VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004

3

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM OBSAH Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Organizační struktura, statutární orgány NRC a pracovní skupiny 7 Statutární orgány NRC 7 Rada NRC 7 Kontrolní komise 7 Ředitel 7 Pracovní skupiny 8 Poradní sbor ředitele NRC 8 Datová pracovní skupina 8 Klinická pracovní skupina 8 Činnost NRC v roce Činnost statutárních orgánů a pracovních skupin 9 Rada NRC 9 Poradní sbor ředitele NRC 9 Datová pracovní skupina 9 Klinická pracovní skupina 9 Sběr dat 10 Prezentace výsledků 10 Hlavní závěry tiskové konference ze dne Hlavní závěry tiskové konference ze dne Ostatní prezentace 15 Příprava a spolupráce při implementaci DRG 15 Hospodaření NRC v roce 2004 (2003) 16 Závěr 17 Finanční část Finanční část

5

6 ÚVODNÍ SLOVO Vážení, dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Národního referenčního centra za rok 2004 tak, jak ukládají Stanovy. Vzhledem k omezené době činnosti v předcházejícím roce je obsahem této zprávy i účetní závěrka, výkaz zisků a ztrát a výrok auditora za rok Rok 2004 byl pro Národní referenční centrum rokem startovním. Tak, jak je pro počáteční období obvyklé, ustanovily se pracovní skupiny, které v průběhu roku vykonávaly základní činnosti. Mezi tyto činnosti patřil především sběr údajů o hospitalizovaných pacientech a vytvoření slitku za všechny zdravotní pojišťovny. Tím vznikla unikátní databáze hospitalizovaných případů v České republice za rok Jedná se zhruba o 2 milióny případů od všech zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči. Tyto hospitalizace jsou zařazeny do jednotlivých skupin dle systému DRG (Diagnosis Related Group). Takto klasifikované případy, které se vztahují k diagnóze, mohou tvořit základ pro hodnocení poskytované zdravotní péče, a to nejen po kvantitativní, ale především po kvalitativní stránce. Mezi další činnosti můžeme zařadit přednáškovou aktivitu a první fázi zveřejňování informací o kvalitě léčby v českých nemocnicích z pohledu zdravotních pojišťoven. Konkrétní výsledky jsou průběžně publikovány na a jsou i obsahem této zprávy. Dovolte mi konstatovat, že úvodní rok činnosti Národního referenčního centra byl přínosný především v nalézání společných postupů a cílů všech zakladatelů, a to jak zástupců zdravotních pojišťoven, tak i zástupců zdravotnických zařízení. Tím se vytvořila nejenom vhodná platforma pro odbornou spolupráci, ale i dostatečný potenciál, který může naplnit cíle, pro které bylo Národní referenční centrum založeno. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. ředitel Národního referenčního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 3

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Národní referenční centrum (dále jen NRC) bylo založeno Zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob ze dne Registrace tohoto sdružení byla provedena Magistrátem hlavního města Prahy dne Zakladatelé k jsou: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky sídlo: Praha 3, Orlická 4 IČ VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky sídlo: Praha 9, Drahobejlova 1404/4 IČ Hutnická zaměstnanecká pojišťovna sídlo: Ostrava Vítkovice, Jeremenkova 11 IČ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví sídlo: Praha 4, Roškotova 1225/1 IČ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda sídlo: Mladá Boleslav, Husova 212 IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

8 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky sídlo: Praha 10, Na Míčánkách 2 IČ Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna sídlo: Slezská Ostrava, Michálkovická 108 IČ Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE sídlo: Kladno, Čermákova 1951 IČ Česká národní zdravotní pojišťovna sídlo: Praha 2, Ječná 39 IČ SSN âr Sdružení soukromých nemocnic České republiky sídlo: Lipovská 3, Jeseník IČ Sídlem Národního referenčního centra je Orlická 4/2020, Praha 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 5

9 Zakladatelé stanovili tento předmět činnosti: sběr a zpracování dat předaných od zdravotních pojišťoven a od zdravotnických zařízeních, stanovení základních parametrů nezbytných pro fungování systému DRG (Diagnosis Related Group), sledování klinických ukazatelů u zdravotnických zařízení, sledování ekonomických ukazatelů systému, sledování ukazatelů kvality a efektivity zdravotní péče u zdravotnických zařízení, zveřejňování statistických a analytických výstupů, včetně vybraných klinických a ekonomických údajů, správa a vývoj grouperu DRG (grouper klasifikační třídící program), jeho distribuce a služby Hot line, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, součinnost s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, tvorba metodiky DRG, shromažďování a distribuce informací potřebných k provádění systému zdravotními pojišťovnami a poskytovateli akutní lůžkové péče, gesce nad tvorbou pravidel klinického kódování pro účely systému DRG, spolupráce s příslušnými státními orgány, zejména s Ministerstvem zdravotnictví ČR, na přípravě právních předpisů potřebných k zabezpečení systému DRG v rámci systému veřejného zdravotního pojištění, součinnost při řešení sporů vyplývajících z aplikace systému DRG, plnění dalších úkolů věcně souvisejících s předmětem činnosti NRC. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY NRC A PRACOVNÍ SKUPINY Organizace činností a provoz NRC v období od do byly zajištěny externě. Od byly tyto činnosti převedeny na řádného pracovníka NRC. Organizační struktura nebyla vytvořena. Statutární orgány NRC RADA NRC Rada NRC je nejvyšším orgánem sdružení se zajištěnou paritou členství, který je složen: a) ze zástupců zdravotních pojišťoven, přičemž každá členská zdravotní pojišťovna deleguje do tohoto orgánu jednoho stálého zástupce a dva náhradníky, b) ze zástupců zdravotnických zařízení delegovaných profesními sdruženími poskytovatelů akutní lůžkové péče. KONTROLNÍ KOMISE Kontrolní komise v roce 2004 nebyla etablována, a proto její činnost nahradily odborné pracovní skupiny. ŘEDITEL Ředitel je statutárním orgánem NRC. Od do byl pověřen funkcí prozatímního ředitele RNDr. Jaroslav Janda. Od do vykonával funkci ředitele Ing. Jaromír Gajdáček. Od vykonává funkci ředitele Ing. Pavel Kožený, Ph.D. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 7

11 Pracovní skupiny PORADNÍ SBOR ŘEDITELE NRC Na prvním jednání Rady NRC dne byla schválena stálá pracovní skupina NRC jako poradní sbor ředitele NRC ve složení: MUDr. Jana Kárníkova, Alena Obracajová, MUDr. Pavel Frňka. V průběhu roku 2004 bylo vytvořeno několik dalších pracovních skupin. K to byly zejména: DATOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA Jmenovaní členové (dle kódu zdravotní pojišťovny): Ing. Pavel Nesměrák, Ing. Antonín Kamínek, Alena Obracajová, Ing. Marta Součková, RNDr. Jiří Kolář, Ing. Jiří Krahulec, Ing. Dušan Havlík, Ing. Petr Tomášek, Ing. Milena Šolcová. KLINICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA Jmenovaní členové (dle kódu zdravotní pojišťovny): Dr. Josef Lorenc, MUDr. Stanislav Přidal, CSc., MUDr. Ladislav Havlíček, MUDr. Petr Mejstřík, MUDr. Petr Šmach, MUDr. Milada Tomanová, MUDr. Claudia Ondrušová, MUDr. David Kostka, MUDr. Renáta Knorová. 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

12 ČINNOST NRC V ROCE 2004 Činnost statutárních orgánů a pracovních skupin RADA NRC Rada NRC se v roce 2004 sešla na svém jednání celkem desetkrát. Se statusem pozorovatele se jednání účastnili i zástupci Asociace českých a moravských nemocnic, Sdružení fakultních nemocnic a Sdružení nemocnic ČR. PORADNÍ SBOR ŘEDITELE NRC Ustanovený poradní sbor ředitele NRC byl především od v úzkém kontaktu s ředitelem NRC. Jeho členové byli pravidelně informováni o činnosti NRC. Operativní schůzky probíhaly zejména nad řešením přípravy tiskových konferencí, finalizací analýz dat a podpory operativních rozhodnutí. DATOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA Datová pracovní skupina se v roce 2004 sešla celkem třikrát. Hlavní činností bylo odborné posouzení předkládaných metodik sběru dat, číselníků zdravotnických zařízení akutní lůžkové péče, metodiky vykazování DRG a přípravy prezentací slitků dat. KLINICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA Klinická pracovní skupina se v roce 2004 sešla celkem třikrát. Hlavní činností byla příprava metodiky revizních činností v rámci DRG a metodika kódování. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 9

13 SBĚR DAT V roce 2004 se podařilo shromáždit a následně vytvořit slitek hospitalizačních případů za všechny zdravotní pojišťovny a všechny poskytovatele akutní lůžkové péče v České republice. Tyto případy byly klasifikovány systémem DRG. Postupně byl tento slitek rozšířen o identifikaci poskytovatelů. Z pohledu občanů/pacientů tyto databáze vždy splňují ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících platných právních předpisů. PREZENTACE VÝSLEDKŮ V roce 2004 NRC uspořádalo dvě tiskové konference. První dne s názvem DRG z pohledu ZP a druhou dne s podtitulem DRG z pohledu ZP II. fáze. Obě tiskové konference vyvolaly značný ohlas jak odborné, tak i široké veřejnosti. Zveřejněné prezentace a ohlasy v tisku jsou k dispozici na HLAVNÍ ZÁVĚRY TISKOVÉ KONFERENCE ZE DNE Cílem první tiskové konference bylo představit chování celého systému akutní lůžkové péče z pohledu zdravotních pojišťoven s využitím systému DRG. Jako stěžejní zjištění zkoumaného slitku dat se pro popis tohoto systému jeví následující grafy a závěry: 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

14 Graf 1: hospitalizace zařazené do DRG s vahou procentuální zastoupení ve skupinách dle počtu případů. 1 do 10 tisíc 38,6 % 2 do 20 tisíc 41,4 % 3 do 40 tisíc 13,0 % 4 do 70 tisíc 2,8 % 5 do 100 tisíc 1,0 % 6 do 150 tisíc 1,9 % 7 do 300 tisíc 1,2 % 8 nad 300 tisíc 0,1 % Závěr 1: 80% hospitalizovaných případů je v kategorii do 20 tis. Kč a pouze 0,1% případů je nad 300 tis. Kč. Graf 2: Hospitalizace zařazené do DRG s vahou procentuální zastoupení ve skupinách dle ceny případu. 1 do 10 tisíc 13,4 % 2 do 20 tisíc 30,7 % 3 do 40 tisíc17,3 % 4 do 70 tisíc 7,7 % 5 do 100 tisíc 4,4 % 6 do 150 tisíc11,8 % 7 do 300 tisíc11,6 % 8 nad 300 tisíc 3,2 % Závěr 2: 41,4% počtu případů v kategorii tis. Kč objemově odpovídá 30,7%. Naopak 0,1% případů nad 300 tis. Kč objemově odpovídá 3,2%. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 11

15 Graf 3: Struktura případů podle MDC skupin. 1 Nemoci a poruchy oběhové soustavy 14 % 2 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání 12 % 3 Nemoci a poruchy trávicí soustavy 11 % 4 Nemoci a poruchy nervové soustavy 8 % 5 Těhotenství porod a šestinedělí 7 % 6 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst ahrdla 6 % 7 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 6 % 8 Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období 5 % 9 Nemoci a poruchy dýchací soustavy 5 % 10 Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu 4 % 11 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu 4 % 12 Nemoci a poruchy oka 4 % 13 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu 3 % 14 Nemoci a poruchy endokrinní metabolické a nutriční 2 % Závěr 3: Pouze šest MDC (hlavních diagnostických skupin) tvoří více jak polovinu všech hospitalizovaných případů. Graf 4: Počet případů podle stupně komplikací. 0 není dále členěno 0 % 1 bez komplikace 71 % 2 s komplikací nebo komorbiditou 20 % 3 s významnou komplikací nebo / a komorbiditou 9 % Závěr 4: Poměr počtu hospitalizovaných případů dle stupně komplikací odpovídá obecně platným zjištěním v Evropě. 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

16 HLAVNÍ ZÁVĚRY TISKOVÉ KONFERENCE ZE DNE Cílem druhé tiskové konference bylo představit chování jednotlivých typů zdravotnických zařízení. Pro potřeby analýz byly subjekty (189) rozděleny podle charakteru poskytované zdravotní péče do čtyř skupin: Typ A jsou nemocnice fakultní a nemocnice, u kterých není vymezené spektrum odborností a jejich působnost přesahuje hranice kraje (16), Typ B jsou nemocnice s regionální působností (87), Typ C jsou nemocnice ostatní (75), Typ S jsou profilované nemocnice, kde je prováděno specifické spektrum péče (11). Jako stěžejní zjištění zkoumaného slitku dat se pro popis chování těchto zařízení jeví následující závěry: Graf 5: Frekvence MDC dle typu nemocnice. MDC (Major Diagnostic Category) Hlavní diagnostické kategorie A 13,66 % 12,16 % 9,50 % 8,46 % 7,45 % 6,29 % B 12,92 % 11,85 % 11,84 % 8,06 % 6,78 % 7,78 % C 18,04 % 13,72 % 14,06 % 7,97 % 3,28 % 5,06 % MDC 5: Nemoci a poruchy oběhové soustavy MDC 6: Nemoci a poruchy trávicí soustavy MDC 3: Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla MDC 8: Nemoci a poruchy muskuloskeletární soustavy a pojivových tkání MDC 1: Nemoci a poruchy nervové soustavy MDC 14: Těhotenství, porod a šestinedělí Závěr 5: Nemocnice typu A, B, i C poskytují, co do počtu, podobné spektrum zdravotní péče. Graf 6: Komplikovanost případů dle typu nemocnice. (v %) Stupeň komplikace Typ nemocnice ****0 ****1 ****2 ****3 A 0,33 68,54 21,43 9,69 B 0,51 68,33 22,19 8,96 C 0,34 68,81 22,18 8,67 Závěr 6: Nemocnice typu A, B i C, mají podobný poměr komplikovanosti hospitalizovaných pacientů. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 13

17 Graf 7: Složitost případů dle typu nemocnice I. Casemix index A 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Casemix index Typ nemocnice B C S Počet hospitalizací (v tisících) Počet hospitalizací Cmi = 1 znamená, že složitost případů odpovídá průměrné složitosti všech případů v ČR. Čím je Cmi vyšší, tím je případ složitější a naopak. Závěr 7: Nemocnice typu S léčí nejsložitější případy. Graf 8: Složitost případů dle typu nemocnice II. A Cmi = 1 Kategorie Casemix indexu Cmi <= 0,8 Cmi = 1 B 0,8 < Cmi <= 1,0 Cmi = 1 Typ nemocnice C S Cmi = Procento hospitalizacích v jednotlivých kategoriích Cmi (%) 1,0 < Cmi <= 1,2 1,2 < Cmi <= 2,0 Cmi > 2,0 Závěr 8: Nemocnice typu A sice léčí více složitějších případů než nemocnice typu B a C, ale z pohledu frekvence tyto případy nepřevažují. 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

18 OSTATNÍ PREZENTACE V průběhu roku 2004 byly výsledky činnosti NRC dále prezentovány například na těchto akcích: Státní zdravotní ústav, Praha, Špindlerův Mlýn Konference českého zdravotnictví v Evropské unii, Konference 9. Skal, Mílovy, th International Working Conference in Budapest, Zdravotní pojišťovny a DRG, Hotel Pyramida Praha, INMED, Pardubice. Koncem roku 2004 proběhla spolupráce mezi NRC a Ministerstvem zdravotnictví ČR při vyhodnocování sítě traumacenter v ČR. Od je v provozu nová verze internetových stránek NRC (www.nrc.cz), která je průběžně aktualizována. PŘÍPRAVA A SPOLUPRÁCE PŘI IMPLEMENTACI DRG V roce 2004 byla vedena četná jednání o existenci NRC, jeho spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a dalšími organizacemi, které působí v oblasti implementace DRG v ČR. Konkrétních závěrů však nebylo dosaženo. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 15

19 HOSPODAŘENÍ NRC V ROCE 2004 (2003) Výroční zpráva se předkládá na základě Stanov Národního referenčního centra čl. 12 a obsahuje i auditovanou účetní závěrku roku Vzhledem k minimálnímu objemu činností v roce 2003 je v rámci této zprávy předložena i účetní závěrka, výkaz zisků a ztrát a výrok auditora za rok Zdrojem příjmů NRC byly v roce 2004 příspěvky jednotlivých zakladatelů, kteří přispívali na jeho provoz v poměru daném Stanovami NRC. Na základě usnesení Rady NRC č. 02/11, byl pro rok 2004 schválen rozpočet ve výši ,00 Kč. Skutečné výdaje NRC v roce 2004 byly ,38 Kč a ostatní výnosy 59,86 Kč. Výsledkem roku 2004 byla úspora ,48 Kč. Podrobně hospodaření v roce 2004 ukazuje příloha Finanční část 2004 (Auditorská zpráva s výrokem za rok 2004, Rozvaha v plném rozsahu k , Výkaz zisků a ztrát k ). V roce 2003 nebyly realizovány žádné příjmy od zakladatelů pouze kladný úrok ve výši 0,03 Kč. Bylo uskutečněno několik výdajů, proto hospodářský výsledek roku 2003 byl: ,97 Kč. Podrobně hospodaření v roce 2003 ukazuje příloha Finanční část 2003 (Auditorská zpráva s výrokem za rok 2003, Rozvaha v plném rozsahu k , Výkaz zisků a ztrát k ). Výsledkem hospodaření NRC k byla úspora ,51 Kč (po odečtení ztráty z roku 2003). Tato úspora byla rozdělena podle podílu jednotlivých zakladatelů. v Kč Počet Ztráta Příspěvky na Úspora hlasů pro z roku 2003 činnost roku 2004 rok 2004 v roce 2004 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky , ,29 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky , ,42 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 6 109, ,05 Oborová pojišťovna zaměstnanců bank a stavebnictví , ,75 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 3 54, ,02 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky , ,80 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 6 109, ,05 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 6 109, ,05 Česká národní zdravotní pojišťovna 6 109, ,05 Celkem , ,48 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

20 ZÁVĚR V průběhu roku 2004, kdy byla fyzicky zahájena činnosti NRC, proběhlo mnoho významných jednání a prezentací, které ovlivnily postavení NRC v systému veřejného zdravotního pojištění. Ostrý nesouhlas se založením NRC ze strany státní správy byl koncem období eliminován a byla započata jednání o rozdělení kompetencí a pravomocí mezi NRC a příslušnými organizacemi, které též zabezpečují implementaci DRG v České republice. Pozitivním jevem se může zdát i navržená spolupráce ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR k vyhodnocení sítě traumacenter, která proběhla koncem roku Můžeme konstatovat, že NRC v roce 2004 splnilo očekávání zakladatelů, neboť přispělo k veřejné diskusi nad obsahem, formou a místem poskytovaní akutní lůžkové péče, a to jak v odborných společnostech, tak i v řadách občanů/pojištěnců. Hospodaření NRC bylo v souladu s platnými právními předpisy a bylo ověřeno nezávislým auditorem. Výsledky hospodaření roku 2003 byly schváleny usnesením Rady NRC č. 07/16 a výsledky hospodaření roku 2004 byly schváleny usnesením Rady NRC č. 08/16. Tato výroční zpráva byla schválena Radou NRC dne VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 17

21 FINANČNÍ ČÁST

22 VÝROK AUDITORA za rok 2004 Auditorská zpráva pro Radu Národního referenčního centra Se sídlem v Praze, Orlická 4/2020, IČ: Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENRA, IČ: k 31. prosinci Za sestavení účetní uzávěrky je odpovědný statutární orgán Národního referenčního centra. Mojí úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení a použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných Národním referenčním centrem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace organizace NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM k 31. prosinci 2004, výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. V Praze dne 29. března 2005 Ing. Zdeněk Dvořák Auditor číslo osvědčení 1351 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 19

23 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k (v celých tisících Kč) AKTIVA číslo Stav k Stav k řádku prvnímu dni poslednímu dni účetního období účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 2. Software (013) 3 3. Ocenitelná práva (014) 4 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Součet I.1. až I II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1. Pozemky (031) Umělecká díla, předměty a sbírky (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 Součet II.1. až II III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 Součet III.1. až III IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Oprávky ke stavbám (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 Součet IV.1. až IV B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV I. Zásoby celkem 1. Materiál na skladě (112) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

24 číslo Stav k Stav k řádku prvnímu dni poslednímu dni účetního období účetního období a b Materiál na cestě (119) 43 II. III. IV. 3. Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (314) Součet I.1. až I Pohledávky celkem 1. Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínových operací (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) 70 Součet II.1. až II Krátkodobý finanční majetek celkem 1. Pokladna (211) Ceniny (213) Účty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Peníze na cestě (261) 79 Součet III.1. až III Jiná aktiva celkem 1. Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kursové rozdíly aktivní (386) 83 Součet IV.1. až IV Aktiva celkem Součet A. až B VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 21

25 PASIVA číslo Stav k Stav k řádku prvnímu dni poslednímu dni účetního období účetního období a b 1 2 A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II I. Jmění celkem 1. Vlastní jmění (901) Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 89 Součet I.1. až I II. Výsledek hospodaření 1. Účet výsledku hospodaření (963) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92-2 x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 Součet II.1 až II B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV I. Rezervy 1. Rezervy (941) 96 Hodnota I II. Dlouhodobé závazky celkem 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 Součet II.1. až II III. Krátkodobé závazky celkem 1. Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Vydané krátkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128 Součet III.1. až. III IV. Jiná pasiva 1. Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) 132 Součet IV. až IV Pasiva celkem Součet A. až B VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

26 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k (v celých tisících Kč) Činnost Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem řádku A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (502) 4 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5 4. Prodané zboží (504) 6 II. Služby celkem Součet II.5. až II Opravy a udržování (511) 8 6. Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Ostatní sociální pojištění (525) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní sociální náklady (528) IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV Daň silniční (531) Daň z nemovitostí (532) Ostatní daně a poplatky (538) 21 V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) Ostatní pokuty a penále (542) Odpis nedobytné pohledávky (543) Úroky (544) Kursové ztráty (545) Dary (546) Manka a škody (548) Jiné ostatní náklady (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552) Prodané cenné papíry a podíly (553) Prodaný materiál (554) Tvorba rezerv (556) Tvorba opravných položek (559) 37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581) Poskytnuté členské příspěvky (582) 40 VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 42 Náklady celkem Součet I. až VIII B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I Tržby za vlastní výrobky (601) Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) 48 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) Změna stavu zásob polotovarů (612) Změna stavu zásob výrobků (613) Změna stavu zvířat (614) 53 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 23

27 Činnost Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem řádku III. Aktivace celkem Součet III.8. až III Aktivace materiálu a zboží (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58 IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (642) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) Kursové zisky (645) Zúčtování fondů (648) Jiné ostatní výnosy (649) 66 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet V.19. až V Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) Tržby z prodeje materiálu (654) Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) Zúčtování rezerv (656) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) Zúčtování opravných položek (659) 74 VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) Přijaté příspěvky (dary) (682) Přijaté členské příspěvky (684) 78 VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII Provozní dotace (691) 80 Výnosy celkem Součet I. až VII C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy Náklady Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. za rok 2005 je zpracována v souladu se zákonem číslo 248/995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen ZOPS). Obsah:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více