Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Zákonné ( úrazové ) pojištění zaměstnavatelů se zatím nemění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Zákonné ( úrazové ) pojištění zaměstnavatelů se zatím nemění"

Transkript

1 Vydání Říjen Obsah: Aktuality > Zákonné ( úrazové ) pojištění zaměstnavatelů se zatím nemění > Potřebujete nové spolupracovníky? Inzerujte výhodně na jobs.cz nebo prace.cz Právo aktuálně > Exekuční řád od listopadu nově Daně aktuálně > Pravidla v oblasti DPH doznají změn Ekonomika aktuálně > Nově požadované informace k účetní závěrce > Labyrint pojmů elektronické úkony a ráj s elektronickým podpisem (část II) > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Zákonné ( úrazové ) pojištění zaměstnavatelů se zatím nemění Již v roce 2006 byl přijat nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (č. 266/2006 Sb.), který stanoví nový způsob plnění povinností zaměstnavatelů. Ten se týká zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Jeho novost spočívá ve změně orgánu, který má zákonné pojištění zaměstnavatele zajišťovat (zákon tímto orgánem stanoví Českou správu sociálního zabezpečení). Účinnost nového zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců byla již podruhé zákonodárci odložena, původně se mělo podle nového zákona postupovat již od počátku roku Jelikož další odložení účinnosti zákona již nepřichází v úvahu (legislativně), tak nebude-li zrušen a/nebo nahrazen jiným zákonem, vstoupí v účinnost až k 1. lednu To znamená, že všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, budou plnit i nadále svoji povinnost být ze zákona pojištěni pro případ vzniku jejich odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání jejich zaměstnanců stejně jako dosud. Tedy tak, jak jim to ukládá 205d starého zákoníku práce č. 65/1965 Sb. (z tohoto důvodu zůstává v platnosti). Zaměstnavatelé tedy budou nadále ze zákona pojištěni buď u České pojišťovny, a.s. nebo u Kooperativy a.s. a jedné z nich také odvádět čtvrtletně pojistné. Podrobnější podmínky zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele upravuje vyhláška č. 125/1993 Sb. Sazby podle převažující činnosti zaměstnavatele jsou stanoveny v její příloze č. 2 (pozor na možné změny pouze této přílohy, tedy ve výši sazeb!). JUDr. Eva Blechová Advokátka/Associate Partner Tel.: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Potřebujete nové spolupracovníky? Inzerujte výhodně na jobs.cz nebo prace.cz Jedinečná možnost cenově zvýhodněné inzerce na portálu jobs.cz. Cena za jednu pozici na měsíc v jednom regionu za pouhé dva tisíce korun, oproti běžné ceně, ve výši Kč bez DPH.

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Říjen 2009 > Tuto výhodu Vám můžeme nabídnout pouze do konce roku, s ohledem na naše smluvní podmínky s provozovatelem jobsu. Stejně výhodné podmínky pro Vás zajistíme v případě záj- mu i na portálu prace.cz. Samozřejmě jsme Vám k dispozici, tak jako vždy, v dalších standardních oblastech personálního poradenství, například při personálním plánování, analýze pracovních míst, získávání a výběru pracovníků, jejich hodnocení, podnikovém vzdělávání či odměňování a pracovních vztazích. Alena Spilková Podniková poradkyně/associate Partner Tel.: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Právo aktuálně Exekuční řád od listopadu nově Napsala Regina Huntley Dnem 1. listopadu 2009 nabývá účinnosti jeden ze zásadních bodů justiční reformy, a to novela zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Nová právní úprava se soustřeďuje především na ochranu práv účastníků řízení a na jasné vymezení povinností a pravidel při postupu exekutorů. Zahájení exekučního řízení První změnou, kterou nová právní úprava přináší, je změna zahájení exekučního řízení. To by mělo být nově zahajováno podáním návrhu pouze exekutorovi, nikoliv také soudu. Znamená to tedy, že exekutor by měl zajistit, aby návrh na nařízení exekuce obsahoval všechny náležitosti. V případě, že návrh bude bez vad nebo vady budou odstraněny, exekutor podá soudu žádost o pověření provedením exekuce. Součástí návrhu na nařízení exekuce by měly být i všechny odpovídající listiny. Poté soud nařídí exekuci usnesením a jejím provedením exekutora pověří, aniž by stanovil způsob provedení exekuce. Ten určí exekutor v exekučním příkazu. Písemnosti se v exekučním řízení doručují jak obvyklým způsobem, tak i prostřednictvím datových schránek. Výjimky ze zákazu nakládat s majetkem dlužníka Novela dále stanovuje další výjimky z obecného zákazu povinnému po doručení usnesení o nařízení exekuce po dobu provádění exekuce nakládat s majetkem. Dosud byly výjimkami především běžná obchodní a provozní činnost, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, k nimž má povinný vyživovací povinnost, a udržování a správa majetku. Nově se nyní jedná především o situace, kdy povinný složí u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky a nákladů exekuce, doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů, obdrží-li povinný souhlas exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů apod. Zásada přiměřenosti exekuce Současně úprava nově definuje přiměřenost exekuce, a to zejména vzhledem ke způsobům exekuce na finanční plnění, kdy prioritní bude provedení exekuce přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy nebo zřízením exekutorského zástavního práva. Pouze v případě, že výnos z těchto způsobů exekuce není postačující, umožňuje novela provést exekuci vymáhající peněžité plnění prodejem movitých nebo nemovitých věcí, resp. prodejem podniku. Už by se tedy nemělo stát, aby exekutor kvůli stokorunové pohledávce provedl exekuci prodejem rodinného domu. Lhůta pro vyplacení vymoženého plnění Dalším krokem vstříc účastníkům řízení, konkrétně věřitelům, je stanovení třicetidenní lhůty, v níž bude exekutor povinen vyplatit oprávněnému vymoženou částku, a to i když jde jen o plnění částečné, převyšuje-li částku tisíc korun. Tento krok by tedy měl posílit právní postavení věřitelů a zlepšit jejich situaci, pokud jde o nakládání s vymoženými finančními prostředky. Rychlé napravení omylů Kromě přiměřenosti exekuce přináší novela možnost vyškrtnutí věci ze soupisu. To znamená, že pokud exekutor zapsal věc, která patří někomu jinému, může soudní exekutor rozhodnout o vyškrtnutí této věci. Dosud bylo nutné se bránit soudní žalobou, přičemž soudní řízení pak probíhalo týdny či měsíce. Přenesení provádění určitých úkonů ze soudů přímo na exekutory Novela dále zjednodušuje postup při zahájení exekučního řízení a ulehčuje soudům od jednoduchých a mezi účastníky řízení nesporných věcí. Jedná se tak např. o přijímání návrhů

3 na zahájení řízení a péči o odstranění případných vad návrhu, rozhodování o odkladu a zastavení exekuce, není-li mezi účastníky spor, odmítnutí návrhu na odklad exekuce pro vady či pro nedostatek důkazů. V této souvislosti je také nově vymezován pojem exekuční soud. Rozšíření pravomoci exekutorského koncipienta a exekutorského kandidáta Současně je úpravou významně rozšiřována možná působnost exekutorského koncipienta. Na rozdíl od současného stavu, kdy mohl být pověřen vykonáním pouze jednotlivých úkonů, bude podle nové právní úpravy možné pověřit koncipienta prováděním exekuční činnosti s vyloučením jednotlivých úkonů, které jsou v zákoně vypočteny. Nově se vymezuje i možné pověření exekutorského kandidáta, které nemá žádné omezení, tj. exekutorský kandidát může zastoupit exekutora v plném rozsahu jeho činnosti. Dohled nad činností exekutorů Státní dohled nad činností exekutora vykonává kromě Ministerstva spravedlnosti nově také předseda okresního soudu, do jehož obvodu je exekutor jmenován; jde-li o státní dohled v jednotlivé věci, též předseda okresního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce. V této souvislosti je nezbytné zmínit další novinku. Oproti původní právní úpravě jmenuje exekutora do exekutorského úřadu ministr, a to bez návrhu Exekutorské komise, pouze na základě výběrového řízení, a to do jednoho měsíce od ukončení tohoto řízení do sídla v obvodu okresního soudu. Kárná odpovědnost exekutora Pokud se týká kárné odpovědnosti, opětovně se novelou zřizuje kárná komise jako orgán Komory exekutorů České republiky pro kárná řízení s exekutorskými koncipienty a kandidáty. Současně se zřizuje kontrolní komise jako orgán Exekutorské komory České republiky pro provádění kontrol nad činností exekutorů a jejich úřadů a pro agendu spojenou s vyřizováním stížností na exekutory a jejich zaměstnance. Mgr. Regina Huntley, LL.M. Advokátka Tel.: Daně aktuálně > Pravidla v oblasti DPH doznají změn Napsal Petr Ševčík Ne tolik obecné veřejnosti známý závazek České republiky provést změnu pravidel v oblasti DPH. Od 1. ledna 2010 by měla platit nová pravidla, jejichž základním principům se věnuje následující článek. Do národního zákona o dani z přidané hodnoty by měly být implementovány směrnice Rady z února 2008 (konkrétně 2008/8/ES a 2008/9/ES), které upravují změny pravidel pro stanovení místa plnění u služeb a procedury vracení daně. V rámci standardního legislativního procesu by nebylo možné stihnout stanovený termín (1. ledna 2010) s ohledem na připravované předčasné volby. Ministerstvo financí ČR proto navrhuje schválení zákona Poslaneckou sněmovnou již v prvním čtení, což by znamenalo, že v souladu s 90 odst. 6 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny nelze podat pozměňovací nebo jiné návrhy a lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb. Zákon by tak měl být schválen ve znění, které je předkládáno sněmovně. S projednáním v této formě ovšem nebyl doposud vyjádřen souhlas Poslaneckou sněmovnou, a proto nelze předem ani vyloučit standardní legislativní proces, který by prostřednictvím pozměňovacích návrhů mohl vést k částečným modifikacím textu návrhu zákona. V takovém případě by ovšem termín vyhlášení a následné účinnosti zákona do 1. ledna 2010 byl ohrožen a České republice by hrozily sankce za nesplnění závazků vyplývajících z členství v Evropské unii. Místo plnění u služeb V rámci navrhovaných změn dojde k posílení principu zdanění ve státě spotřeby a bude se tak měnit i členský stát zdanění. Další navazující změny by měly proběhnout v souladu se směrnicí postupně v období Bude tedy docházet k rozšíření reverse-charge mechanismu. Nově bude v zákoně upraveno, že místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, tj. osobě vykonávající ekonomickou činnost, bude místo, kde má tato osoba (tedy příjemce služby) sídlo nebo místo podnikání, popř. provozovnu. Naproti tomu u služeb poskytnutých osobě nepovinné k dani se bude i nadále uplatňovat princip zdanění ve státě sídla, místa podnikání či provozovny poskytovatele služby.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Říjen 2009 Současně budou do zákona zavedeny zvláštní výjimky ve vztahu k vybraným typům služeb (služby vztahující se k nemovitosti, přeprava osob, služby oceňování movité věci, práce na movité věci apod.). Charakter těchto služeb v podstatě odpovídá těm, u nichž je stanoveno specificky místo plnění i ve stávajícím znění zákona o dani z přidané hodnoty ( 10). čích rad), ve vztahu k osobám v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k plátci a mezi osobami podnikajícími ve sdružení nebo jiné obdobné smlouvy. Všechny výše uvedené změny by měly nabýt účinnosti k 1. lednu Souhrnné hlášení ve formě datové zprávy V návaznosti na změny týkající se místa plnění u služeb dochází rovněž k rozšíření povinnosti vykazovat plnění v souhrnném hlášení i na služby s místem plnění v jiném členském státě. Forma souhrnného hlášení bude nově pouze elektronická se zaručeným elektronickým podpisem a rovněž bude podáváno měsíčně, nikoliv čtvrtletně, jako tomu bylo doposud. Plnění vykazovací povinnosti ve čtvrtletních intervalech zůstává zachováno pouze v případě služeb, u nichž je povinen daň přiznat a zaplatit příjemce podle nového pravidla přenesení místa plnění do státu spotřeby. Podmínky pro vrácení DPH Dále se změní podmínky pro osoby povinné k dani z jiného členského státu EU s cílem zjednodušit a rovněž i urychlit proceduru vracení daně z přidané hodnoty. Nově by měl žadatel podávat žádost o vrácení daně prostřednictvím elektronického portálu spravovaného daňovou správou v členském státě, v kterém je registrován k dani. Žádost, která bude splňovat předepsané náležitosti, bude elektronicky postoupena příslušnému členskému státu k vyřízení, přičemž jsou zkráceny lhůty na vyřízení žádosti. V případě pozdního vrácení je možné požadovat na povinném státu v souladu se směrnicí úrok, který odpovídá příslušné úrokové sazbě členského státu vrácení daně. Pokud vnitrostátní právo takový úrok neupravuje, odpovídá sankci za pozdní úhradu daně stanovené uvedeným státem. V souladu s rozšířením mechanismu reverse-charge je možné rovněž očekávat snížení počtu žádostí k vrácení daně. Stanovení ceny obvyklé pro oblast DPH Doposud se cena obvyklá (přesněji řečeno cena stanovená v souladu s předpisy o oceňování) uplatňovala pouze u vybraných typů zdanitelných plnění. Například se jednalo o použití hmotného majetku nebo poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností. Nově by mělo dojít k rozšíření aplikace obvyklých cen na propojené osoby obecně, bez ohledu na typ transakce. Pro posouzení subjektů jako propojených ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty se posuzuje hranice 25procentního přímého či nepřímého podílu na základním kapitálu či hlasovacích právech. Dále se bude obvyklost cen zkoumat mezi jinak spojenými osobami (tj. ve vedení společností je shodná osoba vyjma členů dozor- JUDr. Ing. Petr Ševčík Daňový poradce Tel.: Ekonomika aktuálně > Nově požadované informace k účetní závěrce Napsaly Jitka Brázdilová a Štěpánka Jarešová Původní prováděcí předpis pro podnikatele č. 500/2002 Sb. (dále jen vyhláška ) k zákonu o účetnictví je změněn.postarala se o to vyhláška č.469/2008 Sb, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna K těm stávajícím musí účetní jednotky uvádět nově i další informace, pokud pro ně mají náplň. Rozsah nových požadavků však není ve vztahu k celému obsahu přílohy významný. Pro většinu účetních jednotek platí Nejdůležitější novinkou je, že podle 39 odst. 9 písm. c) vyhlášky má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost v příloze účetní závěrky uvést charakter a obchodní účel operací účetní jednotky, jsou-li rizika nebo užitky z těchto operací významné a pokud je zveřejnění těchto rizik nebo užitků nezbytné k posouzení finanční situace účetní jednotky. Pro konsolidující účetní jednotky platí Podle 39 odst. 9 písm. c) účetní jednotka, která ke konci rozvahového dne, za který se účetní závěrka sestavuje, překročila alespoň dvě ze tří níže uvedených kritérií, uvede navíc i informaci o finančním dopadu těchto výše uvedených operací na účetní jednotku. Jedná se o stejná kritéria, jež jsou platná pro vznik povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závěrku:

5 > aktiva celkem jsou větší než 350 milionů korun > roční úhrn čistého obratu je větší než 700 milionů korun > průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období je větší než 250 Výše uvedená kritéria se použijí také pro stanovení povinnosti právnické osoby uvést v příloze transakce se spřízněnými stranami, pokud jsou významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek, viz. 39 odst.10 písm. a) vyhlášky. Výraz "spřízněná strana" je definován v mezinárodních účetních standardech upravených právem Evropských společenství (směrnice 2006/46/ES). Účetní jednotka uvede výši těchto transakcí včetně povahy vztahu se spřízněnou stranou a ostatní informace o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky. Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami bez ohledu na to, zda je účtována cena. Pro všechny akciové společnosti (i nekonsolidující) platí Podle 39 odst. 10 písm. b) účetní jednotka, která má formu akciové společnosti a která nemá povinnost uvádět informace podle 39 odst. 10 písm. a), uvede informace o transakcích provedených přímo nebo nepřímo mezi společností a jejími většinovými akcionáři ( 66a obchodního zákoníku) a mezi společností a členy správních, řídících a dozorčích orgánů, které jsou významné a nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Toto je další velmi důležitá novinka. Informace o jednotlivých transakcích uvedených v 39 odst.10 vyhlášky lze seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí na finanční situaci účetní jednotky. Uvedené informace dle 39 odst.10 není účetní jednotka povinna uvést, pokud byly transakce provedeny mezi účetní jednotkou a jejím jediným společníkem. Pro vlastníky lesů nebo lesní hospodáře Podle 39 odst. 6 vyhlášky účetní jednotka, která vlastní a nebo má právo nebo příslušnost k hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem, uvede v příloze účetní závěrky následující údaje: cena je významně rozdílná, uvede také tuto cenu a informace o způsobu stanovení její výše a jejím účelu. Změny týkající se fúzujících společností Prováděcí předpisy doposud neřešily účetní postup přeměny společností při přeshraniční fúzi, kde jednou ze zúčastněných stran je zahraniční společnost. Novela tuto situaci řeší v 54a. Z tohoto důvodu došlo k přejmenování řádku A.II.4, který se nově označuje Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností a dále přibyl nový řádek A.II.5 Rozdíly z přeměn společností. Jejich obsahovou náplň vymezuje také nový paragraf 14a Kapitálové fondy. Účetní jednotky mohou použít 14a a 54a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění této vyhlášky, při přeměně společnosti nebo družstva, pokud projekt přeměny byl uložen do sbírky listin v obchodním rejstříku v období od 1. července 2008 do 31. prosince Závěrem Novela prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. přinesla některým účetním jednotkám povinnost uvádět v příloze k účetní závěrce detailnější informace, zejména o významných transakcích obecně a o transakcích mezi účetní jednotkou a spřízněnými stranami. V návaznosti na úpravu tuzemských a přeshraničních přeměn obchodních společností a družstev podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev č. 125/2008 Sb. se upřesňují příslušné postupy účtování na kapitálových fondech, zřizuje se nová položka rozvahy A.II.5. Rozdíly z přeměn společností. Ing. Jitka Brázdilová Auditorka/Associate Partner Tel.: > celková výměra lesních pozemků s lesním porostem > výše ocenění lesních porostů stanovená součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m 2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m 2, která činí 57 korun Pokud účetní jednotka zjišťuje cenu lesního porostu také jiným způsobem než uvedeným výše, například v souvislosti s podrobnějším členěním podle skupiny dřevin, a takto zjištěná

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Říjen 2009 > Labyrint pojmů elektronické úkony a ráj s elektronickým podpisem (část II) Napsala Lenka Kudrnová Stručný slovník pojmů, jež souvisejí s elektronickým podpisem, navazuje na předchozí číslo Mandantenbriefu. V něm byl definován elektronický podpis, stejně jako blíže vysvětlen jeho význam a využití. Stručný slovník souvisejících pojmů E-government Pojmem e-government se označuje možnost komunikace s institucemi státní a veřejné správy v elektronické podobě a veškeré procesy s tím související, zejména tvorba příslušné legislativy a přechod úřadů na elektronickou verzi vedení agendy. Cílem e-governmentu je především usnadnit styk veřejnosti s úřady, zejména z hlediska úspory času a financí. Z hlediska veřejnosti je tedy e-government vítaným krokem. Většina uživatelů pravděpodobně nebude mít s elektronickou komunikací s úřady problémy, o čemž vypovídá i dnes tak oblíbený internet banking, tj. ovládání bankovních účtů přes internet. Autorizace (schválení, oprávnění) Tento proces označuje získání přístupu k informacím, funkcím a dalším objektům. Administrátor Správce informačního systému (dále jen IS), který má jako uživatel neomezená práva. Tato funkce slouží nejen ke konfiguraci systému, ale také k nastavování práv pro ostatní uživatele. U rozsáhlých informačních systémů lze pro každou část IS mít samostatného administrátora/správce (operační systém, databázový systém, agendový systém apod.). Autentizace (nepopíratelnost) Údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby. Jsou vedeny v rozsahu stanoveném zákonem upravujícím vedení příslušného Základního registru. Datová schránka Slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy a jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu. Úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné správy. Veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické datové schránky, resp. přepážky činěny, je přiznána ekvivalence k úkonům činěným písemně. Datová zpráva Jedná se o dokument přijatý od orgánů veřejné moci nebo vytvořený dokument určený k elektronickému poslání do datové schránky orgánů veřejné moci. Elektronická značka Z technologického hlediska je elektronická značka stejná jako zaručený elektronický podpis, tj. jedná se o digitální podpis. Pro vlastní vytváření elektronických značek nebo pro přijímání datových zpráv jimi označených není tedy potřeba pořizovat jiný software. Odlišnost elektronické značky a zaručeného elektronického podpisu má především právní charakter. Elektronický podpis vytváří fyzická osoba (stejně jako vlastnoruční), elektronickou značkou může datové zprávy označovat i právnická osoba nebo organizační složka státu. Lze ji přirovnat k otisku úředního razítka. Použití elektronické značky vydávání urychlí, protože značkami budou dokumenty moci být opatřovány automatizovaně, bez nutnosti ověření obsahu každé označované datové zprávy. Předpokladem je samozřejmě zadání náležitých parametrů vydávaných datových zpráv a odpovídající bezpečnostní opatření. Elektronická pošta ( ) Je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy. Jde o jednoduchý způsob komunikace na internetu. Vytvoření ové schránky trvá několik minut a většina portálů nabízí tuto službu zdarma. Identifikátor Slouží k identifikaci datové schránky, není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným orgány veřejné moci. Způsob tvorby identifikátoru stanoví ministerstvo vyhláškou. Komerční podpis Komerční certifikát je vhodný pro použití v uzavřených systémech, kde je mezi účastníky bezpečné komunikace současně uzavřena smlouva řešící mimo jiné i podmínky komunikace. V daném případě jej lze použít pro tvorbu elektronického podpisu. V současné době mají komerční certifikáty dále své místo zejména tam, kde nelze podle současné legislativy kvalifikované certifikáty použít, a to pro šifrování a autentizaci. Kvalifikovaný podpis Kvalifikovaný certifikát je vytvořen tak, že splňuje všechny aktuální požadavky dané legislativou, zejména zákonem o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 226/2002 Sb.). Je vhodný především pro komunikaci občanů se státní správou a samosprávou, stejně jako pro komerční aplikace. Kvalifikovaný certifikát využijí občané, firmy, úřady, ale také například lékaři, advokáti nebo firmy komunikující často s Českou správou sociálního zabezpeče-

7 ní, s finančními úřady, se zdravotními pojišťovnami, s celním úřadem aj. Pro firmy i ostatní uživatele znamená používání kvalifikovaného certifikátu výraznou časovou úsporu a volnost (např. Odpadá nutnost vyřizování záležitostí pouze v úředních hodinách.). Úředně ověřený podpis Nevyžaduje se na žádosti fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob v těchto případech: > je-li žádost podepsána před zaměstnancem státu zařazeným v ministerstvu nebo zaměstnancem zařazeným v kontaktním místě veřejné správy; a nebo > je-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Ing. Lenka Kudrnová Auditorka Tel.:

8 8 Mandantenbrief Vydání Říjen 2009 Mandantenbrief Říjen 2009, č. 10 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Redakce: Bc. Jana Švédová Více informací naleznete na

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

D Ů VODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část D Ů VODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Řada právních předpisů v současné době umožňuje elektronickou komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci, tj. předávání datových zpráv

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Březen 2014 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Přídatné spoluvlastnictví: velká-malá novinka

Více

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková

Soudní exekutor a výkon exekuce. Veronika Bublíková Soudní exekutor a výkon exekuce Veronika Bublíková Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Pozor na změny sazeb. Katastrální zákon nově. Vydání Únor 2009 www.roedl.

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Pozor na změny sazeb. Katastrální zákon nově. Vydání Únor 2009 www.roedl. Vydání Únor 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Pozor na změny sazeb Katastrální zákon nově Právo aktuálně Další elektronizace justice Sociální zabezpečení členů orgánů kapitálových společností Daně aktuálně

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ DATOVÉ SCHRÁNKY A ČINNOST SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Dne 1. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Nový zákon o platebním styku. Bulletin BBH - listopad 2009

Nový zákon o platebním styku. Bulletin BBH - listopad 2009 Nový zákon o platebním styku Bulletin BBH - listopad 2009 Nový zákon o platebním styku Nový zákon o platebním styku, který byl na začátku září vyhlášen ve sbírce zákonů 1 ( ZPS ), přináší zásadní změny

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo

S T A N O V Y. ANO spořitelní družstvo S T A N O V Y Článek I. Úvodní ustanovení 1. (dále jen Družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, kterými se rozumí zejména

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Vydání Březen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec

Více

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Současné postavení a činnost zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění jsou upraveny zejména zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Listopad 2013 www.roedl.cz Obsah: Rekodifikace soukromého práva > Ručení statutárních orgánů za závazky korporace

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2009 Jan Fišer UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Vydání Říjen 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren

Více