Svobodová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svobodová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)"

Transkript

1 Doplňkové elektronické materiály pro FAV, FEL, FST a FPR PhDr. Hana Svobodová, Mgr. Kateřina Sýkorová, Mgr. Lubor Šabacký, Ing. Zdeněk Vávra (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Doplňkové elektronické materiály pro FAV, FEL, FST a FPR PhDr. Hana Svobodová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Doplňkové materiály pro studenty technických fakult se zaměřují na to, aby student mohl poskytnout informace o studovaném oboru, aby uměl interpretovat grafy, statistiky a technická schémata, aby si osvojil základy terminologie z oboru elektrotechniky, automobilismu apod. a aby se dovedl orientovat v jednodušších odborných textech. Pozornost je věnována i základním gramatickým strukturám typickým pro odborný technický jazyk. Doplňkové elektronické materiály pro studenty technických fakult ZČU Pro studenty hlavně technických fakult s jazykovou úrovní A2/B1 byly v rámci projektu Inova vytvořeny elektronické pomocné materiály. Při tvorbě těchto materiálů se vycházelo z rozsáhlého průzkumu, který byl realizován v patřičném předstihu a ve kterém oslovené firmy a instituce vyjádřily svou představu o tom, jaké kompetence by měli absolventi fakult a jejich případní zaměstnanci ovládat. Cílem materiálů je naučit studenta přiměřeně správně komunikovat na budoucím pracovišti. Student se učí porozumět hlavním informacím v odborných textech, používat základní slovní zásobu z oblasti studovaného oboru, poskytnout informace o určitém výrobku nebo technickém postupu, charakterizovat podstatné rozdíly mezi dvěma produkty, dávat pokyny, podávat vysvětlení a informovat o výrobních procesech, psát maily, vést společenskou konverzaci, rozumět autentickým textům apod. Pro kurzy Němčina pro techniky 3 (NT3) a Němčina pro techniky 4 (NT4) byly autorkou vypracovány 4 kapitoly: An der Universität Vstupní kapitola, která studenty všech fakult připravuje na komunikaci ve vysokoškolském prostředí. Pozornost je věnována základní terminologii či psaní mailů (např. omluva absence, žádost o dodatečné zapsání do kurzu). Doplňkové texty dokreslují problematiku vysokoškolského studia, autentické novinové články reagují na aktuální problémy studentského života (plagiátorství, zkoušky, stres během studia). Studenti se učí zapojit se aktivně do rozhovoru o běžných tématech studentského života a domluvit se telefonicky na pracovních a studijních záležitostech. Student umí po absolvování kurzu podat informace o studovaném oboru a o své bakalářské či diplomové práci.

2 Technische Kommmunikation Materiál určený pro studenty technických fakult seznamuje se základní terminologií matematiky, geometrie a chemie a učí ji vhodně používat v technickém pracovním prostředí. Studenti se učí interpretovat jednodušší matematické vzorce a rovnice, grafy, tabulky a také porozumět jednoduchým pokynům a informacím. Studenti pracují s autentickými články v novinách, na internetu, v časopisech. Učí se postihnout hlavní význam krátkých technických textů. Umí podat ústně či písemně informace o přístrojích a technických postupech. Das Auto Tato kapitola seznamuje studenty se základní terminologií oblasti automobilismu. Studenti se učí poskytovat informace o výrobcích a technických procesech, porovnávat je a diskutovat o možnostech a variantách. Studenti jednoduše popisují součásti auta a funkci jednoduchého motoru či komentují jednoduchý technický problém. Studenti porovnávají výrobky, hodnotí a vysvětlují výhody a nevýhody určitých technických postupů, popisují pracovní postup. Verkehrsunfälle Studenti jsou v této kapitole připravováni na situace v reálném životě (vyplňování dotazníku pro hlášení škod při autonehodě, podávání úřadům informace o příčinách, průběhu a následcích nehody apod.). Dokáží popsat jednoduchý technický problém a navrhovat řešení, umí poskytnout jednoduché instrukce o rozměrech a množství, čase, místě a události, interpretovat graf či tabulku. Každá z výše jmenovaných lekcí má obdobnou strukturu: poslechová cvičení namluvená rodilými mluvčími, autentické texty z denního tisku či internetu, cvičení podporující řečové dovednosti, různorodé úkoly pro procvičování psacích kompetencí, gramatická a lexikální cvičení. Studijní materiál byl na ZČU použit poprvé v akademickém roce 2011/12. Pro výuku v akademickém 2012/13 roce byl nepatrně upraven. Jako vyučující kurzů, ve kterých se s těmito materiály pracuje, mohu konstatovat, že studenti jsou s nimi spokojeni. Je to moderní studijní materiál pro technicky zaměřené vysokoškoláky.

3 Doplňkové elektronické materiály pro FAV, FEL, FST a FPR Mgr. Lubor Šabacký (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Zpracování elektronických materiálů pro výuku německého jazyka se zaměřením na environmentální problematiku vychází z požadavků firem na cílové kompetence zaměstnanců. Charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup a posilování komunikativních dovedností studentů, zejména rozvíjení schopnosti shromažďovat, zpracovávat a různým způsobem předávat informace o moderních technologiích, mobilitě v 21. století, zdravém životním stylu a ekonomických aspektech ochrany životního prostředí. Materiály kladou důraz na aktuální a zcela konkrétní příklady, lingvoreálie, induktivní objevování pravidel a formulaci hypotéz, podporují autonomní učení. Ve svém příspěvku se stručně zmíním o čtyřech kapitolách technické němčiny určených pro studenty technických fakult ZČU. Jejich zaměření a úroveň odpovídá zařazení do jazykového stupně A2/B1. Uváděné kapitoly jsou součástí již zmíněného a zpracovaného projektu INOVA, který byl zrealizován Ústavem jazykové přípravy na ZČU v Plzni. Předkládané čtyři kapitoly reflektují potřebu základní jazykové orientace v oblasti fyziky, automobilové techniky a s tím související přehled funkce spalovacích motorů, jakož i v neposlední řadě jeden z kardinálních problémů blízké budoucnosti, vztahující se nejen na fungování a provozování dopravní techniky, ale i na možnou totální dysfunkci globální ekonomiky konkrétně pak na extrémní nedostatek ropy jako zásadního celosvětového energetického nosiče. Kapitola s pracovním názvem Úvod do fyzikálních jednotek klade důraz především na znalost základních fyzikálních veličin a jednotek SI. V rámci této kapitoly si student rozšíří názvosloví daného oboru a bude pak schopen interpretovat jednoduché grafy či fyzikální schémata němčině. Kapitola s označením Význam automobilu ve společnosti a s ní provázaná kapitola Spalovací motory umožní studujícímu orientovat se v terminologii daného oboru, byť s dílčím zjednodušením, a seznámit se s pracovním cyklem běžného čtyřtaktního motoru. Neméně významné je i akcentování současného automobilového průmyslu a jeho provázanost s celkovým chodem ekonomiky daného státu. Poslední mnou zmiňovaná kapitola Alternativní zdroje energie a rozluka s ropou je pro studujícího zdrojem informací, jak předávat komunikativním způsobem informace o

4 neudržitelnosti dostupných fosilních zdrojů, zvláště pak ropy samotné, a současně zohlednit nutnost její náhrady zdroji alternativními. To představuje pro technickou inteligenci nejen informaci jazykovou, ale rovněž výzvu k hledání náhradních zdrojů energií. Obsah čtyř kapitol technické němčiny /Alternative Energieträger und Abschied vom Erdöl, Einführung in die physikalischen Einheiten, Bedeutung des Autos in der Gesellschaft, Verbrennungskolbenmaschinen Selbstzündungs- und Fremdzündungsmotoren/ je využitelný z hlediska didaktických a metodických postupů s ohledem na specifičnost daného tematického zaměření a zacílení na konkrétní technický obor. Zároveň se ve výše uváděných kapitolách vhodně prolíná tzv. obecná němčina se specifickou slovní zásobou a terminologií zpracované dílčí části určitého technického oboru. V souladu s tím si studenti jak prezenčního, tak i kombinovaného studia prohloubí znalosti k aktivnímu využití slovesných časů, gramatických struktur a poslechové části u jednotlivých kapitol a zlepší porozumění německému jazyku. Kapitoly zohledňují především tyto aktivity: 1. Porozumění formulářům a pokynům - Pokyny učitele autoškoly - Informativní materiál autoservisu - Pokyny k práci s fyzikálními jednotkami 2. Psaní zpráv a hlášení - Přehled výhod a předností automobilu - Problematika zásobování energiemi - Pracovní cyklus vznětového motoru 3. Porozumění pro jednání a prezentaci - Rozhlasová diskuse k současné energetické krizi - Zdůvodnění postoje k alternativním zdrojům energie - Přehled alternativních zdrojů energie 4. Čtení odborných publikací - Spalovací motory - Přehled jednotek SI - Ropa jako hnací motor ekonomiky - Nezastupitelná role automobilového průmyslu pro hospodářství 5. Společenská konverzace - Rozhovor o spotřebě energie

5 - Dialog k řešení fyzikálního výpočtu - Dotazy k provozování zážehového a spalovacího motoru - Debata k problematice automobilu Na závěr svého příspěvku bych si dovolil malou poznámku k využití počítačů jako didaktického prostředku. Jejich využití, jako je jejich interaktivnost, neomezená možnost internetových informací, zapojení veškerých auditivních a vizuálních analyzátorů do výuky, individualizace vyučovacího procesu a nezávislost na místě výchovně-vzdělávacího procesu nám v budoucnu poskytne netušené možnosti, především pak v oblasti on-line výuky cizích jazyků.

6 Doplňkový učební materiál pro výuku předmětu Odborná němčina pro právníky Mgr. Kateřina Sýkorová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Elektronický učební materiál "Němčina pro právníky" uvádí studenty do problematiky právnického jazyka. Na základě didaktizovaných i autentických textů přibližuje jeho specifické prvky - verbonominální vazby, užití pasíva apod. Součástí každé ze šesti kapitol je kromě práce s textem (včetně produkce textů vlastních) věnována pozornost nácviku poslechu. Na něj navazují cvičení rozšiřující schopnost ústního vyjadřování studentů, která stejně jako u psaných textů akcentují odborný styl. Konkrétním obsahem jednotlivých kapitol jsou témata: vzdělávání právníků, právnická povolání, základní rysy veřejného a soukromého práva, právo rodinné, dědické, pracovní. Cílem příspěvku je představit doplňkový učební materiál, který vznikl v rámci projektu INOVA pro výuku předmětu Odborná němčina pro právníky, a to na základě analýzy potřeb právních kanceláří a právníků činných v Plzeňském kraji. Analýza se týkala požadavků na jazykovou vybavenost jejich budoucích spolupracovníků, absolventů právnické fakulty. Kromě snahy reagovat na potřeby právníků měl materiál obecně rozšířit nedostatečnou nabídku učebnic využitelných pro práci v kurzu. Studijní materiály Učebnice, která by plně vyhovovala potřebám studentů, na trhu nebyla. Pravděpodobně nejvhodnější studijní literaturou zatím byla učebnice Mileny Horálkové Němčina pro právníky. Rozvíjí schopnost práce s textem, rozšiřuje slovní zásobu a znalosti gramatiky, ale bylo nutné ji doplňovat o materiály k nácviku poslechů, ústního vyjadřování a produkce textů. Ty bylo samozřejmě možné najít v různých učebnicích určených pro výuku obecného jazyka, na internetu apod., ale učební materiál nebyl ucelený, scházela mu jednotná linie. Nový materiál rozvíjí všechny součásti jazyka a je v elektronické podobě studentům k dispozici na internetových stránkách našeho pracoviště. Jazykové znalosti studentů Jazykové znalosti studentů předmětu Odborná němčina pro právníky jsou většinou na velice dobré úrovni (B1/B2 dle SERR), ale samozřejmě se u jednotlivých studentů liší. Problém rozdílů ve výchozích jazykových znalostech je třeba podobně jako v kurzech obecného jazyka řešit tak, aby nedocházelo k demotivaci studentů. Je třeba přistupovat ke studentům individuálně, což je ve skupině s přibližně patnácti členy proveditelné, a rozdělovat úkoly, popř. koncipovat párovou nebo skupinovou práci s ohledem na určité rozdíly znalostí. Pozitivní motivace, a to především zážitek úspěchu a uvědomování si vlastního zlepšení, je základem pro úspěšné studium. Pokud každý student plní úkoly přiměřené svým znalostem

7 (samozřejmě s neustálou tendencí adekvátního zvyšování nároků), mohou být pozitivně motivováni všichni. Sebehodnocení Během kurzu studenti v každém ze semestrů absolvují dva průběžné testy a rozsáhlejší test zápočtový. Výsledek testu je informuje o znalostech jazyka v oblasti práce s textem, poslechu, produkce textu, gramatiky a slovní zásoby. Kromě toho je letní semestr zakončen ústní zkouškou. Struktura materiálu Výuka předmětu Odborná němčina pro právníky je dvousemestrální, a proto se i vyučovací materiál skládá ze dvou částí. Každá část sestává ze tří kapitol, které mají jednotnou strukturu i podobný rozsah (12-16 stran). V úvodu každé kapitoly jsou zaznamenány její výukové cíle. První podkapitolu vždy tvoří krátké opakování předchozí látky, které má studenty aktivizovat, osvěžit jejich dosavadní znalosti a vytvořit základ, na který může navázat další část. Opakování má různorodou formu dialog, křížovka, přiřazování nebo třídění pojmů, spojování částí slov, skládání vět apod. Další významnou částí materiálu je práce s textem. Vzhledem k tomu, že úroveň jazykových znalostí studentů v kurzu je velmi dobrá, jedná se o texty autentické, jen zčásti zkrácené a didaktizované. Seznámení se s tímto typem textů připraví studenty na práci s německou odbornou literaturou, s níž se budou při svém případném studiu v zahraničí, popř. v budoucí praxi setkávat. Na text samotný vždy navazuje několik cvičení ověřujících nejen zvládnutí slovní zásoby, ale také porozumění struktuře a výstavbě odborného textu. V každé kapitole pak studenti plní zadání písemného úkolu, aby si ověřili schopnost vlastní produkce textů. Forma písemných úkolů samozřejmě vychází z požadavků na dovednosti, které oslovené právnické firmy uváděly jako potřebné u svých budoucích zaměstnanců. Zadáním tedy často bývá psaní u. Každá kapitola výukového materiálu také obsahuje podkapitolu gramatika. Tato část se věnuje gramatickým jevům typickým pro odborný jazyk jako je trpný rod, verbonominální vazby apod. Po krátkém přehledu probíraného jevu následuje několik cvičení k jeho nácviku a upevnění. Cvičení jsou zaměřena na mluvnické jevy, avšak zároveň se v nich pro zachování

8 linie učebnice právnického jazyka vyskytuje i slovní zásoba z oblasti práva. Jedná se ale samozřejmě o pojmy základní a pevně zakotvené, aby případné nejasnosti ve slovní zásobě nebránily zvládnutí gramatiky. Nedílnou součástí všech kapitol jsou podkapitoly věnované poslechu s navazujícími cvičeními. Autentičnost nahrávek navozuje v první řadě to, že texty jsou namluvené rodilými mluvčími. Nahrávky jsou navíc v naprosté většině koncipovány jako dialogy a působí velmi přirozeně. Velice zajímavá je nahrávka simulující rozhlasové vysílání s hostem ve studiu a posluchačskými dotazy. Jak už bylo uvedeno, materiál rozvíjí všechny složky jazyka, ve výuce je tedy velký prostor věnován také ústnímu projevu. Především zde dochází k nahrazování frontální výuky výukou kooperativní, která pozitivně ovlivňuje interakci studentů a umožňuje aktivní zapojení všech účastníků do činnosti. Velmi často bývá kooperativní výuka realizována ve skupinách nebo párech. Její výhodou je kromě spolupráce a rozdělení úkolů mezi členy skupiny také odpovědnost každého jednotlivce za úspěšné splnění úkolu. Nácvik ústního projevu probíhá formou dialogu, diskuse ve skupinách a následně v plénu. Právě studenty právnické fakulty obvykle není obtížné přimět ke slovnímu vyjadřování. Možnost konverzovat a diskutovat v hodinách studenti velmi vítají, stejně jako okamžitou zpětnou vazbu - v každé vyučovací hodině si ověřují a uvědomují své pokroky v oblasti mluveného jazyka. Samostudium Samostudium je do kurzu zařazeno formou domácích úkolů ukládaných studentům v každé hodině. Domácí příprava pomáhá utřídit informace a upevnit znalosti získané v kurzu. Kromě toho domácí příprava zaměřená především na samostatnou produkci textů, které předchází vyhledávání informací v různých zdrojích (odborná literatura, internet), ušetří čas ve výuce. Ten pak lze věnovat konverzaci, diskusím a práci ve skupině, tedy formám práce, které není možné v domácím prostředí aplikovat. Hodnocení výukového materiálu V akademickém roce došlo k pilotování popisovaného výukového materiálu. Výuka probíhala ve dvou skupinách a studenti materiál hodnotili kladně. Problémy ani připomínky se nevyskytují ani v kurzech konajících se v tomto akademickém roce.

9 Eletronické materiály pro výuku v semináři němčina v životním prostředí Ing. Zdeněk Vávra (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Zpracování elektronických materiálů pro výuku německého jazyka se zaměřením na environmentální problematiku vychází z požadavků firem na cílové kompetence zaměstnanců. Charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup a posilování komunikativních dovedností studentů, zejména rozvíjení schopnosti shromažďovat, zpracovávat a různým způsobem předávat informace o moderních technologiích, mobilitě v 21. století, zdravém životním stylu a ekonomických aspektech ochrany životního prostředí. Materiály kladou důraz na aktuální a zcela konkrétní příklady, lingvoreálie, induktivní objevování pravidel a formulaci hypotéz, podporují autonomní učení. 1. ÚVOD Tematický okruh Němčina v životním prostředí je vyučován v rámci kurzů obecného jazyka v Ústavu jazykové přípravy Západočeské univerzity v Plzni. Předpokládaná vstupní znalost jazyka je minimálně A2 podle SERR. Tematický okruh je určen nejen studentům oboru Technická ekologie, ale i ostatním oborům na technických fakultách (strojní, elektrotechnické a aplikovaných věd), je koncipován interdisciplinárně, propojuje poznatky z oblasti jazyků, politiky, ekonomie a dalších společenských věd, proto je vhodný i pro studenty fakulty ekonomické, filozofické, právnické a pedagogické. Těžiště nespočívá ve faktografické, ale v jazykovědné oblasti. Výuka se soustřeďuje na rozšiřování slovní zásoby a na syntaktická a stylistická specifika textů, na rozvíjení schopnosti diskutovat a obhájit vlastní názor na základě věcné argumentace. 2. CÍLE ELEKTRONICKÝCH MATERIÁLŮ Zpracování elektronických materiálů pro výuku německého jazyka se zaměřením na environmentální problematiku vychází z požadavků firem na cílové kompetence zaměstnanců. Charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup a posilování komunikativních dovedností studentů, zejména rozvíjení schopností shromažďovat, zpracovávat a různým způsobem předávat informace o moderních technologiích, mobilitě v 21. století, zdravém životním stylu a ekonomických aspektech ochrany životního prostředí. Materiály kladou důraz na aktuální a zcela konkrétní příklady, lingvoreálie, induktivní objevování pravidel a formulaci hypotéz, podporují autonomní učení.

10 3. STRUKTURA SEMINÁŘŮ Semináře mají jasnou strukturu, podle níž byly elektronické materiály vytvořeny. Důležitým didaktickým principem je názornost. Komenský dokládá význam zobrazování na příkladu pouhého vyprávění o slonu, malovaným slonem a slonem tváří v tvář [Komenský, 1946]. I v současnosti např. německé Spolkové ministerstvo školství doporučuje v odborných předmětech postupovat od konkrétního příkladu k abstraktnímu odbornému textu [Ortleb, 1991]. Každý seminář je zahájen promítnutím tabulky, grafu, obrázku, vtipu nebo fotografie, poslechem hudební ukázky, demonstrací předmětné pomůcky nebo zhlédnutím krátkého videa. Cílem je aktivizovat prostřednictvím dalších smyslů nástroje komunikace, aby se studenti takříkajíc rozmluvili. Pro každý seminář je vymezeno jedno konkrétní téma se třemi oddíly částí přípravnou k naladění na dané téma, částí praktické ochrany životního prostředí a částí teoretických základů. Všemi třemi částmi se prolíná nácvik jazykových prostředků pro mírně pokročilé a pokročilé uživatele (např. vztažné věty, zpodstatnělá přídavná jména, užití členů, infinitivní konstrukce). Důraz se klade na podřazené a shrnující pojmy (např. biodiverzita, její jednotlivé indikátory a složky) a na principy tvorby slov (např. vymírat vymíral vymřelý vymírání druhů míra vymírání). Kompozita jsou v němčině vděčným tématem i při osvojování odborné terminologie (tvorba kompozit, jejich rozklad na jednotlivé části, prefixy u sloves, přídavná jména tvořená sufixy jako např. emissionsintensiv, energiefreundlich, weichmacherfrei). Slovní zásoba je předkládána studentům v logické návaznosti, klíčová hesla obsahuje německo-český slovník na konci každé lekce. 4. METODY PRÁCE Vedle Komenského i současní didaktici preferují metodu induktivní, ačkoliv je časově náročnější než postupovat směrem dedukce. Wicke doporučuje aktivizovat u studentů jejich každodenní znalosti a zkušenosti, které mají vztah k probíraným tématům. Když žáci vycházejí ze známého a důvěrného, prozkoumají neznámé a cizí cílevědoměji a s větším pocitem jistoty a bezpečí [Wicke, 1997]. Příklady získáváme četbou předem graficky strukturovaného textu, brainstormingem, asociogramem, pojmovou mapou, rozkrýváním hesla ve formě ledovce, diskuzí pro a kontra, převrácením problému na hlavu (např. co uděláte, abyste snížili biodiverzitu?), metodou abecedního seznamu či Palmerovou substituční tabulkou. Následně jsou objevována pravidla a rozkrýváno teoretické pozadí problému. V závěru každé vyučovací jednotky je nalezena příčina konkrétního jevu (např. škodlivost ftalátů, nevhodnost HDP jako ukazatele kvality života, biologická odbouratelnost chemikálií, perspektivy využití vodíku apod.).

11 5. AUTENTICKÉ MATERIÁLY Vyučující cizích jazyků mají někdy tendenci zjednodušit komplikované texty tím, že redukují obsaženou odbornou slovní zásobu, aby usnadnili studentům porozumění. Zjednodušené a didakticky upravené texty však mohou na vysokoškolské půdě působit naivně až banálně, nudit a snižovat motivaci studentů. Navíc zastírají skutečnou podobu odborného jazyka v oblasti životního prostředí. Proto jsou texty v elektronických materiálech didaktizovány opatrně a studentům jsou předkládány spíše kratší originální materiály než delší zjednodušené texty. I složitou problematiku lze předložit v původním znění, pokud je pojednána stručně, precizně, logicky jasně a s vizuální oporou. 6. GRAFICKÁ PODOBA MATERIÁLŮ Materiály jsou zpracovány formou pracovních listů, které obsahují volné mezery, prázdné řádky či buňky v tabulce, aby byl student veden k doplňování slovní zásoby písemnou formou. Začíná se receptivními cvičeními (multiple-choice, křížkování, matching apod.), teprve po systematizaci učiva vypracovávají studenti také produktivní cvičení. Úlohy, které vyžadují delší dobu na zpracování, jsou obvykle zadávány jako domácí příprava. Komenský připomíná, že lidská přirozenost je svobodná, miluje činnost z vlastní vůle a děsí se nucení [Komenský, 1946]. U některých aktivit je smysluplné ponechat na rozhodnutí studentů, aby si sami zvolili část textu, kterou zpracují, roli, kterou v dialogu nebo scénce zaujmou, či téma, o němž pohovoří. 7. PROJEKTY V souladu s moderními metodickými trendy není kurz zakončen testem, ale zpracováním projektu a jeho následnou prezentací. Téma projektu je volné. V uplynulých semestrech si studenti zvolili v souladu se svým studijním oborem mj. následující témata: zdroje energie, jaderný reaktor, tání ledovců v Alpách, ohrožení oceánů ropnými haváriemi či rakouský politický systém. Projekt je relevantní a interaktivní, tj. zvolené téma studenti doprovázejí nejen slovní zásobou a cvičením, ale i konkrétním produktem, např. nahrávkou, plakátem, fotografií, soutěží, kvízem nebo didaktickou hrou. Projektový den je vyvrcholením celého semestru, zážitkem a obohacením jak pro studenty, tak pro samotného vyučujícího. LITERATURA BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha : Informatorium, ISBN

12 KOMENSKÝ, J. A. Didaktika analytická. Praha : Samcovo knihkupectví, ORTLEB, R. & KOLEKTIV. Handreichung Fachsprache in der Berufsausbildung. Bonn : Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, VÁVRA, Z., NOVOTNÁ, L. Výchova k udržitelnému rozvoji v rámci výuky německého jazyka. Praha : Klub ekologické výchovy, s. ISBN WICKE, R., E. Vom Text zum Projekt. Berlin : Cornelsen, ISBN

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 UJP-Ústav jazykové přípravy 2

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 UJP-Ústav jazykové přípravy 2 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 UJP-Ústav jazykové přípravy 2 Poznámka: Texty anotací neprošly jazykovou úpravou. Za obsah anotací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 V souladu s 49 zákona č. 111/1998 Sb. odstavec 5 zveřejňuji informaci o přijímacím řízení na akademický

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Charakteristika kurzu BE1

Charakteristika kurzu BE1 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE1 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení.

Druhá část semináře je věnována rozšiřování znalostí o reáliích Ruska, zlepšování úrovně dovedností v ústním projevu a literárním čtení. Název předmětu: Seminář z ruského jazyka Ročník: 3 (dvouletý seminář) Předmětová komise: Cizí jazyky Cíl předmětu: Příprava na certifikační zkoušky úrovně A2 nebo B1 s mezinárodní platností podle systému

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více