VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada dne:

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Údaje o školské radě.6 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Údaje o pedagogických pracovnících Údaje o nepedagogických pracovnících Zařazení pracovníků do platových tříd Trvání pracovního poměru Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Vzdělávací program školy 3.1. Vzdělávací program Učební plán školy Nepovinné předměty a zájmové krouţky Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy Ţáci přijatí do 1. ročníku...,,,8 4.3 Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy Hodnocení ţáků 1. pololetí / 2. pololetí 5.1. Celkové hodnocení ţáků prospěch Hodnocení výsledků vzdělávání Výchovná opatření pochvaly Výchovná opatření napomenutí a důtky Komisionální přezkoušení ţáků Opakování ročníku Počet omluvených / neomluvených hodin Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Uskutečněné akce DVPP v roce 2011/ Zájmové vzdělávání : školní druţina 8.1.Školní druţina Materiálně technické vybavení Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní ţáci 9.1. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami Mimořádně nadaní ţáci třídy s rozšířenou výukou Mimořádně nadaní ţáci přeřazení do vyššího ročníku Akce školy Akce školy Mimořádné výsledky a úspěchy ţáků...,, Prevence sociálně patologických jevů 11.1 Prevence sociálně patologických jevů Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání Prevence rizik a školní úrazy 2

3 13.1 Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Prevence rizik Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Foto z akcí školy Výroční zpráva o činnosti MŠ v roce 2011/

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč Adresa školy Sokoleč 41, Poděbrady IČ Bankovní spojení / 0100 DIČ CZ Telefon/fax Adresa internetové stránky Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Obec Sokoleč Adresa zřizovatele Poděbradská 51, Sokoleč, Poděbrady IČ Kontakt Tel.: Fax: Součásti školy Mateřská škola Základní škola Školní druţina Školní jídelna IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy:mgr. Iveta Sixtová Statutární zástupce: Mgr.Jana Boumová Vedoucí školní jídelny: Stanislava Plačková Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola s mateřskou školou, školní druţinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván( školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování. 1.2 Součásti školy Součásti školy Kapacita Mateřská škola 30 Základní škola 45 Školní druţina 23 Školní jídelna MŠ a ZŠ 120 4

5 1.3 Základní údaje o součástech školy součást školy počet tříd/ oddělení počet dětí/ ţáků počet dětí / ţáků na třídu Mateřská škola stupeň ZŠ ,6 Školní druţina Školní jídelna 1 28 MŠ Školní jídelna ZŠ Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Tělocvična Dílny a pozemky Ţákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty Vybavení učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj 3 v Zš a 2 v MŠ ne ano ano ne Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, rostoucími lavicemi a ţidlemi. Vybavení je vynikající.na konci kalendářního roku děti dostávají do tříd nové stavebnice a společenské i vědomostní hry. Rovněţ obnovujeme i vybavení ŠD a pomůcek na TV. Zakoupili jsme nové elektrické piano a keybord. Učebnice a učební texty jsou v souladu se školním vzdělávacím programem Základní škola a ŠVP pro základní vzdělávání Dobrý start.nejvíce vyuţíváme řadu Nová škola, kterou postupně doplňujeme. vyhovující Je na vysoké úrovni Ve třídách je celkem 16 PC a v kaţdé třídě interaktivní tabule. Kaţdá vyučující má k dispozici vlastní notebook. Zakoupili jsme videokameru a nový fotoaparát. Za přispění Středočeského kraje byla přistavěna nová učebna, která bude slouţit jako učebna výpočetní techniky a zároveň školní druţina. Budova školy byla zateplena, opravena střecha, stropy a fasáda. Komentář Chtěli bychom dokoupit keramickou pec a zrekonstruovat školní zahradu. 5

6 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Marian Sipajda Sokoleč 100, Poděbrady Tel.: Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muţi ţeny celkem % do 20 let let let , let , let ,27 61 a více let celkem ,0 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosaţené muţi ţeny celkem % základní střední odborné ,36 úplné střední s maturitou ,18 vyšší odborné vysokoškolské ,45 celkem ,0 2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy vychovatel učitelka mateřské školy celkem

7 2.4 Údaje o pedagogických pracovnících pedagogičtí pracovníci funkce úvazek roků ped. praxe stupeň vzdělání 1 Statutární 1,0 31 VŠ zástupce magisterské ředitelky školy 2 učitelka MŠ 1,0 27 Úplné střední 3 ředitelka školy aprobace Učitelství pro MŠ 1,0 25 VŠ 1. stupeň 4 učitelka ZŠ 1,0 23 VŠ 1. stupeň 5 učitelka ZŠ 1,0 33 VŠ 1. stupeň 6 učitelka ZŠ vychovatelka (zástup za rodičovskou dovolenou) 0,217 0, Úplné střední dokončeno studium pedagogiky volného času- VISK nekvalifikovaná pedagogika pro pedagogy volného času 2.5 Údaje o nepedagogických pracovnících ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 1 kuchařka 1,0 SOU 2 pracovnice 0,875 základní provozu 3 vedoucí 0, 375 SOU školní jídelny uklízečka v MŠ 0, uklízečka ZŠ 0,75 SOU 2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků

8 2.7 Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 4 40,0 do 10 let 3 30,0 do 15 let 2 20,0 do 20 let 0 00,0 nad 20 let 1 10,0 celkem ,0 2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 1 odchody 2 Komentář Mgr. Irena Hadvičáková ukončila pracovní poměr dohodou k (starobní důchod) Anna Barbara Řeháková ukončila pracovní poměr dohodou k Mgr. Petra Skryjová nastoupila k Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOBRÝ START zařazené třídy ročník 3.2 Učební plán školy Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj /96-2. Předmět Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda 4 4 Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Informatika Týdenní dotace povinných předmětů

9 Učební plán školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý start Ročník Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk 8* 8* 9** Anglický jazyk 1* 1* Matematika 5* 5* 5* 5* 5* 25 5 Prvouka 2 2 3* Přírodověda Vlastivěda * 2* 4 2 Výtvarná výchova Hudební výchova Pracovní výchova Tělesná výchova Informatika Týdenní (povinná ) časová dotace Z toho disponibilní časová dotace 3* 3* 4* 2* 2* 14 Součet vyučovacích hodin celkem na 1. stupni ZŠ Nepovinné předměty a zájmové krouţky název krouţku počet zařazených ţáků Pohybové hry předškolní děti 4 Pohybové hry 1. stupeň 5 Pěvecký krouţek 9 Komentář ročník vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Dobrý start. Škola spolupracuje s DDM v Poděbradech, kterému poskytuje prostory k výuce výtvarného krouţku, který je veden učitelkou naší školy. Soukromě zde vyučoval pan učitel Svoboda hru na klavír, zobcovou flétnu a akordeon. 4. Počty ţáků 4.1 Počty ţáků školy třída počet ţáků z toho z toho dívek chlapců I. (. roč.) II. ( 1.a 2. roč.) III. ( 3. a 4. roč)) celkem Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro školní rok

10 4.3 Ţáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet ţáků Hodnocení ţáků - 1. pololetí/ 2. pololetí 5.1 Celkové hodnocení ţáků prospěch třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Ţáci s dostatečnou 1.roč. 6/6 0/0 0/0 0/0 2. roč. 7/7 1/1 0/0 0/0 3. roč. 3/2 3/4 0/0 2/2 4. roč. 2/2 2/2 0/0 1/1 5. roč. 3/4 8/7 0/0 3/2 celkem 21/21 14/14 0/0 6/5 5.2 Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm 10 hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.roč. 6/6 0/0 0/0 2. roč. 8/8 0/0 0/0 3. roč. 6/6 0/0 0/0 4. roč. 4/4 0/0 0/0 5. roč. 11/11 0/0 0/0 celkem 35/35 0/0 0/0 5.3 Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 1.roč. 0/0 0/1 2. roč. 0/0 0/1 3. roč. 0/0 0/0 4. roč. 0/0 0/0 5. roč. 0/0 1/1 celkem 0/0 1/3 5.4 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy 1.roč. 0/0 0/0 0/0 2. roč. 0/0 0/0 0/0 3. roč. 0/0 0/0 0/0 4. roč. 0/0 0/0 0/0 5. roč. 1/1 0/2 0/0 celkem 1/1 0/2 0/0

11 5.5 Přezkoumání výsledků hodnocení ţáka třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení 1.roč. 0/0 0/0 2. roč. 0/0 0/0 3. roč. 0/0 0/0 4. roč. 0/0 0/0 5. roč. 0/0 0/0 celkem 0/0 0/0 5.6 Opakování ročníku třída ţák neprospěl ţák nemohl být hodnocen ţák měl váţné zdravotní důvody ţák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky 1.roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 2. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 3. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 4. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 5. roč. 0/0 0/0 0/0 0/0 celkem 0/0 0/0 0/0 0/0 5.7 Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na ţáka třídy počet neomluvených hodin průměr na ţáka třídy 1.roč. 85/163 14,1/27,1 0/0 0/0 2. roč. 50/238 6,25/29,75 0/0 0/0 3. roč. 127/244 21,16/40,66 0/0 0/0 4. roč. 136/150 34/37,5 0/0 0/0 5. roč. 310/603 28,18/54,82 0/0 0/0 celkem 708/ ,69/189,83 0/0 0/0 Komentář : Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích ţáků na třídních schůzkách nebo na individuálních konzultací dle domluvy s vyučující. Také se mohou kdykoli zúčastnit vyučování. Stále nikdo nevyuţil. 11

12 6. Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitelka školy 2 Zástupce ředitelky školy 0 celkem Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání a školním vzdělávacím programem vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb ţáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost vyuţití pomůcek, učebnic, did.tech. Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance moţnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních moţností, potřeb a zkušeností vyuţívání metod aktivního, proţitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváţenost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, moţnost relaxace ţáků vhodná forma kladení otázek Motivace ţáků + (objevuje se ve všech hodinách) + - (objevuje se pouze v některých hodinách) - (v hodinách se neobjevuje) 12

13 dostatečná aktivita a zájem ţáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech ţáků) vyuţívání zkušeností ţáků vliv hodnocení na motivaci ţáků vyuţívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a ţáky i mezi ţáky navzájem moţnost vyjadřování vlastního názoru ţáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváţenost verbálního projevu učitelů a dětí, příleţitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností ţáků Hodnocení ţáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností ţáků vyuţívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení ţáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení ţáků učitelem vhodnost vyuţitých metod hodnocení ţáků učitelem vyuţití klasifikačního řádu Komentář : Výuka probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu. V 1. a 2. ročníku byla hodina chaotická, děti nedávaly pozor, chodily po třídě, na paní učitelku pokřikovaly, vzájemně se neposlouchaly. V sešitech byly opakovaně přehlédnuté chyby. Přestoţe byla v hodině vyuţita interaktivní tabule, děti, které zrovna nepočítaly, vůbec nedávaly pozor. Nudily se a zlobily. Vše bylo s vyučující projednáno, sešity řádně opraveny. Hodina PV v 5.ročníku byla velmi pěkná. Ve třídě panoval pracovní ruch v příjemné atmosféře. Vzájemné hodnocení a sebehodnocení ţáků se objevovalo ve většině sledovaných hodin. Klasifikační řád je vyuţíván a dodrţován všemi vyučujícími. V rámci autoevaluace škola vyuţívá srovnávacích testů KALIBRO. Ţáci 5. ročníku se zúčastnili celoplošného testování. 13

14 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Uskutečněné akce DVPP 2011/2012 Mgr. Lenka Pokorná -ZŠ - Tvorba DUM - Ekoateliér-šablon dost pro radost Mgr. Irena Hadvičáková-ZŠ - Tvorba DUM Kamila Zahajská-ZŠ a ŠD - Tvorba DUM - Studium pedagogiky volného času Mgr. Iveta Sixtová-ZŠ - Tvorba DUM - Ekonomika a vedoucí pracovník ve školství - Školská legislativa - Etická výchova - Novela školského zákona - Hospodaření s majetkem školy - Pozitivním myšlením proti stresu - Ţena v pozici vedoucího pracovníka - Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti Mgr. Jana Boumová MŠ - Současná MŠ - Kreativní témata ve VV - Ekoateliér-Šablon dost pro radost - Právní předpisy ve školství - Hospitační činnost - Hodnocení a sebehodnocení v MŠ - Ekoateliér-Půvabně utajeno Olga Nechanická MŠ - Jazyk a řeč Komentář : Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude probíhat podle stávajícího plánu DVPP a dle finančních moţností. 14

15 8. Zájmové vzdělávání: školní druţina a školní klub 8.1 Školní druţina Oddělení Počet ţáků pravidelná docházka Počet ţáků nepravidelná docházka Počet vychovatelek celkem Materiálně technické vybavení Prostory školní druţiny Vybavení školní druţiny Školní druţina má své vlastní prostory s jednou učebnou, která je velmi malá. Proto děti vyuţívají i místnost školní jídelny. vyhovující Komentář : Nově vybudovanou počítačovou učebnu, kterou budeme vyuţívat v dopoledních hodinách, bude odpoledne vyuţívat ke svým činnostem školní druţina. Do původní učebny se přesune šatna ZŠ. Druţina tím získá mnohem větší prostory. 9. Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní ţáci 9.1 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet ţáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) individuální vzdělávací plán zdravotní postiţení zdravotní znevýhodnění sociální znevýhodnění Mimořádně nadaní ţáci třídy s rozšířenou výukou třída rozšířená výuka předmětů počet ţáků 0 0 Celkem Mimořádně nadaní ţáci přeřazení do vyššího ročníku přeřazení mimořádně nadaného ţáka do počet vyššího ročníku z třídy do třídy 0 Komentář : 15

16 Škola momentálně nemá ţáky se zdravotním postiţením a ani se zdravotním znevýhodněním. Talentovaní ve sportu mohou navštěvovat pohybové hry, hudebně nadané děti navštěvují pěvecký krouţek, chodí na zobcovou flétnu a piano a výtvarně nadaní se realizují v krouţku výtvarném. Nadaní ţáci mají moţnost doplňovat si a prohlubovat vzdělávací obsah, jsou jim zadávány specifické úkoly a mají moţnost účastnit se soutěţí pořádaných školou nebo různými organizacemi.jedna ţákyně 5. ročníku byla velmi úspěšná při přijímacích zkouškách na víceleté gymnázium-skončila druhá. 10. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěţe) 10.1 Akce školy Akce školy 2011/ Divadlo Sokoleč Tygr Bábovek Divadlo Libice n/c Pověsti pro štěstí Divadlo Poděbrady Tři minimuzikály Divadlo Sokoleč Bajaja Zahájení adventu vystoupení u OÚ pro veřejnost, rozsvícení stromu Projektový den Mikuláš(zvyky, tradice) Senior park Sokoleč vánoční vystoupení Vánoční akademie vystoupení pro rodiče a veřejnost Vánoční besídka vánoční zvyky, výroba svícnů, nadílka Divadlo Sokoleč Kubula a Kuba Kubikula Divadlo Sokoleč Kouzelnické představení 1.3. Divadlo Sokoleč Pohádka Týden zdravé výţivy Co je a co není zdravé 4.4. Dřevíčková dílna Výroba velikonočních dekorací Dílna pro rodiče s dětmi Škola v přírodě Ozdravný pobyt v Rokytnici nad Jizerou Muzeum Poděbrady Den Země Dopr. hřiště Nbk dopravní výchova se závěrečnou zkouškou 4. a 5. ročník 1.6. Ukázka výcviku psů Den dětí- zásady bezpečného chování 10.2 Soutěţe Školní kolo: Matematický klokan kategorie Cvrček(2.+3.r.) 1. místo Markéta Broţová 2. místo Kateřina Turnerová 3. místo Marie Jarošová 16

17 Matematický klokan kategorie Klokánek ( 4.+5.r.) 1. místo Petra Kovářová 2. místo Emma Kurucová 3. místo Marek Řehák Svět kolem nás kategorie třída (korespondenční environmentální soutěţ) 4. místo Turnaj v kopané 1. místo Kadir Hassan Ondřej Švesták Jiří Čáp Martin Dymeš Jan Kára Martin Hubal Jakub Buldra Jakub Provazník Marek Hlásek Lucie Váchová Komentář : Ţáci pravidelně vystupují na kulturních akcích pořádaných obcí, navštěvují Senior park. Dále pořádáme společné dílny pro rodiče s dětmi a školní akademie. V průběhu školního roku jsme 2x uskutečnili sběr starého papíru a zúčastnili jsme se charitativních akcí CPK Chrpa-občanské sdruţení pro výchovu koní zabývající se hiporehabilitací,, Fond Sidus vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji, Občanské sdruţení Ţivot dětem na pomoc jednotlivým handicapovaným dětem na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, příspěvek na nákup invalidních vozíčků. 11. Prevence sociálně patologických jevů 11.1 Prevence sociálně patologických jevů komentář Vzdělávání Školní metodik prevence Mgr. Irena Hadvičáková Pedagogičtí pracovníci školy --- Školní vzdělávací program Etika a právní výchova --- Výchova ke zdravému ţivotnímu stylu Ve vyučovacích předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, zapojení do projektu Zdravé zuby. Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Ve vyučovacích předmětech prvouka, předmětů vlastivěda, přírodověda,vztahy mezi lidmi apod. Formy a metody působení na ţáky, které se Ranní kruhy, besedy, skupinová práce, 17

18 zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Vyuţití volného času ţáků Průběţné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umoţňující včasné zachycení ohroţených dětí Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, drţení, distribuci a zneuţívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro ţáky k prevenci sociálně patologických jevů projektová výuka. Škola má zpracovaný minimální preventivní program. Snaha doplnit výchovu a vzdělávání dalšími aktivitami, které postihují volný čas dětí (akce školy, nabídka zájmových krouţků, činnost ŠD ). Všichni vyučující průběţně sledují podmínky výskytu sociálně patologických jevů. Ţáci mohou své problémy sdělit zástupcům tříd nebo diskutovat o nich v rámci ranních kruhů. Odborné příručky, pro děti různé druhy letákůnapř. šikana, kyberšikana, drogy Obsahuje. Ano viz přehled akce školy 11.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 0 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 0 Šikanování 0 Vandalismus 0 Násilné chování 0 enofobie 0 Rasismus 0 Komentář : Naše škola z hlediska výskytu sociálně patologických jevů je bezproblémová. 18

19 12. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 12.1 Program environmentálního vzdělávání Vzdělávání Školní metodik environmetálního vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Organizace environmetálního vzdělávání Škola má zpracovaný program environmetálního vzdělávání Spolupráce školy s rodinou, obcí, podnikovou sférou, ostatními subjekty Organizování celoškolních aktivit zaměřených na environmetální vzdělávání Spolupráce školy s dalšími základními školami, předávání si zkušeností Vyuţívání středisek a center ekologické výchovy Kontakty školy s nevládními organizacemi, zaměřenými na ekologickou výchovu Vybavení školy učebními pomůckami pro environmentální vzdělávání Ekologizace provozu školy (šetření energií, třídění odpadů) komentář Mgr. Lenka Pokorná Průběţně dle nabídek Zařízení pro DVVP Nymburk. Ano. S Ekocentrem Pátek, s firmou WEGA recycling s.r.o. sběr starého papíru Celoročně třídění odpadu ve škole. Úklid lesa a zdobení vánočního stromku pro lesní zvěř, účast v celoroční krajské korespondenční soutěţi Svět kolem nás. ZŠ a MŠ Vrbová Lhota a ZŠ a MŠ Křečkov, ZŠ a MŠ Ţehuň. Ekocentrum Pátek. Zvoneček Vrané n/vltavou Různá literatura s ekologickou tématikou, CD ROM, videokazety. Ve škole celoročně probíhá sběr tříděného odpadu. Sběrné nádoby jsou na chodbě školy. Dvakrát ročně je uspořádán sběr starého papíru, coţ vyuţívají i obyvatelé obce. Komentář : Základním nástrojem environmetálního vzdělávání ve škole je program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V tomto programu se snaţíme vycházet především z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy a obce (třídění odpadů, organizování sběru). Dále se snaţíme se začleňovat environmentální vzdělávání do jednotlivých vyučovacích předmětů. 13. Prevence rizik a školní úrazy 13.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 0 Počet odeslaných záznamů o úrazech 0 19

20 13.2 Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 0 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety a exkurze 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 0 Školní druţina Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Poučení ţáků. Průběţně se věnovat problematice bezpečnosti a první pomoci ve vyučovacích hodinách. 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech byla podle 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., provedena kontrola ČŠI. Sledovaným obdobím byly školní roky 2009/ / Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích program a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy Závěry, celkové hodnocení školy Činnost organizace je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku školských zařízení.. Škola umoţňuje dětem i ţákům rovný přístup ke vzdělávání a vhodně zajišťuje jejich bezpečnost a ochranu zdraví. Školní vzdělávací programy jsou v souladu s příslušnými Rámcovými vzdělávacími programy. Způsob řízení odpovídá typu školy a je funkční. Materiální zdroje byly účelně vyuţívány. Vedení získává další finanční prostředky pro činnost školy. Personální i materiální podmínky ZŠ i MŠ jsou na poţadované úrovni a přispívají k realizaci ŠVP. Pozitivem je vyuţívání prezentační a počítačové techniky i výukových programů. Škola sleduje vzdělávání jak vnitřními, tak vnějšími funkčními mechanismy s velmi dobrými výsledky. Uplatňované vzdělávací metody akceptovaly potřeby jednotlivců a úspěšně podporovaly rozvoj sociální i čtenářské gramotnosti ţáků. Naplňování cílů ŠVP předškolního i základního vzdělávání probíhá v podnětném prostředí. Uplatňované vzdělávací metody převáţně akceptují potřeby jednotlivců a úspěšně podporují rozvoj funkčních gramotností. 15. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů. - škola nebyla zapojena v ţádných aktivitách 16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení - škola nebyla zapojena v ţádných aktivitách 17. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů - škola je zapojena do projektu EU peníze školám 18. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. - na škole nepracuje odborová organizace, s ostatními jmenovanými škola nespolupracovala 20

21 Foto z akcí školy Rozsvícení vánočního stromu 2011 Škola v přírodě

22 22

23 Rozloučení s páťáky

24 Turnaj v kopané

25 Charakteristika: Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Boumová Mateřská škola Sokoleč je sloţkou právního subjektu Základní škola a mateřská škola letce Františka Nováka Sokoleč. Zástupkyní ředitelky ZŠ pro MŠ je Mgr. Jana Boumová, učitelka Olga Nechanická, uklízečka Stanislava Plačková. V průběhu nemoci zastupovala v lednu, únoru a březnu za paní učitelku kvalifikovaná paní učitelka Milada Záleská. Mateřská škola se snaţí ve všech činnostech, které s dětmi připravuje naplnit tři základní rámcové cíle RVP PV 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. 2. Osvojení základních hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost. 3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Naše mateřská škola rozvíjí samostatného a zdravě sebevědomého tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy v kolektivu. Snaţíme se poloţit předškolní výchovu jako základ celoţivotního vzdělávání v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Ve výchově se snaţíme o rozvíjení smyslového vnímání a především proţitkového získávání nových poznatků, zakódování prvních etických norem. Rozvíjíme edukační činností estetické, sociální, pracovní a komunikační dovednosti dětí. Zajišťujeme rozvoj tělesné i duševní stránky dětí podle programu Zdravá mateřská škola a Programu podpory zdraví ve škole a částečně podle programu Začít spolu. ŠVP nazvaný Rok v kruhu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydané opatřením Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy č.j / podle kterého jsme pracovali ve školním roce 2011/2012. Ve školním roce 2011/2012 bylo k docházce zapsáno 28 dětí, z toho 16 dívek a 12 chlapců. Z 28 dětí bylo 26 dětí na celodenní docházku, do ledna 2012 jedno z dětí na pětidenní a jedno dítě celoročně na čtyřhodinovou docházku. Mateřská škola poskytovala standardní péči všem dětem, ale celoročně probíhala i nadstandardní péče. Nabídla dětem moţnost výuky na flétnu 6 dětí, cvičení pro předškoláky 3 děti, plaveckou školu 7 dětí. V letošním roce se pro malý počet zájemců nekonal krouţek angličtiny. Pravidelně jsme pro děti pořádali divadla, písničkové a soutěţní kulturní akce. Proběhlo několik výletů do ZOO Chleby, na Jízdárnu v Poděbradech ve spolupráci s rodiči dětí, výlet na hrad Kunětická Hora a do Perníkové chaloupky v Rábech. S kulturním programem jsme navštívili i stacionář pro seniory v Kluku, se kterým máme velmi pěknou spolupráci jiţ několik let. Příprava 5 předškoláků probíhala systematicky v mateřské škole. Děti na procvičení probraných úkolů dostávaly některé pracovní listy domů, aby se i rodiče lépe seznámili s přípravou na školu. Do první třídy bylo přijato 5 předškoláků. Pro nové adepty MŠ jsme nabídli adaptační program návštěv v doprovodu rodičů v době scházení dětí do MŠ a společnou návštěvu na různých divadelních představeních. V době docházky dětí do tří let na 5 dní v měsíci jsme domluvili s rodiči společnou návštěvu a dětem se věnovaly obě učitelky společně celé dopoledne. Děti mladší tří let zvládly docházku do mateřské školy dobře. Zápis do mateřské školy proběhl aţ koncem května, kdy se vzhledem k velkému počtu ţadatelů rozhodlo zastupitelstvo obce upravit prostory MŠ tak, aby byla navýšena kapacita mateřské školy na 35 dětí a vytvořeny dvě třídy. Z věcných podmínek školy byly vyrobeny nová stěna v loţnici. Před koncem prázdnin začala probíhat úprava sociálních zařízení navýšení toalet i umyvadel, nový sprchový kout a celková výměna hygienické keramiky a keramických obkladů. V loţnici byla připravena omyvatelná plocha pod stolečky, dokoupeno bylo nezbytné vybavení stolečky, ţidličky, lehátka, lůţkoviny, šatnové skříňky a další dovybavení mateřské školy. V průběhu července a 25

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o d R a l s k e m 5 7 2 Stránka 1 VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 V Semilech dne 29. září 2010 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více