INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ STRUKTURA A FUNKCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ V MANAGEMENTU ORGANIZACÍ - T2 Prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/ )

2 Informace výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat zpráva zasílaná od vysílače k přijímači snižuje neurčitost v rozhodování vjem, který je syntakticky, sémanticky a pragmaticky významný zdroj poznání

3 Sémiotický rámec informace vyjadřuje vlastnosti znaků a formalizovaných znakových soustav (jazyků); Syntaktická významnost informace zajišťuje porozumění obsahu sdělení přijímajícím subjektem; Sémantická závažnost informace vyjadřuje vztah mezi formou a významem zprávy (co znamená, co vypovídá jeho okolí o subjektu ); Pragmatický vliv informace spočívá ve sdělením způsobeném vjemu, objasňující smysl zprávy přijímajícímu subjektu.

4 Data potencionální informace je možné je ignorovat nebo využít později je možné je transformovat - jsou pak vyjádřena fyzickým nosičem mají vypovídací schopnost v praxi data = zprávy

5 Vlastnosti sdělení Relativní: Ve sdělení jsou informace sdíleny jednosměrně a po přijetí jsou vyhodnoceny příjímajícím subjektem a jednorázovým procesem (v reálném čase). Absolutní: Přesné, věrné s vysokou aktuálností; Obsahují absolutní čísla s možností srovnání s jinými; Zřetelně jsou znázorněny pomocí tabulek; Posloupnosti procesů jsou alternativně a spolehlivě znázorněny ve vývojových diagramech (algoritmech).

6 Znalosti Ekonomický pohled na znalosti F. Drucker: Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti. Robert M. Hayes: Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi. Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!

7 Informační systém (IS) Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka (M. Koch) V dnešní společnosti jsou IS v Organizacích zcela nezbytné, protože jsou vyžadovány okolím. Organizaci přináší výhody a reprezentují ji.

8 Co je IS? Informační systém je soubor pravidel pro sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat ve formě informací pro různé úrovně využití. Množina prvků, jejich vzájemné vazby a chování.

9 Prvky IS hardware software orgware datové zdroje peopleware okolí

10 HARDWARE veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky technické prostředky SOFTWARE data a programové prostředky aplikační a systémové programy (řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem) SW + HW = INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

11 ORGWARE organizační prostředky soubor nařízení a pravidel, definují provozování a využívání IS a informačních technologií PEOPLEWARE lidská složka adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí OSTATNÍ informační zdroje, legislativa, normy

12 Holistický pohled na IS Neformalizova né informace IS/IT Formalizované informace

13 Cíle IS strategické (plánování investic ), taktické (vedení, kontrola rozpočtů ), operační (každodenní rutina)

14 Znalosti informace Znalosti (interpretované informace, výsledek aktivního učení) Algoritmy interpretace informace Sdělení Zprávy Informace (strukturovaně působící, integrovaná data) informace Sumární a průřezová data DATA Algoritmy zpracování data informace zprávy, sdělení znalosti ZNALOSTNÍ KOMPETENCE

15 data informace zprávy, sdělení znalosti ZNALOSTNÍ KOMPETENCE Motto F. Drucker: Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti.

16 Erb základních environmentálních sfér a jeho regulace z hlediska udržitelného rozvoje O s a NAT ESF BSF ASF TSF ISF p r o d u k c e ASF, TSF, ISF, O s a p o z n á n í Domény: NAT. Příroda; ESF ekosféra; BSF biosféra; Regulovatelné entity: ASF antroposféra; TSF technosféra; ISF průmyslová (industriální) sféra

17 Environmentální (ENV) role IS/IT ENV (prostředí) podnikatelský ENV organizační kultury ENV Organizace Organizační struktura STRATEGIE Management a jeho procesy Informační technologie Jednotlivci a jejich role Technologie

18 Jak probíhají změny v Organizaci implementací IS/IT míra změny v organizaci změny systému Organizace Nové vymezení samotného pojetí Organizace Nové pojetí Organizace jako systému změny procesů Organizace Změny podnikatelských záměrů, managementu a charakteru Organizace Využití IT bez větších změn organizačních procesů IS/IT ovlivňují evolučně vnitřní organizační procesy, jejich strukturu i chování IS/IT ovlivňují i vnější organizační procesy, Zejména jejich chování k okolí organizační přínosy IS/IT Nízké Střední Vysoké Etapa: Automatizace Informatizace Transformace

19 Dominantní trendy - klíčové faktory Rychlost, řízení změny Měsíční výkazy Denní výkazy Hierarchické struktury Ploché struktury

20 Komunikační systémy vhodný pro BIS jedn. rozhodování plná síť - otevřený hvězda - uzavřený řetěz kruh

21 Tradiční oblasti uplatnění IS v podnikatelských Organizacích (po) IS finančně účetní administrativa Výrobní plánování, Řízení a plánování výroby CAD, PPS, CAD/CAM zpracování textů a prezentace

22 IS z pohledu úrovně řízení

23 Manažerské informační systémy Hlavním cílem této přednášky je obeznámení studentů s teoretickými základy nutnými pro pochopení role manažerských informačních systémů (MIS) v Organizaci. Doplňková literatura: DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů, Praha:Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN PALMER, S., WEAVER, M.Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing 2000, str.166, ISBN

24 Typy BIS-MIS Typy Typy EIS DSS RIS TPS ROZSÁHLÉ PODNIKOVÉ Národní Nadnárodní OSOBNÍ

25 Úlohy IS manažerské (EIS - Executive IS) taktické (DSS - Decision Support System) vedení (MIS - Management IS) expertní (KWS - Knowledge Work System) kancelářské (OIS - Office IS) operativní

26 Typy BIS-MIS Systémy pro podporu kancelářských prací (OAS) (organization admin.) textové editory, mail, elektronické konference apod. Transkační Procesní systém (TPS)- podporuje denní operace objednávky, účetnictví apod. RIS (reporting) podporuje řízení, shromažďuje infoamace, rutinní výstupy pro kontrolní procesy pro plánování a organizaci Systémy pro podporu rozhodování (DSS) - méně strukturované problémy než oba předchozí typy Systémy pro podporu vrcholového řízení - (EIS - Exec. Info. Sys.) - sledují i vztahy mezi daty

27 Dělení BIS podle Tranzitních (doplňkových) funkcí Administrativní - HZD, psaní dopisu, skladové hospod., konta v bankách Dispoz. - Spojení mezi HZD a modely oper. výzk. - volba dodavatelů - vyt. strojů za omezení - přík. pro výrobu a nákup cizího zboží RIS - agregace údajů z nižších úrovní, vyhodnocování Plánování - podpora plánování a rozhodování investice, zisk, personální, org. struktury Kontrolní - sledování plánu a skut., Comp. Integr. Manuf., návrhy korek. opat.

28 Dělení IS podle hierarchie základních funkcí BIS Kontrolní Plánování a rozhodování Reportovací Dispoziční Administrativní

29 Systém informací Celek Cíl Agregovaná data Plán MIS Analýza Kontrola Detail OperačníIS Data

30 Rozlišovací úroveň - tvorba BIS Podklady pro tvorbu Řízení dat Řízení tvorby systému Metodologie, Principy, Návrhy Model tvorby systému Řízení nástrojů Integrace do celku Nástroje Řízení projektu

31 BIS vazby X vztahy INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ORGANIZACE INFORMAČNÍ MANAGEMENT INFORMAČNÍ VZTAHY (synergie)

32 Pyramida BIS aplikací strategie analýza, plánování, design monitorování BIS aplikace DATA

33 Funkce BIS aplikací Terminální EIS Tranzitní EIS DSS DSS RIS RIS Operační Operační Terminální Produkce

34 Minulé století rovnováha nabídky a poptávky budování provozních IS hospodárné využití zdrojů orientace na vnitřní funkce Organizací Minulé desetiletí převaha nabídky nad poptávkou trh s informacemi rozšíření IS Organizací efektivní využití provozního IS integrace na potřeby trhu www, E- aplikace Současnost Řízení kvality a bezpečnosti Dominantní trendy Integrace, interoperabilita, flexibilita a adaptivita Informační a znalostní společnost Talentismus

35 Překrývání dat v BIS aplikacích EIS RIS DSS Operační Skutečnost

36 Předpoklady pro nasazení BIS Centrální sběr dat a jejich příprava. Flexibilita dat. Patrné rozdíly mezi podstatnými a nepodstatnými sděleními Zohlednění rizika a nejistoty. Adaptivita systému - změna dat jej nenaruší. Orientace na budoucnost a zároveň minulost. Událostně, příčinně a časově orientovaný.

37 IS a struktura řízení Struktura před zavedením IS Struktura 1 Struktura po zavedením IS Struktura 1 Struktura 11 Struktura 12 Struktura 13 Struktura 11 Struktura 12 Struktura 13 Struktura 111 Struktura 112 Struktura 121 Struktura 112 Struktura 121 Struktura 111 Struktura 1211 Struktura 1111 Struktura 1211 Struktura 1212 Struktura 1211 Struktura 1212 Struktura 1111

38 Architektura MIS/EIS v podnikatelských Organizacích (po)

39 Složky MIS po obchod účetnictví řízení výroby nákup vývoj výrobků ŘLZ, personalistika, PaM finančnictví

40 Je informace managerská? To záleží: Na velikosti organizace a oboru Organizační struktuře firmy Hloubce informačního členění Tvorbě informace Názorech managera na řízení firmy

41 Úlohy informačního managementu Plánování informační potřeby Podpora hospodářských funkcí systému Rozšiřování a údržba stávajícícho systému

42 Role managementu projektu Diplomat Vedoucí skupiny Stratég Odborník na problém Kontrolor Vedoucí projektu Diagnostik Konflikt man. Plánovač Revizor Filtr Psycholog Poradce

43 Typy projektových týmů Osamělý vlk Nestrukturované Horda Demokratická skupina Vedoucího chirurga Strukturované Hlavního chirurga Vícetýmová organizace

44 Strukturované týmy Hlavní chirurg Vedoucí chirurg Spec. HCh Zást. Skupina řízení projektu VCh Sekr. Zást. Výkonné skupiny Výkonné skupiny

45 Maslowova pyramida Motivátory Demotivátory Pocit úspěchu, obsah práce, nové přístupy, ukončení etapy nebo celku, podávání dobrých výkonů Seberealizace Rutinní práce, nesmyslné úkoly nevyužívání schopností Pochvala, spravedlivé ocenění, zpětná kontrola Společenské uznání Kritika, ignorování nápadů, ničení výsledků práce Pracovní klima, styl vedení, spolupráce, kontakt s lidmi Pracovní místo a postavení, org. struktura, kontinuita vývoje Spravedlivý plat, ergonomické prostředí Příslušnost k Organizaci Jistoty Fyziologické potřeby Nedostatečné informace a komunikace, autoritativní vedení Desorganizace, nejasnost prostředí, odstraňování osob Přetížení, stres, podceňování

46 Zobecnění znalostí při vývoji EIS Tvůrce EIS aplikace Zákazník Zákazník Zákazník EIS 1 EIS 2 EIS 3 Zkušenosti a znalosti Zobecněné moduly Metodologie Model tvorby EIS aplikace

47 Strategie vývoje EIS Tvůrce EIS aplikace Zákazník Zákazník Zákazník EIS 1 EIS 2 EIS 3 Typový EIS typová část individuální část Typový EIS 1 Typový EIS 3 Typový EIS 2

48 Charakteristika EIS aplikací Jedná o relativně programově a projekčně méně rozsáhlé aplikace. Podle potřeby vytvářejí vlastní datové struktury s částečné agregovanými daty. EIS aplikace jsou přísně hierarchizované informační systémy. Tvorba EIS aplikací je spjatá s objektovým přístupem. Rozsahem je dána i jejich nutnost údržby a dalšího vývoje. Navigace v aplikaci je intuitivní pomocí grafického rozhraní. EIS aplikace je nutno dodávat s uživatelskou dokumentací. Technologicky jsou EIS aplikace charakterizovány použitím multidimensionálních databázích.

49 Dozorčí rada Výrobní Manažer Obchodní Manažer Pohled na data Ředitel Finanční Manažer Správní rada Personální Manažer Saldokonto Externí informace PaM Účetnictví DATA Cash Flow Fakturace Vstupující z různých modulů IS Organizace Osobní evidence

50 Vrstva EIS Generální ředitel Ředitel pro techniku Fin. ředitel Pers. ředitel Výr. ředitel Vrstva EIS (data,prostředí) Datová základna Organizace

51 Analýza EIS aplikací klasická analýza informačních potřeb a dekompozice celé úlohy na menší části, datová analýza již existujících informačních systémů a její porovnání s informačními potřebami uživatelů a nalezení vazeb mezi informační potřebou a jejím krytím zdroji informací, celková syntéza poznatků o systému.

52 Podpora tvorby EIS aplikací Technologická Aplikace musí být datově nezávislá Možnost modelového přístupu k datům Grafické uživatelské rozhraní Jednoduchá navigace v aplikaci Organizační Možnost propojovat různé formáty dat Schopnost nadefinovat vztahy mezi datovými strukturami různých formátů Přehodnotit stávající oběh informací ve firmě a aktualizovat jej (workflow)

53 Faktory - uživatel, tvůrce Faktory ovlivňující tvorbu EIS aplikací Uživatel Schopnost indikovat informační potřebu Odpovídající znalost IT Schopnost využívat IS/IT Úroveň manažerských znalostí zaměstnanců Kvalita firemních dat pro EIS Tvůrce Volba technologie a uživatelského rozhraní Správná dekompozice Integrace různých IT a uživatelských platforem Další služby (konsultace, vývoj)

54 Útvar IS v Organizaci MIS Zpracování dat Podpora uživatele Údržba dat Vývoj Knihovna Podpora Vývoj systému Běžná obsluha Systémová podpora Dokumentace Konzultace Školení

55 Role při zadávání EIS aplikace Sponzor Finance Představy o řešení, návrhy na řešené oblasti Informace o rozsahu financování účelu vynaložených prostředků Tvůrce Odborná příprava na provoz EIS aplikace, školení, konzultace Informace o limitech aplikace, představy o řešení, konzultace řešených oblastí Objednatel Požadavky na řešení EIS aplikace Uživatel Vymezení EIS aplikace, uživatelské rozhraní, úvodní studie Správce Seznámení se s podmínkami provozu EIS aplikace u uživatele

56 Vývojový pracovník, správce a uživatel Informace, modifikace, školení Správce Udržuje aplikaci, provádí změny a úpravy (znalost technologie) Náměty a připomínky Uživatel Užívá aplikaci Dokumentace, školení Podněty a připomínky Zpětná vazba Aplikace Tvůrce Navrhuje aplikaci na základě znalostí technologie a věcné problematiky

57 Úloha auditora při tvorbě EIS Sponzor Objednatel Najímá auditora, předává pokyny k práci, konzultuje situaci Informace o rozsahu financování, účelu vynaložených prostředků, konzultace pracovního postupu, kontrola dodržování harmonogramu projektu, čerpání financí Představy o řešení, návrhy na řešené oblasti konzultace postupu prací, informace o nestandardních situacích během řešení projektu aplikací Podává auditorskou zprávu, konzultuje problémy a situaci, odpovídá za dodržení postupu řešení projektu Auditor Umožní přístup auditorovi k projekční dokumentaci, informuje jej o změnách v postupech, problémech při řešení, změnách technologií a nástrojů proti původnímu projektu Tvůrce Dohlíží nad dodržováním pracovních postupů, technologií, termínů a nad čerpáním a nakládáním s finančními prostředky

58 Správce EIS aplikace v Organizaci Znalost vývojového prostředí a globální přehled o datových strukturách celé firmy. Ošetřovat provoz EIS aplikace ve firmě. Sledovat průběžné dynamické změny datové základny a řídit je z pohledu EIS aplikace. Modifikace obrazovek podle aktuální potřeby uživatelů a shromažďování požadavků na další rozvoj systému tvůrcem EIS aplikace. Průběžná aktualizace dokumentace EIS aplikace. Agregace a transformace nových poznatků o nasazení EIS aplikace. Pravidelně se účastnit školení správců EIS aplikací.

59 Počítač 1 Distribuce - dělená, nekopírovaná Aplikace 1 DB / OS X Y Počítač 2 Aplikace 2 DB / OS W Z Datová základna

60 Distribuce - dělená, částečně kopírovaná Počítač 1 Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS X Y W Počítač 2 Aplikace 2 DB / OS Y Z Datová základna

61 Centralizovaná data Mainframe Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS X Y W Z

62 Distribuce - nedělená, Počítač 1 Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS Počítač 2 Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS kopírovaná X Y W Z Kopie 1 X Y W Z Kopie 2 Datová základna

63 Srovnání organizace dat Centrální zpracování Distribuované zpracování typ DB jedna dělená, nekopírovaná nedělená, kopírovaná dělená, kopírovaná PŘEDNOSTI - rostoucí výkon + - rostoucí autonomie + - rostoucí flexibilita + - rostoucí spolehlivost + NEVÝHODY + rostoucí náklady - + rostoucí obtížnost kontroly - + rostoucí riziko zneužití -

64 Tvorba informace - LightShip technologie Data Informace Konsolidace LightShip Link LightShip Modeler LightShip Server LightShip Professional Sumarizace Odchylky Drill Down Trendy Předpovědi Přístup k datům Analýza dat Prezentace dat

65 LightShip - architektura LightShip Professional LightShip Lens LightShip Server LightShip Modeler LightShip Link Báze dat

66 U ložení dat OLAP - architektura External Source ASCII Analýza dat Prezentace Internal Source SQL Oracle RDB Informix Sybase DB2 OS400 DBMgr...a další OLTP Server Link OLAP Server manažer

67 IS pro skupiny A, B a C Skupina A Skupina B Skupina C Data Společné objekty algoritmy Hlavní komunikační cesty Komunikace mezi skupinami

68 IS skupiny C Algoritmy a programy pro skupinu Skupina C Skupinová data Hlavní komunikační cesty Data Společné objekty algoritmy

69 Osobní manažerské informační systémy Osobní MIS Část jiného IS Pracuje s nimi pouze jedna osoba Pro osobní potřebu Diáře Plánovací zápisníky Příruční databanky Programové produkty Většinu funkcí a činností si musí navrhnout uživatel sám - nemá k dispozici kvalifikovaného informatika

70 Individuální IS Osobní počítače Diáře Databáze Ano A Tabulkový kalkulátor A A IIS Textový editor A Ne Grafický editor A N Komunikace A?, N

71 Osobní IS - datové toky Komunikace Textový editor Grafický editor Databáze Tabulkový kalkulátor

72 Podíl uživatele na tvorbě osobního MIS Uživatel Informatik Vývoj Osobní Podnikový Obsluha Osobní Podnikový Užívání Osobní Podnikový Řešení Osobní Podnikový

73 Architektura Pilot Architektura Client/Server Klient Provoz aplikace Architektura Pilot Návrh aplikace a GUI Knihovny Server Analytická knihovna Vazba MS Excel OLAP Server pro NT nebo UNIX Analysis Server pro NT Analysis Server pro Unix

74 Otevřené prostředí Pilot Crystal Reports Focus Reporter Report Smith ostatní produkty ODBC OLE Prohlížeče Internetu Vizualizace Multimédia PILOT MS Excel Lotus Notes Elektronická pošta DLL SQL ODBC Oracle Sysbase

75 Struktura MIS EIS Výroba Finance Reporting Tools výkazy, sestavy Majetek DSS Zásoby Marketing Obchod Tabulkové kalkulátory, textové procesory Přístup k primárním datům Organizace Primární data Organizace

76 Oblast - Pohled Prodej v regionu Praha Obchod a marketing Obrat s odběrateli Náklady na dopravu Produkce Objem výroby v Kč podle poboček Přehled plán x skutečnost Mzdy podle oddělení Ekonomika Odpisy podle poboček Splátky úvěrů podle věřitelů Fluktuace podle příčin Personalistika Platy podle odbornosti MIS/EIS data Operativní data

77 Vrstvy programového vybavení Aplikační programy Nadstavby operačního systému např. WINDOWS Operační systém Strojový kód Uživatel Počítač

78 Datové velkosklady EIS aplikace Vrstva dat EIS aplikace Zjišťování trendů a dlouhodobých šetření Datové toky aktuálních dat od vrstvy EIS aplikace Pravidelná archivace primárních dat do datového velkoskladu Datový velkosklad Aktuální data

79 Data mining Firemní analytik EIS aplikace Vrstva dat EIS aplikace Zjišťování trendů a dlouhodobých šetření Data v novém kontextu Požadavky na nové vztahy mezi daty Vyhledávání dat v archivu - data mining Data v novém kontextu Datové toky aktuálních dat od vrstvy EIS aplikace Pravidelná archivace primárních dat do datového velkoskladu Datový velkosklad Aktuální data

80 Řízení kvality EIS aplikací Skutečný svět Organizační struktury Datový velkosklad datamining Popis prototypu Nástroje Know how Peníze Pracovníci Čas Technologie Metodologie Moduly, komponent, subdodávky Analýza TVURCE Vývoj EIS aplikace Vývojové prostředí EIS aplikace Rozhraní Meta Systém pro řízení kvality Řešení na zakázku nebo prototyp EIS aplikace UŽIVATELSKÁ Organizace Proces implementace EIS aplikace IS ve firmě interní Audit x Změny DATA externí Rutinní provoz Komunikace, přenosová rychlost, přenášený objem, chybovost, dostupnost

81 Využití manažerských aplikací EIS DSS Analýza - identifikace problému Návrh řešení (projektu) EIS Kontrola (zpětná vazby) Prosazení navrhovaného řešení (projektu) WorkFlow, SW pro podporu organizace

82 Děkuji za pozornost. Prof. Ing. Jiří URBÁNEK, CSc. Katedra ochrany obyvatelstva Univerzita obrany Kounicova Brno tel.:

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I INFORMAČNÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ V MANAŽERSKÉ PRAXI pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.:

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2

Systémy pro podporu rozhodování. Hlubší pohled 2 Systémy pro podporu rozhodování Hlubší pohled 2 1 Připomenutí obsahu minulé přednášky Motivační příklad Konfigurace DSS Co to je DSS? definice Charakterizace a možnosti DSS Komponenty DSS Subsystém datového

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305)

NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305) NÁKLADOVÉ (MU_305) 1 Ing. Jaroslav Wagner, PhD. Katedra manažerského účetnictví Místnost: 285 NB KH: Pondělí 15,00 17,00 hod. E-mail: wagner@vse.cz Telefon: 224 095 162 Mobil: 601 233 470 WWW: nb.vse.cz/~wagner

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Projekt SEPIe - Datový sklad a analytická nadstavba MIS - manažerský informační systém pro vedoucí zaměstnance resortu MV (konference)

Projekt SEPIe - Datový sklad a analytická nadstavba MIS - manažerský informační systém pro vedoucí zaměstnance resortu MV (konference) Projekt SEPIe - Datový sklad a analytická nadstavba MIS - manažerský informační systém pro vedoucí zaměstnance resortu MV (konference) Ing. Petr Pechar (vedoucí řešitelského týmu), Praha, 27.11.2013 Úvod

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

3 zdroje dat. Relační databáze EIS OLAP

3 zdroje dat. Relační databáze EIS OLAP Zdroje dat 3 zdroje dat Relační databáze EIS OLAP Relační databáze plochá dvourozměrná tabulková data OLTP (Online Transaction Processing) operace selekce projekce spojení průnik, sjednocení, rozdíl dotazování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s.

Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s. Moderní manažerský informační systém v ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Vrba, člen představenstva ČEPS, a.s. Dispečerské řízení a ICT Ing. Zdeněk Hanáček Accenture XVI. jarní konference AEM Praha, 29.2.2012 Stav

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Příloha č. 1 Specifikace kurzů

Příloha č. 1 Specifikace kurzů Příloha č. 1 Specifikace kurzů Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Rodenstock ČR zajištění kurzů odborného vzdělávání Zadavatel: Rodenstock ČR s.r.o. Název Cíl 50+ ICT Odstranit zjištěné nedostatky

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda

Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema (Human Resources Information System) Jaroslav Šmarda Proces vývoje HRIS Vema Vlastnosti HRIS (Human Resources Information System) HRIS Vema Proces vývoje HRIS Vema Vema, a. s. Přední

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Programové prostředky IS/IT

Programové prostředky IS/IT Informační systémy 2 Programové prostředky IS/IT 14.5.2014 IS2-2014-03 1 Programové prostředky - SW Program: posloupnost elementárních instrukcí pro ovládání technických komponent počítače zdrojový program

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Řízení SW projektů. Lekce 3. Projektové procesy a znalostní oblasti. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 3. Projektové procesy a znalostní oblasti. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 3 Projektové procesy a znalostní oblasti přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 3 - Projektové

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Dodávka informačního systému ERP

Dodávka informačního systému ERP Příloha č.1 - Pokrytí jednotlivých poptávaných procesních oblastí Dodávka informačního systému ERP Podrobnější informace o pokrytí jednotlivých poptávaných funkcí uchazeč vyplní v následující tabulce.

Více

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy

Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Strategické řízení IS v podmínkách VS přínosy a problémy Ing. David Melichar, PhD., ČSSI Ing. Tomáš Hrabík, CORTIS Consulting 1.12.2008 Setkání informatiků, Kladno Trendy ve veřejné správě Smart Administration,

Více

Definice IS. Informace, informační systémy, informační společnost p. 6/47. Definice IS. Definice IS. objednatel či zadavatel; provozovatelé;

Definice IS. Informace, informační systémy, informační společnost p. 6/47. Definice IS. Definice IS. objednatel či zadavatel; provozovatelé; Informace, informační systémy, informační společnost Michal Houda houda@kcr.zf.jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Lidé objednatel či zadavatel; řešitel (řešitelé); uživatelé;

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Informační systémy v systému financování a ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

a praxe v České republice

a praxe v České republice Informační audit teorie a praxe v České republice Petr OčkoO ko Michaela Dombrovská Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze Konference INFORUM 2006 Praha, 23. května 2006 Pojetí informačního

Více