VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2009/2010 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada dne:

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Údaje o školské radě.6 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Údaje o pedagogických pracovnících Údaje o nepedagogických pracovnících Zařazení pracovníků do platových tříd Trvání pracovního poměru Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Vzdělávací program školy 3.1. Vzdělávací program Učební plán školy Nepovinné předměty a zájmové krouţky Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy Ţáci přijatí do 1. ročníku Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy Hodnocení ţáků 1. pololetí / 2. pololetí 5.1. Celkové hodnocení ţáků prospěch Hodnocení výsledků vzdělávání Výchovná opatření pochvaly Výchovná opatření napomenutí a důtky Komisionální přezkoušení ţáků Opakování ročníku Počet omluvených / neomluvených hodin Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ke splnění dalšíh kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Samostudium Zájmové vzdělávání : školní druţina 8.1.Školní druţina Materiálně technické vybavení Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní ţáci 9.1. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mimořádně nadaní ţáci třídy s rozšířenou výukou Mimořádně nadaní ţáci přeřazení do vyššího ročníku

3 10. Akce školy Akce školy Mimořádné výsledky a úspěchy ţáků Prevence sociálně patologických jevů 11.1 Prevence sociálně patologických jevů Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání Prevence rizik a školní úrazy 13.1 Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Prevence rizik Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy v roce Foto z akcí školy Výroční zpráva o činnosti MŠ v roce 2009/

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč Adresa školy Sokoleč 41, Poděbrady IČ Bankovní spojení / 0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Sokoleč Adresa zřizovatele Poděbradská 51, Sokoleč, Poděbrady IČ Kontakt Tel.: Fax: Součásti školy Mateřská škola Základní škola Školní druţina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy:mgr. Iveta Sixtová Zástupce ředitelky školy pro mateřskou školu: Bc.Jana Boumová Vedoucí školní jídelny: Stanislava Plačková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola s mateřskou školou, školní druţinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván( školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Mateřská škola 30 Základní škola 45 Školní druţina 23 Školní jídelna MŠ a ZŠ 120 4

5 1.3 Základní údaje o součástech školy součást školy počet tříd/ oddělení počet dětí/ ţáků počet dětí / ţáků na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ Školní druţina Školní jídelna 1 25 MŠ Školní jídelna ZŠ Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Tělocvična Dílny a pozemky Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Vybavení učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj 3 v Zš a 2 v MŠ ne ano ano ne Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, rostoucími lavicemi a ţidlemi. Vybavení je v současné době na velmi dobré úrovni. Během školního roku jsou učební pomůcky průběţně doplňovány a modernizovány. Ve ŠD a MŠ je dostatek her a hraček, které jsou zaměřeny jak na rozvoj hrubé tak i jemné motoriky a zároveň podporují rozvoj dětské fantazie a kreativnost. Učebnice a učební texty jsou v souladu se školním vzdělávacím programem Základní škola a ŠVP pro základní vzdělávání Dobrý start.nejvíce vyuţíváme řadu Nová škola, kterou postupně doplňujeme. V průběhu školního roku jsme dokoupili pomůcky na výuku českého jazyka a anglického jazyka. Ţáci mohou ve třídách pracovat na 11 PC, na kterých mají instalované výukové programy a internetové připojení. Další 2 mají k dispozici ve ŠD. V průběhu školního roku byl zakoupen další výukový CD ROM TERASOFT. Dále byl zakoupen notebook. Do kaţdé třídy ZŠ jsme koupili 2 nové keramické a tabule. Jejich výhodou je moţnost popisu křídami i fixami, obě tabule se dají stahovat aţ na zem, takţe děti na ně dosáhnou v kaţdém věku a další výhodou těchto tabulí je i moţnost připevnění výukových materiálů magnety. Do I. A III. třídy jsme koupili nové 5

6 koberce. Do ŠD jsme nakoupili mnoho nových her do učebny i na zahradu. Dále jsme do kabinetu ZŠ nechali vyrobit vestavěné skříně, koupili nový koberec. Do ŠJ byla zakoupena nová lednice. Komentář Během prázdnin byly vymalovány všechny prostory školy ZŠ, MŠ i ŠJ. 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Marian Sipajda Sokoleč 100, Poděbrady Tel.: Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem % do 20 let let let , let , let ,18 61 a více let celkem ,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosaţené muţi ţeny celkem % základní střední odborné ,36 úplné střední s maturitou ,27 vyšší odborné vysokoškolské ,36 celkem ,0 6

7 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy vychovatel učitelka mateřské školy celkem Údaje o pedagogických pracovnících pedagogičtí funkce úvazek roků ped. stupeň aprobace pracovníci praxe vzdělání 1 zástupce ředitelky pro 1,0 29 VŠ bakalářské Učitelství pro MŠ MŠ 2 učitelka MŠ 1,0 25 Úplné střední 3 ředitelka 1,0 23 VŠ 1. stupeň školy 4 učitelka ZŠ 1,0 21 VŠ 1. stupeň 5 učitelka ZŠ 1,0 31 VŠ 1. stupeň 6 učitelka ZŠ 0,40 2 Úplné střední nekvalifikovaná 7 učitelka ZŠ vychovatelka 0,318 0, Úplné střední Doplňující ped. studium vychovatelpedagog volného času nekvalifikovaná 2.5 Údaje o nepedagogických pracovnících ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 1 kuchařka 1,0 SOU 2 pomocná 0,75 SOU kuchařka 3 vedoucí 0, 375 SOU školní jídelny uklízečka v MŠ 0, Školnice 1,0 SOU 7

8 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 6 54,55 do 10 let 2 18,18 do 15 let 1 9,09 do 20 let 1 9,09 nad 20 let 1 9,09 celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 1 odchody 1 Komentář odešla vyučující AJ Kateřina Macan na mateřskou dovolenou a na její místo nastoupila Magdalena Málková. Magdalena Málková ukončila pracovní poměr dohodou ke dni a od září nastoupí Mgr. Veronika Slavětínská, 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program Základní škola - č.j /96-2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOBRÝ START zařazené třídy ročník ročník 8

9 3.2 Učební plán školy Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2. Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda 4 4 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Informatika Týdenní dotace povinných předmětů Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý start Ročník Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk 8* 8* 9** Anglický jazyk 1* 1* Matematika 5* 5* 5* 5* 5* 25 5 Prvouka 2 2 3* Přírodověda Vlastivěda * 2* 4 2 Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Informatika Týdenní (povinná ) časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 3* 3* 4* 2* 2* 14 Součet vyučovacích hodin celkem na 1. stupni ZŠ Nepovinné předměty a zájmové krouţky název krouţku počet zařazených ţáků Pohybové hry předškolní děti 10 Pohybové hry 1. stupeň 6 Pěvecký krouţek 10 Ambulantní nácviky 5 9

10 Komentář ročník se vyučuje podle vzdělávacího programu Základní škola a ročník podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý start. Škola spolupracuje s DDM v Poděbradech, kterému poskytuje prostory k výuce výtvarného krouţku, který je veden učitelkou naší školy. Soukromě zde vyučoval pan učitel Svoboda hru na klavír, zobcovou flétnu a bicí a paní učitelka Málková vyučovala angličtinu pro nejmenší. 4. Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy třída počet ţáků z toho z toho dívek chlapců I. ( 3. roč.) II. ( 2.a 5. roč.) III. ( 1. a 4. roč)) celkem Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet ţáků Hodnocení ţáků - 1. pololetí/ 2. pololetí 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Ţáci s dostatečnou 1.roč. 6/4 0/2 0/0 0/0 2. roč. 4/4 0/0 0/0 0/0 3. roč. 7/5 4/6 0/0 2/2 4. roč. 6/5 5/6 0/0 0/1 5. roč. 3/5 7/5 0/0 0/0 celkem 26/33 16/19 0/0 2/3 10

11 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.roč. 6/6 0/0 0/0 2. roč. 4/4 0/0 0/0 3. roč. 11/11 0/0 0/0 4. roč. 11/11 0/0 0/0 5. roč. 10/10 0/0 0/0 celkem 42/42 0/0 0/0 5.3 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.roč. 0/0 0/0 2. roč. 0/0 2/0 3. roč. 0/0 1/4 4. roč. 0/0 0/2 5. roč. 0/0 0/4 celkem 0/0 3/ Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.roč. 0/0 0/0 0/0 2. roč. 0/0 0/0 0/0 3. roč. 2/0 0/2 0/0 4. roč. 1/1 0/1 0/0 5. roč. 1/0 0/0 0/0 celkem 4/1 0/3 0/0 5.5 Komisionální přezkoušení ţáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.roč. 0/0 0/0 2. roč. 0/0 0/0 3. roč. 0/0 0/0 4. roč. 0/0 0/0 5. roč. 0/0 0/0 celkem 0/0 0/0 11

12 5.6 Opakování ročníku třída ţák neprospěl ţák nemohl být hodnocen ţák měl váţné zdravotní důvody ţák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 2. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 3. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 4. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 5. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 celkem 0/0 0/0 0/0 0/0 5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na ţáka třídy počet neomluvených hodin průměr na ţáka třídy 1.roč. 44/114 7,33/19,00 0/0 0/0 2. roč. 31/28 7,75/7,00 0/0 0/0 3. roč. 243/323 22,09/29,36 0/0 0/0 4. roč. 432/441 39,27/40,09 0/0 0/0 5. roč. 361/375 36,10/37,50 0/0 0/0 celkem 1111/ ,54/132,95 0/0 0/0 Komentář : Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích ţáků na třídních schůzkách. Při výrazném zhoršení prospěchu nebo chování ţáka jsou rodiče informování ihned a pozváni do školy ke konzultaci. Rodiče mají moţnost navštívit kdykoli jakoukoli hodinu. Zatím nikdo z nich tuto moţnost nevyuţil. 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitelka školy 4 Zástupce ředitelky školy pro MŠ 0 celkem 4 12

13 6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání a školním vzdělávacím programem vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, did.tech. Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků vhodná forma kladení otázek Motivace ţáků dostatečná aktivita a zájem ţáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) vyuţívání zkušeností ţáků vliv hodnocení na motivaci ţáků vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 13

14 Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru ţáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků Hodnocení ţáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití klasifikačního řádu Komentář : Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu. Výuka byla ve většině sledovaných hodin vedena správně, byla snaha aktivně zapojovat ţáky do hodin. Většina vyučujících vedle frontální výuky vhodně vyuţívala individuální a skupinovou práci. Skupiny tvořili buď ţáci daného ročníku nebo v některých předmětech byly skupiny tvořeny ţáky z různých ročníků. Ne všechny vyučující pravidelně vyuţívají interaktivní tabuli, toto je třeba zlepšit. Vyučující měly snahu motivovat ţáky a oceňovat pokrok. Při ústním zkoušení byla ve většině sledovaných hodin věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení. Při hodnocení písemných prací vyuţívaly některé vyučující výsledků k práci s chybou. Jedna vyučující má problémy s udrţením kázně, ţáci se v hodinách často nudí, a proto neudrţí pozornost. Tato vyučující také upřednostňuje pouze frontální výuku.při kontrole písemných prací ţáků její třídy bylo objeveno mnoho neopravených chyb (v diktátech aţ 2, 3 přehlédnuté pravopisné chyby), sešity v nepořádku, nedbalé zápisy. Vše bylo s paní učitelkou projednáno v pohospitačním rozhovoru a udělána náprava. Individuální schopnosti ţáků byly respektovány. Vzájemné hodnocení a sebehodnocení ţáků se objevovalo ve většině sledovaných hodin. Klasifikační řád je vyuţíván a dodrţován všemi vyučujícími. V rámci autoevaluace škola vyuţívá srovnávacích testů KALIBRO. 14

15 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Anglický jazyk i nadále vyučovala nekvalifikovaná učitelka. 7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník Zástupce ředitelka pro MŠ Jana Boumová ukončila studium akreditovaného bakalářského studijního oboru - Učitelství pro mateřské školy. a) Studium v oblasti pedagogických věd BC. Jana Boumová-Pedagogika předškolního věku, magisterské studium na PF Hradec Králové b) Studium pedagogiky od do c) Studium pro asistenta pedagoga --- d) Studium pro ředitele škol --- e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník Mgr. Iveta Sixtová výjezdní seminář pro ředitele škol a školských zařízení - Profesní vzdělávání-škola 21 (Profesní manaţerské vzdělávání ředitelů a zástupců ředitele grantový projekt středočeského kraje) BC. Jana Boumová- výjezdní seminář pro ředitele a) Studium pro vedoucí pedagogické škol a školských zařízení pracovníky b) Studium pro výchovné poradce --- c) Specializovaná činnost koordinace --- v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a --- následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence --- sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná --- činnost v oblasti environmentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti --- prostorové orientace zrakově postiţených 15

16 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Sociálně patologické jevy 2 Třída plná pohody Metodické sdruţení a pracovní schůzky Školní jídelna 1 Stravovací sluţby Matematika --- Tělesná výchova 2 Aerobik pro děti předškolního a školního věku Motorika hry na její rozvoj Školní druţina --- Praktické činnosti --- Prvouka --- Různé 2 Praktické postupy při nápravě dětí s VPU Soulad ŠVP a vlastního hodnocení v MŠ Kvalita předškolního vzdělávání Ţivotní dovednosti-tajemství úspěchu Edukačně stimulační program Jak jsme na tom se ŠVP? Datové schránky Šk. legislativa-právní otázky v činnosti ŘŠ ŠVP v praxi malotřídních škol Komentář : Celý náš pedagogický sbor se během školního roku zúčastnil mnoha vzdělávacích seminářů a kurzů, které se týkaly výuky ve všech předmětech.ředitelka školy a zástupkyně pro MŠ se zúčastnily výjezdního informačního setkání ředitelů ZŠ a MŠ. Dále se ředitelka účastní grantového projektu-profesní vzdělávání ředitelů škol. 7.5 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Ředitelské volno 1 Interaktivní tabule Podzimní prázdniny 2 Interaktivní tabule Vánoční prázdniny 2 Interaktivní tabule Jarní prázdniny 5 Projektové vyučování Velikonoční prázdniny 2 Moderní metody ve vyučování Celkem 12 Na základě 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu váţné provozní důvody ( 24 odst. 7 zákona). Komentář : Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat podle stávajícího plánu DVPP. 16

17 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub 8.1 Školní druţina Oddělení Počet ţáků pravidelná docházka Počet ţáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní druţiny Vybavení školní druţiny Školní druţina má své vlastní prostory s jednou učebnou. V letošním školním roce byly zakoupeny didaktické hry, dívčí i chlapecké hračky pro rozvoj motoriky a hračky na zahradu.děti mohou vyuţívat 2 PC a televizi s televizními hrami. Komentář : ŠD kromě své místnosti vyuţívá prostory sousední školní jídelny k praktickým činnostem. Za pěkného počasí děti vyuţívají školní hřiště. Činnost dětí ve ŠD je velmi činorodá, děti spolupracují při přípravě školních akademií, vyrábějí dárky pro seniory a v letošním šk. roce nacvičily část České besedy pro staročeské máje konané v naší obci. 9. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní ţáci 9.1 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet ţáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postiţení zdravotní znevýhodnění 4 skupinová 4 sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní ţáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet ţáků 0 0 Celkem

18 9.3 Mimořádně nadaní ţáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného ţáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy 0 Komentář : Škola nemá ţáky se zdravotním postiţením, pouze jeden ţák je dočasně na doporučení lékaře uvolněn z výuky tělesné výchovy.podmínky pro vzdělávání ţáků se zdravotním znevýhodněním jsou zaměřeny na individuální péči a odpovídající metody a formy práce. Talentovaní ve sportu mohou navštěvovat pohybové hry. Nadaní ţáci mají moţnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické úkoly a mají moţnost účastnit se soutěţí pořádaných školou nebo různými organizacemi. 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěţe) 10.1 Akce školy Akce školy 2009/ Divadlo Sokoleč O přátelství 1., 2. roč. (pohádka) Divadlo Sokoleč Anička a pohádka (pohádka) Divadlo Libice n/c Dlouhý, Široký a Bystrozraký (pohádka) Mikuláš ve škole Mikulášská nadílka Sokolečská myslivna Vystoupení pro důchodce Tělocvična školy Vánoční akademie -vystoupení pro rodiče Vánoční školní besídka Nadělování dárků, výroba výzdoby na ván. stůl Divadlo Sokoleč Radujme se, veselme se (koledy) 4.2. Dřevíčková dílna ve škole výroba dřevěných zvířátek 9.2. Divadlo Sokoleč Dětský kabaret (vědomostní soutěţe) Bazén Nymburk plavecký výcvik do 4.5. kaţdý týden Divadlo Nymburk Krejčík Honza( pohádka) Tělocvična školy The Revival Bad Boys Band (vých. koncert) 3.5. Tělocvična školy Dravci (sokolnické ukázky dravých ptáků) ZOO Liberc školní výlet Školní zahrada ukázka vodících psů prostory školy projet. dny Kdo jsem já, kdo jsi ty (rozvoj sebepoznání a mezilidských vztahů v rámci školního kolektivu) 1.6. Tělocvična školy MDD-kouzelnické představení 4.6. Divadlo Nymburk Jů a Hele (div. představení) 7.6. Tvrz Hummer školní výlet 9.6. Dopr.hřiště Nymburk dopr. výchova se závěrečnou zkouškou 4.a 5.roč. 18

19 10.2 Mimořádné výsledky a úspěchy ţáků 4. místo Aerobik okresní kolo Alţběta Kárová Nymburk 1. místo 8.4. Florbalový turnaj Jiří Čáp Pečky Ondřej Švesták Kadir Hassan Jakub Petrţálek Roman Jirák Adam Sipajda Michal Krejčík David Šebor Filip Mráz Jan Košek 3. místo Mladý zdravotník Petra Provazníková Poděbrady Alţběta Kárová Simona Prudká Kateřina Pokorná Pavlína Holanová 1. místo Turnaj ve vybíjené Petr Vácha Tatce Lucie Váchová Petra Kovářová Simona Prudká Pavlína Holanová Petra Provazníková Adam Sipajda Jakub Petrţálek Kateřina Pokorná Pavlína Mrázová Martina Součková 1. místo Turnaj v kopané Josef Broţ Vrbová Lhota Roman Jirák Jakub Petrţálek Adam Sipajda Michal Krejčík Filip Mráz Petr Vácha Martin Dymeš Ondřej Švesták Komentář : Děti naší školy se pravidelně účastní soutěţí a dosahují v nich velmi pěkných výsledků. Úspěšně ţáci prezentují školu i na akcích pořádaných pro rodiče a veřejnost v obci. V průběhu školního roku jsme 2x uskutečnili sběr starého papíru a pravidelně se účastníme charitativních akcí OS Píšťalka-na pomoc dětem se získaným handicapem, Fond Sidus vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji. 19

20 11 Prevence sociálně patologických jevů 11.1 Prevence sociálně patologických jevů komentář Vzdělávání Školní metodik prevence Mgr. Irena Hadvičáková Pedagogičtí pracovníci školy --- Školní vzdělávací program Etika a právní výchova --- Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Ve vyučovacích předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, zapojení do projektu Zdravé zuby. Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Ve vyučovacích předmětech prvouka, předmětů vlastivěda, přírodověda,vztahy mezi lidmi apod. Formy a metody působení na ţáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Vyuţití volného času ţáků Průběţné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umoţňující včasné zachycení ohroţených dětí Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, drţení, distribuci a zneuţívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro ţáky k prevenci sociálně patologických jevů Besedy s příslušníky Policie ČR, ranní kruhy, besedy, skupinová práce, projektová výuka. Škola má zpracovaný minimální preventivní program. Snaha doplnit výchovu a vzdělávání dalšími aktivitami, které postihují volný čas dětí (akce školy, nabídka zájmových krouţků, činnost ŠD ). Všichni vyučující průběţně sledují podmínky výskytu sociálně patologických jevů. Ţáci mohou své problémy sdělit zástupcům tříd nebo diskutovat o nich v rámci ranních kruhů. Během školního roku ţáci a rodiče mohou své názory vyjádřit prostřednictvím školních dotazníků. Odborné příručky, pro děti různé druhy letákůnapř. šikana, kyberšikana Obsahuje. Ano viz přehled akce školy Projektové dny-kdo jsem já a kdo jsme my (rozvoj sebepoznání a mezilidských vztahů v rámci školního kolektivu). 20

21 11.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 0 Šikanování 0 Vandalismus 0 Násilné chování 0 enofobie 0 Rasismus 0 Komentář : Naše škola z hlediska výskytu sociálně patologických jevů je v současné době bezproblémová. Přesto je této problematice přikládán velký důraz. Vyhodnocujeme podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů. Pořádali jsme ranní kruhy zaměřené na chování ve školním i mimoškolním prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví a vztahy mezi spoluţáky. Projektové dny se nám také velmi vydařily. 12. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 12.1 Program environmentálního vzdělávání Vzdělávání Školní metodik environmetálního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Organizace environmetálního vzdělávání Škola má zpracovaný program environmetálního vzdělávání Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmetální vzdělávání Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Vyuţívání středisek a center ekologické výchovy komentář Mgr. Lenka Pokorná Průběţně dle nabídek Zařízení pro DVVP Nymburk. Ano. S Ekocentrem Pátek, s firmou WEGA recycling s.r.o. sběr starého papíru Celoročně třídění odpadu ve škole. Úklid lesa a zdobení vánočního stromku pro lesní zvěř, účast v celoroční krajské korespondenční soutěţi Svět kolem nás. ZŠ a MŠ Vrbová Lhota a ZŠ a MŠ Křečkov, ZŠ a MŠ Ţehuň. Ekocentrum Pátek. 21

22 Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) Zvoneček Vrané n/vltavou Různá literatura s ekologickou tématikou, CD ROM, videokazety. Ve škole celoročně probíhá sběr tříděného odpadu. Sběrné nádoby jsou na chodbě školy. Dvakrát ročně je uspořádán sběr starého papíru, coţ vyuţívají i obyvatelé obce. Komentář : Základním nástrojem environmetálního vzdělávání ve škole je program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V tomto programu se snaţíme vycházet především z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy a obce (třídění odpadů, organizování sběru). Dále se snaţíme se začleňovat environmentální vzdělávání do jednotlivých vyučovacích předmětů. 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 1 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 1 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety a exkurze 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 0 Školní druţina Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Poučení ţáků. Průběţně se věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci ve vyučovacích hodinách. 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V hodnoceném školním roce se neuskutečnila ţádná inspekce ani kontrolní akce ČŠI. 22

23 15. Základní údaje o hospodaření školy roce 2009 Zpráva o hospodaření školy PŘÍJMY Příjmy od zřizovatele ,00 Příjmy od KÚ ,00 Poplatky od žáků ŠD a MŠ ,00 Příjmy z hospodářské činnosti ,00 Ostatní příjmy 3 137,53 Příjmy z rezervního fondu 1 595,00 PŘÍJMY CELKEM ,53 VÝDAJE Náklady na mzdy ,00 Provozní náklady ,77 VÝDAJE CELKEM ,77 Rezervní fond-zůstatek k ,76 23

24 Výdaje celkem rok 2009 Číslo Název Suma Učebnice, materiál učební , DVPP , Mzdy , Pojištění , Ostatní náklady - osobní ,00 SR celkem , Spotřební všeobecný materiál , Spotřební-tisk 7 247, Spotřební- DDHM , Spotřební-učební pomůcky , Spotřební-potraviny , Sponzorské dary 1 595, Spotřeba el. energie , Vodné stočné , Plyn 1 680, Opravy a údržba 8 167, Cestovné 2 968, Telefonní poplatky , Poštovné 844, Pojištění,revize , Školení 6 800, Programové vybavení 900, Plavecký výcvik , Mzdové náklady OPPP , Ostatní soc.pojištění-kooperativa 182, Ochranné pomůcky 2 814, Poplatky z účtu , Ostatní poplatky 334, Prohlídky preventivní 400, Odpisy ,00 OR celkem ,77 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o d R a l s k e m 5 7 2 Stránka 1 VÝROČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Křečovice 37, 257 56 Neveklov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola - název školy Základní škola

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Dubá Dlouhá 113 471 41 Dubá Liberecký kraj Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2006-2007 1 Školní rok: 2006-2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více