Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Gymnázium, Brno, Křenová 36

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Gymnázium, Brno, Křenová 36"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2012

2 Gymnázium, Brno, Křenová Brno tel: , fax: IČ:

3 Obsah I. Úvod... 2 II. Základní údaje o škole... 2 III. Přehled oborů vzdělání... 2 IV. Zaměstnanci školy... 3 V. Údaje o přijímacím řízení v roce VI. Výsledky vzdělávání... 4 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků... 5 VIII. Výkon státní správy... 5 IX. Poradenské služby ve škole... 5 X. Prevence rizikových forem chování... 5 XI. Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních projektech... 6 XII. Soutěže a předmětové olympiády... 7 XIII. Akce školy a předmětových komisí... 9 XIV. Spolupráce školy s jinými subjekty XV. Studentský parlament XVI. Nadační fond gymnázia ve školním roce 2011/ XVII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI XVIII. Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011/ XIX. Vývoj školy v uplynulých letech a závěr

4 I. Úvod Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 je předkládána v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, který ukládá řediteli školy každoročně zpracovat tuto zprávu, zaslat ji zřizovateli a zveřejnit ji na přístupném místě ve škole. Rámcovou strukturu a obsah výroční zprávy o činnosti školy vymezuje 7 vyhlášky č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. Tato struktura je v předložené zprávě respektována. II. Základní údaje o škole Gymnázium, Brno, Křenová 36 je příspěvkovou organizací (IČO ), jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Škola vykonává činnost střední školy (IZO ) a školní jídelny (IZO ). Ředitelem školy je Mgr. Miroslav Marek, bytem U Větrolamu 2, Hustopeče ( Webová stránka: zaměstnanců je ve tvaru III. Přehled oborů vzdělání Gymnázium, Brno, Křenová 36 bylo zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení ke dni Nejvyšší povolený počet žáků školy je 640, celková kapacita školní jídelny je 500 strávníků. Při škole působí jako občanské sdružení Klub rodičů při Gymnáziu, Brno, Křenová 36. Škola je také zapojena do aktivit Asociace školních sportovních klubů. Tabulka 1: Nabídka oborů vzdělání školy Obor Počet tříd Počet žáků Počet žáků na jednu třídu G - 4leté K/ ,7 G - 4leté K/ ,0 G - 6leté K/ ,3 G - 8leté K/ ,0 Celkem ,4 Platné učební dokumenty: Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka v oborech K/401 Gymnázium-všeobecné (4leté) a K/801 Gymnázium-všeobecné (8leté) podle GUP a učebních plánů: - Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem schválený dne , č. j /94-23, upravený , č. j / (GUP); - Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem schválený dne pod č. j /91-20, upravený dne pod č. j / ; - Učební plán nižších ročníků osmiletého gymnázia č. j /91-20 schválený dne 29. května V 1., 2. a 3. ročníku šestiletého studia a v 1. a 2. ročníku čtyřletého studia se vzdělávání řídilo těmito školními vzdělávacími programy: - Školní vzdělávací program pro nižší stupeň gymnaziálního vzdělávání platný od 1. září 2008 (šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom); 2

5 - Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání platný od 1. září 2009 (šestileté studium všeobecné s přípravou na Deutsches Sprachdiplom); - Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání platný od 1. září 2009 (čtyřleté studium všeobecné). IV. Zaměstnanci školy Celkový počet zaměstnanců školy k 30. červnu 2012 byl 62,297 (průměrný přepočtený počet), z toho 46,756 bylo pedagogů a 15,541 nepedagogických pracovníků. Podíl mužů a žen pedagogického sboru je vyrovnaný, stejně tak je vyvážený i poměr mezi jednotlivými věkovými skupinami. Z celkového počtu má 91 % pedagogů odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, všechny vyučovací hodiny jsou vyučovány pedagogem s příslušnou odborností (aprobací). Tabulka 2: Personální situace školy k Zaměstnanci celkem 46,756 Pedagogičtí pracovníci z toho ředitel 1 zástupce ředitele 2 Nepedagogičtí pracovníci 15,541 Celkem zaměstnanců 62,297 Přepočtený počet pracovníků Tabulka 3: Věkové složení pedagogických pracovníků Věková kategorie Muži Ženy do 35 let 2 6, let 13 7 nad 50 5,23 9 důchodci 0 1,62 Celkem 20,23 24,52 V. Údaje o přijímacím řízení v roce 2012 Podmínky přijetí Naše škola při přijímacím řízení dlouhodobě využívá testů SCIO. Kritéria pro hodnocení uchazečů o studium jsou tato: a) Čtyřleté gymnázium: test SCIO obecné studijní předpoklady (OSP) max. 60 b., prospěch ze ZŠ max. 40 b., účast v olympiádách a soutěžích - max. 10 b. b) Šestileté gymnázium: test SCIO obecné studijní předpoklady (OSP) max. 50 b., test SCIO český jazyk max. 50 b., test SCIO matematika max. 50 b., prospěch ze ZŠ max. 40 b., účast v olympiádách a soutěžích max. 10 b. Tabulka 4: Údaje o přijímacím řízení v roce 2012 Obor vzdělání V 1. kole - počet Celkový počet přihlášených zúčastněných přijatých nepřijatých K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium

6 VI. Výsledky vzdělávání 1. Klasifikace žáků Tabulka 5: Výsledky klasifikace žáků čtyřletého studia Ročník Počet tříd/ počet žáků Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Počet zameškaných Počet neomluvených hodin hodin 1. 4/ / / / Celkem 14/ Tabulka 6: Výsledky klasifikace žáků šestiletého studia Ročník Počet tříd/ počet žáků Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Počet zameškaných Počet neomluvených hodin hodin 1. 1/ / / / Celkem 4/ Tabulka 7: Výsledky klasifikace žáků osmiletého studia Ročník Počet tříd/ počet žáků Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Počet zameškaných Počet neomluvených hodin hodin 7. 1/ / Celkem 2/ Celkový počet neomluvených hodin na škole byl Výsledky maturitních zkoušek Tabulka 8: Výsledky maturitních zkoušek (jarní i podzimní termín 2012) Školní rok 2011/12 Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Počet opakujících zkoušku 4leté leté Celkem Cizí jazyky na škole Tabulka 9: Počet žáků školy učících se cizí jazyk Jazyk Počet žáků Anglický 607 Francouzský 136 Německý 412 Ruský 59 4

7 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Tabulka 10: Přehled vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků školy Typ kurzu/školení Počet zúčastněných pracovníků Semináře pro vyučující, příprava na novou maturitu 25 Další vzdělávání (výchovné poradenství) 0 Školení pro vedoucí pracovníky 1 Doktorské studium 3 Celkem 29 VIII. Výkon státní správy Tabulka 11: Přehled výkonu státní správy formou vydaných rozhodnutí ředitele školy Počet rozhodnutí Počet odvolání Přijetí ke studiu Nepřijetí ke studiu Přerušení vzdělávání 0 0 Stipendium 0 0 Podmínečná vyloučení 0 0 Vyloučení 0 0 Opakování ročníku 1 0 Změna studijního oboru 1 0 Celkem IX. Poradenské služby ve škole V naší škole působí kvalifikovaný výchovný poradce a poradce protidrogové prevence, kteří se průběžně vzdělávají zejména formou seminářů pořádaných PPP Brno nebo SSŠ Brno. Škola využívá služeb externího psychologa. X. Prevence rizikových forem chování Činnost školního metodika prevence: tvorba, kontrola a realizace preventivního programu školy, spolupráce s vedením školy a výchovným poradcem, spolupráce s psychologem, koordinace aktivit školy zaměřených na rizikové formy chování: - drogová závislost - alkoholismus - kouření - šikana a násilné formy chování - vandalismus - záškoláctví - kriminalita - patologické hráčství - kyberšikana 5

8 - poruchy příjmu potravy, ve spolupráci s ostatními pedagogy, zejména s třídními učiteli, věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, spolupracuje s okresním metodikem prevence, účastní se školení a dalšího vzdělávání, připravuje Krizový plán, vede dokumentaci, spolupracuje s odborníky (PPP Zachova, PČR, atd.). Na našem gymnáziu se realizuje prevence na primární úrovni. Jde především o práci s žákovskými kolektivy, které se účastní všichni učitelé. Cíle Minimálního preventivního programu: zavádět etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu do výuky předmětů, kde ji lze uplatnit, podporovat rozvoj osobnosti žáků, sledovat rizikové formy chování a snažit se vzniklé problémy řešit, spolupracovat s vedením školy, zejména s třídními učiteli, v oblasti minimální prevence, poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům základní informace, kontakty na poradenská centra a odborníky, informovat žáky a jejich zákonné zástupce o Krizovém plánu. XI. Mezinárodní spolupráce a účast v mezinárodních projektech Mezinárodní konference angličtinářů Naši vyučující se zúčastnili IX. mezinárodní konference angličtinářů. Poznávací zájezd do Velké Británie V září 2011 byla skupina našich žáků na jazykovém poznávacím zájezdu ve Velké Británii. Družba s Belgií Naše škola udržuje kontakty s družební školou v Belgii, výměnné pobyty připravujeme na školní rok 2013/14. Družba s Francií Udržujeme kontakty s partnery z francouzského Lectoure. V červnu 2012 se skupina našich studentů zúčastnila jazykového a poznávacího pobytu ve Francii. Připravujeme výměnné pobyty studentů na květen V jarních měsících 2012 se vyučující francouzštiny zúčastnili stáže pořádané francouzským ministerstvem zahraničí příprava na zkoušky DELF. Mezinárodní festival frankofonních divadel středních škol Náš divadelní soubor s vyučujícími francouzštiny udržuje kontakt s organizátory přehlídky frankofonních divadel Festivadlo v Brně. Další představení připravujeme na jaro Družba s Holandskem - akce daltonských škol Naše škola udržuje kontakty s daltonskými školami v Brně a Utrechtu. Exkurze do Berlína Studenti DSD se v říjnu 2011 zúčastnili čtyřdenní poznávací a jazykové exkurze v Berlíně. 6

9 Družba se SRN V březnu 2012 skupina studentů z partnerského gymnázia ve Stuttgartu navštívila naši školu, my jsme jim návštěvu oplatili v červnu Projekt Německé stopy na Moravě Pokračování projektu Německé stopy na Moravě ve spolupráci s FF MU a rodilým mluvčím, který učí v naší škole, připravujeme na školní rok 2012/13. Kontakt školního pěveckého sboru se sborem v Bielefeldu Udržujeme kontakty s partnerským pěveckým sborem z Bielefeldu. Družba s Rakouskem V červnu 2012 se skupina studentů DSD zúčastnila jazykového a poznávacího pobytu v Rakousku. Jazykový kurz v Rakousku Na přelomu května a června 2012 absolvovala skupina našich studentů jazykový kurz v rakouském Bärnkopfu. Mezinárodní projekt EU Naši studenti se ve školním roce 2011/12 šestkrát zúčastnili setkání se studenty vídeňských středních škol v rámci projektu EU o vzájemném sbližování sousedních zemí. Exkurze do Polska V březnu se naši studenti maturitního ročníku zúčastnili exkurze do Osvětimi. Gymnázium klade velký důraz na jazykovou přípravu studentů. V rámci projektu OP VK Nový směr k získání mezinárodních zkoušek z jazyka jsou studenti připravováni k výše uvedeným zkouškám. - v listopadu 2011 úspěšně složilo dvacet čtyři našich studentů mezinárodně uznané zkoušky z francouzštiny DELF, - v červnu 2012 úspěšně vykonalo na Britské radě třináct studentů zkoušku FCE, jedna studentka úspěšně složila zkoušku CAE, - v lednu 2012 jedenáct studentů složilo úspěšně zkoušku Deutsches Sprachdiplom. XII. Soutěže a předmětové olympiády Naše gymnázium pořádá školní kola celé řady soutěží a předmětových olympiád garantovaných předmětovými komisemi. Nejlepší žáci školních kol pak reprezentují školu v okresních a krajských kolech. Někteří vyučující jsou členy hodnotících porot na úrovni městských i krajských soutěží (OČJ, ChO). Český jazyk a literatura pořádáno školní kolo olympiády ČJ městské kolo olympiády ČJ - Kateřina Sedláčková (8.A8) 3. místo Německý jazyk Soutěž Jugend debattiert international místo v krajském kole místo v celostátní kvalifikaci místo v celostátním semifinále (Mirka Kunová, Miroslav Karpíšek) Anglický jazyk Jeden žák postoupil do městského kola Soutěže v anglické konverzaci 7

10 Dějepis pořádáno školní kolo dějepisné olympiády (účast žáků 2.A6 a 3.A6) městské kolo - bez výrazného umístění školní kolo prací SOČ (studenti 3. ročníků) Matematika MO kategorie A, B, C, Z8, Z9 (největší úspěch Pavel Polcer, krajské kolo kat. A) Matematický klokan (150 účastníků) MIO pořádaná VUT vytvořena tři družstva (21 studentů) korespondenční a logické soutěže BRLOH, BRKOS, TECHNOPLANETA účast v soutěžích SUDOKU a PIŠQWORKY v rámci brněnských střeních škol Fyzika Přírodovědná soutěž Žirafa místo Fyzikální olympiáda - kategorie E 12 studentů se zúčastnilo školního kola, nikdo nepostoupil do okresního kola - kategorie D 3 studentky postoupily ze školního kola do krajského, z nich byla jedna úspěšnou řešitelkou na místě - kategorie C - 5 studentů se zúčastnilo školního kola, nikdo nepostoupil do krajského kola Chemie školní kolo Chemické olympiády - kategorie A 3 účastníci - kategorie B 10 účastníků - kategorie C 3 účastníci - kategorie D 6 účastníků krajské kolo Chemické olympiády - kategorie A 3 účastníci - kategorie B 6 účastníků - kategorie C 1 účastník - kategorie D 2 účastníci Biologie Biologická olympiáda kat. C Klára Klinkovská, 4. místo v krajském kole Biologická olympiáda, kat A+B účast v krajském kole Tělesná výchova CHLAPCI Městské kolo: Středoškolský atletický pohár Corny 3. místo Šachy 2. místo Plavání 3. místo Florbal 2. místo Futsal 3. místo Volejbal 1. místo Plážový volejbal 1. místo Krajské kolo: Volejbal 4. místo Kopaná 3. místo Plážový volejbal 3. místo Celkově 2. místo v bodování brněnských škol. 8

11 DÍVKY Městské kolo: Přespolní běh kategorie VI. B 1. místo Stolní tenis 4. místo Plavání 2. místo Volejbal 3. místo Florbal 4. místo Basketbal 2. místo Krajské kolo: Přespolní běh 1. místo Celkově 4. místo v bodování brněnských škol. Gymnázium Křenová obsadilo celkové 3. místo v bodování brněnských škol. Další soutěže Šachový turnaj - 2. místo v okresním přeboru SŠ družstev postup do krajského kola - 6. místo v krajském přeboru SŠ družstev organizace školního kola soutěže Grafik 2012 XIII. Akce školy a předmětových komisí Český jazyk a literatura historicko-kulturní exkurze maturitního ročníku do Prahy návštěva památníku Bible kralické v Kralicích 1.B4 návštěva divadelního představení Jméno růže LS (4. ročník) návštěva Ústředního hřbitova 4. ročník Německý jazyk poznávací cesty, výměny a jazykové pobyty (Berlín, Vídeň, Stutgart - výměna, Bärnkopf - jazykový pobyt, Rakousko/Bavorsko) příprava na Deutsches Sprachdiplom (listopad - pilotní zkouška, prosinec - písemná zkouška, leden - ústní zkouška, květen - intenzivní přípravný týden pro předmaturitní ročník) Anglický jazyk návštěva anglického divadla pořádání jazykového poznávacího zájezdu do Velké Británie Francouzský jazyk listopad 2011 mezinárodní zkoušky DELF organizované na naší škole (všech 24 studentů uspělo) návštěva na Alliance Francaise slavnostní předání diplomů červen 2012 poznávací zájezd do Provence (28 studentů a 2 profesoři) návštěva francouzských studentů informatiky debaty ve třídách Dějepis exkurze do Olomouce, Kroměříže a Osvětimi Matematika Den otevřených dveří v matematickém ústavu AV, na PřF MU, VUT 9

12 Fyzika Dny vědy 2011 exkurze v Ústavu přístrojové techniky AV ČR exkurze v Jaderné elektrárně Dukovany a přečerpávací elektrárně Dalešice Chemie duben 2012 exkurze do hornického muzea Landek Biologie Pavilon Anthropos přednáška o vývoji člověka exkurze v Moravském muzeu (výstava minerálů, praktické určování mechorostů, Messel on the tour expozice s přednáškou o zkamenělinách, mykologie přednáška s ukázkami modelů hub, prohlídka herbáře) Lipka návštěva výukového programu Jedy a léčiva z přírody praktické určování rostlin v Botanické zahradě MU S tebou o tobě přednáška pro studentky se zaměřením na intimní hygienu ZOO Brno výukové programy, adopce zvířat Ekologický kurz v Krásensku Týden pro trvale udržitelný život Ekologický týden (spalovna, přírodovědná stanice, čistička odpadních vod) návštěva transfúzní stanice FN Bohunice přednáška s ukázkou provozu Anatomický ústav LF MU přednáška s praktickými ukázkami Základy společenských věd návštěva mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět (3. ročníky) návštěva synagogy, židovského hřbitova a mešity Informatika a výpočetní technika dokončení projektu CLIL ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU účast vybraných studentek na projektu Dívky do IT ve spolupráci s fakultou Informatiky VUT Brno praxe studentů Fakulty Informatiky MU Brno na našem gymnáziu Tělesná výchova atletické testy prvních ročníků soutěž ve skoku do výšky Studentská laťka badmintonový turnaj smíšených dvojic Křenkacup volejbalový turnaj dvojic školní turnaje v různých sportech volejbal, kopaná, košíková, florbal lyžařské kurzy pro žáky 1. ročníků (Jánské Lázně, Herlíkovice-Vrchlabí) sportovní kurzy pro žáky 3. ročníků (Veselí nad Lužnicí) organizace Barevného dne plážový volejbal, inline brusle organizace městského kola v přespolním běhu ve spolupráci s CVČ Lužánky Hudební výchova vystoupení pěveckého sboru školy (vánoční koncert v Červeném kostele, vystoupení na vernisáži výstavy obrazů studentů gymnázia ve školní galerii Koridor, vystoupení na zámku v Letovicích a na řemeslném jarmarku v Kunštátě) Další akce adaptační kurzy pro první ročníky výstavy výtvarných děl studentů ve škole i mimo školu pravidelné návštěvy výstav vánoční koncert pěveckého sboru vystoupení pěveckého sboru pro veřejnost 10

13 návštěvy brněnských divadelních představení vystoupení divadelního souboru voiceband.cz školní akademie školní výlety, sportovní kurzy výměnné a poznávací pobyty studentů v zahraničí příprava stanov Klubu absolventů GBK příprava almanachu gymnázia ke 105. výročí příprava oslav 105. výročí založení školy a 100. výročí otevření historické budovy Křenová 36 XIV. Spolupráce školy s jinými subjekty Spolupráce s Klubem rodičů při Gymnáziu, Brno, Křenová 36 Výsledkem je zapojení rodičů do akcí na pomoc škole při financování mimoškolních aktivit studentů. Práce ve Sdružení pro podporu partnerství Brno Stuttgart Spolupracujeme s Magistrátem města Brna při rozvíjení partnerských vztahů se Stuttgartem. Aktivity Gymnázium, Brno, Křenová 36 se každoročně účastní veletrhu středních škol. Spolupráce s jinými školami včetně VŠ Gymnázium, Brno, Křenová má smlouvu o spolupráci s Masarykovou univerzitou projekt Partnerství ve vzdělávání s MU. V rámci smlouvy se studenti a pedagogové naší školy účastní speciálních přednášek. Ve spolupráci s fakultami MU vykonávají na naší škole praxi studenti pedagogických oborů. Gymnázium, Brno, Křenová 36 je také fakultní školou Pedagogické fakulty MU. Naše škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou MU na projektu CLIL jako projektový partner. Společně s daltonskými školami udržujeme kontakty s partnery z Utrechtu. Naši studenti navštěvují veletrh VŠ Gaudeamus. Jiné aktivity Protidrogové aktivity (spolupráce s Magistrátem města Brna, s K-centrem, Peer program). XV. Studentský parlament Na našem gymnáziu již tradičně pracuje studentský parlament složený ze dvou volených zástupců z každé třídy. Schůze parlamentu se konají v nepravidelných intervalech. Svolávají je zástupci parlamentu a ředitelství školy. Na zasedáních se řeší organizační záležitosti týkající se chodu školy, připomínky a problémy studentů, konání a průběh mimoškolních akcí. Dále parlament přijímá návrhy různých změn, které posléze předkládá ředitelství školy. Studentský parlament také pomáhá při pořádání mimoškolních akcí. Představitelé parlamentu zabezpečují co nejlepší spolupráci studentů s vedením školy a pedagogickým sborem. XVI. Nadační fond gymnázia ve školním roce 2011/2012 Nadační fond přispíval finančně na následující akce: zahraniční výměnné pobyty studentů olympiády a soutěže z českého jazyka, matematiky, fyziky, dějepisu, chemie, biologie, zeměpisu atd. 11

14 soutěže v konverzaci v cizím jazyce soutěže sportovní středoškolská odborná činnost odměny pro maturanty za prospěch s vyznamenáním po celou dobu studia činnost pěveckého sboru gymnázia pronájem Červeného kostela na Vánoční koncert 2011 pronájem sálu Semilasso pro Studentskou akademii volný přístup studentů na Internet Barevný den XVII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve dnech 13. až 15. března 2012 proběhla na škole inspekce ČŠI, jejímž předmětem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Výsledky inspekční činnosti jsou shrnuty v inspekční zprávě čj. ČŠIB-272/12-B, která je k dispozici k nahlédnutí ve škole nebo na stránkách XVIII. Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2011/12 Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání byly škole poskytnuty ve výši tis. Kč, provozní dotace od zřizovatele činila tis. Kč. Škola se podílí na realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Výnosy za rok 2011 z projektu (ÚZ 111) činily tis. Kč a náklady tis. Kč. Z doplňkové činnosti (pronájem tělocvičen, bufetu, učeben) byly výnosy ve výši 457,7 tis. Kč, z toho náklady tvořily 334,1 tis. Kč. Z hlavní činnosti za rok 2011 byl zisk ve výši 352,4 tis. Kč, z doplňkové činnosti zisk 123,6 tis. Kč, celkem po pokrytí ztráty (z roku ,8 tis. Kč) zisk ve výši Kč 48,2 tis. I přes šetření nákladů jsme pořídili do pěti učeben školní lavice a židle pro žáky i pedagogy, dataprojektory byly vybaveny učebny MMU a PU, do knihovny byly zakoupeny nové knihy, byly pořízeny modely pro výuku matematiky, dále sportovní náčiní do TV a mikroskopy do biologické laboratoře, učebnice pro žáky nižšího gymnázia do ČJL. Dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání byly v 1. pololetí roku 2012 poskytnuty ve výši tis. Kč, provozní dotace od zřizovatele ve výši tis. Kč, z grantového projektu (ÚZ 111) výnosy 220,8 tis. Kč. Z doplňkové činnosti činily výnosy 277,5 tis. Kč. Za dané období jsme pořídili učebnice pro studenty nižšího gymnázia do chemie, MAT-FY tabulky k maturitě, byly provedeny opravy v počítačové učebně a ve výměníkové stanici. XIX. Vývoj školy v uplynulých letech a závěr Gymnázium, Brno, Křenová 36 patří ke školám s dlouholetou tradicí (v roce 2012 oslaví 105. výročí založení). Pedagogický sbor je stabilní a kvalitní, o studium na gymnáziu je tradičně vysoký zájem. V přijímacím řízení jsme v dubnu 2010 měli 450 přihlášených uchazečů o studium na 120 míst čtyřletého studia a 209 uchazečů na 30 míst šestiletého studia. Vysoké procento absolventů (97 %) je přijímáno na vysoké školy, někteří absolventi studují dvě VŠ současně. 12

15 Pro školní rok 2006/2007 bylo rozhodnutím zřizovatele pozastaveno přijímání uchazečů do osmiletého studia. Od školního roku 2008/2009 škola otevřela šestileté studium s přípravou na Deutsches Sprachdiplom, kde výuka probíhá podle ŠVP. Ve škole funguje informační centrum s knihovnou, studovnou a multimediální učebnou. O hlavních prázdninách 2002 byla opravena fasáda na vnější straně budovy na Křenové, dále byla instalována nová svítidla a opravena silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace uvnitř budovy na Křenové. V roce 2003 byl zrekonstruován blok chemie a pokračuje jeho vybavování. O prázdninách 2005 byl zrekonstruován areál fyziky. V roce 2006 byla zrekonstruována výměníková stanice a odborně restaurovány karyatidy v prostoru dvora. V roce 2007 byla vybavena posluchárna chemie multimediální technikou, výměníková stanice byla doplněna o zónovou regulaci, byly vymalovány chodby a kmenové učebny. Dále byla zřízena nová multimediální učebna s interaktivní tabulí, kterou využívají hlavně vyučující matematiky. Spolková Centrála pro zahraniční školství (SRN) darovala škole multimediální vybavení pro výuku německého jazyka. Ve škole je celkem šest učeben vybavených moderní multimediální technikou. V roce 2008 byla naší škole schválena finanční podpora na tříletý grantový projekt OP VK Nový směr k získávání mezinárodních zkoušek z jazyka. Příprava projektu byla zahájena 1. dubna Projekt začal v září V rámci projektu jsou studenti připravováni ke zkouškám FCE a DSD, případně k obdobným zkouškám z francouzštiny a ruštiny. Na konci školního roku 2009/2010 proběhla rekonstrukce žákovských šaten, každý student má nyní k dispozici uzamykatelnou osobní skříňku. V závěru roku probíhaly přípravy k přechodu na nový stravovací systém ve školní jídelně. V průběhu školního roku 2010/11 se naši vyučující formou e-learningu i prezenčních seminářů intenzivně připravovali na novou maturitu. Předmětové komise češtiny i cizích jazyků tvořily sady pracovních listů ke společné části maturitních zkoušek. Ve školním roce 2011/12 probíhala maturitní zkouška již druhým rokem podle nového modelu (část společná a část profilová). Naši studenti až na výjimky výborně prospěli. Ze 120 maturantů prospělo s vyznamenáním 50 studentů, prospělo 68 studentů, 2 studenti neprospěli. Ve srovnání s ostatními gymnázii v ČR dosahujeme v jednotlivých maturitních předmětech nadprůměrných a průměrných výsledků. V tomto školním roce byly také započaty přípravné práce pro zapojení do projektu Šablony EU peníze středním školám naše škola zpracovává projekt s názvem Podpora výuky v Č, D, I, M, Z a ZSV. Již v létě 2012 byly zahájeny přípravy pro investiční akci Oprava havarijního stavu sociálních zařízení a rozvodů vody, jejíž realizace je plánována na hlavní prázdniny v roce V Brně dne

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva 2013/2014 Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Zařazeno do školského rejstříku 19. 7. 2006 pod č.j. 18 276/06-21 I. K ČINNOSTI ŠKOLY 1. Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009-200 podle 0, odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Úvod Ve školním roce 2013/2014 si naše škola připomněla dvě významná výročí,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 8. října 2012 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 Fakultní škola Filozofické fakulty UK v Praze Výroční zpráva o činnosti školy 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/10 Strana 1 (celkem

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 29. říjen 2009 1 Obsah Úvod 2 Základní charakteristika školy 2 Přehled učebních plánů... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání.. 6 Přijímací

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2013/2014. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B.

Více