ELEKTRONICKÁ FAKTURACE CÍLE, PROBLÉMY, PRAXE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÁ FAKTURACE CÍLE, PROBLÉMY, PRAXE"

Transkript

1 ELEKTRONICKÁ FAKTURACE CÍLE, PROBLÉMY, PRAXE Ing. Ondřej Novák, CSc. Hospodářská komora ČR, FITPRO a TELEDIN (z materiálů FITPRO, TELEDIN a EDI symposia HK ČR) Praha září 2015

2 Instituce definující cíle a priority Evropské a národní mnohostranné fórum pro elektronickou fakturaci Evropské fórum bylo ustanoveno roku 2010 ustaveno Rozhodnutím Komise EU (Commission Decision C(2010)8467), národní pak v září 2011 s cílem podpořit a urychlit harmonizaci v této oblasti, tj. odstranit bariéry a zavést principy do národní legislativy ČR spolu s jejich správnou aplikací v praxi Cíl národního fóra analyzovat stav a problémy, podporovat zavedení standardů, vydat Doporučení praktické aplikace k elektronické fakturaci ve vztahu k novele zákona o DPH EK, UN/CEFACT, UN/CEN, ECE a FITPRO, GS1 a ODETTE (ve spolupráci s AIAG a JAMA/JAPIA) Orgány a instituce vydávající předpisy a doporučení v oblasti EDI a elektronické fakturace, jakož i standardy obchodních dokumentů (globální i evropské) zejména pro usnadňování obchodu, dlouhodobě pro oblast retail a automotive

3 Instituce definující cíle a priority Priority implementace elektronické fakturace Implementace směrnice o fakturaci při veřejných zakázkách 2014/55/EU, která zavádí mandatorní e-fakturaci do státu, a to tak, že nejpozději 27. listopadu 2018 musí všichni veřejní zadavatelé umožnit dodavatelům fakturovat elektronicky a dodavatelé budou povinni takto činit Systémy veřejných zakázek musí zvládnout přijetí příslušných datových modelů, a to příslušnými technickými opatřeními, novelizací právních předpisů a vydáním uživatelské příručky pro e-fakturaci včetně vazby na zákon o účetnictví Zvládnout úkoly Nařízení EP a ER č. 910/2014 eidas o el. identifikaci a důvěryhodných službách pro el. transakce

4 Elektronická fakturace Co je elektronická (bezpapírová) faktura Cílem elektronické fakturace je zcela nahradit výměnu papírových dokladů výměnou dokladů elektronických bezpapírových, tedy elektronické faktury Faktura Účetní doklad - z hlediska účetnictví je potřeba zajistit hodnověrnost (integrita, autenticita); Daňový doklad - na základě daňového dokladu žádá příjemce odpočet daně; tj. je nutné zajistit neodmítnutí původu (autenticita); Obchodní doklad podklad pro placení je nutné zajistit neodmítnutí příjmu a zajistit potvrzovací zprávy (doručitelnost); Soubor datových informací pro aplikaci obchodního partnera zde je vhodné zajistit strukturovaný formát dat a kontrolu obsahu

5 Elektronická fakturace Legislativa Smluvní aspekty - nový občanský zákoník od ledna NOZ fikce platnosti smlouvy i při neexistenci podpisu, je-li plněna Účetnictví - zákon č. 563/1991 Sb. - novela 33 ZoÚ účetní záznam, jeho listinná, technická nebo smíšená forma, převod formy záznamu do jiné se zachováním obsahu, jeho neměnnost a čitelnost, případně podmínky při nečitelnosti, a jeho ochrana 33a ZoÚ průkaznost účetního záznamu, jeho podepsání vlastnoručně či elektronicky uznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu anebo obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě DPH - zákon č. 235/2004 Sb. novela 26, 28, 34, 35 a 35a ZoDPH vystavování daňových dokladů a pravidla pro to, věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a čitelnost, uznávaný elektronický podpis či značka nebo elektronická výměna informací (EDI), uchovávání dokladů Právní rámec v EU Doporučení EK č. 1994/820/ES a Směrnice Rady EU č. 2001/115/EU Směrnice o fakturaci při veřejných zakázkách 2014/55/EU Nařízení EP a ER č. 910/2014 eidas

6 Audit Auditní stopa Účetní doklad je nutný k věcnému plnění. Auditor kontroluje zda doklad věcně odpovídá skutečnosti. Doklad musí být podepsaný (autorizovaný) oprávněným účetním firmy, tedy i doklad v elektronické podobě musí mít zajištěnu věrohodnost původu a neporušenost obsahu. Věrohodnost původu a neporušenost obsahu (tzv. auditní stopu) je možné zajistit uznávaným elektronickým podpisem či elektronickou značkou elektronickou výměnou informací (EDI) i jiným způsobem Jiné způsoby se spolehlivou auditní stopou Souhrn souvisejících dokladů a dostupných transakcí (objednávka, dodací list, přepravní doklady, smlouva, bankovní výpisy, účetní doklad a účetní zachycení transakce, apod.) Základní vlastnosti dokladů musí být zajištěny po celou dobu jejich životnosti (10 let archiv) Elektronické doklady mohou být uchovávány mimo tuzemsko ale uchování způsobem umožňujícím nepřetržitý dálkový přístup Uchování dokladů v elektronické podobě včetně dat, která zaručují věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu Převod z listinné do elektronické podoby - Doklady lze převádět z jedné do druhé formy (formátu dat), výhradně však jen pokud je zaručena věrohodnost původu dokladu, neporušitelnost jeho obsahu a jeho čitelnost

7 Auditní stopa Audit Auditní stopa Mechanismy vážící fakturu k objednávce a dalším dokumentům Mechanismy prověřující identitu výstavce dokladu Mechanismy uchovávající datum přijetí daňového dokladu Mechanismy ověřující data na daňovém dokladu Mechanismy zajišťující obsah (integritu) daňového dokladu Mechanismy zabezpečující čitelnost daňového dokladu Mechanismy dokladující platbu daňového dokladu Elektronická fakturace je naprosto identická s fakturací papírovou, ale musí se respektovat legislativou předepsané parametry, jež jsou závazné i pro daňové a jiné kontrolní orgány, jakož i auditory

8 Typy e-fakturace E-fakturace založená na obecném dokladu Obecná elektronická faktura je jakýkoliv datový soubor, který obsahuje položky dle zákona o DPH a u kterého lze předpokládat, že příjemce je schopen tento datový soubor přijmout elektronickými prostředky a převést do čitelné podoby E-fakturace založená na EDI Výměna takové datové formy elektronické faktury podle dohodnutých standardů faktury z jedné počítačové aplikace (za výstavce faktury) do druhé (za příjemce faktury) prostřednictvím elektronických prostředků zvaných EDI Co je EDI Výměna strukturovaných dat podle dohodnutých standardů faktury z jedné počítačové aplikace do druhé prostřednictvím elektronických prostředků s minimem lidských zásahů. Jde běžně o obchodní dokumenty týkající se nákupního procesu, tj. objednávkového, fakturačního a platebního cyklu.

9 Trendy v elektronické fakturaci Formáty elektronické faktury jako strukturované zprávy pro automatizované zpracování systémem protistrany (EDIFACT dle GS1 či ODETTE nebo soubor XML jako ISDOC či XML EDI) Setrvalé trendy - Standardizace, Spolupráce, Stát Standardizace obecně snižování počtu formátů standardizace formátů zejm. na úrovni MSP (EDIFACT, ISDOC, PDF...) přechod z národních do pan-eu či globálních modelů fakturace (PEPPOL, GS1, ODETTE,...) Spolupráce v konkurenčním prostředí ( co-opetition ), tj. partnerská spolupráce i s přímými konkurenty se stává nevyhnutelnou: s dodavateli účetních, ekonomických, ERP, IS systémů interoperabilita / networking vzájemné propojení (roaming) všech dostupných řešení na lokálních a mezinárodních úrovních (konsolidátoři, operátoři, poskytovatelé služeb) Stát - aktivní podpora ze strany státu obligatorní fakturace B2G

10 Elektronická fakturace a bankovní sektor Bankovní standard elektronické fakturace vydaný Českou bankovní asociací v roce 2014 jako B2C ISDOC je navržen ke zjednodušení a zkvalitnění tuzemského fakturačního a platebního cyklu. Standard usnadňuje a zjednodušuje postupy při zasílání faktur klientům, kteří po odsouhlasení při přijetí takové faktury od banky mohou rovnou povolit proplacení ve lhůtě bankovním příkazem on-line. Na využití tohoto standardu ČBA se podílí zejména Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB. Též UniCredit Bank a Raiffeisen Bank projevily zájem o toto řešení.

11 Dodavatelé ERP systémů (ICT Unie) a ISDOC formát elektronické faktury Řada členů ICT Unie pracovala na vytvoření formátu (nazývá se standardem ) pro elektronickou fakturaci, který byl zaveden v řadě ERP systémů v ČR tak, aby umožňoval bezpečnou elektronickou výměnu faktur mezi těmito ERP systémy, která by obstála i z pohledu daňových orgánů Počáteční verze tohoto formátu však činily problémy při případné konverzi do mezinárodních formátů a standardů, jako je EDIFACT aplikovaný GS1 v retailu a ODETTE v automotive V roce 2014 na základě komunikace s dodavateli došlo k praktickému vytvoření nové verze formátu ISDOC for egovernment verze 6, který byl vypracován vývojovou skupinou ISDOC ve spolupráci s ICT Unií V roce 2014 pak již také cca padesátka tvůrců ERP systémů (jak signatáři tak i přistoupivší k Deklaraci o společném postupu v oblasti elektronické fakturace v ČR ) akceptovala tuto verzi a začala ji zapracovávat do svých ERP systémů.

12 Problémy vyplývající z legislativy Novela zákona o DPH souhlas s použitím elektronického daňového dokladu, ale GFŘ ve svých metodických pokynech není v názoru jednoznačné, neboť připouští tichý souhlas fakturační protistrany, pokud nedojde k jeho zpochybnění Nový občanský zákoník v 566 odst. 2 řeší úpravu jednání podnikatelů i prostřednictvím u včetně právní domněnky, což by mohlo způsobit problém Nejvhodnějším řešením je dohoda obchodních partnerů a inkorporování souhlasu protistrany do smlouvy nebo všeobecných smluvních podmínek Ale pozor, eventualitu změny softwarového řešení na jedné z obchodních stran by mělo řešit užití otevřeného a volně dostupného formátu (tj. EDIFACT/GS1 či ODETTE v rámci Evropy, či ISDOC v rámci ČR) Odpověď na otázku proč nedochází ke stejnému masovému nasazení EDI pro fakturační cyklus, když většina údajů pro fakturaci je již obsažena v objednávkových a platebních dokumentech a 99% faktur se vystavuje na počítači, je jednoduchá na dokument faktura se vztahují komplikované účetní a daňové předpisy

13 Rizika při elektronické fakturaci Metodika GFŘ považuje elektronický daňový doklad za platný, i když dojde k porušení 35a zákona o DPH archivovat v takovém případě data zaručující autenticitu a integritu rovněž elektronicky, nikoli v listinné formě. Rovněž při změně formátu nedochází a ani nesmí dojít ke změně obsahu dokumentu. GFŘ nicméně ve svých metodických pokynech uvádí, že i při změně formátu je dostačující auditní stopa anebo zabezpečení v důvěryhodném úložišti. Když dojde k rozsáhlejším zásahům do softwarového vybavení nebo komplexnější elektronizaci společnosti a není-li dostatečná auditní stopa, GFŘ doporučuje postup s autorizovanou konverzí, což však při množství dokumentů, o které se může jednat, není finančně efektivním řešením. Vhodným řešením se jeví komerční poskytovatelé důvěryhodných služeb dlouhodobých elektronických úložišť dokumentů, kdy zejména v SRN lze jejich službu považovat za důvěryhodnou, a zákon to bez problémů umožňuje. Vzhledem k dosud ne zcela jasným podmínkám v zákoně i vzhledem k nejasné informaci GFŘ by dle názoru auditorských firem mohl správce daně získat nástroj pro zpochybnění uplatnění nároku na odpočet.

14 Nedopracované předpisy státní administrativy Usnesení Vlády ČR ze dne o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 s úkolem Vytvoření technické specifikace pro elektronickou fakturaci ve vazbě na výstupy evropských standardizačních projektů do Usnesení Vlády ČR ze dne o rozšíření Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 na Vytvoření technické specifikace pro elektronickou fakturaci ve vazbě na výstupy evropských standardizačních projektů a vytvoření metodiky pro používání V roce 2014 došlo k přerušení prací na MF v této oblasti, tj. rozpracovaná metodika pro používání elektronických faktur nebyla dopracována, MF se přestalo účastňovat Národního fóra pro e-fakturaci V roce 2015 MV připravuje pilotní projekt na vybraných subjektech a porovnání systémů ERP, spisové služby, HR, ů a organizace času dopracování metodiky pro používání elektronických faktur a metodických postupů při příjmu e- faktury vytvoření metodických postupů pro kontrolu ERP systémů a systémů spisové služby v souvislosti s předáváním e-faktury mezi subjekty a tvorbu metodických pokynů pro úschovu a archivaci e-faktur a souvisejících dokladů, vše v období

15 Asociace OpenPEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) Nezisková mezinárodní organizace založená v roce 2012, spravuje, rozvíjí a propaguje implementaci výstupů projektu PEPPOL s cílem umožnit hospodářským subjektům snadno elektronicky komunikovat se zadavateli veřejných zakázek, včetně snadné přeshraniční komunikace (interoperabilita v EU) a snadné implementace pro SME. Syntaxe PEPPOL BIS Nazývají se BIS - Business Interoperability Specification Definují formát elektronických dokumentů včetně choreografie jejich výměny a souvisejících obchodních pravidel Vycházejí z profilů vytvořených v rámci workshopu CEN BII Jsou vázány na syntaxi UBL 2.0 GS1 Standardy v OpenPEPPOLu Globální identifikační klíče GLN GTIN Syntaxe GS1 XML GS1 EANCOM

16 Asociace OpenPEPPOL

17 Využití datových schránek Datové schránky lze z technického hlediska okamžitě a bezpečně využívat jako prostředek pro elektronickou výměnu faktur Datové schránky lze z technického hlediska okamžitě a bezpečně využívat jako prostředek pro archivaci faktur Nicméně stav je takový, že pro účely elektronické fakturace nejsou datové schránky využívány ani pro elektronickou výměnu faktur a ani pro archivaci faktur Důvod je jednoduchý, a to vysoká cena za takové využití, jež se řádově liší od obvyklých nákladů spojených s elektronickou výměnou faktur po Internetu či od obvyklé ceny EDI providerů, kteří zajišťují celou oblast EDI v ČR (největšími jsou TELEDIN zejména v automotive a EDITEL či CCV zejména v retailu)

18 Praxe při využívání elektronické fakturace Retail Přehled nejčastěji používaných EDI zpráv pro retail PRICAT Price/Sales Catalog Katalog zboží a cen REQOTE Request for quote message Cenová poptávka QUOTES Quotation message Cenová nabídka ORDERS Purchase order Message Objednávka ORDRSP Purchase order response message Potvrzení objednávky DESADV Despatch Advice Avízo o odeslání zboží (dodací list) IFTMAN Arrival Notice Avízo o přepravě RECADV Receiving Advice Potvrzení příjmu zboží INVOIC Invoice Faktura COMDIS Commercial dispute Obchodní námitka (akceptace) REMADV Remittance advice message Avízo o platbě APERAK Application acknowledgement Potvrzení o převzetí zprávy aplikací AUTACK Authorization acknowledgement Potvrzení o dešifrování a ověření podpisu CONTRL Syntax and Service Report Kontrolní zpráva INVRPT Inventory Report Stav skladových zásob SLSRPT Sales Data Report Přehled o prodeji Zprávy používané na 97% EDI výměn Občasné zprávy pro několik dodavatelů a VAN providery

19 Praxe při využívání elektronické fakturace Retail SCM - řetězec DODAVATEL Objednávka ORDERS Zpracování objednávky Sklad DESADV Dodací list Expedice Financování INVOIC Faktura Financování Informační tok s retail dodavatelem

20 Praxe při využívání elektronické fakturace Automotive OEM DODAVATEL Odvolávka na 6 měsíců DELFOR Dispozice Jemná odvolávka na 1 den DELFOR, CALDEL Řízení Plánování Vychystávání Sklad DESADV Dodací list Expedice Financování INVOIC Faktura Financování Informační tok s non-jit dodavatelem

21 OEM Odvolávka na 3 měsíce DELFOR DODAVATEL Dispozice Jemná odvolávka JIS předpověď SYNCRO/DELJIT Řízení a plánování Sekvenční odvolávka R1 SYNCRO/DELJIT Dispoziční kontrola Sekvenční odvolávka M1 SYNCRO/DELJIT Vychystávání Denní sběrný dodací list, montážní linka RECADV Expedice Financování SBI INVOIC Faktura Financování Informační tok s JIT dodavatelem

22 Děkuji za pozornost!! Ing. Ondřej Novák, CSc. Hospodářská komora ČR, FITPRO a TELEDIN

Národní mnohostranné fórum České republiky pro elektronickou fakturaci

Národní mnohostranné fórum České republiky pro elektronickou fakturaci Národní mnohostranné fórum České republiky pro elektronickou fakturaci vydává dne 18. prosince 2012 doporučení k praktické aplikaci elektronické fakturace ve vztahu k DPH (dále doporučení Národního fóra

Více

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH

Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č.j.: 10148/13/7001-21000-506729 Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Strategie e-fakturace při zadávání veřejných zakázek a podpoře elektronického obchodu

Strategie e-fakturace při zadávání veřejných zakázek a podpoře elektronického obchodu Strategie e-fakturace při zadávání veřejných zakázek a podpoře elektronického obchodu Ing. Robert Piffl poradce náměstka ministra pro pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Ministerstvo

Více

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Ing. Radek Hála RNDr. Miroslav Veselý - ČDS sleduje přechod od papírových forem dokumentů

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a finance Ústav práva a technologií Bakalářská práce Elektronická fakturace a její právní úprava Ing. Miloš Holcner 2011/2012 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů

Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace zpracování elektronických účetních dokladů Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Bouda Informační

Více

Vysvětlivky Pravidla fakturace DPH

Vysvětlivky Pravidla fakturace DPH Vysvětlivky Pravidla fakturace DPH (Směrnice Rady 2010/45/EU) Proč vysvětlivky? Cílem vysvětlivek je zajistit lepší pochopení právních předpisů přijatých na úrovni EU a v tomto případě zejména směrnice

Více

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa legislativa č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ve znění č. 410/2010 Sb. č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění č. 199/2010 Sb. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zavedení datových schránek a jejich vliv na oběh účetních dokladů Implementation of Data Boxes and Their Influence on Accounting Unicorn College 2011 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2,

Více

LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ ELECTRONIC DATA INTERCHANGE LiborDokoupil SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ - ELECTRONIC DATA INTERCHANGE 1.OBSAH 1. 1. OBSAH...2 2. EXECUTIVE SUMMARY...3 3. TEMATICKÁ ČÁST... 3 3.1. EDI DEFINICE A SOUVISEJÍCÍ

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu

IV. ZELENÁ KNIHA. o elektronickém obchodu IV. ZELENÁ KNIHA o elektronickém obchodu Praha 2002 Obsah ZELENÁ KNIHA O ELEKTONICKÉM OBCHODU 1. Úvod 3 2. Legislativa 4 3. Elektronická komunikace s veřejnou správou 6 4. Telekomunikační a logistická

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Národní elektronický nástroj. Základní charakteristika systému

Národní elektronický nástroj. Základní charakteristika systému Národní elektronický nástroj Základní charakteristika systému V1.0 14.5.2014 Obsah 1 Základní charakteristika NEN...... 2 2 Podporované zadávací...... 5 3 Podpora různých rozsahů elektronizace...... 9

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 2013

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Adéla Jelínková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Adéla Jelínková VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Název bakalářské práce: Oběh účetních dokladů

Více

Zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC

Zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC Dejte sbohem papírovým fakturám Vítejte ve světe elektronických faktur! Česká spořitelna, a.s. Zasílání faktur do ČS prostřednictvím ISDOC Přehled EBPP Úvod 2 Proud to be Erste Základní schéma řešení e-fakturace

Více