Níže uvedené informace pro Vás pipravil Tomáš Dluhoš, který s Vámi také strávil celé ned lní dopoledne pi sousted ní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Níže uvedené informace pro Vás pipravil Tomáš Dluhoš, který s Vámi také strávil celé ned lní dopoledne pi sousted ní."

Transkript

1

2 Níže uvedené informace pro Vás pipravil Tomáš Dluhoš, který s Vámi také strávil celé ned lní dopoledne pi sousted ní. Kontakt: Tomáš Dluhoš tel Stravování základní doporu ení pro stravovací režim mládeže Obecn doporu ujeme ídit se základními pravidly racionální stravy. 1) Vya te ze své stravy mastné a smažené pokrmy hamburgery, ízky, párky, smažené sýry, tatarka, saláty typu vlašák, apod.; 2) Stravujte se pibližn ve stejných asových intervalech dne; 3) Omezte, ideáln vynechte jednoduché cukry okolády, sušenky, dorty, mou níky; 4) Hlavní složka denního píjmu komplexní sacharidy rýže, t stoviny, brambory, obiloviny (vlo ky, kaše, musli ty inky apod.), lušt niny; 5) Vynechte uzeniny, užívejte dr beží, rybí, hov zí, vepové maso, netu né mlé né výrobky; 6) Dodržujte pitný režim podle váhy a velikosti vypijte však nejmén 2,5 litr tekutiny denn, voda, ovocné š ávy ed né vodou, ovocné aje. Nedoporu ujeme slazené nápoje, alkoholické ve Vašem v ku ani nepipadají v úvahu. 7) Zaa te do jídelní ku zeleninu a to jak syrovou tak vaenou, jsou druhy zelenin, které je lépe konzumovat vaené, n které naopak syrové, kv li vstebatelnosti vitamín v nich obsažených. 8) Pedpokládáme, že v tšina z Vás navšt vuje školní jídelny. Výživová hodnota a složení by m ly v dnešní dob odpovídat základ m racionální výživy, nebojte se konzumovat to, co Vám navaí. Ob d by m l pokrýt to, co od n j o ekáváte. Dopl ky stravy v pípad, kdy se v nujete sportu v pravidelném cyklu je vhodné používat dopl ky stravy: 1) Gainery/ sacharidové p ípravky jedná se o prášek, z kterého umícháte koktejl s vysokým obsahem sacharid (nad 70 %), tedy dopln ní energie, tyto pípravky se dají použít jako náhrada jídla (viz. vzorový jídelní ek); 2) Proteinové prášky/bílkoviny jedná se o koncentráty z kterých namícháte koktejl s vysokým obsahem bílkovin, tyto pípravky mohou nahradit porci masa v jídelní ku (viz. vzorový jídelní ek). Pípravky jsou vyráb ny v r zných % složeních od 50 % - 100%. Pro Vaše využití je dosta ující koncentrát cca 70%, a to jak z hlediska ceny tak celkové vstebatelnosti; 3) Multivitaminy a minerály zde se jedná o dopln ní základních vitamín a minerál, které jsou poteba pi vyšší zát ži. Pi navržené strav jsou získávány ze stravy je však možné je doplnit z nabízených dopl k v lékárnách, nebo jiných specializovaných obchodech. V jídelní ku je zapsáno, kdy jaké vitamíny používat. V základu se používají vitamíny rozpustné ve vod nap. B, C, v tucích A, D, E. Jednotlivé dávky a použití vitamín je teba dodržovat dle piložených leták. E-fit.cz - Sportovní výživa, dopl ky poradenství, Základní model stravování mládež 1/3

3 4) Iontové nápoje slouží k dopln ní minerál v pr b hu, ale i po fyzické aktivit. V tšinou se jedná o koncentrát, který je ed n vodou v doporu eném pom ru. 5) Stimulanty a energizery toto je oblast dopl k stravy, které nedoporu ujeme podávat mládeži. Jedná se o dopl ky, které mají vybudit k lepším výkon m popípad odbourat únavu, nap. kofein, Guayana, nebo podpoit r st svaloviny - r zné rostlinné steroly. Základní model stravování je rozd len do 6 menších porcí b hem dne. Vzhledem k tomu, že v praxi je tento stravovací režim pro mnohé náro né dodržet, snažte zachovat minimáln ti jídla denn, tzn. snídan, ob d, ve ee. Níže jsou navrženy možnosti, jednotlivých jídel, nejezte vše najednou, používejte pouze jednu kombinaci popípad si vytvote svou kombinace. Ráno: První co ráno ud lejte napijte se voda, aj, ovocná š áva. Pokud dopl ujte vitamíny zapijte vitamíny rozpustné ve vod ( B, C) Snídan : Následuje cca p l hodiny po probuzení, ale záleží na Vás pokud máte hlad tak jezte d íve, pop ípad naopak pozd ji, ale každopádn snídejte. Snídan obsahuje komplexní sacharidy (nap. cerální pe ivo) zkombinované s bílkovinou (sýr, vejce, jogurt apod.)pokud dete ráno cvi it vynechte t žké snídan (s bílkovinou) za a te pouze sacharidy (kaša, musli) Celozrnné pe ivo pe ivo dopl te sýrem plátkovým, nebo netu ným tvarohem, cotage, žervé apod., vejce; Musli, kukui né lupínky, ovesné vlo ky dopln né jogurtem, mlékem apod.; instantní obilná kaše s ovocem; Dopolední sva ina: Pokud hodn snídáte sta í lehká sva ina v podob ovoce, ty inky apod. pokud jste nem li ve snídani bílkoviny za a te je zde. Ob d: musli ty inka, ovoce; zakysaný mlé ný nápoj; jogurt/ochucený tvaroh, celozrnné pe ivo; pokud používáte proteinové pípravky m žete zde použít jako sva inu; Jak jsem již zmi oval v tšinou se stravujete v školních jídelnách, takže jste odkázáni na to, co dostanete. Základní doporu ení je konzumovat komplexní sacharidy (brambory, rýže, t stoviny) v kombinaci s masem (ku ecí, rybí, vep ové, hov zí), zeleninou. Pokud máte as dejte si menší pauzu mezi polévkou a hlavním jídlem, ale chápu že to m že být problém. Pokud používáte vitamíny, minerály rozpustné v tucích A,E D dejte po jídle. E-fit.cz - Sportovní výživa, dopl ky poradenství, Základní model stravování mládež 2/3

4 rybí file s bramborem, zelenina; t stoviny s kuecím masem; kuecí maso s rýží; popípad jakákoli kombinace hov zího, vepového masa s pílohou (t stoviny, brambory, rýže); Odpolední sva ina: Podobné složení jako dopolední sva ina, odpolední je však ovlivn na dobou Vašeho tréninku, m jte na pam ti, že poslední jídlo by m lo být cca 2 hod. p ed tréninkem. Ve e e: zakysaný nápoj, jogurt; ovoce; celozrnné pe ivo; pokud používáte sacharidové pípravky (gainer) m žete použít, v pípad tréninku; vypijte po tréninku, pokud cvi íte/trenujete ve er, vypijte cca 2 hod ped tréninkem; Poslední jídlo p ed spaním nejpozd ji 1 hod. pokud nemáte problém s hmotností za a t komplexní jídlo menší ob d, pokud Vás trápí Váha uberte sacharidy (brambory, t stoviny), Pokud máte nap. závody nebo trénink druhý den ráno, dopoledne, nebojte se p idat t stoviny apod, t stoviny/brambory s tu ákem/rybou/kuecím masem; pokud používáte proteinové pípravky m žete použít; složení jídel m že být podobné jako u ob du. E-fit.cz - Sportovní výživa, dopl ky poradenství, Základní model stravování mládež 3/3

5 Stre ink - protahování Svaly zatížené dlouhodobým posilováním, nebo dlouhodobým jednostranným pohybem pi sportu mají tendenci se zkrátit. D sledkem m že být nerovnováha pohybového aparátu, špatný svalový rozvoj, špatné držení t la. Stre ink - protahování pispívá k lepší regeneraci sval, snižuje riziko poran ní šlach a vaz. Stre ink je založen na protahování svalové a vazivové tkán. Díky stre inku - protahování snížíte svalové nap tí, zmenšíte bolesti sval pi cvi ení, budete odoln jší v i zran ní pi tréninku, Vaše svaly a organismus bude lépe regenerovat po zát ži (trénink, sout ž). Techniky stre inku: a) Statický b) Dynamický c) Pasivní d) Aktivní Ad a) trvá vtein, jednoduché provedení cviku do krajní pozice, cvi íte sami, cítíte své meze (neprotahujte až do bolesti) POZOR nesouste te se na sval, který protahujete (myslete na n co jiného) protahovaný sval se musí uvolnit, pokud na n j budete myslet, sval se zapojí a bude pracovat (zkracovat) to u stre inku nechceme; Ad b) protahování je provád no b hem Vaši sportovní aktivity, pi tomto protahování již využíváte pohybovou energii, kterou využíváte pi sportovní innosti. Ukázka dynamického stre inku v praxi atleti ped závody, fotbalisté ped zápase, tenisté ped zápasem; Ad c) nejú inn jší metoda protahování, k protažení dojde za pomoci tréninkového partnera, kdy veškerá protahovací innost je ponechána na druhé osob, je však nutná velmi dobrá spolupráce, dojde k efektivn jšímu protažení za Vaše pohybové možnosti, neprovád t rychle, postupn zvyšovat sílu protahování, aby nedošlo k zapojení svalu; Ad d) založeno na cíleném protahování dané svalové skupiny, bez pomoci, bez odporu. K tomuto protahování dochází u v tšiny posilovacích cvik. Každý sval, který vykonává pohyb má sv j prot jšek, který vykonává opa nou innost, nap. biceps triceps (biceps zvedá - triceps tahá), prsa záda (prsa tla í záda táhnou). Z toho vyplývá, že je nutné procvi ovat všechny svalové skupiny. Rozcvi ování Neple te si stre ink s rozcvi ováním ped tréninkem. Stre ink je již samostatná ást tréninku, ve Vašem požárním sportu nezbytná. Základní p edpoklad pro provedení dobrého stre inku je dokonalé proh átí/rozcvi ení p ed samotným protahováním. Rozcvi ení cílem není svaly unavit, ale zahát - poskoky, kliky, depy, rotace paží, lehká jízda na rotopedu. Cílem rozcvi ení je zvýšení tepové frekvence a aktivovat celé t lo. E-fit.cz - Sportovní výživa, dopl ky poradenství, Stre ink protahování 1/1

6 o o

7

8

9

KURT Tepperwein PRY S KYSELOSTÍ!

KURT Tepperwein PRY S KYSELOSTÍ! Naše t lo je uzp sobeno tak, že bychom se mohli dožít až 130 let. Ovšem v d sledku svého životního stylu p ed asn stárneme a umíráme. Vnit ní prost edí organismu by m lo mít mírn zásaditý charakter. Chybné

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE BARLEY Obsah produktová dokumentace barley Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Zelené potraviny 6 Mladý je men zelená potravina 7 Mladý je men p írodní zdroj

Více

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv

Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání ve fotbalu. Václav Mitáš a kolektiv Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání ve fotbalu Václav Mitáš a kolektiv Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Opera

Více

Výživa v horolezectve

Výživa v horolezectve Výživa v horolezectve Horolezectví pod sebou sdružuje jak disciplíny, vyžadující vrozenou vytrvalost, neboli vysokou využitelnost kyslíku, tak u speciálních disciplín vlastnosti, které se blíží vytrvalostněsilové

Více

TIENS Program životního stylu

TIENS Program životního stylu TIENS Program životního stylu P emýšlíte n kdy o tom, pro jíte? Snadnou odpov dí je, že jste hladoví, unavení a kru í Vám v b iše. N kdy m žete také jíst z nudy, kv li tomu, že jste smutní i š astní, nebo

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Metodické listy OPVK. Energetická vydatnost výživy 10.

Metodické listy OPVK. Energetická vydatnost výživy 10. Metodické listy OPVK Energetická vydatnost výživy 10. ENERGETICKÁ VYDATNOST VÝŽIVY Úvod Obecná pravidla výživy Strava dítěte by měla, stejně jako strava dospělého, splňovat několik kritérií. Jde především

Více

Zdravý životní styl v

Zdravý životní styl v Zdravý životní styl v TEST Poznej své silné a slabé stránky VÝŽIVA Chceš-li zdravě žít, musíš zdravě jíst POHYB Žij v pohybu, pohybu, pohybu WELLNESS Investuj do svého zdraví SPORT Poctivě trénuj, kvalitně

Více

VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ PŘI ONKOLOGICKÉM ONEMOCNĚNÍ

VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ PŘI ONKOLOGICKÉM ONEMOCNĚNÍ VÝŽIVOVÁ DOPORUČENÍ PŘI ONKOLOGICKÉM ONEMOCNĚNÍ Financováno z Projektu programu Ministerstva zdravotnictví Národní akční plány a koncepce rok 2012 č.31/12/nap ÚVODEM Onkologická onemocnění bývají velmi

Více

STRAVA a DOPLŇKOVÉ PROSTŘEDKY STRAVA DIETNÍ REŽIM SPORTOVNÍ VÝŽIVA.

STRAVA a DOPLŇKOVÉ PROSTŘEDKY STRAVA DIETNÍ REŽIM SPORTOVNÍ VÝŽIVA. STRAVA a DOPLŇKOVÉ PROSTŘEDKY STRAVA DIETNÍ REŽIM SPORTOVNÍ VÝŽIVA. Jídlo je jednou ze základních lidských potřeb. Je také, tedy mělo by být, jedním požitků života. Pro sportovce by mělo zabezpečovat všechny

Více

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek

Výživa ve sportu 1. Termický efekt 2. Množství a distribuce energie 3. Vliv na acidobazickou rovnováhu Energie potravin- specificko-dynamický účinek Výživa ve sportu Podobně jako u dospělých jedinců představuje výživa sportující mládeže jeden ze základních pilířů fyzické výkonnosti a dobrého zdravotního stavu. U mladých sportovců je třeba vedle výkonnostních

Více

10+1 tip. pro zdravé hubnutí

10+1 tip. pro zdravé hubnutí BeLight škola hubnutí změňte svůj život k lehčímu 10+1 tip pro zdravé hubnutí www.skola-hubnuti.cz Stránka 1 Svojí váhou a postavou se zabývají čas od času snad úplně všichni. Poslední rok se věnuji přípravě

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

Výživa pri tréningoch bojových športov, boxe a podobne. ... a ostatních úpolových disciplín podobného typu zátěže

Výživa pri tréningoch bojových športov, boxe a podobne. ... a ostatních úpolových disciplín podobného typu zátěže Výživa pri tréningoch bojových športov, boxe a podobne... a ostatních úpolových disciplín podobného typu zátěže Peter Novák Sportovce lze rozdělit do těchto tělesných typů: Svalnaté typy, netloustnou,

Více

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK

VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK VÚBP, v.v.i. ZÁKLADY APLIKOVANÉ ERGONOMIE BEZPE NÝ PODNIK Tato publikace shrnuje poznatky získané p i ešení projektu Pracovní pohoda a spolehlivost lov ka v pracovním systému ešeného v rámci výzkumného

Více

Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES. Seminární práce. Výživa a regenerace

Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES. Seminární práce. Výživa a regenerace Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES Seminární práce Výživa a regenerace Vypracovala Veronika Krupková VÝŽIVA Sportovní lezení dnes patří mezi

Více

Snižte. svoji hladinu cholesterolu v krvi

Snižte. svoji hladinu cholesterolu v krvi Snižte svoji hladinu cholesterolu v krvi s již za tři týdny Odborná společnost praktických lékařů doporučuje. Bylo prokázáno, že rostlinné steroly snižují hladinu cholesterolu v krvi. Vysoká hladina cholesterolu

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

CHEMIE Pracovní listy pro žáky

CHEMIE Pracovní listy pro žáky CHEMIE Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198 8. a

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT?

OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 1 0 SUPPLEMENTUM OBEZITA A NADVÁHA JAK S NÍ ZATOČIT? ANEB PROČ A JAK SE PUSTIT DO BOJE S PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY JEŠTĚ DNES Vyrobeno ve spolupráci

Více

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy.

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy VÝŽIVA VE SPORTU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Ing. Iva Hrnčiříková Pavel

Více

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ aneb jak na to, když chceme za ít kompostovat v komunit Eko-info centrum Ostrava Tento materiál vznikl v rámci projektu Komunitní kompostování prostřednictvím mateřských

Více

NUTREND a LONZA ZÁRUKA KVALITY

NUTREND a LONZA ZÁRUKA KVALITY NUTREND a LONZA ZÁRUKA KVALITY doplněk stravy potravina pro zvláštní výživu Společnost NUTREND používá ve svých produktech nejčistší karnitín od švýcarské společnosti LONZA. Představení značky CARNIPURE

Více

Partnerství a spolupráce v oblasti ehealth - CZ.1.07/2.4.00/17.0071. Cesta ke zdravému srdci

Partnerství a spolupráce v oblasti ehealth - CZ.1.07/2.4.00/17.0071. Cesta ke zdravému srdci Partnerství a spolupráce v oblasti ehealth - CZ.1.07/2.4.00/17.0071 Cesta ke zdravému srdci Obsah 1. O nás... 2 2. Prevence... 2 3. Ateroskleróza a ischemická choroba srdeční... 2 4. Rizikové faktory...

Více

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců

Základy výživy a nutriční plánování u sportovců Základy výživy a nutriční plánování u sportovců ZDRAVÍ nejvýznamnější kvalita života Zdravotní stav jedince pozitivní x negativní vliv ŽIVOTNÍ STYL 60 % vlivu na zdraví Rizikové faktory: - kouření (TK,

Více

2. Homocystein. Co je to homocystein (Hcy)?

2. Homocystein. Co je to homocystein (Hcy)? 2. Homocystein Co je to homocystein (Hcy)? Objevitel Hcy de Vigneaud popsal v roce 1932 tuto látku jako toxickou aminokyselinu. Je hodné zamyšlení, pro v bu kách neustále vzniká látka, které je ve zvýšeném

Více

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Úkolem školního stravování není jen uvařit, ale vařit zdravě a podle výživových doporučení. Aby se dosáhlo požadovaných výsledků, musí

Více

magazín SUPPLEMENTUM ZACÍNÁME HUBNOUT - DIETA

magazín SUPPLEMENTUM ZACÍNÁME HUBNOUT - DIETA P r ů v o d c e z d r a v ý m ž i v o t n í m s t y l e m 2 0 0 7 magazín SUPPLEMENTUM ZACÍNÁME HUBNOUT - DIETA Slovníček pojmů Sacharidy (cukry) jsou vynikajícím zdrojem energie. Jednoduché sacharidy

Více