Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Gymnázium, Brno, Křenová 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Gymnázium, Brno, Křenová 36"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2012

2 Gymnázium, Brno, Křenová Brno tel: , fax: IČ:

3 Obsah I. Úvod... 2 II. Základní údaje o škole... 2 III. Přehled oborů vzdělání... 2 IV. Zaměstnanci školy... 3 V. Údaje o přijímacím řízení v roce VI. Výsledky vzdělávání... 4 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 5 VIII. Výkon státní správy... 5 IX. Poradenské služby ve škole... 5 X. Prevence rizikových forem chování... 5 XI. Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních projektech... 6 XII. Soutěže a předmětové olympiády... 7 XIII. Akce školy a předmětových komisí... 9 XIV. Spolupráce školy s jinými subjekty XV. Studentský parlament XVI. Nadační fond gymnázia ve školním roce 2011/ XVII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI XVIII. Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011/ XIX. Vývoj školy v uplynulých letech a závěr

4 I. Úvod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 je předkládána v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, který ukládá řediteli školy každoročně zpracovat tuto zprávu, zaslat ji zřizovateli a zveřejnit ji na přístupném místě ve škole. Rámcovou strukturu a obsah výroční zprávy o činnosti školy vymezuje 7 vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. Tato struktura je v předložené zprávě respektována. II. Základní údaje o škole Gymnázium, Brno, Křenová 36 je příspěvkovou organizací (IČO ), jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Škola vykonává činnost střední školy (IZO ) a školní jídelny (IZO ). Ředitelem školy je Mgr. Miroslav Marek, bytem U Větrolamu 2, Hustopeče ( Webová stránka: zaměstnanců je ve tvaru III. Přehled oborů vzdělání Gymnázium, Brno, Křenová 36 bylo zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení ke dni Nejvyšší povolený počet žáků školy je 640, celková kapacita školní jídelny je 500 strávníků. Při škole působí jako občanské sdružení Klub rodičů při Gymnáziu, Brno, Křenová 36. Škola je také zapojena do aktivit Asociace školních sportovních klubů. Tabulka 1: Nabídka oborů vzdělání školy Obor Počet tříd Počet žáků Počet žáků na jednu třídu G - 4leté K/ ,7 G - 4leté K/ ,0 G - 6leté K/ ,3 G - 8leté K/ ,0 Celkem ,4 Platné učební dokumenty: Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka v oborech K/401 Gymnázium-všeobecné (4leté) a K/801 Gymnázium-všeobecné (8leté) podle GUP a učebních plánů: - Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem schválený dne , č. j /94-23, upravený , č. j / (GUP); - Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem schválený dne pod č. j /91-20, upravený dne pod č. j / ; - Učební plán nižších ročníků osmiletého gymnázia č. j /91-20 schválený dne 29. května V 1., 2. a 3. ročníku šestiletého studia a v 1. a 2. ročníku čtyřletého studia se vzdělávání řídilo těmito školními vzdělávacími programy: - Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání platný od 1. září 2008 (šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom); 2

5 - Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání platný od 1. září 2009 (šestileté studium všeobecné s přípravou na Deutsches Sprachdiplom); - Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání platný od 1. září 2009 (čtyřleté studium všeobecné). IV. Zaměstnanci školy Celkový počet zaměstnanců školy k 30. červnu 2012 byl 62,297 (průměrný přepočtený počet), z toho 46,756 bylo pedagogů a 15,541 nepedagogických pracovníků. Podíl mužů a žen pedagogického sboru je vyrovnaný, stejně tak je vyvážený i poměr mezi jednotlivými věkovými skupinami. Z celkového počtu má 91 % pedagogů odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, všechny vyučovací hodiny jsou vyučovány pedagogem s příslušnou odborností (aprobací). Tabulka 2: Personální situace školy k Zaměstnanci celkem 46,756 Pedagogičtí pracovníci z toho ředitel 1 zástupce ředitele 2 Nepedagogičtí pracovníci 15,541 Celkem zaměstnanců 62,297 Přepočtený počet pracovníků Tabulka 3: Věkové složení pedagogických pracovníků Věková kategorie Muži Ženy do 35 let 2 6, let 13 7 nad 50 5,23 9 důchodci 0 1,62 Celkem 20,23 24,52 V. Údaje o přijímacím řízení v roce 2012 Podmínky přijetí Naše škola při přijímacím řízení dlouhodobě využívá testů SCIO. Kritéria pro hodnocení uchazečů o studium jsou tato: a) Čtyřleté gymnázium: test SCIO obecné studijní předpoklady (OSP) max. 60 b., prospěch ze ZŠ max. 40 b., účast v olympiádách a soutěžích - max. 10 b. b) Šestileté gymnázium: test SCIO obecné studijní předpoklady (OSP) max. 50 b., test SCIO český jazyk max. 50 b., test SCIO matematika max. 50 b., prospěch ze ZŠ max. 40 b., účast v olympiádách a soutěžích max. 10 b. Tabulka 4: Údaje o přijímacím řízení v roce 2012 Obor vzdělání V 1. kole - počet Celkový počet přihlášených zúčastněných přijatých nepřijatých K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium

6 VI. Výsledky vzdělávání 1. Klasifikace žáků Tabulka 5: Výsledky klasifikace žáků čtyřletého studia Ročník Počet tříd/ počet žáků Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Počet zameškaných Počet neomluvených hodin hodin 1. 4/ / / / Celkem 14/ Tabulka 6: Výsledky klasifikace žáků šestiletého studia Ročník Počet tříd/ počet žáků Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Počet zameškaných Počet neomluvených hodin hodin 1. 1/ / / / Celkem 4/ Tabulka 7: Výsledky klasifikace žáků osmiletého studia Ročník Počet tříd/ počet žáků Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Počet zameškaných Počet neomluvených hodin hodin 7. 1/ / Celkem 2/ Celkový počet neomluvených hodin na škole byl Výsledky maturitních zkoušek Tabulka 8: Výsledky maturitních zkoušek (jarní i podzimní termín 2012) Školní rok 2011/12 Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Počet opakujících zkoušku 4leté leté Celkem Cizí jazyky na škole Tabulka 9: Počet žáků školy učících se cizí jazyk Jazyk Počet žáků Anglický 607 Francouzský 136 Německý 412 Ruský 59 4

7 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Tabulka 10: Přehled vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků školy Typ kurzu/školení Počet zúčastněných pracovníků Semináře pro vyučující, příprava na novou maturitu 25 Další vzdělávání (výchovné poradenství) 0 Školení pro vedoucí pracovníky 1 Doktorské studium 3 Celkem 29 VIII. Výkon státní správy Tabulka 11: Přehled výkonu státní správy formou vydaných rozhodnutí ředitele školy Počet rozhodnutí Počet odvolání Přijetí ke studiu Nepřijetí ke studiu Přerušení vzdělávání 0 0 Stipendium 0 0 Podmínečná vyloučení 0 0 Vyloučení 0 0 Opakování ročníku 1 0 Změna studijního oboru 1 0 Celkem IX. Poradenské služby ve škole V naší škole působí kvalifikovaný výchovný poradce a poradce protidrogové prevence, kteří se průběžně vzdělávají zejména formou seminářů pořádaných PPP Brno nebo SSŠ Brno. Škola využívá služeb externího psychologa. X. Prevence rizikových forem chování Činnost školního metodika prevence: tvorba, kontrola a realizace preventivního programu školy, spolupráce s vedením školy a výchovným poradcem, spolupráce s psychologem, koordinace aktivit školy zaměřených na rizikové formy chování: - drogová závislost - alkoholismus - kouření - šikana a násilné formy chování - vandalismus - záškoláctví - kriminalita - patologické hráčství - kyberšikana 5

8 - poruchy příjmu potravy, ve spolupráci s ostatními pedagogy, zejména s třídními učiteli, věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, spolupracuje s okresním metodikem prevence, účastní se školení a dalšího vzdělávání, připravuje Krizový plán, vede dokumentaci, spolupracuje s odborníky (PPP Zachova, PČR, atd.). Na našem gymnáziu se realizuje prevence na primární úrovni. Jde především o práci s žákovskými kolektivy, které se účastní všichni učitelé. Cíle Minimálního preventivního programu: zavádět etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu do výuky předmětů, kde ji lze uplatnit, podporovat rozvoj osobnosti žáků, sledovat rizikové formy chování a snažit se vzniklé problémy řešit, spolupracovat s vedením školy, zejména s třídními učiteli, v oblasti minimální prevence, poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům základní informace, kontakty na poradenská centra a odborníky, informovat žáky a jejich zákonné zástupce o Krizovém plánu. XI. Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních projektech Mezinárodní konference angličtinářů Naši vyučující se zúčastnili IX. mezinárodní konference angličtinářů. Poznávací zájezd do Velké Británie V září 2011 byla skupina našich žáků na jazykovém poznávacím zájezdu ve Velké Británii. Družba s Belgií Naše škola udržuje kontakty s družební školou v Belgii, výměnné pobyty připravujeme na školní rok 2013/14. Družba s Francií Udržujeme kontakty s partnery z francouzského Lectoure. V červnu 2012 se skupina našich studentů zúčastnila jazykového a poznávacího pobytu ve Francii. Připravujeme výměnné pobyty studentů na květen V jarních měsících 2012 se vyučující francouzštiny zúčastnili stáže pořádané francouzským ministerstvem zahraničí příprava na zkoušky DELF. Mezinárodní festival frankofonních divadel středních škol Náš divadelní soubor s vyučujícími francouzštiny udržuje kontakt s organizátory přehlídky frankofonních divadel Festivadlo v Brně. Další představení připravujeme na jaro Družba s Holandskem - akce daltonských škol Naše škola udržuje kontakty s daltonskými školami v Brně a Utrechtu. Exkurze do Berlína Studenti DSD se v říjnu 2011 zúčastnili čtyřdenní poznávací a jazykové exkurze v Berlíně. 6

9 Družba se SRN V březnu 2012 skupina studentů z partnerského gymnázia ve Stuttgartu navštívila naši školu, my jsme jim návštěvu oplatili v červnu Projekt Německé stopy na Moravě Pokračování projektu Německé stopy na Moravě ve spolupráci s FF MU a rodilým mluvčím, který učí v naší škole, připravujeme na školní rok 2012/13. Kontakt školního pěveckého sboru se sborem v Bielefeldu Udržujeme kontakty s partnerským pěveckým sborem z Bielefeldu. Družba s Rakouskem V červnu 2012 se skupina studentů DSD zúčastnila jazykového a poznávacího pobytu v Rakousku. Jazykový kurz v Rakousku Na přelomu května a června 2012 absolvovala skupina našich studentů jazykový kurz v rakouském Bärnkopfu. Mezinárodní projekt EU Naši studenti se ve školním roce 2011/12 šestkrát zúčastnili setkání se studenty vídeňských středních škol v rámci projektu EU o vzájemném sbližování sousedních zemí. Exkurze do Polska V březnu se naši studenti maturitního ročníku zúčastnili exkurze do Osvětimi. Gymnázium klade velký důraz na jazykovou přípravu studentů. V rámci projektu OP VK Nový směr k získání mezinárodních zkoušek z jazyka jsou studenti připravováni k výše uvedeným zkouškám. - v listopadu 2011 úspěšně složilo dvacet čtyři našich studentů mezinárodně uznané zkoušky z francouzštiny DELF, - v červnu 2012 úspěšně vykonalo na Britské radě třináct studentů zkoušku FCE, jedna studentka úspěšně složila zkoušku CAE, - v lednu 2012 jedenáct studentů složilo úspěšně zkoušku Deutsches Sprachdiplom. XII. Soutěže a předmětové olympiády Naše gymnázium pořádá školní kola celé řady soutěží a předmětových olympiád garantovaných předmětovými komisemi. Nejlepší žáci školních kol pak reprezentují školu v okresních a krajských kolech. Někteří vyučující jsou členy hodnotících porot na úrovni městských i krajských soutěží (OČJ, ChO). Český jazyk a literatura pořádáno školní kolo olympiády ČJ městské kolo olympiády ČJ - Kateřina Sedláčková (8.A8) 3. místo Německý jazyk Soutěž Jugend debattiert international místo v krajském kole místo v celostátní kvalifikaci místo v celostátním semifinále (Mirka Kunová, Miroslav Karpíšek) Anglický jazyk Jeden žák postoupil do městského kola Soutěže v anglické konverzaci 7

10 Dějepis pořádáno školní kolo dějepisné olympiády (účast žáků 2.A6 a 3.A6) městské kolo - bez výrazného umístění školní kolo prací SOČ (studenti 3. ročníků) Matematika MO kategorie A, B, C, Z8, Z9 (největší úspěch Pavel Polcer, krajské kolo kat. A) Matematický klokan (150 účastníků) MIO pořádaná VUT vytvořena tři družstva (21 studentů) korespondenční a logické soutěže BRLOH, BRKOS, TECHNOPLANETA účast v soutěžích SUDOKU a PIŠQWORKY v rámci brněnských střeních škol Fyzika Přírodovědná soutěž Žirafa místo Fyzikální olympiáda - kategorie E 12 studentů se zúčastnilo školního kola, nikdo nepostoupil do okresního kola - kategorie D 3 studentky postoupily ze školního kola do krajského, z nich byla jedna úspěšnou řešitelkou na místě - kategorie C - 5 studentů se zúčastnilo školního kola, nikdo nepostoupil do krajského kola Chemie školní kolo Chemické olympiády - kategorie A 3 účastníci - kategorie B 10 účastníků - kategorie C 3 účastníci - kategorie D 6 účastníků krajské kolo Chemické olympiády - kategorie A 3 účastníci - kategorie B 6 účastníků - kategorie C 1 účastník - kategorie D 2 účastníci Biologie Biologická olympiáda kat. C Klára Klinkovská, 4. místo v krajském kole Biologická olympiáda, kat A+B účast v krajském kole Tělesná výchova CHLAPCI Městské kolo: Středoškolský atletický pohár Corny 3. místo Šachy 2. místo Plavání 3. místo Florbal 2. místo Futsal 3. místo Volejbal 1. místo Plážový volejbal 1. místo Krajské kolo: Volejbal 4. místo Kopaná 3. místo Plážový volejbal 3. místo Celkově 2. místo v bodování brněnských škol. 8

11 DÍVKY Městské kolo: Přespolní běh kategorie VI. B 1. místo Stolní tenis 4. místo Plavání 2. místo Volejbal 3. místo Florbal 4. místo Basketbal 2. místo Krajské kolo: Přespolní běh 1. místo Celkově 4. místo v bodování brněnských škol. Gymnázium Křenová obsadilo celkové 3. místo v bodování brněnských škol. Další soutěže Šachový turnaj - 2. místo v okresním přeboru SŠ družstev postup do krajského kola - 6. místo v krajském přeboru SŠ družstev organizace školního kola soutěže Grafik 2012 XIII. Akce školy a předmětových komisí Český jazyk a literatura historicko-kulturní exkurze maturitního ročníku do Prahy návštěva památníku Bible kralické v Kralicích 1.B4 návštěva divadelního představení Jméno růže LS (4. ročník) návštěva Ústředního hřbitova 4. ročník Německý jazyk poznávací cesty, výměny a jazykové pobyty (Berlín, Vídeň, Stutgart - výměna, Bärnkopf - jazykový pobyt, Rakousko/Bavorsko) příprava na Deutsches Sprachdiplom (listopad - pilotní zkouška, prosinec - písemná zkouška, leden - ústní zkouška, květen - intenzivní přípravný týden pro předmaturitní ročník) Anglický jazyk návštěva anglického divadla pořádání jazykového poznávacího zájezdu do Velké Británie Francouzský jazyk listopad 2011 mezinárodní zkoušky DELF organizované na naší škole (všech 24 studentů uspělo) návštěva na Alliance Francaise slavnostní předání diplomů červen 2012 poznávací zájezd do Provence (28 studentů a 2 profesoři) návštěva francouzských studentů informatiky debaty ve třídách Dějepis exkurze do Olomouce, Kroměříže a Osvětimi Matematika Den otevřených dveří v matematickém ústavu AV, na PřF MU, VUT 9

12 Fyzika Dny vědy 2011 exkurze v Ústavu přístrojové techniky AV ČR exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany a přečerpávací elektrárně Dalešice Chemie duben 2012 exkurze do hornického muzea Landek Biologie Pavilon Anthropos přednáška o vývoji člověka exkurze v Moravském muzeu (výstava minerálů, praktické určování mechorostů, Messel on the tour expozice s přednáškou o zkamenělinách, mykologie přednáška s ukázkami modelů hub, prohlídka herbáře) Lipka návštěva výukového programu Jedy a léčiva z přírody praktické určování rostlin v Botanické zahradě MU S tebou o tobě přednáška pro studentky se zaměřením na intimní hygienu ZOO Brno výukové programy, adopce zvířat Ekologický kurz v Krásensku Týden pro trvale udržitelný život Ekologický týden (spalovna, přírodovědná stanice, čistička odpadních vod) návštěva transfúzní stanice FN Bohunice přednáška s ukázkou provozu Anatomický ústav LF MU přednáška s praktickými ukázkami Základy společenských věd návštěva mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět (3. ročníky) návštěva synagogy, židovského hřbitova a mešity Informatika a výpočetní technika dokončení projektu CLIL ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU účast vybraných studentek na projektu Dívky do IT ve spolupráci s fakultou Informatiky VUT Brno praxe studentů Fakulty Informatiky MU Brno na našem gymnáziu Tělesná výchova atletické testy prvních ročníků soutěž ve skoku do výšky Studentská laťka badmintonový turnaj smíšených dvojic Křenkacup volejbalový turnaj dvojic školní turnaje v různých sportech volejbal, kopaná, košíková, florbal lyžařské kurzy pro žáky 1. ročníků (Jánské Lázně, Herlíkovice-Vrchlabí) sportovní kurzy pro žáky 3. ročníků (Veselí nad Lužnicí) organizace Barevného dne plážový volejbal, inline brusle organizace městského kola v přespolním běhu ve spolupráci s CVČ Lužánky Hudební výchova vystoupení pěveckého sboru školy (vánoční koncert v Červeném kostele, vystoupení na vernisáži výstavy obrazů studentů gymnázia ve školní galerii Koridor, vystoupení na zámku v Letovicích a na řemeslném jarmarku v Kunštátě) Další akce adaptační kurzy pro první ročníky výstavy výtvarných děl studentů ve škole i mimo školu pravidelné návštěvy výstav vánoční koncert pěveckého sboru vystoupení pěveckého sboru pro veřejnost 10

13 návštěvy brněnských divadelních představení vystoupení divadelního souboru voiceband.cz školní akademie školní výlety, sportovní kurzy výměnné a poznávací pobyty studentů v zahraničí příprava stanov Klubu absolventů GBK příprava almanachu gymnázia ke 105. výročí příprava oslav 105. výročí založení školy a 100. výročí otevření historické budovy Křenová 36 XIV. Spolupráce školy s jinými subjekty Spolupráce s Klubem rodičů při Gymnáziu, Brno, Křenová 36 Výsledkem je zapojení rodičů do akcí na pomoc škole při financování mimoškolních aktivit studentů. Práce ve Sdružení pro podporu partnerství Brno Stuttgart Spolupracujeme s Magistrátem města Brna při rozvíjení partnerských vztahů se Stuttgartem. Aktivity Gymnázium, Brno, Křenová 36 se každoročně účastní veletrhu středních škol. Spolupráce s jinými školami včetně VŠ Gymnázium, Brno, Křenová má smlouvu o spolupráci s Masarykovou univerzitou projekt Partnerství ve vzdělávání s MU. V rámci smlouvy se studenti a pedagogové naší školy účastní speciálních přednášek. Ve spolupráci s fakultami MU vykonávají na naší škole praxi studenti pedagogických oborů. Gymnázium, Brno, Křenová 36 je také fakultní školou Pedagogické fakulty MU. Naše škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU na projektu CLIL jako projektový partner. Společně s daltonskými školami udržujeme kontakty s partnery z Utrechtu. Naši studenti navštěvují veletrh VŠ Gaudeamus. Jiné aktivity Protidrogové aktivity (spolupráce s Magistrátem města Brna, s K-centrem, Peer program). XV. Studentský parlament Na našem gymnáziu již tradičně pracuje studentský parlament složený ze dvou volených zástupců z každé třídy. Schůze parlamentu se konají v nepravidelných intervalech. Svolávají je zástupci parlamentu a ředitelství školy. Na zasedáních se řeší organizační záležitosti týkající se chodu školy, připomínky a problémy studentů, konání a průběh mimoškolních akcí. Dále parlament přijímá návrhy různých změn, které posléze předkládá ředitelství školy. Studentský parlament také pomáhá při pořádání mimoškolních akcí. Představitelé parlamentu zabezpečují co nejlepší spolupráci studentů s vedením školy a pedagogickým sborem. XVI. Nadační fond gymnázia ve školním roce 2011/2012 Nadační fond přispíval finančně na následující akce: zahraniční výměnné pobyty studentů olympiády a soutěže z českého jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, chemie, biologie, zeměpisu atd. 11

14 soutěže v konverzaci v cizím jazyce soutěže sportovní středoškolská odborná činnost odměny pro maturanty za prospěch s vyznamenáním po celou dobu studia činnost pěveckého sboru gymnázia pronájem Červeného kostela na Vánoční koncert 2011 pronájem sálu Semilasso pro Studentskou akademii volný přístup studentů na Internet Barevný den XVII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve dnech 13. až 15. března 2012 proběhla na škole inspekce ČŠI, jejímž předmětem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Výsledky inspekční činnosti jsou shrnuty v inspekční zprávě čj. ČŠIB-272/12-B, která je k dispozici k nahlédnutí ve škole nebo na stránkách XVIII. Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011/12 Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání byly škole poskytnuty ve výši tis. Kč, provozní dotace od zřizovatele činila tis. Kč. Škola se podílí na realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Výnosy za rok 2011 z projektu (ÚZ 111) činily tis. Kč a náklady tis. Kč. Z doplňkové činnosti (pronájem tělocvičen, bufetu, učeben) byly výnosy ve výši 457,7 tis. Kč, z toho náklady tvořily 334,1 tis. Kč. Z hlavní činnosti za rok 2011 byl zisk ve výši 352,4 tis. Kč, z doplňkové činnosti zisk 123,6 tis. Kč, celkem po pokrytí ztráty (z roku ,8 tis. Kč) zisk ve výši Kč 48,2 tis. I přes šetření nákladů jsme pořídili do pěti učeben školní lavice a židle pro žáky i pedagogy, dataprojektory byly vybaveny učebny MMU a PU, do knihovny byly zakoupeny nové knihy, byly pořízeny modely pro výuku matematiky, dále sportovní náčiní do TV a mikroskopy do biologické laboratoře, učebnice pro žáky nižšího gymnázia do ČJL. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání byly v 1. pololetí roku 2012 poskytnuty ve výši tis. Kč, provozní dotace od zřizovatele ve výši tis. Kč, z grantového projektu (ÚZ 111) výnosy 220,8 tis. Kč. Z doplňkové činnosti činily výnosy 277,5 tis. Kč. Za dané období jsme pořídili učebnice pro studenty nižšího gymnázia do chemie, MAT-FY tabulky k maturitě, byly provedeny opravy v počítačové učebně a ve výměníkové stanici. XIX. Vývoj školy v uplynulých letech a závěr Gymnázium, Brno, Křenová 36 patří ke školám s dlouholetou tradicí (v roce 2012 oslaví 105. výročí založení). Pedagogický sbor je stabilní a kvalitní, o studium na gymnáziu je tradičně vysoký zájem. V přijímacím řízení jsme v dubnu 2010 měli 450 přihlášených uchazečů o studium na 120 míst čtyřletého studia a 209 uchazečů na 30 míst šestiletého studia. Vysoké procento absolventů (97 %) je přijímáno na vysoké školy, někteří absolventi studují dvě VŠ současně. 12

15 Pro školní rok 2006/2007 bylo rozhodnutím zřizovatele pozastaveno přijímání uchazečů do osmiletého studia. Od školního roku 2008/2009 škola otevřela šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom, kde výuka probíhá podle ŠVP. Ve škole funguje informační centrum s knihovnou, studovnou a multimediální učebnou. O hlavních prázdninách 2002 byla opravena fasáda na vnější straně budovy na Křenové, dále byla instalována nová svítidla a opravena silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace uvnitř budovy na Křenové. V roce 2003 byl zrekonstruován blok chemie a pokračuje jeho vybavování. O prázdninách 2005 byl zrekonstruován areál fyziky. V roce 2006 byla zrekonstruována výměníková stanice a odborně restaurovány karyatidy v prostoru dvora. V roce 2007 byla vybavena posluchárna chemie multimediální technikou, výměníková stanice byla doplněna o zónovou regulaci, byly vymalovány chodby a kmenové učebny. Dále byla zřízena nová multimediální učebna s interaktivní tabulí, kterou využívají hlavně vyučující matematiky. Spolková Centrála pro zahraniční školství (SRN) darovala škole multimediální vybavení pro výuku německého jazyka. Ve škole je celkem šest učeben vybavených moderní multimediální technikou. V roce 2008 byla naší škole schválena finanční podpora na tříletý grantový projekt OP VK Nový směr k získávání mezinárodních zkoušek z jazyka. Příprava projektu byla zahájena 1. dubna Projekt začal v září V rámci projektu jsou studenti připravováni ke zkouškám FCE a DSD, případně k obdobným zkouškám z francouzštiny a ruštiny. Na konci školního roku 2009/2010 proběhla rekonstrukce žákovských šaten, každý student má nyní k dispozici uzamykatelnou osobní skříňku. V závěru roku probíhaly přípravy k přechodu na nový stravovací systém ve školní jídelně. V průběhu školního roku 2010/11 se naši vyučující formou e-learningu i prezenčních seminářů intenzivně připravovali na novou maturitu. Předmětové komise češtiny i cizích jazyků tvořily sady pracovních listů ke společné části maturitních zkoušek. Ve školním roce 2011/12 probíhala maturitní zkouška již druhým rokem podle nového modelu (část společná a část profilová). Naši studenti až na výjimky výborně prospěli. Ze 120 maturantů prospělo s vyznamenáním 50 studentů, prospělo 68 studentů, 2 studenti neprospěli. Ve srovnání s ostatními gymnázii v ČR dosahujeme v jednotlivých maturitních předmětech nadprůměrných a průměrných výsledků. V tomto školním roce byly také započaty přípravné práce pro zapojení do projektu Šablony EU peníze středním školám naše škola zpracovává projekt s názvem Podpora výuky v Č, D, I, M, Z a ZSV. Již v létě 2012 byly zahájeny přípravy pro investiční akci Oprava havarijního stavu sociálních zařízení a rozvodů vody, jejíž realizace je plánována na hlavní prázdniny v roce V Brně dne

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2013 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

A. Základní informace o škole. B. Ředitel školy. C. Součásti školy (podle rozhodnutí o zařazení do sítě), další informace

A. Základní informace o škole. B. Ředitel školy. C. Součásti školy (podle rozhodnutí o zařazení do sítě), další informace A. Základní informace o škole Název školy Střední zdravotnická škola, Brno, Lipová 18 Sídlo školy Lipová 18, 602 00 Brno Právní forma školy příspěvková organizace IČO 00637971 Zřizovatel Rada Jihomoravského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-112/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-112/08-R14 Název školy: Čtyřleté a osmileté gymnázium, s. r. o. Adresa: Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor: 600 016

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více