Svobodová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svobodová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)"

Transkript

1 Doplňkové elektronické materiály pro FAV, FEL, FST a FPR PhDr. Hana Svobodová, Mgr. Kateřina Sýkorová, Mgr. Lubor Šabacký, Ing. Zdeněk Vávra (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Doplňkové elektronické materiály pro FAV, FEL, FST a FPR PhDr. Hana Svobodová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Doplňkové materiály pro studenty technických fakult se zaměřují na to, aby student mohl poskytnout informace o studovaném oboru, aby uměl interpretovat grafy, statistiky a technická schémata, aby si osvojil základy terminologie z oboru elektrotechniky, automobilismu apod. a aby se dovedl orientovat v jednodušších odborných textech. Pozornost je věnována i základním gramatickým strukturám typickým pro odborný technický jazyk. Doplňkové elektronické materiály pro studenty technických fakult ZČU Pro studenty hlavně technických fakult s jazykovou úrovní A2/B1 byly v rámci projektu Inova vytvořeny elektronické pomocné materiály. Při tvorbě těchto materiálů se vycházelo z rozsáhlého průzkumu, který byl realizován v patřičném předstihu a ve kterém oslovené firmy a instituce vyjádřily svou představu o tom, jaké kompetence by měli absolventi fakult a jejich případní zaměstnanci ovládat. Cílem materiálů je naučit studenta přiměřeně správně komunikovat na budoucím pracovišti. Student se učí porozumět hlavním informacím v odborných textech, používat základní slovní zásobu z oblasti studovaného oboru, poskytnout informace o určitém výrobku nebo technickém postupu, charakterizovat podstatné rozdíly mezi dvěma produkty, dávat pokyny, podávat vysvětlení a informovat o výrobních procesech, psát maily, vést společenskou konverzaci, rozumět autentickým textům apod. Pro kurzy Němčina pro techniky 3 (NT3) a Němčina pro techniky 4 (NT4) byly autorkou vypracovány 4 kapitoly: An der Universität Vstupní kapitola, která studenty všech fakult připravuje na komunikaci ve vysokoškolském prostředí. Pozornost je věnována základní terminologii či psaní mailů (např. omluva absence, žádost o dodatečné zapsání do kurzu). Doplňkové texty dokreslují problematiku vysokoškolského studia, autentické novinové články reagují na aktuální problémy studentského života (plagiátorství, zkoušky, stres během studia). Studenti se učí zapojit se aktivně do rozhovoru o běžných tématech studentského života a domluvit se telefonicky na pracovních a studijních záležitostech. Student umí po absolvování kurzu podat informace o studovaném oboru a o své bakalářské či diplomové práci.

2 Technische Kommmunikation Materiál určený pro studenty technických fakult seznamuje se základní terminologií matematiky, geometrie a chemie a učí ji vhodně používat v technickém pracovním prostředí. Studenti se učí interpretovat jednodušší matematické vzorce a rovnice, grafy, tabulky a také porozumět jednoduchým pokynům a informacím. Studenti pracují s autentickými články v novinách, na internetu, v časopisech. Učí se postihnout hlavní význam krátkých technických textů. Umí podat ústně či písemně informace o přístrojích a technických postupech. Das Auto Tato kapitola seznamuje studenty se základní terminologií oblasti automobilismu. Studenti se učí poskytovat informace o výrobcích a technických procesech, porovnávat je a diskutovat o možnostech a variantách. Studenti jednoduše popisují součásti auta a funkci jednoduchého motoru či komentují jednoduchý technický problém. Studenti porovnávají výrobky, hodnotí a vysvětlují výhody a nevýhody určitých technických postupů, popisují pracovní postup. Verkehrsunfälle Studenti jsou v této kapitole připravováni na situace v reálném životě (vyplňování dotazníku pro hlášení škod při autonehodě, podávání úřadům informace o příčinách, průběhu a následcích nehody apod.). Dokáží popsat jednoduchý technický problém a navrhovat řešení, umí poskytnout jednoduché instrukce o rozměrech a množství, čase, místě a události, interpretovat graf či tabulku. Každá z výše jmenovaných lekcí má obdobnou strukturu: poslechová cvičení namluvená rodilými mluvčími, autentické texty z denního tisku či internetu, cvičení podporující řečové dovednosti, různorodé úkoly pro procvičování psacích kompetencí, gramatická a lexikální cvičení. Studijní materiál byl na ZČU použit poprvé v akademickém roce 2011/12. Pro výuku v akademickém 2012/13 roce byl nepatrně upraven. Jako vyučující kurzů, ve kterých se s těmito materiály pracuje, mohu konstatovat, že studenti jsou s nimi spokojeni. Je to moderní studijní materiál pro technicky zaměřené vysokoškoláky.

3 Doplňkové elektronické materiály pro FAV, FEL, FST a FPR Mgr. Lubor Šabacký (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Zpracování elektronických materiálů pro výuku německého jazyka se zaměřením na environmentální problematiku vychází z požadavků firem na cílové kompetence zaměstnanců. Charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup a posilování komunikativních dovedností studentů, zejména rozvíjení schopnosti shromažďovat, zpracovávat a různým způsobem předávat informace o moderních technologiích, mobilitě v 21. století, zdravém životním stylu a ekonomických aspektech ochrany životního prostředí. Materiály kladou důraz na aktuální a zcela konkrétní příklady, lingvoreálie, induktivní objevování pravidel a formulaci hypotéz, podporují autonomní učení. Ve svém příspěvku se stručně zmíním o čtyřech kapitolách technické němčiny určených pro studenty technických fakult ZČU. Jejich zaměření a úroveň odpovídá zařazení do jazykového stupně A2/B1. Uváděné kapitoly jsou součástí již zmíněného a zpracovaného projektu INOVA, který byl zrealizován Ústavem jazykové přípravy na ZČU v Plzni. Předkládané čtyři kapitoly reflektují potřebu základní jazykové orientace v oblasti fyziky, automobilové techniky a s tím související přehled funkce spalovacích motorů, jakož i v neposlední řadě jeden z kardinálních problémů blízké budoucnosti, vztahující se nejen na fungování a provozování dopravní techniky, ale i na možnou totální dysfunkci globální ekonomiky konkrétně pak na extrémní nedostatek ropy jako zásadního celosvětového energetického nosiče. Kapitola s pracovním názvem Úvod do fyzikálních jednotek klade důraz především na znalost základních fyzikálních veličin a jednotek SI. V rámci této kapitoly si student rozšíří názvosloví daného oboru a bude pak schopen interpretovat jednoduché grafy či fyzikální schémata němčině. Kapitola s označením Význam automobilu ve společnosti a s ní provázaná kapitola Spalovací motory umožní studujícímu orientovat se v terminologii daného oboru, byť s dílčím zjednodušením, a seznámit se s pracovním cyklem běžného čtyřtaktního motoru. Neméně významné je i akcentování současného automobilového průmyslu a jeho provázanost s celkovým chodem ekonomiky daného státu. Poslední mnou zmiňovaná kapitola Alternativní zdroje energie a rozluka s ropou je pro studujícího zdrojem informací, jak předávat komunikativním způsobem informace o

4 neudržitelnosti dostupných fosilních zdrojů, zvláště pak ropy samotné, a současně zohlednit nutnost její náhrady zdroji alternativními. To představuje pro technickou inteligenci nejen informaci jazykovou, ale rovněž výzvu k hledání náhradních zdrojů energií. Obsah čtyř kapitol technické němčiny /Alternative Energieträger und Abschied vom Erdöl, Einführung in die physikalischen Einheiten, Bedeutung des Autos in der Gesellschaft, Verbrennungskolbenmaschinen Selbstzündungs- und Fremdzündungsmotoren/ je využitelný z hlediska didaktických a metodických postupů s ohledem na specifičnost daného tematického zaměření a zacílení na konkrétní technický obor. Zároveň se ve výše uváděných kapitolách vhodně prolíná tzv. obecná němčina se specifickou slovní zásobou a terminologií zpracované dílčí části určitého technického oboru. V souladu s tím si studenti jak prezenčního, tak i kombinovaného studia prohloubí znalosti k aktivnímu využití slovesných časů, gramatických struktur a poslechové části u jednotlivých kapitol a zlepší porozumění německému jazyku. Kapitoly zohledňují především tyto aktivity: 1. Porozumění formulářům a pokynům - Pokyny učitele autoškoly - Informativní materiál autoservisu - Pokyny k práci s fyzikálními jednotkami 2. Psaní zpráv a hlášení - Přehled výhod a předností automobilu - Problematika zásobování energiemi - Pracovní cyklus vznětového motoru 3. Porozumění pro jednání a prezentaci - Rozhlasová diskuse k současné energetické krizi - Zdůvodnění postoje k alternativním zdrojům energie - Přehled alternativních zdrojů energie 4. Čtení odborných publikací - Spalovací motory - Přehled jednotek SI - Ropa jako hnací motor ekonomiky - Nezastupitelná role automobilového průmyslu pro hospodářství 5. Společenská konverzace - Rozhovor o spotřebě energie

5 - Dialog k řešení fyzikálního výpočtu - Dotazy k provozování zážehového a spalovacího motoru - Debata k problematice automobilu Na závěr svého příspěvku bych si dovolil malou poznámku k využití počítačů jako didaktického prostředku. Jejich využití, jako je jejich interaktivnost, neomezená možnost internetových informací, zapojení veškerých auditivních a vizuálních analyzátorů do výuky, individualizace vyučovacího procesu a nezávislost na místě výchovně-vzdělávacího procesu nám v budoucnu poskytne netušené možnosti, především pak v oblasti on-line výuky cizích jazyků.

6 Doplňkový učební materiál pro výuku předmětu Odborná němčina pro právníky Mgr. Kateřina Sýkorová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Elektronický učební materiál "Němčina pro právníky" uvádí studenty do problematiky právnického jazyka. Na základě didaktizovaných i autentických textů přibližuje jeho specifické prvky - verbonominální vazby, užití pasíva apod. Součástí každé ze šesti kapitol je kromě práce s textem (včetně produkce textů vlastních) věnována pozornost nácviku poslechu. Na něj navazují cvičení rozšiřující schopnost ústního vyjadřování studentů, která stejně jako u psaných textů akcentují odborný styl. Konkrétním obsahem jednotlivých kapitol jsou témata: vzdělávání právníků, právnická povolání, základní rysy veřejného a soukromého práva, právo rodinné, dědické, pracovní. Cílem příspěvku je představit doplňkový učební materiál, který vznikl v rámci projektu INOVA pro výuku předmětu Odborná němčina pro právníky, a to na základě analýzy potřeb právních kanceláří a právníků činných v Plzeňském kraji. Analýza se týkala požadavků na jazykovou vybavenost jejich budoucích spolupracovníků, absolventů právnické fakulty. Kromě snahy reagovat na potřeby právníků měl materiál obecně rozšířit nedostatečnou nabídku učebnic využitelných pro práci v kurzu. Studijní materiály Učebnice, která by plně vyhovovala potřebám studentů, na trhu nebyla. Pravděpodobně nejvhodnější studijní literaturou zatím byla učebnice Mileny Horálkové Němčina pro právníky. Rozvíjí schopnost práce s textem, rozšiřuje slovní zásobu a znalosti gramatiky, ale bylo nutné ji doplňovat o materiály k nácviku poslechů, ústního vyjadřování a produkce textů. Ty bylo samozřejmě možné najít v různých učebnicích určených pro výuku obecného jazyka, na internetu apod., ale učební materiál nebyl ucelený, scházela mu jednotná linie. Nový materiál rozvíjí všechny součásti jazyka a je v elektronické podobě studentům k dispozici na internetových stránkách našeho pracoviště. Jazykové znalosti studentů Jazykové znalosti studentů předmětu Odborná němčina pro právníky jsou většinou na velice dobré úrovni (B1/B2 dle SERR), ale samozřejmě se u jednotlivých studentů liší. Problém rozdílů ve výchozích jazykových znalostech je třeba podobně jako v kurzech obecného jazyka řešit tak, aby nedocházelo k demotivaci studentů. Je třeba přistupovat ke studentům individuálně, což je ve skupině s přibližně patnácti členy proveditelné, a rozdělovat úkoly, popř. koncipovat párovou nebo skupinovou práci s ohledem na určité rozdíly znalostí. Pozitivní motivace, a to především zážitek úspěchu a uvědomování si vlastního zlepšení, je základem pro úspěšné studium. Pokud každý student plní úkoly přiměřené svým znalostem

7 (samozřejmě s neustálou tendencí adekvátního zvyšování nároků), mohou být pozitivně motivováni všichni. Sebehodnocení Během kurzu studenti v každém ze semestrů absolvují dva průběžné testy a rozsáhlejší test zápočtový. Výsledek testu je informuje o znalostech jazyka v oblasti práce s textem, poslechu, produkce textu, gramatiky a slovní zásoby. Kromě toho je letní semestr zakončen ústní zkouškou. Struktura materiálu Výuka předmětu Odborná němčina pro právníky je dvousemestrální, a proto se i vyučovací materiál skládá ze dvou částí. Každá část sestává ze tří kapitol, které mají jednotnou strukturu i podobný rozsah (12-16 stran). V úvodu každé kapitoly jsou zaznamenány její výukové cíle. První podkapitolu vždy tvoří krátké opakování předchozí látky, které má studenty aktivizovat, osvěžit jejich dosavadní znalosti a vytvořit základ, na který může navázat další část. Opakování má různorodou formu dialog, křížovka, přiřazování nebo třídění pojmů, spojování částí slov, skládání vět apod. Další významnou částí materiálu je práce s textem. Vzhledem k tomu, že úroveň jazykových znalostí studentů v kurzu je velmi dobrá, jedná se o texty autentické, jen zčásti zkrácené a didaktizované. Seznámení se s tímto typem textů připraví studenty na práci s německou odbornou literaturou, s níž se budou při svém případném studiu v zahraničí, popř. v budoucí praxi setkávat. Na text samotný vždy navazuje několik cvičení ověřujících nejen zvládnutí slovní zásoby, ale také porozumění struktuře a výstavbě odborného textu. V každé kapitole pak studenti plní zadání písemného úkolu, aby si ověřili schopnost vlastní produkce textů. Forma písemných úkolů samozřejmě vychází z požadavků na dovednosti, které oslovené právnické firmy uváděly jako potřebné u svých budoucích zaměstnanců. Zadáním tedy často bývá psaní u. Každá kapitola výukového materiálu také obsahuje podkapitolu gramatika. Tato část se věnuje gramatickým jevům typickým pro odborný jazyk jako je trpný rod, verbonominální vazby apod. Po krátkém přehledu probíraného jevu následuje několik cvičení k jeho nácviku a upevnění. Cvičení jsou zaměřena na mluvnické jevy, avšak zároveň se v nich pro zachování

8 linie učebnice právnického jazyka vyskytuje i slovní zásoba z oblasti práva. Jedná se ale samozřejmě o pojmy základní a pevně zakotvené, aby případné nejasnosti ve slovní zásobě nebránily zvládnutí gramatiky. Nedílnou součástí všech kapitol jsou podkapitoly věnované poslechu s navazujícími cvičeními. Autentičnost nahrávek navozuje v první řadě to, že texty jsou namluvené rodilými mluvčími. Nahrávky jsou navíc v naprosté většině koncipovány jako dialogy a působí velmi přirozeně. Velice zajímavá je nahrávka simulující rozhlasové vysílání s hostem ve studiu a posluchačskými dotazy. Jak už bylo uvedeno, materiál rozvíjí všechny složky jazyka, ve výuce je tedy velký prostor věnován také ústnímu projevu. Především zde dochází k nahrazování frontální výuky výukou kooperativní, která pozitivně ovlivňuje interakci studentů a umožňuje aktivní zapojení všech účastníků do činnosti. Velmi často bývá kooperativní výuka realizována ve skupinách nebo párech. Její výhodou je kromě spolupráce a rozdělení úkolů mezi členy skupiny také odpovědnost každého jednotlivce za úspěšné splnění úkolu. Nácvik ústního projevu probíhá formou dialogu, diskuse ve skupinách a následně v plénu. Právě studenty právnické fakulty obvykle není obtížné přimět ke slovnímu vyjadřování. Možnost konverzovat a diskutovat v hodinách studenti velmi vítají, stejně jako okamžitou zpětnou vazbu - v každé vyučovací hodině si ověřují a uvědomují své pokroky v oblasti mluveného jazyka. Samostudium Samostudium je do kurzu zařazeno formou domácích úkolů ukládaných studentům v každé hodině. Domácí příprava pomáhá utřídit informace a upevnit znalosti získané v kurzu. Kromě toho domácí příprava zaměřená především na samostatnou produkci textů, které předchází vyhledávání informací v různých zdrojích (odborná literatura, internet), ušetří čas ve výuce. Ten pak lze věnovat konverzaci, diskusím a práci ve skupině, tedy formám práce, které není možné v domácím prostředí aplikovat. Hodnocení výukového materiálu V akademickém roce došlo k pilotování popisovaného výukového materiálu. Výuka probíhala ve dvou skupinách a studenti materiál hodnotili kladně. Problémy ani připomínky se nevyskytují ani v kurzech konajících se v tomto akademickém roce.

9 Eletronické materiály pro výuku v semináři němčina v životním prostředí Ing. Zdeněk Vávra (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Zpracování elektronických materiálů pro výuku německého jazyka se zaměřením na environmentální problematiku vychází z požadavků firem na cílové kompetence zaměstnanců. Charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup a posilování komunikativních dovedností studentů, zejména rozvíjení schopnosti shromažďovat, zpracovávat a různým způsobem předávat informace o moderních technologiích, mobilitě v 21. století, zdravém životním stylu a ekonomických aspektech ochrany životního prostředí. Materiály kladou důraz na aktuální a zcela konkrétní příklady, lingvoreálie, induktivní objevování pravidel a formulaci hypotéz, podporují autonomní učení. 1. ÚVOD Tematický okruh Němčina v životním prostředí je vyučován v rámci kurzů obecného jazyka v Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni. Předpokládaná vstupní znalost jazyka je minimálně A2 podle SERR. Tematický okruh je určen nejen studentům oboru Technická ekologie, ale i ostatním oborům na technických fakultách (strojní, elektrotechnické a aplikovaných věd), je koncipován interdisciplinárně, propojuje poznatky z oblasti jazyků, politiky, ekonomie a dalších společenských věd, proto je vhodný i pro studenty fakulty ekonomické, filozofické, právnické a pedagogické. Těžiště nespočívá ve faktografické, ale v jazykovědné oblasti. Výuka se soustřeďuje na rozšiřování slovní zásoby a na syntaktická a stylistická specifika textů, na rozvíjení schopnosti diskutovat a obhájit vlastní názor na základě věcné argumentace. 2. CÍLE ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLŮ Zpracování elektronických materiálů pro výuku německého jazyka se zaměřením na environmentální problematiku vychází z požadavků firem na cílové kompetence zaměstnanců. Charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup a posilování komunikativních dovedností studentů, zejména rozvíjení schopností shromažďovat, zpracovávat a různým způsobem předávat informace o moderních technologiích, mobilitě v 21. století, zdravém životním stylu a ekonomických aspektech ochrany životního prostředí. Materiály kladou důraz na aktuální a zcela konkrétní příklady, lingvoreálie, induktivní objevování pravidel a formulaci hypotéz, podporují autonomní učení.

10 3. STRUKTURA SEMINÁŘŮ Semináře mají jasnou strukturu, podle níž byly elektronické materiály vytvořeny. Důležitým didaktickým principem je názornost. Komenský dokládá význam zobrazování na příkladu pouhého vyprávění o slonu, malovaným slonem a slonem tváří v tvář [Komenský, 1946]. I v současnosti např. německé Spolkové ministerstvo školství doporučuje v odborných předmětech postupovat od konkrétního příkladu k abstraktnímu odbornému textu [Ortleb, 1991]. Každý seminář je zahájen promítnutím tabulky, grafu, obrázku, vtipu nebo fotografie, poslechem hudební ukázky, demonstrací předmětné pomůcky nebo zhlédnutím krátkého videa. Cílem je aktivizovat prostřednictvím dalších smyslů nástroje komunikace, aby se studenti takříkajíc rozmluvili. Pro každý seminář je vymezeno jedno konkrétní téma se třemi oddíly částí přípravnou k naladění na dané téma, částí praktické ochrany životního prostředí a částí teoretických základů. Všemi třemi částmi se prolíná nácvik jazykových prostředků pro mírně pokročilé a pokročilé uživatele (např. vztažné věty, zpodstatnělá přídavná jména, užití členů, infinitivní konstrukce). Důraz se klade na podřazené a shrnující pojmy (např. biodiverzita, její jednotlivé indikátory a složky) a na principy tvorby slov (např. vymírat vymíral vymřelý vymírání druhů míra vymírání). Kompozita jsou v němčině vděčným tématem i při osvojování odborné terminologie (tvorba kompozit, jejich rozklad na jednotlivé části, prefixy u sloves, přídavná jména tvořená sufixy jako např. emissionsintensiv, energiefreundlich, weichmacherfrei). Slovní zásoba je předkládána studentům v logické návaznosti, klíčová hesla obsahuje německo-český slovník na konci každé lekce. 4. METODY PRÁCE Vedle Komenského i současní didaktici preferují metodu induktivní, ačkoliv je časově náročnější než postupovat směrem dedukce. Wicke doporučuje aktivizovat u studentů jejich každodenní znalosti a zkušenosti, které mají vztah k probíraným tématům. Když žáci vycházejí ze známého a důvěrného, prozkoumají neznámé a cizí cílevědoměji a s větším pocitem jistoty a bezpečí [Wicke, 1997]. Příklady získáváme četbou předem graficky strukturovaného textu, brainstormingem, asociogramem, pojmovou mapou, rozkrýváním hesla ve formě ledovce, diskuzí pro a kontra, převrácením problému na hlavu (např. co uděláte, abyste snížili biodiverzitu?), metodou abecedního seznamu či Palmerovou substituční tabulkou. Následně jsou objevována pravidla a rozkrýváno teoretické pozadí problému. V závěru každé vyučovací jednotky je nalezena příčina konkrétního jevu (např. škodlivost ftalátů, nevhodnost HDP jako ukazatele kvality života, biologická odbouratelnost chemikálií, perspektivy využití vodíku apod.).

11 5. AUTENTICKÉ MATERIÁLY Vyučující cizích jazyků mají někdy tendenci zjednodušit komplikované texty tím, že redukují obsaženou odbornou slovní zásobu, aby usnadnili studentům porozumění. Zjednodušené a didakticky upravené texty však mohou na vysokoškolské půdě působit naivně až banálně, nudit a snižovat motivaci studentů. Navíc zastírají skutečnou podobu odborného jazyka v oblasti životního prostředí. Proto jsou texty v elektronických materiálech didaktizovány opatrně a studentům jsou předkládány spíše kratší originální materiály než delší zjednodušené texty. I složitou problematiku lze předložit v původním znění, pokud je pojednána stručně, precizně, logicky jasně a s vizuální oporou. 6. GRAFICKÁ PODOBA MATERIÁLŮ Materiály jsou zpracovány formou pracovních listů, které obsahují volné mezery, prázdné řádky či buňky v tabulce, aby byl student veden k doplňování slovní zásoby písemnou formou. Začíná se receptivními cvičeními (multiple-choice, křížkování, matching apod.), teprve po systematizaci učiva vypracovávají studenti také produktivní cvičení. Úlohy, které vyžadují delší dobu na zpracování, jsou obvykle zadávány jako domácí příprava. Komenský připomíná, že lidská přirozenost je svobodná, miluje činnost z vlastní vůle a děsí se nucení [Komenský, 1946]. U některých aktivit je smysluplné ponechat na rozhodnutí studentů, aby si sami zvolili část textu, kterou zpracují, roli, kterou v dialogu nebo scénce zaujmou, či téma, o němž pohovoří. 7. PROJEKTY V souladu s moderními metodickými trendy není kurz zakončen testem, ale zpracováním projektu a jeho následnou prezentací. Téma projektu je volné. V uplynulých semestrech si studenti zvolili v souladu se svým studijním oborem mj. následující témata: zdroje energie, jaderný reaktor, tání ledovců v Alpách, ohrožení oceánů ropnými haváriemi či rakouský politický systém. Projekt je relevantní a interaktivní, tj. zvolené téma studenti doprovázejí nejen slovní zásobou a cvičením, ale i konkrétním produktem, např. nahrávkou, plakátem, fotografií, soutěží, kvízem nebo didaktickou hrou. Projektový den je vyvrcholením celého semestru, zážitkem a obohacením jak pro studenty, tak pro samotného vyučujícího. LITERATURA BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha : Informatorium, ISBN

12 KOMENSKÝ, J. A. Didaktika analytická. Praha : Samcovo knihkupectví, ORTLEB, R. & KOLEKTIV. Handreichung Fachsprache in der Berufsausbildung. Bonn : Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, VÁVRA, Z., NOVOTNÁ, L. Výchova k udržitelnému rozvoji v rámci výuky německého jazyka. Praha : Klub ekologické výchovy, s. ISBN WICKE, R., E. Vom Text zum Projekt. Berlin : Cornelsen, ISBN

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Instalatér 36-52-H/01 RVP: 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.9.2010 Ředitel školy: PaedDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. PROFIL ABSOLVENTA...5

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 68 H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

pro obor vzdělání pedagogika

pro obor vzdělání pedagogika pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie pedagogika Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 69-51-H/01 Kadeřník ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č.

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Číšník 65-51-H/01 RVP: 65-51-H/01 kuchař- číšník Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektrotechnika Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrotechnika Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, který vydalo

Více

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum

Střední průmyslová škola Jihlava. tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Technické lyceum Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Technické lyceum 1 Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum, který vydalo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Pekař 29-53-H/01 RVP: 29-53-H/01 Pekař Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr Milan

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více