VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada dne:

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Údaje o školské radě.5 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Údaje o pedagogických pracovnících Údaje o nepedagogických pracovnících Zařazení pracovníků do platových tříd Trvání pracovního poměru Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Vzdělávací program školy 3.1. Vzdělávací program Učební plán školy Nepovinné předměty a zájmové kroužky Počty žáků 4.1 Počty žáků školy Žáci přijatí do 1. ročníku...,,,9 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy Hodnocení žáků 1. pololetí / 2. pololetí 5.1. Celkové hodnocení žáků prospěch Hodnocení výsledků vzdělávání Výchovná opatření pochvaly Výchovná opatření napomenutí a důtky Komisionální přezkoušení žáků Opakování ročníku Počet omluvených / neomluvených hodin Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Uskutečněné akce DVPP v roce 2012/ Zájmové vzdělávání : školní družina 8.1.Školní družina Materiálně technické vybavení Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku Akce školy Akce školy Soutěže

3 11. Prevence sociálně patologických jevů 11.1 Prevence sociálně patologických jevů Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání Prevence rizik a školní úrazy 13.1 Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Prevence rizik Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Foto z akcí školy Výroční zpráva o činnosti MŠ v roce 2012/

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč Adresa školy Sokoleč 41, Poděbrady IČ Bankovní spojení / 0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Sokoleč Adresa zřizovatele Poděbradská 51, Sokoleč, Poděbrady IČ Kontakt Tel.: Fax: Součásti školy Mateřská škola Základní škola Školní družina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy:mgr. Iveta Sixtová Statutární zástupce: Mgr.Jana Boumová Vedoucí školní jídelny: Stanislava Plačková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola s mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván( školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Mateřská škola 35 Základní škola 45 Školní družina 23 Školní jídelna MŠ a ZŠ Základní údaje o součástech školy 4

5 součást školy počet tříd/ oddělení počet dětí/ žáků počet dětí / žáků na třídu Mateřská škola ,5 1. stupeň ZŠ ,66 Školní družina Školní jídelna 1 35 MŠ Školní jídelna ZŠ Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Tělocvična Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 3 v Zš a 2 v MŠ ano ano ano ne Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, rostoucími lavicemi a židlemi. Vybavení je vynikající.na konci kalendářního roku děti dostávají do tříd nové stavebnice a společenské i vědomostní hry. Rovněž obnovujeme i vybavení ŠD a pomůcek na TV.Podařilo se nám zakoupit keramickou pec, která přispěje k rozvoji motoriky u dětí. Učebnice a učební texty jsou v souladu se školním vzdělávacím programem Základní škola a ŠVP pro základní vzdělávání Dobrý start.nejvíce využíváme řadu Nová škola, kterou postupně doplňujeme. Je na vysoké úrovni.ve třídách je celkem 16 PC a v každé třídě interaktivní tabule. Každá vyučující má k dispozici vlastní notebook. Dále jsme dokoupili 5 nových notebooků, které jsou k dispozici dětem při výuce, přestávkách i ve školní družině. Komentář Chtěli bychom zrekonstruovat školní zahradu, školní WC v 1. patře a opravit střechu tělocvičny zatéká. 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Marian Sipajda Sokoleč 100, Poděbrady Tel.:

6 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let let , let , let ,27 61 a více let celkem ,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní střední odborné ,36 úplné střední s maturitou ,18 vyšší odborné vysokoškolské ,45 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy vychovatel učitelka mateřské školy celkem

7 2.4 Údaje o pedagogických pracovnících pedagogičtí pracovníci funkce úvazek roků ped. praxe stupeň vzdělání 1 Statutární 1,0 32 VŠ zástupce magisterské ředitelky školy 2 učitelka MŠ 1,0 28 Úplné střední 3 ředitelka školy aprobace Učitelství pro MŠ 1,0 26 VŠ 1. stupeň 4 učitelka ZŠ 1,0 24 VŠ 1. stupeň 5 učitelka ZŠ 1,0 25 VŠ 1. stupeň 6 vychovatelka (zástup za rodičovskou dovolenou) pedagogika pro pedagogy volného času 2.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 0,818 3 Úplné střední dokončeno studium pedagogiky volného času- VISK ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 1 kuchařka 1,0 SOU 2 pracovnice provozu 0,875 SOU uklízečka ZŠ 3 vedoucí školní jídelny uklízečka v MŠ 4 uklízečka ZŠ uklízečka MŠ 0,25 0, 375 0, 750 0,50 0,25 SOU SOU 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

8 2.7 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 4 40,0 do 10 let 4 40,0 do 15 let 1 10,0 do 20 let 0 00,0 nad 20 let 1 10,0 celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 0 odchody 0 Komentář 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOBRÝ START zařazené třídy ročník 3.2 Učební plán školy Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2. Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda 4 4 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Informatika Týdenní dotace povinných předmětů

9 Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý start Ročník Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk 8* 8* 9** Anglický jazyk 1* 1* Matematika 5* 5* 5* 5* 5* 25 5 Prvouka 2 2 3* Přírodověda Vlastivěda * 2* 4 2 Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Informatika Týdenní (povinná ) časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 3* 3* 4* 2* 2* 14 Součet vyučovacích hodin celkem na 1. stupni ZŠ Nepovinné předměty a zájmové kroužky název kroužku počet zařazených žáků Pohybové hry předškolní děti 11 Pohybové hry 1. stupeň 2 Pěvecký kroužek 13 Komentář ročník vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý start. Škola spolupracuje s DDM v Poděbradech, kterému poskytuje prostory k výuce výtvarného kroužku, který je veden učitelkou naší školy. Soukromě zde vyučoval pan učitel Svoboda hru na klavír, zobcovou flétnu a akordeon. 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků školy třída počet žáků z toho z toho dívek chlapců I. (3. roč.) II. ( 1.a 2. roč.) III. ( 4. a 5. roč)) celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

10 4.3 Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Hodnocení žáků - 1. pololetí/ 2. pololetí 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Žáci s dostatečnou 1.roč. 4/4 0/0 0/0 0/0 2. roč. 6/5 1/1 0/0 0/0 3. roč. 4/3 4/5 0/0 1/2 4. roč. 1/1 6/6 0/0 2/2 5. roč. 2/2 2/2 0/0 1/1 celkem 21/21 14/14 0/0 4/5 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.roč. 4/4 0/0 0/0 2. roč. 6/6 0/0 0/0 3. roč. 8/8 0/0 0/0 4. roč. 7/7 0/0 0/0 5. roč. 4/4 0/0 0/0 celkem 29/29 0/0 0/0 5.3 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.roč. 0/0 0/2 2. roč. 0/0 0/0 3. roč. 0/0 0/1 4. roč. 0/0 0/0 5. roč. 0/0 0/0 celkem 0/0 0/3 5.4 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 10

11 1.roč. 0/0 0/0 0/0 2. roč. 0/0 0/0 0/0 3. roč. 0/0 0/0 0/0 4. roč. 0/0 0/0 0/0 5. roč. 1/1 0/2 0/0 celkem 1/1 0/2 0/0 5.5 Přezkoumání výsledků hodnocení žáka třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.roč. 0/0 0/0 2. roč. 0/0 0/0 3. roč. 0/2 0/0 4. roč. 1/0 0/0 5. roč. 0/1 0/0 celkem 1/3 0/0 5.6 Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 2. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 3. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 4. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 5. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 celkem 0/0 0/0 0/0 0/0 5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.roč. 121/147 30,20/36,75 0/0 0/0 2. roč. 233/146 33,20/24,33 0/0 0/0 3. roč. 136/221 17,00/27,63 0/0 0/0 4. roč. 129/148 18,43/21,14 0/0 0/0 5. roč. 173/153 43,20/28,25 0/0 0/0 celkem 708/ ,69/189,83 0/0 0/0 Komentář : Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích žáků na třídních schůzkách nebo na individuálních konzultací dle domluvy s vyučující. Také se mohou kdykoli zúčastnit vyučování. Stále nikdo nevyužil. 11

12 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitelka školy 2 Zástupce ředitelky školy 0 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání a školním vzdělávacím programem vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, did.tech. Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 12

13 Motivace žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu Komentář : Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu. V 1. a 2. ročníku byla hodina prvouky výborně připravená a organizovaná. Děti pracovaly velmi pěkně,prvouka prolínala se čtením ( báseň o jaru)-rozvoj čt. gramotnosti, p. uč. dbala na správné vyjadřování dětí, tvořily velmi pěkné věty. Byla využita int,. tabule, normální tabule, děti byly celou dobu zapojeny, bylo vidět, že je práce baví. Hodina byla mimořádně zdařilá. Hodina čtení ve 3.,4. a 5. ročníku byla také velmi zdařilá. Přestože byly spojeny 3 ročníky, ve třídě byl klid, ale zároveň čilý pracovní ruch. Bylo vidět, že jsou děti zvyklé se vzájemně nevnímat a pracovat na svých úkolech. Mezipředmětové vztahy-prv a VL. Klasifikační řád je využíván a dodržován všemi vyučujícími. V rámci autoevaluace škola využívá srovnávacích testů KALIBRO. Žáci 5. ročníku se velmi úspěšně zúčastnili celoplošného testování. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 13

14 7.1 Uskutečněné akce DVPP 2012/2013 Mgr. Lenka Pokorná -ZŠ - Ekoateliér-Voda kolem nás - Podpora matematické gramotnosti Mgr. Petra Skryjová-ZŠ - Hry ve vyučování nejen v matematice - Hry, nápady a náměty o přírodě Mgr. Iveta Sixtová-ZŠ - Školská legislativa spisový řád - Školská legislativa aktuální změny - Možnosti výuky čtení - SFUMATO splývavé čtení - Čeština nás baví - Zákon o pedagogických pracovnících a pracovně právní problematika ve školství - Tvorba nového ŠVP a testování žáků - Práce s interaktivní tabulí IV. pro pokročilé - ŠVP změny a realizace ve výuce Mgr. Jana Boumová MŠ - Ekoateliér-Voda kolem nás - Logopedická prevence Komentář : Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat podle stávajícího plánu DVPP a dle finančních možností. 14

15 8. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub 8.1 Školní družina Oddělení Počet žáků pravidelná docházka Počet žáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní družiny Vybavení školní družiny Počítačová učebna je v odpoledních hodinách využívána školní družinou. vyhovující Komentář : 9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 9.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 1 individuální 1 zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní žáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet žáků 0 0 Celkem Mimořádně nadaní žáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného žáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy 0 Komentář : Škola má momentálně 1 žákyni s SPU. Talentovaní ve sportu mohou navštěvovat pohybové hry, hudebně nadané děti navštěvují pěvecký kroužek, chodí na zobcovou flétnu a piano a výtvarně nadaní se realizují v kroužku výtvarném. Nadaní žáci mají možnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické úkoly a mají možnost účastnit se soutěží pořádaných školou nebo různými organizacemi. 15

16 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 10.1 Akce školy Akce školy 2012/ Divadlo Sokoleč Dobrodružství prince Světomila Divadlo Libice n/c O pejskovi a kočičce Divadlo Sokoleč O veverkách a lidské hlouposti Divadlo Sokoleč O statečné Hildě a pyšném Hakonovi zahájení adventu vánoční dílna, rozsvícení stromu u OÚ Mikuláš mikulášská nadílka Vánoce dřevíčková dílna a vánoční besídka 22.1 Divadlo Sokoleč O Bruncvíkovi beseda Policie ČR Divadlo Sokoleč Ezopovy bajky akademie jarní akademie pro rodiče Divadlo Sokoleč Ptačí svatba beseda o zdravé výživě Zdravá pětka Planetárium Praha Den Země zábavný program Čarovná škola kouzel a magií Dopr. hřiště Nbk dopravní výchova se závěrečnou zkouškou 4. a 5. ročník spaní ve škole Divadlo Sokoleč Jak Popou a Hapala zachránili pana krále 6.6. školní výlet park Mirakulum Milovice 10.2 Soutěže Ocenění Výtvarná soutěž Martin Hubal ( Divadelní podzim) Michal Hřib Ocenění Výtvarná soutěž -Besip Martin Hubal ( Silnice, to není hřiště) 2. místo Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Marek Řehák ( Kladenská veverka) Úspěšná účast -//- Markéta Brožová Fotbalový turnaj se pro nepřízeň počasí nekonal. Svět kolem nás kategorie třída (korespondenční environmentální soutěž) 16

17 Komentář : Žáci pravidelně vystupují na kulturních akcích pořádaných obcí, navštěvují Senior park. Dále pořádáme společné dílny pro rodiče s dětmi a školní akademie. V průběhu školního roku jsme 2x uskutečnili sběr starého papíru a zúčastnili jsme se charitativních akcí CPK Chrpa-občanské sdružení pro výchovu koní zabývající se hiporehabilitací,, Fond Sidus vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji, Občanské sdružení Život dětem na pomoc jednotlivým handicapovaným dětem na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, příspěvek na nákup invalidních vozíčků. 11. Prevence sociálně patologických jevů 11.1 Prevence sociálně patologických jevů komentář Vzdělávání Školní metodik prevence Mgr. Petra Skryjová Pedagogičtí pracovníci školy --- Školní vzdělávací program Etika a právní výchova --- Výchova ke zdravému životnímu stylu Ve vyučovacích předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, zapojení do projektu Zdravé zuby. Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Ve vyučovacích předmětech prvouka, předmětů vlastivěda, přírodověda,vztahy mezi lidmi apod. Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Ranní kruhy, besedy, skupinová práce, projektová výuka. Škola má zpracovaný minimální preventivní program. Snaha doplnit výchovu a vzdělávání dalšími aktivitami, které postihují volný čas dětí (akce školy, nabídka zájmových kroužků, činnost ŠD ). Všichni vyučující průběžně sledují podmínky výskytu sociálně patologických jevů. Žáci mohou své problémy sdělit zástupcům tříd nebo diskutovat o nich v rámci ranních kruhů. Odborné příručky, pro děti různé druhy letákůnapř. šikana, kyberšikana, drogy Obsahuje. Ano viz přehled akce školy 17

18 11.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 0 Šikanování 0 Vandalismus 0 Násilné chování 0 enofobie 0 Rasismus 0 Komentář : Naše škola z hlediska výskytu sociálně patologických jevů je bezproblémová. 12. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 12.1 Program environmentálního vzdělávání Vzdělávání Školní metodik environmetálního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Organizace environmetálního vzdělávání Škola má zpracovaný program environmetálního vzdělávání Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmetální vzdělávání Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Využívání středisek a center ekologické výchovy Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) komentář Mgr. Lenka Pokorná Průběžně dle nabídek Zařízení pro DVVP Nymburk. Ano. S Ekocentrem Pátek, s firmou WEGA recycling s.r.o. sběr starého papíru Celoročně třídění odpadu ve škole. Úklid lesa a zdobení vánočního stromku pro lesní zvěř, účast v celoroční krajské korespondenční soutěži Svět kolem nás, projekt Zelený ostrov. ZŠ a MŠ Vrbová Lhota a ZŠ a MŠ Křečkov, ZŠ a MŠ Žehuň. Ekocentrum Pátek. Zvoneček Vrané n/vltavou Různá literatura s ekologickou tématikou, CD ROM, videokazety. Ve škole celoročně probíhá sběr tříděného odpadu. Sběrné nádoby jsou na chodbě školy. Dvakrát ročně je uspořádán sběr starého papíru, což využívají i obyvatelé obce. 18

19 Komentář : Základním nástrojem environmetálního vzdělávání ve škole je program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V tomto programu se snažíme vycházet především z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy a obce (třídění odpadů, organizování sběru). Dále se snažíme se začleňovat environmentální vzdělávání do jednotlivých vyučovacích předmětů. 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 2 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 0 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety a exkurze 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 1 Školní družina Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Poučení žáků. Průběžně se věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci ve vyučovacích hodinách. 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V hodnoceném školním roce se neuskutečnila žádná inspekce ani kontrolní akce ČŠI. 15. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů. - škola nebyla zapojena v žádných aktivitách 16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - škola nebyla zapojena v žádných aktivitách 17. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů - škola byla zapojena do projektu EU peníze školám, projekt byl ukončen v červenci Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. - na škole nepracuje odborová organizace, s ostatními jmenovanými škola nespolupracovala 19

20 Foto z akcí školy Projekty ( Zdravá pětka, Zelený ostrov ) 20

21 Jarní akademie 21

22 Spaní ve škole 22

23 Školní výlet ( park Mirakulum Milovice ) 23

24 24

25 Charakteristika: Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Jana Boumová Mateřská škola Sokoleč je složkou právního subjektu Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč. Zástupkyní ředitelky ZŠ pro MŠ je Mgr. Jana Boumová, učitelky Olga Nechanická a Kamila Zahajská, Úklid zajišťují Stanislava Plačková a Jitka Švárová. Mateřská škola se snaží ve všech činnostech, které s dětmi připravuje naplnit tři základní rámcové cíle RVP PV 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. 2. Osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Naše mateřská škola rozvíjí samostatného a zdravě sebevědomého tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy v kolektivu. Snažíme se položit předškolní výchovu jako základ celoživotního vzdělávání v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Ve výchově se snažíme o rozvíjení smyslového vnímání a především prožitkového získávání nových poznatků, zakódování prvních etických norem. Rozvíjíme edukační činností estetické, sociální, pracovní a komunikační dovednosti dětí. Zajišťujeme rozvoj tělesné i duševní stránky dětí podle programu Zdravá mateřská škola a Programu podpory zdraví ve škole a částečně podle programu Začít spolu. ŠVP nazvaný Rok v kruhu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydané opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j / podle kterého jsme pracovali ve školním roce 2012/2013. V našem ŠVP jsme zohlednili i nové výstupy z RVP. Ve školním roce 2012/2013 bylo k docházce zapsáno 35 dětí, z toho 18 dívek a 17 chlapců. Od byla díky stavebním úpravám povolena zvýšená kapacita MŠ a otevřena druhá třída. V mladší třídě bylo 13 dětí od 2,5 3,5 let. Starší třída měla 22 dětí ve věku od 3,5 6 let. Dopoledne běží provoz dvou tříd, odpoledne potom provoz jedné třídy MŠ. Mateřská škola poskytovala standardní péči všem dětem, ale celoročně probíhala i nadstandardní péče. Nabídla dětem možnost výuky hry na flétnu 4 děti, cvičení pro předškoláky 12 dětí, plavecký výcvik 9 dětí v soukromé plavecké školičce Vodníček v Kolíně, který se dětem velmi líbil. Kroužek angličtiny pro mateřinku vedla Ing. Révajová s 12 dětmi, které výuka hrou velmi bavila. Pravidelně jsme pro děti pořádali divadla, písničkové a soutěžní kulturní akce. Výlet ve spolupráci s mateřskou školou z Předhradí do ZOO v Jihlavě se vydařil. S kulturním programem jsme navštívili i stacionář pro seniory v Kluku, se kterým máme velmi pěknou spolupráci již několik let. Příprava 12 předškoláků probíhala systematicky v mateřské škole. Děti na procvičení probraných úkolů dostávaly některé pracovní listy domů, aby se i rodiče lépe seznámili s přípravou na školu. Do první třídy bylo přijato 11 předškoláků. Mladší třída byla složena převážně z nových dětí, pro které byl vzhledem k věku individuálně upraven adaptační režim při nástupu do mateřské školy. Celý výchovně vzdělávací program byl pro mladší děti vhodně upraven, jednotlivé hrové a poznávací bloky byly vhodně střídány v kratších časových úsecích. Zaměřili jsme se u dětí především na získání dovedností sebeobslužných a hygienických. Zařízení tříd bylo postupně ještě dolaďováno. Byly pořízeny zasouvací dveře pro lepší využití prostoru. Pro kvalitní úklid byl zakoupen vysavač s vodním filtrem. V průběhu zimních měsíců byl vyzkoušen pro hry dětí nový umělý kopec na zahradě. Vzhledem ke sponzorskému daru různých druhů bobů a saní jsme si zimu v letošním školním roce na zahradě užili. Po praktickém provozu byl v průběhu jara kopec ještě upraven. 25

26 Akce mateřské školy: měsíc termín název akce ZÁŘÍ Dobrodružství prince Světomila(p. Pešek) ŘÍJEN O Pejskovi a Kočičce(Divadlo Drak) Pohádky pana Dymáčka (jen MŠ) O veverkách a lidské hlouposti (p. Peřina) LISTOPAD Podzim s veverkou Zrzečkou (p. Lhotáková) O statečné Hildě a pyšném Hakonovi(p.Vlčk.) Dílny pro rodiče a děti. PROSINEC Vánoční pohádka aneb Když dárky ožívají Mikulášská nadílka Čertovská besídka MŠ Dřevíčkova dílna-starší děti LEDEN Zápis do 1. třídy O Brunclíkovi Zimní radovánky (p. Lhotáková) ÚNOR Beseda s policií ČR - dopravní výchova Karneval v MŠ Perníková chaloupka - loutkové divadlo BŘEZEN Bajky pana Ezopa(Kubínová a Zámečník) Rok na vsi - pásmo Evy Hruškové DUBEN Jaro s Veverkou Zrzečkou (p.lhotáková) Ptačí svadba (p.helligerová) Zdravá pětka-pořad o zelenině Jaro na vsi - besídka ve stacionáři Kluk Čarovná škola kouzel KVĚTEN Besip-dopravní výchova pro děti Výlet MŠ- ZOO Jihlva Jak POUPOU a Hapala zachránili pana krále ČERVEN Rozloučení s předškoláky Výsledky zápisu do MŠ. Zápis dětí proběhl Žádost podalo...14 zástupců dětí. Ve správním řízení bylo přijato 12 dětí. Přehled porad a schůzí. Pedagogické rady - září, listopad, únor, duben, červen. Pracovní rady - září, listopad, červen. Třídní schůzky - září, prosinec, duben. Hospitace - září, říjen, listopad, prosinec. Údaje o inspekcích. Inspekce nebyla provedena. Účast pedagogů na DVPP. Mgr. Jana Boumová Ekoateliér Kurz logopedické prevence u dětí a žáků v ČR 26

27 27

28 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 OBSAH: Obsah 2 A. Údaje o škole 4 B. Zřizovatel školy 4 C. Charakteristika školy 4 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více