spolu) vláda (good governance) na venkově Způsob - systém správy veřejných věcí, který je dělán "pro lidi a s lidmi" a kde základním přístupem je přístup zdola. Lidé, občanská společnost, podnikatelé se na jedné straně o správu veřejného prostoru zajímají, na druhé straně se na části této správy podílejí a přejímají část odpovědnosti za fungující veřejný prostor. Je to nekončící proces. 8.1 Zájem o veřejný prostor Je první podmínkou Není mi jedno, kde žiji... Není mi jedno, jak žiji... Záleží mi na sousedech, protože v dobrých vztazích se žije lépe... Jsem ochoten pro to všechno něco sám udělat! 8.2 Volba místní samosprávy obecní komunitou Je prvním krokem předpokládá ne kandidaturu/volbu na základě boje o moc nebo nějakého zvykového práva, nebo obecného programu strany, ale na základě odpovědi na otázky, který si musí aktivní občan odpovědět: A. Jsem schopen, ochoten kandidovat do voleb s tím, že budu sloužit občanům a jako zastupitel/starosta zlepším život obce? B. Jaký je kandidát, kdo to je? C. Co udělal pro obec, pro veřejný prostor obce, pro občany, jakou má vizi a konkrétní volební program pro naši obec? (ne tedy pouze co bylo za jeho starostování postaveno!!!) 11

12 D. Jak dokázal/dokáže lidi spojovat? (Nebo je rozděluje?) Pokud bude podíl aktivních občanů, kteří si na tyto otázky poctivě odpoví většina, tak volba dopadne ku prospěchu obce, jejích občanů a veřejného prostoru. Lidé se v takové obci budou cítit dobře a počet zapojených do " spoluvlády" se bude zvětšovat. 8.3 Přímá demokracie Nejen uplatnění názoru v nejrůznějších celoobecních projednáních a místních referendech, ale zejména schopnost kreativní týmové partnerské spolupráce na dlouhodobých plánech a strategiích s konsensuálním rozhodováním napříč věkovým a politickým spektrem a zejména spolupodílení se na aktivitách a projektech ve všech oblastech života s přijetím konkrétních pravomocí a odpovědnosti, spolu se zájmem a účasti na sousedských akcích... jsou praktickým uplatněním a projevem přímé demokracie a zárukou rozvoje obce..., ale i regionu obsahujícího několik takových obcí. 12

13 TRANSITION TOWNS VE VELKÉ BRITÁNII: KONCEPT A REALITA Zpracováno podle diplomové práce Hany Klenovské, Lektoruje: Jan Froněk a Andy Jones Budoucnost bez ropy může být lepší než současnost, pokud využijeme svou představivost a kreativitu. Rob Hopkins Transition Towns 1 jsou stále poměrně novým po světě se šířícím konceptem, který reaguje na problematiku ropného zlomu a klimatické změny. Jde o model komunitní iniciativy, která se snaží hledat lokální praktická řešení pro problémy spojené s klimatickou změnou a ropným zlomem. V praxi tvoří iniciativu Transition Town skupina lidí, obyvatel určitého města či oblasti, kteří společně pracují na aktivitách a projektech k tématům jako jsou lokální potraviny, úspory energie, podpora lokální ekonomiky apod. Zakladatelem hnutí je Rob Hopkins, který se původně zabýval permakulturou. O co jde? Základní snahou iniciativ Transition je hledat praktické a funkční cesty, jak čelit problémům, které s sebou přináší ropný zlom a klimatická změna. Důležitým prvkem těchto iniciativ je také to, že se tak děje zespoda impuls ke změně vychází z komunity, z potřeby obyvatel určitého města či místa. Jde o místo, kde si komunita sama řídí proces, jenž pomáhá městu/vesnici/velkoměstu/sousedství stát se silnějším a šťastnějším. Tyto komunity začaly rozbíhat projekty v oblasti potravin, dopravy, energií, vzdělávání, bydlení, odpadů, umění apod., jež jsou lokální odezvou malého měřítka na globální problémy klimatické změny, ekonomické problémy a ztenčující se zdroje levné energie. Rob Hopkins, tvůrce konceptu Transition Towns, vyjadřuje jeho podstatu následovně: Model Transition je pozitivní, orientovaný na řešení problémů a poskytuje návod, jak shromáždit lidi kolem vás a začít objevovat způsoby, jak na lokální úrovni reagovat na ropný zlom a klimatickou změnu. Koncept Transition Towns tedy navrhuje zaměřit se na lokální praktická řešení posilovat místní ekonomiku, obnovovat a budovat lokální zdroje potravin, energie, ale také pracovat na změně našich návyků a praktik směrem k udržitelnějším, například co se týká spotřeby zboží, dopravy, trávení volného času atd. V praxi tedy lidé zapojení v iniciativách Transition ve Velké Británii například budují komunitní zahrady, učí se pěstovat potraviny, opravují a vylepšují své domy tak, aby neplýtvali energiemi či využívali obnovitelné zdroje energie, vytvářejí systémy lokálních měn, pořádají promítání dokumentů a besedy s odborníky otevřené veřejnosti, snaží se navazovat spolupráci a kooperovat s místní samosprávou atd. Další charakteristikou iniciativ Transition je jejich působení na úrovni komunity a zespoda. Vycházejí z předpokladu, že komunita dokáže více než jednotlivec a že také není třeba čekat na impulz a aktivitu seshora týkající se přípravy a adaptace na problémy spojené s ropným zlomem a 1 V českém překladu přibližně města přechodu 13

14 klimatickou změnou, respektive naší závislostí na fosilních palivech. V tomto smyslu se koncept Transition Towns snaží resilienci (pružnost, nezlomnost, odolnost) daného místa posilovat i posílením vztahů v dané komunitě mezi lidmi navzájem. Východiska konceptu Transition Towns klimatická změna a ropný zlom Klimatická změna Ropný zlom - ropným zlomem je označován stav, kdy se zásoby ropy v konkrétním ložisku dostávají za svou polovinu, a tedy její produkce začíná klesat. Pojem je vztahován též k celosvětovým zásobám ropy, i s ohledem k pravděpodobnosti objevů nových nalezišť. Důležité je také zdůraznit, že problém ropného zlomu neznamená, alespoň prozatím, že ropa došla, ale že došla levná ropa. Lokalizace jako jedno z možných řešení Proces, jímž se region, okres, město nebo dokonce sousedství osvobozuje z přílišné závislosti na globální ekonomice a investuje své vlastní zdroje, aby vyprodukovalo významné množství zboží, služeb, potravin a energie, které spotřebuje, ze svých místních zásob finančního, přírodního a lidského kapitálu. Podle Hopkinse by v ideálním případě činnost iniciativ Transition, která funguje zespoda, měla doplňovat i aktivita seshora, tedy na národní a mezinárodní úrovni: Iniciativy Transition budou fungovat nejlépe v kontextu kombinace odezev jdoucích zespoda i seshora, žádné z nich nemohou čelit problému (klimatické změny a ropného zlomu poznámka autorky) izolovaně. Hopkins je nicméně přesvědčen, že není třeba čekat na impulz seshora, naopak úspěšné národní a mezinárodní odezvy jsou všechny pravděpodobnější v prostředí, kde jsou komunitní odezvy hojné a živé Principy konceptu Transition Towns 1) Vize budoucnosti - tento princip staví na předpokladu, že jasná a lákavá vize budoucnosti usnadní lidem hledání konkrétních kroků a řešení, které k ní povedou. Jinými slovy, lidem by napřed měl být poskytnut prostor, aby si vytvořili vizi budoucnosti, jakou by ji chtěli mít, a na základě této představy se zamysleli, jaké kroky musí podniknout, aby takové budoucnosti dosáhli 2) Inkluze (začlenění) = potřeba dialogu a kooperace lidí napříč různými profesemi. Nejedná se pouze o profesní zázemí, ale o všeobecnou různorodost lidí všichni jsou vítáni a všichni jsou potřební. 3) Osvěta a informování - tento princip poukazuje na konflikt mezi sděleními, která se k nám z běžných médií dostávají na jedné straně hrůzu nahánějící problémy klimatické změny a ropného zlomu, na straně druhé inzeráty lákající k nákupu auta či levné letenky, které jsou v příkrém rozporu a mohou člověka mást. Iniciativy Transition se věnují, a to ve všech aspektech své práce, zvyšování povědomí o ropném zlomu a klimatické změně a souvisejících problémech, jako je kritika ekonomického růstu. Uznávají při tom zodpovědnost prezentovat tyto informace způsoby, které jsou hravé, jasně formulované, dostupné a poutavé, a které umožňují lidem cítit se nadšeně a tak, že mají moc tyto věci ovlivnit, spíše než bezmocně. 14

15 4) Resilience = schopnost nezhroutit se při prvním nedostatku ropy nebo jídla a schopnost reagovat na nepříznivé vlivy přizpůsobivě 5) Přínos a vhled z psychologie - environmentální problematika může v lidech vyvolávat pocity bezmoci, izolace a zavalení těmito problémy, což není dobrý výchozí bod, pokud chceme, aby se lidé k těmto problémům postavili aktivně. Koncept Transition Towns se proto snaží věnovat jak vnitřní tak vnější změně či přechodu. Vnitřní změnou je zde myšleno, že každý člověk si nejprve potřebuje environmentální problémy, které nás obklopují, zpracovat sám, tedy projít svým vlastním vnitřním přechodem (transition). 6) Věrohodné a vhodné způsoby řešení - koncept Transition Towns se snaží dívat na systém jako celek, protože čelíme systémové chybě, ne jen izolovanému problému. Hopkins k tomuto principu dále píše, že lidé často berou v potaz jen dvě možné úrovně reakcí na problémy, buď mohou jednat jednotlivci ve svých domovech a osobních životech, nebo vlády na úrovni národní. Model Transition zkoumá prostor mezi těmito dvěma úrovněmi čeho může být dosaženo na úrovni komunity. Sdílení zkušeností a síťování Iniciativy Transition mají dobře propracovanou síť a způsoby vzájemného sdílení zkušeností, úspěchů i neúspěchů, ze kterých se mohou poučit další iniciativy. Iniciativy Transition věnují úsilí sdílení svých úspěchů, neúspěchů, vhledů a propojení na různých úrovních v rámci sítě iniciativ Transition, aby tak vytvořili sumu sdílených zkušeností - nejrůznějšími cestami (webové stránky, blogy, pravidelné zpravodaje, konference, školení, besedy apod. Subsidiarita = snaha udržovat sebeorganizaci a rozhodovací procesy v rukou jednotlivých iniciativ, respektive na odpovídajících úrovních. Záměrem modelu Transition není centralizovat nebo kontrolovat rozhodovaní, ale raději pracovat s každým tak, že je (tento model pozn. překl.) praktikován na úrovni, která dává nejvíce moci, je nejvhodnější a nejpraktičtější, a způsobem, který modeluje schopnost přirozených systémů se sebe organizovat. Spolupráce s místní samosprávou - rolí místních samospráv v tomto procesu by měla být podpora iniciativy, ne vedení a řízení. Místní samospráva a iniciativa Transition se mohou organicky doplňovat, ale jejich postavení by mělo být rovnocenné Podpora vznikajících iniciativ Transition: Dvanáct kroků Vytvořit dočasnou řídící skupinu iniciativy Zahájit osvětu a informování veřejnosti Položit základy procesu Transition (přechodu) Zorganizovat akci veřejného zahájení procesu Transition Zformovat pracovní skupiny Využít metodu open space diskuse v otevřeném prostoru Pracovat na viditelných praktických výsledcích projektu Facilitovat Velkou rekvalifikaci - výuku dovedností potřebných pro každodenní život Budovat spolupráci s místní samosprávou a zastupiteli Vážit si a těžit ze zkušeností starších lidí Nechat iniciativě volný průběh, nechat ji jít směrem, kterým sama přirozeně půjde Vytvořit Akční plán pro snížení spotřeby energie 15

16 Pracovní skupiny: Potraviny podpora produkce lokálních potravin, potravinová suverenita, podpora samozásobitelství a výuka dovedností potřebných k pěstování a zpracování potravin. Energie aktivity spojené se snižováním spotřeby energie ve všech oblastech života (zejména bydlení a doprava) a zavádění alternativ k neobnovitelným zdrojům energie, podpora místních zdrojů energie. Doprava nabídka alternativ k automobilové dopravě a neudržitelnému cestování na velké vzdálenosti obecně, výuka dovedností spojených s alternativní dopravou (opravy kol apod.). Odpady aktivity spojené s propagací pravidla reduce-reuse-recycle (tedy omez-znovu použijrecykluj), hledání cest dalšího využití odpadu a odložených věcí (přešívání a vylepšování starého oblečení, oprava a renovace starého nábytku, domácích spotřebičů, kol apod.). Lokální ekonomika a její podpora, skrze velké projekty lokálních měn (v Totnes, Stroudu, Lewes, Brixtonu) či jinou cílenou podporou místních podniků, firem, restaurací, producentů potravin atd. Vzdělávání a osvěta projekty zaměřené buď přímo na spolupráci s místními školami a vzdělávacími institucemi nebo obecná osvěta veřejnosti a zvyšování povědomí o problematice ropného zlomu, klimatické změně a snahách iniciativ Transition (informování a osvěta bývá často organicky provázáno s veškerými veřejnými akcemi pořádanými iniciativami Transition). Vedle těchto častých témat pracovních skupin existuje ještě řada dalších, například skupiny zaměřené na obnovu znalostí a dovedností lokální medicíny (dostupných bylin a jejich použití), skupiny zaměřené na výuku (již často zapomenutých) dovedností potřebných pro každodenní život (opravy věcí, opravy domu, zpracování potravin, ale i náročnější dovednosti jako stavba domu z lokálních materiálů, práce se dřevem truhlářství apod.). Dále vznikají i skupiny podpůrné, jako například skupina věnující se spolupráci s místní samosprávou, skupina pečující o webové stránky iniciativy nebo skupina pro péči o členy iniciativ Transition samotné, o jejich zdraví a psychickou pohodu (tzv. Heart and Soul skupiny). Tyto skupiny obvykle fungují na bázi podobné supervizím běžných pro pomáhající profese, tedy nabízejí prostor pro sdílení pocitů, jak negativních tak pozitivních, jsou prevencí proti vyhoření a pomáhají znovu najít smysl v činnosti ve chvílích, kdy člověk začne pochybovat, což se při snaze hledat řešení pro tak komplexní a enormní problémy jako je klimatická změna nebo ropný zlom může stávat často. Odkazy: videa s Robem Hopkinsnem na youtube: Poznámky: 16

17 17

18 18

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce)

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI (návrh koncepce) Červen 2016 1 Jaké neformální vzdělávání chceme realizovat/podporovat v JmK? 1. Vymezení subjektů poskytujících neformální vzdělávání Definice

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

WORKSHOP B. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí WORKSHOP B Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zaměření workshopu KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA VENKOVĚ Preambule k workshopu Úvodem: Kulturní dědictví země zahrnuje

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s.

Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky. Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Jak mohou Nestátní neziskové organizace pomáhat obcím při realizaci rodinné politiky Ing. Slavka Dokulilová Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina Služby CRSP: 1)

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: A Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Zkušenosti nestátních neziskových organizací s metodou LEADER v létech Ing. Česlav Santarius Seminář dne Brno

Zkušenosti nestátních neziskových organizací s metodou LEADER v létech Ing. Česlav Santarius Seminář dne Brno Zkušenosti nestátních neziskových organizací s metodou LEADER v létech 2004-2013 Ing. Česlav Santarius Seminář dne 24.2.2014 Brno Česlav SANTARIUS Slezská diakonie - www.slezskadiakonie.cz konzultant,poradce

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání. RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc.

Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání. RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. Vzdělávání dává mladým umírněnost, starým útěchu, bohatým ozdobu a chudým bohatství Diogenes Laertios Venkovské

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Komunitní plánování věc veřejná

Komunitní plánování věc veřejná Komunitní plánování věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? I. Úvod Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce

Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce Setkání sítě Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova (EBFLE) 13.-15. listopadu 2016 Klášter Neustift, Jižní Tyrolsko Funkční rodina fungující obecní pospolitost úspěšná místní ekonomická spolupráce

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005 Projekt: MASARYKOVA VEŘEJN EJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTN IVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

1. Průběh přípravy SCLLD (strategy community-led local development- strategie komunitně vedeného rozvoje)

1. Průběh přípravy SCLLD (strategy community-led local development- strategie komunitně vedeného rozvoje) 1 Zápis z 2. Veřejného projednání 24.6.2014 zasedací místnost MěÚ Jilemnice Přítomni: dle prezenční listiny Program: seznámení s přípravou SCLLD seznámení s Vizí, misí a strategickými oblastmi stanovení

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Žádost o podporu integrované strategie

Žádost o podporu integrované strategie Žádost o podporu integrované strategie Identifikace operace STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE Název: PRO ÚZEMÍ MAS ROZVOJ TANVALDSKA Identifikace žádosti (Hash): 4yflA Verze: 0001 Číslo: CLLD_16_01_106

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská Zdravý kraj Vysočina Cílové skupiny VEŘEJNOST VEŘEJNÁ SPRÁVA Neziskové organizace Příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ, domov pro seniory, DDM PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2 3 M MA 21 Místní Agenda 21 MAS Místní akční

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Občanská společnost a venkov

Občanská společnost a venkov Občanská společnost a venkov Jaký byl obsah semináře Co je to venkov (znaky města, znaky vesnice) Vývoj vesnice od středověku dodnes Vesnice jako živá komunita Současné problémy vesnice a co s tím? Nejmenší

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností

Veřejné diskuze o kultuře a jejich problémech ve městě: open space / platforma pro dialog skrz kultrurní obcí, městskou samosprávou a veřejností Projekt Platforma nezřizované kultury v Českých Budějovicích: Rok realizace projektu 2012 Hlavní aktivity projektu: Festivalový koncept SLAVIE ožije: festival místní spolkové a nezřizované kultury v Českých

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ

ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ZÁKLADNÍ LISTINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH A PRORODINNÝCH AKTIVIT V MOSTĚ ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. (dále jen komunitní plánování) slouží k vymezení pravidel, kterými

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ

základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník Setkání zřizovatelů a ředitelů ZŠ a MŠ Setkání zřizovatelů a ředitelů základních a mateřských škol ORP Vlašim - MAS Blaník, z. s. 14. 10. 2015, Vlašim, KD Blaník 1 Program Úvod, Strategie ke vzdělávání na území MAP Diskuze, usnesení Nabídka

Více

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011

Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM. Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Spolupráce s dobrovolníky v Občanské poradně REMEDIUM Dobrovolnictví pod Řípem Mgr. Lena Tomšů, 26.5.2011 Občanské sdružení REMEDIUM Podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

Dobrovolnictví a komerční firmy

Dobrovolnictví a komerční firmy Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 tel.: 224 872 075 e-mail: info@hest.cz http://www.hest.cz http://www.dobrovolnik.cz Dobrovolnictví a komerční firmy Jiří Tošner 2.6.2014 1 I. Mýty o dobrovolnictví Dobrovolnictví

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Mgr. Petr Kulíšek

Mgr. Petr Kulíšek Pardubice 29.5.2014 Mgr. Petr Kulíšek MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce) MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného

Více

Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT

Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT Místní akční plány v Jablunkově, Třinci a ČT REGRADA Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je právní formou sdružení právnických osob. Členy Regionální rady Třinec jsou téměř všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Projekt "Parlamenty pro participaci"

Projekt Parlamenty pro participaci Realizator projektu je apolitické sdružení, které vzniklo v roce 2009. Sestává ze středoškolských studentů, jimž umožňuje podílet se na věcech veřejných, a to jak v rámci města Brna, tak i na krajské a

Více

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Podmínka rozvoje regionálního školství prostřednictvím OP VVV a IROP Liberec, 14.9.2015 Co je MAP? Místní akční plán vzdělávání,

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou?

Case management. Potřebují titíž lidé využívat více služeb najednou? Case management Máte důvodné obavy, že sociální služby a další aktivity nejsou ve vaší obci/městě poskytovány jednotlivým klientům koordinovaně, dochází k jejich zdvojování, překrývají se služby různých

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více