VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004"

Transkript

1

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004

3

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM OBSAH Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Organizační struktura, statutární orgány NRC a pracovní skupiny 7 Statutární orgány NRC 7 Rada NRC 7 Kontrolní komise 7 Ředitel 7 Pracovní skupiny 8 Poradní sbor ředitele NRC 8 Datová pracovní skupina 8 Klinická pracovní skupina 8 Činnost NRC v roce Činnost statutárních orgánů a pracovních skupin 9 Rada NRC 9 Poradní sbor ředitele NRC 9 Datová pracovní skupina 9 Klinická pracovní skupina 9 Sběr dat 10 Prezentace výsledků 10 Hlavní závěry tiskové konference ze dne Hlavní závěry tiskové konference ze dne Ostatní prezentace 15 Příprava a spolupráce při implementaci DRG 15 Hospodaření NRC v roce 2004 (2003) 16 Závěr 17 Finanční část Finanční část

5

6 ÚVODNÍ SLOVO Vážení, dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Národního referenčního centra za rok 2004 tak, jak ukládají Stanovy. Vzhledem k omezené době činnosti v předcházejícím roce je obsahem této zprávy i účetní závěrka, výkaz zisků a ztrát a výrok auditora za rok Rok 2004 byl pro Národní referenční centrum rokem startovním. Tak, jak je pro počáteční období obvyklé, ustanovily se pracovní skupiny, které v průběhu roku vykonávaly základní činnosti. Mezi tyto činnosti patřil především sběr údajů o hospitalizovaných pacientech a vytvoření slitku za všechny zdravotní pojišťovny. Tím vznikla unikátní databáze hospitalizovaných případů v České republice za rok Jedná se zhruba o 2 milióny případů od všech zdravotnických zařízení poskytujících akutní lůžkovou péči. Tyto hospitalizace jsou zařazeny do jednotlivých skupin dle systému DRG (Diagnosis Related Group). Takto klasifikované případy, které se vztahují k diagnóze, mohou tvořit základ pro hodnocení poskytované zdravotní péče, a to nejen po kvantitativní, ale především po kvalitativní stránce. Mezi další činnosti můžeme zařadit přednáškovou aktivitu a první fázi zveřejňování informací o kvalitě léčby v českých nemocnicích z pohledu zdravotních pojišťoven. Konkrétní výsledky jsou průběžně publikovány na a jsou i obsahem této zprávy. Dovolte mi konstatovat, že úvodní rok činnosti Národního referenčního centra byl přínosný především v nalézání společných postupů a cílů všech zakladatelů, a to jak zástupců zdravotních pojišťoven, tak i zástupců zdravotnických zařízení. Tím se vytvořila nejenom vhodná platforma pro odbornou spolupráci, ale i dostatečný potenciál, který může naplnit cíle, pro které bylo Národní referenční centrum založeno. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. ředitel Národního referenčního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 3

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Národní referenční centrum (dále jen NRC) bylo založeno Zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob ze dne Registrace tohoto sdružení byla provedena Magistrátem hlavního města Prahy dne Zakladatelé k jsou: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky sídlo: Praha 3, Orlická 4 IČ VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky sídlo: Praha 9, Drahobejlova 1404/4 IČ Hutnická zaměstnanecká pojišťovna sídlo: Ostrava Vítkovice, Jeremenkova 11 IČ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví sídlo: Praha 4, Roškotova 1225/1 IČ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda sídlo: Mladá Boleslav, Husova 212 IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

8 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky sídlo: Praha 10, Na Míčánkách 2 IČ Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna sídlo: Slezská Ostrava, Michálkovická 108 IČ Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE sídlo: Kladno, Čermákova 1951 IČ Česká národní zdravotní pojišťovna sídlo: Praha 2, Ječná 39 IČ SSN âr Sdružení soukromých nemocnic České republiky sídlo: Lipovská 3, Jeseník IČ Sídlem Národního referenčního centra je Orlická 4/2020, Praha 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 5

9 Zakladatelé stanovili tento předmět činnosti: sběr a zpracování dat předaných od zdravotních pojišťoven a od zdravotnických zařízeních, stanovení základních parametrů nezbytných pro fungování systému DRG (Diagnosis Related Group), sledování klinických ukazatelů u zdravotnických zařízení, sledování ekonomických ukazatelů systému, sledování ukazatelů kvality a efektivity zdravotní péče u zdravotnických zařízení, zveřejňování statistických a analytických výstupů, včetně vybraných klinických a ekonomických údajů, správa a vývoj grouperu DRG (grouper klasifikační třídící program), jeho distribuce a služby Hot line, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, součinnost s jednotlivými zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními, tvorba metodiky DRG, shromažďování a distribuce informací potřebných k provádění systému zdravotními pojišťovnami a poskytovateli akutní lůžkové péče, gesce nad tvorbou pravidel klinického kódování pro účely systému DRG, spolupráce s příslušnými státními orgány, zejména s Ministerstvem zdravotnictví ČR, na přípravě právních předpisů potřebných k zabezpečení systému DRG v rámci systému veřejného zdravotního pojištění, součinnost při řešení sporů vyplývajících z aplikace systému DRG, plnění dalších úkolů věcně souvisejících s předmětem činnosti NRC. 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

10 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY NRC A PRACOVNÍ SKUPINY Organizace činností a provoz NRC v období od do byly zajištěny externě. Od byly tyto činnosti převedeny na řádného pracovníka NRC. Organizační struktura nebyla vytvořena. Statutární orgány NRC RADA NRC Rada NRC je nejvyšším orgánem sdružení se zajištěnou paritou členství, který je složen: a) ze zástupců zdravotních pojišťoven, přičemž každá členská zdravotní pojišťovna deleguje do tohoto orgánu jednoho stálého zástupce a dva náhradníky, b) ze zástupců zdravotnických zařízení delegovaných profesními sdruženími poskytovatelů akutní lůžkové péče. KONTROLNÍ KOMISE Kontrolní komise v roce 2004 nebyla etablována, a proto její činnost nahradily odborné pracovní skupiny. ŘEDITEL Ředitel je statutárním orgánem NRC. Od do byl pověřen funkcí prozatímního ředitele RNDr. Jaroslav Janda. Od do vykonával funkci ředitele Ing. Jaromír Gajdáček. Od vykonává funkci ředitele Ing. Pavel Kožený, Ph.D. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 7

11 Pracovní skupiny PORADNÍ SBOR ŘEDITELE NRC Na prvním jednání Rady NRC dne byla schválena stálá pracovní skupina NRC jako poradní sbor ředitele NRC ve složení: MUDr. Jana Kárníkova, Alena Obracajová, MUDr. Pavel Frňka. V průběhu roku 2004 bylo vytvořeno několik dalších pracovních skupin. K to byly zejména: DATOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA Jmenovaní členové (dle kódu zdravotní pojišťovny): Ing. Pavel Nesměrák, Ing. Antonín Kamínek, Alena Obracajová, Ing. Marta Součková, RNDr. Jiří Kolář, Ing. Jiří Krahulec, Ing. Dušan Havlík, Ing. Petr Tomášek, Ing. Milena Šolcová. KLINICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA Jmenovaní členové (dle kódu zdravotní pojišťovny): Dr. Josef Lorenc, MUDr. Stanislav Přidal, CSc., MUDr. Ladislav Havlíček, MUDr. Petr Mejstřík, MUDr. Petr Šmach, MUDr. Milada Tomanová, MUDr. Claudia Ondrušová, MUDr. David Kostka, MUDr. Renáta Knorová. 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

12 ČINNOST NRC V ROCE 2004 Činnost statutárních orgánů a pracovních skupin RADA NRC Rada NRC se v roce 2004 sešla na svém jednání celkem desetkrát. Se statusem pozorovatele se jednání účastnili i zástupci Asociace českých a moravských nemocnic, Sdružení fakultních nemocnic a Sdružení nemocnic ČR. PORADNÍ SBOR ŘEDITELE NRC Ustanovený poradní sbor ředitele NRC byl především od v úzkém kontaktu s ředitelem NRC. Jeho členové byli pravidelně informováni o činnosti NRC. Operativní schůzky probíhaly zejména nad řešením přípravy tiskových konferencí, finalizací analýz dat a podpory operativních rozhodnutí. DATOVÁ PRACOVNÍ SKUPINA Datová pracovní skupina se v roce 2004 sešla celkem třikrát. Hlavní činností bylo odborné posouzení předkládaných metodik sběru dat, číselníků zdravotnických zařízení akutní lůžkové péče, metodiky vykazování DRG a přípravy prezentací slitků dat. KLINICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA Klinická pracovní skupina se v roce 2004 sešla celkem třikrát. Hlavní činností byla příprava metodiky revizních činností v rámci DRG a metodika kódování. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 9

13 SBĚR DAT V roce 2004 se podařilo shromáždit a následně vytvořit slitek hospitalizačních případů za všechny zdravotní pojišťovny a všechny poskytovatele akutní lůžkové péče v České republice. Tyto případy byly klasifikovány systémem DRG. Postupně byl tento slitek rozšířen o identifikaci poskytovatelů. Z pohledu občanů/pacientů tyto databáze vždy splňují ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících platných právních předpisů. PREZENTACE VÝSLEDKŮ V roce 2004 NRC uspořádalo dvě tiskové konference. První dne s názvem DRG z pohledu ZP a druhou dne s podtitulem DRG z pohledu ZP II. fáze. Obě tiskové konference vyvolaly značný ohlas jak odborné, tak i široké veřejnosti. Zveřejněné prezentace a ohlasy v tisku jsou k dispozici na HLAVNÍ ZÁVĚRY TISKOVÉ KONFERENCE ZE DNE Cílem první tiskové konference bylo představit chování celého systému akutní lůžkové péče z pohledu zdravotních pojišťoven s využitím systému DRG. Jako stěžejní zjištění zkoumaného slitku dat se pro popis tohoto systému jeví následující grafy a závěry: 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

14 Graf 1: hospitalizace zařazené do DRG s vahou procentuální zastoupení ve skupinách dle počtu případů. 1 do 10 tisíc 38,6 % 2 do 20 tisíc 41,4 % 3 do 40 tisíc 13,0 % 4 do 70 tisíc 2,8 % 5 do 100 tisíc 1,0 % 6 do 150 tisíc 1,9 % 7 do 300 tisíc 1,2 % 8 nad 300 tisíc 0,1 % Závěr 1: 80% hospitalizovaných případů je v kategorii do 20 tis. Kč a pouze 0,1% případů je nad 300 tis. Kč. Graf 2: Hospitalizace zařazené do DRG s vahou procentuální zastoupení ve skupinách dle ceny případu. 1 do 10 tisíc 13,4 % 2 do 20 tisíc 30,7 % 3 do 40 tisíc17,3 % 4 do 70 tisíc 7,7 % 5 do 100 tisíc 4,4 % 6 do 150 tisíc11,8 % 7 do 300 tisíc11,6 % 8 nad 300 tisíc 3,2 % Závěr 2: 41,4% počtu případů v kategorii tis. Kč objemově odpovídá 30,7%. Naopak 0,1% případů nad 300 tis. Kč objemově odpovídá 3,2%. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 11

15 Graf 3: Struktura případů podle MDC skupin. 1 Nemoci a poruchy oběhové soustavy 14 % 2 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání 12 % 3 Nemoci a poruchy trávicí soustavy 11 % 4 Nemoci a poruchy nervové soustavy 8 % 5 Těhotenství porod a šestinedělí 7 % 6 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst ahrdla 6 % 7 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 6 % 8 Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období 5 % 9 Nemoci a poruchy dýchací soustavy 5 % 10 Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu 4 % 11 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu 4 % 12 Nemoci a poruchy oka 4 % 13 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu 3 % 14 Nemoci a poruchy endokrinní metabolické a nutriční 2 % Závěr 3: Pouze šest MDC (hlavních diagnostických skupin) tvoří více jak polovinu všech hospitalizovaných případů. Graf 4: Počet případů podle stupně komplikací. 0 není dále členěno 0 % 1 bez komplikace 71 % 2 s komplikací nebo komorbiditou 20 % 3 s významnou komplikací nebo / a komorbiditou 9 % Závěr 4: Poměr počtu hospitalizovaných případů dle stupně komplikací odpovídá obecně platným zjištěním v Evropě. 12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

16 HLAVNÍ ZÁVĚRY TISKOVÉ KONFERENCE ZE DNE Cílem druhé tiskové konference bylo představit chování jednotlivých typů zdravotnických zařízení. Pro potřeby analýz byly subjekty (189) rozděleny podle charakteru poskytované zdravotní péče do čtyř skupin: Typ A jsou nemocnice fakultní a nemocnice, u kterých není vymezené spektrum odborností a jejich působnost přesahuje hranice kraje (16), Typ B jsou nemocnice s regionální působností (87), Typ C jsou nemocnice ostatní (75), Typ S jsou profilované nemocnice, kde je prováděno specifické spektrum péče (11). Jako stěžejní zjištění zkoumaného slitku dat se pro popis chování těchto zařízení jeví následující závěry: Graf 5: Frekvence MDC dle typu nemocnice. MDC (Major Diagnostic Category) Hlavní diagnostické kategorie A 13,66 % 12,16 % 9,50 % 8,46 % 7,45 % 6,29 % B 12,92 % 11,85 % 11,84 % 8,06 % 6,78 % 7,78 % C 18,04 % 13,72 % 14,06 % 7,97 % 3,28 % 5,06 % MDC 5: Nemoci a poruchy oběhové soustavy MDC 6: Nemoci a poruchy trávicí soustavy MDC 3: Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla MDC 8: Nemoci a poruchy muskuloskeletární soustavy a pojivových tkání MDC 1: Nemoci a poruchy nervové soustavy MDC 14: Těhotenství, porod a šestinedělí Závěr 5: Nemocnice typu A, B, i C poskytují, co do počtu, podobné spektrum zdravotní péče. Graf 6: Komplikovanost případů dle typu nemocnice. (v %) Stupeň komplikace Typ nemocnice ****0 ****1 ****2 ****3 A 0,33 68,54 21,43 9,69 B 0,51 68,33 22,19 8,96 C 0,34 68,81 22,18 8,67 Závěr 6: Nemocnice typu A, B i C, mají podobný poměr komplikovanosti hospitalizovaných pacientů. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 13

17 Graf 7: Složitost případů dle typu nemocnice I. Casemix index A 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Casemix index Typ nemocnice B C S Počet hospitalizací (v tisících) Počet hospitalizací Cmi = 1 znamená, že složitost případů odpovídá průměrné složitosti všech případů v ČR. Čím je Cmi vyšší, tím je případ složitější a naopak. Závěr 7: Nemocnice typu S léčí nejsložitější případy. Graf 8: Složitost případů dle typu nemocnice II. A Cmi = 1 Kategorie Casemix indexu Cmi <= 0,8 Cmi = 1 B 0,8 < Cmi <= 1,0 Cmi = 1 Typ nemocnice C S Cmi = Procento hospitalizacích v jednotlivých kategoriích Cmi (%) 1,0 < Cmi <= 1,2 1,2 < Cmi <= 2,0 Cmi > 2,0 Závěr 8: Nemocnice typu A sice léčí více složitějších případů než nemocnice typu B a C, ale z pohledu frekvence tyto případy nepřevažují. 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

18 OSTATNÍ PREZENTACE V průběhu roku 2004 byly výsledky činnosti NRC dále prezentovány například na těchto akcích: Státní zdravotní ústav, Praha, Špindlerův Mlýn Konference českého zdravotnictví v Evropské unii, Konference 9. Skal, Mílovy, th International Working Conference in Budapest, Zdravotní pojišťovny a DRG, Hotel Pyramida Praha, INMED, Pardubice. Koncem roku 2004 proběhla spolupráce mezi NRC a Ministerstvem zdravotnictví ČR při vyhodnocování sítě traumacenter v ČR. Od je v provozu nová verze internetových stránek NRC (www.nrc.cz), která je průběžně aktualizována. PŘÍPRAVA A SPOLUPRÁCE PŘI IMPLEMENTACI DRG V roce 2004 byla vedena četná jednání o existenci NRC, jeho spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a dalšími organizacemi, které působí v oblasti implementace DRG v ČR. Konkrétních závěrů však nebylo dosaženo. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 15

19 HOSPODAŘENÍ NRC V ROCE 2004 (2003) Výroční zpráva se předkládá na základě Stanov Národního referenčního centra čl. 12 a obsahuje i auditovanou účetní závěrku roku Vzhledem k minimálnímu objemu činností v roce 2003 je v rámci této zprávy předložena i účetní závěrka, výkaz zisků a ztrát a výrok auditora za rok Zdrojem příjmů NRC byly v roce 2004 příspěvky jednotlivých zakladatelů, kteří přispívali na jeho provoz v poměru daném Stanovami NRC. Na základě usnesení Rady NRC č. 02/11, byl pro rok 2004 schválen rozpočet ve výši ,00 Kč. Skutečné výdaje NRC v roce 2004 byly ,38 Kč a ostatní výnosy 59,86 Kč. Výsledkem roku 2004 byla úspora ,48 Kč. Podrobně hospodaření v roce 2004 ukazuje příloha Finanční část 2004 (Auditorská zpráva s výrokem za rok 2004, Rozvaha v plném rozsahu k , Výkaz zisků a ztrát k ). V roce 2003 nebyly realizovány žádné příjmy od zakladatelů pouze kladný úrok ve výši 0,03 Kč. Bylo uskutečněno několik výdajů, proto hospodářský výsledek roku 2003 byl: ,97 Kč. Podrobně hospodaření v roce 2003 ukazuje příloha Finanční část 2003 (Auditorská zpráva s výrokem za rok 2003, Rozvaha v plném rozsahu k , Výkaz zisků a ztrát k ). Výsledkem hospodaření NRC k byla úspora ,51 Kč (po odečtení ztráty z roku 2003). Tato úspora byla rozdělena podle podílu jednotlivých zakladatelů. v Kč Počet Ztráta Příspěvky na Úspora hlasů pro z roku 2003 činnost roku 2004 rok 2004 v roce 2004 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky , ,29 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky , ,42 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna 6 109, ,05 Oborová pojišťovna zaměstnanců bank a stavebnictví , ,75 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 3 54, ,02 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky , ,80 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 6 109, ,05 Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE 6 109, ,05 Česká národní zdravotní pojišťovna 6 109, ,05 Celkem , ,48 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

20 ZÁVĚR V průběhu roku 2004, kdy byla fyzicky zahájena činnosti NRC, proběhlo mnoho významných jednání a prezentací, které ovlivnily postavení NRC v systému veřejného zdravotního pojištění. Ostrý nesouhlas se založením NRC ze strany státní správy byl koncem období eliminován a byla započata jednání o rozdělení kompetencí a pravomocí mezi NRC a příslušnými organizacemi, které též zabezpečují implementaci DRG v České republice. Pozitivním jevem se může zdát i navržená spolupráce ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR k vyhodnocení sítě traumacenter, která proběhla koncem roku Můžeme konstatovat, že NRC v roce 2004 splnilo očekávání zakladatelů, neboť přispělo k veřejné diskusi nad obsahem, formou a místem poskytovaní akutní lůžkové péče, a to jak v odborných společnostech, tak i v řadách občanů/pojištěnců. Hospodaření NRC bylo v souladu s platnými právními předpisy a bylo ověřeno nezávislým auditorem. Výsledky hospodaření roku 2003 byly schváleny usnesením Rady NRC č. 07/16 a výsledky hospodaření roku 2004 byly schváleny usnesením Rady NRC č. 08/16. Tato výroční zpráva byla schválena Radou NRC dne VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 17

21 FINANČNÍ ČÁST

22 VÝROK AUDITORA za rok 2004 Auditorská zpráva pro Radu Národního referenčního centra Se sídlem v Praze, Orlická 4/2020, IČ: Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky NÁRODNÍHO REFERENČNÍHO CENRA, IČ: k 31. prosinci Za sestavení účetní uzávěrky je odpovědný statutární orgán Národního referenčního centra. Mojí úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení a použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných Národním referenčním centrem a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace organizace NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM k 31. prosinci 2004, výsledku hospodaření za rok 2004 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. V Praze dne 29. března 2005 Ing. Zdeněk Dvořák Auditor číslo osvědčení 1351 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 19

23 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU k (v celých tisících Kč) AKTIVA číslo Stav k Stav k řádku prvnímu dni poslednímu dni účetního období účetního období a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem Součet I.až IV I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 2. Software (013) 3 3. Ocenitelná práva (014) 4 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 7 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 Součet I.1. až I II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1. Pozemky (031) Umělecká díla, předměty a sbírky (032) Stavby (021) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) Pěstitelské celky trvalých porostů (025) Základní stádo a tažná zvířata (026) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 19 Součet II.1. až II III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách (061) Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem (062) Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) Půjčky organizačním složkám (066) Ostatní dlouhodobé půjčky (067) Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 27 Součet III.1. až III IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) Oprávky k softwaru (073) Oprávky k ocenitelným právům (074) Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) Oprávky ke stavbám (081) Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 39 Součet IV.1. až IV B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV I. Zásoby celkem 1. Materiál na skladě (112) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

24 číslo Stav k Stav k řádku prvnímu dni poslednímu dni účetního období účetního období a b Materiál na cestě (119) 43 II. III. IV. 3. Nedokončená výroba (121) Polotovary vlastní výroby (122) Výrobky (123) Zvířata (124) Zboží na skladě a v prodejnách (132) Zboží na cestě (139) Poskytnuté zálohy na zásoby (314) Součet I.1. až I Pohledávky celkem 1. Odběratelé (311) Směnky k inkasu (312) Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) Poskytnuté provozní zálohy (314) Ostatní pohledávky (315) Pohledávky za zaměstnanci (335) Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků (348) Pohledávky za účastníky sdružení (358) Pohledávky z pevných termínových operací (373) Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) Jiné pohledávky (378) Dohadné účty aktivní (388) Opravná položka k pohledávkám (391) 70 Součet II.1. až II Krátkodobý finanční majetek celkem 1. Pokladna (211) Ceniny (213) Účty v bankách (221) Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dluhové cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořizovaný krátkodobý finanční majetek (259) Peníze na cestě (261) 79 Součet III.1. až III Jiná aktiva celkem 1. Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kursové rozdíly aktivní (386) 83 Součet IV.1. až IV Aktiva celkem Součet A. až B VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 21

25 PASIVA číslo Stav k Stav k řádku prvnímu dni poslednímu dni účetního období účetního období a b 1 2 A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II I. Jmění celkem 1. Vlastní jmění (901) Fondy (911) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (921) 89 Součet I.1. až I II. Výsledek hospodaření 1. Účet výsledku hospodaření (963) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) 92-2 x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) 93 Součet II.1 až II B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV I. Rezervy 1. Rezervy (941) 96 Hodnota I II. Dlouhodobé závazky celkem 1. Dlouhodobé bankovní úvěry (951) Vydané dluhopisy (953) Závazky z pronájmu (954) Přijaté dlouhodobé zálohy (955) Dlouhodobé směnky k úhradě (958) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní dlouhodobé závazky (959) 104 Součet II.1. až II III. Krátkodobé závazky celkem 1. Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Závazky z pevných termínových operací (373) Jiné závazky (379) Krátkodobé bankovní úvěry (231) Eskontní úvěry (232) Vydané krátkodobé dluhopisy (241) Vlastní dluhopisy (255) Dohadné účty pasivní (389) Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) 128 Součet III.1. až. III IV. Jiná pasiva 1. Výdaje příštích období (383) Výnosy příštích období (384) Kursové rozdíly pasivní (387) 132 Součet IV. až IV Pasiva celkem Součet A. až B VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

26 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY k (v celých tisících Kč) Činnost Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem řádku A. Náklady 1 I. Spotřebované nákupy celkem Součet I.1. až I Spotřeba materiálu (501) Spotřeba energie (502) 4 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 5 4. Prodané zboží (504) 6 II. Služby celkem Součet II.5. až II Opravy a udržování (511) 8 6. Cestovné (512) Náklady na reprezentaci (513) Ostatní služby (518) III. Osobní náklady celkem Součet III.9. až III Mzdové náklady (521) Zákonné sociální pojištění (524) Ostatní sociální pojištění (525) Zákonné sociální náklady (527) Ostatní sociální náklady (528) IV. Daně a poplatky celkem Součet IV.14. až IV Daň silniční (531) Daň z nemovitostí (532) Ostatní daně a poplatky (538) 21 V. Ostatní náklady celkem Součet V.17. až V Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) Ostatní pokuty a penále (542) Odpis nedobytné pohledávky (543) Úroky (544) Kursové ztráty (545) Dary (546) Manka a škody (548) Jiné ostatní náklady (549) VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Součet VI.25. až VI Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (552) Prodané cenné papíry a podíly (553) Prodaný materiál (554) Tvorba rezerv (556) Tvorba opravných položek (559) 37 VII. Poskytnuté příspěvky celkem Součet VII.31. až VII Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složkami (581) Poskytnuté členské příspěvky (582) 40 VIII. Daň z příjmů celkem Hodnota VIII Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 42 Náklady celkem Součet I. až VIII B. Výnosy 44 I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem Součet I.1. až I Tržby za vlastní výrobky (601) Tržby z prodeje služeb (602) Tržby za prodané zboží (604) 48 II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem Součet II.4. až II Změna stavu zásob nedokončené výroby (611) Změna stavu zásob polotovarů (612) Změna stavu zásob výrobků (613) Změna stavu zvířat (614) 53 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 23

27 Činnost Název ukazatele Číslo Hlavní Hospodářská Celkem řádku III. Aktivace celkem Součet III.8. až III Aktivace materiálu a zboží (621) Aktivace vnitroorganizačních služeb (622) Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (623) Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (624) 58 IV. Ostatní výnosy celkem Součet IV.12. až IV Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) Ostatní pokuty a penále (642) Platby za odepsané pohledávky (643) Úroky (644) Kursové zisky (645) Zúčtování fondů (648) Jiné ostatní výnosy (649) 66 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem Součet V.19. až V Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku (652) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653) Tržby z prodeje materiálu (654) Výnosy z krátkodobého finančního majetku (655) Zúčtování rezerv (656) Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (657) Zúčtování opravných položek (659) 74 VI. Přijaté příspěvky celkem Součet VI.26. až VI Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami (681) Přijaté příspěvky (dary) (682) Přijaté členské příspěvky (684) 78 VII. Provozní dotace celkem Hodnota VII Provozní dotace (691) 80 Výnosy celkem Součet I. až VII C. Výsledek hospodaření před zdaněním Výnosy Náklady Daň z příjmů (591) 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění C VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 00 Olomouc IČO: 22909788. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení. za rok

PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 00 Olomouc IČO: 22909788. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení. za rok PROMERITUM o.s. Březinova 7, 772 Olomouc IČO: 2299788 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření občanského sdružení za rok 212 O B S A H Úvod... 3 1 Statutární orgány společnosti a jejich složení k 31. 12.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Převodový můstek pro ÚSC.

Převodový můstek pro ÚSC. Page 1 of 8 Převodový můstek pro ÚSC Rubrika: KEO - aktuality / Účetnictví Datum vydání: 4.1.2010 Adresa článku: http://www.alis.cz/clanky/detailclanku.jsp?id=2629 Převodový můstek pro ÚSC. KEO-Účetnictví

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více