VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací"

Transkript

1 Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát tel.: člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 květen 2012

2 Obsah 1. Základní data o nadaci 1.1. Organizační data 1.2. Předmět a obsah činnosti nadace 1.3. Grantová pravidla 2. Ekonomika nadace 2.1. Ekonomické zabezpečení nadační činnosti 2.2. Správa příspěvků Nadačního investičního fondu 3. Nadační aktivity 3.1. Zaměření nadačních aktivit v roce Vydané nadační příspěvky 3.3. Přijaté příspěvky a dary 3.4. Zaměření nadačních aktivit v roce 2012 Přílohy: Účetní závěrka nadace 2 / 10

3 1. Základní data o nadaci 1.1. Organizační data a) Název a sídlo: Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6, Karviná-Fryštát, PSČ b) IČ (DIČ): (CZ , neplátce DPH) c) Číslo běžného účtu: /0600 u GE Money Bank, a.s., pobočka Havířov d) Právní forma: nadace (právnická osoba typu účelového sdružení majetku) e) Účel nadace: podpora ochrany a upevňování zdraví občanů podpora sociální pomoci podpora všeobecné humanitární pomoci podpora rozvoje komunitní činnosti f) Datum vzniku: zapsáním do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (oddíl N, vložka 154), a to původní nadace Fond rozvoje zdraví, registrované v rejstříku Okresního úřadu v Karviné pod číslem I/68, č.j. vnitř. 1780/94 a takto transformované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech g) Zřizovatel: BEA - INTEROBCHOD, spol. s r.o. Řadová 1119, Orlová-Poruba, PSČ IČ: h) Nadační jmění: ,- Kč i) Statutární orgán: správní rada nadace (SR) ve složení: - předseda SR: MUDr. Henryk Fikoczek lékař RadioDG ústavu Fakultní nemocnice Ostrava - místopředseda SR: Ing. Petr Pavlas důchodce - člen SR: Ing. Pavel Vachala důchodce j) Kontrolní orgán: dozorčí rada nadace (DR) ve složení: - předseda DR: Milena Flešárová v domácnosti - člen DR: Ing. Lubomír Franc asistent auditorské společnosti WHITE & CASE, Praha - člen DR: Rudolf Zuber důchodce k) Výkonné vedení: Ing. Antonín Satola ředitel nadace 3 / 10

4 1.2. Předmět a obsah činnosti nadace Nadace je zaměřena na podporu ochrany a upevňování zdraví občanů, podporu sociální pomoci, podporu všeobecné humanitární pomoci a podporu rozvoje komunitní činnosti. Tento svůj účel (poslání) zabezpečuje naplňováním obecně prospěšných cílů uvedených ve statutu nadace, tj. podporou realizačních programů a dalších obdobných aktivit realizovaných zejména v následujících oblastech: 1. Upevňování zdraví a) podpora preventivních programů zdraví, zejména zdravá rodina, zdravá škola a zdravá obec (město, region), b) podpora ozdravných a socializačních programů zaměřených zejména na děti a z nich především na osamocené děti, c) podpora rehabilitačních a rekondičních aktivit všech zdravotně potřebných skupin obyvatel, d) podpora zdraví prospěšného životního stylu. 2. Zdravotnická osvěta a) propagování zdraví prospěšného životního stylu, b) boj proti kouření, alkoholismu a závislosti na drogách, c) boj proti AIDS a ostatním venerickým chorobám. 3. Rozvoj terénních intervenčních sociálních služeb 4. Rozvoj úlevové péče a racionálního bydlení pro seniory 5. Rozvoj terapeutické péče a poradenství 6. Rozvoj komunitní činnosti Statut nadace (je uložen ve sbírce listin nadačního rejstříku Krajského soudu v Ostravě) též upravuje zásady vlastní činnosti nadace, ekonomické podmínky této činnosti a podmínky poskytování nadačních příspěvků (viz Grantová pravidla). Nadace je členem Fóra dárců - Asociace nadací v Praze a jako taková je rovněž zavázána řídit se a dodržovat principy etického chování nadací, přijatými touto asociací Grantová pravidla (Tato pravidla jsou obsahem článku VI. statutu nadace, schváleného usnesením správní rady nadace č. 4/98 ze dne a upřesněného usnesením č. 1/02 ze dne ) 1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je nadací poskytnuto třetí osobě (právnické nebo fyzické osobě libovolného typu) v souladu s těmito pravidly k účelu uvedenému v článku II statutu nadace, tj. v souladu s obecně prospěšnými cíli nadace. 2. Objem ročně poskytnutých nadačních příspěvků se řídí plánovým rozpočtem nadace. 3. Jednotlivé nadační příspěvky se poskytují na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku, kterou nadace může uzavřít s příjemcem příspěvku až po splnění všech náležitostí potřebných k jejímu uzavření (viz následující ustanovení) včetně schválení příspěvku správní radou nadace. 4. Nadační příspěvky lze poskytnout ve třech formách, a to jako: - programové nadační příspěvky (granty), - cílené nadační příspěvky, - osobní nadační příspěvky. 4 / 10

5 5. Programové nadační příspěvky (granty) se poskytují k podpoře realizace nadací vybraných, dlouhodobějších projektů třetích osob, reagujících na nadací vyhlašované grantové programy. 6. Cílené nadační příspěvky se poskytují k podpoře realizace ostatních, nadací akceptovaných projektů třetích osob a v rámci obecné humanitární pomoci odsouhlasené správní radou nadace. 7. Osobní nadační příspěvky se poskytují k přímé, individuální podpoře obnovy, ochrany a upevňování zdraví jednotlivých osob a v rámci sociální pomoci jednotlivým osobám, a to na základě jejich žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku. 8. Projekt na nějž je poskytován nadační příspěvek musí alespoň ve stručnosti obsahovat: - představení organizace (příjemce příspěvku), - popis problému, - konkretizace cíle, kterého má být dosaženo, - specifikace cílové skupiny případně skupin, jimž má být projekt prospěšný, - rozpočet projektu, - návrh očekávané pomoci (věcný obsah i výši finanční částky), - harmonogram realizace jednotlivých etap projektu, - návrh způsobů ověření úspěšnosti projektu, - návrh forem informování veřejnosti o realizaci projektu za součinnosti s nadací, a musí být doložen: - souhrnným listem projektu (jeho formulář spolu s požadovanými náležitostmi projektu je na internetové stránce - prohlášením statutárního orgánu organizace o projednání a souhlasu s realizací projektu, a u programových nebo cílených nadačních příspěvků též: - kopii statutu nebo stanov atp. organizace, - kopii dokladu o přidělení IČ. Žádoucí je též doložení dalších dokumentů zvýrazňujících přínosnost projektu. 9. Projekt lze nahradit, u žádosti na poskytnutí cíleného nadačního příspěvku do Kč včetně, souhrnným listem projektu. 10. Žádost o poskytnutí osobního nadačního příspěvku musí alespoň ve stručnosti obsahovat: - popis problému, - kvantifikaci očekávané pomoci, a musí být - v případě požadavku nadace - doložena prohlášením o sociální potřebnosti příspěvku a o nemožnosti jiného řešení dané situace. 11. Příjemce nadačního příspěvku je povinen použít jej v souladu s podmínkami stanovenými nadací ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. Jinak je povinen tento příspěvek vrátit nebo u nepeněžního plnění vrátit jeho náhradu v penězích, a to ve lhůtě stanovené nadací. 12. Příjemcem nadačního příspěvku nemůže být člen správní rady ani dozorčí rady nadace nebo osoby jim blízké a též ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního či kontrolního orgánu je člen správní rady nebo dozorčí rady nadace. 5 / 10

6 2. Ekonomika nadace 2.1. Ekonomické zabezpečení nadační činnosti Ekonomika nadace je řízena tak, aby zabezpečila dlouhodobé plnění poslání nadace, což je průběžně realizováno maximalizaci jejího nadačního jmění (dle 3 odst. 4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, nesmí být nižší než 500 tis. Kč). Výše nadačního (vlastního) jmění nadace, zapsaného k v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě (oddíl N, vložka 154), je tis. Kč. Struktura nadačního jmění nadace je k následující: tis. Kč v pořizovací ceně ks garantovaných CP HealthCare Basket Garant, ISIN AT000B056486, tis. Kč na termínovaném účtu č /5800 u J&T Banky, a.s. Navyšování nadačního jmění se uskutečňuje z disponibilních majetkových hodnot nadace, a to především z výsledků činnosti nadace, z darů od právnických a fyzických osob a od roku 2000 pak též z příspěvků Nadačního investičního fondu (NIF). Tyto příspěvky nadace obdržela v rámci I. a II. etapy rozdělování prostředků tohoto fondu, a to na základě kladného ohodnocení výsledků nadace ve výběrových řízeních organizovaných vládou ČR a následně schválených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Souhrnný přehled ekonomiky nadace, zejména jejího majetku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv), je uveden v její účetní závěrce, která je obsahem příloh této výroční zprávy. Celková aktiva nadace k mají účetně vykazovanou hodnotu tis. Kč. Tato je krytá vlastními zdroji ve výši tis. Kč a cizími zdroji ve výši 706 tis. Kč. Celková výše vlastních zdrojů nadace, jakož i uplatňovaná, zákonem stanovená investiční strategie zhodnocování nadačního jmění, jsou reálnou zárukou, že nadace může - i při stávající, stále všeobecně nižší průměrné ekonomické výnosnosti finančních investic - garantovat profinancování svých obecně prospěšných cílů a programů, realizovaných prostřednictvím vybraných a správní radou nadace k nadační podpoře schválených projektů neziskových organizací, a to i víceletých. Žádoucí je též zmínit skutečnost, že rokem 2010 se nadaci podařilo zcela eliminovat ztráty bezprostředně minulých let, zapříčiněné finančně-hospodářskou krizí s počátky v roce Ta mimo jiné též vedla k znehodnocování cenných papírů (CP), do nichž nadace - v souladu s platnou a pro nadaci závaznou legislativou - investovala podstatnou část svého nadačního jmění. A to vše i přes odbornou správu těchto CP renomovanými finančními institucemi. Ve svých důsledcích se to vše odrazilo v prakticky nulových výnosech z těchto CP a tak ve značně ztížených možnostech naplňovat základní poslání nadací, tj. finančně podporovat obecně prospěšné programy třetích osob. Přesto nadace vstupovala do roku 2011 s již kladným, nerozděleným ziskem minulých let, který v roce 2011 dále navýšila na 377 tis. Kč, a to i při zachování nadstandardní minimální výše nadačních příspěvků cca 600 tis. Kč/rok. Zájmem nadace je též zajišťovat i jiné než vlastní zdroje financování svých nadačních aktivit. Neuzavírá se proto ani dohodám o individuálním financování nebo věcném plnění dárcem přímo ve prospěch obdarovaného, neboť smyslem činnosti nadace je plnění poslání a cílů nadace a ne forma, která toto plnění umožní, pokud ovšem tato forma je v souladu se zásadou dobrých mravů a principy etického chování nadací. 6 / 10

7 2.2. Správa příspěvků Nadačního investičního fondu Usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byl schválen nadaci příspěvek z I. etapy rozdělení finančních prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) ve výši tis. Kč. Tento příspěvek nadace obdržela v listopadu V rámci II. etapy rozdělování finančních prostředků NIF obdržela nadace dále tis. Kč, z toho tis. Kč v červnu 2002, tis. Kč v dubnu 2003, tis. Kč v lednu 2004, tis. Kč v listopadu 2004 a tis. Kč v říjnu Celková výše příspěvků NIF, které nadace dosud obdržela, činí tis. Kč. Správa příspěvků NIF probíhá podle smluv o převodu prostředků určených usneseními Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací v I. a II. etapě rozdělování těchto prostředků, uzavřených s FNM ČR resp. u dodatků k nim s MF ČR. Všechny příspěvky IF byly ve smyslu uvedených smluv, po dalším navýšení o část prostředků z ostatního majetku nadace (OM), vložené do nadačního jmění nadace. Celkové čisté výnosy z příspěvků NIF1 a NIF2, tj. po zohlednění snížení hodnoty cenných papírů (CP) a nákladů na jejich správu, jsou za rok 2011 následující: Výnosy Náklady N a d a č n í j m ě n í ( Kč ) Čís. P o l o ž k a řád. z toho c e l k e m NIF1 + NIF2 J&T Banka úroky z TV , ,00 příjem , ,00 LBBW výnos z CP příjem , ,00 C e l k e m ř. 1 až , ,00 výdaj , ,66 LBBW správa CP výdaj , ,00 C e l k e m ř. 5 až , ,66 Celkové čisté výnosy ř , ,34 K tomu výnosy připsané do na bankovní účty nadace jsou následující: Zdroj výnosů Výnosy příslušné k roku 2011 z toho splatné v roce 2012 k tomu přijaté z roku 2010 Výnosy přijaté v roce = NJ z NIF1 a NIF , , , ,34 Použití výnosů z příspěvků NIF1 a NIF2 je dáno smlouvami s FNM ČR, tj. původně 80% ze skutečných výnosů na nadační příspěvky do zdravotní oblasti (NIF1) a sociální oblasti (NIF2). Aktuálně se řídí dodatky č. 6 ze dne a č. 8 ze dne k těmto smlouvám, kterými byla nově a jednotně vydefinována povinná výše výnosů ze sumy příspěvků NIF1 a NIF2, určená na nadační příspěvky, a to jako výnosy PRIBID. Tyto je nadace povinna rozdělit na nadační příspěvky do libovolné oblasti, a to maximálně do konce roku následujícího daný rok. Ve výjimečném případě, přesahuje-li povinná částka k rozdělení dosažený účetní výnos za daný rok, pak do konce dalšího roku. 7 / 10

8 Výše výnosů PRIBID se rovná součinu výše prostředků NIF zapsaných v nadačním jmění k příslušného roku a poloviny průměrné úrokové sazby PRIBID pro jeden rok, přičemž průměrná úroková sazba PRIBID pro jeden rok se stanoví jako aritmetický průměr dvanácti hodnot v roce, zveřejněných ČNB a platných vždy pro první pracovní den v měsíci (dle dodatku.č. 8, platného pro rok 2009 a dále). Čerpání výnosů PRIBID se posuzuje - od účinnosti dodatku č. 6, tj. od roku 2005 včetně - za celek prostředků NIF a ne již za do té doby samostatné části vztahující se k prostředkům NIF1 nebo NIF2. Problém ovšem nastává, pokud takto vypočtený objem výnosů, který je nadace povinna rozdělit bez ohledu na skutečné výnosy, je nižší (toto se nepříznivě projevilo v létech 2007 a následujících prakticky u všech nadací, které obdržely příspěvek NIF, neboť výnosy z těchto příspěvků byly - až na výjimky - coby reálné příjmy nulové a účetně záporné), což se projevuje v oceňovacích rozdílech často snižujících i hodnotu nadačního jmění. Objem výnosů PRIBID za rok 2011, vypočtený podle zásad stanovených dodatkem č. 8, je Kč. Celkový objem zdrojů nadace na nadační příspěvky v roce 2011 a jejich zůstatek k použití v roce 2012 a 2013 je následující: zůstatek výnosů PRIBID 10 k použití v roce 2011 "Výnosy PRIBID" určené na nadační příspěvky v roce 2011 výnosy PRIBID 11 celkem nadační příspěvky vydané v roce 2011 hrazené z výnosů PRIBID 10 hrazené z výnosů PRIBID 11 zůst(+)/přečerp(-) výnosů PRIBID k použití v r = , , , , , ,00 Jmenovitý seznam jednotlivých nadačních příspěvků vydaných v roce 2011 z výnosů PRIBID je uveden v části 3.2 této výroční zprávy. 3. Nadační aktivity 3.1. Zaměření nadačních aktivit v roce 2011 Nadace v roce 2011 pokračovala v podpoře vybraných, správní radou nadace schválených programů z předchozích let. Zároveň podpořila nově vybrané projekty z oblasti rozvoje zdraví a ze sociální oblasti, které byly přihlášeny do veřejné soutěže o grant nadace a nejlépe odrážely záměry nadace specifikované v Pokynech pro předkladatele projektů. Ve své konkrétní programové podpoře se nadace zaměřila především na podporu programů naplňujících oblasti, které již dříve specifikovala a jsou též uvedené v části 1.2 této výroční zprávy. 8 / 10

9 Z hlediska územního se nadace nadále orientovala zejména na programovou podporu neziskových organizací s působností v ostravsko-karvinském regionu, který je dlouhodobě vystaven vyšší zátěži zdravotně rizikových faktorů těžkého průmyslu. Zároveň je ale též postižen i jednou z nejvyšších nezaměstnaností v ČR, která nejen že generuje sociální problémy, ale je rovněž významným stresovým faktorem ohrožujícím zdraví obyvatel tohoto regionu, což oboje spadá do předmětu působnosti nadace. Nutno však též poznamenat, že zapříčiňuje i stálý růst náročnosti finančního zabezpečování výše uvedených nadačních aktivit. Stranou pozornosti nadace nejsou ani ostatní regiony ČR. I tam směřovala v daném roce část nadačních příspěvků. O uskutečněných nadačních aktivitách je veřejnost informována prostřednictvím médií, a to především ze strany organizací, kterým byly nadační příspěvky poskytnuté Vydané nadační příspěvky Poskytování nadačních příspěvků je v nadaci upraveno závaznými normami a pokyny nadace, které jsou veřejně přístupné na internetových stránkách nadace Základní řídící normou nadace pro poskytování nadačních příspěvků jsou grantová pravidla, jejichž plné znění je uvedeno v části 1.3. Celková výše nadačních příspěvků, které nadace vydala v roce 2011 na podporu projektů vybraných z veřejných soutěží o nadační příspěvky, činila 673 tis. Kč. Ve smyslu smluv s FNM ČR bylo vydáno na nadací podporované aktivity: a) zdravotní oblast 60 tis. Kč z výnosů NIF 2010 a 2011 ( Kč z výnosů roku 2010 a Kč z výnosů roku 2011) na projekt Rozvoj a podpora zdraví mladé generace, podaný o.s. CK FESO z Petřvaldu, 365 tis. Kč z výnosů NIF 2011 a následujících období ( Kč z výnosů roku 2011 a Kč z výnosů následujících období) na projekt Pořízení nové infuzní techniky pro Interní JIP NsP Havířov, podaný p.o. NsP Havířov 33 tis. Kč z výnosů NIF následujících období na projekt Skládanka - Učíme se celý život, přidejte se, podaný o.s. ONKO-Naděje z Karviné, 20 tis. Kč z výnosů NIF následujících období na projekt Zvol si život, podaný o.s. ACET ČR z Chrudimi, b) sociální oblast 100 tis. Kč z výnosů NIF roku 2010 na projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP, podaný Občanským sdružením AVE z Českého Těšína, 15 tis. Kč z výnosů NIF roku 2011 na projekt Bez bariér-poradenství, podaný o.s. Ostravská organizace vozíčkářů z Ostravy-Zábřehu, 80 tis. Kč z výnosů NIF následujících období na projekt Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných odlehčovacích služeb, podaný p.o. Sociální služby města Havířova z Havířova. 9 / 10

10 3.3. Přijaté příspěvky a dary Nadace obdržela v roce 2011 na podporu realizace svého poslání jeden finanční dar ve výši 210 tis. Kč, a to od jedné právnické osoby, která si vyhradila nezveřejňování svého názvu Zaměření nadačních ních aktivit v roce 2012 Předmětný rok je pro nadaci dalším rokem systémové podpory projektů nestátních neziskových organizací, zaměřených zejména na rozvoj sociální oblasti na úsecích terénních intervenčních ních sociálních služeb v domácím prostředí občanů a v úlevové péči. Nadační podpora bude též zaměřena na projekty obnovy a rozvoje zdraví, a to především dětí a mládeže. V této oblasti pak zejména na projekty typu Zdravá obec (město, region). Preferované budou opět systémové dlouhodobější komplexní projekty z ostravskokarvinského regionu. Zpracoval: Ing. Antonín Satola MUDr. Henryk Fikoczek předseda správní rady Nadace rozvoje zdraví 10 / 10

11 Rozvaha Název, sídlo a právní forma podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., 5 účetní jednotky a její Přílohy č. 1 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu AKTIVA A. I. II. III. IV. B. I. II. III. IV. Dlouhodobý majetek celkem Součet I. až IV Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet I.1. až I.7. Součet II.1. až II.10. Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet IV.1. až IV.11. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV Zásoby celkem Pohledávky celkem Součet I.1. až I.9. Součet II.1. až II Dohadné účty aktivní (388) Krátkodobý finanční majetek celkem Součet III.1. až III Pokladna (211) Účty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 5 5 Jiná aktiva celkem Součet IV.1. až IV Náklady příštích období (381) 255 A K T I V A C E L K E M Součet A. až B PASIVA A. I. II. B. I. II. III. IV. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II Jmění celkem Součet I.1. až I Vlastní jmění (901) Fondy (911) Výsledek hospodaření celkem Součet II.1. až II Účet výsledku hospodaření (963) x Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 405 x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV Rezervy celkem Hodnota I.1. Dlouhodobé závazky celkem Součet II.1. až II Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) Krátkodobé závazky celkem Součet III.1. až III Dodavatelé (321) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění (336) Ostatní přímé daně (342) Jiné závazky (379) Jiná pasiva celkem ROZVAHA k ( v celých tisících Kč ) IČO Součet IV.1. až IV Výdaje příštích období (383) Stav k prvnímu dni účetního období Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát P A S I V A C E L K E M Součet A. až B Stav k poslednímu dni účetního období Odesláno dne: Razítko: Podpis statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: za sestavení: NADACE ROZVOJE ZDRAVÍ Karviná-Fryštát, Masarykovo nám. 6 IČO DIČ CZ Telefon:

12 Výkaz zisku a ztráty podle 6 vyhlášky č. 504/2002 Sb. a její Přílohy č. 2 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) IČO Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí Karviná-Fryštát A. NÁKLADY Činnost hlavní hospodářská c e l k e m I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I Spotřeba materiálu (501) II. Služby celkem Součet II.5. až II Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV.16. V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V Úroky (544) Dary (546) Jiné ostatní náklady ( ) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a OP celkem Součet VI.25. až VI.30. VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII Poskytnuté členské příspěvky (582) VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII.33. N Á K L A D Y C E L K E M Součet I. až VIII B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I.3. II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II.7. III. Aktivace celkem Součet III.8. až III.11. IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV Úroky (644) Jiné ostatní výnosy (649) V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a OP celkem Součet V.19. až V Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky (dary) (682) VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII.29. V Ý N O S Y C E L K E M Součet I. až VII C. D. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy - Náklady Daň z příjmů (591) Výsledek hospodaření po zdanění C Odesláno dne: Razítko: Podpis statutárního orgánu: Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: za sestavení: NADACE ROZVOJE ZDRAVÍ Karviná-Fryštát, Masarykovo nám. 6 IČO DIČ CZ Telefon:

13 IČ: N a d a c e r o z v o j e z d r a v í Příloha k účetní závěrce za účetní období od do OBSAH I. Obecná východiska účetní závěrky II. Údaje o účetní jednotce III. Použité účetní metody a způsoby oceňování IV. Doplňující informace k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty V. Významné události po datu účetní závěrky I. OBECNÁ VÝCHODISKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka je zpracována ve smyslu platných znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Příloha k účetní závěrce je zpracována ve smyslu 29 a 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Pro body v ní neuvedené účetní jednotka nemá a ani v příštím období nepředpokládá náplň. Údaje účetní závěrky včetně přílohy vycházejí z účetních knih, účetních dokladů, účetních písemností a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. II. ÚDAJE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1. Popis účetní jednotky Název a sídlo: Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6, Karviná-Fryštát, PSČ Právní forma: nadace IČ: Účel: podpora ochrany a upevňování zdraví občanů podpora sociální pomoci podpora všeobecné humanitární pomoci podpora rozvoje komunitní činnosti Datum vzniku zapsáním do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem a místo registrace: v Ostravě (oddíl N, vložka 154), a to původní nadace Fond rozvoje zdraví, registrované v rejstříku Okresního úřadu v Karviné pod číslem I/68, č.j. vnitř. 1780/94 a takto transformované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Zřizovatel: BEA-Interobchod, spol. s r.o. sídlo: Orlová-Poruba, Řadová 1119, PSČ IČ: Výše nadačního jmění: tis. Kč 1 / 9

14 N a d a c e r o z v o j e z d r a v í IČ: Organizační struktura účetní jednotky Struktura orgánů: Personální obsazení: správní rada (tříčlenný statutární orgán nadace) dozorčí rada (tříčlenný kontrolní orgán nadace) ředitel (představitel výkonného vedení a správy nadace) - správní rada: MUDr. Henryk Fikoczek - předseda Ing. Petr Pavlas - místopředseda Ing. Pavel Vachala - člen - dozorčí rada: Milena Flešárová - předseda Ing. Lubomír Franc- člen Rudolf Zuber - člen - ředitel: Ing. Antonín Satola 3. Majetkové a smluvní spoluúčasti účetní jednotky v jiných společnostech Účetní jednotka nemá žádné majetkové ani smluvní spoluúčasti v jiných společnostech. 4. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady Nadace měla ve sledovaném období jednoho zaměstnance. Své nepravidelné úkoly též z části zabezpečovala prostřednictvím dohod o provedení práce. Celkové hrubé mzdy a odměny z DPP za sledované období činily 360 tis. Kč. 5. Výše odměn a dalších funkčních požitků členů orgánů účetní jednotky V průběhu sledovaného období bylo v čistých částkách vyplaceno: členům správní rady nadace členům dozorčí rady nadace 0 tis. Kč 0 tis. Kč Žádnému z nich též nebyly poskytnuté žádné zálohy, úvěry a záruky na jejich závazky. 6. Účasti členů orgánů účetní jednotky a jejich rodinných příslušníků Účetní jednotce nejsou známé žádné účasti členů orgánů účetní jednotky i jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy. III. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ 1. Účetní období Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok. 2. Ocenění majetku a závazků 2.1 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného nákupem pořizovací cenou Tento majetek nebyl ve sledovaném období pořízen. 2.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného darováním reprodukční pořizovací cenou Tento majetek nebyl ve sledovaném období pořízen a ani není ve stavu nadace. 2 / 9

15 IČ: N a d a c e r o z v o j e z d r a v í 2.3 Ocenění cenných papírů Cenné papíry (dále jen CP) účetní jednotka oceňuje: při nákupu cenou pořízení CP bez případných AÚV (aktuálních úrokových výnosů); o AÚV účtuje na dalším analytickém účtu ke každému individuálnímu druhu CP s AÚV, k rozvahovému dni - reálnou hodnotou CP, za kterou se použije tržní hodnota CP k tomuto dni (dle informace o její výši od příslušného certifikovaného správce daného CP), přičemž o zvýšení/snížení reálné hodnoty CP se ve smyslu 34 vyhlášky č. 504/2002 Sb. účtuje na vrub/ve prospěch analytického účtu příslušného k účtu daného CP a ve prospěch účtu 655.xxx - Výnosy z krátkodobého finančního majetku resp. 921.xxx - Oceňovací rozdíly z přecenění dlouhodobého finančního majetku, nebo na vrub účtu 547.xxx - Snížení hodnoty finančních investic resp. 921.xxx, - cenou pořízení CP, jedná-li se o dlouhodobé dluhové CP držené do splatnosti (AÚ 063) při prodeji tržní cenou CP účtovanou na vrub příslušného bankovního účtu se souvztažnými zápisy ve prospěch analytických účtů tohoto CP (vyřazení CP v průměrné pořizovací ceně stejného druhu CP a zúčtování poměrné výše změn reálných hodnot těchto CP) a zbylé částky coby výnosů z prodeje CP ve prospěch účtu 655.xxx - Výnosy z krátkodobého finančního majetku resp. 657.xxx - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku nebo na vrub účtů 547.xxx - Snížení hodnoty finančních investic. 2.4 Ocenění pohledávek a závazků při jejich vzniku jmenovitou hodnotou 3. Stanovení opravných položek k majetku Účetní jednotka opravné položky nevytváří a ani o nich neúčtuje, a to v souladu s 37 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výjimku tvoří případy tam uvedené v odst. 2, tj. pokud jsou opravné položky tvořené v souvislosti s činností účetní jednotky podléhající dani z příjmů. Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí dle Českého účetního standardu Sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek Odpisové plány dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (DNM, DHM) sestavuje účetní jednotka podle typových ročních odpisových plánů jednotlivých odpisových skupin vymezených v 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jednotlivé odpisy DNM a DHM jsou zaúčtovávány dle těchto odpisových plánů vždy k daného roku na vrub analytických účtů k účtu Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a souvztažně ve prospěch příslušných účtů oprávek k DNM a DHM, a to v následující výši: u daňových odpisů dle 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, u účetních odpisů ve výši rozdílu k příslušným daňovým odpisům, které ale jsou - vzhledem k charakteru činnosti účetní jednotky - nulové a proto se o nich neúčtuje. Jako dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka zejména zatřiďuje: software, jehož vstupní cena je vyšší než 60 tis Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok. Jako dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka zejména zatřiďuje: samostatné movité věci popřípadě jejich soubory se samost. tech-ek. určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 tis Kč a mají provoz-tech. funkce delší než 1 rok. Dlouhodobý majetek s nižší než výše uvedenou vstupní cenou je klasifikován jako drobný dlouhodobý nehmotný nebo hmotný majetek (dnm nebo dhm). Tento majetek, pokud byl pořízen po datu , se neodepisuje a jeho pořízení účetní jednotka účtuje dle příslušného druhu majetku na analytické účty Drobný nehmotný majetek nebo Drobný hmotný majetek se souběžným záznamem do operativní evidence. 3 / 9

16 N a d a c e r o z v o j e z d r a v í IČ: Tvorba fondů 5.1 Tvorba Fondu navyšování nadačního jmění Účetní jednotka pro věrné zobrazení všech částí svého nadačního jmění - jak jeho části zapsané v nadačním rejstříku a vedeném na účtu Nadační jmění (NJ), tak i zobrazení části v rejstříku dosud nezapsané, ale o které již správní rada nadace rozhodla jako o schváleném navýšení NJ - vytvořila a ve svém účetnictví vede Fond navyšování NJ (účet ), jehož existenci schválila správní rada nadace svým usnesením č. 2/2000. Součástí tohoto fondu jsou též další, všeobecně ještě volné zdroje nadace, které jsou již směrovány na budoucí navýšení NJ. Ve prospěch tohoto fondu se účtuje příjem finančních prostředků směrovaných do nadačního jmění souvztažně s příslušným majetkovým účtem. Na vrub tohoto účtu se účtuje navýšení nadačního jmění k datu usnesení Krajského soudu o jeho zápisu v nadačním rejstříku, a to souvztažně s účtem Nadační jmění. 5.2 Tvorba Fondů nadačních příspěvků Pro věrné zobrazení tvorby a zůstatku zdrojů na nadační příspěvky dle jednotlivých let (povinnost ze smluv s MF ČR), vytváří nadace ve svém účetnictví Fondy nadačních příspěvků, a to pro každý běžný rok od (v rámci realizace Českého účetního standardu č Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky). Dle bodu odrážka 3. ČÚS 413 je na vrub těchto fondů účtováno darovaní peněžních prostředků a majetku jiným osobám v souladu s hlavní činností účetní jednotky, tj. nadační příspěvky poskytované třetím osobám. Ve prospěch daných fondů je - ve smyslu bodu odrážka 1 ČÚS účtováno o finančních prostředcích nabytých za účelem darování jiným osobám v souladu s hlavní činností účetní jednotky se souvztažným zápisem na vrub účtů: Nadační příspěvky z výnosů příspěvků NIF vložených do nadačního jmění, a to ve výši smluvního ujednání s MF ČR o tzv. výnosu PRIBID, Nadační příspěvky z ostatního majetku, a to ve výši skutečně poskytnutých nadačních příspěvků z ostatního majetku, což takto optimálně umožňuje naplnit požadavek na kontinuitu i podání věrného obrazu o finanční situaci a dalších ekonomických skutečnostech účetní jednotky. 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Cenné papíry nakoupené v cizí měně vč. jejich příslušenství se přepočítávají na českou měnu směnným kursem dle ČNB, platným v den realizované operace. 7. Podstatné změny způsobů oceňování, postupů odpisování a postupů účtování Nadace v předmětném účetním období neprovedla žádné podstatné změny způsobů oceňování a postupů odpisování, jakož i postupů účtování. IV. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 1. Aktiva 1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vykazovaný v rozvaze Účetní jednotka k datu nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek vykazovaný v rozvaze. Účetní jednotka nemá ani dlouhodobý majetek pořízený formou finančního pronájmu nebo zatížený zástavním právem či jinak. 4 / 9

17 IČ: N a d a c e r o z v o j e z d r a v í 1.2 Finanční majetek Dlouhodobý FM Krátkodobý FM Cenné papíry (CP) P o l o ž k a cena pořízení oceň. rozdíly AÚV (OM) cena pořízení oceň. rozdíly AÚV (OM) NJ OM Pioneer BFN OM Krátkodobý FM v CP celkem C e n n é p a p í r y c e l k e m Pokladny celkem Bankovní účty LBBW HealthCare Garant Dlouhodobý FM celkem x 4 x LBBW OM 8 x 1 x běžné účty GEMB x 559 x J&T B termín. vklad NJ x x Bankovní účty celkem Krátkodobý FM celkem Celkový finanční majetek (FM) Čís. řád. Stav k 1.1. Stav k x x x x nadačního jmění x x z toho na účtech ostatního majetku x x Dohadné účty aktivní (DÚA) OM & AÚV coby příjmy příštího roku 1.3 Pohledávky, dohadné účty aktivní a jiná aktiva Pohledávky Dohadné účty aktivní P o l o ž k a výnosy z ostatního majetku Čís. řád Stav k 1.1. Stav k Jiná aktiva náklady příštích období C e l k e m po lhůtě splatnosti 180 dnů ostatní výnosy z nadačního jmění Pohledávky účetní jednotka nemá, tj. nemá ani pohledávky po lhůtě splatnosti nebo zatížené zástavním právem nebo jinak. Dohadné účty aktivní (388.xxx) byly aktivovány na odhadované příjmy v příštím roce, avšak časově a věcně patřící do výnosů daného roku, jmenovitě na příjmy výnosů z podílových listů BFN pořízených z ostatního majetku. Tyto odhadované výnosy ale byly v roce 2010 a též 2011 pod sledovanou rozlišovací úroveň Kč, tj. pro vykazování zde nulové. Účty Nákladů příštích období byly aktivovány pro členské příspěvky Asociaci nadací při Fóru dárců, fakturované v běžném roce a hrazené v roce následujícím ( ), jakož i pro zúčtování výdajů běžného roku za nadační příspěvky, které lze ale uplatnit vůči povinným částkám k rozdělení na nadační příspěvky - dle čl. IV. bod 5 smluv s MF ČR o příspěvcích NIF vložených do NJ - až v obdobích následujících (381.xxx). 1.4 Majetek neuváděný v rozvaze (souhrnná výše v cenách pořízení) a) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (dnm) 12 tis. Kč b) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 43 tis. Kč 5 / 9

18 N a d a c e r o z v o j e z d r a v í IČ: Vlastní zdroje krytí aktiv Nadační (vlastní) jmění Fondy c e l k e m Oceňovací rozdíly z přecenění majetku Výsledek hospodaření c e l k e m P o l o ž k a Fond navyšování nadačního jmění (FNNJ) Fondy nadačních příspěvků běžného účetního období ve schvalovacím řízení nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let C e l k o v é v l a s t n í z d r o j e Čís. řád. Stav k 1.1. Stav k x x Nadační (vlastní) jmění Obraz majetkových aktiv nadačního jmění je následující: P o l o ž k a Finance ve správě LBBW Termínovaný vkladu u J&T Banky C e l k e m Čís. řád. Stav k 1.1. Stav k Fondy Účetní jednotka tvoří Fond navyšování nadačního jmění a Fondy nadačních příspěvků (viz čl. III, část 5), a to s cílem naplnit požadavek věrného zobrazení zdrojů navyšování nadačního jmění a nadačních příspěvků. a) Fond navyšování nadačního jmění (FNNJ) Výše FNNJ k je 0 tis. Kč. b) Fondy nadačních příspěvků z výnosů příspěvků NIF vložených do nadačního jmění (FNP NIF) Skladba a tvorba FNP NIF odráží obsah smluv s MF ČR, o převodu prostředků NIF na nadace, jimiž byla vydefinována i povinná výše výnosů z příspěvků NIF určených pro nadační příspěvky. S platností od roku 2009 se tato výše výnosů vypočítává jako součin poloviny průměrné roční úrokové sazby PRIBID (ta se vypočítává z 12 měsíčních hodnot ročního PRIBIDU zveřejněných ČNB a platných pro první pracovní den v měsíci) a výše příspěvků NIF zapsaných v nadačním jmění k příslušného roku. Přitom výše a čerpání výnosů PRIBID se od roku 2005 včetně posuzuje za celek těchto výnosů, tj. ne již za samostatné části vztahující se k prostředkům NIF1 nebo NIF2. Tvorba FNP NIF 2011, která je ve výši výnosů PRIBID za rok 2011, je 279 tis. Kč. Přehled nenulových zůstatků FNP NIF je k následující: P o l o ž k a Počáteční stav FNP NIF k 1.1. b.r. Tvorba FNP NIF Čerpání NP kryté FNP NIF Konečný stav FNP NIF k b.r. Čís. řád. FNP NIF přečerpání celkem / 9

19 IČ: N a d a c e r o z v o j e z d r a v í c) Fond nadačních příspěvků z prostředků mimo NIF (FNP mimo NIF) FNP mimo NIF je vytvářen v případech poskytnutí nadačních příspěvků tohoto druhu v daném roce, a to ve výši skutečně poskytnutých nadačních příspěvků (viz čl. III odst. 5.2 této Přílohy). V roce 2011 nadační příspěvky z prostředků mimo NIF nebyly poskytnuty, a tudíž tento fond nebyl vytvářen. 2.3 Výsledek hospodaření (jeho členění a vypořádání) a) Členění výsledku hospodaření vykazovaného účetního období Účetní jednotka uskutečňuje pouze svou hlavní činnost. Daňové a nedaňové členění nákladů a výnosů z hlavní činnosti je následující: Název účtové skupiy Účtová skup. Čís. řád. Oblast hlavní činnosti daňová nedaňová celkem N á k l a d y V ý n o s y Spotřeba materiálu Služby Osobní náklady Dary / nadační příspěvky Snížení hodnoty FM a náklady správy CP Ostatní náklady Poskytnuté členské příspěvky c e l k e m Úroky z BÚ OM Výnosy z FM (finančního majetku) Přijaté příspěvky (dary) c e l k e m Výsledek hospodaření b) Způsob vypořádání výsledků hospodaření Zisk roku 2010 ve výši 405 tis. Kč byl zúčtován, dle usnesení č. 1/11 správní rady nadace, s účtem Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Zisk roku 2011 ve výši 331 tis. Kč bude též zúčtován, dle usnesení č. 1/12 správní rady nadace, s účtem Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let. 3. Cizí zdroje krytí aktiv 3.1 Dlouhodobé závazky Účetní jednotka v souladu s usnesením č. 2/08 své správní rady uzavřela v roce 2008 Smlouvu o peněžní půjčce 700 tis. Kč, splatnou do , a to k vyrovnání ztrát realizovaných při odkupu ztrátových, a též v dalším období prognózovaně málo výnosných CP z portfolia svého nadačního jmění. Z této půjčky bylo v roce 2010 již splaceno 200 tis. Kč 7 / 9

20 N a d a c e r o z v o j e z d r a v í IČ: Krátkodobé závazky, dohadné účty pasivní a jiná pasiva P o l o ž k a Krátkodobé po lhůtě splatnosti 180 dnů závazky ostatní Čís. řád. 1 Stav k 1.1. Stav k DÚP náklady správy CP u LBBW Jiná pasiva výdaje příštích období 4 C e l k e m Účetní jednotka nemá žádné krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti 180 dnů a výše. Obdobně nemá ani žádné závazky jištěné zástavním právem nebo nesledované v účetnictví (záruky apod.). Ostatní krátkodobé závazky jsou běžné provozní závazky daného roku, hrazené v roce následujícím. Dohadné účty pasivní (389.xxx) byly aktivovány na odhadované výdaje v příštím roce, avšak časově a věcně patřící do nákladů daného roku, jmenovitě na výdaje za správu cenných papírů prováděnou LBBW v druhé polovině daného roku, avšak do tohoto roku ještě nevyfakturovanou. Jiná pasiva coby známé výdaje příštích období v roce 2011, a stejně tak ani v roce 2010, účetní jednotka neměla a proto je ani nevykazuje. 4. Ostatní informace 4.1 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění a evidované daňové nedoplatky Účetní jednotka neměla k žádné splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, jakož i žádné evidované daňové nedoplatky. Závazky z mezd za měsíc 12/2011 byly v termínech jejich splatnosti uhrazeny v lednu Přijaté dary a příspěvky Účetní jednotka obdržela v roce 2011 jeden finanční dar ve výši 210 tis. Kč, a to od jedné právnické osoby, která si vyhradila nezveřejňování svého názvu. 4.3 Poskytnuté nadační příspěvky Účetní jednotka v rámci své hlavní, nadační činnosti podpořila v roce 2011 sedm projektů neziskových organizací, z toho čtyři projekty rozvoje zdraví a tři projekty ze sociální oblasti. Tyto projekty předložily neziskové právnické osoby z České republiky v rámci veřejných soutěží o nadační příspěvky, které nadace za tímto účelem vyhlásila. Z nich byla pro rok 2011 a následující určena jedna veřejná soutěž. Souhrnná výše nadačních příspěvků, které v roce 2011 schválila správní rada nadace na podporu projektů realizovaných v letech 2011 a dále, je 808 tis. Kč. Souhrnná výše nadačních příspěvků vyplacených v roce 2011 na podporu realizace všech, tj. i dříve již správní radou nadace schválených projektů, je 673 tis. Kč. 8 / 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 602 557 524 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 květen 2013 Obsah 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 602 557 524 fax: 591 159 150 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 květen 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace rozvoje zdraví Sousední 1019/ Havířov-Prostřední Suchá. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadace rozvoje zdraví Sousední 1019/ Havířov-Prostřední Suchá. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Sousední 1019/5 735 64 Havířov-Prostřední Suchá tel.: 602 557 524 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 květen 2015 Obsah 1.

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3

P E V N O S T P O Z N Á N Í P E V N O S T P O Z N Á N Í 2 3 PEVNOST POZNÁNÍ 2 3 4 5 IQLANDIA, Liberec 498 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové 62 2 Techmania Science Center, Plzeň 217 574 Pevnost poznání, Olomouc 8 94 Planetárium Ostrava 125 762 PEVNOST POZNÁNÍ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce za účetní období 1. 1. 2012 31. 12. 2012 Veškeré hodnotové údaje jsou uváděny v tisících Kč. 1 Obecné informace 1.1 Popis účetní jednotky Název Společenství vlastníků jednotek

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více