Výroční zpráva A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Netovická 875, Slaný IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2006. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Netovická 875, 274 44 Slaný IČ: 45147515"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

2 A. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: PALABA a.s. IČ: DIČ: Datum založení: Právní forma: Netovická 875, Slaný CZ , její trvání není časově omezeno akciová společnost Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1422 Právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen: Společnost je založena Zakladatelskou listinou dle 56 a násl. a 154 a násl. Obchodního zákoníku. Předmět podnikání: dle platných stanov činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží pronájem a půjčování věcí movitých realitní činnost silniční motorová doprava nákladní služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob specializovaný maloobchod správa a údržba nemovitostí testování, měření a analýzy truhlářství úprava a rozvod užitkové vody vedení spisovny vedení účetnictví, vedení daňové evidence velkoobchod zámečnictví zasilatelství zprostředkování obchodu zprostředkování služeb B. Údaje o základním a vlastním kapitálu Základní kapitál společnosti je tis. Kč. Od vzniku společnosti v roce 1992 nebyl změněn. 1. K společnost nevlastnila žádné vlastní účastnické cenné papíry a ani žádná z dceřiných společností. 2. Většinovým vlastníkem akcií do byla společnost Boston Holding, a. s. s počtem 15 ks akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč a ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Držení těchto akcií činilo tis. Kč, tj. 80,53 % základního kapitálu. Společnost Boston Holding, a. s. byla k datu zrušena bez likvidace s převodem obchodního jmění na akcionáře, obchodní společnost FAKTOR a. s. Strana 1

3 A. Společnost FAKTOR a. s., v rámci nabytí obchodního jmění společnosti Boston Holding, a. s., získala do svého majetku i výše uvedené množství akcií a stala se tak většinovým akcionářem společnosti PALABA a. s. s podílem 80,53 %. B. Menšinovým akcionářům připadá ks akcií, všechny o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, celkem tedy tis. Kč, což představuje 19,47 % základního kapitálu. Palaba a. s. je 100 % majitelem společností: Nástrojárna PALABA s.r.o., IČ: Bateria Slaný CZ, s.r.o., IČ: Vlastní kapitál společnosti je tis. Kč. Z toho činí základní kapitál tis. Kč kapitálové fondy tis. Kč výsledek hosp. min let tis. Kč výsledek hosp. běžného období tis. Kč Vývoj v poměru Vlastního kapitálu a Základního kapitálu: Poměr VK/ZK 49 % 46 % 45 % S ohledem na časovou, organizační i finanční náročnost společnost nepřikročila k řešení odstranění disproporce mezi velikostí Vlastního a Základního kapitálu. C. Údaje o cenných papírech Druh akcie: Forma akcie: ISIN: Celkový objem: Počet akcií: Podoba akcie: kmenová na majitele CS ,- Kč ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 15 ks o jmenovité hodnotě ,- Kč listinná Rozhodnutím tajemníka BCP Praha, a.s. ze dne , čj. DO/1916/97 byla s účinností od zrušena registrace této emise na volném trhu burzy. Oznámením ředitele RM-Systém, a.s. ze dne byla emise vyloučena z veřejného trhu ke dni , a tím ukončena veřejná obchodovatelnost akcií. Původní počet akcií ks byl změněn rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne na ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč a 15 ks akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč. Emise zaknihovaných cenných papírů byla v databázi SCP zrušena ke dni na základě rozhodnutí 10. řádné valné hromady konané dne Emise listinných akcií vznikla ke dni K nebylo akcionáři převzato ks akcií. Akcie jsou uloženy v sídle společnosti, jsou nadále akcionářům vydávány, a to až do dne uskutečnění chystané veřejné dražby nevyzvednutých akcií. Z cenných papírů nebyly dosud vypláceny žádné výnosy. Strana 2

4 Práva akcionáře vyplývají ze stanov společnosti: Každých Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Každá osoba, která předloží listinné akcie nebo se prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního předpisu, že akcie je pro ní uložena podle zvláštního předpisu, má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní: - o změně stanov, vyjma těch změn stanov, k nimž dochází na základě jiných právních skutečností - o zvýšení nebo snížení základního kapitálu - o volbě a odvolání členů představenstva - o volbě a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti - o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady - o schválení výroční zprávy včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku - o schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitímní účetní závěrky - o rozdělení zisku a stanovení dividend, tantiém a přídělů do jednotlivých fondů - o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období - o rozdělení akcií, o změně jejich podoby, druhu nebo formy - o registraci akcií a o zrušení jejich registrace - o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod nebo nájem podniku, anebo nájem části podniku společnosti, schválení smluv uzavřených společností o tichém společenství, schvalování smluv uvedených v 190a, 190b a v 196a Obchodního zákoníku, včetně jejich změn - o zrušení společnosti s likvidací a o volbě likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, stejně jako o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku - o fúzi nebo rozdělení společnosti, o změně její právní formy, anebo o převodu jejího jmění na jednoho akcionáře - každý akcionář má právo na kopii zápisu z valné hromady a výroční zprávu. Akcionář vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3 % základního kapitálu společnosti, má právo požádat představenstvo o svolání valné hromady a navrhnout konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Tento akcionář má rovněž právo na zařazení do pořadu jednání jím požadované záležitosti, a to i na valné hromadě, která není svolána na jeho popud. Strana 3

5 D. Údaje o činnosti Rozhodující příjmy společnosti tvořily tržby za pronájem nebytových prostor a za služby, které s touto aktivitou souvisí, zejména služby v oblasti dodávky elektrické energie a tepla. Ostatní činnosti měly doplňkový charakter, skrývají však v sobě do budoucna růstový potenciál (archívnictví, ekonomické a administrativní služby). Struktura tržeb za vlastní výrobky a služby pronájem nemovitostí ,0% dodávky el. energie ,0% dodávky tepla a TUV ,3% služby ostrahy a zabezpečení ,9% dodávky technologického a topného plynu ,1% likvidace odpadů ,0% dodávky vody, stočné, srážkové vody ,0% přepravní a manipulační služby ,4% telefonní služby ,2% archívnictví ,1% úklid, prádelna ,7% externí zakázky (zámečnické, truhlářské) ,5% pronájem hmotného investičního majetku ,5% ekonomické a administrativní služby ,3% Celkem ,0% Struktura poskytovaných služeb pronájem nemovitostí dodávky el. energie dodávky tepla a TUV služby ostrahy a zabezpečení dodávky technologického a topného plynu likvidace odpadů dodávky vody, stočné, srážkové vody přepravní a manipulační služby telefonní služby archívnictví úklid, prádelna externí zakázky (zámečnické, truhlářské) pronájem hmotného investičního majetku ekonomické a administrativní služby V průběhu roku 2006 se dařilo udržet obsazenost areálu dosaženou ke konci r Přestože i v průběhu roku došlo k ukončení nájemních vztahů s některými významnějšími nájemci (např. se společnostmi AC Steel a.s. a SPEDI-TRANS Praha s. r. o.), podařilo se obratem uvolněné prostory znovu zaplnit. Tyto změny byly dokonce ve prospěch společnosti došlo ke zkvalitnění portfolia nájemců (např. výrobní činnosti namísto skladových, nájemci s vyšší bonitou, dlouhodobější nájemní vztah ), takže měsíční tržby za pronájem nebytových prostor, srovnáme-li měsíce 1/2006 a 12/2006 vzrostly o víc jak 136 tis. Kč. Strana 4

6 Nájemné za leden 2006: ,- Kč Nájemné za prosinec 2006: ,- Kč Společnost měla k uzavřeny nájemní smlouvy s 35 partnery, vyšší počet i menších nájemců přináší vyšší pracnost, která je ale na druhé straně eliminována snížením rizika závislosti na odběrateli služeb. Portfolio nájemců k I.C.A.T ,2% MECATHEYLOR ,1% UNIBON ,1% SAHM ,5% LUKOVA ,4% Bateria Slaný CZ ,1% EXIF ,9% NAVIGGO GROUP ,1% CD Cranes Trading ,7% nájemci s podílem <2 %; 3% > na nájemném ,1% 7 nájemců nájemci s podílem <1 %; 2% ) na nájemném ,9% 3 nájemci nájemci s podílem na nájemném menším, než <1 % ,9% 16 nájemců Portfolio nájemců k I.C.A.T. 4% 5% 19% MECATHEYLOR UNIBON SAHM 18% LUKOVA Bateria Slaný CZ 4% 4% 14% EXIF NAVIGO GROUP CD Cranes Trading nájemci s podílem <2 %; 3% > na nájemném 5% 5% 5% 8% 9% nájemci s podílem <1 %; 2% ) na nájemném nájemci s podílem na nájemném menším, než <1 % Vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby v období Tržby za poskytnuté služby se podařilo oproti r navýšit a další růst (zhruba o 1 1,3 mil. Kč) se předpokládá v roce r r r Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb z toho - pronájem nebyt. prostor ostatní služby Je nutné si uvědomit, že pokles tržeb, způsobený odchodem bývalého dominantního nájemce, společnosti Energizer Czech s.r.o. v roce 2004, nebude ve viditelném horizontu (a ve stálých cenách!) vyrovnán, rozhodně ne v oblasti tržeb za pronájem nebytových prostor a doprovodných služeb. Růstový potenciál v sobě skrývá možnost poskytování ekonomických Strana 5

7 služeb s vysokým obsahem kvalifikované lidské práce (vedení účetnictví včetně finančního managementu pro externí subjekty, činnost odhadců majetku apod.). Nákladová oblast Náklady se vyvíjely dle plánu, variabilní náklady v přímé úměře k výnosům, režijní náklady nepřekročily plán, případné menší odchylky byly vždy zdůvodnitelné. Nejvyšší položkou v režijních nákladech jsou Osobní náklady, které v podstatě v posledních 3 letech stagnují a jejich budoucí růst je přísně svázán se zvyšováním výkonů a produktivity práce. Opravy a udržování Výdaje na tuto oblast vycházely z plánovaných záměrů, kvantifikovatelných s vysokou přesností (revize, pravidelná údržba; vybrané akce střechy, fasády, světlíky; závazný objem obvyklé běžné údržby) a ovlivnily je i náklady vyvolané operativními potřebami (havárie, potřeby nájemců). Celkové náklady na opravy a udržování za r byly ve výši: tis. Kč. Na příznivé výši těchto nákladů se podílela i skutečnost, že významnou část údržby provedli přímo pracovníci podniku, namísto externích dodavatelů. Dlouhodobá aktiva Výše dlouhodobého majetku společnosti v účetním vyjádření - neustále klesá. Meziroční pokles (12/ /2006) představuje částku tis. Kč. Na poklesu se podílí každoroční účetní odepisování dlouhodobého majetku, odpis vyřazeného nepotřebného majetku, kterým byla v r mimořádně odepsána ZH ve výši tis. Kč (jednalo se o nefunkční parovod, kterým se v minulosti dodávala topná pára z bývalého areálu ČKD) a neprovádění investičních akcí (poslední velká investice teplofikace areálu byla provedena s pomocí leasingové operace; výdaje směřované do budov mají charakter oprav; žádné konkrétní investiční záměry se nevyskytly). Úvěry a finanční výpomoci Společnost nemá potřebu čerpat provozní ani dlouhodobé úvěry ve prospěch vlastních aktivit. Jediným úvěrem, který splácí, je v podstatě přetransformovaný závazek dceřiné společnosti Bateria Slaný CZ, s.r.o., který měla tato společnost vůči ČKA a.s. a který byl v r jednorázově PALABOU a.s. uhrazen. K provedení této transakce přijala PALABA a.s. úvěr od KB a.s., finančním zdrojem na splátky tohoto úvěru jsou splátky pohledávky, která v souvislosti s transakcí vznikla za společností Bateria Slaný CZ, s.r.o. Splátky jsou prováděny dle splátkového kalendáře, konečný zůstatek k : tis. Kč Finanční situace Finanční situace je dobrá a plně pod kontrolou. Problematické pohledávky ani závazky ve společnosti nevznikají. Jediným finančním rizikem společnosti je teoretická situace, kdy by společnost Bateria Slaný CZ, s.r.o. přestala splácet své závazky vůči PALABA a.s. a odřízla jí tak od zdroje ke splácení úvěru poskytnutého KB a.s. Společnost nemá žádnou organizační složku. Obchodní podíly v dceřiných společnostech Společnost vlastní a spravuje majetkové podíly v dceřiných společnostech. V roce 2006 byla dceřinou společností Nástrojárna PALABA s.r.o. prvně vyplacena dividenda ve výši 254 tis. Kč, jako podíl na HV za rok Ekologie a životní prostředí. Na základě živnostenského a koncesního oprávnění a souhlasu Odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje bylo v areálu společnosti vybudováno složiště odpadů, které slouží ke sběru, skladování a třídění odpadů vznikajících jako vedlejší produkt podnikatelských aktivit podnikatelských subjektů působících v areálu společnosti. Společnost PALABA a. s. rovněž zajišťuje řádnou likvidaci těchto odpadů. Strana 6

8 Společnost se nezabývá výzkumem nebo vývojem nových výrobků nebo postupů. Průměrný počet zaměstnanců a personální vztahy: r zaměstnanců v hlavním prac. poměru, z toho 8 THP a 15 dělnických profesí r zaměstnanců v hlavním prac. poměru, z toho 9 THP a 15 dělnických profesí r zaměstnanců v hlavním prac. poměru, z toho 9 THP a 15 dělnických profesí Celkově lze hodnotit rok 2006 jako úspěšný. Společnost plně stabilizovala svoji činnost, kterou je pronájem nebytových prostor, učinila další kroky k rozšíření svých aktivit (externí vedení účetnictví, archívnictví). Finanční situace je plně kontrolována, závazky ke Komerční bance a.s. jsou spláceny. Pokud by byl účetní hospodářský výsledek manažersky upraven o mimořádný náklad, kterým byl odpis ZH vyřazeného parovodu, potom by HV společnosti byl po období sanace, po období provádění teplofikace areálu a období výrazných změn v důsledku odchodu dominantního nájemce kladný. E. Údaje o majetku a finanční situaci PALABA a. s. je 100 % majitelem společností: Nástrojárna PALABA s.r.o. se sídlem Pražská 643, Slaný, předmět podnikání: nástrojařství a kovoobráběčství základní kapitál: Kč HV r. 2006: 1.261,- tis. Kč Bateria Slaný CZ, s.r.o. se sídlem Netovická 875, Slaný předmět podnikání: výroba baterií, velkoobchod, maloobchod základní kapitál: Kč HV r. 2006: - 188,- tis. Kč Dividendy za poslední tři účetní období se nevyplácely. Společnost nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti, nevznikly žádné nové problematické pohledávky po lhůtě splatnosti. Poskytnuté zástavy a ručení druhým subjektům: PALABA a.s. je avalistou vystavené vlastní směnky na viděnou (výstavcem je dceřiná společnost Bateria Slaný CZ, s.r.o.) ve prospěch společnosti Transfinance a.s. PALABA a.s. je v pozici zástavce ve vztahu ke Komerční bance, a.s., která je věřitelem společnosti Nástrojárna PALABA s.r.o. z titulu uzavřené smlouvy o úvěru. Poskytnuté úvěry a půjčky druhým subjektům: Půjčka poskytnutá společnosti Bateria Slaný CZ, s.r.o. ve výši ,- Kč (stav k ). Úvěr poskytnutý společnosti Bateria Slaný CZ, s.r.o. ve výši ,- Kč (stav k ). Přijaté úvěry a půjčky od druhých subjektů: Úvěr od Komerční banky a.s. ve výši ,- Kč (stav k ) Dceřiná společnost Nástrojárna PALABA s.r.o., splatila dodavatelský úvěr, který jí jako finanční výpomoc v rozsahu tis tis. Kč Palaba a.s. průběžně poskytovala. Přijaté úvěry a půjčky od druhých subjektů: Úvěr od Komerční banky a.s. ve výši ,- Kč (stav k ) Půjčka od společnosti Faktor a.s. ve výši ,- Kč (stav k ) Strana 7

9 F. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta Představenstvo: Ing. Petr Zikmund - r. č /0940, bytem Praha 1, Loretánská 13 předseda představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Ballena a.s., IČ , člen představenstva Bateria Slaný CZ, s.r.o., IČ , jednatel Blue Letter, s.r.o., IČ , jednatel Koh-I-Noor Waldes, a.s., IČ , člen dozorčí rady Polygraf Net, spol s r.o., IČ ,jednatel RNDr. Marek Šoltés - r. č /0818, bytem Praha 6, Za Pohořelcem 936/17 místopředseda představenstva činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Ballena a.s., IČ , předseda představenstva Bohemia lázně a.s., IČ , předseda představenstva Cetto, s.r.o., IČ , jednatel Koh -I-Noor a.s., IČ , předseda představenstva SONING Praha a. s., IČ , předseda představenstva Ing. Tomáš Kopřiva - r. č /1939, bytem Praha 4, U družstva Práce 1478/80 člen představenstva, kooptován činnost v orgánech jiných obch. společnostech: ne Dozorčí rada: Ing. Božena Dudová r. č /0450, bytem Kladno Libušín, Smetanova 448 předseda dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Nástrojárna PALABA s.r.o., IČ , jednatel Roman Blažíček r. č /0057, bytem Praha 8, Lindavská 784/3 člen dozorčí rady činnost v orgánech jiných obch. společnostech: ne Ing. Aleš Donner r. č /0917, bytem Hořín, Jahodová 120 člen dozorčí rady, zvolen činnost v orgánech jiných obch. společnostech: Karlovarská lázeňská, a.s., IČ , člen představenstva Výstavnictví a.s., IČ , člen dozorčí rady Českomoravská loterijní a.s., IČ , předseda dozorčí rady KOH-I-NOOR a.s., IČ , člen dozorčí rady Vodárny Kladno Mělník, a.s., IČ , člen dozorčí rady FAKTOR a.s.. IČ , předseda představenstva G. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Odpovědni za výroční zprávu: Ing. Petr Zikmund, předseda představenstva a RNDr. Marek Šoltés, místopředseda představenstva (r. č., bydliště viz bod F). Strana 8

10 Za ověření účetních závěrek: Za rok 2004, 2005 a 2006 je odpovědný auditor Ing. Vladimír Pech, Dekret č. 0339, auditorská firma ECO - Economic & Comercial Office, s. r. o., Licence KA ČR č. 0187, sídlo firmy Tábor, Krátká Zpráva auditora ze dne : Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, hospodářský výsledek a finanční situaci společnosti Palaba a. s. k a výsledky jejího hospodaření za rok 2004 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými předpisy. Závěrečný výrok: bez výhrad Zpráva auditora ze dne : Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, hospodářský výsledek a finanční situaci společnosti PALABA a. s. k a výsledky jejího hospodaření za rok 2005 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými předpisy. Závěrečný výrok: bez výhrad Zpráva auditora ze dne : Účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně zobrazuje majetek, závazky, hospodářský výsledek a finanční situaci společnosti PALABA a. s. k a výsledky jejího hospodaření za rok 2006 jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími příslušnými předpisy. Závěrečný výrok: bez výhrad H. Přílohy Č. 1 Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát Č. 2 Zpráva statut. orgánu společnosti o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou Strana 9

11 Příloha č. 1 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) Palaba a.s. ke dni akciová společnost ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Netovická 875 Slaný označ a AKTIVA AKTIVA CELKEM (ř ) b řád Běžné účetní období Min.úč. období Brutto Korekce Netto Netto A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel c Strana 10

12 označ a AKTIVA řád Běžné účetní období Min.úč. období b Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období c Strana 11

13 označ PASIVA řád Běžné úč. Min.úč. období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř ) A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) /ř.01 - ( )/ B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek Strana 12

14 označ a PASIVA b řád Běžné úč. Min.úč. období období c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Právní forma účetní jednotky : akciová společnost Předmět podnikání nebo jiné činnosti : pronájem nebytových prostor, poskytování služeb Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou D. Formánková Ing. A. Drvotová 15:38 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Strana 13

15 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Palaba a.s. akciová společnost Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Netovická 875 Slaný Označení a I. Tržby za prodej zboží Číslo řádku sledovaném minulém c A. Náklady vynaložené na prodané zboží II. Obchodní marže (ř ) Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV H. Ostatní provozní náklady V I. Převod provozních nákladů * Ostatní provozní výnosy Převod provozních výnosů Provozní výsledek hospodaření TEXT b /(ř (-28)-(-29)/ 1 30 Skutečnost v účetním období Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Strana 14

16 Označení a Číslo řádku sledovaném minulém c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1 -splatná S. 2 -odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** **** TEXT Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) b 48 Skutečnost v účetním období Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky D. Formánková :38 Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. A. Drvotová Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, Vodňanského 4, Praha 6-Břevnov, tel Strana 15

Výroční zpráva 2004. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu

Výroční zpráva 2004. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 A. Základní údaje Obchodní firma: PALABA a. s. Sídlo: Netovická 875, 274 44 Slaný IČO: 45147515 DIČ: CZ45147515 Datum založení: 1. 5.1992, její trvání není časově omezeno Právní forma:

Více

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný

Výroční zpráva 2003. A. Základní údaje. B. Údaje o základním a vlastním kapitálu. Obchodní firma: PALABA a. s. Netovická 875, 274 44 Slaný VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 A. Základní údaje Obchodní firma: PALABA a. s. Sídlo: Netovická 875, 274 44 Slaný IČO: 45147515 DIČ: Datum založení: CZ45147515 1. 5.1992, její trvání není časově omezeno Právní řád

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více