INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ STRUKTURA A FUNKCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ V MANAGEMENTU ORGANIZACÍ - T2 Prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/ )

2 Informace výsledek vyhodnocování smyslových vjemů, zpracování nebo organizace dat zpráva zasílaná od vysílače k přijímači snižuje neurčitost v rozhodování vjem, který je syntakticky, sémanticky a pragmaticky významný zdroj poznání

3 Sémiotický rámec informace vyjadřuje vlastnosti znaků a formalizovaných znakových soustav (jazyků); Syntaktická významnost informace zajišťuje porozumění obsahu sdělení přijímajícím subjektem; Sémantická závažnost informace vyjadřuje vztah mezi formou a významem zprávy (co znamená, co vypovídá jeho okolí o subjektu ); Pragmatický vliv informace spočívá ve sdělením způsobeném vjemu, objasňující smysl zprávy přijímajícímu subjektu.

4 Data potencionální informace je možné je ignorovat nebo využít později je možné je transformovat - jsou pak vyjádřena fyzickým nosičem mají vypovídací schopnost v praxi data = zprávy

5 Vlastnosti sdělení Relativní: Ve sdělení jsou informace sdíleny jednosměrně a po přijetí jsou vyhodnoceny příjímajícím subjektem a jednorázovým procesem (v reálném čase). Absolutní: Přesné, věrné s vysokou aktuálností; Obsahují absolutní čísla s možností srovnání s jinými; Zřetelně jsou znázorněny pomocí tabulek; Posloupnosti procesů jsou alternativně a spolehlivě znázorněny ve vývojových diagramech (algoritmech).

6 Znalosti Ekonomický pohled na znalosti F. Drucker: Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti. Robert M. Hayes: Znalosti jsou výsledkem porozumění informaci, která byla právě sdělena, a její integrace s dřívějšími informacemi. Čím více informací a znalostí máme, tím méně času máme na rozhodování!

7 Informační systém (IS) Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka (M. Koch) V dnešní společnosti jsou IS v Organizacích zcela nezbytné, protože jsou vyžadovány okolím. Organizaci přináší výhody a reprezentují ji.

8 Co je IS? Informační systém je soubor pravidel pro sběr, uchování, zpracování a prezentaci dat ve formě informací pro různé úrovně využití. Množina prvků, jejich vzájemné vazby a chování.

9 Prvky IS hardware software orgware datové zdroje peopleware okolí

10 HARDWARE veškeré fyzicky existující počítačové systémy doplněné o periferní jednotky technické prostředky SOFTWARE data a programové prostředky aplikační a systémové programy (řídí chod počítače, efektivní práci s daty, komunikaci počítačového systému s reálným světem) SW + HW = INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

11 ORGWARE organizační prostředky soubor nařízení a pravidel, definují provozování a využívání IS a informačních technologií PEOPLEWARE lidská složka adaptace a účinné fungování člověka v počítačovém prostředí OSTATNÍ informační zdroje, legislativa, normy

12 Holistický pohled na IS Neformalizova né informace IS/IT Formalizované informace

13 Cíle IS strategické (plánování investic ), taktické (vedení, kontrola rozpočtů ), operační (každodenní rutina)

14 Znalosti informace Znalosti (interpretované informace, výsledek aktivního učení) Algoritmy interpretace informace Sdělení Zprávy Informace (strukturovaně působící, integrovaná data) informace Sumární a průřezová data DATA Algoritmy zpracování data informace zprávy, sdělení znalosti ZNALOSTNÍ KOMPETENCE

15 data informace zprávy, sdělení znalosti ZNALOSTNÍ KOMPETENCE Motto F. Drucker: Znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory půda, práce a kapitál nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a znalosti.

16 Erb základních environmentálních sfér a jeho regulace z hlediska udržitelného rozvoje O s a NAT ESF BSF ASF TSF ISF p r o d u k c e ASF, TSF, ISF, O s a p o z n á n í Domény: NAT. Příroda; ESF ekosféra; BSF biosféra; Regulovatelné entity: ASF antroposféra; TSF technosféra; ISF průmyslová (industriální) sféra

17 Environmentální (ENV) role IS/IT ENV (prostředí) podnikatelský ENV organizační kultury ENV Organizace Organizační struktura STRATEGIE Management a jeho procesy Informační technologie Jednotlivci a jejich role Technologie

18 Jak probíhají změny v Organizaci implementací IS/IT míra změny v organizaci změny systému Organizace Nové vymezení samotného pojetí Organizace Nové pojetí Organizace jako systému změny procesů Organizace Změny podnikatelských záměrů, managementu a charakteru Organizace Využití IT bez větších změn organizačních procesů IS/IT ovlivňují evolučně vnitřní organizační procesy, jejich strukturu i chování IS/IT ovlivňují i vnější organizační procesy, Zejména jejich chování k okolí organizační přínosy IS/IT Nízké Střední Vysoké Etapa: Automatizace Informatizace Transformace

19 Dominantní trendy - klíčové faktory Rychlost, řízení změny Měsíční výkazy Denní výkazy Hierarchické struktury Ploché struktury

20 Komunikační systémy vhodný pro BIS jedn. rozhodování plná síť - otevřený hvězda - uzavřený řetěz kruh

21 Tradiční oblasti uplatnění IS v podnikatelských Organizacích (po) IS finančně účetní administrativa Výrobní plánování, Řízení a plánování výroby CAD, PPS, CAD/CAM zpracování textů a prezentace

22 IS z pohledu úrovně řízení

23 Manažerské informační systémy Hlavním cílem této přednášky je obeznámení studentů s teoretickými základy nutnými pro pochopení role manažerských informačních systémů (MIS) v Organizaci. Doplňková literatura: DOUCEK: Řízení projektů informačních systémů, Praha:Professional Publishing, 2004, s.162 ISBN PALMER, S., WEAVER, M.Úloha informací v manažerském rozhodování. Praha: Grada Publishing 2000, str.166, ISBN

24 Typy BIS-MIS Typy Typy EIS DSS RIS TPS ROZSÁHLÉ PODNIKOVÉ Národní Nadnárodní OSOBNÍ

25 Úlohy IS manažerské (EIS - Executive IS) taktické (DSS - Decision Support System) vedení (MIS - Management IS) expertní (KWS - Knowledge Work System) kancelářské (OIS - Office IS) operativní

26 Typy BIS-MIS Systémy pro podporu kancelářských prací (OAS) (organization admin.) textové editory, mail, elektronické konference apod. Transkační Procesní systém (TPS)- podporuje denní operace objednávky, účetnictví apod. RIS (reporting) podporuje řízení, shromažďuje infoamace, rutinní výstupy pro kontrolní procesy pro plánování a organizaci Systémy pro podporu rozhodování (DSS) - méně strukturované problémy než oba předchozí typy Systémy pro podporu vrcholového řízení - (EIS - Exec. Info. Sys.) - sledují i vztahy mezi daty

27 Dělení BIS podle Tranzitních (doplňkových) funkcí Administrativní - HZD, psaní dopisu, skladové hospod., konta v bankách Dispoz. - Spojení mezi HZD a modely oper. výzk. - volba dodavatelů - vyt. strojů za omezení - přík. pro výrobu a nákup cizího zboží RIS - agregace údajů z nižších úrovní, vyhodnocování Plánování - podpora plánování a rozhodování investice, zisk, personální, org. struktury Kontrolní - sledování plánu a skut., Comp. Integr. Manuf., návrhy korek. opat.

28 Dělení IS podle hierarchie základních funkcí BIS Kontrolní Plánování a rozhodování Reportovací Dispoziční Administrativní

29 Systém informací Celek Cíl Agregovaná data Plán MIS Analýza Kontrola Detail OperačníIS Data

30 Rozlišovací úroveň - tvorba BIS Podklady pro tvorbu Řízení dat Řízení tvorby systému Metodologie, Principy, Návrhy Model tvorby systému Řízení nástrojů Integrace do celku Nástroje Řízení projektu

31 BIS vazby X vztahy INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ORGANIZACE INFORMAČNÍ MANAGEMENT INFORMAČNÍ VZTAHY (synergie)

32 Pyramida BIS aplikací strategie analýza, plánování, design monitorování BIS aplikace DATA

33 Funkce BIS aplikací Terminální EIS Tranzitní EIS DSS DSS RIS RIS Operační Operační Terminální Produkce

34 Minulé století rovnováha nabídky a poptávky budování provozních IS hospodárné využití zdrojů orientace na vnitřní funkce Organizací Minulé desetiletí převaha nabídky nad poptávkou trh s informacemi rozšíření IS Organizací efektivní využití provozního IS integrace na potřeby trhu www, E- aplikace Současnost Řízení kvality a bezpečnosti Dominantní trendy Integrace, interoperabilita, flexibilita a adaptivita Informační a znalostní společnost Talentismus

35 Překrývání dat v BIS aplikacích EIS RIS DSS Operační Skutečnost

36 Předpoklady pro nasazení BIS Centrální sběr dat a jejich příprava. Flexibilita dat. Patrné rozdíly mezi podstatnými a nepodstatnými sděleními Zohlednění rizika a nejistoty. Adaptivita systému - změna dat jej nenaruší. Orientace na budoucnost a zároveň minulost. Událostně, příčinně a časově orientovaný.

37 IS a struktura řízení Struktura před zavedením IS Struktura 1 Struktura po zavedením IS Struktura 1 Struktura 11 Struktura 12 Struktura 13 Struktura 11 Struktura 12 Struktura 13 Struktura 111 Struktura 112 Struktura 121 Struktura 112 Struktura 121 Struktura 111 Struktura 1211 Struktura 1111 Struktura 1211 Struktura 1212 Struktura 1211 Struktura 1212 Struktura 1111

38 Architektura MIS/EIS v podnikatelských Organizacích (po)

39 Složky MIS po obchod účetnictví řízení výroby nákup vývoj výrobků ŘLZ, personalistika, PaM finančnictví

40 Je informace managerská? To záleží: Na velikosti organizace a oboru Organizační struktuře firmy Hloubce informačního členění Tvorbě informace Názorech managera na řízení firmy

41 Úlohy informačního managementu Plánování informační potřeby Podpora hospodářských funkcí systému Rozšiřování a údržba stávajícícho systému

42 Role managementu projektu Diplomat Vedoucí skupiny Stratég Odborník na problém Kontrolor Vedoucí projektu Diagnostik Konflikt man. Plánovač Revizor Filtr Psycholog Poradce

43 Typy projektových týmů Osamělý vlk Nestrukturované Horda Demokratická skupina Vedoucího chirurga Strukturované Hlavního chirurga Vícetýmová organizace

44 Strukturované týmy Hlavní chirurg Vedoucí chirurg Spec. HCh Zást. Skupina řízení projektu VCh Sekr. Zást. Výkonné skupiny Výkonné skupiny

45 Maslowova pyramida Motivátory Demotivátory Pocit úspěchu, obsah práce, nové přístupy, ukončení etapy nebo celku, podávání dobrých výkonů Seberealizace Rutinní práce, nesmyslné úkoly nevyužívání schopností Pochvala, spravedlivé ocenění, zpětná kontrola Společenské uznání Kritika, ignorování nápadů, ničení výsledků práce Pracovní klima, styl vedení, spolupráce, kontakt s lidmi Pracovní místo a postavení, org. struktura, kontinuita vývoje Spravedlivý plat, ergonomické prostředí Příslušnost k Organizaci Jistoty Fyziologické potřeby Nedostatečné informace a komunikace, autoritativní vedení Desorganizace, nejasnost prostředí, odstraňování osob Přetížení, stres, podceňování

46 Zobecnění znalostí při vývoji EIS Tvůrce EIS aplikace Zákazník Zákazník Zákazník EIS 1 EIS 2 EIS 3 Zkušenosti a znalosti Zobecněné moduly Metodologie Model tvorby EIS aplikace

47 Strategie vývoje EIS Tvůrce EIS aplikace Zákazník Zákazník Zákazník EIS 1 EIS 2 EIS 3 Typový EIS typová část individuální část Typový EIS 1 Typový EIS 3 Typový EIS 2

48 Charakteristika EIS aplikací Jedná o relativně programově a projekčně méně rozsáhlé aplikace. Podle potřeby vytvářejí vlastní datové struktury s částečné agregovanými daty. EIS aplikace jsou přísně hierarchizované informační systémy. Tvorba EIS aplikací je spjatá s objektovým přístupem. Rozsahem je dána i jejich nutnost údržby a dalšího vývoje. Navigace v aplikaci je intuitivní pomocí grafického rozhraní. EIS aplikace je nutno dodávat s uživatelskou dokumentací. Technologicky jsou EIS aplikace charakterizovány použitím multidimensionálních databázích.

49 Dozorčí rada Výrobní Manažer Obchodní Manažer Pohled na data Ředitel Finanční Manažer Správní rada Personální Manažer Saldokonto Externí informace PaM Účetnictví DATA Cash Flow Fakturace Vstupující z různých modulů IS Organizace Osobní evidence

50 Vrstva EIS Generální ředitel Ředitel pro techniku Fin. ředitel Pers. ředitel Výr. ředitel Vrstva EIS (data,prostředí) Datová základna Organizace

51 Analýza EIS aplikací klasická analýza informačních potřeb a dekompozice celé úlohy na menší části, datová analýza již existujících informačních systémů a její porovnání s informačními potřebami uživatelů a nalezení vazeb mezi informační potřebou a jejím krytím zdroji informací, celková syntéza poznatků o systému.

52 Podpora tvorby EIS aplikací Technologická Aplikace musí být datově nezávislá Možnost modelového přístupu k datům Grafické uživatelské rozhraní Jednoduchá navigace v aplikaci Organizační Možnost propojovat různé formáty dat Schopnost nadefinovat vztahy mezi datovými strukturami různých formátů Přehodnotit stávající oběh informací ve firmě a aktualizovat jej (workflow)

53 Faktory - uživatel, tvůrce Faktory ovlivňující tvorbu EIS aplikací Uživatel Schopnost indikovat informační potřebu Odpovídající znalost IT Schopnost využívat IS/IT Úroveň manažerských znalostí zaměstnanců Kvalita firemních dat pro EIS Tvůrce Volba technologie a uživatelského rozhraní Správná dekompozice Integrace různých IT a uživatelských platforem Další služby (konsultace, vývoj)

54 Útvar IS v Organizaci MIS Zpracování dat Podpora uživatele Údržba dat Vývoj Knihovna Podpora Vývoj systému Běžná obsluha Systémová podpora Dokumentace Konzultace Školení

55 Role při zadávání EIS aplikace Sponzor Finance Představy o řešení, návrhy na řešené oblasti Informace o rozsahu financování účelu vynaložených prostředků Tvůrce Odborná příprava na provoz EIS aplikace, školení, konzultace Informace o limitech aplikace, představy o řešení, konzultace řešených oblastí Objednatel Požadavky na řešení EIS aplikace Uživatel Vymezení EIS aplikace, uživatelské rozhraní, úvodní studie Správce Seznámení se s podmínkami provozu EIS aplikace u uživatele

56 Vývojový pracovník, správce a uživatel Informace, modifikace, školení Správce Udržuje aplikaci, provádí změny a úpravy (znalost technologie) Náměty a připomínky Uživatel Užívá aplikaci Dokumentace, školení Podněty a připomínky Zpětná vazba Aplikace Tvůrce Navrhuje aplikaci na základě znalostí technologie a věcné problematiky

57 Úloha auditora při tvorbě EIS Sponzor Objednatel Najímá auditora, předává pokyny k práci, konzultuje situaci Informace o rozsahu financování, účelu vynaložených prostředků, konzultace pracovního postupu, kontrola dodržování harmonogramu projektu, čerpání financí Představy o řešení, návrhy na řešené oblasti konzultace postupu prací, informace o nestandardních situacích během řešení projektu aplikací Podává auditorskou zprávu, konzultuje problémy a situaci, odpovídá za dodržení postupu řešení projektu Auditor Umožní přístup auditorovi k projekční dokumentaci, informuje jej o změnách v postupech, problémech při řešení, změnách technologií a nástrojů proti původnímu projektu Tvůrce Dohlíží nad dodržováním pracovních postupů, technologií, termínů a nad čerpáním a nakládáním s finančními prostředky

58 Správce EIS aplikace v Organizaci Znalost vývojového prostředí a globální přehled o datových strukturách celé firmy. Ošetřovat provoz EIS aplikace ve firmě. Sledovat průběžné dynamické změny datové základny a řídit je z pohledu EIS aplikace. Modifikace obrazovek podle aktuální potřeby uživatelů a shromažďování požadavků na další rozvoj systému tvůrcem EIS aplikace. Průběžná aktualizace dokumentace EIS aplikace. Agregace a transformace nových poznatků o nasazení EIS aplikace. Pravidelně se účastnit školení správců EIS aplikací.

59 Počítač 1 Distribuce - dělená, nekopírovaná Aplikace 1 DB / OS X Y Počítač 2 Aplikace 2 DB / OS W Z Datová základna

60 Distribuce - dělená, částečně kopírovaná Počítač 1 Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS X Y W Počítač 2 Aplikace 2 DB / OS Y Z Datová základna

61 Centralizovaná data Mainframe Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS X Y W Z

62 Distribuce - nedělená, Počítač 1 Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS Počítač 2 Aplikace 1 Aplikace 2 DB / OS kopírovaná X Y W Z Kopie 1 X Y W Z Kopie 2 Datová základna

63 Srovnání organizace dat Centrální zpracování Distribuované zpracování typ DB jedna dělená, nekopírovaná nedělená, kopírovaná dělená, kopírovaná PŘEDNOSTI - rostoucí výkon + - rostoucí autonomie + - rostoucí flexibilita + - rostoucí spolehlivost + NEVÝHODY + rostoucí náklady - + rostoucí obtížnost kontroly - + rostoucí riziko zneužití -

64 Tvorba informace - LightShip technologie Data Informace Konsolidace LightShip Link LightShip Modeler LightShip Server LightShip Professional Sumarizace Odchylky Drill Down Trendy Předpovědi Přístup k datům Analýza dat Prezentace dat

65 LightShip - architektura LightShip Professional LightShip Lens LightShip Server LightShip Modeler LightShip Link Báze dat

66 U ložení dat OLAP - architektura External Source ASCII Analýza dat Prezentace Internal Source SQL Oracle RDB Informix Sybase DB2 OS400 DBMgr...a další OLTP Server Link OLAP Server manažer

67 IS pro skupiny A, B a C Skupina A Skupina B Skupina C Data Společné objekty algoritmy Hlavní komunikační cesty Komunikace mezi skupinami

68 IS skupiny C Algoritmy a programy pro skupinu Skupina C Skupinová data Hlavní komunikační cesty Data Společné objekty algoritmy

69 Osobní manažerské informační systémy Osobní MIS Část jiného IS Pracuje s nimi pouze jedna osoba Pro osobní potřebu Diáře Plánovací zápisníky Příruční databanky Programové produkty Většinu funkcí a činností si musí navrhnout uživatel sám - nemá k dispozici kvalifikovaného informatika

70 Individuální IS Osobní počítače Diáře Databáze Ano A Tabulkový kalkulátor A A IIS Textový editor A Ne Grafický editor A N Komunikace A?, N

71 Osobní IS - datové toky Komunikace Textový editor Grafický editor Databáze Tabulkový kalkulátor

72 Podíl uživatele na tvorbě osobního MIS Uživatel Informatik Vývoj Osobní Podnikový Obsluha Osobní Podnikový Užívání Osobní Podnikový Řešení Osobní Podnikový

73 Architektura Pilot Architektura Client/Server Klient Provoz aplikace Architektura Pilot Návrh aplikace a GUI Knihovny Server Analytická knihovna Vazba MS Excel OLAP Server pro NT nebo UNIX Analysis Server pro NT Analysis Server pro Unix

74 Otevřené prostředí Pilot Crystal Reports Focus Reporter Report Smith ostatní produkty ODBC OLE Prohlížeče Internetu Vizualizace Multimédia PILOT MS Excel Lotus Notes Elektronická pošta DLL SQL ODBC Oracle Sysbase

75 Struktura MIS EIS Výroba Finance Reporting Tools výkazy, sestavy Majetek DSS Zásoby Marketing Obchod Tabulkové kalkulátory, textové procesory Přístup k primárním datům Organizace Primární data Organizace

76 Oblast - Pohled Prodej v regionu Praha Obchod a marketing Obrat s odběrateli Náklady na dopravu Produkce Objem výroby v Kč podle poboček Přehled plán x skutečnost Mzdy podle oddělení Ekonomika Odpisy podle poboček Splátky úvěrů podle věřitelů Fluktuace podle příčin Personalistika Platy podle odbornosti MIS/EIS data Operativní data

77 Vrstvy programového vybavení Aplikační programy Nadstavby operačního systému např. WINDOWS Operační systém Strojový kód Uživatel Počítač

78 Datové velkosklady EIS aplikace Vrstva dat EIS aplikace Zjišťování trendů a dlouhodobých šetření Datové toky aktuálních dat od vrstvy EIS aplikace Pravidelná archivace primárních dat do datového velkoskladu Datový velkosklad Aktuální data

79 Data mining Firemní analytik EIS aplikace Vrstva dat EIS aplikace Zjišťování trendů a dlouhodobých šetření Data v novém kontextu Požadavky na nové vztahy mezi daty Vyhledávání dat v archivu - data mining Data v novém kontextu Datové toky aktuálních dat od vrstvy EIS aplikace Pravidelná archivace primárních dat do datového velkoskladu Datový velkosklad Aktuální data

80 Řízení kvality EIS aplikací Skutečný svět Organizační struktury Datový velkosklad datamining Popis prototypu Nástroje Know how Peníze Pracovníci Čas Technologie Metodologie Moduly, komponent, subdodávky Analýza TVURCE Vývoj EIS aplikace Vývojové prostředí EIS aplikace Rozhraní Meta Systém pro řízení kvality Řešení na zakázku nebo prototyp EIS aplikace UŽIVATELSKÁ Organizace Proces implementace EIS aplikace IS ve firmě interní Audit x Změny DATA externí Rutinní provoz Komunikace, přenosová rychlost, přenášený objem, chybovost, dostupnost

81 Využití manažerských aplikací EIS DSS Analýza - identifikace problému Návrh řešení (projektu) EIS Kontrola (zpětná vazby) Prosazení navrhovaného řešení (projektu) WorkFlow, SW pro podporu organizace

82 Děkuji za pozornost. Prof. Ing. Jiří URBÁNEK, CSc. Katedra ochrany obyvatelstva Univerzita obrany Kounicova Brno tel.:

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Informační systémy v systému financování a ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Definice IS. Informace, informační systémy, informační společnost p. 6/47. Definice IS. Definice IS. objednatel či zadavatel; provozovatelé;

Definice IS. Informace, informační systémy, informační společnost p. 6/47. Definice IS. Definice IS. objednatel či zadavatel; provozovatelé; Informace, informační systémy, informační společnost Michal Houda houda@kcr.zf.jcu.cz Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Lidé objednatel či zadavatel; řešitel (řešitelé); uživatelé;

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Typické problémy řešené informačními systémy

Typické problémy řešené informačními systémy Informační systémy Informační systém systém umožňující komunikaci a transformaci informací časově, prostorově i co do formy tak, aby byly lépe využity než v původním stavu (systém, který přidává hodnotu

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz AuditPro Jakub Lukeš obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz tel: +420 777 746 613 truconnexion a.s. pobočka Praha Kodaňská 46 Praha 10 Společnosti truconnexion, a.s. Vývoj

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003

Informační systém pro výrobu a prodej nábytku. MP Orga AXIS. Úvodní popis. Brno, leden 2003 MP Orga, spol. s r.o. Nad Vodovodem 30 100 00 PRAHA 10 Tel.: 274 770 826 274 795 537 Informační systém pro výrobu a prodej nábytku MP Orga AXIS Úvodní popis Brno, leden 2003 MP Orga spol. s r.o., Nad Vodovodem

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics IBM Cognos Express IBM Software je Business Inteligence (BI) řešení pro reporting a plánování, charakteristické rychlým nasazením a snadným ovládáním. Organizacím a pracovním týmům poskytuje vše, co potřebují

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

Informační systémy ve strojírenství

Informační systémy ve strojírenství 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy ve strojírenství Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Projekt.

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

DI3MK_EPP2 Ekonomika Ekono a řízení mika průmyslových podn průmyslových iků podn iků

DI3MK_EPP2 Ekonomika Ekono a řízení mika průmyslových podn průmyslových iků podn iků DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení jaro 2014 Harmonogram předmětu sobota 01. 03. 2014 / 16:40 19:15 / učebna 51 Organizační pokyny Strategický management sobota 15. 03. 2014 / 10:15 12:50 / učebna 51 Provozní

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Metodický list č. 1 MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY metodický list č. 1 Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových bloků), je nezbytné, abyste

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE

PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE PROBLEMATIKA INFORMATIKY V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE ROLE INFORMATIKA NA ÚŘADĚ 23. 5. 2013 Tipsport Arena VIP sál Liberec Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz Motto Informatik na úřadě

Více