ELEKTRONICKÁ FAKTURACE CÍLE, PROBLÉMY, PRAXE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÁ FAKTURACE CÍLE, PROBLÉMY, PRAXE"

Transkript

1 ELEKTRONICKÁ FAKTURACE CÍLE, PROBLÉMY, PRAXE Ing. Ondřej Novák, CSc. Hospodářská komora ČR, FITPRO a TELEDIN (z materiálů FITPRO, TELEDIN a EDI symposia HK ČR) Praha září 2015

2 Instituce definující cíle a priority Evropské a národní mnohostranné fórum pro elektronickou fakturaci Evropské fórum bylo ustanoveno roku 2010 ustaveno Rozhodnutím Komise EU (Commission Decision C(2010)8467), národní pak v září 2011 s cílem podpořit a urychlit harmonizaci v této oblasti, tj. odstranit bariéry a zavést principy do národní legislativy ČR spolu s jejich správnou aplikací v praxi Cíl národního fóra analyzovat stav a problémy, podporovat zavedení standardů, vydat Doporučení praktické aplikace k elektronické fakturaci ve vztahu k novele zákona o DPH EK, UN/CEFACT, UN/CEN, ECE a FITPRO, GS1 a ODETTE (ve spolupráci s AIAG a JAMA/JAPIA) Orgány a instituce vydávající předpisy a doporučení v oblasti EDI a elektronické fakturace, jakož i standardy obchodních dokumentů (globální i evropské) zejména pro usnadňování obchodu, dlouhodobě pro oblast retail a automotive

3 Instituce definující cíle a priority Priority implementace elektronické fakturace Implementace směrnice o fakturaci při veřejných zakázkách 2014/55/EU, která zavádí mandatorní e-fakturaci do státu, a to tak, že nejpozději 27. listopadu 2018 musí všichni veřejní zadavatelé umožnit dodavatelům fakturovat elektronicky a dodavatelé budou povinni takto činit Systémy veřejných zakázek musí zvládnout přijetí příslušných datových modelů, a to příslušnými technickými opatřeními, novelizací právních předpisů a vydáním uživatelské příručky pro e-fakturaci včetně vazby na zákon o účetnictví Zvládnout úkoly Nařízení EP a ER č. 910/2014 eidas o el. identifikaci a důvěryhodných službách pro el. transakce

4 Elektronická fakturace Co je elektronická (bezpapírová) faktura Cílem elektronické fakturace je zcela nahradit výměnu papírových dokladů výměnou dokladů elektronických bezpapírových, tedy elektronické faktury Faktura Účetní doklad - z hlediska účetnictví je potřeba zajistit hodnověrnost (integrita, autenticita); Daňový doklad - na základě daňového dokladu žádá příjemce odpočet daně; tj. je nutné zajistit neodmítnutí původu (autenticita); Obchodní doklad podklad pro placení je nutné zajistit neodmítnutí příjmu a zajistit potvrzovací zprávy (doručitelnost); Soubor datových informací pro aplikaci obchodního partnera zde je vhodné zajistit strukturovaný formát dat a kontrolu obsahu

5 Elektronická fakturace Legislativa Smluvní aspekty - nový občanský zákoník od ledna NOZ fikce platnosti smlouvy i při neexistenci podpisu, je-li plněna Účetnictví - zákon č. 563/1991 Sb. - novela 33 ZoÚ účetní záznam, jeho listinná, technická nebo smíšená forma, převod formy záznamu do jiné se zachováním obsahu, jeho neměnnost a čitelnost, případně podmínky při nečitelnosti, a jeho ochrana 33a ZoÚ průkaznost účetního záznamu, jeho podepsání vlastnoručně či elektronicky uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu anebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě DPH - zákon č. 235/2004 Sb. novela 26, 28, 34, 35 a 35a ZoDPH vystavování daňových dokladů a pravidla pro to, věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a čitelnost, uznávaný elektronický podpis či značka nebo elektronická výměna informací (EDI), uchovávání dokladů Právní rámec v EU Doporučení EK č. 1994/820/ES a Směrnice Rady EU č. 2001/115/EU Směrnice o fakturaci při veřejných zakázkách 2014/55/EU Nařízení EP a ER č. 910/2014 eidas

6 Audit Auditní stopa Účetní doklad je nutný k věcnému plnění. Auditor kontroluje zda doklad věcně odpovídá skutečnosti. Doklad musí být podepsaný (autorizovaný) oprávněným účetním firmy, tedy i doklad v elektronické podobě musí mít zajištěnu věrohodnost původu a neporušenost obsahu. Věrohodnost původu a neporušenost obsahu (tzv. auditní stopu) je možné zajistit uznávaným elektronickým podpisem či elektronickou značkou elektronickou výměnou informací (EDI) i jiným způsobem Jiné způsoby se spolehlivou auditní stopou Souhrn souvisejících dokladů a dostupných transakcí (objednávka, dodací list, přepravní doklady, smlouva, bankovní výpisy, účetní doklad a účetní zachycení transakce, apod.) Základní vlastnosti dokladů musí být zajištěny po celou dobu jejich životnosti (10 let archiv) Elektronické doklady mohou být uchovávány mimo tuzemsko ale uchování způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup Uchování dokladů v elektronické podobě včetně dat, která zaručují věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu Převod z listinné do elektronické podoby - Doklady lze převádět z jedné do druhé formy (formátu dat), výhradně však jen pokud je zaručena věrohodnost původu dokladu, neporušitelnost jeho obsahu a jeho čitelnost

7 Auditní stopa Audit Auditní stopa Mechanismy vážící fakturu k objednávce a dalším dokumentům Mechanismy prověřující identitu výstavce dokladu Mechanismy uchovávající datum přijetí daňového dokladu Mechanismy ověřující data na daňovém dokladu Mechanismy zajišťující obsah (integritu) daňového dokladu Mechanismy zabezpečující čitelnost daňového dokladu Mechanismy dokladující platbu daňového dokladu Elektronická fakturace je naprosto identická s fakturací papírovou, ale musí se respektovat legislativou předepsané parametry, jež jsou závazné i pro daňové a jiné kontrolní orgány, jakož i auditory

8 Typy e-fakturace E-fakturace založená na obecném dokladu Obecná elektronická faktura je jakýkoliv datový soubor, který obsahuje položky dle zákona o DPH a u kterého lze předpokládat, že příjemce je schopen tento datový soubor přijmout elektronickými prostředky a převést do čitelné podoby E-fakturace založená na EDI Výměna takové datové formy elektronické faktury podle dohodnutých standardů faktury z jedné počítačové aplikace (za výstavce faktury) do druhé (za příjemce faktury) prostřednictvím elektronických prostředků zvaných EDI Co je EDI Výměna strukturovaných dat podle dohodnutých standardů faktury z jedné počítačové aplikace do druhé prostřednictvím elektronických prostředků s minimem lidských zásahů. Jde běžně o obchodní dokumenty týkající se nákupního procesu, tj. objednávkového, fakturačního a platebního cyklu.

9 Trendy v elektronické fakturaci Formáty elektronické faktury jako strukturované zprávy pro automatizované zpracování systémem protistrany (EDIFACT dle GS1 či ODETTE nebo soubor XML jako ISDOC či XML EDI) Setrvalé trendy - Standardizace, Spolupráce, Stát Standardizace obecně snižování počtu formátů standardizace formátů zejm. na úrovni MSP (EDIFACT, ISDOC, PDF...) přechod z národních do pan-eu či globálních modelů fakturace (PEPPOL, GS1, ODETTE,...) Spolupráce v konkurenčním prostředí ( co-opetition ), tj. partnerská spolupráce i s přímými konkurenty se stává nevyhnutelnou: s dodavateli účetních, ekonomických, ERP, IS systémů interoperabilita / networking vzájemné propojení (roaming) všech dostupných řešení na lokálních a mezinárodních úrovních (konsolidátoři, operátoři, poskytovatelé služeb) Stát - aktivní podpora ze strany státu obligatorní fakturace B2G

10 Elektronická fakturace a bankovní sektor Bankovní standard elektronické fakturace vydaný Českou bankovní asociací v roce 2014 jako B2C ISDOC je navržen ke zjednodušení a zkvalitnění tuzemského fakturačního a platebního cyklu. Standard usnadňuje a zjednodušuje postupy při zasílání faktur klientům, kteří po odsouhlasení při přijetí takové faktury od banky mohou rovnou povolit proplacení ve lhůtě bankovním příkazem on-line. Na využití tohoto standardu ČBA se podílí zejména Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB. Též UniCredit Bank a Raiffeisen Bank projevily zájem o toto řešení.

11 Dodavatelé ERP systémů (ICT Unie) a ISDOC formát elektronické faktury Řada členů ICT Unie pracovala na vytvoření formátu (nazývá se standardem ) pro elektronickou fakturaci, který byl zaveden v řadě ERP systémů v ČR tak, aby umožňoval bezpečnou elektronickou výměnu faktur mezi těmito ERP systémy, která by obstála i z pohledu daňových orgánů Počáteční verze tohoto formátu však činily problémy při případné konverzi do mezinárodních formátů a standardů, jako je EDIFACT aplikovaný GS1 v retailu a ODETTE v automotive V roce 2014 na základě komunikace s dodavateli došlo k praktickému vytvoření nové verze formátu ISDOC for egovernment verze 6, který byl vypracován vývojovou skupinou ISDOC ve spolupráci s ICT Unií V roce 2014 pak již také cca padesátka tvůrců ERP systémů (jak signatáři tak i přistoupivší k Deklaraci o společném postupu v oblasti elektronické fakturace v ČR ) akceptovala tuto verzi a začala ji zapracovávat do svých ERP systémů.

12 Problémy vyplývající z legislativy Novela zákona o DPH souhlas s použitím elektronického daňového dokladu, ale GFŘ ve svých metodických pokynech není v názoru jednoznačné, neboť připouští tichý souhlas fakturační protistrany, pokud nedojde k jeho zpochybnění Nový občanský zákoník v 566 odst. 2 řeší úpravu jednání podnikatelů i prostřednictvím u včetně právní domněnky, což by mohlo způsobit problém Nejvhodnějším řešením je dohoda obchodních partnerů a inkorporování souhlasu protistrany do smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek Ale pozor, eventualitu změny softwarového řešení na jedné z obchodních stran by mělo řešit užití otevřeného a volně dostupného formátu (tj. EDIFACT/GS1 či ODETTE v rámci Evropy, či ISDOC v rámci ČR) Odpověď na otázku proč nedochází ke stejnému masovému nasazení EDI pro fakturační cyklus, když většina údajů pro fakturaci je již obsažena v objednávkových a platebních dokumentech a 99% faktur se vystavuje na počítači, je jednoduchá na dokument faktura se vztahují komplikované účetní a daňové předpisy

13 Rizika při elektronické fakturaci Metodika GFŘ považuje elektronický daňový doklad za platný, i když dojde k porušení 35a zákona o DPH archivovat v takovém případě data zaručující autenticitu a integritu rovněž elektronicky, nikoli v listinné formě. Rovněž při změně formátu nedochází a ani nesmí dojít ke změně obsahu dokumentu. GFŘ nicméně ve svých metodických pokynech uvádí, že i při změně formátu je dostačující auditní stopa anebo zabezpečení v důvěryhodném úložišti. Když dojde k rozsáhlejším zásahům do softwarového vybavení nebo komplexnější elektronizaci společnosti a není-li dostatečná auditní stopa, GFŘ doporučuje postup s autorizovanou konverzí, což však při množství dokumentů, o které se může jednat, není finančně efektivním řešením. Vhodným řešením se jeví komerční poskytovatelé důvěryhodných služeb dlouhodobých elektronických úložišť dokumentů, kdy zejména v SRN lze jejich službu považovat za důvěryhodnou, a zákon to bez problémů umožňuje. Vzhledem k dosud ne zcela jasným podmínkám v zákoně i vzhledem k nejasné informaci GFŘ by dle názoru auditorských firem mohl správce daně získat nástroj pro zpochybnění uplatnění nároku na odpočet.

14 Nedopracované předpisy státní administrativy Usnesení Vlády ČR ze dne o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 s úkolem Vytvoření technické specifikace pro elektronickou fakturaci ve vazbě na výstupy evropských standardizačních projektů do Usnesení Vlády ČR ze dne o rozšíření Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 na Vytvoření technické specifikace pro elektronickou fakturaci ve vazbě na výstupy evropských standardizačních projektů a vytvoření metodiky pro používání V roce 2014 došlo k přerušení prací na MF v této oblasti, tj. rozpracovaná metodika pro používání elektronických faktur nebyla dopracována, MF se přestalo účastňovat Národního fóra pro e-fakturaci V roce 2015 MV připravuje pilotní projekt na vybraných subjektech a porovnání systémů ERP, spisové služby, HR, ů a organizace času dopracování metodiky pro používání elektronických faktur a metodických postupů při příjmu e- faktury vytvoření metodických postupů pro kontrolu ERP systémů a systémů spisové služby v souvislosti s předáváním e-faktury mezi subjekty a tvorbu metodických pokynů pro úschovu a archivaci e-faktur a souvisejících dokladů, vše v období

15 Asociace OpenPEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) Nezisková mezinárodní organizace založená v roce 2012, spravuje, rozvíjí a propaguje implementaci výstupů projektu PEPPOL s cílem umožnit hospodářským subjektům snadno elektronicky komunikovat se zadavateli veřejných zakázek, včetně snadné přeshraniční komunikace (interoperabilita v EU) a snadné implementace pro SME. Syntaxe PEPPOL BIS Nazývají se BIS - Business Interoperability Specification Definují formát elektronických dokumentů včetně choreografie jejich výměny a souvisejících obchodních pravidel Vycházejí z profilů vytvořených v rámci workshopu CEN BII Jsou vázány na syntaxi UBL 2.0 GS1 Standardy v OpenPEPPOLu Globální identifikační klíče GLN GTIN Syntaxe GS1 XML GS1 EANCOM

16 Asociace OpenPEPPOL

17 Využití datových schránek Datové schránky lze z technického hlediska okamžitě a bezpečně využívat jako prostředek pro elektronickou výměnu faktur Datové schránky lze z technického hlediska okamžitě a bezpečně využívat jako prostředek pro archivaci faktur Nicméně stav je takový, že pro účely elektronické fakturace nejsou datové schránky využívány ani pro elektronickou výměnu faktur a ani pro archivaci faktur Důvod je jednoduchý, a to vysoká cena za takové využití, jež se řádově liší od obvyklých nákladů spojených s elektronickou výměnou faktur po Internetu či od obvyklé ceny EDI providerů, kteří zajišťují celou oblast EDI v ČR (největšími jsou TELEDIN zejména v automotive a EDITEL či CCV zejména v retailu)

18 Praxe při využívání elektronické fakturace Retail Přehled nejčastěji používaných EDI zpráv pro retail PRICAT Price/Sales Catalog Katalog zboží a cen REQOTE Request for quote message Cenová poptávka QUOTES Quotation message Cenová nabídka ORDERS Purchase order Message Objednávka ORDRSP Purchase order response message Potvrzení objednávky DESADV Despatch Advice Avízo o odeslání zboží (dodací list) IFTMAN Arrival Notice Avízo o přepravě RECADV Receiving Advice Potvrzení příjmu zboží INVOIC Invoice Faktura COMDIS Commercial dispute Obchodní námitka (akceptace) REMADV Remittance advice message Avízo o platbě APERAK Application acknowledgement Potvrzení o převzetí zprávy aplikací AUTACK Authorization acknowledgement Potvrzení o dešifrování a ověření podpisu CONTRL Syntax and Service Report Kontrolní zpráva INVRPT Inventory Report Stav skladových zásob SLSRPT Sales Data Report Přehled o prodeji Zprávy používané na 97% EDI výměn Občasné zprávy pro několik dodavatelů a VAN providery

19 Praxe při využívání elektronické fakturace Retail SCM - řetězec DODAVATEL Objednávka ORDERS Zpracování objednávky Sklad DESADV Dodací list Expedice Financování INVOIC Faktura Financování Informační tok s retail dodavatelem

20 Praxe při využívání elektronické fakturace Automotive OEM DODAVATEL Odvolávka na 6 měsíců DELFOR Dispozice Jemná odvolávka na 1 den DELFOR, CALDEL Řízení Plánování Vychystávání Sklad DESADV Dodací list Expedice Financování INVOIC Faktura Financování Informační tok s non-jit dodavatelem

21 OEM Odvolávka na 3 měsíce DELFOR DODAVATEL Dispozice Jemná odvolávka JIS předpověď SYNCRO/DELJIT Řízení a plánování Sekvenční odvolávka R1 SYNCRO/DELJIT Dispoziční kontrola Sekvenční odvolávka M1 SYNCRO/DELJIT Vychystávání Denní sběrný dodací list, montážní linka RECADV Expedice Financování SBI INVOIC Faktura Financování Informační tok s JIT dodavatelem

22 Děkuji za pozornost!! Ing. Ondřej Novák, CSc. Hospodářská komora ČR, FITPRO a TELEDIN

Strategie e-fakturace při zadávání veřejných zakázek a podpoře elektronického obchodu

Strategie e-fakturace při zadávání veřejných zakázek a podpoře elektronického obchodu Strategie e-fakturace při zadávání veřejných zakázek a podpoře elektronického obchodu Ing. Robert Piffl poradce náměstka ministra pro pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo

Více

Doporučení k e-fakturaci č. 2 aneb co nového z legislativy? Barbora Gaveau & Petr Ondrášek Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci

Doporučení k e-fakturaci č. 2 aneb co nového z legislativy? Barbora Gaveau & Petr Ondrášek Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci CCV ebusiness Doporučení k e-fakturaci č. 2 aneb co nového z legislativy? Barbora Gaveau & Petr Ondrášek Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci CCV Informační systémy Libušina třída

Více

Doporučení k e-fakturaci č. 2 aneb co nového z legislativy? Barbora Gaveau & Petr Ondrášek Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci

Doporučení k e-fakturaci č. 2 aneb co nového z legislativy? Barbora Gaveau & Petr Ondrášek Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci CCV ebusiness Doporučení k e-fakturaci č. 2 aneb co nového z legislativy? Barbora Gaveau & Petr Ondrášek Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci CCV Informační systémy Libušina třída

Více

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb)

Elektronická komunikace. 18. sympozium EDI (FACT a eb) Elektronická komunikace 18. sympozium EDI (FACT a eb) Kdo jsme dnes? GS1 Czech Republic neziskové, zájmové sdružení právnických osob; jediný oprávněný subjekt zastupující zájmy globální organizace GS1

Více

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12 E-FAKTURA legislativní rámec e-fakturace OBSAH Úvod do problematiky Legislativní rámec EU a jeho transpozice Zrovnoprávnění forem daňových dokladů Problematika podepisování Výběr formátů, postavení EDI

Více

Elektronická archivace v DPH prokazování auditní stopy Tomáš Havel, KPMG

Elektronická archivace v DPH prokazování auditní stopy Tomáš Havel, KPMG Elektronická archivace v DPH prokazování auditní stopy Tomáš Havel, KPMG Požadované vlastnosti daňových dokladů - věrohodnost původu Doklad v elektronické podobě Věrohodnost původu a neporušenost obsahu

Více

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku

Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Mezinárodní standard pro obchod a logistiku Daniel Lopour Kdo jsme? Czech Republic Plně integrovaná globální organizace GS1 vznikla na počátku roku 2005 spojením EAN International a Uniform Code Council

Více

Praktická aplikace legislativy v procesech e-fakturace. Mgr. Barbora Gaveau, LL.M. 16. května 2013

Praktická aplikace legislativy v procesech e-fakturace. Mgr. Barbora Gaveau, LL.M. 16. května 2013 Praktická aplikace legislativy v procesech e-fakturace Mgr. Barbora Gaveau, LL.M. 16. května 2013 Přehled základních právních předpisů Občanský zákoník (písemný úkon a forma) Zákon o elektronickém podpisu

Více

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC 6

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC 6 Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC 6 Ing. Petr Kuchař zástupce ČR v MSHF, poradní orgán EK, Brusel člen představenstva a ŘV ICT Unie spoluzakladatel ABRA Software a.s. ISSS, 7.-8.4.2014, Hradec

Více

Elektronická fakturace na vzestupu! Konference ISSS, 7.4.2014

Elektronická fakturace na vzestupu! Konference ISSS, 7.4.2014 Elektronická fakturace na vzestupu! Konference ISSS, 7.4.2014 Bankovní standard e-fakturace... Podporu standardu a projektu jeho implementace vyjádřilo i Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou

Více

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Ing. Radek Hála RNDr. Miroslav Veselý - ČDS sleduje přechod od papírových forem dokumentů

Více

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH

E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH E-FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍCH TRANSAKCÍCH, VÝVOJ V EU Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development, ABRA Software a.s. Sympózium

Více

Řešení elektronické fakturace postavené na konsolidačním principu aneb elektronická fakturace v praxi

Řešení elektronické fakturace postavené na konsolidačním principu aneb elektronická fakturace v praxi Řešení elektronické fakturace postavené na konsolidačním principu aneb elektronická fakturace v praxi Petr Hojný Česká spořitelna, a.s 16. sympozium EDI (FACT a eb), 16.4.2010 Řešení elektronické fakturace

Více

Přehled elektronické komunikace

Přehled elektronické komunikace ČR, K. S. Přehled elektronické komunikace 1.1.2013 Verze 14CZ V dokumentu jsou zahrnuty možnosti a cíle elektronické komunikace ve společnosti ČR, k. s. Dokument slouží pro primární informování dodavatelů

Více

Přehled elektronické komunikace

Přehled elektronické komunikace ČR, K. S. Přehled elektronické komunikace B2B System GROW 1.1.2013 Verze 14CZ V dokumentu jsou zahrnuty možnosti a cíle elektronické komunikace ve společnosti ČR, k. s. Dokument slouží pro primární informování

Více

Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci

Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci Aktuální změny formátu ISDOC a komentář k dění na evropském fóru pro e-fakturaci Petr Kuchař zástupce ČR v Mnohonárodním fóru pro e-fakturaci člen představenstva a ŘV ICT Unie ředitel business development,

Více

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR E-DOKUMENT legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014 ÚVOD pojem faktura, daňové doklady a jejich životní cyklus, současný stav & budoucí tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci

E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci E-FAKTURACE Pojďme společně elektronizovat fakturaci Nejpoužívanější Standardy a Formáty efakturace z pohledu Výstavce a Příjemce efakturace praktická obecná řešení a nástroje Ing. Viktor Petráš, Sales

Více

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č.j.: 10148/13/7001-21000-506729 Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice

Více

Přehled elektronické komunikace

Přehled elektronické komunikace ČR, K. S. Přehled elektronické komunikace B2B System GROW 22.1.2012 Verze 13CZ V dokumentu jsou zahrnuty možnosti a cíle elektronické komunikace ve společnosti ČR, k. s. Dokument slouží pro primární informování

Více

VII- Elektronická výměna dat (EDI) VIKMA07

VII- Elektronická výměna dat (EDI) VIKMA07 VII- Elektronická výměna dat (EDI) VIKMA07 What is EDI? https://www.youtube.com/watch?v=d1wosansnzc https://www.youtube.com/watch?v=ym8wtsusfxi EDI Elektronická výměna dat (EDI - zkratka anglického originálu

Více

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM 34. Daňové doklady str. 1 34 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu Úplné znění 34 (1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené

Více

E-fakturace / EDI-fakturace v oblasti prodeje produktů a služeb

E-fakturace / EDI-fakturace v oblasti prodeje produktů a služeb E-fakturace / EDI-fakturace v oblasti prodeje produktů a služeb Praha, 19.4.2012 Ing. Viktor Petráš, Sales & Marketing Director, Ing. Roman Imrich, Product & Development Manager, EDITEL CZ, s.r.o. www.editel.at

Více

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur!

Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Dejte sbohem papírovým fakturám. Vítejte ve světě elektronických faktur! Obsah ÚVOD: CO: PROČ: JAK: Elektronická fakturace a spolupráce mezi ČS a Skupinou ČEZ Popis služby Přínosy elektronické fakturace

Více

Standardy GS1-2013 19. sympozium EDI (FACT a eb)

Standardy GS1-2013 19. sympozium EDI (FACT a eb) Standardy GS1-2013 19. sympozium EDI (FACT a eb) e-invoicing nová legislativa 2013-2016 Zákon 502/2012 Paragraf 26 Odstavec 3. Daňový doklad má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystaven a obdržen elektronicky.

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

Informace pro zavedení elektronické komunikace (EDI)

Informace pro zavedení elektronické komunikace (EDI) Informace pro zavedení elektronické komunikace (EDI) Obsah Co je EDI..3 Povinný základní balíček dokladů (zpráv)...3 Co je potřeba pro zavedení EDI..4 Průběh testování a přechod na plnohodnotné EDI.5 Objednávky,

Více

Zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC

Zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC Dejte sbohem papírovým fakturám Vítejte ve světe elektronických faktur! Česká spořitelna, a.s. Zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC Přehled EBPP Úvod 2 Proud to be Erste Základní schéma řešení e-fakturace

Více

Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška

Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška BIST GigaCon 2006 Datum: 23-24 Říjen 2006, Místo: Praha, Hotel Pyramida http://gigacon.org/cz/conferences/gigacon/bin.html Slide2 Obsah Lesk Elektronická

Více

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa legislativa č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ve znění č. 410/2010 Sb. č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění č. 199/2010 Sb. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Více

GS1 System. Systém GS1 v logistice

GS1 System. Systém GS1 v logistice Systém GS1 v logistice GS1 System Logistika je jednou z typických oblastí uplatnění standardů Systému GS1, které slouží k automatické identifikaci zboží a elektronické výměně dat mezi obchodními partnery.

Více

Národní mnohostranné fórum České republiky pro elektronickou fakturaci

Národní mnohostranné fórum České republiky pro elektronickou fakturaci Národní mnohostranné fórum České republiky pro elektronickou fakturaci vydává dne 18. prosince 2012 doporučení k praktické aplikaci elektronické fakturace ve vztahu k DPH (dále doporučení Národního fóra

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Právní aspekty archivace elektronických dokumentů. Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát

Právní aspekty archivace elektronických dokumentů. Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát Právní aspekty archivace elektronických dokumentů Praha, 3/4/2014 Mgr. et Mgr. Petr Mališ, advokát OBSAH Elektronická v. papírová archivace Právní úprava archivační povinnosti Elektronický podpis právní

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas

Správa a ukládání elektronických dokumentů. Úvod. Ing. Jaroslav Lubas Správa a ukládání elektronických dokumentů Úvod Ing. Jaroslav Lubas Složení pracovního teamu Beránek Kamil Fiala Stanislav Frk Jan Kubíček Petr Lubas Jaroslav Rada Michal Tejchman Jan Hlavní cíl pracovního

Více

eidas stav k Ing.Robert Piffl poradce náměstka ministra

eidas stav k Ing.Robert Piffl poradce náměstka ministra eidas stav k 17.3.2016 Ing.Robert Piffl poradce náměstka ministra Poznámka k prezentaci Tato prezentace slouží jako následná prezentace v rámci 3-cyklu setkání na téma eidas v poslanecké sněmovně a předpokládá

Více

Legislativa - co se děje v oblasti spisové služby u nás a EU

Legislativa - co se děje v oblasti spisové služby u nás a EU Legislativa - co se děje v oblasti spisové služby u nás a EU Karel Škrle, ICZ a. s. 31. 10. 2013 1 Historie se opakuje 2 Digitální dokument se pere o svá práva Rovnoprávnost dokumentů v analogové a digitální

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft 2011 Vladislava Dejmková Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft v roce 2011 Distribuce kompletní verze Leden 11.1. Září 11.2. Zaměřujeme se na Legislativu Moderní postupy Nové technologie Setkání

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Elektronické zadávání VZ dle ZZVZ a příprava zadavatelů na povinnou elektronizaci

Elektronické zadávání VZ dle ZZVZ a příprava zadavatelů na povinnou elektronizaci Dekáda za námi a nový zákon před námi První postřehy a dopady nového zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe, aneb oslavte s AVZ již 10 let její existence Elektronické zadávání VZ dle ZZVZ a příprava

Více

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS

Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Jak může probíhat vedení čistě elektronické zdravotní dokumentace v NIS Ing. Petr Jelínek, STAPRO s.r.o. s využitím podkladů M. Novotného, P. Grodzického, J. Horáka a dalších Cíl řešení elektronické zdravotní

Více

EDITEL VÁS VÍTÁ VE SVĚTE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE BEZ HRANIC. Vídeň Praha Bratislava Budapešť

EDITEL VÁS VÍTÁ VE SVĚTE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE BEZ HRANIC. Vídeň Praha Bratislava Budapešť EDITEL VÁS VÍTÁ VE SVĚTE ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE BEZ HRANIC Vídeň Praha Bratislava Budapešť 16. sympozium EDI (FACT a eb) Mezinárodní fakturace Praktické zkušenosti s implementací elektronické fakturace

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 22.10.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

EDI elektronický obchod. Markéta Tůmová

EDI elektronický obchod. Markéta Tůmová EDI elektronický obchod Markéta Tůmová Co je EDI? EDI (Electronic Data Interchange) Elektronická výměna dat jednoduchý a universální způsob komunikace mezi dvěma IS. Výměna standardních strukturovaných

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Novela zákona o významné tržní síle

Novela zákona o významné tržní síle Novela zákona o významné tržní síle Jana Zmeškalová Oddělení kontroly tržní síly Svatomartinská konference 10. 11. 2016 Struktura prezentace Novinky ve významné tržní síle rozsudek ve věci Kaufland rozsudek

Více

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů

Telefónica O 2. Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů Telefónica O 2 Praktické aspekty dlouhodobého a důvěryhodného ukládání elektronických dokumentů RNDr. Miroslav Šedivý Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 2 Specifika elektronických dokumentů

Více

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRŮVODCE WEBOVÝM PORTÁLEM EDITEL

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRŮVODCE WEBOVÝM PORTÁLEM EDITEL UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRŮVODCE WEBOVÝM PORTÁLEM EDITEL 1 ÚVOD... 4 2 Přihlášení do aplikace... 5 2.1 Postup spuštění a přihlášení do aplikace... 5 2.2 Odhlášení z aplikace... 6 3 Pracovní prostředí... 7

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zajištění funkcionality "Internetové kontaktní místo veřejné správy Czech POINT" 1. Obecná informace Projekt Czech POINT (dále i CzP) v současné

Více

Role a možnosti ISDS při implementaci nařízení eidas

Role a možnosti ISDS při implementaci nařízení eidas Role a možnosti ISDS při implementaci nařízení eidas ISSS 2015 Ing. Pavel Chyla editel divize ICT a egovernment, Česká pošta, s.p. 13. 4. 2015 Agenda 1 ISDS aktuální čísla 2 Stručná historie eidas a provázanost

Více

Otevřená data jako nástroj

Otevřená data jako nástroj Otevřená data jako nástroj Aplikace principu 3E ve finančním řízení a kontrole PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Obsah Otevřená data a finanční řízení a kontrola Ukázka

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR

Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine Přítomnost a budoucnost NENu a elektronizace VZ v ČR Jiří Svoboda MMR ČR Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč Makroekonomické

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru

Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru N_SD / VŠFS / LS 2015 / DS Tematický blok 2 Současná legislativa v ČR a správa dokumentů v soukromém sektoru 1. Shrnutí vývoje hlavní platné legislativy o správě dokumentů v ČR v současnosti (2000 2015):

Více

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh

e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh e-sens Electronic Simple European Networked Services Jiří Průša; CZ.NIC, z. s. p. o. jiri.prusa@nic.cz e-sens pomáhá budovat jednotný digitální trh Digitální agenda pro Evropu Digitální agenda pro Evropu

Více

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek

Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Otevřená data jako nástroj finančního řízení a kontroly PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Informace o projektech a agendách CHJ 2. Otevřená

Více

Ověření stavu implementace Základních registrů

Ověření stavu implementace Základních registrů Ministerstvo vnitra ČR odbor Hlavního architekta egovernment Ověření stavu implementace Základních registrů 1) Předmětem veřejné zakázky jsou služby související s ověřením stavu implementace Základních

Více

Projekt Elektronické fakturace v ČR, formát ISDOC

Projekt Elektronické fakturace v ČR, formát ISDOC Projekt Elektronické fakturace v ČR, formát ISDOC Petr Kuchař člen představenstva ICTU a ABRA Software a.s. vedoucí PS pro elektronickou fakturaci ICTU Výroční konference CIO Network a CACIO, 25.02.2010

Více

Formát IS DOC - po dvou letech od vyhlášení

Formát IS DOC - po dvou letech od vyhlášení Formát IS DOC - po dvou letech od vyhlášení Petr Kuchař člen představenstva a ŘV ICT Unie Strategic development ABRA Software a.s. 17. sympozium EDI (FACT a eb), 14.4.2011 Milníky projektu ISDOC - 2006

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

eidas a jeho praktické využití v soukromém sektoru

eidas a jeho praktické využití v soukromém sektoru eidas a jeho praktické využití v soukromém sektoru JUDr. Josef Donát, LLM e-government 20:10, 9. 9. 2015, Mikulov Nařízení eidas Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 Prováděcí předpisy Komise

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Sdílené služby českého egovernmentu. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR

Sdílené služby českého egovernmentu. Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Sdílené služby českého egovernmentu Ing. Ondřej Felix CSc Hlavní architekt egovernmentu MVČR Praha, 25. září 2014 Zákon 365/2000 Sb. Informační systémy veřejné správy Regulace izolovaných informačních

Více

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty.

Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. 1. NOVELA ZÁKONA O DPH 2. OSTATNÍ INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DPH Vážení klienti, předkládáme stručné informace k tzv. technické novele zákona o dani z přidané hodnoty. Pod číslem 502/2012 Sb. byla publikována

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha zadávací dokumentace č. 5 Ev. č. sml.: Kupní smlouva uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Střední

Více

K čemu jsou otevřená data. Aleš Kučera, Strategic Business Development Manager egovernment 20:10, Vize 20:20 Mikulov 2016

K čemu jsou otevřená data. Aleš Kučera, Strategic Business Development Manager egovernment 20:10, Vize 20:20 Mikulov 2016 K čemu jsou otevřená data Aleš Kučera, Strategic Business Development Manager egovernment 20:10, Vize 20:20 Mikulov 2016 Právní upozornění Tato prezentace může obsahovat informace, které jsou výhradním

Více

Elektronický archiv jako nadstavba DMS

Elektronický archiv jako nadstavba DMS Elektronický archiv jako nadstavba DMS Jak a k čemu může být užitečný Petr Dolejší, Senior Business Consultant Jak nakládáme s dokumenty Papírové dokumenty (podatelna) Elektronické dokumenty SAP EVIS,

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0

TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY V ÚZEMÍ Verze příručky 1.0 Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1 Výzva číslo 04 kontinuální TECHNOLOGICKÁ CENTRA A ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ

Více

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu

ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu ATOS Důvěryhodné úložiště pro státní správu Michal Drábik, Jiří Rogalewicz Atos IT Solutions and Services Obsah prezentace Představení společnosti Atos Elektronické dokumenty a co s nimi? Možnosti ukládání

Více

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Důvěra napříč Evropou nařízení eidas. + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce Důvěra napříč Evropou nařízení eidas + návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 1 Nařízení eidas 2 Co znamená zkratka eidas Nařízení eidas = Nařízení (č. 910/2014) Evropského

Více

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN

NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze NIPEZ / NEN NKÚ - Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NIPEZ / NEN Praha 18. 9. 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com

E-DOKUMENT. Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ Ing.Robert Piffl, robert.piffl@icloud.com E-DOKUMENT Změny v oblasti postavení e-dokumentů v EU 2016+ ÚVOD Information Security & earchiving Conference 2015 - egovernment aneb Stát bez papíru tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Bezhotovostní platby a

Bezhotovostní platby a Bezhotovostní platby a omezení šedé ekonomiky Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference Budoucnost platebních karet 22. října 2014 Co je to šedá ekonomika? ez časti tátu A

Více