VÝROČNÍ ZPRÁVA PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25

2 Výroční zpráva 25 obsah 1. Textová část A. Základní údaje o emitentovi B. Údaje o činnosti emitenta C. Údaje o finanční situaci emitenta D. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 2. Auditovaná účetní závěrka dle IFRS za rok 25 včetně přílohy příloha č.1 k příloze účetní závěrky za rok 25 Organizační struktura příloha č.2 k příloze účetní závěrky za rok 25 Rozsah zástavních práv k nemovitostem Srovnávací tabulky Standardizovaný formulář 3. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Čestná prohlášení

3 1. TEXTOVÁ ČÁST A. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Sídlo : Praha 4, Závišova 13, PSČ: 14 Identifikační číslo : Právní řád, podle kterého byla akciová společnost (dále jen společnost ) založena : právní řád České republiky Právní předpis, podle kterého byla společnost založena : společnost byla založena dne 13.listopadu 1994 na dobu neurčitou a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku 4.ledna 1995 pod obchodním jménem Le cygne sportif, a.s. v souladu s ustanovením 162 a následujících z.č. 513/1991 Sb. Společnost byla založena jako právní nástupce společnosti s ručením omezeným Le cygne sportif, s.r.o.; ta vznikla zápisem do podnikového rejstříku Obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl C, vložka 39 ze dne Ke změně právní formy společnosti s ručeným omezeným na akciovou společnost došlo ve smyslu ustanovení 69, odst. 1 a 2 z.č. 513/1991 Sb. Dne došlo ke změně obchodního jména společnosti na Le cygne sportif group, a.s. Dne došlo ke změně obchodního jména společnosti na LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Místo zápisu společnosti : společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2889 Právní forma : akciová společnost Internetová adresa : Předmět podnikání : hostinská činnost (je uveden v čl. 5 stanov činnost účetních poradců, vedení účetnictví společnosti) silniční motorová doprava osobní silniční motorová doprava nákladní vnitrozemská vodní doprava zprostředkování obchodu velkoobchodní činnost maloobchod se smíšeným zbožím skladování zboží a manipulace s nákladem technické činnosti v dopravě realitní činnost správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců reklamní činnost a marketing služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob zprostředkování služeb 1

4 provádění staveb, jejich změn a odstraňování provádění jednotlivých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování výroba tepelné energie rozvod tepelné energie poskytování technických služeb správa bytového a nebytového fondu pronájem a půjčování věcí movitých a nemovitých internetová adresa : Údaje o cenných papírech emitovaných společností 1. Druh : 1 akcie kmenová Forma : 1 CP na doručitele Podoba : zaknihovaná akcie Počet kusů : ks Připojené kupony : Jmenovitá hodnota : 1 Kč Celková hodnota emise : Kč Identifikační označení (ISIN) : CZ Způsob převodu : veřejně obchodovatelné v RMsystému 2. Druh : 1 akcie kmenová Forma : CP na jméno Podoba : listinná akcie Počet kusů : 635 ks Připojené kupony : Jmenovitá hodnota : 1 Kč Celková hodnota emise : 63 5 Kč Identifikační označení (ISIN) : Způsob převodu : veřejně obchodovatelné U výše uvedených akcií nedošlo v roce 25 k žádným změnám v jejich struktuře ani v právech, která se k těmto akciím vztahují. Základní kapitál společnosti ve výši tis. Kč je plně splacena. Zaměstnanci mají možnost účastnit se na základním kapitálu společnosti zakoupením veřejně obchodovatelných akcií. S akciemi společnosti jsou spojena tato práva: s akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak při hlasování na valné hromadě je počet hlasů spojených s jednou akcií roven její jmenovité hodnotě akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, a to prostřednictvím své účasti na valné hromadě, a má právo být volen do orgánů společnosti 2

5 má právo na valné hromadě požadovat a dostat vysvětlení k záležitosti týkající se společnosti a osob ovládajících společnost, uplatňovat návrhy a protinávrhy pokud má podíl na základním kapitálu ve jmenovité hodnotě akcií přesahující 3% základního kapitálu může požádat o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí akcionář má právo na dividendu v souladu s rozhodnutím valné hromady v případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to ve výši odpovídající průměru jmenovitých hodnot vlastníků akcií rozhodneli valná hromada o vyplacení dividend za uplynulé účetní období, má právo na dividendu te, kdo je vedený jako akcionář k rozhodnému dni určenému stanovami pro svolání valné hromady v evidenci akcionářů dle zvláštního zákona, a to ve výši odpovídající podílu poměrem jmenovité hodnoty vlastníka akcií k jmenovité hodnotě akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jejím vyplacení V případě, kdy akcionář neuplatní nárok na dividendu, je tato, po uplynutí 4 let od stanoveného data její výplaty, proúčtována do výnosů společnosti. akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Tato kopie se pořizuje a zasílá na náklady akcionáře akcionář je oprávněn požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dozvědět akcionář má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly tím, že společnost nedodržela postup podle 184 odst.7 Obchodního zákoníku Akcionáři mají i další práva vyplývající z Obchodního zákoníku Souhrnně lze konstatovat, že rozsah hlasovacích práv, práv na podíl ze zisku a na likvidačním zůstatku je v poměru podílu nominální hodnoty akcií vlastněných akcionářem na základním kapitálu společnosti. S akciemi společnosti nejsou spojena žádná prioritní práva. Mezi veřejností je umístěno 1% akcií, tj ks á 1 Kč nominální hodnoty v zaknihované podobě a 635 ks akcií á 1 Kč nominální hodnoty v listinné podobě. Z toho je 39,2% zaknihovaných a,2% listinných akcií v držení ovládající osoby. Údaje o hlavních akcionářích Společnost byla k v držení těchto hlavních akcionářů majících podíl 5% a více na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti: Podíl v % Dipl. Kfm. Alexandr Seidl, r.č /332 37,2 Bydliště: Jihozápadní V 998/28, Praha 4, PSČ: 14 U.R.E.F. United Real Estate Finance Establishment 35,55 Sídlo: Liechtenstein, Vaduz, Auelestrasse 5 Jarmila Seidlová, r.č /281 6,89 3

6 Bydliště: Nordenstrasse 65, Frankfurt am Mein, SRN Alexander Seidl, r.č. 7877/997, 5,78 Bydliště: Jihozápadní V 998/28, Praha 4, PSČ: 14 Ovládající osobou je Dipl. Kfm. Alexandr Seidl; jiné osoby, které by společnost mohly ovládat, nejsou známy. Popis struktury koncernu Ovládající osobou, ve smyslu ustanovení 66a, odst. 2 a 3 obchodního zákoníku, byl v roce 25 Dipl. Kfm. Alexandr Seidl, neboť fakticky vykonával rozhodující vliv na řízení společnosti a mohl prosadit jmenování (volbu, odvolání) většiny osob, které byly členy statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu společnosti. Tento akcionář byl, podle našeho názoru, ve stejném postavení v roce 25 i vůči těmto společnostem: PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČ: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., IČ: CYGNET, s.r.o., IČ: HAWK REAL, s.r.o. IČ: Českoněmecká horská nemocnice Krkonoše, s.r.o., IČ: Huť Tereza s.r.o., IČ: ČESKOSLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., IČ: Le cygne sportif agence spol. s r.o., IČ: NEMI, spol. s r.o., IČ: Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o., IČ: Severosklo Kamenický Šenov s.r.o., IČ: UREF Praha spol. s r.o., IČ: PRIOR CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ: (od do ) Dipl. Kfm. Alexandr Seidl tak byl, podle našeho názoru, řídící osobou pro společnost a pro všechny výše uvedené společnosti a společně všechny tyto osoby (společnosti) vytvářely koncern. O vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (společností) a o vztazích mezi ovládanou osobou (společností) a ostatními osobami (společnostmi) ovládanými stejnou ovládající osobou (viz výše) pojednává dále příslušná část této Výroční zprávy. Uvedené společnosti se zabývaly zejména prodejem zboží a pronajímáním a správou nemovitého majetku (realitní činností, správa a údržba nemovitostí) s výjimkou: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. poskytování lázeňské péče Českoněmecká horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. poskytování léčebné péče Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. výroba a zpracování skel 4

7 Společnost je součástí koncernu vzhledem ke svému vztahu ke stejné osobě, která ovládá (ovládala) všechny výše uvedené společnosti. Společnost má nejvýznamnější hospodářské vztahy se společností PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., která je nájemcem v řadě našich objektů a zároveň odběratelem společností nakupovaného dovozového zboží. B. Údaje o činnosti a předmětu podnikání společnosti Společnost se v roce 25 zabývala stejnými činnostmi jako v letech předchozích, tj. dovozem zboží a jeho následným prodejem a pronájmem nemovitostí. Druhá činnost je z hlediska výnosů a zisku pro společnost zcela rozhodující. Tržby společnosti v posledních třech účetních obdobích (bez DPH) v tis. Kč Tržby za prodej zboží z toho: elektro textil a ostatní Tržby z prodeje služeb z toho: nájem nemovitostí a jiného DHM Naprosto převažující část tržeb byla dosažena na území České republiky kromě 166 tis. Kč, které byly dosaženy dovozem do Slovenské republiky. Společnost neměla mimo své sídlo v Praze žádnou jinou organizační složku dosahující tržby. Společnost rovněž neměla žádnou organizační složku v zahraničí. Nižší tržby za zboží v roce 25 oproti předchozím letům byly způsobeny několika faktory, z nichž za nejdůležitější považujeme zvyšování objemů vlastních dovozů obchodními řetězci, které jsou našimi hlavními odběrateli. Stále se zvyšuje konkurenční tlak v podobě snižování cen spotřební elektroniky, v uplynulém roce toto snížení odhadujeme na 1%. Dále společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., která je součástí koncernu ovládající osoby a byla naším největším odběratelem, si zajišťovala větší podíl dovozového zboží vlastním nákupem. Na snížení tržeb, které se celé uskutečnilo v sortimentu elektro, se podílelo i zúžení nakupovaného sortimentu na menší počet modelů, např. v sortimentu mikrovlnných trub. Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností K společnost vlastnila zcela či částečně celkem 78 samostatných nemovitostí, z toho: Bytové objekty 14 Skladové objekty 11 Obchodní objekty 4 Ubytovací objekty 5 Ostatní objekty 8 5

8 Počet ani struktura nemovitostí v držení společnosti se v roce 25 nezměnil. Všechny nemovitosti se nalézaly na území České republiky, zejména v Praze (9) a v Českých Budějovicích (7). Rozložení těchto nemovitostí podle historických zemí bylo: V Čechách 57 Na Moravě 19 Ve Slezsku 2 Podrobný popis nemovitostí a rozsah zástavních práv k nim se vztahujících je uveden v příloze této Výroční zprávy (jako součást přílohy k roční účetní závěrce). Společnost má uzavřenou licenční smlouvu na ochrannou značku le cygne electronics, která je používána pro prodávané elektrospotřebiče. Společnost má dále uzavřenou licenční smlouvu na ochrannou značku le cygne sportif, která je požívána zejména pro prodávané textilní výrobky. Obě tyto licenční smlouvy jsou uzavřeny se společností U.R.E.F. Vaduz. Společnost má uzavřenou licenční smlouvu na ochrannou známku TESLA, která je užívána pro prodávanou spotřební elektroniku, zejména televizory. Tato licenční smlouva je uzavřena se společností TESLA, a.s. Praha. Společnost nemá závislost na patentech, jiných průmyslových, obchodních nebo licenčních smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost či ziskovost. V roce 25 nebylo vedeno žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení takového charakteru, které by mělo významný vliv na finanční situaci společnosti. Společnost v uplynulém roce neměla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Údaje o hlavních investičních akcích v roce 25 Nedokončené investice k Nové investice Dokončené investice Nedokončené investice k tis. Kč tis.kč tis.kč tis. Kč Provedené investice v posledních 3 letech: Přehled investic za období v tis.kč rok nedokončené nové dokončené nedokončené investice k 1.1. investice investice investice k

9 Přehled investic nad 1 mil.kč v těchto letech v tis.kč Rok 23 Stavební úpravy v OD Třinec Pořízení bytového objektu v Hejnicích 1 2 oprava kotelny a ohřevu teplé užitkové vody v OD DON Hradec Králové 25 stavební úpravy v OD České Budějovice 1 89 nová elektroinstalace a osvětlení haly A v objektu Hruškové Dvory rekonstrukce OD Ještěr ve Frýdku Místku Všechny investice v uplynulém roce byly realizovány v tuzemsku a byly zaměřeny na zlepšení stavu dlouhodobého hmotného majetku. Byly hrazeny z vlastních zdrojů. V současné době společnost neprovádí žádnou významnou investici a nepřijala zatím rozhodnutí o takové investici v budoucnu, kromě rekonstrukce výtopny nalézající se v areálu společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Stav dlouhodobého finančního majetku v roce 25 v účetní hodnotě v tis. Kč k k Celkem z toho: v ovládaných a řízených osobách 2 v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ostatní Společnost v minulém roce odprodala své 1% obchodní podíly v ovládaných a řízených společnostech (Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o. a ČESKO SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.) za jejich účetní cenu, stejně tak odprodala svůj 1% obchodní podíl v nově založené společnosti PRIOR CZECH REPUBLIC s.r.o., rovněž za účetní cenu. Výše finančního majetku v účetních jednotkách pod podstatným vlivem se nezměnila. Ostatní finanční majetek se zvýšil tím, že se zvýšila výrazně tržní hodnota vlastněných akcií společnosti TATRA, a.s. Žádný nový finanční majetek nebyl nakoupen. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů podnikatelské činnosti: Průměrný přep. počet zaměstnanců Z toho: obchodní činnost správa nemovitostí ostatní

10 Navýšení počtu zaměstnanců v roce 24 bylo způsobeno převzetím jmění společnosti Česká správa nemovitostí a.s., která zaměstnávala 53 zaměstnanců. Toto převzetí tak vedlo k podstatnému snížení počtu zaměstnanců. Společnost neregistrovala v uplynulém roce žádné rizikové faktory ve finančním řízení, které by ohrožovaly či by mohly ohrožovat její výsledky hospodaření a tvorbu zisku. V roce 25 nenastala žádná přerušení v podnikání společnosti, která by měla či mohla mít výrazný vliv na finanční situaci v tomto roce. V roce 25 společnosti nevznikla žádná povinnost učinit nabídku převzetí a sama společnost žádnou nabídku převzetí jiné společnosti neučinila. Rovněž společnosti nebyla v rozhodném období žádná nabídka převzetí učiněna. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti Složení představenstva k Předseda představenstva JUDr. Miroslav Vojtěch datum narození: bydliště: Družstevní 398, Včelná advokát vzdělání: vysokoškolské právnická fakulta praxe: 29 let Místopředseda představenstva Ing. Libuše Vojáčková datum narození: bydliště: Blanická 15, Praha 2 generální ředitel společnosti vzdělání: vysokoškolské VŠE praxe: vedoucí nákupu textil OD Kotva generální ředitel 11 let Místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Cejnar datum narození: bydliště: Vaňkova 28/348, Praha 9 ředitel úseku správa nemovitostí společnosti vzdělání: vysokoškolské VŠE praxe: 14 let v oblasti obchodu a ve společnosti Člen představenstva Ing. Vlastimil Šimek datum narození: bydliště: Břehová 4, Praha 1 ředitel ekonomického úseku společnosti vzdělání: vysokoškolské VŠE praxe: 27 let vedoucí ekonomické funkce v OD Kotva, Pražských obchodních domech a ve společnosti 8

11 Člen představenstva Alexander Seidl datum narození: bydliště: Jihozápadní V.998/28, Praha 4 zaměstnanec úseku obchodu společnosti vzdělání: středoškolské praxe: 4 roky v úseku obchodu společnosti V průběhu roku 25 nedošlo ke změnám ve složení představenstva společnosti. Složení dozorčí rady k Předseda dozorčí rady Dipl. Kfm Alexandr Seidl datum narození: bydliště: Jihozápadní V.998/28, Praha 4 ředitel úseku obchodu a strategických obchodních operací společnosti vzdělání: vysokoškolské obchodní universita (SRN) praxe: 35 let v oblasti obchodu Místopředseda dozorčí rady JUDr. Miroslav Bartoň datum narození: bydliště: Španielova 133/72, Praha 6 advokát vzdělání: vysokoškolské právnická fakulta praxe: 9 let soudce, justiční čekatel OS pro Prahu 1, 14 let advokát Člen dozorčí rady Mgr. Alena Nožičková datum narození: bydliště: Kacanovy 68, okr.turnov vedoucí pobočky Turnov vzdělání: vysokoškolské právnická fakulta praxe: 18 let podnikového právníka a vedoucího pobočky ve společnosti Mgr. Alena Nožičková se stala členem dozorčí rady společnosti k Její členství v dozorčí radě není skutečností, která by byla významná pro ochranu investorů nebo pro řádné fungování trhu. Vedoucí zaměstnanci společnosti jsou buď členy představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Pravidla upravující postup při jmenování či volbě statutárních a dozorčích orgánů a jejich členů jsou uvedena ve stanovách společnosti. Nikomu z členů představenstva nebo dozorčí rady nebyla a nemá být vyplacena náhrada v souvislosti s ukončením činnosti v průběhu roku 25. 9

12 Společnost ani jiné společnosti koncernu nemají penzijní programy pro zaměstnance či jiné osoby, nebyly tak vypláceny žádné příspěvky. Společnost či jiné společnosti koncernu neměly žádné výdaje na půjčkách, zálohách nebo zárukách osob, které byly členy představenstva a dozorčí rady. Společnost ani jiné společnosti koncernu nepoužívaly akcie ani opční smlouvy k těmto akciím pro odměňování pro své zaměstnance, členy představenstva a dozorčí rady. Členové představenstva a dozorčí rady společnosti neměli žádné nesplacené úvěry nebo půjčky, nebyla jim poskytnuta žádná ručení či jiná zajištění či plnění od společnosti. Informace o všech peněžních a naturálních příjmech, které přijali za rok 25 vedoucí osoby a členové dozorčí rady od společnosti a od osob ovládaných společností Členové představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti přijali za rok 25 tyto příjmy: Představenstvo Dozorčí rada Členové vedení Kč Kč jsou členy představenstva či dozorčí rady Žádné naturální příjmy ani tantiémy nebyly společnostmi poskytnuty. V souvislosti s prodejem akcií společností Česká správa nemovitostí a.s. a České nemocnice, a.s. byly některým členům představenstva a dozorčí rady, kteří tyto akcio prodávali, v souladu s uzavřenými kupními smlouvami z roku 24, vyplaceny finanční prostředky v této výši: Představenstvo Dozorčí rada Kč Kč Principy odměňování vedoucích osob společnosti a členů dozorčí rady Členy statutárního orgánu společnosti, tj. představenstva společnosti jsou jednak členové vedení společnosti, jednak zaměstnanec společnosti a dále fyzická osoba samostatně výdělečně činná. Všichni zaměstnanci společnosti jsou odměňováni podle příslušného mzdového předpisu, kterým je směrnice č. 3/21 Mzdová směrnice generálního ředitele společnosti v platném znění, která je schválena představenstvem společnosti. Členové vedení společnosti (generální ředitel, ředitel úseku obchodu a strategických obchodních operací, ředitel úseku správa nemovitostí a ekonomický ředitel) jsou odměňováni formou smluvní mzdy v podobě manažerské smlouvy, jejíž struktura je stejná jako u ostatních zaměstnanců společnosti. Skládá se ze základní pevné části mzdy a dále z pohyblivé složky mzdy v podobě osobního ohodnocení, které je stanoveno nadřízeným zaměstnancem a které je odvislé od celkového plnění pracovních úkolů příslušného úseku činnosti. Celková výše smluvní mzdy je schvalována představenstvem společnosti, v případě generálního ředitele i dozorčí radou společnosti. Výše smluvní mzdy není omezena. 1

13 V případě mimořádných pracovních výsledků či pracovní angažovanosti mohou členové vedení společnosti, stejně jako všichni ostatní zaměstnanci, obdržet další pohyblivou nenárokovou složku mzdy v podobě mimořádné odměny; o jejím udělení a výši rozhoduje představenstvo společnosti, eventuálně vedoucí příslušného úseku činnosti. Členové statutárního orgánu společnosti dále dostávají odměny za činnost ve statutárním orgánu, o jejichž výši a způsobu jejich vyplácení rozhoduje v rozsahu a podle pravidel určených rozhodnutím valné hromady společnosti dozorčí rada dle čl. 22. a 27. platných stanov společnosti. Členové statutárního orgánu společnosti nemají své mzdy a odměny či jejich části bezprostředně svázány s dosahovaným hospodářským výsledkem nebo s jiným měřitelným ukazatelem. Členové dozorčí rady dostávají od společnosti odměny za činnost v dozorčí radě, o jejichž výši a způsobu jejich vyplácení rozhodují v rozsahu a podle pravidel určených rozhodnutím valné hromady společnosti dle čl. 22. a 27. platných stanov společnosti. V majetku členů představenstva, dozorčí rady a členů vedení společnosti byly k tyto počty akcií společnosti: Představenstvo ks po 1 Kč nominální hodnoty Dozorčí rada ks po 1 Kč nominální hodnoty 1 ks po 1 Kč nominální hodnoty Členové vedení Ostatní osoby těmto osobám blízké ks po 1 Kč nominální hodnoty Nebyly uzavřeny žádné opční a obdobné smlouvy, jejichž podkladovým aktivem by byly účastnické cenné papíry vydané společností a jejichž smluvními stranami by byly statutární orgány nebo jejich členové, ostatní vedoucí osoby emitenta, členové dozorčí rady nebo osoby těmto osobám blízké nebo které by byly uzavřeny ve prospěch těchto osob. Rovněž nebyly uzavřeny obchody, které by výše uvedené osoby uskutečnily v roce 25 a jejichž podkladovým aktivem by byly účastnické cenné papíry společnosti. Společnost nevlastnila a nenabyla v průběhu roku 25 žádné vlastní akcie. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích Ochrana životního prostředí Společnosti se dotýká ochrana životního prostředí zejména v těchto oblastech: způsob vytápění objektů a úspory energií likvidace odpadků a obalů provoz autoparku Pokud jde o vytápění objektů, společnost v uplynulém roce zavedla měřící regulační techniku na vytápění objektu OD Třinec, čímž dosáhla zhruba 3% úspory těchto nákladů. Ve spolupráci se společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. začala připravovat projekční práce 11

14 na rekonstrukci výtopny v této společnosti. Akce bude představovat celkový náklad kolem 12 mil. Kč a přinese snížení emisí kysličníku uhličitého a dusíku zhruba o 3%. Společnost dále zajistila nákladem 16 tis. Kč napojení objektu Jestřábí na Šumavě na obecní kanalizaci, která je vybavena moderní čistírnou a ukončila provoz již nevyhovující původní biologické čistírny. Na likvidaci a třídění obalů má společnost uzavřenou smlouvu se společností EKOKOM a.s., která se tímto profesionálně zabývá pověřením ministerstva pro životní prostředí. Na likvidaci a třídění odpadů pak máme uzavřenou smlouvu se společností RETELA s.r.o. rovněž pověřenou stejným ministerstvem. Obě tyto společnosti nám za stanovený roční poplatek zajišťují ekologické využití a ekologickou likvidaci obalů a odpadů. Spolupracujeme se všemi našimi odběrateli a servisy tak, abychom v rámci správných postupů minimalizovali negativní dopad obalů a odpadů na životní prostředí. Z toho důvodu se rovněž pravidelně zúčastňujeme seminářů pořádaných profesionálními společnostmi. Třetí oblastí, kterou společnost působí na stav životního prostředí je provoz našeho autoparku. Také zde dbáme na to, abychom byli co nejšetrnější k životnímu prostředí. Olejové hospodářství je vedeno v samostatném prostoru a veškeré ropné produkty jsou po svém využití odváženy specializovanou společností k ekologické likvidaci. Veškeré větší opravy vozidel provádíme ve značkových nebo odborných servisech. Pneumatiky po jejich upotřebení jsou likvidovány příslušným pneuservisem. Společnost průběžně modernizuje svůj vozový park. V současné době z 18 motorových vozidel 9 splňuje normu EURO 2, 7 normu EURO 3, 1 normu EURO 4 a pouze již jen 1 normu EURO 1. Pracovněprávní vztahy Společnost zajišťuje své hlavní činnosti zaměstnanci či osobami, s nimiž má uzavřeny pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr, na vedlejší pracovní poměr, dohody o provedení práce nebo manažerské smlouvy. Některé své potřeby též zajišťuje smlouvami s osobami samostatně výdělečně činnými. Pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr má společnost uzavřené s převažujícím počtem zaměstnanců, a to na dobu neurčitou. Pokud povaha činnosti umožňuje uzavřít pracovní smlouvu na vedlejší pracovní poměr, společnost tak činí s cílem šetřit své náklady. V případě jednorázových úkolů nebo řešení problémů uzavírá společnost dohody o provedení práce. Zaměstnanci společnosti nejsou odborově organizováni. Společnost zaměstnává zaměstnance se změněnou pracovní schopností, takže nemusí státu platit žádný náhradní poplatek. Manažerské smlouvy jsou uzavřeny pouze se zaměstnanci, kteří tvoří vedení společnosti. 12

15 C. Údaje o finanční situaci emitenta Přehled o změnách struktury vlastního kapitálu za poslední tři účetní období Stav k v tis. Kč základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku nerozdědelný zisk (ztráta) vlastní kapitál celkem Vysoká tvorba zisku posledních dvou let vedla k tomu, že nerozdělený hospodářský výsledek, který byl ke konci roku 24 ztrátou ve výši 93,1 mil. Kč, se opět po započtení roku 25 stal ziskem, a to ve výši 32 mil. Kč. Rozhodujícím důsledkem vysoké tvorby zisku tak nastala skutečnost, že vlastní kapitál celkem v roce 25 převýšil o 15,4 mil. Kč základní kapitál společnosti. Informace o hospodářských výsledcích společnosti za rok 25 Společnost v uplynulém roce ukončila své hospodaření ziskem o 1% nižším než byl vytvořen podle mezinárodních účetních standardů v roce předchozím, avšak za situace, kdy podstatně zvýšila tvorbu provozního zisku (vyšší o 62%) a zisku před zdaněním (vyšší zhruba o 81%). Výší vytvořeného zisku tak společnost uhradila ztrátu minulých let a vykazuje tak zisk. Pro hospodářské výsledky společnosti za uplynulý rok byly rozhodující ve srovnání s rokem 24 tyto činitele: výše celkových tržeb za prodej zboží a služeb se snížila o 18,8 mil. Kč, z toho však tržby za nájemné a s tím spojené služby se zvýšily o 2,5 mil. Kč jiné provozní výnosy byly vyšší o 2 mil. Kč z důvodu prodeje dlouhodobého hmotného majetku Výše realizované obchodní marže a kurzových zisků z prodejní ceny zboží byla 11% a byla tak o 2,2% vyšší než v roce předchozím Celkové osobní náklady z důvodu snížení počtu zaměstananců poklesly v absolutním vyjádření o 6 tis. Kč, z toho mzdové náklady o 73 tis. Kč Objem nákladových úroků se snížil o 9,7 mil. Kč V roce 25 se ve výsledcích hospodaření promítly všechny důsledky z provedeného převodu jmění zaniklých společností Česká správa nemovitostí a.s. a České nemocnice, a.s. na naši společnost. V důsledku vysokého nárůstu zisku společnosti před zdaněním se zvýšil výrazně daňový základ a tím i splatná daň z příjmů, a to o 54%. Celková odváděná daň tak činí 21 mil. Kč. 13

16 Pokud jde o majetek společnosti a jeho financování, pak pro uplynulý rok bylo rozhodující: zvýšení objemu dlouhodobých aktiv o 32 mil. Kč z důvodu přecenění akcií společnosti TATRA, a.s., neboť se zvýšila jejich tržní cena snížení stavu zásob zboží o 21,5 mil. Kč, což vyplynulo z poklesu tržeb za zboží pokles objemu pohledávek o 21,9 mil. Kč výrazný nárůst hotovosti na bankovních účtech společnosti o 91,9 mil. Kč vysoký nárůst fondů z přecenění (akcie TATRY, a.s.) o 42,3 mil. Kč pokles dlouhodobých závazků o 41,3 mil Kč (v důsledku jejich splacení vůči akcionářům zaniklých společností viz výše) nárůst dlouhodobých bankovních úvěrů o 54,5 mil. Kč nárůst krátkodobých bankovních úvěrů a krátkodobých částí dlouhodobých úvěrů o 17,9 mil. Kč Finanční hospodaření společnosti bylo v roce 25 plynulé s trvalou tendencí růstu vlastních zdrojů. Společnost důsledně vymáhala všechny své pohledávky po lhůtě splatnosti, své závazky řádně hradila, neměla žádný dluh vůči orgánům státní správy. Lze tak konstatovat, že dosažené hospodářské a finanční výsledky za rok 25 byly velmi dobré a společnost tak pokračovala ve svém dlouhodobém a stabilním rozvoji. Hospodářský výsledek po zdanění za poslední tři účetní období a výše dividend hospod. výsledek (zisk) po zdanění v tis. Kč hospod. výsledek připadající na 8,78 57,17 51,56 1 ks akcie v Kč výše dividendy na 1 ks akcie Společnost bude zdaňovat případné výnosy z cenných papírů (akcií), tj. dividendy, dle platných právních předpisů České republiky. Společnost zvažuje, s ohledem na dosažené hospodářské výsledky, že navrhne řádné valné hromadě připravované ke konci měsíce června, výplatu dividend, a to poprvé za dobu její existence. Společnost hodlá využít k vyplácení výnosů z akcií Českou spořitelnu a.s., Na Perštýně 1, Praha 1. Změny v přijatých úvěrech Společnost v uplynulém roce čerpala tyto úvěry: HVB Bank Czech Republic a.s. střednědobý úvěr ve výši 8 mil. Kč splacen dle termínu k střednědobý úvěr ve výši 25 mil. Kč úvěr je řádně splácen a jeho zůstatek k činil 1 6 tis. Kč hypotéční úvěr ve výši 32 mil. Kč úvěr je řádně splácen a jeho zůstatek k činil tis. Kč hypotéční úvěr ve výši 3 mil. Kč úvěr je řádně splacen a jeho zůstatek k činil 5 57 tis. Kč 14

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva 2006 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje o osobách odpovědných za

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

OBSAH. 1. Základní údaje... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG... 3-5 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku...

OBSAH. 1. Základní údaje... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG... 3-5 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku... LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH Oddíl I. - TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY.. 3-25 1. Základní údaje.... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG.... 3-5 1.2. Základní

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz TEXTOVÁ ČÁST A. Základní údaje o konsolidačním celku Konsolidující účetní jednotka Obchodní firma : LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Sídlo : Praha 4, Závišova 13, PSČ: 140 00 Identifikační číslo : 61860042

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2007 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2007 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 41 Úvod společnost TOMA, a.s. Akciová společnost TOMA, a.s.

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. OSTROJ a. s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. OSTROJ a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA OSTROJ a. s. za první pololetí roku 2007 2 I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY...5 1. Popis podnikatelské činnosti a hospodářské výsledky emitenta za první pololetí 2007 5 2. Předpokládaný

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

P O L O L E T N Í Z P R Á V A E M I T E N T A Č E S K É V I N A Ř S K É Z Á V O D Y a.s.

P O L O L E T N Í Z P R Á V A E M I T E N T A Č E S K É V I N A Ř S K É Z Á V O D Y a.s. České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16 IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 2357 P O L O L E T N Í Z P R Á V A E M I T E N T A Č E S

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2010 ( od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2011 1 Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ 680 17 IČO: 00010944 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2014 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2014 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2014 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2014 OBSAH: Výkaz o finanční situaci Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku Výkaz změn vlastního

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2005 Obsah pololetní zprávy za rok 2005 I. Popisná část 1. základní údaje o emitentovi 2. informace pro akcionáře 3. popis podnikatelské

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

MEZITIMNÍ ZPRÁVA ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ A DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2011 KONČÍCÍCH DNEM 30.09.2011 SPOLEČNOSTI ČESKÉ VINAŘSKÉ ZÁVODY a.s.

MEZITIMNÍ ZPRÁVA ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ A DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2011 KONČÍCÍCH DNEM 30.09.2011 SPOLEČNOSTI ČESKÉ VINAŘSKÉ ZÁVODY a.s. České vinařské závody a.s., Bělehradská čp. 7/13, Praha 4, Nusle, 140 16 IČ: 60193182, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 2357 MEZITIMNÍ ZPRÁVA ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ A DEVĚT MĚSÍCŮ

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2013 Znění k 25. 4. 2014 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014

Škrobárny Pelhřimov, a.s., Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 , Křemešnická 818, Pelhřimov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉHO ROKU 2013/2014 Pelhřimov 7. 1. 2015 ÚVODNÍ SLOVO K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ Vážení akcionáři, začátek hospodářského roku 2013/2014 byl jako

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2010

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2010 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ISTROKAPITAL CZ a.s. ZA PRVNÍCH ŠEST MĚSÍCŮ ROKU 2010 OBSAH A. ÚDAJE O EMITENTOVI 3 B. ZÁKLADNÍ KAPITÁL EMITENTA 6 C. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH 7 D. INFORMACE O PODNIKATELSKÉ

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více