VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací"

Transkript

1 Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát tel.: člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 květen 2012

2 Obsah 1. Základní data o nadaci 1.1. Organizační data 1.2. Předmět a obsah činnosti nadace 1.3. Grantová pravidla 2. Ekonomika nadace 2.1. Ekonomické zabezpečení nadační činnosti 2.2. Správa příspěvků Nadačního investičního fondu 3. Nadační aktivity 3.1. Zaměření nadačních aktivit v roce Vydané nadační příspěvky 3.3. Přijaté příspěvky a dary 3.4. Zaměření nadačních aktivit v roce 2012 Přílohy: Účetní závěrka nadace 2 / 10

3 1. Základní data o nadaci 1.1. Organizační data a) Název a sídlo: Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6, Karviná-Fryštát, PSČ b) IČ (DIČ): (CZ , neplátce DPH) c) Číslo běžného účtu: /0600 u GE Money Bank, a.s., pobočka Havířov d) Právní forma: nadace (právnická osoba typu účelového sdružení majetku) e) Účel nadace: podpora ochrany a upevňování zdraví občanů podpora sociální pomoci podpora všeobecné humanitární pomoci podpora rozvoje komunitní činnosti f) Datum vzniku: zapsáním do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (oddíl N, vložka 154), a to původní nadace Fond rozvoje zdraví, registrované v rejstříku Okresního úřadu v Karviné pod číslem I/68, č.j. vnitř. 1780/94 a takto transformované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech g) Zřizovatel: BEA - INTEROBCHOD, spol. s r.o. Řadová 1119, Orlová-Poruba, PSČ IČ: h) Nadační jmění: ,- Kč i) Statutární orgán: správní rada nadace (SR) ve složení: - předseda SR: MUDr. Henryk Fikoczek lékař RadioDG ústavu Fakultní nemocnice Ostrava - místopředseda SR: Ing. Petr Pavlas důchodce - člen SR: Ing. Pavel Vachala důchodce j) Kontrolní orgán: dozorčí rada nadace (DR) ve složení: - předseda DR: Milena Flešárová v domácnosti - člen DR: Ing. Lubomír Franc asistent auditorské společnosti WHITE & CASE, Praha - člen DR: Rudolf Zuber důchodce k) Výkonné vedení: Ing. Antonín Satola ředitel nadace 3 / 10

4 1.2. Předmět a obsah činnosti nadace Nadace je zaměřena na podporu ochrany a upevňování zdraví občanů, podporu sociální pomoci, podporu všeobecné humanitární pomoci a podporu rozvoje komunitní činnosti. Tento svůj účel (poslání) zabezpečuje naplňováním obecně prospěšných cílů uvedených ve statutu nadace, tj. podporou realizačních programů a dalších obdobných aktivit realizovaných zejména v následujících oblastech: 1. Upevňování zdraví a) podpora preventivních programů zdraví, zejména zdravá rodina, zdravá škola a zdravá obec (město, region), b) podpora ozdravných a socializačních programů zaměřených zejména na děti a z nich především na osamocené děti, c) podpora rehabilitačních a rekondičních aktivit všech zdravotně potřebných skupin obyvatel, d) podpora zdraví prospěšného životního stylu. 2. Zdravotnická osvěta a) propagování zdraví prospěšného životního stylu, b) boj proti kouření, alkoholismu a závislosti na drogách, c) boj proti AIDS a ostatním venerickým chorobám. 3. Rozvoj terénních intervenčních sociálních služeb 4. Rozvoj úlevové péče a racionálního bydlení pro seniory 5. Rozvoj terapeutické péče a poradenství 6. Rozvoj komunitní činnosti Statut nadace (je uložen ve sbírce listin nadačního rejstříku Krajského soudu v Ostravě) též upravuje zásady vlastní činnosti nadace, ekonomické podmínky této činnosti a podmínky poskytování nadačních příspěvků (viz Grantová pravidla). Nadace je členem Fóra dárců - Asociace nadací v Praze a jako taková je rovněž zavázána řídit se a dodržovat principy etického chování nadací, přijatými touto asociací Grantová pravidla (Tato pravidla jsou obsahem článku VI. statutu nadace, schváleného usnesením správní rady nadace č. 4/98 ze dne a upřesněného usnesením č. 1/02 ze dne ) 1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací poskytnuto třetí osobě (právnické nebo fyzické osobě libovolného typu) v souladu s těmito pravidly k účelu uvedenému v článku II statutu nadace, tj. v souladu s obecně prospěšnými cíli nadace. 2. Objem ročně poskytnutých nadačních příspěvků se řídí plánovým rozpočtem nadace. 3. Jednotlivé nadační příspěvky se poskytují na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, kterou nadace může uzavřít s příjemcem příspěvku až po splnění všech náležitostí potřebných k jejímu uzavření (viz následující ustanovení) včetně schválení příspěvku správní radou nadace. 4. Nadační příspěvky lze poskytnout ve třech formách, a to jako: - programové nadační příspěvky (granty), - cílené nadační příspěvky, - osobní nadační příspěvky. 4 / 10

5 5. Programové nadační příspěvky (granty) se poskytují k podpoře realizace nadací vybraných, dlouhodobějších projektů třetích osob, reagujících na nadací vyhlašované grantové programy. 6. Cílené nadační příspěvky se poskytují k podpoře realizace ostatních, nadací akceptovaných projektů třetích osob a v rámci obecné humanitární pomoci odsouhlasené správní radou nadace. 7. Osobní nadační příspěvky se poskytují k přímé, individuální podpoře obnovy, ochrany a upevňování zdraví jednotlivých osob a v rámci sociální pomoci jednotlivým osobám, a to na základě jejich žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku. 8. Projekt na nějž je poskytován nadační příspěvek musí alespoň ve stručnosti obsahovat: - představení organizace (příjemce příspěvku), - popis problému, - konkretizace cíle, kterého má být dosaženo, - specifikace cílové skupiny případně skupin, jimž má být projekt prospěšný, - rozpočet projektu, - návrh očekávané pomoci (věcný obsah i výši finanční částky), - harmonogram realizace jednotlivých etap projektu, - návrh způsobů ověření úspěšnosti projektu, - návrh forem informování veřejnosti o realizaci projektu za součinnosti s nadací, a musí být doložen: - souhrnným listem projektu (jeho formulář spolu s požadovanými náležitostmi projektu je na internetové stránce - prohlášením statutárního orgánu organizace o projednání a souhlasu s realizací projektu, a u programových nebo cílených nadačních příspěvků též: - kopii statutu nebo stanov atp. organizace, - kopii dokladu o přidělení IČ. Žádoucí je též doložení dalších dokumentů zvýrazňujících přínosnost projektu. 9. Projekt lze nahradit, u žádosti na poskytnutí cíleného nadačního příspěvku do Kč včetně, souhrnným listem projektu. 10. Žádost o poskytnutí osobního nadačního příspěvku musí alespoň ve stručnosti obsahovat: - popis problému, - kvantifikaci očekávané pomoci, a musí být - v případě požadavku nadace - doložena prohlášením o sociální potřebnosti příspěvku a o nemožnosti jiného řešení dané situace. 11. Příjemce nadačního příspěvku je povinen použít jej v souladu s podmínkami stanovenými nadací ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. Jinak je povinen tento příspěvek vrátit nebo u nepeněžního plnění vrátit jeho náhradu v penězích, a to ve lhůtě stanovené nadací. 12. Příjemcem nadačního příspěvku nemůže být člen správní rady ani dozorčí rady nadace nebo osoby jim blízké a též ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního či kontrolního orgánu je člen správní rady nebo dozorčí rady nadace. 5 / 10

6 2. Ekonomika nadace 2.1. Ekonomické zabezpečení nadační činnosti Ekonomika nadace je řízena tak, aby zabezpečila dlouhodobé plnění poslání nadace, což je průběžně realizováno maximalizaci jejího nadačního jmění (dle 3 odst. 4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, nesmí být nižší než 500 tis. Kč). Výše nadačního (vlastního) jmění nadace, zapsaného k v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě (oddíl N, vložka 154), je tis. Kč. Struktura nadačního jmění nadace je k následující: tis. Kč v pořizovací ceně ks garantovaných CP HealthCare Basket Garant, ISIN AT000B056486, tis. Kč na termínovaném účtu č /5800 u J&T Banky, a.s. Navyšování nadačního jmění se uskutečňuje z disponibilních majetkových hodnot nadace, a to především z výsledků činnosti nadace, z darů od právnických a fyzických osob a od roku 2000 pak též z příspěvků Nadačního investičního fondu (NIF). Tyto příspěvky nadace obdržela v rámci I. a II. etapy rozdělování prostředků tohoto fondu, a to na základě kladného ohodnocení výsledků nadace ve výběrových řízeních organizovaných vládou ČR a následně schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Souhrnný přehled ekonomiky nadace, zejména jejího majetku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv), je uveden v její účetní závěrce, která je obsahem příloh této výroční zprávy. Celková aktiva nadace k mají účetně vykazovanou hodnotu tis. Kč. Tato je krytá vlastními zdroji ve výši tis. Kč a cizími zdroji ve výši 706 tis. Kč. Celková výše vlastních zdrojů nadace, jakož i uplatňovaná, zákonem stanovená investiční strategie zhodnocování nadačního jmění, jsou reálnou zárukou, že nadace může - i při stávající, stále všeobecně nižší průměrné ekonomické výnosnosti finančních investic - garantovat profinancování svých obecně prospěšných cílů a programů, realizovaných prostřednictvím vybraných a správní radou nadace k nadační podpoře schválených projektů neziskových organizací, a to i víceletých. Žádoucí je též zmínit skutečnost, že rokem 2010 se nadaci podařilo zcela eliminovat ztráty bezprostředně minulých let, zapříčiněné finančně-hospodářskou krizí s počátky v roce Ta mimo jiné též vedla k znehodnocování cenných papírů (CP), do nichž nadace - v souladu s platnou a pro nadaci závaznou legislativou - investovala podstatnou část svého nadačního jmění. A to vše i přes odbornou správu těchto CP renomovanými finančními institucemi. Ve svých důsledcích se to vše odrazilo v prakticky nulových výnosech z těchto CP a tak ve značně ztížených možnostech naplňovat základní poslání nadací, tj. finančně podporovat obecně prospěšné programy třetích osob. Přesto nadace vstupovala do roku 2011 s již kladným, nerozděleným ziskem minulých let, který v roce 2011 dále navýšila na 377 tis. Kč, a to i při zachování nadstandardní minimální výše nadačních příspěvků cca 600 tis. Kč/rok. Zájmem nadace je též zajišťovat i jiné než vlastní zdroje financování svých nadačních aktivit. Neuzavírá se proto ani dohodám o individuálním financování nebo věcném plnění dárcem přímo ve prospěch obdarovaného, neboť smyslem činnosti nadace je plnění poslání a cílů nadace a ne forma, která toto plnění umožní, pokud ovšem tato forma je v souladu se zásadou dobrých mravů a principy etického chování nadací. 6 / 10

7 2.2. Správa příspěvků Nadačního investičního fondu Usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl schválen nadaci příspěvek z I. etapy rozdělení finančních prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) ve výši tis. Kč. Tento příspěvek nadace obdržela v listopadu V rámci II. etapy rozdělování finančních prostředků NIF obdržela nadace dále tis. Kč, z toho tis. Kč v červnu 2002, tis. Kč v dubnu 2003, tis. Kč v lednu 2004, tis. Kč v listopadu 2004 a tis. Kč v říjnu Celková výše příspěvků NIF, které nadace dosud obdržela, činí tis. Kč. Správa příspěvků NIF probíhá podle smluv o převodu prostředků určených usneseními Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací v I. a II. etapě rozdělování těchto prostředků, uzavřených s FNM ČR resp. u dodatků k nim s MF ČR. Všechny příspěvky IF byly ve smyslu uvedených smluv, po dalším navýšení o část prostředků z ostatního majetku nadace (OM), vložené do nadačního jmění nadace. Celkové čisté výnosy z příspěvků NIF1 a NIF2, tj. po zohlednění snížení hodnoty cenných papírů (CP) a nákladů na jejich správu, jsou za rok 2011 následující: Výnosy Náklady N a d a č n í j m ě n í ( Kč ) Čís. P o l o ž k a řád. z toho c e l k e m NIF1 + NIF2 J&T Banka úroky z TV , ,00 příjem , ,00 LBBW výnos z CP příjem , ,00 C e l k e m ř. 1 až , ,00 výdaj , ,66 LBBW správa CP výdaj , ,00 C e l k e m ř. 5 až , ,66 Celkové čisté výnosy ř , ,34 K tomu výnosy připsané do na bankovní účty nadace jsou následující: Zdroj výnosů Výnosy příslušné k roku 2011 z toho splatné v roce 2012 k tomu přijaté z roku 2010 Výnosy přijaté v roce = NJ z NIF1 a NIF , , , ,34 Použití výnosů z příspěvků NIF1 a NIF2 je dáno smlouvami s FNM ČR, tj. původně 80% ze skutečných výnosů na nadační příspěvky do zdravotní oblasti (NIF1) a sociální oblasti (NIF2). Aktuálně se řídí dodatky č. 6 ze dne a č. 8 ze dne k těmto smlouvám, kterými byla nově a jednotně vydefinována povinná výše výnosů ze sumy příspěvků NIF1 a NIF2, určená na nadační příspěvky, a to jako výnosy PRIBID. Tyto je nadace povinna rozdělit na nadační příspěvky do libovolné oblasti, a to maximálně do konce roku následujícího daný rok. Ve výjimečném případě, přesahuje-li povinná částka k rozdělení dosažený účetní výnos za daný rok, pak do konce dalšího roku. 7 / 10

8 Výše výnosů PRIBID se rovná součinu výše prostředků NIF zapsaných v nadačním jmění k příslušného roku a poloviny průměrné úrokové sazby PRIBID pro jeden rok, přičemž průměrná úroková sazba PRIBID pro jeden rok se stanoví jako aritmetický průměr dvanácti hodnot v roce, zveřejněných ČNB a platných vždy pro první pracovní den v měsíci (dle dodatku.č. 8, platného pro rok 2009 a dále). Čerpání výnosů PRIBID se posuzuje - od účinnosti dodatku č. 6, tj. od roku 2005 včetně - za celek prostředků NIF a ne již za do té doby samostatné části vztahující se k prostředkům NIF1 nebo NIF2. Problém ovšem nastává, pokud takto vypočtený objem výnosů, který je nadace povinna rozdělit bez ohledu na skutečné výnosy, je nižší (toto se nepříznivě projevilo v létech 2007 a následujících prakticky u všech nadací, které obdržely příspěvek NIF, neboť výnosy z těchto příspěvků byly - až na výjimky - coby reálné příjmy nulové a účetně záporné), což se projevuje v oceňovacích rozdílech často snižujících i hodnotu nadačního jmění. Objem výnosů PRIBID za rok 2011, vypočtený podle zásad stanovených dodatkem č. 8, je Kč. Celkový objem zdrojů nadace na nadační příspěvky v roce 2011 a jejich zůstatek k použití v roce 2012 a 2013 je následující: zůstatek výnosů PRIBID 10 k použití v roce 2011 "Výnosy PRIBID" určené na nadační příspěvky v roce 2011 výnosy PRIBID 11 celkem nadační příspěvky vydané v roce 2011 hrazené z výnosů PRIBID 10 hrazené z výnosů PRIBID 11 zůst(+)/přečerp(-) výnosů PRIBID k použití v r = , , , , , ,00 Jmenovitý seznam jednotlivých nadačních příspěvků vydaných v roce 2011 z výnosů PRIBID je uveden v části 3.2 této výroční zprávy. 3. Nadační aktivity 3.1. Zaměření nadačních aktivit v roce 2011 Nadace v roce 2011 pokračovala v podpoře vybraných, správní radou nadace schválených programů z předchozích let. Zároveň podpořila nově vybrané projekty z oblasti rozvoje zdraví a ze sociální oblasti, které byly přihlášeny do veřejné soutěže o grant nadace a nejlépe odrážely záměry nadace specifikované v Pokynech pro předkladatele projektů. Ve své konkrétní programové podpoře se nadace zaměřila především na podporu programů naplňujících oblasti, které již dříve specifikovala a jsou též uvedené v části 1.2 této výroční zprávy. 8 / 10

9 Z hlediska územního se nadace nadále orientovala zejména na programovou podporu neziskových organizací s působností v ostravsko-karvinském regionu, který je dlouhodobě vystaven vyšší zátěži zdravotně rizikových faktorů těžkého průmyslu. Zároveň je ale též postižen i jednou z nejvyšších nezaměstnaností v ČR, která nejen že generuje sociální problémy, ale je rovněž významným stresovým faktorem ohrožujícím zdraví obyvatel tohoto regionu, což oboje spadá do předmětu působnosti nadace. Nutno však též poznamenat, že zapříčiňuje i stálý růst náročnosti finančního zabezpečování výše uvedených nadačních aktivit. Stranou pozornosti nadace nejsou ani ostatní regiony ČR. I tam směřovala v daném roce část nadačních příspěvků. O uskutečněných nadačních aktivitách je veřejnost informována prostřednictvím médií, a to především ze strany organizací, kterým byly nadační příspěvky poskytnuté Vydané nadační příspěvky Poskytování nadačních příspěvků je v nadaci upraveno závaznými normami a pokyny nadace, které jsou veřejně přístupné na internetových stránkách nadace Základní řídící normou nadace pro poskytování nadačních příspěvků jsou grantová pravidla, jejichž plné znění je uvedeno v části 1.3. Celková výše nadačních příspěvků, které nadace vydala v roce 2011 na podporu projektů vybraných z veřejných soutěží o nadační příspěvky, činila 673 tis. Kč. Ve smyslu smluv s FNM ČR bylo vydáno na nadací podporované aktivity: a) zdravotní oblast 60 tis. Kč z výnosů NIF 2010 a 2011 ( Kč z výnosů roku 2010 a Kč z výnosů roku 2011) na projekt Rozvoj a podpora zdraví mladé generace, podaný o.s. CK FESO z Petřvaldu, 365 tis. Kč z výnosů NIF 2011 a následujících období ( Kč z výnosů roku 2011 a Kč z výnosů následujících období) na projekt Pořízení nové infuzní techniky pro Interní JIP NsP Havířov, podaný p.o. NsP Havířov 33 tis. Kč z výnosů NIF následujících období na projekt Skládanka - Učíme se celý život, přidejte se, podaný o.s. ONKO-Naděje z Karviné, 20 tis. Kč z výnosů NIF následujících období na projekt Zvol si život, podaný o.s. ACET ČR z Chrudimi, b) sociální oblast 100 tis. Kč z výnosů NIF roku 2010 na projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP, podaný Občanským sdružením AVE z Českého Těšína, 15 tis. Kč z výnosů NIF roku 2011 na projekt Bez bariér-poradenství, podaný o.s. Ostravská organizace vozíčkářů z Ostravy-Zábřehu, 80 tis. Kč z výnosů NIF následujících období na projekt Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných odlehčovacích služeb, podaný p.o. Sociální služby města Havířova z Havířova. 9 / 10

10 3.3. Přijaté příspěvky a dary Nadace obdržela v roce 2011 na podporu realizace svého poslání jeden finanční dar ve výši 210 tis. Kč, a to od jedné právnické osoby, která si vyhradila nezveřejňování svého názvu Zaměření nadačních ních aktivit v roce 2012 Předmětný rok je pro nadaci dalším rokem systémové podpory projektů nestátních neziskových organizací, zaměřených zejména na rozvoj sociální oblasti na úsecích terénních intervenčních ních sociálních služeb v domácím prostředí občanů a v úlevové péči. Nadační podpora bude též zaměřena na projekty obnovy a rozvoje zdraví, a to především dětí a mládeže. V této oblasti pak zejména na projekty typu Zdravá obec (město, region). Preferované budou opět systémové dlouhodobější komplexní projekty z ostravskokarvinského regionu. Zpracoval: Ing. Antonín Satola MUDr. Henryk Fikoczek předseda správní rady Nadace rozvoje zdraví 10 / 10

11 Rozvaha Název, sídlo a právní forma podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., 5 účetní jednotky a její Přílohy č. 1 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu AKTIVA A. I. II. III. IV. B. I. II. III. IV. Dlouhodobý majetek celkem Součet I. až IV Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7. Součet II.1. až II.10. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet IV.1. až IV.11. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV Zásoby celkem Pohledávky celkem Součet I.1. až I.9. Součet II.1. až II Dohadné účty aktivní (388) Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III Pokladna (211) Účty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 5 5 Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až IV Náklady příštích období (381) 255 A K T I V A C E L K E M Součet A. až B PASIVA A. I. II. B. I. II. III. IV. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II Jmění celkem Součet I.1. až I Vlastní jmění (901) Fondy (911) Výsledek hospodaření celkem Součet II.1. až II Účet výsledku hospodaření (963) x Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 405 x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV Rezervy celkem Hodnota I.1. Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. až III Dodavatelé (321) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) Ostatní přímé daně (342) Jiné závazky (379) Jiná pasiva celkem ROZVAHA k ( v celých tisících Kč ) IČO Součet IV.1. až IV Výdaje příštích období (383) Stav k prvnímu dni účetního období Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát P A S I V A C E L K E M Součet A. až B Stav k poslednímu dni účetního období Odesláno dne: Razítko: Podpis statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: za sestavení: NADACE ROZVOJE ZDRAVÍ Karviná-Fryštát, Masarykovo nám. 6 IČO DIČ CZ Telefon:

12 Výkaz zisku a ztráty podle 6 vyhlášky č. 504/2002 Sb. a její Přílohy č. 2 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát A. NÁKLADY Činnost hlavní hospodářská c e l k e m I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I Spotřeba materiálu (501) II. Služby celkem Součet II.5. až II Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V Úroky (544) Dary (546) Jiné ostatní náklady ( ) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a OP celkem Součet VI.25. až VI.30. VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII Poskytnuté členské příspěvky (582) VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. N Á K L A D Y C E L K E M Součet I. až VIII B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. III. Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV Úroky (644) Jiné ostatní výnosy (649) V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a OP celkem Součet V.19. až V Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky (dary) (682) VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. V Ý N O S Y C E L K E M Součet I. až VII C. D. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady Daň z příjmů (591) Výsledek hospodaření po zdanění C Odesláno dne: Razítko: Podpis statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: za sestavení: NADACE ROZVOJE ZDRAVÍ Karviná-Fryštát, Masarykovo nám. 6 IČO DIČ CZ Telefon:

13 IČ: N a d a c e r o z v o j e z d r a v í Příloha k účetní závěrce za účetní období od do OBSAH I. Obecná východiska účetní závěrky II. Údaje o účetní jednotce III. Použité účetní metody a způsoby oceňování IV. Doplňující informace k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty V. Významné události po datu účetní závěrky I. OBECNÁ VÝCHODISKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka je zpracována ve smyslu platných znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Příloha k účetní závěrce je zpracována ve smyslu 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Pro body v ní neuvedené účetní jednotka nemá a ani v příštím období nepředpokládá náplň. Údaje účetní závěrky včetně přílohy vycházejí z účetních knih, účetních dokladů, účetních písemností a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. II. ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1. Popis účetní jednotky Název a sídlo: Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6, Karviná-Fryštát, PSČ Právní forma: nadace IČ: Účel: podpora ochrany a upevňování zdraví občanů podpora sociální pomoci podpora všeobecné humanitární pomoci podpora rozvoje komunitní činnosti Datum vzniku zapsáním do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem a místo registrace: v Ostravě (oddíl N, vložka 154), a to původní nadace Fond rozvoje zdraví, registrované v rejstříku Okresního úřadu v Karviné pod číslem I/68, č.j. vnitř. 1780/94 a takto transformované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Zřizovatel: BEA-Interobchod, spol. s r.o. sídlo: Orlová-Poruba, Řadová 1119, PSČ IČ: Výše nadačního jmění: tis. Kč 1 / 9

14 N a d a c e r o z v o j e z d r a v í IČ: Organizační struktura účetní jednotky Struktura orgánů: Personální obsazení: správní rada (tříčlenný statutární orgán nadace) dozorčí rada (tříčlenný kontrolní orgán nadace) ředitel (představitel výkonného vedení a správy nadace) - správní rada: MUDr. Henryk Fikoczek - předseda Ing. Petr Pavlas - místopředseda Ing. Pavel Vachala - člen - dozorčí rada: Milena Flešárová - předseda Ing. Lubomír Franc- člen Rudolf Zuber - člen - ředitel: Ing. Antonín Satola 3. Majetkové a smluvní spoluúčasti účetní jednotky v jiných společnostech Účetní jednotka nemá žádné majetkové ani smluvní spoluúčasti v jiných společnostech. 4. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Nadace měla ve sledovaném období jednoho zaměstnance. Své nepravidelné úkoly též z části zabezpečovala prostřednictvím dohod o provedení práce. Celkové hrubé mzdy a odměny z DPP za sledované období činily 360 tis. Kč. 5. Výše odměn a dalších funkčních požitků členů orgánů účetní jednotky V průběhu sledovaného období bylo v čistých částkách vyplaceno: členům správní rady nadace členům dozorčí rady nadace 0 tis. Kč 0 tis. Kč Žádnému z nich též nebyly poskytnuté žádné zálohy, úvěry a záruky na jejich závazky. 6. Účasti členů orgánů účetní jednotky a jejich rodinných příslušníků Účetní jednotce nejsou známé žádné účasti členů orgánů účetní jednotky i jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. III. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 1. Účetní období Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok. 2. Ocenění majetku a závazků 2.1 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného nákupem pořizovací cenou Tento majetek nebyl ve sledovaném období pořízen. 2.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného darováním reprodukční pořizovací cenou Tento majetek nebyl ve sledovaném období pořízen a ani není ve stavu nadace. 2 / 9

15 IČ: N a d a c e r o z v o j e z d r a v í 2.3 Ocenění cenných papírů Cenné papíry (dále jen CP) účetní jednotka oceňuje: při nákupu cenou pořízení CP bez případných AÚV (aktuálních úrokových výnosů); o AÚV účtuje na dalším analytickém účtu ke každému individuálnímu druhu CP s AÚV, k rozvahovému dni - reálnou hodnotou CP, za kterou se použije tržní hodnota CP k tomuto dni (dle informace o její výši od příslušného certifikovaného správce daného CP), přičemž o zvýšení/snížení reálné hodnoty CP se ve smyslu 34 vyhlášky č. 504/2002 Sb. účtuje na vrub/ve prospěch analytického účtu příslušného k účtu daného CP a ve prospěch účtu 655.xxx - Výnosy z krátkodobého finančního majetku resp. 921.xxx - Oceňovací rozdíly z přecenění dlouhodobého finančního majetku, nebo na vrub účtu 547.xxx - Snížení hodnoty finančních investic resp. 921.xxx, - cenou pořízení CP, jedná-li se o dlouhodobé dluhové CP držené do splatnosti (AÚ 063) při prodeji tržní cenou CP účtovanou na vrub příslušného bankovního účtu se souvztažnými zápisy ve prospěch analytických účtů tohoto CP (vyřazení CP v průměrné pořizovací ceně stejného druhu CP a zúčtování poměrné výše změn reálných hodnot těchto CP) a zbylé částky coby výnosů z prodeje CP ve prospěch účtu 655.xxx - Výnosy z krátkodobého finančního majetku resp. 657.xxx - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku nebo na vrub účtů 547.xxx - Snížení hodnoty finančních investic. 2.4 Ocenění pohledávek a závazků při jejich vzniku jmenovitou hodnotou 3. Stanovení opravných položek k majetku Účetní jednotka opravné položky nevytváří a ani o nich neúčtuje, a to v souladu s 37 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výjimku tvoří případy tam uvedené v odst. 2, tj. pokud jsou opravné položky tvořené v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů. Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí dle Českého účetního standardu Sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek Odpisové plány dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (DNM, DHM) sestavuje účetní jednotka podle typových ročních odpisových plánů jednotlivých odpisových skupin vymezených v 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jednotlivé odpisy DNM a DHM jsou zaúčtovávány dle těchto odpisových plánů vždy k daného roku na vrub analytických účtů k účtu Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a souvztažně ve prospěch příslušných účtů oprávek k DNM a DHM, a to v následující výši: u daňových odpisů dle 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, u účetních odpisů ve výši rozdílu k příslušným daňovým odpisům, které ale jsou - vzhledem k charakteru činnosti účetní jednotky - nulové a proto se o nich neúčtuje. Jako dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka zejména zatřiďuje: software, jehož vstupní cena je vyšší než 60 tis Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. Jako dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka zejména zatřiďuje: samostatné movité věci popřípadě jejich soubory se samost. tech-ek. určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 tis Kč a mají provoz-tech. funkce delší než 1 rok. Dlouhodobý majetek s nižší než výše uvedenou vstupní cenou je klasifikován jako drobný dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek (dnm nebo dhm). Tento majetek, pokud byl pořízen po datu , se neodepisuje a jeho pořízení účetní jednotka účtuje dle příslušného druhu majetku na analytické účty Drobný nehmotný majetek nebo Drobný hmotný majetek se souběžným záznamem do operativní evidence. 3 / 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2009 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006)

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) 0_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Provozy společnosti 1.3. Historie v ekonomických výsledcích

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

společnosti SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 V Praze dne 26.4. 2011

společnosti SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 V Praze dne 26.4. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 ÚÚČČEETTNNÍÍ OOBBDDOOBBÍÍ 2010 V Praze dne 26.4. 2011 Telefon: 224 816 094 1. Účetní závěrka OBSAH :: 2. Údaje

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více