00/07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "00/07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám"

Transkript

1 Vbtník ;'\ie j~yišího kontrolnlho úhd St r a n a /07 Majetek státu poskytnutý veřejnýmvysokým školám Kontrolní akce byla za řaz e na do plánu kontrolní č i n nost i Nejvy ššlhc komrolnlho úřadu na rok 2000 pod č í s lem 00/07. Kontrolu ř ídil a kontrolní závěr vypra cova l člen NKÚ Kalivoda. Ing. Ji ř í Cíl em kontroly bylo prově řit přechod majet ku státu do vlastnictv í ve řejných vy sokých ško l. Kontrolovaným obdobím byl rok K zaj i št ěn í návaznosti přechodu maj etku stá tu do vlastnictví ve řejných vysok ých škol byly p rověřovány i sk u tečno s tí souvisej ícíc h let. Kon trolu provedly v obdobi od února do če rve n ce 2000 skupiny kontrolujících NKÚ z odboru sociálních věci, ško lství a kultury, z územních odboruji žní Čec hy a jižní Morava a z územních oddělen í Liberec, Úst í nad Labem a Šumperk. Komrolovanýmí osobami byly: Ministerstvo školství, ml ádeže a t ě lový chovy (dále jen "M ŠMT" ); v e řej né vysoké škol}' Vysoká škola chemicko- technolcgická v Pra ze (dále jen..všcht v Praze"), Technická univerzita v Liberci (dále j en "TU v libercř'), Unive rzita Jana Evangelisty Purkyn ě v Ústí nad Labcm (dál e jcn "UlEP v Ústí nad Labem"), J i hočes k á univerzita v Č e skýc h Bud ějovic í ch (dále j en ~ JU v Č es kýc h Bud ějovi c ích "). ")Isoké učení technick é vbmě (dálejen..vutv Brně"), Univerzita Palackéh o v Olomouci {dá le jen..up v Olomouci"). Námitky proti kontrolnímu protokolu. které podaly MŠMT, JU v Če sk ých Bud ěj ovic í ch a VUT v Brně. byly vypo řádány vedoucími skupin kontrol ujícich rozhodnutimi o námitkách. S e n á t N K Ú (ve slože ní: Ing. Jiti Kali voda p ředseda, JUDr. Jan Holeček, JUDr. Eli ška Kadaňov á, Ing. Alexandr Růžek. Ing. Lad islav Zeman - č l enové ) na svém zasedáni konaném dne 25. říj na 2000 s c h v á I i I usnesením č. 00 /07/60 kon tro lní z á v ě r v tomto znění : I. Úw d Nabytím ú či nn o sti zákona Č. I I l/l998 Sb. o vysokých školách a o z ruč ně a dop l nční dalších zá kon ů (zákcno vysokých školách), došlo ke dni l ke zm ě nč právního postaveni v zá ko ně uvede ných vysok)'c11 škol (dá le jen "VŠ"). které p řešly z právní formy př í spě vkových organizací. s pr ávem hos poda ře n í k majetku státu. na nov ý typ právní formy - ve řej né vysok é školy (dále jen " VVŠ"). které maj í majetek ve svém vlastnictví. Všechny kontrolované VVŠ byly pod le svýc h statutu právními nást upcí b ýval ých VŠ. Přechod majetku státu do vlastnictví VV Š upravil zákon o vysokých školách tak, že v 101 odst. 5 stanovil. že ke dni I. I přec hází majetek. k němuž měl}' právo hospodaření VŠ, do práva hospodařen í MŠMT. dále stanovil, že MŠMT může rozhodovat po dohodě s VVŠ o přechod u tohoto majetku do vla struc n..i přísluš né VVŠ a že tak musí rozhod nout vždy, jedná-li se o maj etek pot řebn ý k zaj ištění vzdělávací a vědecké. výzkumné, vj...'ojové, um ě lecké nebo další t vů rčí činnos ti při uskut ečň ován i ak red itovan ých studij níc h p rogram ů. Ustanovení 107 zákona o vysokých školách stanovilo VVŠ pro uvedení majetkov ých poměrů do souladu s tím to zákonem tennín do II. Zabezpečení změn majetkovýc h poměrů ze st r any MŠMT MŠMT zahájilo p řípravu na p řechod majetku státu do vlastnictví p ř í s l uš ných VV Š ji ž v p růběhu roku 1998 před nabytím účinnosti zákona o vysokých školách. V rámci přípravy měl y VŠ předlo ži t MŠMT na zá kl ad ě jeho požadavku sou pisy veškerého majetku, ke kterému měly právo hospodaření. a to vč c t nč dokladů potvrzujících tyto skutečnos ti. Z před lo ženýc h podkladů vyplynulo. že VŠ nem ěly v mno ha případech vyjasn ěn é právní vztahy k majetku (např. právo hospodařeninebylo dolo ženo u nernovitosti nab ý...-acimi listinami nebo jinými adekvátnimi dokumenty, c hybě ly zápisy v katastru nemovitostt apod.). Byly zj iš tě ny i nedostatky v evidencí majetku a v úplnosti jeho inventarizace. Uvedené skutečnosti svědči ly o tom, že VŠ nebyly řádně připraven)" na přechod maje tku státu do vlastnictví VVŠ. K zabezpečen i přechodu práva hospodařen i k majetku státu z VŠ na MŠMT a nás ledně k pře chodu majetku do vlastnictví VVŠ vyda lo MŠMT dne Postup k přec hodu maj etku stát u do vlastnictví veřejné vysoké školy podle 10 1 odst. 5 zákona Č. LIlI 1998 Sb. (dá le jen.postup k přechodu majetku stá tu"), v němž: a) ulo žilo VŠ podat pí semně Žádo st o vyd áni rozhodnutí MŠMT dle 10 I odst. 5 zákona Č Sb. o přechod u majetku (nemovíté ho, movitého) do vla stnict vi ve řejné vysoké školy (dále jen "Žádosr') a stanovilo. jakými doklad}" maj í být Žádosti doloženy. a termi ny pro podání Žádostí: - pro přechod nemovitého majetku do 10. l s požadavkem doložit soupis veškerého nemovitého majet-

2 Částk a.. Vhtník :'\j ejv"hiho kontrolního úřadu 2000 St ran a 239 ku. ke kterému měly VŠ pr ávo hos poda řen í ke dni (s uvedením věcné ho popisu. katastrální ho úze mí. parcelního č í s l a. p ř íp. u budov čí s la popisné ho). dále aktualizovan é výpisy z ka tastru ncmovítost í. popř. doklady proka zuj ící nabyti majetku a soupis nemovit ého majetku, s jehož přechodemdo svého vlastnictví nesouhlasí : - pro přechod movité ho majetku. v šech finančních účtů. pokladny, závazků a pohledávek a ostatního majetku do s požada vkem dolo žit specifikaci veškerého majetku. ke kterému měl}' vs právo hospodatení ke dni 3 L inventurními soupis)' a u bankovníc h účtu poro vnán ím koneč né ho zůstatku s posledním ba nkovním výpisem; b) stanovilo. žc v období od I. I až do vydání Rozhodnutí MŠMT o p řechod u majetku dle 101 odst. 5 zá kona Č. 1l l/1 998 Sb. (ne movitého, movitého) do vlastnictví W Š (dále jen..rozhodnutí") je ve škerý majetek státu. který přešel ve smyslu ustanoven í 101 odst. 5 zákona o vysokých školách do práv a hospodařeni MŠMT, ve výpůjčce W Š. s podmínkou. že \'Ypůjč ít el bude o tento maj etek pečoval a používat j ej k plněn i svých úkolů. V ý p ů jč n í vztah k majet ku státu měly VŠ potvrdit v termínu do lil Postup MSMT pří realizaci změn majetko\j'ch poměrů ajeho důsledk)'" 1. MŠMT ke dn i nezavedlo do sv ěhe účetnic tví majetek státu. jehož hodnota podle účetní sest a ~'y Rozvaha - sumář za vysoké škol)'" k činila celkem 27 " tis. Kč. Tím nedodrželo zejména ustanovení 7 odst. I zákona Č. 563/1991 Sb o ů četníctvi, dle něhož jsou účetní jednotky povinny vést ůčetnlctvt úplně. průkazn ým způsobem a správ ně tak, ab)' věrn ě zobrazovalo skutečnosti. které jsou jeho předmětem,a dále ustanovení 6 písm. a) vyhlášky Č. 119/1988 Sb., o hospodařen í s národním majetkem. dle něhož jsou organizace povinny bospodařu s majetkem s p ěět řádného hospodáře, majetek zjistit, sepsat, ocenit a vést" předepsané evldenct, Majetek st átu vedly i nadále" ůčetmctvi na majetkových účtech VVŠ. přestože k němu již nemělypr ávo hospod ařen i a p r ávo vlastnické dosud nezískaly, V důsledku "j'šc uvedených skutečnostímsmt v průběhu r oku 1999 neúčtovalo o ú byt cích státního majetku " ná" aznosti na vydaná rozhodnutí o přechodu tohoto majetku do vlastníctvivvš. MSMT neza ved lo do svého účetn ic tví hodnotu majetku státu. k němuž vykonával o právo h o spoda ř e n í na základě zákona o vysok ých školách. ani ke dn i , p řesto ž e tímto dnem končila zákonná lhůta k uvedcní majetkových poměrů VVŠ do souladu se zákonem o vy sokých škol ách. Jednalo se o tu č ás t majetku bývalých vs, která do nep ře šla na zák l a dě rozhodnutí MŠMT do vlastnictví W Š. a to buď I. toho důvodu. i.c o tento majetek WŠ ncpožadaly, nebo z d ůvodu, že šlo o majetek, o nějž WŠ požádaly a MŠMT z různýc h důvodů o jeho p řechodu do vlastnictví VVŠ nerozhodlo. případ ně o majetek. s jehož p řechodemdo svého "laslnictvt W Š nesouhlasily, Ne př. : - VUT v Brně v Žádosti uvedlo, že nesouhlasí s ptechodem objektu Státního hradu Veveř í a př i lehlých poze m ků v ce lkové účetn í hodnotě t is. Kč do svého vlastnictví. V období od do převodu práva hospodaření na Památkov ýústav v Brně dne 30, 6, 1999 MŠMT nesledovalo tento majetek státu ve svém úč e t uíctvi. 2. MŠMT před ''Ydáním Rozhodnutí nekontrolovalo, zd a VŠ sledoval)' majetek v účetní evidenci a zd a před podánim Žádosti prondl)' jeho uwentartzact, ani uůstedně neprověřovalo, zda VŠ měly k po žadovan ému majetku právo hospodaření. V důsledku toho: a) nezjistilo. že některé VŠ v Žádostech neuvedly nemovit}' majetek. který sice nepodléhal zápisu do katastru uemovitostí. ale VŠ k n ěmu měly k právo hospodaření a sledovaly jcj ve svém účetnictví. Např. : - VUT v Brně nepo žádalo o nemovit ýmajetek v hodnotě tis. K č ( zpev něné plochy, vodovodní a kana lizační přípoj ky. komunikace. trafostanice aj.): b) vydávalo Rozhodnutí i v případech. kdy vs k majetku neměla právo hospodaření. ale pou ze nájemní vztah. nap ř. - rozhod lo o přechodu po zemk ů o vým ě ře mínimálně 35 ~15 m' do vlastnictví VUT v B rn ě ; po zemky měl)' charakter zeměděl ské půdy a VŠ k nim nabytím úči n nosti zákona Č. 229/199 1 Sb., o úpravě vlastnických vztah ů k p ů d ě a jinému zemědělskému majetku, dnem 2 ~ za niklo pr ávo ho spoda ř e n i ; - rozhodlo o přechodu majetku najatého od j iných právních subjektů v ho dnot ě nej m én ě I 5H tis. Kč do vlastnictví VUT v B rně ; - rozhodlo o přechodu šest i poze mků charakteru zeměděl ské půdy o celkové výměře 12 29~ m-v celkov é hodnotě I g~ 8 tis. Kč do vlastnictví UP v Olomouci. přestože se jednalo o nemovitý majetek. který od spra vuje Pozemkový fond Č R, a k němuž tedy UP v Olomouci nevykonávala ke dni právo hospodařen í. 3. MŠMT v Postupu k přechodu majetku státu neupřesnilo pojem.,ostatní majetek", což b)'lo jednouz příčin, že některé VVŠ nepožádaly MŠMTo p řechod majetku státu veden ého na účtech pořízení hmotných a nehmotných ínvestíc, poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investičnímajetek. o zásob)'"materiálu, "j'robku a zboží, POIJř. o poskytnuté záloh)" na zásoby, o majetek vedený " operativní evídencl a další, a t o přesto, že k předmětn ému majetku měly ke dni prá vo hosped ařenf. MŠMT nezjistilo např. tyto skutečnosti: - UP v Olomoucí do dne ukonč ení kontroly nepožádala o majetek vedený na ú č t ech Poří zeni hmotn ých investic. Posky tnut ézálo hy na h motný investi č n í ma-

3 Částklil.a Vh t n lk :'Ii ~jvyhího kon t r oln ího "řadll 2000 Strana 2.aO jetek a Pořízen í nehm otn ých investic v celkové úče t n í hodnotě tis, K č. o z ásoby mate riá lu, výrobků a zboží a dalších ob ě žných aktiv v celkové účet n í hodnotě tis. Kč a dr obn ýhmot n ýmajetek vedený v operativní evidenci v hodno t ě I 482 tís. Kč. stejně ja ko o hmotný inves t i č n í maje tek v hod no tě I 126 tis. Kč, nes p rávn ě vedený v pod rozvah ové evidenci; - TU v Liberci nepožádala do o majetek v celkové účetní hodn ot ě mi n imál ně tis, Kč vede n)' na ú čtech Po říze ní hmotn ých investic. Poskytnuté zálo hy na hmotný i nvestiční majetek. Ostatní i nves tiční cenné papíry! a vklady a o majetek vede ný v operativní evi denci; - VUT v B rně do d ne uko nč e n í kon troly nepožádalo o majetek vede n)' na úč t u Poř í z e n í hmotných investic v celkové úč e t ní h odno tě tis. Kč. o zásoby mater iálu a zbo ží v hodno t ě tis, Kč.... MŠMT rozhodlo. že "eikerý majetek VŠ bude" období od 1. I do dne jeho přechodudo vlastnictví VVŠ ve vj'pujčce VVŠ. MŠMT tento maj etek blíže nespecifikoval o a ne bralo v ů v a b u, že finanční p rostředky a prán a z ávazky k maj etku nemo bou být předmětem 'j půjčk)'. VŠ při písemném potvrzení,j'půjčního vztahu předmě tnj- majetek rovněž blíže nespeciňkovaly a ve většině případů za'lílal, MŠMT sdělení, ve kterých pouze ujišťonl)', že..budou o veškerý majetek pe čen t a užfvat jej k plnění svýcb ů kcl ú '', 5. MŠMT v souladu s ustanoven ím 101 odst. 5 zákona o vysokj'ch školách p řev ád ělo do vlastnictví VVŠ, s \-'j-jimkou kolejí a menz, veškerý majetek, o který VVŠ požádaly. Před \-J'dáním Rozhodnutí nezkoumalo, zda se jedná o majetek potřebný k zajištění \-zdě lávaci a vě decké, \-)zkumné,''''voj o\'é, umě lecké nebo dalií tvůrčí činnosti při uskutečňov ání akredircvanýc b studijních programů.vvš po přecbodu majetku státu do svého vlastnictví jej" několika přfpadech následněodprod aly. Např. : - UP v Olomouci po získ ání budovy hvězdárny a p řilehlých po ze m ků v úče tn i hodn ot ě 520 ti s. K č tento majetek následně proda la st átní organizaci Ředite l stvi silnic a dálnic ČRza kupní ceuu-t 678 tis. Kč. Maj etek státu p řeveden)' bez úplatně do vlastnictví VVŠ se v tomto p ř í padě za úplat u stal opětovně maje tkem státu, IV. Postup VVŠ,' období realizace změn majetkov ých poměrů 1. Kontrolované VVŠ v rozporu s ustanovením 7 odst. 1 zákona ě. 563/1991 Sb.,o ů ěeenictvi,které ukládá povínnost vésr účetnictví tak, aby věrně zobrazovaloskutečnosti, které jsou jeho předmětem, ú čtovaly nesprávně vů č e tn ím období roku 1999 o hmotném a nehmotném investičním ma jetku na majetkových účtech, přestožek tomuto majetku přešlo dle ust anevení 10 I odst. 5 zákona o vysokých školách dnem I právo hospodařenína MŠMT. VVŠ rovněž nesprávně na ma jetkových úč tech úč toval)" o majetku, který byl ve vlastnictví jiných právních subjektů. Tím současně porušil)' i ustanovení.. odst. 2 zákona č Sb., neboť nepostupovaly podle účtové osno\-'~' a postupů ůčt ovén í vydaných M inisterstvem financí a v období \-j'půjčk)' majetku, tj. od I. I do \-)'dání Rozhodnutí M ŠMT, nesledovaly tento majetek na podrozvahových ú čtec h. Pře dm ět ný majetek odepisoval)' do nákladů a n ecpr ávn ěně \-'ytdře l~' č ást fondu reprodukce i nvestičníhomajetku. Na př. : - UP v Olomouci účtovala v účetní m obdobi roku 1999 o hmotné m a nehmotném i nvestičním majetku v hodnotě I tis, Kč, o poří zení hmotných a nehmotn ých investic a poskytn utých zálohách na hmotn ýi nves ti ční majetek v celkové hod not ě tis. Kč a o oběžných aktivech v celkové hodn otě tis. Kč, přestože k tom uto majetku neměla a ni pr ávo vlastnické, ani právo ho s poda řen i. V účetn ím období roku 1999 neoprávn ěn ě u plat ň oval a do ná kl adů odpisy hmotného i nv estičního majetku. k terý do konce roku 1999 nepřeše! z MŠMT do vlastnictví UP v Olomouci, ve v ýš í 850 tis. Kč. V ú č et n ích obdobích 1998 a 1999 úč tova la o nemovitém majetku v celkové hodno tě tis. K č, k němuž mě l právo hospoda ře n i, př í padně právo vlastnick éji ný pr ávní subjekt. a o majetku v hod no tě tis. Kč. který byl v roce 1991 vydán v rá mci restituce. P ředm ě tn ý majetek UP v Olomouci od roku 1995 neoprávn ěn ě odepisovala a do nákla dů zahrn ula úče t n í odpisy v celkové vý ši tis, Kč. Kromě toho do konce ů č e t ni ho období 1999 ú čt ova la o deseti poze mcích charakteru zemědělské půdyja ko o vlast ním majetku v celkové hodno tě -t 977 tis. Kč, pře stože právo hospoda řen í UP v Olomouci k tě mto pozemkům za niklo ji ž v roce 1991 a majetek přešel do správ)' Pozemkového fondu ČR ~ - VUT v B rn ě úč t o valo v ú četním obdob í roku 1999 o nemovitém, movitém a jiném majetku v h od n o t ě tis. Kč a o majetku vedeném v operativní evidenci " hodnotě tis. Kč ja ko o majet ku vlast ním na majetkových účtech, p ř e s to že majetek p ře š e l do práva hospoda ře n i MŠMT. Tento majetek odepisovalo a odpisy účtovalo do nák lad ů : - JU v Č e ských B udějovicích účtova la na majetkových účtec h o nem ovit ém majetku v ce lkov é hod no t ě tis. Kč. přestože k předm ěrné mu majetku měla pouze vý p ů j č n í vztah, Zá roveň od roku 1993 do dne ukončení kontroly nesledovala na podrozvahových účtech další najat}' majetek od Pozemkového fondu ČR a majetek naja t)' od fyzických osob. O najatém majetku v celkové hodnotě tis. Kč nesprávně účtov ala k na úč tu Pozemky a na účtu Budovy, ha ly a stavby. Dále od roku 1996 do dne ukončeníkontroly hradila IV v Č esk ý ch Budějovicích nájemné za ně které pozemky dvakrát ( s o uča s n ě jak Pozemkovému fondu ČR. tak fyzi cké osobě) ; - VŠCHT v Praze účtova la na majetkových účtech o majetku státu v celkové hodnotě ti s. K č,

4 Část ka.i Vhtnlk!'i ~j,,)'ššího ko nt r oln ího ůřadu 2000 Strana 241 k němuž měla v ýpůj čn í vztah. Navíc nesp ráv ně ů č t o vala v letech až 1998 na účtu Budovy, haly a stavby o rekreačním a školicím středisku v hodnotě 593 tis. Kč, kterév roce 1991prodala. Dále v roce 1998 účtova la na úč tec h poř íze n í ne hmotn ých a hmo tnýc h investic majetek pořizenýv letech 1990 až 1998 v celkové hodnotě tís. Kč, ačkoliv předmětn ý majetek byl již uveden do užlv ánt; - TU v Libercí účtovala v roce 1999 na majetkových účtech o majetku ve výpůj čce v celkové hod no tě tis, Kč ; navíc do nep řevedla na přísl ušné majetkové účty majetek pcřfzerrý v předchozích letech v celkové hodnotě tis. Kč ; - UJEP v Ústí nad Labem účtovala v roce 1999 na maj etkov ých úč tech o majetku ve výpůjčce v celkové hodno tě ti s. Kč, 2. VŠ nededrželr ustanoven í 7 odst. I. zákonae, 563/ /1991 Sb. a současně ustanovení 6 písm. a) vyhl éšk)' č. 119/ 1988 Sb neboť do nesepsaly, neocemly a nevedly,' účetní evidencí majetek stá nr, ke kterému m ěl)! právo hospodařeni,např. - UP v Olomoucí nemovitý maje tek (budovy, hal)', stavb y, pozemky) v hodnot ě nejmé ně tis. Kč, k němuž získala právo hospodaření v roce 1996, (tento majetek neoceniía a neúčtovala o něm aní v účet ním období roku 1999 ). a dále pozemky v celkové hodnotě tis. Kč a tři pozemky o celkové vým ěře m-, ke kterým získala právo hospodařen í post upně v letech 1988, 1989 a 1995; - VUT v Brně nemovitý maj etek (budovy, p a rkov i š tě, domek, pod zemní stavby se vstupní přístavbou ej. ): dá le ne ú čtovalo o pozemcích, které byly oceněny až v roce v hodnotě tis. Kč ; - vsorrv Praze pozemky o celkové v ým ěře :; - UlEP v Ústí nad Labem 77 pozemků a 13 dílů pozemkov ých pa rcelo celkové výmě ře m'; - IV v Č esk ý ch Budějovicích poz emky, kter é byly ocen ěny a ž v roce 1999, v hodnotě tis. Kč. 3. VŠ Inventarízact ke dni řádné účelní zá, -ě rky ( ) neov ěří ty, zda stav majetku a z ávazků v účetníctví od povídá skutečnosti.jak ukládá ustanoveni 29 zákona č. 563/1991 Sb. VŠ důsledně nesplnily ani ustanoveni 30 tohoto zákona, neboť f)'zickou Inventurou nezjislil)' s ku t eč n ě stav)" majetku a zá \'azků. Např. : - l U v Česk ých B udějov icích v roce 1998 neprovedla ke dni účetní závěrky inve ntarizací pozemků, dále údaje fyzické inventury maje tku ncopravila o p řirůstky majetku v hod notě 74 7 tis, Kč ; - VUT v Brně neprovedlo řádně inventarizaci pozem k ů, n ěkterých budov, staveb. stevebntch a st roj ních invest ic; - T U v Libe rci nezjistila fyzickou inventurou skute čn ý stav movitého majetku. Inventurní soupisy movité ho maje tku neodpovídaly skutečnému stavu majetku a jeh o sta v bylo možno odvozovat pouze ze soup i sů operativně technické evidence majetku. Dále neproved la inventarizací závazků. pohledávek a fi nanč ních účtů ke dni úče t n í závěrky Zjištěné inventarizační rozdíly maje tku v celkové hodnotě tis. Kč nezaúčtova la do účetního období roku 1998; - VSCHT v Praze inventarizací neov ě říla a neporovnala ke dn i účet ní závěrky roku 1998, zda skute čný stav hmot ného a nehm otného majetku odpovídá účetnímu stavu. Výsledky fyzic ké inventury neopravila o při růstky a úbytky majetku za dobu od uko nčení fyzické inventury do konce ú čet n í ho období ; - UlEP v Ústí nad Labem invent ariza cí nezj istila skutečnou výš i oprávek k hmotnému i nvest i č ní mu ma jetku a v Rozvaze k uvedla jejich stav tis. Kč nižší. Inventari za ční rozdíl oprávek vzn ikl)' j iž v roce 1995 za úč tova l a až v rocc VUT,. Brně y rozporu s ustanovením 4 od st. 1 písm. O zákona č. 576/1990 Sb., o practdlecb hospodaření s rozpočtovými prostředky České republíky a obcí v České republice (rozpočlovápravidla republik)'), ve znění zákona č. 10/1993 Sb neodvedlc do stálního rozpočtu za rok 1999 v ýnos z pronájmu nemovttého majetku, ktcrj' mělo v období od I. I do od MŠMT ve vj půjčce. Navíc uzavíralo smlouvy o pronájmu majetku státu bez souhlasu MŠMT. V. Vyhodnocení Kontrolní akce prokázala řaduzánžných nedostalku nejen ve veden! evidence majetku st átu, k němuž VŠ do \-'ykoná\-'al)' právo hospodaření, ale i,. dokladech potuzujícíchnabytí práva hospodařenípříslušných VŠ k němu. T)10 nedostatky VŠ nezjistil)' ani při Inventarízactch majetku, což svědčí o skute čnosti, že je,' příslušnj'ch letech opakovan ě neprovádě lv dcstatečně důsledně. MŠMT nezavedlo do svéhc ůčet ni ctv i majetekstátu dle účetn í sestavy Rozvaha - s u m á ř za vysoké škol)' k v celkové hodnotě tis. K č. k němuž na základě zákona o vysokfch školách dnem I získalo právo hospodaření. Po zj ištění, že VVŠ nemají řádný přehled o majetku, MŠMT nemohlo k vydal rozhodnutí o přechodu majetku státu do vlastnictví příslušnj-ch vvs. MŠMT zvoli lo formu vý půj č k)', ale lento "j'půjčni vztah mě l pouze formální povahu, neboť majetek státu \'C \'j'půjčce nebyl specíflkován. VVŠ nesledovaly majetek státu, k němuž mělo pr á "0 h ospodařenímšmt a VVŠ pouze \'ýpůjčnívztah, \-, podrozvahové evidencí, ale nesprávně na majetkových účtech. Rozhodnutí o přechodu majetku státu z práv a hospodařenimšmtdo vlastníctvt příslušnj' ch VVŠ vyd ává 10MŠMT bez řádn ého m -ěřo\"ání podkladů- V důsledku toho,. roce 1999 přešel do vla stn ictví VVŠ i majetek státu. k němuž VŠ neměly k právo hospodaře n í. Naopak ne doš lo k p ř echo de majetku, kter ývvš

5 Čádka.. \ 'hlník N ~jvyního kontrolního úřadu 2000 S' ran a 2..2 sice ušívaly, ale o kt erj"- z různj"-ch d ůvod ů nepožádaly. ačkoliv k němu právo hospodaření měly. MŠMTv průběhu roku 1999 nesledovalo změnystan majetku,,- névaznestí na,,-ydanározhodnutí a nemělo tedy přehled o stavu majetkustátu. kterj-přešel do vlastmctvivvš. ani o majetku státu.který ke dni zůstal ". práni bospooaření MŠMT. MŠMT převádělodo vlastntctvi VVŠ, s výjimkou kolejí a menz, veškerý majetek státu, o který VVŠ požádaly, a nezkoumalo, zda se jedná o majetek potřebný k zajištění,,'zdčlárncí a vědecké, "'Ýzkumné. "'Ý"-ojově, umě lecké nebo další t vúr ě i činnosti při uskutečňování ak redttovanýeb studij ních programu. V důsledku tohoto postupu, kt erj- zákon o vysokých školách umožnil, VVŠ po přecbodu majetku do svéhovlastnictví,,-n ě kolika případech nepotřebnj"- majetek následněodprodaly; v jednom zjištěném případě dokonce opětovnědo vlastnictví státu. Zákon o,,)'sokj'ch školách ". ustanoveni 107 uložil VVŠ uvést do majetkové poměry' do souladu s tímto zákonem. Z "-ýsledků kontrolní akce vyplj-vá. že k V}'po řád ání majetku,,- n ěkterých případech do tohoto termínu nedošlo. a uvedené ustanovení zákona tak nebylo naplněno.

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolsh"í. mládeže a tělovýchovy

02/07. z řizova t zař íze ní pro vzděláván í peda gogů. vzdělávacích a kcí. A. Ministerstvo ~kolshí. mládeže a tělovýchovy Čás tka.. Vhtník.'i~jvyUiho ko ntrolní ho úř a du 2002 St rana 21 0 02/07 P ros t řed ky státního rozpoč tu na čin n os t pedagogic kých center Ko ntrola byla zařazena do pl án u kontrolní č i nnos t i

Více

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova

99/25. b) fyzické osoby: Stanislava Ncboisová - Kožešiny Nebojsa, P řerov, Kainarova 6ístka 2 Vhtnlk N~j ",..Ulho kontrolnlho úřad.. 2000 Slrana 101 99/25 Prostředky státního rozpočtua prostředky zahraniční pomoci určené na státní politiku zaměstnanosti Předm é tná ko ntrola byla zařazena

Více

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček

00/02. Č, 00/02/36 ze dne 21. 6. 2000. Se n á t N K Ú (ve složeni: JUDr. Jan Holeček Částkll. J Vhtnik ;'I; ejl"'hího kontro lního úhdu 2 000 Stran.. 191 00/02 Neinvestičnídotace nestátním subjektůmposkytujícím sociální služby Kont rolní akce byla zařazena do plánu kontrolní č i n nost

Více

99/35 Státní finanční aktiva a pasiva

99/35 Státní finanční aktiva a pasiva Č "'tk a 3 Vhtlllk ~ ~jyyhího kontrolního liřadu ZO{)O Stn".. 1S0 99/35 Státní finanční aktiva a pasiva Kontrolní akce byla za řaz e na do pl ánu kontrolní č i n nosti Nejvy ššího kontrolního úřadu na

Více

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží

00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Yhtnik :'IiejvyUlho kontrolnlbo úhdu 2 000 Strana 2 3 2 00/05 Finanční prostředkyposkytované z Fondu národního majetku ČR k odstranění starých ekologických zátěží Kontroln í akce byla zařaze na do plánu

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU.

99/21. říz e ni pod le 28 zákona Č. 166/ 199 3 Sb., o Nejvyšš im kontrolním úřadu. dvě kontrolované osoby, byla vypo ř ád ána usneseními Kolegia NKU. Částka 2 Vh tnik ~ ~j"yuího konlrolního ú řad. 2000 Strana 87 99/21 Daň z příjmů právnických osob Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrol ní činnosli Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 1999 pod

Více

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků

01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Yhlnlk :'I/ei" yulbo k o n t r o ln i bo u hdu 2002 Stra n. t 9 0 01/29 Správa daně z př íj m ů právnických osob a st anovení této daně u poplatníků Kontrolní akce byla za řaze na do plánu kon trolní č

Více

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících.

01/32. Námtrky proti kont rolním protokolůmpodalo pět kcntrolovan ých osob a byly vy pořád á ny vedoucími skupin kontrolujících. ( 'ástka 4 Vhtnik ;liejvyhlbo kontrolniho uhdu 2001 Strana J28 01/32 Finanční prostředky státu vynakládané na zlepšení čistoty vod v povodí Odry Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnos ti

Více

00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání

00/13. daně z přidan é hodnot)' a spot řebn ích daní včet ně vymáhání ( btkl! 4 \'istn lk :"ie jvyhlho kontroln lho úhdu 2000 Str ana 262 00/13 Daň z přidané hodnoty a spotřební daně *) Kontro lní akce byla zarazena do plánu kontrolní činnosti Nej vy ššlho kontrolního ú

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce

Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce Věstník NKÚ, kontrolní závěry 391 07/08 Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky poskytnutými Státnímu úřadu inspekce práce Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/31 Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury

Informace z kontrolní akce č. 08/31 Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury Informace z kontrolní akce č. 08/31 Hospodaření s majetkem státu při ukončení činnosti České konsolidační agentury Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

97/05 Kontrolní závěrz kontroly likvidace vybraných státních podniků vnitřníhoobchodu

97/05 Kontrolní závěrz kontroly likvidace vybraných státních podniků vnitřníhoobchodu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 1997 Strana 340 97/05 Kontrolní závěrz kontroly likvidace vybraných státních podniků vnitřníhoobchodu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha

04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 411 04/33 Majetek státu, s nímž je příslušná hospodařit Správa vojenského bytového fondu Praha Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 296

Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 296 Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 296 04/42 Státní podniky v resortu zemědělství, které byly zachovány z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob nebo z jiných zákonem stanovených

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 632/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U ---------------------------------------------------------------------------- AUDITORSKÉ KONTROLE ÚČETNICTVÍ

Více

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Věstník NKÚ, kontrolní závěry 337 10/05 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo spravedlnosti Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky

02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 179 02/36 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitola Kancelář prezidenta republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

95/19 Kontrolní závěr z kontroly hospodařeníse státním majetkem ve státním podniku Lesy České republiky před privatizací a v procesu privatizace

95/19 Kontrolní závěr z kontroly hospodařeníse státním majetkem ve státním podniku Lesy České republiky před privatizací a v procesu privatizace Částka 2 Věstnik Nejvyššího kontrolního úřadu1996 Strana 109 95/19 Kontrolní závěr z kontroly hospodařeníse státním majetkem ve státním podniku Lesy České republiky před privatizací a v procesu privatizace

Více

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky

Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Věstník NKÚ, kontrolní závěry 285 08/36 Prostředky vybírané na základě zákona Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

05/09 Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí

05/09 Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 473 05/09 Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Statutární město Ostrava Výtisk č. magistrát Č. j.: SMO/193611/15/IAK/Szt Sp. zn.: S-SMO/172399/15/IAK Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v

Více

03/21 Finanční prostředky určené k vyrovnávání restitučních nároků

03/21 Finanční prostředky určené k vyrovnávání restitučních nároků Částka 2 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 168 03/21 Finanční prostředky určené k vyrovnávání restitučních nároků Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

Informace z kontrolní akce 06/04 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv

Informace z kontrolní akce 06/04 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv Informace z kontrolní akce 06/04 Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 77 04/22 Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově určenými na financování reprodukce investičního majetku u České správy sociálního zabezpečení

Více