00/07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám"

Transkript

1 Vbtník ;'\ie j~yišího kontrolnlho úhd St r a n a /07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám Kontrolní akce byla za řaz e na do plánu kontrolní č i n nost i Nejvy ššlhc komrolnlho úřadu na rok 2000 pod č í s lem 00/07. Kontrolu ř ídil a kontrolní závěr vypra cova l člen NKÚ Kalivoda. Ing. Ji ř í Cíl em kontroly bylo prově řit přechod majet ku státu do vlastnictv í ve řejných vy sokých ško l. Kontrolovaným obdobím byl rok K zaj i št ěn í návaznosti přechodu maj etku stá tu do vlastnictví ve řejných vysok ých škol byly p rověřovány i sk u tečno s tí souvisej ícíc h let. Kon trolu provedly v obdobi od února do če rve n ce 2000 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru sociálních věci, ško lství a kultury, z územních odboruji žní Čec hy a jižní Morava a z územních oddělen í Liberec, Úst í nad Labem a Šumperk. Komrolovanýmí osobami byly: Ministerstvo školství, ml ádeže a t ě lový chovy (dále jen "M ŠMT" ); v e řej né vysoké škol}' Vysoká škola chemicko- technolcgická v Pra ze (dále jen..všcht v Praze"), Technická univerzita v Liberci (dále j en "TU v libercř'), Unive rzita Jana Evangelisty Purkyn ě v Ústí nad Labcm (dál e jcn "UlEP v Ústí nad Labem"), J i hočes k á univerzita v Č e skýc h Bud ějovic í ch (dále j en ~ JU v Č es kýc h Bud ějovi c ích "). ")Isoké učení technick é vbmě (dálejen..vutv Brně"), Univerzita Palackéh o v Olomouci {dá le jen..up v Olomouci"). Námitky proti kontrolnímu protokolu. které podaly MŠMT, JU v Če sk ých Bud ěj ovic í ch a VUT v Brně. byly vypo řádány vedoucími skupin kontrol ujícich rozhodnutimi o námitkách. S e n á t N K Ú (ve slože ní: Ing. Jiti Kali voda p ředseda, JUDr. Jan Holeček, JUDr. Eli ška Kadaňov á, Ing. Alexandr Růžek. Ing. Lad islav Zeman - č l enové ) na svém zasedáni konaném dne 25. říj na 2000 s c h v á I i I usnesením č. 00 /07/60 kon tro lní z á v ě r v tomto znění : I. Úw d Nabytím ú či nn o sti zákona Č. I I l/l998 Sb. o vysokých školách a o z ruč ně a dop l nční dalších zá kon ů (zákcno vysokých školách), došlo ke dni l ke zm ě nč právního postaveni v zá ko ně uvede ných vysok)'c11 škol (dá le jen "VŠ"). které p řešly z právní formy př í spě vkových organizací. s pr ávem hos poda ře n í k majetku státu. na nov ý typ právní formy - ve řej né vysok é školy (dále jen " VVŠ"). které maj í majetek ve svém vlastnictví. Všechny kontrolované VVŠ byly pod le svýc h statutu právními nást upcí b ýval ých VŠ. Přechod majetku státu do vlastnictví VV Š upravil zákon o vysokých školách tak, že v 101 odst. 5 stanovil. že ke dni I. I přec hází majetek. k němuž měl}' právo hospodaření VŠ, do práva hospodařen í MŠMT. dále stanovil, že MŠMT může rozhodovat po dohodě s VVŠ o přechod u tohoto majetku do vla struc n..i přísluš né VVŠ a že tak musí rozhod nout vždy, jedná-li se o maj etek pot řebn ý k zaj ištění vzdělávací a vědecké. výzkumné, vj...'ojové, um ě lecké nebo další t vů rčí činnos ti při uskut ečň ován i ak red itovan ých studij níc h p rogram ů. Ustanovení 107 zákona o vysokých školách stanovilo VVŠ pro uvedení majetkov ých poměrů do souladu s tím to zákonem tennín do II. Zabezpečení změn majetkovýc h poměrů ze st r any MŠMT MŠMT zahájilo p řípravu na p řechod majetku státu do vlastnictví p ř í s l uš ných VV Š ji ž v p růběhu roku 1998 před nabytím účinnosti zákona o vysokých školách. V rámci přípravy měl y VŠ předlo ži t MŠMT na zá kl ad ě jeho požadavku sou pisy veškerého majetku, ke kterému měly právo hospodaření. a to vč c t nč dokladů potvrzujících tyto skutečnos ti. Z před lo ženýc h podkladů vyplynulo. že VŠ nem ěly v mno ha případech vyjasn ěn é právní vztahy k majetku (např. právo hospodařeninebylo dolo ženo u nernovitosti nab ý...-acimi listinami nebo jinými adekvátnimi dokumenty, c hybě ly zápisy v katastru nemovitostt apod.). Byly zj iš tě ny i nedostatky v evidencí majetku a v úplnosti jeho inventarizace. Uvedené skutečnosti svědči ly o tom, že VŠ nebyly řádně připraven)" na přechod maje tku státu do vlastnictví VVŠ. K zabezpečen i přechodu práva hospodařen i k majetku státu z VŠ na MŠMT a nás ledně k pře chodu majetku do vlastnictví VVŠ vyda lo MŠMT dne Postup k přec hodu maj etku stát u do vlastnictví veřejné vysoké školy podle 10 1 odst. 5 zákona Č. LIlI 1998 Sb. (dá le jen.postup k přechodu majetku stá tu"), v němž: a) ulo žilo VŠ podat pí semně Žádo st o vyd áni rozhodnutí MŠMT dle 10 I odst. 5 zákona Č Sb. o přechod u majetku (nemovíté ho, movitého) do vla stnict vi ve řejné vysoké školy (dále jen "Žádosr') a stanovilo. jakými doklad}" maj í být Žádosti doloženy. a termi ny pro podání Žádostí: - pro přechod nemovitého majetku do 10. l s požadavkem doložit soupis veškerého nemovitého majet-

2 Částk a.. Vhtník :'\j ejv"hiho kontrolního úřadu 2000 St ran a 239 ku. ke kterému měly VŠ pr ávo hos poda řen í ke dni (s uvedením věcné ho popisu. katastrální ho úze mí. parcelního č í s l a. p ř íp. u budov čí s la popisné ho). dále aktualizovan é výpisy z ka tastru ncmovítost í. popř. doklady proka zuj ící nabyti majetku a soupis nemovit ého majetku, s jehož přechodemdo svého vlastnictví nesouhlasí : - pro přechod movité ho majetku. v šech finančních účtů. pokladny, závazků a pohledávek a ostatního majetku do s požada vkem dolo žit specifikaci veškerého majetku. ke kterému měl}' vs právo hospodatení ke dni 3 L inventurními soupis)' a u bankovníc h účtu poro vnán ím koneč né ho zůstatku s posledním ba nkovním výpisem; b) stanovilo. žc v období od I. I až do vydání Rozhodnutí MŠMT o p řechod u majetku dle 101 odst. 5 zá kona Č. 1l l/1 998 Sb. (ne movitého, movitého) do vlastnictví W Š (dále jen..rozhodnutí") je ve škerý majetek státu. který přešel ve smyslu ustanoven í 101 odst. 5 zákona o vysokých školách do práv a hospodařeni MŠMT, ve výpůjčce W Š. s podmínkou. že \'Ypůjč ít el bude o tento maj etek pečoval a používat j ej k plněn i svých úkolů. V ý p ů jč n í vztah k majet ku státu měly VŠ potvrdit v termínu do lil Postup MSMT pří realizaci změn majetko\j'ch poměrů ajeho důsledk)'" 1. MŠMT ke dn i nezavedlo do sv ěhe účetnic tví majetek státu. jehož hodnota podle účetní sest a ~'y Rozvaha - sumář za vysoké škol)'" k činila celkem 27 " tis. Kč. Tím nedodrželo zejména ustanovení 7 odst. I zákona Č. 563/1991 Sb o ů četníctvi, dle něhož jsou účetní jednotky povinny vést ůčetnlctvt úplně. průkazn ým způsobem a správ ně tak, ab)' věrn ě zobrazovalo skutečnosti. které jsou jeho předmětem,a dále ustanovení 6 písm. a) vyhlášky Č. 119/1988 Sb., o hospodařen í s národním majetkem. dle něhož jsou organizace povinny bospodařu s majetkem s p ěět řádného hospodáře, majetek zjistit, sepsat, ocenit a vést" předepsané evldenct, Majetek st átu vedly i nadále" ůčetmctvi na majetkových účtech VVŠ. přestože k němu již nemělypr ávo hospod ařen i a p r ávo vlastnické dosud nezískaly, V důsledku "j'šc uvedených skutečnostímsmt v průběhu r oku 1999 neúčtovalo o ú byt cích státního majetku " ná" aznosti na vydaná rozhodnutí o přechodu tohoto majetku do vlastníctvivvš. MSMT neza ved lo do svého účetn ic tví hodnotu majetku státu. k němuž vykonával o právo h o spoda ř e n í na základě zákona o vysok ých školách. ani ke dn i , p řesto ž e tímto dnem končila zákonná lhůta k uvedcní majetkových poměrů VVŠ do souladu se zákonem o vy sokých škol ách. Jednalo se o tu č ás t majetku bývalých vs, která do nep ře šla na zák l a dě rozhodnutí MŠMT do vlastnictví W Š. a to buď I. toho důvodu. i.c o tento majetek WŠ ncpožadaly, nebo z d ůvodu, že šlo o majetek, o nějž WŠ požádaly a MŠMT z různýc h důvodů o jeho p řechodu do vlastnictví VVŠ nerozhodlo. případ ně o majetek. s jehož p řechodemdo svého "laslnictvt W Š nesouhlasily, Ne př. : - VUT v Brně v Žádosti uvedlo, že nesouhlasí s ptechodem objektu Státního hradu Veveř í a př i lehlých poze m ků v ce lkové účetn í hodnotě t is. Kč do svého vlastnictví. V období od do převodu práva hospodaření na Památkov ýústav v Brně dne 30, 6, 1999 MŠMT nesledovalo tento majetek státu ve svém úč e t uíctvi. 2. MŠMT před ''Ydáním Rozhodnutí nekontrolovalo, zd a VŠ sledoval)' majetek v účetní evidenci a zd a před podánim Žádosti prondl)' jeho uwentartzact, ani uůstedně neprověřovalo, zda VŠ měly k po žadovan ému majetku právo hospodaření. V důsledku toho: a) nezjistilo. že některé VŠ v Žádostech neuvedly nemovit}' majetek. který sice nepodléhal zápisu do katastru uemovitostí. ale VŠ k n ěmu měly k právo hospodaření a sledovaly jcj ve svém účetnictví. Např. : - VUT v Brně nepo žádalo o nemovit ýmajetek v hodnotě tis. K č ( zpev něné plochy, vodovodní a kana lizační přípoj ky. komunikace. trafostanice aj.): b) vydávalo Rozhodnutí i v případech. kdy vs k majetku neměla právo hospodaření. ale pou ze nájemní vztah. nap ř. - rozhod lo o přechodu po zemk ů o vým ě ře mínimálně 35 ~15 m' do vlastnictví VUT v B rn ě ; po zemky měl)' charakter zeměděl ské půdy a VŠ k nim nabytím úči n nosti zákona Č. 229/199 1 Sb., o úpravě vlastnických vztah ů k p ů d ě a jinému zemědělskému majetku, dnem 2 ~ za niklo pr ávo ho spoda ř e n i ; - rozhodlo o přechodu majetku najatého od j iných právních subjektů v ho dnot ě nej m én ě I 5H tis. Kč do vlastnictví VUT v B rně ; - rozhodlo o přechodu šest i poze mků charakteru zeměděl ské půdy o celkové výměře 12 29~ m-v celkov é hodnotě I g~ 8 tis. Kč do vlastnictví UP v Olomouci. přestože se jednalo o nemovitý majetek. který od spra vuje Pozemkový fond Č R, a k němuž tedy UP v Olomouci nevykonávala ke dni právo hospodařen í. 3. MŠMT v Postupu k přechodu majetku státu neupřesnilo pojem.,ostatní majetek", což b)'lo jednouz příčin, že některé VVŠ nepožádaly MŠMTo p řechod majetku státu veden ého na účtech pořízení hmotných a nehmotných ínvestíc, poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investičnímajetek. o zásob)'"materiálu, "j'robku a zboží, POIJř. o poskytnuté záloh)" na zásoby, o majetek vedený " operativní evídencl a další, a t o přesto, že k předmětn ému majetku měly ke dni prá vo hosped ařenf. MŠMT nezjistilo např. tyto skutečnosti: - UP v Olomoucí do dne ukonč ení kontroly nepožádala o majetek vedený na ú č t ech Poří zeni hmotn ých investic. Posky tnut ézálo hy na h motný investi č n í ma-

3 Částklil.a Vh t n lk :'Ii ~jvyhího kon t r oln ího "řadll 2000 Strana 2.aO jetek a Pořízen í nehm otn ých investic v celkové úče t n í hodnotě tis, K č. o z ásoby mate riá lu, výrobků a zboží a dalších ob ě žných aktiv v celkové účet n í hodnotě tis. Kč a dr obn ýhmot n ýmajetek vedený v operativní evidenci v hodno t ě I 482 tís. Kč. stejně ja ko o hmotný inves t i č n í maje tek v hod no tě I 126 tis. Kč, nes p rávn ě vedený v pod rozvah ové evidenci; - TU v Liberci nepožádala do o majetek v celkové účetní hodn ot ě mi n imál ně tis, Kč vede n)' na ú čtech Po říze ní hmotn ých investic. Poskytnuté zálo hy na hmotný i nvestiční majetek. Ostatní i nves tiční cenné papíry! a vklady a o majetek vede ný v operativní evi denci; - VUT v B rně do d ne uko nč e n í kon troly nepožádalo o majetek vede n)' na úč t u Poř í z e n í hmotných investic v celkové úč e t ní h odno tě tis. Kč. o zásoby mater iálu a zbo ží v hodno t ě tis, Kč.... MŠMT rozhodlo. že "eikerý majetek VŠ bude" období od 1. I do dne jeho přechodudo vlastnictví VVŠ ve vj'pujčce VVŠ. MŠMT tento maj etek blíže nespecifikoval o a ne bralo v ů v a b u, že finanční p rostředky a prán a z ávazky k maj etku nemo bou být předmětem 'j půjčk)'. VŠ při písemném potvrzení,j'půjčního vztahu předmě tnj- majetek rovněž blíže nespeciňkovaly a ve většině případů za'lílal, MŠMT sdělení, ve kterých pouze ujišťonl)', že..budou o veškerý majetek pe čen t a užfvat jej k plnění svýcb ů kcl ú '', 5. MŠMT v souladu s ustanoven ím 101 odst. 5 zákona o vysokj'ch školách p řev ád ělo do vlastnictví VVŠ, s \-'j-jimkou kolejí a menz, veškerý majetek, o který VVŠ požádaly. Před \-J'dáním Rozhodnutí nezkoumalo, zda se jedná o majetek potřebný k zajištění \-zdě lávaci a vě decké, \-)zkumné,''''voj o\'é, umě lecké nebo dalií tvůrčí činnosti při uskutečňov ání akredircvanýc b studijních programů.vvš po přecbodu majetku státu do svého vlastnictví jej" několika přfpadech následněodprod aly. Např. : - UP v Olomouci po získ ání budovy hvězdárny a p řilehlých po ze m ků v úče tn i hodn ot ě 520 ti s. K č tento majetek následně proda la st átní organizaci Ředite l stvi silnic a dálnic ČRza kupní ceuu-t 678 tis. Kč. Maj etek státu p řeveden)' bez úplatně do vlastnictví VVŠ se v tomto p ř í padě za úplat u stal opětovně maje tkem státu, IV. Postup VVŠ,' období realizace změn majetkov ých poměrů 1. Kontrolované VVŠ v rozporu s ustanovením 7 odst. 1 zákona ě. 563/1991 Sb.,o ů ěeenictvi,které ukládá povínnost vésr účetnictví tak, aby věrně zobrazovaloskutečnosti, které jsou jeho předmětem, ú čtovaly nesprávně vů č e tn ím období roku 1999 o hmotném a nehmotném investičním ma jetku na majetkových účtech, přestožek tomuto majetku přešlo dle ust anevení 10 I odst. 5 zákona o vysokých školách dnem I právo hospodařenína MŠMT. VVŠ rovněž nesprávně na ma jetkových úč tech úč toval)" o majetku, který byl ve vlastnictví jiných právních subjektů. Tím současně porušil)' i ustanovení.. odst. 2 zákona č Sb., neboť nepostupovaly podle účtové osno\-'~' a postupů ůčt ovén í vydaných M inisterstvem financí a v období \-j'půjčk)' majetku, tj. od I. I do \-)'dání Rozhodnutí M ŠMT, nesledovaly tento majetek na podrozvahových ú čtec h. Pře dm ět ný majetek odepisoval)' do nákladů a n ecpr ávn ěně \-'ytdře l~' č ást fondu reprodukce i nvestičníhomajetku. Na př. : - UP v Olomouci účtovala v účetní m obdobi roku 1999 o hmotné m a nehmotném i nvestičním majetku v hodnotě I tis, Kč, o poří zení hmotných a nehmotn ých investic a poskytn utých zálohách na hmotn ýi nves ti ční majetek v celkové hod not ě tis. Kč a o oběžných aktivech v celkové hodn otě tis. Kč, přestože k tom uto majetku neměla a ni pr ávo vlastnické, ani právo ho s poda řen i. V účetn ím období roku 1999 neoprávn ěn ě u plat ň oval a do ná kl adů odpisy hmotného i nv estičního majetku. k terý do konce roku 1999 nepřeše! z MŠMT do vlastnictví UP v Olomouci, ve v ýš í 850 tis. Kč. V ú č et n ích obdobích 1998 a 1999 úč tova la o nemovitém majetku v celkové hodno tě tis. K č, k němuž mě l právo hospoda ře n i, př í padně právo vlastnick éji ný pr ávní subjekt. a o majetku v hod no tě tis. Kč. který byl v roce 1991 vydán v rá mci restituce. P ředm ě tn ý majetek UP v Olomouci od roku 1995 neoprávn ěn ě odepisovala a do nákla dů zahrn ula úče t n í odpisy v celkové vý ši tis, Kč. Kromě toho do konce ů č e t ni ho období 1999 ú čt ova la o deseti poze mcích charakteru zemědělské půdyja ko o vlast ním majetku v celkové hodno tě -t 977 tis. Kč, pře stože právo hospoda řen í UP v Olomouci k tě mto pozemkům za niklo ji ž v roce 1991 a majetek přešel do správ)' Pozemkového fondu ČR ~ - VUT v B rn ě úč t o valo v ú četním obdob í roku 1999 o nemovitém, movitém a jiném majetku v h od n o t ě tis. Kč a o majetku vedeném v operativní evidenci " hodnotě tis. Kč ja ko o majet ku vlast ním na majetkových účtech, p ř e s to že majetek p ře š e l do práva hospoda ře n i MŠMT. Tento majetek odepisovalo a odpisy účtovalo do nák lad ů : - JU v Č e ských B udějovicích účtova la na majetkových účtec h o nem ovit ém majetku v ce lkov é hod no t ě tis. Kč. přestože k předm ěrné mu majetku měla pouze vý p ů j č n í vztah, Zá roveň od roku 1993 do dne ukončení kontroly nesledovala na podrozvahových účtech další najat}' majetek od Pozemkového fondu ČR a majetek naja t)' od fyzických osob. O najatém majetku v celkové hodnotě tis. Kč nesprávně účtov ala k na úč tu Pozemky a na účtu Budovy, ha ly a stavby. Dále od roku 1996 do dne ukončeníkontroly hradila IV v Č esk ý ch Budějovicích nájemné za ně které pozemky dvakrát ( s o uča s n ě jak Pozemkovému fondu ČR. tak fyzi cké osobě) ; - VŠCHT v Praze účtova la na majetkových účtech o majetku státu v celkové hodnotě ti s. K č,

4 Část ka.i Vhtnlk!'i ~j,,)'ššího ko nt r oln ího ůřadu 2000 Strana 241 k němuž měla v ýpůj čn í vztah. Navíc nesp ráv ně ů č t o vala v letech až 1998 na účtu Budovy, haly a stavby o rekreačním a školicím středisku v hodnotě 593 tis. Kč, kterév roce 1991prodala. Dále v roce 1998 účtova la na úč tec h poř íze n í ne hmotn ých a hmo tnýc h investic majetek pořizenýv letech 1990 až 1998 v celkové hodnotě tís. Kč, ačkoliv předmětn ý majetek byl již uveden do užlv ánt; - TU v Libercí účtovala v roce 1999 na majetkových účtech o majetku ve výpůj čce v celkové hod no tě tis, Kč ; navíc do nep řevedla na přísl ušné majetkové účty majetek pcřfzerrý v předchozích letech v celkové hodnotě tis. Kč ; - UJEP v Ústí nad Labem účtovala v roce 1999 na maj etkov ých úč tech o majetku ve výpůjčce v celkové hodno tě ti s. Kč, 2. VŠ nededrželr ustanoven í 7 odst. I. zákonae, 563/ /1991 Sb. a současně ustanovení 6 písm. a) vyhl éšk)' č. 119/ 1988 Sb neboť do nesepsaly, neocemly a nevedly,' účetní evidencí majetek stá nr, ke kterému m ěl)! právo hospodařeni,např. - UP v Olomoucí nemovitý maje tek (budovy, hal)', stavb y, pozemky) v hodnot ě nejmé ně tis. Kč, k němuž získala právo hospodaření v roce 1996, (tento majetek neoceniía a neúčtovala o něm aní v účet ním období roku 1999 ). a dále pozemky v celkové hodnotě tis. Kč a tři pozemky o celkové vým ěře m-, ke kterým získala právo hospodařen í post upně v letech 1988, 1989 a 1995; - VUT v Brně nemovitý maj etek (budovy, p a rkov i š tě, domek, pod zemní stavby se vstupní přístavbou ej. ): dá le ne ú čtovalo o pozemcích, které byly oceněny až v roce v hodnotě tis. Kč ; - vsorrv Praze pozemky o celkové v ým ěře :; - UlEP v Ústí nad Labem 77 pozemků a 13 dílů pozemkov ých pa rcelo celkové výmě ře m'; - IV v Č esk ý ch Budějovicích poz emky, kter é byly ocen ěny a ž v roce 1999, v hodnotě tis. Kč. 3. VŠ Inventarízact ke dni řádné účelní zá, -ě rky ( ) neov ěří ty, zda stav majetku a z ávazků v účetníctví od povídá skutečnosti.jak ukládá ustanoveni 29 zákona č. 563/1991 Sb. VŠ důsledně nesplnily ani ustanoveni 30 tohoto zákona, neboť f)'zickou Inventurou nezjislil)' s ku t eč n ě stav)" majetku a zá \'azků. Např. : - l U v Česk ých B udějov icích v roce 1998 neprovedla ke dni účetní závěrky inve ntarizací pozemků, dále údaje fyzické inventury maje tku ncopravila o p řirůstky majetku v hod notě 74 7 tis, Kč ; - VUT v Brně neprovedlo řádně inventarizaci pozem k ů, n ěkterých budov, staveb. stevebntch a st roj ních invest ic; - T U v Libe rci nezjistila fyzickou inventurou skute čn ý stav movitého majetku. Inventurní soupisy movité ho maje tku neodpovídaly skutečnému stavu majetku a jeh o sta v bylo možno odvozovat pouze ze soup i sů operativně technické evidence majetku. Dále neproved la inventarizací závazků. pohledávek a fi nanč ních účtů ke dni úče t n í závěrky Zjištěné inventarizační rozdíly maje tku v celkové hodnotě tis. Kč nezaúčtova la do účetního období roku 1998; - VSCHT v Praze inventarizací neov ě říla a neporovnala ke dn i účet ní závěrky roku 1998, zda skute čný stav hmot ného a nehm otného majetku odpovídá účetnímu stavu. Výsledky fyzic ké inventury neopravila o při růstky a úbytky majetku za dobu od uko nčení fyzické inventury do konce ú čet n í ho období ; - UlEP v Ústí nad Labem invent ariza cí nezj istila skutečnou výš i oprávek k hmotnému i nvest i č ní mu ma jetku a v Rozvaze k uvedla jejich stav tis. Kč nižší. Inventari za ční rozdíl oprávek vzn ikl)' j iž v roce 1995 za úč tova l a až v rocc VUT,. Brně y rozporu s ustanovením 4 od st. 1 písm. O zákona č. 576/1990 Sb., o practdlecb hospodaření s rozpočtovými prostředky České republíky a obcí v České republice (rozpočlovápravidla republik)'), ve znění zákona č. 10/1993 Sb neodvedlc do stálního rozpočtu za rok 1999 v ýnos z pronájmu nemovttého majetku, ktcrj' mělo v období od I. I do od MŠMT ve vj půjčce. Navíc uzavíralo smlouvy o pronájmu majetku státu bez souhlasu MŠMT. V. Vyhodnocení Kontrolní akce prokázala řaduzánžných nedostalku nejen ve veden! evidence majetku st átu, k němuž VŠ do \-'ykoná\-'al)' právo hospodaření, ale i,. dokladech potuzujícíchnabytí práva hospodařenípříslušných VŠ k němu. T)10 nedostatky VŠ nezjistil)' ani při Inventarízactch majetku, což svědčí o skute čnosti, že je,' příslušnj'ch letech opakovan ě neprovádě lv dcstatečně důsledně. MŠMT nezavedlo do svéhc ůčet ni ctv i majetekstátu dle účetn í sestavy Rozvaha - s u m á ř za vysoké škol)' k v celkové hodnotě tis. K č. k němuž na základě zákona o vysokfch školách dnem I získalo právo hospodaření. Po zj ištění, že VVŠ nemají řádný přehled o majetku, MŠMT nemohlo k vydal rozhodnutí o přechodu majetku státu do vlastnictví příslušnj-ch vvs. MŠMT zvoli lo formu vý půj č k)', ale lento "j'půjčni vztah mě l pouze formální povahu, neboť majetek státu \'C \'j'půjčce nebyl specíflkován. VVŠ nesledovaly majetek státu, k němuž mělo pr á "0 h ospodařenímšmt a VVŠ pouze \'ýpůjčnívztah, \-, podrozvahové evidencí, ale nesprávně na majetkových účtech. Rozhodnutí o přechodu majetku státu z práv a hospodařenimšmtdo vlastníctvt příslušnj' ch VVŠ vyd ává 10MŠMT bez řádn ého m -ěřo\"ání podkladů- V důsledku toho,. roce 1999 přešel do vla stn ictví VVŠ i majetek státu. k němuž VŠ neměly k právo hospodaře n í. Naopak ne doš lo k p ř echo de majetku, kter ývvš

5 Čádka.. \ 'hlník N ~jvyního kontrolního úřadu 2000 S' ran a 2..2 sice ušívaly, ale o kt erj"- z různj"-ch d ůvod ů nepožádaly. ačkoliv k němu právo hospodaření měly. MŠMTv průběhu roku 1999 nesledovalo změnystan majetku,,- névaznestí na,,-ydanározhodnutí a nemělo tedy přehled o stavu majetkustátu. kterj-přešel do vlastmctvivvš. ani o majetku státu.který ke dni zůstal ". práni bospooaření MŠMT. MŠMT převádělodo vlastntctvi VVŠ, s výjimkou kolejí a menz, veškerý majetek státu, o který VVŠ požádaly, a nezkoumalo, zda se jedná o majetek potřebný k zajištění,,'zdčlárncí a vědecké, "'Ýzkumné. "'Ý"-ojově, umě lecké nebo další t vúr ě i činnosti při uskutečňování ak redttovanýeb studij ních programu. V důsledku tohoto postupu, kt erj- zákon o vysokých školách umožnil, VVŠ po přecbodu majetku do svéhovlastnictví,,-n ě kolika případech nepotřebnj"- majetek následněodprodaly; v jednom zjištěném případě dokonce opětovnědo vlastnictví státu. Zákon o,,)'sokj'ch školách ". ustanoveni 107 uložil VVŠ uvést do majetkové poměry' do souladu s tímto zákonem. Z "-ýsledků kontrolní akce vyplj-vá. že k V}'po řád ání majetku,,- n ěkterých případech do tohoto termínu nedošlo. a uvedené ustanovení zákona tak nebylo naplněno.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů

02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 190 02/37 Majetek státu a finanční prostředky kapitola Úřad pro ochranu osobních údajů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem

Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem Informace z kontrolní akce č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2008

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Věstník NKÚ, kontrolní závěry 65 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 OBEC PODVEKY Podveky 54, 285 06 NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 Rozvaha obce Podveky k 31.12.2014 AKTIVA Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Aktiva celkem: PASIVA 14 922.623,24 Kč 485.138,55 Kč

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

I. Úvod. Kontrolované osoby:

I. Úvod. Kontrolované osoby: Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kontrolní akce

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry

Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Informace z ukončení kontrolní akce Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Věstník NKÚ, kontrolní závěry 337 10/05 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

04/18 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost

04/18 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 72 04/18 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Státní úřad pro jadernou bezpečnost Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ. . y g Výtisk Č, 1 ~~ ~~ Čj: EK/3049/1 1 ~up KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE KÉHO KRAJE ODBOR EKO OMCKÝ, ODD LE Í PŘEZKOUMÁ V Á Í HOSPODAŘENÍ r; OBCÍ A KO TROL Y rva 18. 306 13 P7cn

Více

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka, provedlo fyzickou a dokladovou

Více

Informace z kontrolní akce 06/16 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví

Informace z kontrolní akce 06/16 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví Informace z kontrolní akce 06/16 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Loučim, IČO: 00572624 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZE v SKÉHO KRAJE ODBOR EKO OMICKÝ ODDĚLE Í PŘEZKOUM VA Í HOSPODAŘE I OBCÍ A KO TROL Y. kroupo a 18. 306 13 Plzeň Výti k č. 1 Čj: EK/2659114 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

03/22 Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu

03/22 Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu Částka 3 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 264 03/22 Majetek státu a finanční prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce

Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce Věstník NKÚ, kontrolní závěry 391 07/08 Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj

Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Informace z kontrolní akce č. 10/22 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/05 Hospodaření s majetkem státu v kapitole státního rozpočtu Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

IČO: 00228699 - Obec Předmíř List: 1 Čas: 16:16:59 Datum: 19.01.2015 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 42.628,40 42.628,40 019 0000

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem

Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem Věstník NKÚ, kontrolní závěry 51 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/23 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/23 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra Informace z kontrolní akce NKÚ č. 11/23 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím

Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím Věstník NKÚ, kontrolní závěry 189 10/13 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím Kontrolní akce byla zařazena

Více

Inventarizační zpráva za rok 2014

Inventarizační zpráva za rok 2014 Inventarizační zpráva za rok 2014 Účetní jednotka: Obec: Skřípov IČ: 00600083 Datum zpracování: 26.1. 2015 Den zahájení inventarizace: 5. 1. 2015 Den ukončení inventarizace: 26. 1. 2015 Den, ke kterému

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BREZI. Ič: 00640123 za rok 2012. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Březí 101 251 01 Říčany u Prahy

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BREZI. Ič: 00640123 za rok 2012. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Březí 101 251 01 Říčany u Prahy Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077745/20 12/KUSK 000183/2013/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ", BREZI Ič: 00640123 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

ll 1/.( INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 STATUTÁRNÍ M ĚSTO OPAVA NÁZEV ŠKOLY: MATESKÁ ŠKOLA OPAVA, HAVLÍČKOVA -PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE / -~cj'z;f,

ll 1/.( INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 STATUTÁRNÍ M ĚSTO OPAVA NÁZEV ŠKOLY: MATESKÁ ŠKOLA OPAVA, HAVLÍČKOVA -PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE / -~cj'z;f, STATUTÁRNÍ M ĚSTO OPAVA INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁZEV ŠKOLY: MATESKÁ ŠKOLA OPAVA, HAVLÍČKOVA -PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DLE SMĚRNICE O INVENTARIZACI Datum : 15.1.2015 Zpracoval: Chromcová Iveta

Více

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik

Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Věstník NKÚ, kontrolní závěry 289 10/18 Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

II. Evidence nemovitého majetku

II. Evidence nemovitého majetku Informace z kontrolní akce 07/14 - Nemovitý majetek, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení:

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení: Z p r á v a o v ý s l e d k u i n v e nt a r i z a c e m a j e t k u a z á v a z k ů m ě s t a L i p n í k n a d B e č v o u k 3 1. 1 2. 2 0 1 0 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka,

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Lupenice Sídlo: Lupenice 62 517 41 Kostelec nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00579114 sestavená k 31.03.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Účetní

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 2 Finanční zpravodaj 1/2014 1 Změna Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech V souladu s ustanovením 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Informace z kontrolní akce 06/04 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv

Informace z kontrolní akce 06/04 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv Informace z kontrolní akce 06/04 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 7253812011 Č. j.: JMK 72538/2011 OKP ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00170551 Obec Údrnice Údrnice, 507 23 Údrnice sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00568520 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dešná Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zdroj: účetní závěrky IKEM, ÚHKT, ÚPMD, RÚ a FN Brno k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2008.

Zdroj: účetní závěrky IKEM, ÚHKT, ÚPMD, RÚ a FN Brno k 31. prosinci 2007 a k 31. prosinci 2008. Informace z kontrolní akce č. 09/25 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou dle 84 odst.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJ 20542/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Menhartice hospodaření se sídlem Menhartice 23,67531 Jemnice,

Více

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu

06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2006 Strana 509 06/15 Hospodaření Kanceláře Veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

DSO SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM

DSO SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM \ Zborovská 1I 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_053239/2013/KUSK Čj: 005092/2014IKUSK Stejnopis č. e. Zpráva o výsledku přezkoumání ho podaření DSO SVAZEK MĚST A OBCÍ VKM Ič: 71193766 za rok 2013 Přezkoumání se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová

Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Martina Smetanová Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Martina Smetanová 27. listopadu 2014 KA ČR - úvod je samosprávnou profesní organizací má své volené orgány, které mají možnost zřizovat orgány pomocné.

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00273678 Název: Obec Chvojenec

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00273678 Název: Obec Chvojenec PŘÍLOHA územní samosprávné celk, svazk obcí, regionální rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00273678 Název: Obec Chvojenec Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více