Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce 1.I. schválila 1. smlouvu o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce s Garadic s.r.o., se sídlem Praha 1, Těšnov 1163/5 1.II. pověřila 1. starostku podpisem smlouvy 2. Ošetření jírovců maďalů rostoucích na pozemku parc.č k.ú. Sobín, u veřejného sportoviště v Habřické ulici 2.I. souhlasila 1. s realizací navrženého ošetření 3 jírovců maďalů rostoucích na pozemku parc.č k.ú. Sobín, firmou M. Nezhyba 2.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky 3. Aktualizace povodňového plánu městské části 3.I. rozhodla 1. o aktualizaci povodňového plánu z roku 2006 od společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a. s., Praha 1, Hybernská 40 3.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky 4. Řešení smluvních vztahů se zemědělci hospodařícími na pozemcích ve správě MČ příště 4.I. vzala na vědomí 1. postup prací ve věci řešení smluvních vztahů se zemědělci hospodařícími na pozemcích ve správě MČ 5. Novela organizačního řádu ÚMČ 5.I. schválila 1. novelu Organizačního řádu Úřadu MČ Praha Zličín Stránka 1 z 8

2 6. Oznámení o zahájení řízení o vydání změn ÚP SÚ HMP vlny část 6.I. vzala na vědomí 1. oznámení o zahájení řízení o vydání změn ÚP SÚ HMP vlny část 6.II. nemá 1. připomínky k řízení o vydání změn ÚP SÚ HMP vlny část 6.III. pověřuje 1. účastí při veřejném jednání M.Muzikáře a Ing. Egermajerovou 7. Obytný soubor Zelený Zličín žádost o souhlas s výjimečně přípustným využitím 7.I. vzala na vědomí 1. žádost spol. D.A. Developments o souhlas s výjimečně přípustným podílem funkce bydlení vyšším než 60% v ploše SV a souhlas s výjimečně přípustnou stavbou vozidlové komunikace ve funkční ploše ZMK 7.II. uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy předložit stanovisko k žádosti, termín: Bytový soubor Hrozenkovská na pozemku PK 52/1 k.ú. Zličín úkol z RMČ I. projednala 1. stanoviska komise územního rozvoje a dopravy a komise životního prostředí 8.II. vzala na vědomí 1. informace odboru OPRI o konzultaci s IPR hl. m. Prahy 8.III. rozhodla 1. vyzvat investora k doložení stanoviska IPR hl. m. Prahy k záměru a hlukové studie a návrhu opatření, která budou zohledňovat i hluk z plánované stavby obvodové komunikace kolem Zličína (veřejně prospěšná stavba č. 52/DK/57) 9. Metropolitní plán a Strategický plán hl. m. Prahy 9.I. vzala na vědomí 1. informace o konání workshopu a semináře ke Strategickému plánu a Metropolitnímu plánu 9.II. pověřila 1. M.Muzikáře a Ing. Egermajerovou účastí na semináři k návrhu Metropolitního plánu 9.III. uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy a komis životního prostředí připravit podklady dle požadavků IPR hl. m. Prahy 10. Přemostění Zličín Řepy 10.I. vzala na vědomí 1. informaci o nových vyjádřeních České dráhy a.s. a ELTODO Citelum s.r.o. ke stavbě opravy přemostění Zličín Řepy 10.II. rozhodla 1. podat žádost o stavební povolení pro opravu přemostění Zličín Řepy 10.III. pověřila 1. starostku podpisem žádosti o stavební povolení pro opravu přemostění Zličín Řepy Stránka 2 z 8

3 11. Pozvánka na jednání ohledně Pražských stavebních předpisů (PSP) 11.I. vzala na vědomí 1. informaci o konání jednání ve věci návrhu Pražských stavebních předpisů 11.II. pověřila 1. M.Muzikáře a Ing. Egermajerovou účastí na jednání ohledně Pražských stavebních předpisů 12. Obytný soubor TRIO Residence změna stavby před dokončením 12.I. vzala na vědomí 1. informace o jednání ve věci změny stavby Obytný soubor TRIO Residence před dokončením 12.II. požaduje 1. zachovat veřejnou přístupnost cesty pro pěší a cyklisty, která bude pokračovat přes pozemek MČ a napojí se do ul. Křivatccová 2. provést definitivní úpravu povrchu ul. Hevlínská a její napojení na ulici Strojírenské 12.III. uložila 1. starostce zaslat stavebnímu úřadu připomínky k řízení o změně stavby Obytný soubor TRIO Residence před dokončením 13. Nákup sáčků na psí exkrementy 13.I. schválila 1. nákup papírových sáčků na psí exkrementy od spol. IVO SOLNAŘ FEDOG 13.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky 14. Letní slavnost program 14.I. schválila 1. smlouvu o pořádání Letní slavnosti, která se bude konat dne na sportovišti ve Zličíně s agenturou Nordproduction 14.II. pověřila 1. starostku podpisem smlouvy 15. Novela Statutu hlavního města Prahy a) Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů b) Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku 15.I. projednala 1. návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů 2. návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku 15.II. má připomínky Stránka 3 z 8

4 1. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a to k části šesté: a) termín v 25b odst. (2), kterým pořizovatel vyrozumí městské části o společném jednání k návrhu aktualizace zásad územního rozvoje, prodloužit z 15 dnů na 30 dnů b) termín v 25c odst. (3), ve kterém pořizovatel oznámí městským částem místo a dobu vystavení návrhu územního plánu hl. m. Prahy v rámci společného jednání, prodloužit z 15 dnů přede dnem konání společného jednání na 30 dnů c) termín v 25c odst. (3) pro uplatnění připomínek k návrhu územního plánu hl. m. Prahy v rámci společného jednání počítat ode dne konání společného jednání, nikoliv ode dne doručení oznámení d) termín v 25c odst. (5), ve kterém pořizovatel vyrozumí veřejnou vyhláškou městské části o veřejném projednání návrhu územního plánu hl. m. Prahy, prodloužit z 30 dnů na 60 dnů 15.III. doporučuje, 1. v návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, byla do souladu uvedena příslušná ustanovení vyplývajících ze zákonů, které byly zrušeny, např. v příloze 2 položka č. 43 až 47 (zákon 102/1992 Sb.), položka č. 49, v příloze 3 položka č. 4 (zákon č. 124/1990 Sb.), položka č. 11 (zákon č. 102/1992 Sb.) a položky č. 21 až 26 (zákon č. 218/1999 Sb.) 15.IV. nemá připomínky 1. k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku 16. Vyhlášení programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ sponzorský dar Letiště Praha, a. s. 16.I. vzala na vědomí 1. informaci o vyhlášení programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ společností Letiště Praha, a. s. 16.II. schválila 1. rámcovou smlouvu o zásadách poskytování darů mezi městskými částmi Praha 6, Praha Suchdol, Praha Přední Kopanina, Praha 17 a Praha Zličín s akciovou společností Letiště Praha, a. s. 16.III. pověřila 1. starostku podpisem rámcové smlouvy se společností Letiště Praha, a. s. 16.IV. rozhodla 1. v rámci programu ŽIJEME ZDE SPOLEČNĚ uplatnit akce v souladu s odsouhlaseným rozpočtem MČ pro rok V. pověřila 1. Ing. Hindovou účastí na setkání s ředitelem a předsedou představenstva Letiště Praha, a. s., Jiřím Posem dne VI. souhlasila 1. se způsobem rozdělení daru mezi jednotlivé městské části (pro MČ Praha- Zličín částka ,- Kč) 17. Zrušení záměru pronajmout pozemky parc.č. 740/51, 735/32, 740/50, 827/13 k.ú. Zličín 17.I. vzala na vědomí 1. sdělení společnosti CAMPRIL TRADE s.r.o. o ukončení nájmu s SPÚ k datu informace SPÚ o dalším využití zemědělského areálu včetně řešení církevních restitucí 17.II. ruší Stránka 4 z 8

5 1. záměr pronájmu pozemků parc.č. 740/51, 735/32, 740/50 a 827/13 k.ú. Zličín, které se nachází v uzavřeném zemědělském areálu, společnosti CAMPRIL TRADE s.r.o. IČ: , která je nájemcem tohoto areálu, za účelem podnikání v předmětu její činnosti, na dobu neurčitou, za smluvní nájemné ,00 Kč ročně, o kterém rozhodla RMČ na svém jednání dne Návrh úpravy předzahrádky před bistrem u stanice metra Zličín firmy H-Tabák s.r.o. 18.I. projednala 1. návrh úpravy předzahrádky před bistrem u stanice metra Zličín od firmy H-Tabák s.r.o. 18.II. souhlasí 1. s úpravou předzahrádky před bistrem u stanice metra Zličín firmy H-Tabák s.r.o. dle předloženého návrhu za podmínky dodržení podmínek pro provoz restauračních zahrádek u stanice metra Zličín, stanovených Radou MČ Praha Zličín na jednání dne Žaloby na určení vlastnického práva, podané Hlavním městem Prahou A: Pozemek parc.č. 765/3 k.ú. Zličín o výměře 129 m2 B: Pozemek parc.č. 802/3 k.ú. Zličín o výměře 50 m2 19.I. vzala na vědomí, že 1. na základě kontroly účetního stavu majetku MČ se stavem v KN k datu bylo do majetku MČ zařazeno 12 nových pozemků (3 k.ú. Zličín, 9 k.ú. Sobín) pozemky, převedené do správy MČ na základě akce MHMP komunikace 19.II. projednala 1. žádost MHMP o stanovisko MČ Praha Zličín ve věci podané žaloby na určení vlastnického práva k pozemkům parc.č. 765/3 a 802/3 v k.ú. Zličín 19.III. doporučila 1. odpovědět MHMP dle závěru z jednání 20. Žádost o povolení promoakce Jacobs Kronung + Milka u stanice metra Zličín 20.I. projednala 1. žádost společnosti 4P&P, spol. s r. o. o povolenípromoakce Jacobs Kronung + Milka u stanice metra Zličín ve dnech a II. souhlasí 1. s realizací promoakce Jacobs Kronung + Milka u stanice metra Zličín ve dnech a od společnosti 4P&P, spol. s r. o 21. Záležitosti týkající se Fotbalového klubu FC Zličín A: odstoupení od smlouvy B: záměr pronájmu budovy č.p. 242 C: Petice 21.A.I. rozhodla 1. vrátit FC Zličín alikvotní část nájemného za nevyčerpanou dobu nájmu po jeho faktickém ukončení 21.B.I. vzala na vědomí, že Stránka 5 z 8

6 1. odpověď na petici přijatou pod čj.: 338/2014 PETICE adresovaná zastupitelstvu MČ Praha Zličín a primátorovi hl. m. Prahy byla zaslána adresátům 2. elektronická podání Mgr. Kučery adresovaná starostce 3. záměr pronájmu budovy č.p. 242 k.ú. Zličín pro FC Zličín byl zveřejněn na úřední desce ÚMČ Praha Zličín v termínu od do Pořízení telefonních aparátů a diktafonu 22.I. Souhlasila 1. s výměnou dvou telefonních aparátů v kanceláři starostky z důvodu jejich zastaralosti a opotřebovanosti a s pořízením diktafonu 23. Žádost o součinnost v rámci pořádání jezdeckého závodu dne Jezdecká stáj Hrdina Borotín, o.s. 23.I. projednala 1. žádost o součinnost v rámci pořádání sportovní akce - jezdeckého závodu Národní vytrvalostní závod Praha Řepy dne od Jezdecké stáje Hrdina Borotín, o.s. 23.II. souhlasí 1. s realizací sportovní akce jezdeckého závodu Národní vytrvalostní závod Praha Řepy, pořádané Jezdeckou stájí Hrdina Borotín, o.s. dne , i přes kat. území Zličín a Sobín dle předložené mapy trasy závodu za vlastníka pozemků svěřených MČ Praha - Zličín 23.III. nesouhlasí 1. v rámci součinnosti poskytnout podporu této akce formou poskytnutí hlídky Městské policie v místě vlakového přejezdu u hřbitova ve Zličíně a na komunikaci v Sobíně s tím, že pořadatel je povinenn zajistit pořadatelskou službu na vlastní náklady 2. s poskytnutím finanční podpory uvedené akce 24. Žádost o povolení akce v parku Na Prameništi Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze 3 24.I. projednala 1. žádost o povolení setkání věřících v parku Na Prameništi dne od Sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze 3 24.II. nesouhlasí 1. s uskutečněním setkání věřících v parku Na Prameništi dne , pořádaným Sborem Bratrské jednoty baptistů v Praze Žádost občanů z Nedašovské o zpětné umístění značky Obytná zóna 25.I. projednala 1. žádost občanů z Nedašovské o zpětné umístění značky Obytná zóna 25.II. uložila 1. komisi územního rozvoje a dopravy předložit stanovisko 26. Výběrové řízení Zázemí sportovního areálu projektová dokumentace 26.I.rozhodla Stránka 6 z 8

7 1. o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Zázemí sportovního areálu - projektová dokumentace 26.II. pověřila 1. starostku obesláním písemnou výzvou 6 zájemců k podání nabídky na akci Zázemí sportovního areálu - projektová dokumentace 2. starostku podpisem výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Zázemí sportovního areálu - projektová dokumentace 26.III. jmenovala 1. hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 6 a 18, odst. 5, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na akci Zázemí sportovního areálu - projektová dokumentace ve složení dle návrhu 27. Nákup barevné tiskárny do kanceláře starostky a tajemnice ÚMČ 27.I. schválila 1. nákup barevné tiskárny do kanceláře starostky a tajemnice ÚMČ 27.II. pověřila 2. starostku podpisem objednávky 28. Nákup skeneru do kanceláře tajemnice ÚMČ 28.I. schválila 1. nákup skeneru do kanceláře tajemnice ÚMČ 28.II. pověřila 2. starostku podpisem objednávky 29. Oprava komunikace Blatnická 29.I. souhlasila 1. s objednáním opravy komunikace Blatnická u Ing. Milana Štefánka 29.II. pověřila 1. starostku podpisem objednávky na opravu komunikace Blanická u Ing. Milana Štefánka 30. Inženýrské sítě K Třešňovce 30.I. souhlasila 1. s uložením inženýrských sítí do pozemku parc.č.802/1, k.ú. Zličín, komunikace K Třešňovce pro pozemek parc.č. 373/3, k.ú. Zličín 31. Přípojka elektro Do Zahrádek I. 31.I. souhlasila 1. s uložením přípojky elektro do pozemku parc.č. 320/13, k.ú. Třebonice, komunikace Do Zahrádek I. pro pozemek parc.č. 478/1, k.ú. Třebonice 32. Žádosti o dary Stránka 7 z 8

8 32.I. rozhodla 1. poskytnout dar občanskému sdružení Martin ve výši ,- Kč 2. poskytnout dar občanskému sdružení Handicap centrum Srdce o.p.s., Poděbrady ve výši ,- Kč 3. poskytnout dar - Diakonie ČCE - Stodůlky ve výši ,- Kč 4. poskytnout dar - Škola SPMP Modrý klíč ve výši ,- Kč 5. poskytnout dar - Domovu pro zrakově postižené PALATA ve výši ,- Kč 32.II. schválila 1. darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a občanským sdružením Martin 2. darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a občanským sdružením Handicap centrum Srdce o.p.s. Poděbrady 3. darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a Diakonie ČCE - Stodůlky 4. darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a Škola SPMP Modrý klíč 5. darovací smlouvu mezi MČ Praha Zličín a Domovem pro zrakově postižené 32.III. pověřila 1. starostku podpisem darovacích smluv 33. Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu o provozování silničních motorových vozidel 33.I. schválila 1. Dodatek č. 1 k vnitřnímu předpisu o provozování silničních motorových vozidel V Praze Zličíně dne: JUDr. Marta Koropecká starostka MČ Ing. Miroslav Jarouš zástupce starosty Stránka 8 z 8

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více