VÝROČNÍ ZPRÁVA PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 25

2 Výroční zpráva 25 obsah 1. Textová část A. Základní údaje o emitentovi B. Údaje o činnosti emitenta C. Údaje o finanční situaci emitenta D. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 2. Auditovaná účetní závěrka dle IFRS za rok 25 včetně přílohy příloha č.1 k příloze účetní závěrky za rok 25 Organizační struktura příloha č.2 k příloze účetní závěrky za rok 25 Rozsah zástavních práv k nemovitostem Srovnávací tabulky Standardizovaný formulář 3. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Čestná prohlášení

3 1. TEXTOVÁ ČÁST A. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Sídlo : Praha 4, Závišova 13, PSČ: 14 Identifikační číslo : Právní řád, podle kterého byla akciová společnost (dále jen společnost ) založena : právní řád České republiky Právní předpis, podle kterého byla společnost založena : společnost byla založena dne 13.listopadu 1994 na dobu neurčitou a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku 4.ledna 1995 pod obchodním jménem Le cygne sportif, a.s. v souladu s ustanovením 162 a následujících z.č. 513/1991 Sb. Společnost byla založena jako právní nástupce společnosti s ručením omezeným Le cygne sportif, s.r.o.; ta vznikla zápisem do podnikového rejstříku Obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl C, vložka 39 ze dne Ke změně právní formy společnosti s ručeným omezeným na akciovou společnost došlo ve smyslu ustanovení 69, odst. 1 a 2 z.č. 513/1991 Sb. Dne došlo ke změně obchodního jména společnosti na Le cygne sportif group, a.s. Dne došlo ke změně obchodního jména společnosti na LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Místo zápisu společnosti : společnost je zapsána v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2889 Právní forma : akciová společnost Internetová adresa : Předmět podnikání : hostinská činnost (je uveden v čl. 5 stanov činnost účetních poradců, vedení účetnictví společnosti) silniční motorová doprava osobní silniční motorová doprava nákladní vnitrozemská vodní doprava zprostředkování obchodu velkoobchodní činnost maloobchod se smíšeným zbožím skladování zboží a manipulace s nákladem technické činnosti v dopravě realitní činnost správa a údržba nemovitostí pronájem a půjčování věcí movitých činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců reklamní činnost a marketing služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob zprostředkování služeb 1

4 provádění staveb, jejich změn a odstraňování provádění jednotlivých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování výroba tepelné energie rozvod tepelné energie poskytování technických služeb správa bytového a nebytového fondu pronájem a půjčování věcí movitých a nemovitých internetová adresa : Údaje o cenných papírech emitovaných společností 1. Druh : 1 akcie kmenová Forma : 1 CP na doručitele Podoba : zaknihovaná akcie Počet kusů : ks Připojené kupony : Jmenovitá hodnota : 1 Kč Celková hodnota emise : Kč Identifikační označení (ISIN) : CZ Způsob převodu : veřejně obchodovatelné v RMsystému 2. Druh : 1 akcie kmenová Forma : CP na jméno Podoba : listinná akcie Počet kusů : 635 ks Připojené kupony : Jmenovitá hodnota : 1 Kč Celková hodnota emise : 63 5 Kč Identifikační označení (ISIN) : Způsob převodu : veřejně obchodovatelné U výše uvedených akcií nedošlo v roce 25 k žádným změnám v jejich struktuře ani v právech, která se k těmto akciím vztahují. Základní kapitál společnosti ve výši tis. Kč je plně splacena. Zaměstnanci mají možnost účastnit se na základním kapitálu společnosti zakoupením veřejně obchodovatelných akcií. S akciemi společnosti jsou spojena tato práva: s akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba vedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak při hlasování na valné hromadě je počet hlasů spojených s jednou akcií roven její jmenovité hodnotě akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, a to prostřednictvím své účasti na valné hromadě, a má právo být volen do orgánů společnosti 2

5 má právo na valné hromadě požadovat a dostat vysvětlení k záležitosti týkající se společnosti a osob ovládajících společnost, uplatňovat návrhy a protinávrhy pokud má podíl na základním kapitálu ve jmenovité hodnotě akcií přesahující 3% základního kapitálu může požádat o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí akcionář má právo na dividendu v souladu s rozhodnutím valné hromady v případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to ve výši odpovídající průměru jmenovitých hodnot vlastníků akcií rozhodneli valná hromada o vyplacení dividend za uplynulé účetní období, má právo na dividendu te, kdo je vedený jako akcionář k rozhodnému dni určenému stanovami pro svolání valné hromady v evidenci akcionářů dle zvláštního zákona, a to ve výši odpovídající podílu poměrem jmenovité hodnoty vlastníka akcií k jmenovité hodnotě akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jejím vyplacení V případě, kdy akcionář neuplatní nárok na dividendu, je tato, po uplynutí 4 let od stanoveného data její výplaty, proúčtována do výnosů společnosti. akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. Tato kopie se pořizuje a zasílá na náklady akcionáře akcionář je oprávněn požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, a to ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dozvědět akcionář má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly tím, že společnost nedodržela postup podle 184 odst.7 Obchodního zákoníku Akcionáři mají i další práva vyplývající z Obchodního zákoníku Souhrnně lze konstatovat, že rozsah hlasovacích práv, práv na podíl ze zisku a na likvidačním zůstatku je v poměru podílu nominální hodnoty akcií vlastněných akcionářem na základním kapitálu společnosti. S akciemi společnosti nejsou spojena žádná prioritní práva. Mezi veřejností je umístěno 1% akcií, tj ks á 1 Kč nominální hodnoty v zaknihované podobě a 635 ks akcií á 1 Kč nominální hodnoty v listinné podobě. Z toho je 39,2% zaknihovaných a,2% listinných akcií v držení ovládající osoby. Údaje o hlavních akcionářích Společnost byla k v držení těchto hlavních akcionářů majících podíl 5% a více na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti: Podíl v % Dipl. Kfm. Alexandr Seidl, r.č /332 37,2 Bydliště: Jihozápadní V 998/28, Praha 4, PSČ: 14 U.R.E.F. United Real Estate Finance Establishment 35,55 Sídlo: Liechtenstein, Vaduz, Auelestrasse 5 Jarmila Seidlová, r.č /281 6,89 3

6 Bydliště: Nordenstrasse 65, Frankfurt am Mein, SRN Alexander Seidl, r.č. 7877/997, 5,78 Bydliště: Jihozápadní V 998/28, Praha 4, PSČ: 14 Ovládající osobou je Dipl. Kfm. Alexandr Seidl; jiné osoby, které by společnost mohly ovládat, nejsou známy. Popis struktury koncernu Ovládající osobou, ve smyslu ustanovení 66a, odst. 2 a 3 obchodního zákoníku, byl v roce 25 Dipl. Kfm. Alexandr Seidl, neboť fakticky vykonával rozhodující vliv na řízení společnosti a mohl prosadit jmenování (volbu, odvolání) většiny osob, které byly členy statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu společnosti. Tento akcionář byl, podle našeho názoru, ve stejném postavení v roce 25 i vůči těmto společnostem: PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČ: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., IČ: CYGNET, s.r.o., IČ: HAWK REAL, s.r.o. IČ: Českoněmecká horská nemocnice Krkonoše, s.r.o., IČ: Huť Tereza s.r.o., IČ: ČESKOSLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o., IČ: Le cygne sportif agence spol. s r.o., IČ: NEMI, spol. s r.o., IČ: Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o., IČ: Severosklo Kamenický Šenov s.r.o., IČ: UREF Praha spol. s r.o., IČ: PRIOR CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ: (od do ) Dipl. Kfm. Alexandr Seidl tak byl, podle našeho názoru, řídící osobou pro společnost a pro všechny výše uvedené společnosti a společně všechny tyto osoby (společnosti) vytvářely koncern. O vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (společností) a o vztazích mezi ovládanou osobou (společností) a ostatními osobami (společnostmi) ovládanými stejnou ovládající osobou (viz výše) pojednává dále příslušná část této Výroční zprávy. Uvedené společnosti se zabývaly zejména prodejem zboží a pronajímáním a správou nemovitého majetku (realitní činností, správa a údržba nemovitostí) s výjimkou: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. poskytování lázeňské péče Českoněmecká horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. poskytování léčebné péče Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. výroba a zpracování skel 4

7 Společnost je součástí koncernu vzhledem ke svému vztahu ke stejné osobě, která ovládá (ovládala) všechny výše uvedené společnosti. Společnost má nejvýznamnější hospodářské vztahy se společností PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., která je nájemcem v řadě našich objektů a zároveň odběratelem společností nakupovaného dovozového zboží. B. Údaje o činnosti a předmětu podnikání společnosti Společnost se v roce 25 zabývala stejnými činnostmi jako v letech předchozích, tj. dovozem zboží a jeho následným prodejem a pronájmem nemovitostí. Druhá činnost je z hlediska výnosů a zisku pro společnost zcela rozhodující. Tržby společnosti v posledních třech účetních obdobích (bez DPH) v tis. Kč Tržby za prodej zboží z toho: elektro textil a ostatní Tržby z prodeje služeb z toho: nájem nemovitostí a jiného DHM Naprosto převažující část tržeb byla dosažena na území České republiky kromě 166 tis. Kč, které byly dosaženy dovozem do Slovenské republiky. Společnost neměla mimo své sídlo v Praze žádnou jinou organizační složku dosahující tržby. Společnost rovněž neměla žádnou organizační složku v zahraničí. Nižší tržby za zboží v roce 25 oproti předchozím letům byly způsobeny několika faktory, z nichž za nejdůležitější považujeme zvyšování objemů vlastních dovozů obchodními řetězci, které jsou našimi hlavními odběrateli. Stále se zvyšuje konkurenční tlak v podobě snižování cen spotřební elektroniky, v uplynulém roce toto snížení odhadujeme na 1%. Dále společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., která je součástí koncernu ovládající osoby a byla naším největším odběratelem, si zajišťovala větší podíl dovozového zboží vlastním nákupem. Na snížení tržeb, které se celé uskutečnilo v sortimentu elektro, se podílelo i zúžení nakupovaného sortimentu na menší počet modelů, např. v sortimentu mikrovlnných trub. Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností K společnost vlastnila zcela či částečně celkem 78 samostatných nemovitostí, z toho: Bytové objekty 14 Skladové objekty 11 Obchodní objekty 4 Ubytovací objekty 5 Ostatní objekty 8 5

8 Počet ani struktura nemovitostí v držení společnosti se v roce 25 nezměnil. Všechny nemovitosti se nalézaly na území České republiky, zejména v Praze (9) a v Českých Budějovicích (7). Rozložení těchto nemovitostí podle historických zemí bylo: V Čechách 57 Na Moravě 19 Ve Slezsku 2 Podrobný popis nemovitostí a rozsah zástavních práv k nim se vztahujících je uveden v příloze této Výroční zprávy (jako součást přílohy k roční účetní závěrce). Společnost má uzavřenou licenční smlouvu na ochrannou značku le cygne electronics, která je používána pro prodávané elektrospotřebiče. Společnost má dále uzavřenou licenční smlouvu na ochrannou značku le cygne sportif, která je požívána zejména pro prodávané textilní výrobky. Obě tyto licenční smlouvy jsou uzavřeny se společností U.R.E.F. Vaduz. Společnost má uzavřenou licenční smlouvu na ochrannou známku TESLA, která je užívána pro prodávanou spotřební elektroniku, zejména televizory. Tato licenční smlouva je uzavřena se společností TESLA, a.s. Praha. Společnost nemá závislost na patentech, jiných průmyslových, obchodních nebo licenčních smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost či ziskovost. V roce 25 nebylo vedeno žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení takového charakteru, které by mělo významný vliv na finanční situaci společnosti. Společnost v uplynulém roce neměla žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Údaje o hlavních investičních akcích v roce 25 Nedokončené investice k Nové investice Dokončené investice Nedokončené investice k tis. Kč tis.kč tis.kč tis. Kč Provedené investice v posledních 3 letech: Přehled investic za období v tis.kč rok nedokončené nové dokončené nedokončené investice k 1.1. investice investice investice k

9 Přehled investic nad 1 mil.kč v těchto letech v tis.kč Rok 23 Stavební úpravy v OD Třinec Pořízení bytového objektu v Hejnicích 1 2 oprava kotelny a ohřevu teplé užitkové vody v OD DON Hradec Králové 25 stavební úpravy v OD České Budějovice 1 89 nová elektroinstalace a osvětlení haly A v objektu Hruškové Dvory rekonstrukce OD Ještěr ve Frýdku Místku Všechny investice v uplynulém roce byly realizovány v tuzemsku a byly zaměřeny na zlepšení stavu dlouhodobého hmotného majetku. Byly hrazeny z vlastních zdrojů. V současné době společnost neprovádí žádnou významnou investici a nepřijala zatím rozhodnutí o takové investici v budoucnu, kromě rekonstrukce výtopny nalézající se v areálu společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Stav dlouhodobého finančního majetku v roce 25 v účetní hodnotě v tis. Kč k k Celkem z toho: v ovládaných a řízených osobách 2 v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ostatní Společnost v minulém roce odprodala své 1% obchodní podíly v ovládaných a řízených společnostech (Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o. a ČESKO SLOVENSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.) za jejich účetní cenu, stejně tak odprodala svůj 1% obchodní podíl v nově založené společnosti PRIOR CZECH REPUBLIC s.r.o., rovněž za účetní cenu. Výše finančního majetku v účetních jednotkách pod podstatným vlivem se nezměnila. Ostatní finanční majetek se zvýšil tím, že se zvýšila výrazně tržní hodnota vlastněných akcií společnosti TATRA, a.s. Žádný nový finanční majetek nebyl nakoupen. Údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů podnikatelské činnosti: Průměrný přep. počet zaměstnanců Z toho: obchodní činnost správa nemovitostí ostatní

10 Navýšení počtu zaměstnanců v roce 24 bylo způsobeno převzetím jmění společnosti Česká správa nemovitostí a.s., která zaměstnávala 53 zaměstnanců. Toto převzetí tak vedlo k podstatnému snížení počtu zaměstnanců. Společnost neregistrovala v uplynulém roce žádné rizikové faktory ve finančním řízení, které by ohrožovaly či by mohly ohrožovat její výsledky hospodaření a tvorbu zisku. V roce 25 nenastala žádná přerušení v podnikání společnosti, která by měla či mohla mít výrazný vliv na finanční situaci v tomto roce. V roce 25 společnosti nevznikla žádná povinnost učinit nabídku převzetí a sama společnost žádnou nabídku převzetí jiné společnosti neučinila. Rovněž společnosti nebyla v rozhodném období žádná nabídka převzetí učiněna. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti Složení představenstva k Předseda představenstva JUDr. Miroslav Vojtěch datum narození: bydliště: Družstevní 398, Včelná advokát vzdělání: vysokoškolské právnická fakulta praxe: 29 let Místopředseda představenstva Ing. Libuše Vojáčková datum narození: bydliště: Blanická 15, Praha 2 generální ředitel společnosti vzdělání: vysokoškolské VŠE praxe: vedoucí nákupu textil OD Kotva generální ředitel 11 let Místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Cejnar datum narození: bydliště: Vaňkova 28/348, Praha 9 ředitel úseku správa nemovitostí společnosti vzdělání: vysokoškolské VŠE praxe: 14 let v oblasti obchodu a ve společnosti Člen představenstva Ing. Vlastimil Šimek datum narození: bydliště: Břehová 4, Praha 1 ředitel ekonomického úseku společnosti vzdělání: vysokoškolské VŠE praxe: 27 let vedoucí ekonomické funkce v OD Kotva, Pražských obchodních domech a ve společnosti 8

11 Člen představenstva Alexander Seidl datum narození: bydliště: Jihozápadní V.998/28, Praha 4 zaměstnanec úseku obchodu společnosti vzdělání: středoškolské praxe: 4 roky v úseku obchodu společnosti V průběhu roku 25 nedošlo ke změnám ve složení představenstva společnosti. Složení dozorčí rady k Předseda dozorčí rady Dipl. Kfm Alexandr Seidl datum narození: bydliště: Jihozápadní V.998/28, Praha 4 ředitel úseku obchodu a strategických obchodních operací společnosti vzdělání: vysokoškolské obchodní universita (SRN) praxe: 35 let v oblasti obchodu Místopředseda dozorčí rady JUDr. Miroslav Bartoň datum narození: bydliště: Španielova 133/72, Praha 6 advokát vzdělání: vysokoškolské právnická fakulta praxe: 9 let soudce, justiční čekatel OS pro Prahu 1, 14 let advokát Člen dozorčí rady Mgr. Alena Nožičková datum narození: bydliště: Kacanovy 68, okr.turnov vedoucí pobočky Turnov vzdělání: vysokoškolské právnická fakulta praxe: 18 let podnikového právníka a vedoucího pobočky ve společnosti Mgr. Alena Nožičková se stala členem dozorčí rady společnosti k Její členství v dozorčí radě není skutečností, která by byla významná pro ochranu investorů nebo pro řádné fungování trhu. Vedoucí zaměstnanci společnosti jsou buď členy představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Pravidla upravující postup při jmenování či volbě statutárních a dozorčích orgánů a jejich členů jsou uvedena ve stanovách společnosti. Nikomu z členů představenstva nebo dozorčí rady nebyla a nemá být vyplacena náhrada v souvislosti s ukončením činnosti v průběhu roku 25. 9

12 Společnost ani jiné společnosti koncernu nemají penzijní programy pro zaměstnance či jiné osoby, nebyly tak vypláceny žádné příspěvky. Společnost či jiné společnosti koncernu neměly žádné výdaje na půjčkách, zálohách nebo zárukách osob, které byly členy představenstva a dozorčí rady. Společnost ani jiné společnosti koncernu nepoužívaly akcie ani opční smlouvy k těmto akciím pro odměňování pro své zaměstnance, členy představenstva a dozorčí rady. Členové představenstva a dozorčí rady společnosti neměli žádné nesplacené úvěry nebo půjčky, nebyla jim poskytnuta žádná ručení či jiná zajištění či plnění od společnosti. Informace o všech peněžních a naturálních příjmech, které přijali za rok 25 vedoucí osoby a členové dozorčí rady od společnosti a od osob ovládaných společností Členové představenstva, dozorčí rady a vedení společnosti přijali za rok 25 tyto příjmy: Představenstvo Dozorčí rada Členové vedení Kč Kč jsou členy představenstva či dozorčí rady Žádné naturální příjmy ani tantiémy nebyly společnostmi poskytnuty. V souvislosti s prodejem akcií společností Česká správa nemovitostí a.s. a České nemocnice, a.s. byly některým členům představenstva a dozorčí rady, kteří tyto akcio prodávali, v souladu s uzavřenými kupními smlouvami z roku 24, vyplaceny finanční prostředky v této výši: Představenstvo Dozorčí rada Kč Kč Principy odměňování vedoucích osob společnosti a členů dozorčí rady Členy statutárního orgánu společnosti, tj. představenstva společnosti jsou jednak členové vedení společnosti, jednak zaměstnanec společnosti a dále fyzická osoba samostatně výdělečně činná. Všichni zaměstnanci společnosti jsou odměňováni podle příslušného mzdového předpisu, kterým je směrnice č. 3/21 Mzdová směrnice generálního ředitele společnosti v platném znění, která je schválena představenstvem společnosti. Členové vedení společnosti (generální ředitel, ředitel úseku obchodu a strategických obchodních operací, ředitel úseku správa nemovitostí a ekonomický ředitel) jsou odměňováni formou smluvní mzdy v podobě manažerské smlouvy, jejíž struktura je stejná jako u ostatních zaměstnanců společnosti. Skládá se ze základní pevné části mzdy a dále z pohyblivé složky mzdy v podobě osobního ohodnocení, které je stanoveno nadřízeným zaměstnancem a které je odvislé od celkového plnění pracovních úkolů příslušného úseku činnosti. Celková výše smluvní mzdy je schvalována představenstvem společnosti, v případě generálního ředitele i dozorčí radou společnosti. Výše smluvní mzdy není omezena. 1

13 V případě mimořádných pracovních výsledků či pracovní angažovanosti mohou členové vedení společnosti, stejně jako všichni ostatní zaměstnanci, obdržet další pohyblivou nenárokovou složku mzdy v podobě mimořádné odměny; o jejím udělení a výši rozhoduje představenstvo společnosti, eventuálně vedoucí příslušného úseku činnosti. Členové statutárního orgánu společnosti dále dostávají odměny za činnost ve statutárním orgánu, o jejichž výši a způsobu jejich vyplácení rozhoduje v rozsahu a podle pravidel určených rozhodnutím valné hromady společnosti dozorčí rada dle čl. 22. a 27. platných stanov společnosti. Členové statutárního orgánu společnosti nemají své mzdy a odměny či jejich části bezprostředně svázány s dosahovaným hospodářským výsledkem nebo s jiným měřitelným ukazatelem. Členové dozorčí rady dostávají od společnosti odměny za činnost v dozorčí radě, o jejichž výši a způsobu jejich vyplácení rozhodují v rozsahu a podle pravidel určených rozhodnutím valné hromady společnosti dle čl. 22. a 27. platných stanov společnosti. V majetku členů představenstva, dozorčí rady a členů vedení společnosti byly k tyto počty akcií společnosti: Představenstvo ks po 1 Kč nominální hodnoty Dozorčí rada ks po 1 Kč nominální hodnoty 1 ks po 1 Kč nominální hodnoty Členové vedení Ostatní osoby těmto osobám blízké ks po 1 Kč nominální hodnoty Nebyly uzavřeny žádné opční a obdobné smlouvy, jejichž podkladovým aktivem by byly účastnické cenné papíry vydané společností a jejichž smluvními stranami by byly statutární orgány nebo jejich členové, ostatní vedoucí osoby emitenta, členové dozorčí rady nebo osoby těmto osobám blízké nebo které by byly uzavřeny ve prospěch těchto osob. Rovněž nebyly uzavřeny obchody, které by výše uvedené osoby uskutečnily v roce 25 a jejichž podkladovým aktivem by byly účastnické cenné papíry společnosti. Společnost nevlastnila a nenabyla v průběhu roku 25 žádné vlastní akcie. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích Ochrana životního prostředí Společnosti se dotýká ochrana životního prostředí zejména v těchto oblastech: způsob vytápění objektů a úspory energií likvidace odpadků a obalů provoz autoparku Pokud jde o vytápění objektů, společnost v uplynulém roce zavedla měřící regulační techniku na vytápění objektu OD Třinec, čímž dosáhla zhruba 3% úspory těchto nákladů. Ve spolupráci se společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. začala připravovat projekční práce 11

14 na rekonstrukci výtopny v této společnosti. Akce bude představovat celkový náklad kolem 12 mil. Kč a přinese snížení emisí kysličníku uhličitého a dusíku zhruba o 3%. Společnost dále zajistila nákladem 16 tis. Kč napojení objektu Jestřábí na Šumavě na obecní kanalizaci, která je vybavena moderní čistírnou a ukončila provoz již nevyhovující původní biologické čistírny. Na likvidaci a třídění obalů má společnost uzavřenou smlouvu se společností EKOKOM a.s., která se tímto profesionálně zabývá pověřením ministerstva pro životní prostředí. Na likvidaci a třídění odpadů pak máme uzavřenou smlouvu se společností RETELA s.r.o. rovněž pověřenou stejným ministerstvem. Obě tyto společnosti nám za stanovený roční poplatek zajišťují ekologické využití a ekologickou likvidaci obalů a odpadů. Spolupracujeme se všemi našimi odběrateli a servisy tak, abychom v rámci správných postupů minimalizovali negativní dopad obalů a odpadů na životní prostředí. Z toho důvodu se rovněž pravidelně zúčastňujeme seminářů pořádaných profesionálními společnostmi. Třetí oblastí, kterou společnost působí na stav životního prostředí je provoz našeho autoparku. Také zde dbáme na to, abychom byli co nejšetrnější k životnímu prostředí. Olejové hospodářství je vedeno v samostatném prostoru a veškeré ropné produkty jsou po svém využití odváženy specializovanou společností k ekologické likvidaci. Veškeré větší opravy vozidel provádíme ve značkových nebo odborných servisech. Pneumatiky po jejich upotřebení jsou likvidovány příslušným pneuservisem. Společnost průběžně modernizuje svůj vozový park. V současné době z 18 motorových vozidel 9 splňuje normu EURO 2, 7 normu EURO 3, 1 normu EURO 4 a pouze již jen 1 normu EURO 1. Pracovněprávní vztahy Společnost zajišťuje své hlavní činnosti zaměstnanci či osobami, s nimiž má uzavřeny pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr, na vedlejší pracovní poměr, dohody o provedení práce nebo manažerské smlouvy. Některé své potřeby též zajišťuje smlouvami s osobami samostatně výdělečně činnými. Pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr má společnost uzavřené s převažujícím počtem zaměstnanců, a to na dobu neurčitou. Pokud povaha činnosti umožňuje uzavřít pracovní smlouvu na vedlejší pracovní poměr, společnost tak činí s cílem šetřit své náklady. V případě jednorázových úkolů nebo řešení problémů uzavírá společnost dohody o provedení práce. Zaměstnanci společnosti nejsou odborově organizováni. Společnost zaměstnává zaměstnance se změněnou pracovní schopností, takže nemusí státu platit žádný náhradní poplatek. Manažerské smlouvy jsou uzavřeny pouze se zaměstnanci, kteří tvoří vedení společnosti. 12

15 C. Údaje o finanční situaci emitenta Přehled o změnách struktury vlastního kapitálu za poslední tři účetní období Stav k v tis. Kč základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku nerozdědelný zisk (ztráta) vlastní kapitál celkem Vysoká tvorba zisku posledních dvou let vedla k tomu, že nerozdělený hospodářský výsledek, který byl ke konci roku 24 ztrátou ve výši 93,1 mil. Kč, se opět po započtení roku 25 stal ziskem, a to ve výši 32 mil. Kč. Rozhodujícím důsledkem vysoké tvorby zisku tak nastala skutečnost, že vlastní kapitál celkem v roce 25 převýšil o 15,4 mil. Kč základní kapitál společnosti. Informace o hospodářských výsledcích společnosti za rok 25 Společnost v uplynulém roce ukončila své hospodaření ziskem o 1% nižším než byl vytvořen podle mezinárodních účetních standardů v roce předchozím, avšak za situace, kdy podstatně zvýšila tvorbu provozního zisku (vyšší o 62%) a zisku před zdaněním (vyšší zhruba o 81%). Výší vytvořeného zisku tak společnost uhradila ztrátu minulých let a vykazuje tak zisk. Pro hospodářské výsledky společnosti za uplynulý rok byly rozhodující ve srovnání s rokem 24 tyto činitele: výše celkových tržeb za prodej zboží a služeb se snížila o 18,8 mil. Kč, z toho však tržby za nájemné a s tím spojené služby se zvýšily o 2,5 mil. Kč jiné provozní výnosy byly vyšší o 2 mil. Kč z důvodu prodeje dlouhodobého hmotného majetku Výše realizované obchodní marže a kurzových zisků z prodejní ceny zboží byla 11% a byla tak o 2,2% vyšší než v roce předchozím Celkové osobní náklady z důvodu snížení počtu zaměstananců poklesly v absolutním vyjádření o 6 tis. Kč, z toho mzdové náklady o 73 tis. Kč Objem nákladových úroků se snížil o 9,7 mil. Kč V roce 25 se ve výsledcích hospodaření promítly všechny důsledky z provedeného převodu jmění zaniklých společností Česká správa nemovitostí a.s. a České nemocnice, a.s. na naši společnost. V důsledku vysokého nárůstu zisku společnosti před zdaněním se zvýšil výrazně daňový základ a tím i splatná daň z příjmů, a to o 54%. Celková odváděná daň tak činí 21 mil. Kč. 13

16 Pokud jde o majetek společnosti a jeho financování, pak pro uplynulý rok bylo rozhodující: zvýšení objemu dlouhodobých aktiv o 32 mil. Kč z důvodu přecenění akcií společnosti TATRA, a.s., neboť se zvýšila jejich tržní cena snížení stavu zásob zboží o 21,5 mil. Kč, což vyplynulo z poklesu tržeb za zboží pokles objemu pohledávek o 21,9 mil. Kč výrazný nárůst hotovosti na bankovních účtech společnosti o 91,9 mil. Kč vysoký nárůst fondů z přecenění (akcie TATRY, a.s.) o 42,3 mil. Kč pokles dlouhodobých závazků o 41,3 mil Kč (v důsledku jejich splacení vůči akcionářům zaniklých společností viz výše) nárůst dlouhodobých bankovních úvěrů o 54,5 mil. Kč nárůst krátkodobých bankovních úvěrů a krátkodobých částí dlouhodobých úvěrů o 17,9 mil. Kč Finanční hospodaření společnosti bylo v roce 25 plynulé s trvalou tendencí růstu vlastních zdrojů. Společnost důsledně vymáhala všechny své pohledávky po lhůtě splatnosti, své závazky řádně hradila, neměla žádný dluh vůči orgánům státní správy. Lze tak konstatovat, že dosažené hospodářské a finanční výsledky za rok 25 byly velmi dobré a společnost tak pokračovala ve svém dlouhodobém a stabilním rozvoji. Hospodářský výsledek po zdanění za poslední tři účetní období a výše dividend hospod. výsledek (zisk) po zdanění v tis. Kč hospod. výsledek připadající na 8,78 57,17 51,56 1 ks akcie v Kč výše dividendy na 1 ks akcie Společnost bude zdaňovat případné výnosy z cenných papírů (akcií), tj. dividendy, dle platných právních předpisů České republiky. Společnost zvažuje, s ohledem na dosažené hospodářské výsledky, že navrhne řádné valné hromadě připravované ke konci měsíce června, výplatu dividend, a to poprvé za dobu její existence. Společnost hodlá využít k vyplácení výnosů z akcií Českou spořitelnu a.s., Na Perštýně 1, Praha 1. Změny v přijatých úvěrech Společnost v uplynulém roce čerpala tyto úvěry: HVB Bank Czech Republic a.s. střednědobý úvěr ve výši 8 mil. Kč splacen dle termínu k střednědobý úvěr ve výši 25 mil. Kč úvěr je řádně splácen a jeho zůstatek k činil 1 6 tis. Kč hypotéční úvěr ve výši 32 mil. Kč úvěr je řádně splácen a jeho zůstatek k činil tis. Kč hypotéční úvěr ve výši 3 mil. Kč úvěr je řádně splacen a jeho zůstatek k činil 5 57 tis. Kč 14

17 účelově určený úvěr ve výši 1 mil. Kč úvěr přijat smlouvou z , první splátka se uskuteční v letošním roce. Úvěr je čerpán na dřívější zaplacení akcií akcionářům zaniklých společností Česká správa nemovitostí a.s. a České nemocnice, a.s. kontokorentní úvěr ve výši 35 mil. Kč úvěr byl navýšen o 1 mil. Kč k datu , k nebyl úvěr čerpán Česká spořitelna, a.s. investiční úvěr ve výši 35 mil. Kč úvěr je řádně splácen a jeho zůstatek k činil tis. Kč kontokorentní úvěr ve výši 15 mil. Kč úvěr byl k čerpán ve výši 427 tis. Kč Údaje o osobách, v nichž má společnost přímou nebo nepřímou účast nejméně 1% vlastního kapitálu nebo 1% čistého ročního zisku nebo ztráty společnosti 1. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Sídlo: Lázně Libverda 82, PSČ: IČ: Předmět podnikání: poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče poskytování odborných ambulantních zdravotnických služeb správa a využití přírodních léčivých zdrojů, včetně jejich ochrany poskytování ubytovacích služeb provozování hostinské činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej směnárenská činnost organizační a ekonomické poradenství Výše upsaného základního kapitálu: tis. Kč (splaceno) Výše účasti společnosti na základním kapitálu: Kč, tj. 38,31% Výše účasti společnosti k vlastnímu kapitálu: 25,25% Výše účasti společnosti ke svému čistému zisku: 39,14% Výše výnosu z této účasti: Výše a druhy rezerv společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.: rezervy na opravy: tis. Kč zákonný rezervní fond: tis. Kč Výše zisku nebo ztráty společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.: 334 tis. Kč 2. Česko německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. Sídlo: Praha 4, Závišova 2518/2, PSČ: 14 IČ: Předmět podnikání: poskytování zdravotní péče (oprávnění k provádění činnosti vznikne společnosti činem rozhodnutí příslušného úřadu o registraci) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodeje 15

18 Výše upsaného základního kapitálu: 1 Kč (splaceno) Výše účasti společnosti na základním kapitálu: 5 Kč, tj. 5% Výše výnosu z této účasti: Výše účasti společnosti k vlastnímu kapitálu: 43,61% Výše účasti společnosti ke svému čistému zisku:8,% Výše a druhy rezerv společnosti Česko německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.: zákonný rezervní fond: 54 tis. Kč Výše zisku nebo ztráty společnosti Česko německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.: 1 82 tis. Kč 3. TATRA, a.s. Sídlo: Kopřivnice, Štefánikova 1163, okres Nový Jičín IČ: Předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodeje stavba strojů s mechanickým pohonem výroba ostatních motorových dopravních prostředků Výše upsaného základního kapitálu: ,6 tis. Kč Výše účasti společnosti na základním kapitálu: ,Kč, tj. 2,13% Výše výnosu z této účasti: Výše účasti společnosti k vlastnímu kapitálu: 3,42% Výše účasti společnosti ke svému čistému zisku: 72,13% Výše a druhy rezerv společnosti TATRA, a.s.: Výše zisku nebo ztráty společnosti TATRA, a.s: Do doby odevzdání této Výroční zprávy společnost TATRA, a.s., i přes opakovanou žádost o poskytnutí výše uvedených údajů, požadované údaje nesdělila se zdůvodněním, že dosud nemá ukončenou roční účetní závěrku za rok 25. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy Ve společnosti po rozvahovém dni do doby zpracování této výroční zprávy nenastaly skutečnosti, které by byly významné z hlediska uceleného, vyváženého a komplexního informování o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení společnosti. Očekávaná hospodářská a finanční situace společnosti v roce 26 Na straně příjmů se dále budou zvyšovat tržby z nájemného. Příjmy budou rovněž posíleny pokračujícím prodejem bytových jednotek jejím uživatelům a výrazně pak odprodejem některých objektů, které se nejeví jako důležité či dokonce rozhodující, případně nepřinášejí požadovanou výši tržeb. Tento odprodej bude organizován prostřednictvím společnosti zajišťující aukční prodej. U příjmů z prodeje zboží nepředpokládáme jejich opětný růst, spíše se budou udržovat na stávající úrovni vzhledem k tvrdé konkurenci, která vládne na vnitřním trhu. 16

19 V polovině letošního roku budou zaplaceny dva hypotéční úvěry na pořízení obchodních domů v Třinci a v Orlové. Společnost očekává, že v letošním roce vytvoří zisk podle mezinárodních účetních standardů minimálně na úrovni roku 25. Svou předpokládanou hospodářskou a finanční situaci tak očekává jako dobrou, a to jak pro rok 26, tak i pro roky následující. Informace o předpokládaném vývoji činnosti společnosti Společnost v roce 25 těžila z provedených převodů jmění zaniklých společností Česká správa nemovitostí a.s. a České nemocnice, a.s. v roce předchozím a dále zvyšovala tržby za nájemné. Tyto tržby nadále tak posílily svou váhu na celkových příjmech společnosti, a to i z důvodu k poklesu tržeb za prodej zboží. Vzhledem k tomu, že společnost vlastní nemovitosti různého druhu na celém území naší republiky, v nichž se počet nájemců (právnické i fyzické osoby) již pohybuje ve stovkách, jsou dosahované tržby z nájemného velmi stabilní, a to platí i pro budoucnost. Běžná obměna nájemců není významná, nájemci kteří v našich objektech ukončili svoji přítomnost se průběžně daří nahrazovat novými nájemci. I tak však ve všech vlastněných objektech je dosahovaná výše nájemného považována za dostačující. Z toho důvodu společnost v letošním roce nájemní objekty, jež nepovažuje za důležité, nedostatečně výhodné či nepřinášející požadované výnosy, bude nabízet k prodeji s tím, že tak získá kapitál na pořízení významnějších nemovitostí mající charakter obchodních domů, neboť tímto směrem hodlá posilovat svůj nemovitý majetek. Společnost přijala nový úvěr ve výši 1 mil. Kč, aby urychlila splácení odkoupených akcií od akcionářů zaniklých společností (viz výše) a v tomto chce nadále pokračovat. Uvolňuje si tak prostor, aby od některých těchto akcionářů mohla získat další finanční zdroje pro svůj rozvoj. Společnost neočekává žádné mimořádné vlivy na své podnikatelské aktivity. To ostatně souvisí s celkovým ekonomickým růstem České republiky. Směrem k akcionářům usiluje co nejdříve vytvořit takovou finanční situaci, která by jim umožnila učinit rozhodnutí o vyplácení dividend. Společnost předpokládá, že její finanční situace se z výše uvedených důvodů bude nadále vyvíjet velmi příznivě. Povinnost zpracovat konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu za rok 25 Společnost (konsolidující účetní jednotka) má za povinnost podle 22, odst.2 a 3 zákona č.263/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zpracovat za rok 25 konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu vzhledem k tomu, že k vlastnila ve dvou společnostech větší podíl než 2% hlasovacích práv a společnost přitom je emitentem cenných papírů (akcií) registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů (RM Systém). Jedná se o tyto společnosti a podíly: Česko německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o., IČ: , % LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., IČ: ,31% 17

20 Vzhledem k tomu, že společnost účtuje podle mezinárodních účetních standardů, tak se na ni vztahuje Mezinárodní účetní standard IFRS 3 Podnikové kombinace a IAS 27 Konsolidovaná a samostatná účetní závěrka. Podle těchto mezinárodních účetních standardů je konsolidovaná účetní závěrka účetní závěrkou za skupinu podniků, kterou tvoří mateřský podnik a jeho dceřinné společnosti. Dceřinnou společností je přitom taková společnost, která je ovládána jiným podnikem, označovaným jako mateřský. Ovládáním se rozumí skutečnost, že mateřský podnik má na dceřiné společnosti podíl nebo hlasovací práva větší jak 5%. Jak je zřejmé z výše uvedeného, společnost není mateřským podnikem, neboť nemá žádné dceřiné společnosti (nevlastní více jak 5%) a tudíž nemá povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a následně konsolidovanou výroční zprávu. Informace o konkrétních použitých účetních postupech v rámci mezinárodních účetních standardů a o významných účetních postupech použitých při zpracování roční účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů (dle veřejného prohlášení CESR The committee of European Securitues Regulators) Jsou uvedeny v části II. Přílohy k roční účetní závěrce dle IFRS. Informace o odměnách uhrazených společností auditorům Ověření účetní závěrky provádí auditorská firma RS AUDIT, spol. s r.o. osvědčení č. 45 o zápisu do seznamu auditorských společností, vedený KAČR, auditor Ing. Josef Riesner osvědčení č. 314 o zápisu do seznamu auditorů vedený KAČR, narozen , bydliště Ibsenova 11, 638 Brno. Auditorské společnosti byly v roce 25 uhrazeny odměny za audit účetní závěrky a výroční zprávy ve výši 26 tis. Kč bez DPH, 39,4 tis. Kč s DPH. Jiné úhrady se v průběhu roku 25 neuskutečnily. D. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Ing. Libuše Vojáčková, místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Vlastimil Šimek, člen představenstva a ekonomický ředitel společnosti V Praze dne JUDr. Miroslav Vojtěch předseda představenstva LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s... Ing. Libuše Vojáčková místopředseda představenstva a generální ředitel LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. 18

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008

IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 IMPS a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2008 Sestaveno dne: 19.2.2009 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: obchodní,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz TEXTOVÁ ČÁST A. Základní údaje o konsolidačním celku Konsolidující účetní jednotka Obchodní firma : LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Sídlo : Praha 4, Závišova 13, PSČ: 140 00 Identifikační číslo : 61860042

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva 2006 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje o osobách odpovědných za

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více