Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín"

Transkript

1 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala Redakční radu Zpravodaje Zličína a Sobína ve složení: Ing. Petra Kubíková, Mgr. Alena Presslová, Ing. Iva Menclová, Ing. Gabriela Capoušková, Vlaďka Fliegrová, Mojmír Muzikář, Filip Sacher 1.II. poděkovala p. Luborovi Mírkovi za dlouholetou práci v redakční radě 2. Adobe Creative Suite 5, CS5 Design Standard WI CZ FULL 2.II. souhlasila s pořízením sady Adobe Creative Suite 5 Design Standard 3. IKEA WEST, Praha 13 Třebonice - žádost náměstka primátora Josefa oska p. starostovi 3.I. vzala na vědomí žádost náměstka primátora hl. m. Prahy p. Josefa Noska o souhlas MČ Praha Zličín, jako vlastníka (svěřená správa) pozemku parc. č. 321/14 k.ú. Třebonice, s umístěním stavby severní kolektorové komunikace pro účely vydání územního rozhodnutí pro stavbu IKEA WEST, Praha 13 Třebonice 3.II. konstatovala že uvedená žádost náměstka primátora hl. m. Prahy neposkytuje údaje o tom, jakým způsobem je zajištěna realizace dopravních staveb podmiňujících rozsáhlou výstavbu v území jižně od Rozvadovské spojky 3.III. pověřila starostu vyvoláním jednání Rady MČ Praha Zličín u 1. náměstka primátora Ing. Březiny ve věci realizace staveb podmiňujících výstavbu v území jižně od Rozvadovské spojky v souvislosti s umístěním stavby severní kolektorové komunikace pro účely vydání územního starostu informováním náměstka primátora hl. m. Prahy o usnesení Rady MČ k jeho žádosti o souhlas MČ Praha Zličín jako vlastníka (svěřená správa) pozemku parc. č. 321/14 k.ú. Třebonice s umístěním stavby severní kolektorové komunikace pro účely vydání územního 3.IV. uložila OPRI prověřit u odboru územního rozhodování MČ Praha 13 aktuální stav dopravních staveb na území MČ Praha 13 podmiňujících výstavbu v území jižně od Rozvadovské spojky souvisejících s umístěním stavby severní kolektorové komunikace pro účely vydání územního Stránka 1 z 5

2 4. Žádost občanů o přezkoumání rozhodnutí o přemístění bus zastávky 4.I. konstatuje, že je ve shodě s ROPID i s občany, podávajícími žádost o přezkoumání rozhodnutí o přemístění zastávky v tom, že prodloužení linky 180 je prioritní záležitostí 4.II. souhlasila s řešením prodloužení zastávky sídliště Zličín, při němž dojde k zaslepení ul. V pískovně 4.III. uložila starostovi a M.Muzikářovi jednat s ROPID o jízdních řádech linek PID odboru VSE zajistit vytýčení hranice pozemků parc.č. 766 a 768, k.ú. Zličín při Hrozenkovské 5. Přezkoumání hospodaření MČ za rok I. rozhodla o zadání přezkoumání hospodaření MČ Praha Zličín za rok 2011 od MHMP 5.II. uložila tajemnici oznámit Magistrátu hl.m.prahy žádost o přezkoumání hospodaření MČ Praha Zličín za rok Ukončení nájmu firma Čížek a Čížek Stavebnictví 6.I. souhlasila s návrhem Dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru a odstupném mezi MČ Praha Zličín a firmou Čížek a Čížek Stavebnictví 6.II. doporučila předložit Dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru a odstupném mezi MČ Praha Zličín a firmou Čížek a Čížek Stavebnictví ke schválení ZMČ na jednání dne rozšířit program ZMČ dne o tento bod 7. Pozemky vedené ve zjednodušené evidenci na LV 675 k.ú. Zličín 7.I. vzala na vědomí výsledky inventury pozemků, stav k , dle předložených přehledů 7.II. rozhodla zadat geodetovi objednávku na doplnění souboru geodetických informací o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem (pozemky v PK stavu na LV 675 k.ú. Zličín) 7.III. pověřila odbor VSE jednáním s geodetem 8. ávrh nájemní smlouvy - pronájem pozemku parc.č. 869/5 k.ú. Zličín pí Liana Papiašvili 8.I. schválila smlouvu o pronájmu pozemku parc.č. 869/5 k.ú. Zličín mezi MČ Praha Zličín a pí Lianou Papiašvili IČ: II. pověřila Stránka 2 z 5

3 starostu podpisem smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 869/5 k.ú. Zličín mezi MČ Praha Zličín a pí Lianou Papiašvili IČ: III. uložila odboru VSE adresovat MHMP žádost o zařazení tohoto tržního místa do tržního řádu 9. ávrh Pozemkového fondu na vyřešení duplicitního zápisu vlastnictví souhlasným prohlášením- pozemky parc.č. 740/23 a 740/25 k.ú. Zličín 9.I. vzala na vědomí Vyrozumění KÚ o duplicitním zápisu vlastnictví k pozemkům parc.č. 740/23 a 740/25 k.ú. Zličín ze dne návrh Pozemkového fondu ČR ze dne na vyřešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemkům parc.č. 740 /23 a 740/25 k.ú. Zličín souhlasným prohlášením (výlučným vlastníkem pozemků bude Pozemkový fond ČR) právní stanovisko od JUDr. Punčocháře ze dne ve věci duplicitního vlastnictví k pozemkům parc.č. 740/23 a 740/25 k.ú. Zličín zjištěné historické skutečnosti, týkající se pozemků parc.č. 740/23 a 740/25 k.ú. Zličín 9.II. rozhodla Nepodepsat souhlasné prohlášení Pověřila JUDr. Punčocháře dalším jednáním s Pozemkovým fondem ČR 10. ávrh smlouvy o nájmu nebytových prostor hostinec a Hrázi v Sobíně p. Čapek 10.I. schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor (hostinec Na Hrázi ) mezi MČ Praha Zličín a Pavlem Čapkem, Chýně 10.II. pověřila starostu podpisem Smlouvy o nájmu nebytových prostor (hostinec Na Hrázi ) ) mezi MČ Praha Zličín a Pavlem Čapkem, Chýně 11. Směrnice postupu orgánů Městské části Praha Zličín při zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek malého rozsahu 11.I. projednala návrh Směrnice postupu orgánů Městské části Praha Zličín při zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek malého rozsahu 11.II. schválila Směrnici postupu orgánů Městské části Praha Zličín při zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek malého rozsahu novelu s účinností od Tržiště u metra prodloužení doby trvání 12.I. vzala na vědomí vydaný souhlas odboru výstavby ÚMČ Praha 17 se změnou užívání stavby spočívající v prodloužení lhůty užívání dočasné stavby tržiště u metra Zličín do s tím, že z důvodu špatného technického stavu tržiště rada nesouhlasí s dalším prodlužováním stavby Stránka 3 z 5

4 13. esouhlas s jednostranným zvýšením nájemného 13.I. souhlasila s ponecháním nájemného v bytech č.3 a č.4 Strojírenská 405 pro rok 2011 ve stejné výši jako v roce 2010 z důvodu technických závad 14. ákup sáčků na psí exkrementy 14.I. schválila nákup kusů sáčků na psí exkrementy u firmy FEDOG za celkovou cenu ,80 Kč 14.II. pověřila starostu podpisem objednávky na dodávku 20 kartonů á 800 ks sáčků na psí exkrementy u firmy FEDOG 15. Letní slavnost 15.I. souhlasila s programem Letní slavnosti, která se bude konat dne II. pověřila starostu objednáním programu u agentury Stanislav Soukup, Lesní 71, Doksy 16. Užívání sálu v Křivatcové čp. 244, Zličín 16.I. souhlasila užívání sálu v hasičské zbrojnici pro výtvarný kroužek 17. Kritéria pro zařazení dětí do MŠ I. stanovila Kritéria pro zařazení dětí do mateřské školy ve Zličíně pro rok Zastupování MČ Praha Zličín jako vlastníka bytové jednotky v ul. Mladých čp I. vzala na vědomí informaci o termínu konání ustavující schůze společenství vlastníků jednotek v domě v Mladých 18.II. zmocnila JUDr. Martu Koropeckou, aby učinila jejím jménem na ustavující schůzi všechny úkony, potřebné k založení společenství vlastníků bytových jednotek 19. ájem pozemků k.ú. Zličín a k.ú. Třebonice 19.I. ruší usnesení č. 3.I.1., 3.I.2., 3.II.1. a 3.II.2 ze dne Stránka 4 z 5

5 19.II. rozhodla o záměru pronájmu pozemků parc.č. 472/48, 472/49, 472/50, 472/53, 472/68, 472/70, 472/100, 472/106, 472/109, 472/112, 472/145, 472/152, 472/162, 472/102, 472/105, 472/110, 472/113, 472/115, 472/117, 472/120, 472/146, 472/147, 472/151, 472/161, 472/165, 472/200 v k.ú. Třebonice a parc.č. 662/89, 867/47, 867/81, 867/82, 867/83, 867/86, 867/87, 867/9, 1662/88 v k.ú.zličín 19.III. uložila odboru VSE zveřejnit záměr uvedených pozemků v k.ú. Zličín a k.ú. Třebonice na úřední desku 20. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období I. vzala na vědomí informaci o zpracovávání Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín 21. ávrh MC Studánka na změnu způsobu využití nebytového prostoru v DPS Zličín 21.I. souhlasila s ukončením výpůjčky nebytového prostoru v DSP Zličín občanským sdružením MC Studánka 21.II. rozhodla o záměru pronájmu nebytových prostor - auly (místnost č. 110 o výměře 65,09m 2 ) se zázemím (místnost č. 110a o výměře 4,83 m 2 ) v přízemí Domu s pečovatelskou službou, ul. Křivatcova, Praha Zličín, pro občanské sdružení Mateřské centrum Studánka Zličín, IČ: III. uložila odboru VSE zveřejnit záměr na úřední desce 22. ávrh na rozšíření programu ZMČ 22.I. doporučila rozšíření programu ZMČ k bodu 3 - návrh na investiční akci rekonstrukce prostoru v Nedašovské a bod 4f) Dohoda o skončení nájmu nebytového prostoru a odstupném mezi MČ Praha Zličín a Petr Čížek, firma Čížek a Čížek Stavebnictví ke dni Zapsala: Ing. Kubíková, tajemnice Ve Zličíně Miroslav Muzikář radní MČ. Prof.Ing. Jaroslav Veselý, DrSc. starosta MČ Stránka 5 z 5

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 49. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 11. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. ávrh využití pozemků v majetku MČ A: Pozemky B: Jednání s p. Kalousem

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 1. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 12. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.1. Dopravní studie a problematika 1.1.1. Projekt Bezpečnostní inspekce

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 90. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 2. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Smlouva o zajištění komplexních služeb v oblasti bezpečnosti práce

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010

Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín. Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Městská část Praha Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín na období 2007-2010 Schváleno v ZMČ dne 14.5.2007 1 Obsah: Koncepce bytové politiky MČ Praha Zličín

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007. Zápis z 14. zasedání rady města, konaného dne 8. června 2007 P ř í t o m n i: Jakub Kleindienst PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. MVDr. Zdeněk Beneš Zdeněk Šanda PhDr. Miroslav Roček - starosta města - místostarosta

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. Rada městské části 54. jednání 03.11.2008 Zápis jednání Rada městské části 54. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček, Karel Kubíček, Rudolf

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více