INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ STRUKTURA A FUNKCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ V MANAGEMENTU ORGANIZACÍ - T2 Prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/ )

2 Informace výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat zpráva zasílaná od vysílače k přijímači snižuje neurčitost v rozhodování vjem, který je syntakticky, sémanticky a pragmaticky významný zdroj poznání

3 Sémiotický rámec informace vyjadřuje vlastnosti znaků a formalizovaných znakových soustav (jazyků); Syntaktická významnost informace zajišťuje porozumění obsahu sdělení přijímajícím subjektem; Sémantická závažnost informace vyjadřuje vztah mezi formou a významem zprávy (co znamená, co vypovídá jeho okolí o subjektu ); Pragmatický vliv informace spočívá ve sdělením způsobeném vjemu, objasňující smysl zprávy přijímajícímu subjektu.

4 Data potencionální informace je možné je ignorovat nebo využít později je možné je transformovat - jsou pak vyjádřena fyzickým nosičem mají vypovídací schopnost v praxi data = zprávy

5 Vlastnosti sdělení Relativní: Ve sdělení jsou informace sdíleny jednosměrně a po přijetí jsou vyhodnoceny příjímajícím subjektem a jednorázovým procesem (v reálném čase). Absolutní: Přesné, věrné s vysokou aktuálností; Obsahují absolutní čísla s možností srovnání s jinými; Zřetelně jsou znázorněny pomocí tabulek; Posloupnosti procesů jsou alternativně a spolehlivě znázorněny ve vývojových diagramech (algoritmech).

6 Znalosti Ekonomický pohled na znalosti F. Drucker: Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti. Robert M. Hayes: Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi. Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!

7 Informační systém (IS) Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka (M. Koch) V dnešní společnosti jsou IS v Organizacích zcela nezbytné, protože jsou vyžadovány okolím. Organizaci přináší výhody a reprezentují ji.

8 Co je IS? Informační systém je soubor pravidel pro sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat ve formě informací pro různé úrovně využití. Množina prvků, jejich vzájemné vazby a chování.

9 Prvky IS hardware software orgware datové zdroje peopleware okolí

10 HARDWARE veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky technické prostředky SOFTWARE data a programové prostředky aplikační a systémové programy (řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem) SW + HW = INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

11 ORGWARE organizační prostředky soubor nařízení a pravidel, definují provozování a využívání IS a informačních technologií PEOPLEWARE lidská složka adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí OSTATNÍ informační zdroje, legislativa, normy

12 Holistický pohled na IS Neformalizova né informace IS/IT Formalizované informace

13 Cíle IS strategické (plánování investic ), taktické (vedení, kontrola rozpočtů ), operační (každodenní rutina)

14 Znalosti informace Znalosti (interpretované informace, výsledek aktivního učení) Algoritmy interpretace informace Sdělení Zprávy Informace (strukturovaně působící, integrovaná data) informace Sumární a průřezová data DATA Algoritmy zpracování data informace zprávy, sdělení znalosti ZNALOSTNÍ KOMPETENCE

15 data informace zprávy, sdělení znalosti ZNALOSTNÍ KOMPETENCE Motto F. Drucker: Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti.

16 Erb základních environmentálních sfér a jeho regulace z hlediska udržitelného rozvoje O s a NAT ESF BSF ASF TSF ISF p r o d u k c e ASF, TSF, ISF, O s a p o z n á n í Domény: NAT. Příroda; ESF ekosféra; BSF biosféra; Regulovatelné entity: ASF antroposféra; TSF technosféra; ISF průmyslová (industriální) sféra

17 Environmentální (ENV) role IS/IT ENV (prostředí) podnikatelský ENV organizační kultury ENV Organizace Organizační struktura STRATEGIE Management a jeho procesy Informační technologie Jednotlivci a jejich role Technologie

18 Jak probíhají změny v Organizaci implementací IS/IT míra změny v organizaci změny systému Organizace Nové vymezení samotného pojetí Organizace Nové pojetí Organizace jako systému změny procesů Organizace Změny podnikatelských záměrů, managementu a charakteru Organizace Využití IT bez větších změn organizačních procesů IS/IT ovlivňují evolučně vnitřní organizační procesy, jejich strukturu i chování IS/IT ovlivňují i vnější organizační procesy, Zejména jejich chování k okolí organizační přínosy IS/IT Nízké Střední Vysoké Etapa: Automatizace Informatizace Transformace

19 Dominantní trendy - klíčové faktory Rychlost, řízení změny Měsíční výkazy Denní výkazy Hierarchické struktury Ploché struktury

20 Komunikační systémy vhodný pro BIS jedn. rozhodování plná síť - otevřený hvězda - uzavřený řetěz kruh

21 Tradiční oblasti uplatnění IS v podnikatelských Organizacích (po) IS finančně účetní administrativa Výrobní plánování, Řízení a plánování výroby CAD, PPS, CAD/CAM zpracování textů a prezentace

22 IS z pohledu úrovně řízení

23 Manažerské informační systémy Hlavním cílem této přednášky je obeznámení studentů s teoretickými základy nutnými pro pochopení role manažerských informačních systémů (MIS) v Organizaci. Doplňková literatura: DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů, Praha:Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN PALMER, S., WEAVER, M.Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing 2000, str.166, ISBN

24 Typy BIS-MIS Typy Typy EIS DSS RIS TPS ROZSÁHLÉ PODNIKOVÉ Národní Nadnárodní OSOBNÍ

25 Úlohy IS manažerské (EIS - Executive IS) taktické (DSS - Decision Support System) vedení (MIS - Management IS) expertní (KWS - Knowledge Work System) kancelářské (OIS - Office IS) operativní

26 Typy BIS-MIS Systémy pro podporu kancelářských prací (OAS) (organization admin.) textové editory, mail, elektronické konference apod. Transkační Procesní systém (TPS)- podporuje denní operace objednávky, účetnictví apod. RIS (reporting) podporuje řízení, shromažďuje infoamace, rutinní výstupy pro kontrolní procesy pro plánování a organizaci Systémy pro podporu rozhodování (DSS) - méně strukturované problémy než oba předchozí typy Systémy pro podporu vrcholového řízení - (EIS - Exec. Info. Sys.) - sledují i vztahy mezi daty

27 Dělení BIS podle Tranzitních (doplňkových) funkcí Administrativní - HZD, psaní dopisu, skladové hospod., konta v bankách Dispoz. - Spojení mezi HZD a modely oper. výzk. - volba dodavatelů - vyt. strojů za omezení - přík. pro výrobu a nákup cizího zboží RIS - agregace údajů z nižších úrovní, vyhodnocování Plánování - podpora plánování a rozhodování investice, zisk, personální, org. struktury Kontrolní - sledování plánu a skut., Comp. Integr. Manuf., návrhy korek. opat.

28 Dělení IS podle hierarchie základních funkcí BIS Kontrolní Plánování a rozhodování Reportovací Dispoziční Administrativní

29 Systém informací Celek Cíl Agregovaná data Plán MIS Analýza Kontrola Detail OperačníIS Data

30 Rozlišovací úroveň - tvorba BIS Podklady pro tvorbu Řízení dat Řízení tvorby systému Metodologie, Principy, Návrhy Model tvorby systému Řízení nástrojů Integrace do celku Nástroje Řízení projektu

31 BIS vazby X vztahy INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ORGANIZACE INFORMAČNÍ MANAGEMENT INFORMAČNÍ VZTAHY (synergie)

32 Pyramida BIS aplikací strategie analýza, plánování, design monitorování BIS aplikace DATA

33 Funkce BIS aplikací Terminální EIS Tranzitní EIS DSS DSS RIS RIS Operační Operační Terminální Produkce

34 Minulé století rovnováha nabídky a poptávky budování provozních IS hospodárné využití zdrojů orientace na vnitřní funkce Organizací Minulé desetiletí převaha nabídky nad poptávkou trh s informacemi rozšíření IS Organizací efektivní využití provozního IS integrace na potřeby trhu www, E- aplikace Současnost Řízení kvality a bezpečnosti Dominantní trendy Integrace, interoperabilita, flexibilita a adaptivita Informační a znalostní společnost Talentismus

35 Překrývání dat v BIS aplikacích EIS RIS DSS Operační Skutečnost

36 Předpoklady pro nasazení BIS Centrální sběr dat a jejich příprava. Flexibilita dat. Patrné rozdíly mezi podstatnými a nepodstatnými sděleními Zohlednění rizika a nejistoty. Adaptivita systému - změna dat jej nenaruší. Orientace na budoucnost a zároveň minulost. Událostně, příčinně a časově orientovaný.

37 IS a struktura řízení Struktura před zavedením IS Struktura 1 Struktura po zavedením IS Struktura 1 Struktura 11 Struktura 12 Struktura 13 Struktura 11 Struktura 12 Struktura 13 Struktura 111 Struktura 112 Struktura 121 Struktura 112 Struktura 121 Struktura 111 Struktura 1211 Struktura 1111 Struktura 1211 Struktura 1212 Struktura 1211 Struktura 1212 Struktura 1111

38 Architektura MIS/EIS v podnikatelských Organizacích (po)

39 Složky MIS po obchod účetnictví řízení výroby nákup vývoj výrobků ŘLZ, personalistika, PaM finančnictví

40 Je informace managerská? To záleží: Na velikosti organizace a oboru Organizační struktuře firmy Hloubce informačního členění Tvorbě informace Názorech managera na řízení firmy

41 Úlohy informačního managementu Plánování informační potřeby Podpora hospodářských funkcí systému Rozšiřování a údržba stávajícícho systému

42 Role managementu projektu Diplomat Vedoucí skupiny Stratég Odborník na problém Kontrolor Vedoucí projektu Diagnostik Konflikt man. Plánovač Revizor Filtr Psycholog Poradce

43 Typy projektových týmů Osamělý vlk Nestrukturované Horda Demokratická skupina Vedoucího chirurga Strukturované Hlavního chirurga Vícetýmová organizace

44 Strukturované týmy Hlavní chirurg Vedoucí chirurg Spec. HCh Zást. Skupina řízení projektu VCh Sekr. Zást. Výkonné skupiny Výkonné skupiny

45 Maslowova pyramida Motivátory Demotivátory Pocit úspěchu, obsah práce, nové přístupy, ukončení etapy nebo celku, podávání dobrých výkonů Seberealizace Rutinní práce, nesmyslné úkoly nevyužívání schopností Pochvala, spravedlivé ocenění, zpětná kontrola Společenské uznání Kritika, ignorování nápadů, ničení výsledků práce Pracovní klima, styl vedení, spolupráce, kontakt s lidmi Pracovní místo a postavení, org. struktura, kontinuita vývoje Spravedlivý plat, ergonomické prostředí Příslušnost k Organizaci Jistoty Fyziologické potřeby Nedostatečné informace a komunikace, autoritativní vedení Desorganizace, nejasnost prostředí, odstraňování osob Přetížení, stres, podceňování

46 Zobecnění znalostí při vývoji EIS Tvůrce EIS aplikace Zákazník Zákazník Zákazník EIS 1 EIS 2 EIS 3 Zkušenosti a znalosti Zobecněné moduly Metodologie Model tvorby EIS aplikace

47 Strategie vývoje EIS Tvůrce EIS aplikace Zákazník Zákazník Zákazník EIS 1 EIS 2 EIS 3 Typový EIS typová část individuální část Typový EIS 1 Typový EIS 3 Typový EIS 2

48 Charakteristika EIS aplikací Jedná o relativně programově a projekčně méně rozsáhlé aplikace. Podle potřeby vytvářejí vlastní datové struktury s částečné agregovanými daty. EIS aplikace jsou přísně hierarchizované informační systémy. Tvorba EIS aplikací je spjatá s objektovým přístupem. Rozsahem je dána i jejich nutnost údržby a dalšího vývoje. Navigace v aplikaci je intuitivní pomocí grafického rozhraní. EIS aplikace je nutno dodávat s uživatelskou dokumentací. Technologicky jsou EIS aplikace charakterizovány použitím multidimensionálních databázích.

49 Dozorčí rada Výrobní Manažer Obchodní Manažer Pohled na data Ředitel Finanční Manažer Správní rada Personální Manažer Saldokonto Externí informace PaM Účetnictví DATA Cash Flow Fakturace Vstupující z různých modulů IS Organizace Osobní evidence

50 Vrstva EIS Generální ředitel Ředitel pro techniku Fin. ředitel Pers. ředitel Výr. ředitel Vrstva EIS (data,prostředí) Datová základna Organizace

51 Analýza EIS aplikací klasická analýza informačních potřeb a dekompozice celé úlohy na menší části, datová analýza již existujících informačních systémů a její porovnání s informačními potřebami uživatelů a nalezení vazeb mezi informační potřebou a jejím krytím zdroji informací, celková syntéza poznatků o systému.

52 Podpora tvorby EIS aplikací Technologická Aplikace musí být datově nezávislá Možnost modelového přístupu k datům Grafické uživatelské rozhraní Jednoduchá navigace v aplikaci Organizační Možnost propojovat různé formáty dat Schopnost nadefinovat vztahy mezi datovými strukturami různých formátů Přehodnotit stávající oběh informací ve firmě a aktualizovat jej (workflow)

53 Faktory - uživatel, tvůrce Faktory ovlivňující tvorbu EIS aplikací Uživatel Schopnost indikovat informační potřebu Odpovídající znalost IT Schopnost využívat IS/IT Úroveň manažerských znalostí zaměstnanců Kvalita firemních dat pro EIS Tvůrce Volba technologie a uživatelského rozhraní Správná dekompozice Integrace různých IT a uživatelských platforem Další služby (konsultace, vývoj)

54 Útvar IS v Organizaci MIS Zpracování dat Podpora uživatele Údržba dat Vývoj Knihovna Podpora Vývoj systému Běžná obsluha Systémová podpora Dokumentace Konzultace Školení

55 Role při zadávání EIS aplikace Sponzor Finance Představy o řešení, návrhy na řešené oblasti Informace o rozsahu financování účelu vynaložených prostředků Tvůrce Odborná příprava na provoz EIS aplikace, školení, konzultace Informace o limitech aplikace, představy o řešení, konzultace řešených oblastí Objednatel Požadavky na řešení EIS aplikace Uživatel Vymezení EIS aplikace, uživatelské rozhraní, úvodní studie Správce Seznámení se s podmínkami provozu EIS aplikace u uživatele

56 Vývojový pracovník, správce a uživatel Informace, modifikace, školení Správce Udržuje aplikaci, provádí změny a úpravy (znalost technologie) Náměty a připomínky Uživatel Užívá aplikaci Dokumentace, školení Podněty a připomínky Zpětná vazba Aplikace Tvůrce Navrhuje aplikaci na základě znalostí technologie a věcné problematiky

57 Úloha auditora při tvorbě EIS Sponzor Objednatel Najímá auditora, předává pokyny k práci, konzultuje situaci Informace o rozsahu financování, účelu vynaložených prostředků, konzultace pracovního postupu, kontrola dodržování harmonogramu projektu, čerpání financí Představy o řešení, návrhy na řešené oblasti konzultace postupu prací, informace o nestandardních situacích během řešení projektu aplikací Podává auditorskou zprávu, konzultuje problémy a situaci, odpovídá za dodržení postupu řešení projektu Auditor Umožní přístup auditorovi k projekční dokumentaci, informuje jej o změnách v postupech, problémech při řešení, změnách technologií a nástrojů proti původnímu projektu Tvůrce Dohlíží nad dodržováním pracovních postupů, technologií, termínů a nad čerpáním a nakládáním s finančními prostředky

58 Správce EIS aplikace v Organizaci Znalost vývojového prostředí a globální přehled o datových strukturách celé firmy. Ošetřovat provoz EIS aplikace ve firmě. Sledovat průběžné dynamické změny datové základny a řídit je z pohledu EIS aplikace. Modifikace obrazovek podle aktuální potřeby uživatelů a shromažďování požadavků na další rozvoj systému tvůrcem EIS aplikace. Průběžná aktualizace dokumentace EIS aplikace. Agregace a transformace nových poznatků o nasazení EIS aplikace. Pravidelně se účastnit školení správců EIS aplikací.

59 Počítač 1 Distribuce - dělená, nekopírovaná Aplikace 1 DB / OS X Y Počítač 2 Aplikace 2 DB / OS W Z Datová základna

60 Distribuce - dělená, částečně kopírovaná Počítač 1 Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS X Y W Počítač 2 Aplikace 2 DB / OS Y Z Datová základna

61 Centralizovaná data Mainframe Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS X Y W Z

62 Distribuce - nedělená, Počítač 1 Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS Počítač 2 Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS kopírovaná X Y W Z Kopie 1 X Y W Z Kopie 2 Datová základna

63 Srovnání organizace dat Centrální zpracování Distribuované zpracování typ DB jedna dělená, nekopírovaná nedělená, kopírovaná dělená, kopírovaná PŘEDNOSTI - rostoucí výkon + - rostoucí autonomie + - rostoucí flexibilita + - rostoucí spolehlivost + NEVÝHODY + rostoucí náklady - + rostoucí obtížnost kontroly - + rostoucí riziko zneužití -

64 Tvorba informace - LightShip technologie Data Informace Konsolidace LightShip Link LightShip Modeler LightShip Server LightShip Professional Sumarizace Odchylky Drill Down Trendy Předpovědi Přístup k datům Analýza dat Prezentace dat

65 LightShip - architektura LightShip Professional LightShip Lens LightShip Server LightShip Modeler LightShip Link Báze dat

66 U ložení dat OLAP - architektura External Source ASCII Analýza dat Prezentace Internal Source SQL Oracle RDB Informix Sybase DB2 OS400 DBMgr...a další OLTP Server Link OLAP Server manažer

67 IS pro skupiny A, B a C Skupina A Skupina B Skupina C Data Společné objekty algoritmy Hlavní komunikační cesty Komunikace mezi skupinami

68 IS skupiny C Algoritmy a programy pro skupinu Skupina C Skupinová data Hlavní komunikační cesty Data Společné objekty algoritmy

69 Osobní manažerské informační systémy Osobní MIS Část jiného IS Pracuje s nimi pouze jedna osoba Pro osobní potřebu Diáře Plánovací zápisníky Příruční databanky Programové produkty Většinu funkcí a činností si musí navrhnout uživatel sám - nemá k dispozici kvalifikovaného informatika

70 Individuální IS Osobní počítače Diáře Databáze Ano A Tabulkový kalkulátor A A IIS Textový editor A Ne Grafický editor A N Komunikace A?, N

71 Osobní IS - datové toky Komunikace Textový editor Grafický editor Databáze Tabulkový kalkulátor

72 Podíl uživatele na tvorbě osobního MIS Uživatel Informatik Vývoj Osobní Podnikový Obsluha Osobní Podnikový Užívání Osobní Podnikový Řešení Osobní Podnikový

73 Architektura Pilot Architektura Client/Server Klient Provoz aplikace Architektura Pilot Návrh aplikace a GUI Knihovny Server Analytická knihovna Vazba MS Excel OLAP Server pro NT nebo UNIX Analysis Server pro NT Analysis Server pro Unix

74 Otevřené prostředí Pilot Crystal Reports Focus Reporter Report Smith ostatní produkty ODBC OLE Prohlížeče Internetu Vizualizace Multimédia PILOT MS Excel Lotus Notes Elektronická pošta DLL SQL ODBC Oracle Sysbase

75 Struktura MIS EIS Výroba Finance Reporting Tools výkazy, sestavy Majetek DSS Zásoby Marketing Obchod Tabulkové kalkulátory, textové procesory Přístup k primárním datům Organizace Primární data Organizace

76 Oblast - Pohled Prodej v regionu Praha Obchod a marketing Obrat s odběrateli Náklady na dopravu Produkce Objem výroby v Kč podle poboček Přehled plán x skutečnost Mzdy podle oddělení Ekonomika Odpisy podle poboček Splátky úvěrů podle věřitelů Fluktuace podle příčin Personalistika Platy podle odbornosti MIS/EIS data Operativní data

77 Vrstvy programového vybavení Aplikační programy Nadstavby operačního systému např. WINDOWS Operační systém Strojový kód Uživatel Počítač

78 Datové velkosklady EIS aplikace Vrstva dat EIS aplikace Zjišťování trendů a dlouhodobých šetření Datové toky aktuálních dat od vrstvy EIS aplikace Pravidelná archivace primárních dat do datového velkoskladu Datový velkosklad Aktuální data

79 Data mining Firemní analytik EIS aplikace Vrstva dat EIS aplikace Zjišťování trendů a dlouhodobých šetření Data v novém kontextu Požadavky na nové vztahy mezi daty Vyhledávání dat v archivu - data mining Data v novém kontextu Datové toky aktuálních dat od vrstvy EIS aplikace Pravidelná archivace primárních dat do datového velkoskladu Datový velkosklad Aktuální data

80 Řízení kvality EIS aplikací Skutečný svět Organizační struktury Datový velkosklad datamining Popis prototypu Nástroje Know how Peníze Pracovníci Čas Technologie Metodologie Moduly, komponent, subdodávky Analýza TVURCE Vývoj EIS aplikace Vývojové prostředí EIS aplikace Rozhraní Meta Systém pro řízení kvality Řešení na zakázku nebo prototyp EIS aplikace UŽIVATELSKÁ Organizace Proces implementace EIS aplikace IS ve firmě interní Audit x Změny DATA externí Rutinní provoz Komunikace, přenosová rychlost, přenášený objem, chybovost, dostupnost

81 Využití manažerských aplikací EIS DSS Analýza - identifikace problému Návrh řešení (projektu) EIS Kontrola (zpětná vazby) Prosazení navrhovaného řešení (projektu) WorkFlow, SW pro podporu organizace

82 Děkuji za pozornost. Prof. Ing. Jiří URBÁNEK, CSc. Katedra ochrany obyvatelstva Univerzita obrany Kounicova Brno tel.:

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT

Podniková informatika I. Pavel Čech KIT Podniková informatika I Pavel Čech KIT Kontaktní informace mail pavel.cech@uhk.cz kancelář 312 konzultační hodiny po dohodě emailem materiály k výuce http://oliva.uhk.cz UPI 2009 2 Podmínky zápočtu Zápočet

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Informační systém ve stavební společnosti

Informační systém ve stavební společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 19 Číslo 6, 2005 Využití podnikových informačních systémů dostupných

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda

Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem. Milan Brázda Budování marketingového informačního systému ve spojení s firemním intranetem Milan Brázda Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Práce se zabývá analýzou současného marketingového informačního systému ve spojení

Více

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík

Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Informační systémy v hotelovém a lázeňském provozu Ing. Petr Janík Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Ústav lázeňství, gastronomie a turismu Opava 2013 Informační systémy

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU INFORMATION SYSTEM

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ

EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management EKONOMICKÝ SYSTÉM PODNIKU A JEHO INFORMAČNÍ ZOBRAZENÍ Economic system of company and its information mapping Bakalářská práce

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal

Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování. Dominik Vymětal Informační systémy v podnicích teorie a praxe projektování Dominik Vymětal Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3690. publikaci Odpovědný redaktor Ing. Pavel Němeček Sazba Jana

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy Business Information Systems Marie Horká Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Bakalářské práce Podnikové informační systémy

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Řízení komplexních projektů IS/ICT

Řízení komplexních projektů IS/ICT garanti bloku: D. Chlapek, M. Hübner, M. Marčan Rostoucí komplexnost IS/ICT vyvolává potřebu použití metodicky propracovaných a v praxi použitelných postupů řízení vývoje a změn IS/ICT. Řízení projektů

Více