Využití vybraných forem Divadla Utlačovaných A. Boala při práci s adolescenty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití vybraných forem Divadla Utlačovaných A. Boala při práci s adolescenty"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Dramatická výchova Využití vybraných forem Divadla Utlačovaných A. Boala při práci s adolescenty Bakalářská práce Autor práce: Miroslav Jindra Vedoucí práce: MgA. Zuzana Žáková Oponent práce: MgA. Kamila Kostřicová Brno 2011

2 Bibliografický záznam JINDRA, Miroslav. Využití vybraných forem Divadla Utlačovaných A. Boala při práci s adolescenty [The selected forms of Theatre of the Oppressed by A. Boal used in workshops with adolescents]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a výchova, s. Vedoucí diplomové práce MgA. Zuzana Žáková. Anotace Bakalářská práce Využití vybraných forem Divadla Utlačovaných A. Boala při práci s adolescenty pojednává o formách Divadla Utlačovaných a jejich využití v dnešní době s věkovou skupinou adolescentů. Vybrané formy Divadla Utlačovaných jsou převzaty, přetvořeny a nabídnuty dané věkově skupině v rámci jednorázových dílen. Tak jsou prověřeny možnosti využití divadla fotorománu, analytického divadla a divadla obrazů. Annotation Bachelor thesis The selected forms of Theatre of the Oppressed by A. Boal used in workshops with adolescents deals with the forms of Theatre of the Oppressed and their using today in the age group of adolescents. Selected forms of Theatre of the Oppressed are taken, transformed and offered to work in the workshops. There are used principles of Photo-romance theater, Analytical theater and Image theater. Klíčová slova Komunikace, adolescence, A. Boal, Divadlo Utlačovaných, divadlo fotorománu, analytické divadlo, divadlo obrazů Keywords Communication, adolescence, A. Boal, Theatre of the Oppressed, Photo-romance theater, Analytical theater, Image theater

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Využití vybraných forem Divadla Utlačovaných A. Boala při práci s adolescenty zpracoval samostatně s použitím pramenů, které uvádím v seznamu použitých informačních zdrojů. Brno 20. května 2011 Miroslav Jindra

4 Poděkování Rád bych poděkoval vedoucí bakalářské práce MgA. Zuzaně Žákové za trpělivost při konzultacích, za velkou pozornost, kterou mé práci věnovala, a za odborné rady, bez nichž by tato práce nemohla vzniknout. Děkuji také Mgr. Simoně Hlínové za připomínky týkající se oblasti komunikace a školám, které mi umožnily realizaci dílen.

5 Obsah Úvod Komunikace Mezilidská komunikace Základní dělení mezilidské komunikace Verbální komunikace Neverbální komunikace Paralingvistická komunikace Adolescence Tělesný vývoj Kognitivní změny (vývoj poznávacích procesů) Vývoj identity Socializace a citové vazby Divadlo Utlačovaných Augusto Boala Augusto Boal Divadlo Utlačovaných Divadlo jako jazyk Divadlo jako diskuze Práce s vybranými formami Divadla Utlačovaných Výběr cílové skupiny Výběr forem Divadla Utlačovaných Návrh, realizace a zhodnocení jednotlivých dílen Dílna vycházející z divadla fotorománu Plán dílny Zhodnocení dílny Dílna vycházející z analytického divadla Plán dílny Zhodnocení dílny Dílna vycházející z divadla obrazů Plán dílny Zhodnocení dílny Tvorba a vyhodnocení dotazníků Závěr... 45

6 Použité informační zdroje Seznam ilustrací Seznam grafů Seznam příloh Přílohy... 48

7 Úvod Ve své bakalářské diplomové práci se budu snažit prověřit využitelnost některých forem Divadla Utlačovaných v rámci současné výchovy a vzdělávání, i když již nepracují s takovými tématy a nejsou určeny takové skupině lidí (utlačovaným) jako v době svého vzniku. Záměrně užívám slovo některé, jelikož půjde pouze o mnou vybrané formy, které osobně považuji za nejvíce zajímavé a inspirativní pro zvolenou cílovou skupinu adolescenty. Cílem této práce není zmapovat veškerou práci A. Boala, ale jen převzít určité formy, přetvořit je a nabídnout k práci specifické věkové skupině v rámci dílen. Jak říká Ivo Osolsobě Divadlo je komunikace komunikací o komunikaci. A u divadla A. Boala to platí dvojnásob. Velmi výrazně se na něm dají ukázat jednotlivé principy komunikace, které v běžném životě bereme jako samozřejmost a nijak si jich nevšímáme. Z tohoto důvodu jsem jako zastřešující téma všech dílen zvolil komunikaci. Cílová věková skupina středoškolské mládeže, neboli adolescentů, nebyla zvolena náhodně. Osobní důvod představoval zájem pracovat s touto skupinou a rozšířit si tak svoje pedagogické schopnosti, praktickým důvodem pak byla dostupnost věkové skupiny. Téma komunikace se objevuje v Rámcových vzdělávacích programech pro gymnázia, v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova. To přispělo k snadnému náboru a získání účastnických skupin. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části se věnuji vysvětlení pojmů komunikace, adolescence a Divadlo Utlačovaných A. Boala, jež představují základní kámen pro druhou, praktickou část, která spočívá v realizaci dílen využívajících vybrané formy Divadla Utlačovaných. Důvody, které mě vedly k výběru pouze některých forem, jsou obsaženy v následujících kapitolách. Celá práce má za úkol nabídnout čtenáři pohled na práci s vybranými formami Divadla Utlačovaných a jejich využití v praxi. Nepředstavuje přesný návod, jak určitou formu pozměnit, má být spíše inspirativní pro případnou práci obdobného charakteru. 7

8 1 Komunikace Slovo komunikace vychází z latinského communicare činit něco společným, společně něco sdílet. Takto pojímáme komunikaci v širším slova smyslu. V užším slova smyslu ji pak chápeme jako výměnu informací. Dorozumívání se, předávání informací, komunikace, představuje základní potřebu sociálně žijících tvorů (ať již zvířat či lidí), která vychází z nutnosti upozornit například na nebezpečí, na potravu, na sebe sama. Každá skupina sociálně žijících tvorů má různé způsoby komunikace. U zvířat se jedná např. o komunikaci chemickou, která zahrnuje různé pachové a chuťové signály, nebo mechanickou komunikaci využívající dotekové a vibrační signály aj. Zvláštní druh tvoří komunikace mezilidská, o které bude pojednávat následující kapitola. 1.1 Mezilidská komunikace Člověk se během celého svého života neustále střetává s jinými lidmi, což vychází z jeho přirozené potřeby družit se ve skupinách, tj. sociálně žít. Díky tomu dochází k sociálním interakcím, neboli stykům, jejichž důležitou součástí je komunikace. Jako prostředek komunikace neslouží pouze slova a gesta, ale také nálady, pocity a další faktory, které ve vzájemné sociální interakci působí. Komunikace je proces, jímž lidé předávají informaci, ideje, postoje a emoce jiným lidem. 1 Základní struktura komunikace je tvořena třemi prvky: 1) Komunikátor - člověk, který odesílá informace 2) Komunikant - člověk, který odeslané informace od komunikátora přijímá 3) Komuniké - obsah sdělení 2 Na obrázku č. 1 je znázorněno obecné schéma komunikace. Komunikátor odesílá svoje kódované informace komunikantovi. Informacemi vyjadřuje obsah (komuniké), k čemuž využívá určitého média (telefon, přímý kontakt,...). Komunikant přijaté informace dekóduje a podává komunikátorovi zpětnou vazbu. 1 NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009, s PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy dovednosti poruchy. Praha: Grada, 2005, s

9 Obr. č. 1 Obecné schéma komunikace, Zdroj: vlastní znázornění Kódování informace KOMUNIKÉ MÉDIUM Dekódování informace KOMUNIKÁTOR Zpětná vazba KOMUNIKANT S komunikací úzce souvisí motivace, která vychází z lidských potřeb. Každý člověk má různé motivace pro komunikování. Jako nejjednodušší a nejvýstižnější jsem zvolil dělení podle Vágnerové, která motivace ke komunikaci člení podle čtyř základních hledisek: - potřeba sociálního kontaktu tak se opět vracíme k jedné ze základních lidských potřeb, a to tvořit sociální skupiny, ve kterých se vytvářejí vzájemné vztahy a silná potřeba jedince identifikovat se se skupinou - potřeba orientace díky níž se učíme novým věcem, získáváme informace, a tak si vytváříme vlastní názory na dané věci - potřeba sebepotvrzení touto potřebou získáváme povědomí o svém postavení v daném prostřední (rodina, parta, škola,...) a potvrzujeme si tak vlastní identitu - potvrzení svojí konformity formu komunikace přizpůsobujeme své sociální roli, která je v každém prostředí odlišná (škola, rodina, parta,...), a společenským normám Zpravidla komunikujeme s nějakým cílem. Z. Vybíral a M. Vágnerová označují tento cíl jako funkci komunikace a dělí ji do pěti hlavních typů: - informační předání informace někomu jinému - instruktivní instruování, navedení, vysvětlení - přesvědčovací ovlivnění názoru někoho jiného, manipulování - podpůrná vyjádření podpory - relaxační pobavit se, rozptýlit 3 3 VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004, s

10 Na výše zmíněné funkce komunikace, zejména informační, instruktivní a relaxační, jsem se zaměřil i při plánování komunikačních dílen (viz kapitola 4). Praktická část dílen byla doplněná o výklad teorie, která obsahovala i zaměření na jednotlivé druhy komunikace. O nich budu pojednávat v následující kapitole Základní dělení mezilidské komunikace V odborné literatuře se lze setkat s rozdělením komunikace na základě různých hledisek (např. podle osoby, se kterou komunikuji interpersonální, intrapersonální; podle míry záměrnosti záměrná a nezáměrná apod.). Nejzákladnější dělení je dělení podle prostředků, kterými komunikujeme. Tak se dostáváme k rozlišení komunikace na verbální, neverbální a paralingvistickou Verbální komunikace Pojem verbální vychází z latinského verbum, což znamená slovo. Verbální komunikace tedy označuje komunikaci vycházející ze slov, jazyka, řeči. Tento způsob komunikace není závislý na čase a prostoru, jelikož ho můžeme zaznamenat zvukově či písemně. Tomu odpovídá i následující dělení na: a) komunikaci mluvenou pro kterou je člověk vybaven hlasivkami, jazykem a rty, a tak může užívat slov a vět; b) komunikaci psanou která využívá písmo k uchování jistých informací a potažmo celého jazyka národa. Od našeho nejútlejšího věku potřebujeme komunikovat. Pokud se v průběhu lidského života neobjeví žádný patologický jev, vyvíjí se verbální komunikace po celou jeho dobu. Zpočátku se dorozumíváme pomocí různých zvuků, které se postupem času (asi ve 2 letech) mění ve slabiky a slova. Toto období života je pro verbální komunikaci velmi důležité. Již v této etapě života se vytváří sociální cítění, které v průběhu života napomáhá při navazování vztahů s ostatními lidmi. V dalších letech se rozšiřuje zásoba jazykových znaků člověka. Nelze ale říci, že by v některém roce byla ukončena. V průběhu života se setkáváme s novými slovy, která jsou například převzata z cizích jazyků (z posledních let je to např. vygůglit,...). Verbální komunikace spolupracuje s komunikací neverbální, doplňuje ji a vytváří tak společně přesné významy. 10

11 Neverbální komunikace Dalším neodmyslitelným druhem je komunikace neverbální neboli mimoslovní. Obsahuje vše, co se netýká hlasového projevu. Výstižně ji charakterizuje Z. Vybíral: Neverbální komunikace zahrnuje širokou oblast toho, co signalizujeme beze slov či spolu se slovy jako doprovod slovní komunikace. 4 Z toho je zřejmé, že není důležité jen to, co řekneme, ale také to, jak vyjádřené sdělení dokreslíme mimoslovně. Vyznění celého kontextu zprávy však závisí také na situaci, ve které se komunikace uskutečňuje. Zákonitosti neverbální komunikace se liší podle jednotlivých společenských kultur. Evropané mají vypracovaný jiný gestus (kombinace gest) neverbální komunikace, než je tomu například u kultur asijských (např. podání ruky při pozdravu, úklona, ). Při styku mezi jednotlivými společenskými kulturami je tudíž nutné znát jednotlivé normy a zásady komunikace. Neverbální komunikaci můžeme rozdělit do několika složek: - Mimika - zahrnuje vše, co se týká našeho vzhledu tváře. Její variací dokážeme vytvořit mnoho významů, které dokáží komunikovat i samy o sobě, aniž bychom je doplnili slovy. - Oční kontakt - oči hrají v komunikaci nezastupitelnou roli. Z očí vyčteme spoustu informací, které potvrzují nebo vyvracejí jazykové sdělení, ukazují jistotu či nervozitu. - Gestika - představuje pohyby různými částmi těla (rukou, nohou,...), které mohou doplňovat jazykovou stránku nebo mohou stát samy o sobě. Každý člověk si během života vytvoří gestus ovlivněný sociokulturním prostředím, ve kterém se pohybuje (např. pokývání hlavou, které znamená v naší zemi souhlas, znamená v Bulharsku nesouhlas), a zároveň si vytváří svůj individuální gestus. Ten je typický pro každého jedince (např. styl pozdravu atd.). - Proxemika - se zabývá prostorovým chováním člověka, udržováním vzdálenosti od ostatních lidí. Tyto vzdálenosti označujeme jako základní zóny, které se dělí na čtyři druhy: intimní, do které si pustíme pouze velmi blízkého člověka, partnera (do 60 cm) 4 VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005, s

12 osobní, ve které si držíme své přátele (od 60 cm do 1,2 m) společenská, kdy si držíme odstup, například při různých pracovních setkáních (od 1,2 m do 2 m) veřejná, v této zóně si udržujeme všechny, kteří s námi nemají nic společného, např. neznámí lidé na ulici (od 2 m) - Haptika - představuje nauku o dotycích v mezilidském styku. Dotyky hrají v komunikaci důležitou roli, využíváme je především při komunikaci s bližšími přáteli. - Posturika - představuje řeč našich fyzických postojů a držení těla. Může komunikovat sama o sobě, kdy vyjadřuje jistotu jedince a jeho momentální rozpoložení. Zároveň také dotváří jazykové sdělení. - Image - v dnešní době se jedná o druh neverbální komunikace, který hraje velkou roli. To, jak se oblékáme, jaký používáme parfém apod., tvoří celkový obraz o člověku, a to především při vytváření prvního dojmu Paralingvistická komunikace Někteří autoři tento druh komunikace zařazují do verbální komunikace a mají k tomu logický důvod. Paraverbální projevy komunikace totiž s verbální komunikací úzce souvisí. Jedná se o jakékoliv zvukové a hlasové projevy, které jsou součástí řeči, jako je rychlost řeči, tón a hlasitost řeči, intonace, protahování či zkracování slov, smích nebo pláč, emocionální zabarvení hlasu (např. chvějivý hlas prozrazující nervozitu nebo strach), pomlky, které děláme ve větách, akcenty apod. Tyto projevy doplňují a upřesňují jazykové sdělení, vyjadřují jednotlivé emoce, abychom správně pochopili kontext přijaté zprávy. Všechny tři druhy mezilidské komunikace jsou v sociálních interakcích zastoupeny v různém měřítku. I když se může zdát nejvíce zastoupená verbální (slovní komunikace), opak je pravdou. Největší procento zastoupení, necelých 70%, tvoří neverbální komunikace, za ní následuje s cca 30% paralingvistická komunikace. Teprve na posledním místě se objevuje verbální komunikace, která je zastoupena necelými 10%. 5 5 PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy dovednosti poruchy. Praha: Grada, 2005, s

13 Jak je patrné, komunikace tvoří v našem životě nezastupitelnou roli, ať už se jedná o potřebu neustálého přísunu informací, tak i o přesah, který má komunikace v ovlivnění intelektuální schopnosti lidského myšlení. Mnohé z toho, co bylo zmíněno, používáme v běžném životě, aniž bychom nad tím přemýšleli. Často si neuvědomujeme, jaké faktory ovlivňují naši komunikaci, jakých chyb se při ní dopouštíme a jak snadné je jejich odstraněním předejít nedorozuměním, neboli komunikačním šumům. Plaňava ve své knize Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy dovednosti poruchy věnuje celou kapitolu této problematice. Upozorňuje zde na poruchy popisované v psychopatologii, jako je např. překotnost (zrychlená řeč), roztržitost (vnikání jiných myšlenek do komunikace) atd. Úspěšná komunikace je pro člověka zásadní v procesu socializace. Pokud neprobíhá interakce s dalšími jedinci efektivně, může být tento proces přerušen, což může mít za následek vyčlenění ze společnosti, které je pro jedince fatální. Na nejčastější chyby v komunikaci (např. zkreslení sdělovaných informací, ) a pochopení základních principů efektivní komunikace jsem se zaměřil i při realizaci dílen, zejména pak ve společných diskuzích (viz kapitola 5). 13

14 2 Adolescence Adolescence představuje významný mezník vývojového období života jedince, které se pohybuje mezi 15. a 20. či 22. rokem. Samotné slovo adolescence je odvozeno z latinského slova adolescere, tj. dorůstat, dospívat, mohutnět. Adolescenci můžeme charakterizovat jako období plné zvratů, změn, hlubšího sebepoznávání (hledání identity) a utvrzování se, období důležité pro přechod z dětství do dospělosti. Adolescence je především dobou komplexnější psychosociální proměny, mění se osobnost dospívajícího i jeho sociální pozice. Mladý člověk získává nové role, spojené s vyšší sociální prestiží Tělesný vývoj U adolescenta se dotváří sekundární pohlavní znaky, jejichž vývoj byl započat na počátku předchozího období pubescence. Tělo stále roste, objevuje se růstový spurt neboli dočasné prudké zrychlení růstu. Adolescent se o své tělo velmi často zajímá a pohlíží na něj z pohledu aktuálního ideálu krásy. S tímto ideálem krásy se srovnává a vytváří si obraz sebe sama. Vnější krása se pro adolescenty stává primárním bodem, který dokážou dobře ocenit a ještě lépe zkritizovat. 2.2 Kognitivní změny (vývoj poznávacích procesů) Na počátku adolescence vrcholí Piagetovo stadium formálních logických operací, pro které je charakteristický odklon od závislosti na konkrétní realitě myšlení k myšlení abstraktnímu. S tím souvisí také kritický přístup k vlastnímu i cizímu myšlení. 7 Adolescent začíná uvažovat v jiné časové dimenzi, jeho pozornost se přesouvá od minulosti a přítomnosti do budoucnosti, která nabývá velkého významu. Díky tomu si adolescent uvědomuje, jaké následky bude mít jeho chování apod. Všechny tyto změny vedou k posílení poznávacího egocentrismu, který se projevuje: - nadměrnou kritikou a sklonem polemizovat; - odmítáním výjimek a kompromisů, které jsou pro adolescenta rušivými elementy; 6 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000, s ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004, s

15 - přecitlivělostí a vztahovačností, jelikož má adolescent stále pocit, že ho někdo kritizuje; - schopností pochopit obecnější pravidla a aplikovat je na různé situace; - radikalismem, který slouží jako obrana proti nejasnosti a mnohoznačnosti. Práce s touto věkovou skupinou může být v některých ohledech velmi náročná. Největší problém může být s motivací k určitým úkolům, které adolescenta nebaví. Jeho odmítání může být tak striktní, že je jakákoliv motivace marná. Zároveň však, díky posunu k abstraktnímu myšlení, může být práce s adolescenty mnohem jednodušší, protože již nepotřebují tak konkrétní zadání, jak tomu bylo v předchozích vývojových obdobích. 2.3 Vývoj identity Dospívání je psychicky náročným obdobím. Adolescent si pokládá základní otázky kdo je, jaký je, kam patří a kam směřuje. Adolescent při hledání své identity prochází dlouhou cestou, na které přebírá různé vzory či idoly, projektuje se do nich, nebo se naopak vymezuje a snaží se v sobě najít něco originálního, čím by se odlišoval od ostatních. Přebírá názory, které odpovídají jeho současnému cítění, nepřipouští odlišné argumenty. Přestává být psychicky závislý na rodičích a osamostatňuje se. Vnímá se jako odlišný od svých rodičů a vrstevníků a přebírá za sebe odpovědnost, dosahuje tzv. psychické diferenciace a psychické nezávislosti schopnosti vnímat se jako jednající nezávisle na druhém. Adolescent nad sebou začíná přemýšlet a uvažovat o tom, co si jiní lidé o něm myslí, sebereflektuje se. M. Vágnerová v této souvislosti hovoří o tzv. ideálním já, obsahujícím prvky chtěného a požadovaného já, které je pak srovnáváno s reálným já. Když je mezi ideálním a reálným já velký rozdíl, často to vede ke zklamání ze sebe sama. 8 Všechny jednotlivé charakteristiky adolescenta (vnímání vlastního chování, prožívání a sociálního srovnávání) vedou k sebehodnocení. Základem kladného sebehodnocení je uznání vlastní hodnoty. Pro adolescenta je důležité potvrzení osobní identity. Její podstatou je vědomí vlastní jedinečnosti a potvrzení sociální identity, neboli pocit začlenění a 8 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000, s

16 spolupatřičnosti. Pokud se adolescent cítí nerespektovaný rodinou, vrstevníky a dalšími autoritami, může zažívat pocit odcizení. S potvrzením vlastní identity úzce souvisí sexuální vývoj. Adolescent poznává svoje tělo a začíná navazovat první partnerské vztahy, které ústí v první sexuální zkušenosti. I sexuální vývoj hraje tedy v potvrzení vlastní identity svoji významnou roli. 2.4 Socializace a citové vazby Dospívající mají potřebu vymezit se, být jiní než jejich rodiče, než ostatní dospělí, mít svůj vlastní život. Začínají navazovat vztahy se svými vrstevníky, začínají se sdružovat v různých skupinách apod. Zároveň přijímají nové sociální role 9, které souvisejí se vstupem na střední školu, a tím i jejich profesionalizací. Toto osamostatňování se a tvorba nových sociálních vztahů je podstatná pro následné převzetí rodičovských a manželských rolí. Ve vztahu k rodičům se chování dospívajících může zdát konfliktní, problémové, rozporuplné. Vše se děje díky emocionálním krizím, které adolescent prožívá a díky nimž má obavy ze zvládnutí různých zátěžových situací. To je následek vývojových změn, které se u dospívajícího jedince odehrávají. Dospívající již nepřebírá názory svých rodičů, ale naopak na ně pohlíží kriticky a hledá vlastní pravdu, která je pro něho absolutní. Kritika se může týkat čehokoli, třeba názoru na nějaké sportovní utkání nebo populární zpěvačku, ale směřuje k základnějším otázkám: ke světovému názoru, k otázkám smyslu života, společenské morálky, způsobu, jímž rodiče vychovávají kritizujícího adolescenta i další děti. 10 Rodič by tedy neměl vnímat názory dospívajícího osobně, jako by byly namířené proti němu. Dospívající se jen snaží ujasnit si vlastní názory na svět a sebe sama, což mu pomáhá utvrdit si vlastní identitu. Stejně jak se mění vztahy k rodičům, mění se také vztahy s vrstevníky. Nejen že mají hlubší sociální podtext, který se formuluje v soustředění jedinců ve skupinách 9 pozn.: To, jaká je naše sociální role, vyplývá z prostředí (sociálních skupin), ve kterých se pohybujeme. Po narození se dostáváme do sociální skupiny rodiny, kde přijímáme roli syna nebo dcery, bratra nebo sestry, vnuka nebo vnučky, atd. S příchodem do školky a školy se tyto role začínají rozšiřovat o role kamaráda a žáka. Tak neustále, po celý průběh našeho života, přijímáme nové sociální role, které s sebou nesou určitou míru zodpovědnosti. Hlavní funkce těchto rolí je integrační. Začleňujeme se do skupin, a tak i do celé společnosti. Některé role získáváme automaticky, bez vlastního přičinění (syn, dcera, vnuk, vnučka,...) a jiné si naopak vybíráme (např. profese). 10 ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004, s

17 (party, subkultury), kde naplňují svoji potřebu ztotožnit se s někým, někam patřit, ale vrstevnické vztahy se postupně stávají zdrojem intimity a citových vazeb, které vrcholí v rolích rodičů a manželů v období dospělosti. Výstižně shrnuje poznatky o komunikaci s dospívajícími Ivo Plaňava ve své knize Průvodce mezilidskou komunikací: S dospívajícími komunikujeme tak, jako by byli o rok až dva dospělejší, než se nám zdají. Tím přispíváme k tomu, aby se takovými stali. 11 Na všechny zmíněné faktory ovlivňující komunikaci s adolescenty (prostředí, ve kterém se pohybují; aktuální duševní stav, ) jsem se soustředil jak při přípravě dílen, tak i v následných realizacích. Důraz jsem kladl na komunikaci mezi adolescenty a zejména na jejich vystupování před ostatními, které může být u některých jednotlivců, s ohledem na jejich věk, problém. K tomuto účelu mi sloužily formy Divadla Utlačovaných, o kterých je detailněji pojednáno v následující kapitole. 11 PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací. Přístupy dovednosti poruchy. Praha: Grada, 2005, s

18 3 Divadlo Utlačovaných Augusto Boala 3.1 Augusto Boal Divadelní pedagog, režisér, autor řady publikací a politik Augusto Boal se narodil 16. března 1931 v Rio de Janeiru v Brazílii. Po získání titulu chemického inženýra studoval divadelní vědu na Kolumbijské universitě v New Yorku. Po absolvování se vrátil zpět do Brazílie, kde založil divadlo Teatro de Arena de Sao Paolo. Zde také v 50. letech začal vytvářet svoji koncepci Divadla Utlačovaných (viz podkapitola 3.2). V 70. letech byl Boal z politických důvodů vězněn a následně musel Brazílii opustit. Tak se rozšířila jeho práce s Divadlem Utlačovaných v Peru, Argentině a Evropě, kde na základě sociokulturních poměrů vytvářel a přizpůsoboval různé formy a techniky tohoto nového druhu divadla (novinové divadlo, neviditelné divadlo, legislativní divadlo, divadlo fórum...). Na pařížské Sorbonně byl v 80. letech jmenován docentem. V Paříži se také pořádal první Mezinárodní festival Divadla Utlačovaných. V 90. letech se vrátil do Brazílie, kde se stal Vereadorem (členem parlamentu) v Riu de Janeiru. Do konce svého života pořádal různé semináře a workshopy po celém světě. Zemřel 2. května 2009 v Riu de Janeiru Divadlo Utlačovaných V této části se budu zabývat koncepcí Divadla Utlačovaných, neboli osvobozených (Theatre of the Oppressed), a jeho jednotlivými formami, které byly čerpány z dvou hlavních informačních zdrojů: Lidové divadlo Augusta Boala jako prostředek třídního boje v Latinské Americe 13 a Theater of the oppressed 14. Divadlo Utlačovaných vzniklo v 50. letech v Brazílii v divadle Teatro de Arena de Sao Paolo. Vycházelo z tehdejšího latinskoamerického lidového divadla a bylo reakcí na tehdejší sociální a politickou situaci - omezení občanských svobod vládou, potlačení osobní identity občanů, velký zásah USA do ekonomických poměrů 12 HENDL, J. Lidové divadlo Augusta Boala jako prostředek třídního boje v Latinské Americe. Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy, s Ibidem 14 BOAL, A. Theater of the oppressed. London: Pluto Press, s. 18

19 Latinské Ameriky v podobě vlastnictví půdy a továren amerických obyvatel nebo vliv evropské kultury, která vytěsňovala místní kulturní tradice. Potřeba vymezit se zmíněným tendencím se začala objevovat v novém typu divadla Augusto Boala. Ten se odklonil od klasického pojetí divadla rozděleného na jeviště a hlediště, na herce a diváky a vnesl do něj interaktivní prvek. Diváci jsou přímo zapojováni do akce a stávají se přímými účastníky. Prolomení bariéry mezi herci a diváky mělo vést nejen k aktivizaci diváků, ale také k jejich uvědomění si určitých motivací postav a možných změn jejich chování nejen v rámci divadla, ale i skutečného života. Boalova teorie i praxe je blízká odkazu evropské divadelní avantgardy. Boal nechápe divadlo tradičně jako něco, co slouží výhradně zábavě. Usiluje o postižení současného života v jeho rozporuplnosti a problémech. Zároveň však tím, že aktivizuje diváka, zesiluje společenský dopad divadelní inscenace a vede tohoto přímo do hry vtaženého diváka k zamyšlení. Tento eticko-výchovný cíl sbližuje Boala s Brechtem. Boal učí své diváky myslet a tím nepřímo i jednat. Ovlivňuje jejich postoj ke společenskému systému, k životu a dělá to vše zcela programově. 15 Boal ve svých formách 16 Divadla Utlačovaných vycházel jak z aktuálních politických a sociálních situací (např. volby), tak z problémů obyčejných lidí (např. nevěra). Celá koncepce Divadla Utlačovaných měla také didaktický dosah. V roce 1973 se Boal se svou divadelní skupinou podílel na programu ALFIN (Operación Alfabetización Integral), který měl za úkol odstranit negramotnost v Peru zasahující až ¼ populace. Jak již bylo řečeno, Boal přetváří pasivního diváka v aktivního, a to ve čtyřech fázích: 1) poznání svého těla sled cvičení, ve kterých si člověk uvědomuje své tělo, jeho možnosti a hranice 2) naučit se vyjadřovat pomocí svého těla soubor her, kterými se člověk učí vyjadřovat skrz své tělo, bez použití obvyklých forem vyjadřování 3) divadlo jako jazyk 15 HENDL, J. Lidové divadlo Augusta Boala jako prostředek třídního boje v Latinské Americe. Praha: Kulturní dům hl. m. Prahy, s Jelikož není v oblasti Divadla Utlačovaných přesně stanovená terminologie, užívám pro další dělení Divadla jako jazyk a Divadla jako diskuze pojem formy. 19

20 4) divadlo jako diskuze První dvě fáze jsou pouze přípravné, jejich hlavním úkolem je koncentrovat účastníky a připravit je na další práci v následujících fázích Divadlo jako jazyk Divadlo jako jazyk počítá s přímým zapojením diváka do akce. Důležitý zde není vlastní divadelní produkt, ale průběh, do kterého diváci aktivně zasahují. Navrhují změny a řešení daných situací, popřípadě navržené změny sami realizují jako herci. Tak se z diváků stávají podle Boala tzv. spect-actors, neboli diváci-herci. Divadlo jako jazyk má několik forem: Simultánní dramaturgie Simultánní dramaturgie využívá diváka jako autora, který může daný příběh (problém) přepsat. V této formě diváci zasahují do děje pouze svými návrhy řešení, které herci improvizují. Na počátku diváci navrhnou příběh, který herci improvizují. Diváci jsou následně vybízeni k tomu, aby navrhovali řešení, která by vedla ke změně nastoleného problému. Herci tyto návrhy musí přijmout a realizovat je na jevišti. Divadlo obrazů Divadlo obrazů představuje formu, ve které slouží lidské tělo jako nástroj pro vyjádření vlastního názoru. Účastníci navrhnou téma, které může být jak abstraktní (Boal zde uvádí příklad imperialismus), nebo může vyjadřovat nějaký problém dané lokality (nedostatek vody). Jeden z účastníků vyjadřuje svůj názor na zvolené téma beze slov, pouze pomocí těl ostatních účastníků, ze kterých vytváří sousoší. To musí být propracováno do nejmenšího detailu, včetně mimického výrazu v obličeji. Poté je dán prostor ostatním účastníkům, aby sousoší modifikovali a přeskupili. Cílem je dojít k obrazu, který je akceptován jako kolektivní představa reality. Jakmile všichni účastníci souhlasí s danou představou skutečnosti, přechází se k druhé fázi, kdy je úkolem vytvořit obraz ideálu (vyřešení problému). Ve třetí fázi mají účastníci dojít k obrazu, který představuje mezifázi přechodu od daného problému k ideálu, řešení. 17 BOAL, A. Theater of the oppressed. London: Pluto Press, 1998, s

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu

Teorie komunikace - odborná komunikace. Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu Teorie komunikace - odborná komunikace téma žánr cílová skupina Vysokoškolské práce technického zaměření ( bakalářské a diplomové práce...) stať jádro odborného projevu 1 Komunikace sdělování přenos informačních

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve

UČENÍ. o Více nebo méně trvalá změna ve Učení zážitkem Praha 7.4. 2010 Bohumír Fiala, aivd@aivd.cz Vladimír Mareš, atkm@atkm.cz UČENÍ o Více nebo méně trvalá změna ve vědění, chování nebo prožívání, která je výsledkem určitéčinnosti nebo zkušenosti

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více