00/07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám"

Transkript

1 Vbtník ;'\ie j~yišího kontrolnlho úhd St r a n a /07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám Kontrolní akce byla za řaz e na do plánu kontrolní č i n nost i Nejvy ššlhc komrolnlho úřadu na rok 2000 pod č í s lem 00/07. Kontrolu ř ídil a kontrolní závěr vypra cova l člen NKÚ Kalivoda. Ing. Ji ř í Cíl em kontroly bylo prově řit přechod majet ku státu do vlastnictv í ve řejných vy sokých ško l. Kontrolovaným obdobím byl rok K zaj i št ěn í návaznosti přechodu maj etku stá tu do vlastnictví ve řejných vysok ých škol byly p rověřovány i sk u tečno s tí souvisej ícíc h let. Kon trolu provedly v obdobi od února do če rve n ce 2000 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru sociálních věci, ško lství a kultury, z územních odboruji žní Čec hy a jižní Morava a z územních oddělen í Liberec, Úst í nad Labem a Šumperk. Komrolovanýmí osobami byly: Ministerstvo školství, ml ádeže a t ě lový chovy (dále jen "M ŠMT" ); v e řej né vysoké škol}' Vysoká škola chemicko- technolcgická v Pra ze (dále jen..všcht v Praze"), Technická univerzita v Liberci (dále j en "TU v libercř'), Unive rzita Jana Evangelisty Purkyn ě v Ústí nad Labcm (dál e jcn "UlEP v Ústí nad Labem"), J i hočes k á univerzita v Č e skýc h Bud ějovic í ch (dále j en ~ JU v Č es kýc h Bud ějovi c ích "). ")Isoké učení technick é vbmě (dálejen..vutv Brně"), Univerzita Palackéh o v Olomouci {dá le jen..up v Olomouci"). Námitky proti kontrolnímu protokolu. které podaly MŠMT, JU v Če sk ých Bud ěj ovic í ch a VUT v Brně. byly vypo řádány vedoucími skupin kontrol ujícich rozhodnutimi o námitkách. S e n á t N K Ú (ve slože ní: Ing. Jiti Kali voda p ředseda, JUDr. Jan Holeček, JUDr. Eli ška Kadaňov á, Ing. Alexandr Růžek. Ing. Lad islav Zeman - č l enové ) na svém zasedáni konaném dne 25. říj na 2000 s c h v á I i I usnesením č. 00 /07/60 kon tro lní z á v ě r v tomto znění : I. Úw d Nabytím ú či nn o sti zákona Č. I I l/l998 Sb. o vysokých školách a o z ruč ně a dop l nční dalších zá kon ů (zákcno vysokých školách), došlo ke dni l ke zm ě nč právního postaveni v zá ko ně uvede ných vysok)'c11 škol (dá le jen "VŠ"). které p řešly z právní formy př í spě vkových organizací. s pr ávem hos poda ře n í k majetku státu. na nov ý typ právní formy - ve řej né vysok é školy (dále jen " VVŠ"). které maj í majetek ve svém vlastnictví. Všechny kontrolované VVŠ byly pod le svýc h statutu právními nást upcí b ýval ých VŠ. Přechod majetku státu do vlastnictví VV Š upravil zákon o vysokých školách tak, že v 101 odst. 5 stanovil. že ke dni I. I přec hází majetek. k němuž měl}' právo hospodaření VŠ, do práva hospodařen í MŠMT. dále stanovil, že MŠMT může rozhodovat po dohodě s VVŠ o přechod u tohoto majetku do vla struc n..i přísluš né VVŠ a že tak musí rozhod nout vždy, jedná-li se o maj etek pot řebn ý k zaj ištění vzdělávací a vědecké. výzkumné, vj...'ojové, um ě lecké nebo další t vů rčí činnos ti při uskut ečň ován i ak red itovan ých studij níc h p rogram ů. Ustanovení 107 zákona o vysokých školách stanovilo VVŠ pro uvedení majetkov ých poměrů do souladu s tím to zákonem tennín do II. Zabezpečení změn majetkovýc h poměrů ze st r any MŠMT MŠMT zahájilo p řípravu na p řechod majetku státu do vlastnictví p ř í s l uš ných VV Š ji ž v p růběhu roku 1998 před nabytím účinnosti zákona o vysokých školách. V rámci přípravy měl y VŠ předlo ži t MŠMT na zá kl ad ě jeho požadavku sou pisy veškerého majetku, ke kterému měly právo hospodaření. a to vč c t nč dokladů potvrzujících tyto skutečnos ti. Z před lo ženýc h podkladů vyplynulo. že VŠ nem ěly v mno ha případech vyjasn ěn é právní vztahy k majetku (např. právo hospodařeninebylo dolo ženo u nernovitosti nab ý...-acimi listinami nebo jinými adekvátnimi dokumenty, c hybě ly zápisy v katastru nemovitostt apod.). Byly zj iš tě ny i nedostatky v evidencí majetku a v úplnosti jeho inventarizace. Uvedené skutečnosti svědči ly o tom, že VŠ nebyly řádně připraven)" na přechod maje tku státu do vlastnictví VVŠ. K zabezpečen i přechodu práva hospodařen i k majetku státu z VŠ na MŠMT a nás ledně k pře chodu majetku do vlastnictví VVŠ vyda lo MŠMT dne Postup k přec hodu maj etku stát u do vlastnictví veřejné vysoké školy podle 10 1 odst. 5 zákona Č. LIlI 1998 Sb. (dá le jen.postup k přechodu majetku stá tu"), v němž: a) ulo žilo VŠ podat pí semně Žádo st o vyd áni rozhodnutí MŠMT dle 10 I odst. 5 zákona Č Sb. o přechod u majetku (nemovíté ho, movitého) do vla stnict vi ve řejné vysoké školy (dále jen "Žádosr') a stanovilo. jakými doklad}" maj í být Žádosti doloženy. a termi ny pro podání Žádostí: - pro přechod nemovitého majetku do 10. l s požadavkem doložit soupis veškerého nemovitého majet-

2 Částk a.. Vhtník :'\j ejv"hiho kontrolního úřadu 2000 St ran a 239 ku. ke kterému měly VŠ pr ávo hos poda řen í ke dni (s uvedením věcné ho popisu. katastrální ho úze mí. parcelního č í s l a. p ř íp. u budov čí s la popisné ho). dále aktualizovan é výpisy z ka tastru ncmovítost í. popř. doklady proka zuj ící nabyti majetku a soupis nemovit ého majetku, s jehož přechodemdo svého vlastnictví nesouhlasí : - pro přechod movité ho majetku. v šech finančních účtů. pokladny, závazků a pohledávek a ostatního majetku do s požada vkem dolo žit specifikaci veškerého majetku. ke kterému měl}' vs právo hospodatení ke dni 3 L inventurními soupis)' a u bankovníc h účtu poro vnán ím koneč né ho zůstatku s posledním ba nkovním výpisem; b) stanovilo. žc v období od I. I až do vydání Rozhodnutí MŠMT o p řechod u majetku dle 101 odst. 5 zá kona Č. 1l l/1 998 Sb. (ne movitého, movitého) do vlastnictví W Š (dále jen..rozhodnutí") je ve škerý majetek státu. který přešel ve smyslu ustanoven í 101 odst. 5 zákona o vysokých školách do práv a hospodařeni MŠMT, ve výpůjčce W Š. s podmínkou. že \'Ypůjč ít el bude o tento maj etek pečoval a používat j ej k plněn i svých úkolů. V ý p ů jč n í vztah k majet ku státu měly VŠ potvrdit v termínu do lil Postup MSMT pří realizaci změn majetko\j'ch poměrů ajeho důsledk)'" 1. MŠMT ke dn i nezavedlo do sv ěhe účetnic tví majetek státu. jehož hodnota podle účetní sest a ~'y Rozvaha - sumář za vysoké škol)'" k činila celkem 27 " tis. Kč. Tím nedodrželo zejména ustanovení 7 odst. I zákona Č. 563/1991 Sb o ů četníctvi, dle něhož jsou účetní jednotky povinny vést ůčetnlctvt úplně. průkazn ým způsobem a správ ně tak, ab)' věrn ě zobrazovalo skutečnosti. které jsou jeho předmětem,a dále ustanovení 6 písm. a) vyhlášky Č. 119/1988 Sb., o hospodařen í s národním majetkem. dle něhož jsou organizace povinny bospodařu s majetkem s p ěět řádného hospodáře, majetek zjistit, sepsat, ocenit a vést" předepsané evldenct, Majetek st átu vedly i nadále" ůčetmctvi na majetkových účtech VVŠ. přestože k němu již nemělypr ávo hospod ařen i a p r ávo vlastnické dosud nezískaly, V důsledku "j'šc uvedených skutečnostímsmt v průběhu r oku 1999 neúčtovalo o ú byt cích státního majetku " ná" aznosti na vydaná rozhodnutí o přechodu tohoto majetku do vlastníctvivvš. MSMT neza ved lo do svého účetn ic tví hodnotu majetku státu. k němuž vykonával o právo h o spoda ř e n í na základě zákona o vysok ých školách. ani ke dn i , p řesto ž e tímto dnem končila zákonná lhůta k uvedcní majetkových poměrů VVŠ do souladu se zákonem o vy sokých škol ách. Jednalo se o tu č ás t majetku bývalých vs, která do nep ře šla na zák l a dě rozhodnutí MŠMT do vlastnictví W Š. a to buď I. toho důvodu. i.c o tento majetek WŠ ncpožadaly, nebo z d ůvodu, že šlo o majetek, o nějž WŠ požádaly a MŠMT z různýc h důvodů o jeho p řechodu do vlastnictví VVŠ nerozhodlo. případ ně o majetek. s jehož p řechodemdo svého "laslnictvt W Š nesouhlasily, Ne př. : - VUT v Brně v Žádosti uvedlo, že nesouhlasí s ptechodem objektu Státního hradu Veveř í a př i lehlých poze m ků v ce lkové účetn í hodnotě t is. Kč do svého vlastnictví. V období od do převodu práva hospodaření na Památkov ýústav v Brně dne 30, 6, 1999 MŠMT nesledovalo tento majetek státu ve svém úč e t uíctvi. 2. MŠMT před ''Ydáním Rozhodnutí nekontrolovalo, zd a VŠ sledoval)' majetek v účetní evidenci a zd a před podánim Žádosti prondl)' jeho uwentartzact, ani uůstedně neprověřovalo, zda VŠ měly k po žadovan ému majetku právo hospodaření. V důsledku toho: a) nezjistilo. že některé VŠ v Žádostech neuvedly nemovit}' majetek. který sice nepodléhal zápisu do katastru uemovitostí. ale VŠ k n ěmu měly k právo hospodaření a sledovaly jcj ve svém účetnictví. Např. : - VUT v Brně nepo žádalo o nemovit ýmajetek v hodnotě tis. K č ( zpev něné plochy, vodovodní a kana lizační přípoj ky. komunikace. trafostanice aj.): b) vydávalo Rozhodnutí i v případech. kdy vs k majetku neměla právo hospodaření. ale pou ze nájemní vztah. nap ř. - rozhod lo o přechodu po zemk ů o vým ě ře mínimálně 35 ~15 m' do vlastnictví VUT v B rn ě ; po zemky měl)' charakter zeměděl ské půdy a VŠ k nim nabytím úči n nosti zákona Č. 229/199 1 Sb., o úpravě vlastnických vztah ů k p ů d ě a jinému zemědělskému majetku, dnem 2 ~ za niklo pr ávo ho spoda ř e n i ; - rozhodlo o přechodu majetku najatého od j iných právních subjektů v ho dnot ě nej m én ě I 5H tis. Kč do vlastnictví VUT v B rně ; - rozhodlo o přechodu šest i poze mků charakteru zeměděl ské půdy o celkové výměře 12 29~ m-v celkov é hodnotě I g~ 8 tis. Kč do vlastnictví UP v Olomouci. přestože se jednalo o nemovitý majetek. který od spra vuje Pozemkový fond Č R, a k němuž tedy UP v Olomouci nevykonávala ke dni právo hospodařen í. 3. MŠMT v Postupu k přechodu majetku státu neupřesnilo pojem.,ostatní majetek", což b)'lo jednouz příčin, že některé VVŠ nepožádaly MŠMTo p řechod majetku státu veden ého na účtech pořízení hmotných a nehmotných ínvestíc, poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investičnímajetek. o zásob)'"materiálu, "j'robku a zboží, POIJř. o poskytnuté záloh)" na zásoby, o majetek vedený " operativní evídencl a další, a t o přesto, že k předmětn ému majetku měly ke dni prá vo hosped ařenf. MŠMT nezjistilo např. tyto skutečnosti: - UP v Olomoucí do dne ukonč ení kontroly nepožádala o majetek vedený na ú č t ech Poří zeni hmotn ých investic. Posky tnut ézálo hy na h motný investi č n í ma-

3 Částklil.a Vh t n lk :'Ii ~jvyhího kon t r oln ího "řadll 2000 Strana 2.aO jetek a Pořízen í nehm otn ých investic v celkové úče t n í hodnotě tis, K č. o z ásoby mate riá lu, výrobků a zboží a dalších ob ě žných aktiv v celkové účet n í hodnotě tis. Kč a dr obn ýhmot n ýmajetek vedený v operativní evidenci v hodno t ě I 482 tís. Kč. stejně ja ko o hmotný inves t i č n í maje tek v hod no tě I 126 tis. Kč, nes p rávn ě vedený v pod rozvah ové evidenci; - TU v Liberci nepožádala do o majetek v celkové účetní hodn ot ě mi n imál ně tis, Kč vede n)' na ú čtech Po říze ní hmotn ých investic. Poskytnuté zálo hy na hmotný i nvestiční majetek. Ostatní i nves tiční cenné papíry! a vklady a o majetek vede ný v operativní evi denci; - VUT v B rně do d ne uko nč e n í kon troly nepožádalo o majetek vede n)' na úč t u Poř í z e n í hmotných investic v celkové úč e t ní h odno tě tis. Kč. o zásoby mater iálu a zbo ží v hodno t ě tis, Kč.... MŠMT rozhodlo. že "eikerý majetek VŠ bude" období od 1. I do dne jeho přechodudo vlastnictví VVŠ ve vj'pujčce VVŠ. MŠMT tento maj etek blíže nespecifikoval o a ne bralo v ů v a b u, že finanční p rostředky a prán a z ávazky k maj etku nemo bou být předmětem 'j půjčk)'. VŠ při písemném potvrzení,j'půjčního vztahu předmě tnj- majetek rovněž blíže nespeciňkovaly a ve většině případů za'lílal, MŠMT sdělení, ve kterých pouze ujišťonl)', že..budou o veškerý majetek pe čen t a užfvat jej k plnění svýcb ů kcl ú '', 5. MŠMT v souladu s ustanoven ím 101 odst. 5 zákona o vysokj'ch školách p řev ád ělo do vlastnictví VVŠ, s \-'j-jimkou kolejí a menz, veškerý majetek, o který VVŠ požádaly. Před \-J'dáním Rozhodnutí nezkoumalo, zda se jedná o majetek potřebný k zajištění \-zdě lávaci a vě decké, \-)zkumné,''''voj o\'é, umě lecké nebo dalií tvůrčí činnosti při uskutečňov ání akredircvanýc b studijních programů.vvš po přecbodu majetku státu do svého vlastnictví jej" několika přfpadech následněodprod aly. Např. : - UP v Olomouci po získ ání budovy hvězdárny a p řilehlých po ze m ků v úče tn i hodn ot ě 520 ti s. K č tento majetek následně proda la st átní organizaci Ředite l stvi silnic a dálnic ČRza kupní ceuu-t 678 tis. Kč. Maj etek státu p řeveden)' bez úplatně do vlastnictví VVŠ se v tomto p ř í padě za úplat u stal opětovně maje tkem státu, IV. Postup VVŠ,' období realizace změn majetkov ých poměrů 1. Kontrolované VVŠ v rozporu s ustanovením 7 odst. 1 zákona ě. 563/1991 Sb.,o ů ěeenictvi,které ukládá povínnost vésr účetnictví tak, aby věrně zobrazovaloskutečnosti, které jsou jeho předmětem, ú čtovaly nesprávně vů č e tn ím období roku 1999 o hmotném a nehmotném investičním ma jetku na majetkových účtech, přestožek tomuto majetku přešlo dle ust anevení 10 I odst. 5 zákona o vysokých školách dnem I právo hospodařenína MŠMT. VVŠ rovněž nesprávně na ma jetkových úč tech úč toval)" o majetku, který byl ve vlastnictví jiných právních subjektů. Tím současně porušil)' i ustanovení.. odst. 2 zákona č Sb., neboť nepostupovaly podle účtové osno\-'~' a postupů ůčt ovén í vydaných M inisterstvem financí a v období \-j'půjčk)' majetku, tj. od I. I do \-)'dání Rozhodnutí M ŠMT, nesledovaly tento majetek na podrozvahových ú čtec h. Pře dm ět ný majetek odepisoval)' do nákladů a n ecpr ávn ěně \-'ytdře l~' č ást fondu reprodukce i nvestičníhomajetku. Na př. : - UP v Olomouci účtovala v účetní m obdobi roku 1999 o hmotné m a nehmotném i nvestičním majetku v hodnotě I tis, Kč, o poří zení hmotných a nehmotn ých investic a poskytn utých zálohách na hmotn ýi nves ti ční majetek v celkové hod not ě tis. Kč a o oběžných aktivech v celkové hodn otě tis. Kč, přestože k tom uto majetku neměla a ni pr ávo vlastnické, ani právo ho s poda řen i. V účetn ím období roku 1999 neoprávn ěn ě u plat ň oval a do ná kl adů odpisy hmotného i nv estičního majetku. k terý do konce roku 1999 nepřeše! z MŠMT do vlastnictví UP v Olomouci, ve v ýš í 850 tis. Kč. V ú č et n ích obdobích 1998 a 1999 úč tova la o nemovitém majetku v celkové hodno tě tis. K č, k němuž mě l právo hospoda ře n i, př í padně právo vlastnick éji ný pr ávní subjekt. a o majetku v hod no tě tis. Kč. který byl v roce 1991 vydán v rá mci restituce. P ředm ě tn ý majetek UP v Olomouci od roku 1995 neoprávn ěn ě odepisovala a do nákla dů zahrn ula úče t n í odpisy v celkové vý ši tis, Kč. Kromě toho do konce ů č e t ni ho období 1999 ú čt ova la o deseti poze mcích charakteru zemědělské půdyja ko o vlast ním majetku v celkové hodno tě -t 977 tis. Kč, pře stože právo hospoda řen í UP v Olomouci k tě mto pozemkům za niklo ji ž v roce 1991 a majetek přešel do správ)' Pozemkového fondu ČR ~ - VUT v B rn ě úč t o valo v ú četním obdob í roku 1999 o nemovitém, movitém a jiném majetku v h od n o t ě tis. Kč a o majetku vedeném v operativní evidenci " hodnotě tis. Kč ja ko o majet ku vlast ním na majetkových účtech, p ř e s to že majetek p ře š e l do práva hospoda ře n i MŠMT. Tento majetek odepisovalo a odpisy účtovalo do nák lad ů : - JU v Č e ských B udějovicích účtova la na majetkových účtec h o nem ovit ém majetku v ce lkov é hod no t ě tis. Kč. přestože k předm ěrné mu majetku měla pouze vý p ů j č n í vztah, Zá roveň od roku 1993 do dne ukončení kontroly nesledovala na podrozvahových účtech další najat}' majetek od Pozemkového fondu ČR a majetek naja t)' od fyzických osob. O najatém majetku v celkové hodnotě tis. Kč nesprávně účtov ala k na úč tu Pozemky a na účtu Budovy, ha ly a stavby. Dále od roku 1996 do dne ukončeníkontroly hradila IV v Č esk ý ch Budějovicích nájemné za ně které pozemky dvakrát ( s o uča s n ě jak Pozemkovému fondu ČR. tak fyzi cké osobě) ; - VŠCHT v Praze účtova la na majetkových účtech o majetku státu v celkové hodnotě ti s. K č,

4 Část ka.i Vhtnlk!'i ~j,,)'ššího ko nt r oln ího ůřadu 2000 Strana 241 k němuž měla v ýpůj čn í vztah. Navíc nesp ráv ně ů č t o vala v letech až 1998 na účtu Budovy, haly a stavby o rekreačním a školicím středisku v hodnotě 593 tis. Kč, kterév roce 1991prodala. Dále v roce 1998 účtova la na úč tec h poř íze n í ne hmotn ých a hmo tnýc h investic majetek pořizenýv letech 1990 až 1998 v celkové hodnotě tís. Kč, ačkoliv předmětn ý majetek byl již uveden do užlv ánt; - TU v Libercí účtovala v roce 1999 na majetkových účtech o majetku ve výpůj čce v celkové hod no tě tis, Kč ; navíc do nep řevedla na přísl ušné majetkové účty majetek pcřfzerrý v předchozích letech v celkové hodnotě tis. Kč ; - UJEP v Ústí nad Labem účtovala v roce 1999 na maj etkov ých úč tech o majetku ve výpůjčce v celkové hodno tě ti s. Kč, 2. VŠ nededrželr ustanoven í 7 odst. I. zákonae, 563/ /1991 Sb. a současně ustanovení 6 písm. a) vyhl éšk)' č. 119/ 1988 Sb neboť do nesepsaly, neocemly a nevedly,' účetní evidencí majetek stá nr, ke kterému m ěl)! právo hospodařeni,např. - UP v Olomoucí nemovitý maje tek (budovy, hal)', stavb y, pozemky) v hodnot ě nejmé ně tis. Kč, k němuž získala právo hospodaření v roce 1996, (tento majetek neoceniía a neúčtovala o něm aní v účet ním období roku 1999 ). a dále pozemky v celkové hodnotě tis. Kč a tři pozemky o celkové vým ěře m-, ke kterým získala právo hospodařen í post upně v letech 1988, 1989 a 1995; - VUT v Brně nemovitý maj etek (budovy, p a rkov i š tě, domek, pod zemní stavby se vstupní přístavbou ej. ): dá le ne ú čtovalo o pozemcích, které byly oceněny až v roce v hodnotě tis. Kč ; - vsorrv Praze pozemky o celkové v ým ěře :; - UlEP v Ústí nad Labem 77 pozemků a 13 dílů pozemkov ých pa rcelo celkové výmě ře m'; - IV v Č esk ý ch Budějovicích poz emky, kter é byly ocen ěny a ž v roce 1999, v hodnotě tis. Kč. 3. VŠ Inventarízact ke dni řádné účelní zá, -ě rky ( ) neov ěří ty, zda stav majetku a z ávazků v účetníctví od povídá skutečnosti.jak ukládá ustanoveni 29 zákona č. 563/1991 Sb. VŠ důsledně nesplnily ani ustanoveni 30 tohoto zákona, neboť f)'zickou Inventurou nezjislil)' s ku t eč n ě stav)" majetku a zá \'azků. Např. : - l U v Česk ých B udějov icích v roce 1998 neprovedla ke dni účetní závěrky inve ntarizací pozemků, dále údaje fyzické inventury maje tku ncopravila o p řirůstky majetku v hod notě 74 7 tis, Kč ; - VUT v Brně neprovedlo řádně inventarizaci pozem k ů, n ěkterých budov, staveb. stevebntch a st roj ních invest ic; - T U v Libe rci nezjistila fyzickou inventurou skute čn ý stav movitého majetku. Inventurní soupisy movité ho maje tku neodpovídaly skutečnému stavu majetku a jeh o sta v bylo možno odvozovat pouze ze soup i sů operativně technické evidence majetku. Dále neproved la inventarizací závazků. pohledávek a fi nanč ních účtů ke dni úče t n í závěrky Zjištěné inventarizační rozdíly maje tku v celkové hodnotě tis. Kč nezaúčtova la do účetního období roku 1998; - VSCHT v Praze inventarizací neov ě říla a neporovnala ke dn i účet ní závěrky roku 1998, zda skute čný stav hmot ného a nehm otného majetku odpovídá účetnímu stavu. Výsledky fyzic ké inventury neopravila o při růstky a úbytky majetku za dobu od uko nčení fyzické inventury do konce ú čet n í ho období ; - UlEP v Ústí nad Labem invent ariza cí nezj istila skutečnou výš i oprávek k hmotnému i nvest i č ní mu ma jetku a v Rozvaze k uvedla jejich stav tis. Kč nižší. Inventari za ční rozdíl oprávek vzn ikl)' j iž v roce 1995 za úč tova l a až v rocc VUT,. Brně y rozporu s ustanovením 4 od st. 1 písm. O zákona č. 576/1990 Sb., o practdlecb hospodaření s rozpočtovými prostředky České republíky a obcí v České republice (rozpočlovápravidla republik)'), ve znění zákona č. 10/1993 Sb neodvedlc do stálního rozpočtu za rok 1999 v ýnos z pronájmu nemovttého majetku, ktcrj' mělo v období od I. I do od MŠMT ve vj půjčce. Navíc uzavíralo smlouvy o pronájmu majetku státu bez souhlasu MŠMT. V. Vyhodnocení Kontrolní akce prokázala řaduzánžných nedostalku nejen ve veden! evidence majetku st átu, k němuž VŠ do \-'ykoná\-'al)' právo hospodaření, ale i,. dokladech potuzujícíchnabytí práva hospodařenípříslušných VŠ k němu. T)10 nedostatky VŠ nezjistil)' ani při Inventarízactch majetku, což svědčí o skute čnosti, že je,' příslušnj'ch letech opakovan ě neprovádě lv dcstatečně důsledně. MŠMT nezavedlo do svéhc ůčet ni ctv i majetekstátu dle účetn í sestavy Rozvaha - s u m á ř za vysoké škol)' k v celkové hodnotě tis. K č. k němuž na základě zákona o vysokfch školách dnem I získalo právo hospodaření. Po zj ištění, že VVŠ nemají řádný přehled o majetku, MŠMT nemohlo k vydal rozhodnutí o přechodu majetku státu do vlastnictví příslušnj-ch vvs. MŠMT zvoli lo formu vý půj č k)', ale lento "j'půjčni vztah mě l pouze formální povahu, neboť majetek státu \'C \'j'půjčce nebyl specíflkován. VVŠ nesledovaly majetek státu, k němuž mělo pr á "0 h ospodařenímšmt a VVŠ pouze \'ýpůjčnívztah, \-, podrozvahové evidencí, ale nesprávně na majetkových účtech. Rozhodnutí o přechodu majetku státu z práv a hospodařenimšmtdo vlastníctvt příslušnj' ch VVŠ vyd ává 10MŠMT bez řádn ého m -ěřo\"ání podkladů- V důsledku toho,. roce 1999 přešel do vla stn ictví VVŠ i majetek státu. k němuž VŠ neměly k právo hospodaře n í. Naopak ne doš lo k p ř echo de majetku, kter ývvš

5 Čádka.. \ 'hlník N ~jvyního kontrolního úřadu 2000 S' ran a 2..2 sice ušívaly, ale o kt erj"- z různj"-ch d ůvod ů nepožádaly. ačkoliv k němu právo hospodaření měly. MŠMTv průběhu roku 1999 nesledovalo změnystan majetku,,- névaznestí na,,-ydanározhodnutí a nemělo tedy přehled o stavu majetkustátu. kterj-přešel do vlastmctvivvš. ani o majetku státu.který ke dni zůstal ". práni bospooaření MŠMT. MŠMT převádělodo vlastntctvi VVŠ, s výjimkou kolejí a menz, veškerý majetek státu, o který VVŠ požádaly, a nezkoumalo, zda se jedná o majetek potřebný k zajištění,,'zdčlárncí a vědecké, "'Ýzkumné. "'Ý"-ojově, umě lecké nebo další t vúr ě i činnosti při uskutečňování ak redttovanýeb studij ních programu. V důsledku tohoto postupu, kt erj- zákon o vysokých školách umožnil, VVŠ po přecbodu majetku do svéhovlastnictví,,-n ě kolika případech nepotřebnj"- majetek následněodprodaly; v jednom zjištěném případě dokonce opětovnědo vlastnictví státu. Zákon o,,)'sokj'ch školách ". ustanoveni 107 uložil VVŠ uvést do majetkové poměry' do souladu s tímto zákonem. Z "-ýsledků kontrolní akce vyplj-vá. že k V}'po řád ání majetku,,- n ěkterých případech do tohoto termínu nedošlo. a uvedené ustanovení zákona tak nebylo naplněno.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 190 02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008 Věstník NKÚ, kontrolní závěry 325 9/6 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 27 a 28 Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem

Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2008

Více

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Věstník NKÚ, kontrolní závěry 65 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

I. Úvod. Kontrolované osoby:

I. Úvod. Kontrolované osoby: Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 OBEC PODVEKY Podveky 54, 285 06 NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 Rozvaha obce Podveky k 31.12.2014 AKTIVA Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Aktiva celkem: PASIVA 14 922.623,24 Kč 485.138,55 Kč

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/02 Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu

Informace z kontrolní akce č. 10/02 Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu Informace z kontrolní akce č. 10/02 Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1 ~up KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMCKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ r; OBCÍ A KO TROL Y rva 18. 306 13 P7cn

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Informace z kontrolní akce 06/16 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví

Informace z kontrolní akce 06/16 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví Informace z kontrolní akce 06/16 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Věstník NKÚ, kontrolní závěry 337 10/05 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE v SKÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ ODDĚLE Í PŘEZKOUM VA Í HOSPODAŘE I OBCÍ A KO TROL Y. kroupo a 18. 306 13 Plzeň Výti k č. 1 Čj: EK/2659114 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

04/18 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost

04/18 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 72 04/18 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce

Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce Věstník NKÚ, kontrolní závěry 391 07/08 Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací Obsah Úvod 8 1. Základní pojmy a principy v účetnictví 10 1.1 Význam a funkce účetnictví 10 1.2 Klasifikace majetku a závazků z hlediska aktiv a pasiv... 18 1.2.1 Klasifikace aktiv 19 1.2.2 Klasifikace

Více

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka, provedlo fyzickou a dokladovou

Více

Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 527 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: za rok 2012 ! Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: I Č. j.: KUJI 27814/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Menhartice, IČO: 48527441 za rok 2012 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací číslo.: 87324/2012/KUUK 299/KON/2012 Stejnopis Č. 1 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření obec Nová

Více

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11

Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 O b s a h Seznam z k ra te k...9 P ře d m lu v a... 11 ČÁST 1 - O becná charakteristika, obecná část občanského práva 1. kapitola - VÝCHODISKA POZNÁNÍ OBČANSKÉHO PRÁVA...17 2. kapitola - VÝVOJ SOUKROM

Více

OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslav, IČ

OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslav, IČ OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, 671 72 Miroslav, IČ 00637432 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Miroslavské

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jedntka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

2. Jak se s tá t d ra ž e b n ík e m Ú častníci d ra žb y... 19

2. Jak se s tá t d ra ž e b n ík e m Ú častníci d ra žb y... 19 5 O b sa h I. V e ře jn é d ra ž b y 1. D ra ž b a... 17 2. Jak se s tá t d ra ž e b n ík e m... 18 3. Ú častníci d ra žb y... 19 4. S polečná pravidla p ro d ražby (dobrovolné i n ed o b ro v o ln é )...20

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad

06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 497 06/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Český telekomunikační úřad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem

Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem Věstník NKÚ, kontrolní závěry 51 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

, , , , , ,

, , , , , , Inventarizační zápis z provedené inventury Ú Nové Město kedni31.12.2012 Dokladová inventrura účetnictví skutečnost rozdíl 231-běžný účet hotovost 451-splátky úvěru 321-neuhrazené dod. faktury 311 neuhrazené

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-7/15-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní

Více

IČO: 00228699 - Obec Předmíř List: 1 Čas: 16:16:59 Datum: 19.01.2015 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 019 0000

Více

03/22 Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu

03/22 Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 264 03/22 Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím Věstník NKÚ, kontrolní závěry 189 10/13 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím Kontrolní akce byla zařazena

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011 Krajsk'" úřad Středočeského kraje t :, Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 098277/20111KUSK 003454/20 12/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV IČ: 00235857 za

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BREZI. Ič: 00640123 za rok 2012. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Březí 101 251 01 Říčany u Prahy

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BREZI. Ič: 00640123 za rok 2012. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Březí 101 251 01 Říčany u Prahy Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077745/20 12/KUSK 000183/2013/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ", BREZI Ič: 00640123 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Svinčany Identifikační číslo: 00580481 Vydávající orgán: starosta obce Platnost: 25. 11. 2015 31. 01. 2016 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

II. Evidence nemovitého majetku

II. Evidence nemovitého majetku Informace z kontrolní akce 07/14 - Nemovitý majetek, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje RAJSKY U A OlOMOUCKÉHO KRAJE t 2 5) Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/19160/2009/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 23891/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

S ok 3 /ocř>>i/^i/un

S ok 3 /ocř>>i/^i/un S ok 3 /ocř>>i/^i/un Č. 010/13/082/03/00 KUJCP017II9L DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu

Více

ll 1/.( INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 STATUTÁRNÍ M ĚSTO OPAVA NÁZEV ŠKOLY: MATESKÁ ŠKOLA OPAVA, HAVLÍČKOVA -PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE / -~cj'z;f,

ll 1/.( INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 STATUTÁRNÍ M ĚSTO OPAVA NÁZEV ŠKOLY: MATESKÁ ŠKOLA OPAVA, HAVLÍČKOVA -PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE / -~cj'z;f, STATUTÁRNÍ M ĚSTO OPAVA INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁZEV ŠKOLY: MATESKÁ ŠKOLA OPAVA, HAVLÍČKOVA -PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DLE SMĚRNICE O INVENTARIZACI Datum : 15.1.2015 Zpracoval: Chromcová Iveta

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Statutární město Pardubice Příloha k návrhu usnesení č. 1 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení:

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení: Z p r á v a o v ý s l e d k u i n v e nt a r i z a c e m a j e t k u a z á v a z k ů m ě s t a L i p n í k n a d B e č v o u k 3 1. 1 2. 2 0 1 0 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka,

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2015 ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2015 Inventarizace majetku města Kopřivnice proběhla k datu 31.12.2015 v souladu s Příkazem +

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 10.2.2014 8:13:42 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/23 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/23 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/23 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA L 36/22 Úřední věstník Evropské unie 5.2.2009 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Účetní

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

Město Česká Třebová. vydává Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Česká Třebová.

Město Česká Třebová. vydává Pravidla pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Česká Třebová. Město Česká Třebová Město Česká Třebová na základě usnesení rady města č. 739 ze dne 27.06.2016, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

ÓO/v/oos+fj 0folfr>n

ÓO/v/oos+fj 0folfr>n Č. 010/12/212/03/00 ÓO/v/oos+fj 0folfr>n K UJCP015XF2O DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj jehož orgány sídlí v Českých Budějovicích, U Zimního

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotaka bude pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotka nemá informaci, že by nastaly skutečnosti, které by jí v činnosti omezovaly nebo zabraňovaly. Z tohoto

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady Licence: DYHQ XCRGUPXA / PXA (23052013 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: A.1. 12 / 2013 00257567

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

Inventarizační zpráva o provedení inventarizace

Inventarizační zpráva o provedení inventarizace Inventarizační zpráva o provedení inventarizace inventarizační komise podává Zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků ve smyslu vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků Na

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Lupenice Sídlo: Lupenice 62 517 41 Kostelec nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00579114 sestavená k 31.03.2014 (v Kč, s přesností na

Více