PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL V ČESKÉ REPUBLICE / IN THE CZECH REPUBLIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL V ČESKÉ REPUBLICE / IN THE CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL V ČESKÉ REPUBLICE / IN THE CZECH REPUBLIC ADRESÁŘ ČLENŮ CVCA ADDRESS BOOK OF THE CVCA MEMBERS Published in September 2010 Sponsored by:

2 OBSAH TABLE OF CONTENTS Úvodní slovo prezidenta Asociace... 2 Introduction from the President of the Association... 3 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA)... 4 Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA)... 5 Řádní členové Full Members Přidružení členové Associated Members

3 Úvodní slovo prezidenta Asociace Introduction from the President of the Association Publikace s adresářem členů CVCA se již stala pro mnoho podnikatelů a manažerů uznávaným nástrojem při hledání kapitálu pro další rozvoj jejich firem. Od vydání posledního adresáře v roce 2006 došlo k velmi pozitivnímu vývoji odvětví PE, jak v počtu, tak i v objemu realizovaných investic. Velmi potěšitelné také je, že se stále zvyšuje počet aktivních členů CVCA, který v roce 2009 dosáhl počtu 40 členů. Vzhledem k pozitivnímu ekonomickému vývoji před vypuknutím globální ekonomické krize se v našem regionu (CEE) výrazně zvýšil zájem zahraničních investorů o investice do PE fondů (např. v r dosáhl objemu cca EUR 3,1 miliardy, téměř dvojnásobný nárůst ve srovnání s předchozím rokem) a také velikosti jednotlivých fondů výrazně rostly. Problémem spíše zůstává vznik menších fondů, které by se zabývaly investicemi do počátečních stádií rozvoje společnosti (seed, start up). Právě tyto investice stimulují rozvoj podnikatelství, tvorbu nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst a zavádění nových technologií, což má velmi výrazný dopad na pozitivní rozvoj ekonomiky. Takto zaměřené fondy jsou ve světě většinou financovány domácími investory, kteří ale bohužel v České republice stále chybí. Jsme proto potěšeni vzrůstajícím zájmem zástupců státní správy o odvětví PE/VC, kteří jsou připraveni podpořit kultivaci legislativního rámce našeho odvětví tak, aby výrazným způsobem podnítili zájem domácích investorů. Tato publikace vychází v době, kdy se stále častěji objevují optimističtější výhledy dalšího ekonomického vývoje v souvislosti s odezníváním globální ekonomické krize a spolu s měnícím se regulatorním prostředím je evidentní, že odvětví PE/VC bude muset přizpůsobit svůj business model, aby lépe odrážel měnící se ekonomický, finanční a regulatorní rámec. Odvětví private equity a venture kapitálu prokázalo za dobu své existence významný podíl na tvorbě nových pracovních míst, vzniku nových podniků, které by bez venture kapitálu pravděpodobně nikdy nevznikly a také významné zvýšení produktivity a výkonnosti firem podporovaných soukromým kapitálem. Věřím, že právě odvětví PE/VC může sehrát důležitou roli při oživení hospodářského vývoje české ekonomiky zvýšením konkurenceschopnosti jednotlivých podniků a podporou vzniku nových či začínajících firem. Doufám, že tato publikace bude užitečným zdrojem informací nejen podnikatelům a manažerům, kteří uvažují o využití PE/ VC jako zdroje financování rozvoje svých firem, ale všem čtenářům, kteří se zajímají o odvětví private equity a venture kapitálu. Závěrem bych rád jménem CVCA poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na profesionální podpoře asociace a přispívají tak k jejímu úspěšnému rozvoji. Vladislav Jež Prezident Asociace v Praze, září 2010 This publication directed to CVCA s members already has become for many entrepreneurs and managers a highly regarded tool in searching for capital with which to further develop their companies. Since publishing the last address book in 2006, the PE sector has developed very positively in both the number and volume of executed investments. It is very gratifying also to report that the number of active CVCA members continues to rise, reaching 40 in Owing to the positive economic development before onset of the global economic crisis, foreign investors interest for investing into PE funds in the CEE region has increased significantly (reaching, for example, a volume of ca EUR 3.1 billion in 2007, almost doubling its growth from the previous year) while the size of individual funds has also grown markedly. Establishing smaller funds to handle investments in the initial stages of company development (seed, start up), however, continues to be rather difficult. It is just such investments that stimulate entrepreneurial development, create new and highly qualified job openings, and introduce new technological innovations all of which very significantly impacts on positive economic development. Around the world, funds so oriented are for the most part financed by domestic investors. In the, however, such investors unfortunately continue to be in short supply. We are pleased, therefore, with the growing interest from representatives of the state administration for the PE/VC sector, who are prepared to support the cultivation of a legislative framework for this sector in order significantly to stimulate domestic investors interest. This book is being published at a time when more optimistic views as to future economic development are increasingly appearing as the global economic crisis abates. In step with the changing regulatory environment, it is evident that the PE/VC sector will need to adapt its business model in order better to reflect the changing economic, financial and regulatory framework. Through its existence, the private equity and venture capital sector has established a significant role in creating new job opportunities, founding new enterprises that without venture capital would probably never have been established, and substantially boosting productivity and output from firms supported by private capital. I believe that the PE/VC sector can play an especially important role in revitalizing economic development in the by increasing individual enterprises competitiveness and supporting the establishment of new and start up companies. I hope this publication will serve as a useful information resource not only for entrepreneurs and managers contemplating to use PE/VC as a source for financially developing their firms, but also for all readers interested in the private equity and venture capital sector. In closing, and on behalf of the CVCA, I would like to thank all those who have played active roles in professionally supporting the Association and have thus contributed to its successful development. Vladislav Jež President of the Association Prague, September Úvodní slovo předsedy představenstva Introduction from the Chairman of the Board of Directors 3

4 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) Asociace sdružující investory private equity a venture kapitálu vnikla v roce 1997 s cílem rozvíjet a podporovat odvětví českého venture kapitálu a private equity, reprezentovat, řídit a obhajovat profesní zájmy členů asociace. Jde o zájmové sdružení právnických osob s názvem CVCA (Czech Private Equity and Venture Capital Association), jehož cílem není tvorba zisku, ale splnění stanoveného poslání. V asociaci je možná dvojí forma členství. Řádné členství je určeno fondům venture kapitálu a private equity. Aktuálně má CVCA 13 řádných členů. Další formou je přidružené členství, kde jsou zastoupeny poradenské firmy, advokátní kanceláře a ostatní firmy, které v oblasti PE/VC působí. CVCA má 24 přidružených členů. Více informací je možné získat na Cílem asociace je: >> spolupracovat s vládou České republiky, vládami dalších zemí, státními orgány a jinými institucemi na vytvoření a rozvoji legislativního, finančního a fiskálního rámce adekvátního pro investory venture kapitálu, stejně tak i pro ty, kteří investovaný kapitál obdrží; >> rozvíjet a udržovat etickou a profesionální úroveň všech svých členů; >> organizovat konference, semináře a setkání členů a obchodních partnerů s cílem informovat o aktuálním stavu trhu private equity a venture kapitálu; >> informovat prostřednictvím webových stránek, publikací, článků a brožur o aktivitách asociace a aktuální situaci v oblasti private equity a venture kapitálu. CVCA je spravována a řízena šestičlenným představenstvem, které reprezentuje asociaci při jednáních s vládou a dalšími veřejnými orgány a institucemi. Představenstvo je složeno výhradně z fyzických osob, které jsou zástupci řádných členů CVCA a jsou voleni na období dvou let valnou hromadou v souladu se stanovami. V současné době (tj. k ) se na správě a řízení asociace podílejí: Michal Aron Jiří Beneš Ondřej Bartoš Jaroslav Horák Vladislav Jež Radim Stach Vladislav Jež Petra Kursová člen představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva předseda představenstva člen představenstva prezident asociace tajemnice asociace This Association bringing together private equity and venture capital investors was established in 1997 with the objective of developing and supporting the Czech private equity and venture capital sector while representing, directing and defending the professional interests of the Association s members. The overall goal of this trade association of legal entities called the Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) is not to generate a profit but to fulfill its established mission. There are two permitted forms of membership in the Association. Full membership is intended for private equity and venture capital funds. CVCA currently has 13 full members. The second form is associate membership, which includes consultancy firms, law offices and other companies operating in the PE/VC area. CVCA has 24 associate members. More information can be obtained at The Association s objectives are to: >> cooperate with the Czech government, the governments of other countries, state agencies and other institutions to create and develop a legislative, financial and fiscal framework appropriate for venture capital investors as well as for those who receive invested capital; >> improve and sustain the ethical and professional standard of all its members; >> organize conferences, seminars and meetings for members and business partners for the purpose of reporting on the current state of the market for private equity and venture capital; >> report on the Association s activities and current state of affairs in the private equity and venture capital area through its website, publications, articles and brochures. CVCA is managed and governed by a 6-member Board of Directors that represents the Association in negotiations with the government and other public agencies and institutions. The Board of Directors is comprised solely of natural persons, who are representatives of CVCA s full members and are elected for terms of two years by the General Meeting pursuant to its articles of association. At present (i.e. as of 1 August 2010), the following persons share in the Association s management and governance: Michal Aron Jiří Beneš OndřejBartoš Jaroslav Horák Vladislav Jež Radim Stach Vladislav Jež Petra Kursová Board Member Board Member Board Member Board Member Chairman of the Board Board Member President of the Association General Secretary of the Association 4 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) 5

5 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) V rámci asociace působí aktivně i dvě odborné komise. Tyto komise řeší problémy a zabývají se aktuálními otázkami v oblasti, ve které působí. Daňová a legislativní komise Jan Topinka, Michal Smrek, Tomáš Doležil Cíle: >> Vyhotovení pravidelných informací pro členy asociace týkající se novinek v oblasti legislativy, daní a účetnictví. >> Jednání s různými ministerstvy, zástupci veřejných institucí a dalšími s cílem zlepšit a zjednodušit legislativní a daňový systém v oblasti venture kapitálu a private equity. >> Organizování kulatých stolů a informačních seminářů pro členy na témata týkající se legislativy a daní v rámci private equity a venture kapitálu. Statistická komise Radim Stach, Petra Kursová Cíle: >> Definovat obsah a kvalitu statistických informací o private equity a venture kapitálu pro členy (interní) a pro veřejnost (externí). >> Komunikovat s médii (tisk, rozhlas, TV). Private Equity (PE) a Venture kapitál (VC) Private equity a venture kapitál jsou alternativním zdrojem financování inovativních projektů a podniků s potenciálem rychlého růstu. Anglický pojem private equity (někdy také překládáno jako soukromý kapitál) znamená střednědobé až dlouhodobé financování poskytované za získání podílu na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze. Investuje se do podniků, které mají potenciál pro tvorbu hodnoty a růst tržního podílu a jejichž podnikatelský plán má za cíl vyrábět a nabízet vysoce inovativní produkt, proces či technologii. Budeme li se blíže zabývat definicemi private equity a venture kapitálu, můžeme se shodnout na následujícím vysvětlení. V obou případech jde o investici do veřejně neobchodované společnosti, za kterou investor získá podíl na základním kapitálu. Pojem private equity je názvem celé skupiny těchto investic. Private equity v sobě zahrnuje odkupy firem firemním (buy out) nebo externím managementem (buy in), ale i venture kapitál, což je Two expert commissions also are currently in operation within the Association. These commissions resolve problems and address current issues in the areas within which they work. Tax and Legislation Commission Jan Topinka, Michal Smrek, Tomáš Doležil Objectives: >> Drafting regular information for Association members concerning new developments in the areas of legislation, taxation and accounting. >> Meeting with various ministries and representatives of public institutions, among others, in order to improve and simplify the legislation and tax system in the private equity and venture capital area. >> Organizing roundtable discussions and information seminars for members on topics relating to legislation and taxation with regard to private equity and venture capital. Statistics Commission Radim Stach, Petra Kursová Objectives: >> Define the content and quality of statistical information on private equity and venture capital for members (internal) and for the public (external). >> Communicate with the media (press, radio, television). Private Equity (PE) and Venture Capital (VC) Private equity and venture capital are alternative sources of funding for innovative projects and companies with potential for rapid growth. The term private equity refers to medium to long term financing provided in exchange for acquiring a stake in the owners equity of enterprises whose shares are not traded on any stock exchange. Funds are invested into companies that have potential for creating value and increasing their market share and whose business plans aim to produce and offer a highly innovative product, process or technology. If we explore the definitions of private equity and venture capital more closely, we can agree on the following explanation. Both cases concern investment into a non publicly traded company for which the investor acquires a share in the company s owners equity. The term private equity is the name for the whole group of such investments. Private equity itself comprises both purchases of companies by company managements 6 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 7

6 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) kapitál investovaný do založení (seed), rozběhu (start up) a dalšího rozvoje podniku. Venture kapitál je v našem prostředí chápán jako středně až dlouhodobý kapitál investovaný formou kapitálového vstupu do společnosti. Za investici získává fond venture kapitálu podíl na základním kapitálu podniku a společně s finančními prostředky předává firmě také odbornou pomoc (princip chytrých peněz ). Nejčastěji se jedná o finanční a strategickou pomoc při rozvoji firmy. Forma odborné pomoci se u jednotlivých investic liší a záleží na investorovi a podniku, na jaké formě se společně dohodnou. Může jít o aktivní posílení týmu ve vrcholových manažerských pozicích nebo pasivní roli poradce ve finanční oblasti. Investor většinou firmu obohatí o kontakty, které mohou být přínosné v různých oblastech podnikání a při získávání nových zákazníků. V rané fázi podnikání (seed capital) hrají důležitou roli tzv. business angels. Business angels jsou většinou úspěšní podnikatelé, kteří díky svému podnikání disponují velkými objemy finančních prostředků a mají zájem je dále investovat. Tito investoři mají osobní zkušenosti s podnikáním, které jsou cennou pomocí pro podnikatele a společně s kapitálem dokážou úspěšně rozvinout jejich projekty. Business angels se často sdružují do sítí a do projektů investují společně. Pro lepší orientaci ve způsobu použití private equity, venture kapitálu a investic business angels lze uvést následující členění a jeho grafické zobrazení (viz Obr. 1): >> Předstartovní financování (seed capital) zahrnuje financování vývoje výrobku. Firma v takové fázi ještě neexistuje a investor ji společně s podnikatelem musí založit. Příkladem může být poskytnutí financí podnikateli, který teprve vyvíjí prototyp výrobku. Takové investice jsou vysoce rizikové a vyžadují náročný přístup investora. Kromě zakladatelského kapitálu (někdy s nadsázkou nazývaného FFF friends, family and fools na vysvětlenou k Obr.1.) se většinou o takové investice zajímají business angels, kteří mají zkušenosti v daném oboru a jsou schopni pochopit principy fungování produktu, procesu či technologie. >> Startovní financování (start up capital) je poskytováno firmě, která má připravený produkt, vedení a organizační zabezpečení prodeje a jasně vymezený trh, na který hodlá proniknout. >> Financování počátečního rozvoje (early stage expansion capital) směřuje do firem fungujících méně než tři roky. Taková firma dosud nedosahuje zisku a potřebuje další kapitál, aby mohla dál podnikat. Financované prostředky jsou směřovány do rozvoje tržního podílu firmy a získávání nových zákazníků. >> Rozvojové financování (expansion capital) se používá hlavně k navýšení pracovního kapitálu firmy, zavedení dalšího výrobku či služby, útoku na (buyouts) or by external managements (buy in) as well as venture capital, i.e. the capital invested in a company s seed, start up and later growth stages. In the Czech environment, venture capital is understood as medium to long term capital invested in the form of an equity stake in a company. The venture capital fund acquires a share in the company s registered capital in exchange for the investment, and, in addition to funding, it also provides the firm with professional assistance (the principle of clever money ). Most often, this assistance takes the form of financial and strategic support in developing the company. It varies for individual investments, however, depending upon what form the investor and enterprise agree. It may involve actively strengthening the team in the top management positions or a passive role as advisor in the financial area. The investor often enhances the company through its beneficial contacts in various business areas and in acquiring new customers. In the early stage of a venture (seed capital), so called business angels play an important role. Business angels are usually successful entrepreneurs disposing with large amounts of funds from their own undertakings and who are interested in further investing these. These investors have personal experience with running businesses that is of valuable help to entrepreneurs, and, combined with their capital, they can help to develop the entrepreneurs projects successfully. Business angels are often organized into networks and invest in projects jointly. The following breakdown and graphic representation (see Fig. 1) provide a better orientation as to the manner in which entrepreneurs use private equity, venture capital and investments from business angels: >> Seed capital comprises financing for product development. At this stage, a company does not yet exist and the investor must found it together with the entrepreneur. For example, an investor may provide financing to an entrepreneur who is in the process of developing a product prototype. Such investments are highly risky and require that the investor take a discriminating approach. In addition to providing foundation capital (sometimes referred to with perhaps some exaggeration as FFF friends, family and fools and shown in Fig. 1), business angels having experience in the given field and with an understanding of the principles of how the product, process, or technology works are also interested in this kind of investment. >> Start up capital is provided to a company that has prepared a product, established a management team and sales organization, and clearly defined the market which it intends to penetrate. >> Early stage expansion capital is directed to firms that have been operating for less than three years. Such companies are not yet generating a profit and need additional capital to be able to stay in business. The funds are directed to developing the company s market share and acquiring new customers. 8 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 9

7 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) geograficky vzdálenější trh a na náklady spojené se získáním většího množství dodatečných finančních prostředků. V Evropě je to nejčastější zaměření venture kapitálu. >> Financování akvizic (acquisition capital) představuje aktivitu soukromých firem spočívající v přebírání vlastnických podílů pasivních akcionářů aktivními a/nebo rostoucí majetkové ambice managementu. K tomuto typu investic tedy řadíme i management buy out a management buy in. Management buy out je kapitál, který umožní stávajícímu managementu a investorům získat již existující výrobní firmu. Kapitál, který umožní vstoupit do společnosti manažerovi nebo skupině manažerů stojících mimo společnost se nazývá management buy in. >> Přefinancování dluhů (debt replacement) musí nastat v situaci, kdy se nadějný projekt dostane do krátkodobé ztráty a dojde k problémům s cash flow. Venture kapitálový investor proplácí část dluhů firmy a získává v ní majetkový podíl. >> Záchranný kapitál (rescue capital) je speciálním typem venture kapitálové investice. Management ztrátové firmy je podpořen ve své snaze o záchranu firmy. >> Expansion capital is used primarily to increase a firm s working capital, launch an additional product or service, penetrate a geographically more distant market, and for costs connected with obtaining a larger amount of additional funds. This is the most common form of venture capital in Europe. >> Acquisition capital refers to the activity of private companies that consists in taking over the ownership interests of passive shareholders by active shareholders and/or satisfying the growing ambitions of management to obtain equity. This Type of investments also includes management buyout and management buy in. Management buyout denotes capital that enables the existing management and investors to acquire an already existing production company. Capital enabling a manager or group of managers to enter a company from outside is referred to as management buy in. >> Debt replacement must occur in a situation where a promising project records a short term loss and has problems with cash flow. A venture capital investor pays down a part of the firm s debt and acquires an equity stake in the company. >> Rescue capital is a special type of venture capital investment. In this case, the management of a loss making company is supported in its effort to save the company. Obr. 1. Schéma způsobu investování ve vztahu k vývojové fázi firmy Figure 1. Diagram illustrating means of investing in relation to a firm s development stage Tržby/Výkon Dospělost Sales/Output Maturity IPO, Akvizice IPO, Acquisition Expanze Expansion Buyouts Buyouts Růst Growth Banky, Leasing Banks, Leasing Zahájení Spuštění Start up Launch Založení Čas Foundation Time Prototyp VC FFF Prototype VC FFF Business Angels Business Angels Pramen: CVCA (Czech Private Equity and Venture Capital Association), vlastní úprava Source: Prepared by CVCA (Czech Private Equity and Venture Capital Association) 10 Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 11

8 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) Standardní postup při získávání prostředků od investorů PE/VC do společnosti je souhrnem několika důležitých kroků, kterými je nutno projít, aby byl oběma stranám zajištěn úspěšný výsledek. Investor i podnikatel tak musí učinit následující: >> Podnikatel předá podnikatelský záměr v písemné formě. >> Investor posoudí podnikatelský záměr a navrhne harmonogram dalšího postupu. Obvykle bývá stanoven časový limit na prostudování podnikatelského plánu, jeho vyhodnocení a předání zpětné vazby podnikateli. V případě zájmu o další spolupráci většinou investor požaduje doplnění záměru o některé detailnější informace, případně je navrženo osobní jednání. >> Následuje osobní návštěva společnosti, při které zástupce investora získá základní dojem o jejím chodu a osobně pozná klíčové manažery. >> Investor vypracuje nabídku financování a opět připojí časový harmonogram jednotlivých kroků. Nabídka obsahuje návrh struktury finančního vstupu a formulaci základních podmínek vztahu investor a podnikatel. Přijme-li společnost indikativní nabídku financování, proběhne hloubkový audit společnosti (tzv. due diligence ). Před zahájením auditu dochází k uzavření smlouvy o zachování obchodního tajemství mezi investorem a společností. >> Při due diligence investor detailně poznává finanční a právní historii a současnost společnosti, její klíčové obchodní partnery, interní systémy, atd. Podstatnou součástí příprav je smluvní zabezpečení vztahů mezi investorem, společností a manažery společnosti. Obvykle je due diligence započata detailním finančním auditem společnosti. Standardně trvá dva až tři měsíce. >> Rozhodnutí o investici. Po odsouhlasení investice na straně investora a souhlasu společnosti dochází k podpisu investiční smlouvy a zajištění čerpání prostředků. >> Monitorování investice je započato ihned po poskytnutí finančních prostředků. Investor se stává skutečným společníkem firmy s jasně vymezenými právy podílet se na důležitých rozhodnutích, kontrolovat hospodaření společnosti a s plným přístupem k interním informacím. Je běžné, že hodnota konzultací, zvýšení image podniku, strategického poradenství a kontaktů poskytnutých investorem je srovnatelná s hodnotou poskytnutých finančních prostředků. >> Zakončení investice (tzv. exit ). Nejčastější předpokládanou formou zpeněžení podílu ve společnosti je prodej celé společnosti strategickému nebo novému finančnímu partnerovi, možný je i prodej stávajícím manažerům nebo uvedení společnosti na burzu. Kromě výše uvedených bodů je v případě investování formou PE/VC důležité, aby mezi podnikatelem a investorem vznikl úzký vztah a projevila se vzájemná sympatie. V případě, že tento vztah nevzniká, pak je velice časté, že i při dodržení standardního postupu nedochází k úspěšné investici. Na rozdíl od klasického bankovního financování, kde je požadováno předložení finančních výkazů společnosti a výhledu do budoucnosti, je v případě investování formou PE/VC od podnikatele požadována A standard procedure in raising funds from PE/VC investors is for the company to compile a summary entailing several important steps that must be taken to ensure a successful outcome for both parties. Therein, the investor and entrepreneur must do the following: >> The entrepreneur submits his or her business plan in writing. >> The investor evaluates the business plan and proposes a schedule of further steps. Generally, a time limit is set for thoroughly examining and evaluating the business plan and providing feedback to the entrepreneur. If the investor is interested in further cooperation, he or she usually will request that the plan be supplemented with some more detailed information or a personal meeting may be arranged. >> The next step is a personal visit to the company during which the investor s representative obtains a basic impression as to its operation and meets the key managers in person. >> The investor drafts a financing offer and again attaches a time schedule of individual steps. The offer should contain a proposed structure for bringing in the financing and formulate the basic conditions in the investor entrepreneur relationship. If the company accepts the indicative financing offer, a due diligence of the company is carried out. Before due diligence is commenced, a nondisclosure agreement is concluded between the investor and company. >> During the due diligence, the investor learns in detail about the company s past and present financial and legal state, its key business partners, internal systems, and the like. A fundamental part of the preparations involves the contractual assurance of the relations between the investor, the company and the company s managers. The due diligence usually begins with a detailed financial audit of the company. It typically lasts two to three months. >> Investment decision: After the investor gives his or her consent with the investment and the company agrees, an investment agreement is signed and the funds can be drawn. >> Monitoring of the investment commences immediately upon provision of the funds. The investor becomes a genuine partner of the company with clearly defined rights to take part in important decisions, scrutinize the firm s business operations, and have full access to internal information. It is common that the value of the consultations, improvement in the company s image, strategic advice and contacts provided by the investor have a combined value comparable to that of the funds provided. >> Concluding the investment (so called exit): The most frequently envisaged form of divestment is sale of the entire company to a strategic or new financial partner, although sale to the existing managers or listing the company on a stock exchange is also possible. Apart from the aforementioned points, it is important when PE/VC investing is concerned that a very close relationship and mutual respect be established between the entrepreneur and investor. If such a relationship is not created, then very often the investment is unsuccessful even when adhering to the standard approach. Unlike classic bank financing, for which the company s financial statements and a future outlook must be submitted, in the case of PE/VC investing the entrepreneur is required 12 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 13

9 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) kvalitní prezentace celého podnikatelského záměru s mnoha doplňujícími detaily, které ovlivňují investiční rozhodnutí investora. Pokud se investor rozhodne, že investici zrealizuje, tak na sebe ve většině případů bere mnohem větší riziko než banka Private equity a venture kapitál v České republice 1000 V České republice jsou investice PE/VC realizovány od roku Od roku 1997 funguje 800 asociace sdružující investory private equity a venture kapitálu. Na území České republiky působí i další finanční investoři, kteří nejsou členy CVCA. Tito investoři 600 nejsou vždy typickými fondy venture kapitálu, ale jejich investice se strukturou někdy podobají klasickým PE/VC investicím Členové CVCA uskutečnili od roku 1990 do roku 2009 více než 100 investic v celkové hodnotě milionů EUR. Investovalo se do řady výrobních podniků i služeb, 0 přičemž jednotlivým sektorem s největším podílem investovaných prostředků byly IT/telekomunikace/internet V současné době spravují řádní členové asociace kolem 20 českých investic ve svém portfóliu a další se realizují. Jde například o společnosti Pietro Filipi, a.s.; CCS, a.s.; Computer Press, a.s.; Holmes Place, s.r.o.; Gumotex, a.s., VUES Brno s.r.o., Lanex a.s., Lexum a.s. a další. Obr. 2. Hodnota uskutečněných projektů a počet projektů v ČR (statistiky CVCA) ,0 Celková hodnota projektu (milion EUR) Celkový počet projektů 9 72, ,5 4,0 18,2 3, ,3 1306, Pramen: CVCA (Czech Private Equity and Venture Capital Association), webové stránky CVCA (www.cvca.cz) to present a high quality presentation of the entire business plan with many additional details that influence the investor s investment decision. If the investor decides to pursue the investment, in most cases he or she is taking on a much bigger risk than is a bank Private Equity and Venture Capital in the 1000 PE/VC investments have been made in the since An association bringing 800 together private equity and venture capital investors has been in operation since Other investors who are not members of the CVCA also are active in the Czech 600 Republic. These investors are not always typical venture capital funds, but their investments are sometimes similar in structure to classic PE/VC investments From 1990 to 2009, CVCA members executed more than 100 investments totaling EUR 2.4 billion. They invested into a number of production and services enterprises, and 0the individual sector drawing the highest share of invested funds was IT/ telecommunications/internet. At present, the Association s full members manage around 20 Czech investments in their portfolios while still others are being prepared. These include, for example, Pietro Filipi, a.s.; CCS, a.s.; Computer Press, a.s.; Holmes Place, s.r.o.; Gumotex, a.s.; VUES Brno s.r.o.; Lanex a.s.; Lexum a.s. and others. Figure 2. Value and number of executed projects in the (CVCA statistics) ,0 Total value of projects (EUR million) Total number of projects 9 72, ,5 4,0 18,2 3, Source: CVCA (Czech Private Equity and Venture Capital Association), CVCA website (www.cvca.cz) ,3 1306, Vývoj investic v jednotlivých letech je patrný na Obr. 2. Skokový nárůst v roce 2006 je způsoben investicí do společnosti České Radiokomunikace. Celková 12 72,7 19,5 The development of investments by individual years can be seen in Figure 2. The leap upward in value for 2006 reflects an investment into České Radiokomunikace. 14 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 15 4

10 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) hodnota této transakce se uvádí ve výši 1,2 miliardy EUR. Další nárůst je patrný i v roce 2009, což je především výsledek investice do společnosti StarBev, která přesáhla 1 miliardu EUR. Nárůst počtu investic v posledních letech je způsoben postupným rozšiřováním povědomí o investování formou PE/VC v České republice mezi podnikateli a manažery. Zároveň je zaznamenán i větší zájem fondů investujících v regionu CEE o investování, což je způsobeno vyspělostí ekonomiky a celkovým úspěšným hospodářským rozvojem. Obr. 3. Členění investic dle životního cyklu firmy CEE (střední a východní Evropa) vs. celá Evropa (statistiky EVCA) v r (v tis. EUR) celkem CEE celkem Evropa celkem ČR Seed Start Up Later Stage Venture Růstový kapitál Záchranný kapitál Přefinancování Buyout Celkem Celkem Celkem Celkem The total value of this transaction is stated to be in the amount of EUR 1.2 billion. Next increase is visible in 2009 as a result of the investment into StarBev, the total amount of the transaction is more than EUR 1 billion. The rise in the number of investments in recent years was caused by the gradually expanding awareness of PE/VC investing in the among entrepreneurs and managers. Greater interest in investing also was recorded among funds investing in the CEE region as a result of the economy s maturing and its overall successful development. Figure 3. Breakdown of investments according to financing stages CEE vs. all Europe (EVCA statistics) in 2009 (EUR 000) CEE total Europe total total Seed Start Up Later Stage Venture Growth Rescue Capital Debt Replacement Buyout Total Total Total Total Pramen: EVCA CEE Statistics 2009 (EVCA Speciál Paper), str. 12 Source: EVCA CEE Statistics 2009 (EVCA Special Paper), p. 12 Investice formou PE/VC se v České republice stále nezařadily mezi běžný způsob investování. Tyto prostředky se stále řadí mezi alternativní zdroje financování, které podnikatelé vyhledávají až poté, co jsou odmítnuti v bance. Jedním z důvodů je nedostatek domácích zdrojů investic, na kterých jsou všude v Evropě závislé zejména menší fondy zaměřené na venture kapitál. Zdrojem financí pro PE/VC fondy jsou především penzijní fondy, pojišťovny, banky, fondy fondů a státní agentury. V České republice je účast penzijních fondů a pojišťoven na investování formou PE/VC legislativně značně omezena. Zatímco velké regionální fondy private equity si financování u zahraničních institucí najdou, menší domácí fondy zaměřené na venture kapitál jsou pro takové investory příliš malé a tedy nezajímavé. Domácí zdroje pro tyto fondy pak chybí. Dalším důvodem jsou legislativní překážky, které brání založení standardního fondu PE/VC na území České republiky. V České republice se proto stále setkáváme s fondy, které mají sídlo v jiné zemi a byly založeny dle jiné legislativy. PE/VC investing has not yet become a common investment method in the Czech Republic. Such funds are still regarded as alternative financing sources that entrepreneurs seek out only after they are rejected at the bank. One reason for this is an insufficiency of domestic sources of investment funds upon which especially smaller venture capital oriented funds throughout Europe depend. Financing sources for PE/VC funds include in particular pension funds, insurance companies, banks, funds of funds, and government agencies. In the Czech Republic, the participation of pension funds and insurance companies in PE/ VC investing is significantly restricted by law. While large regional private equity funds are able to obtain funding from foreign institutions, smaller domestic funds oriented toward venture capital are too small and therefore uninteresting for such investors. Domestic sources for these funds are thus lacking. Another reason lies in legal barriers to establishing PE/VC funds within the. In the, we still encounter funds headquartered and based in foreign 16 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 17

11 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) Dalším důvodem malého rozšíření investic formou PE/VC je nepřipravenost podnikatelů přijmout nového partnera s kapitálovým podílem (logika menšího podílu na mnohem větším koláči ). Pro fungování vztahu mezi investorem a zainvestovaným podnikatelem je třeba najít soulad mezi oběma partnery a vidět stejný cíl, ke kterému by podnik měl směřovat. Jedině tak je možné správně využít investované prostředky a směřovat k exitu zakončení investice a odchodu investora. Fondy, které v České republice působí, typicky realizují investice v objemu nad 1 milion EUR. To znamená, že rané fáze podnikání prakticky nemají možnost se o tuto formu financování ucházet. Fondy, jejichž investiční kritérium by zahrnovalo malé investice do 1 milionu EUR, u nás nejsou a sítě business angels je nenahrazují plnohodnotně. Nositelé výsledků výzkumu a vývoje stále musí prostředky pro jejich komercializaci hledat mezi svými nejbližšími nebo se spoléhat na granty ze státní či evropské pokladny. EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association) zveřejňuje každým rokem informace o uskutečněných investicích. Ve svých statistikách uvádí dva přístupy: průmysl a trh. Přístup průmysl zachycuje veškeré investice, které byly zrealizovány domácími soukromými investory. Druhý, tedy trh přístup, zahrnuje všechny zrealizované private equity a venture kapitálové investice na území České republiky. Ze statistik, které EVCA uvádí, není možné utvořit si jednoznačný obrázek o trhu PE/VC v České republice. Jedním z problémů je nejasná interpretace dat. Údaje EVCA obsahují investice od domácích finančních skupin, které se někdy chovají jako PE/VC fondy a někdy jako soukromé holdingy s odlišnou logikou fungování. V roce 2005 byly uskutečněny investice ve výši 283,3 mil. EUR, v roce 2006 to bylo i s uvedením celkové hodnoty investice do Českých Radiokomunikací 1 306,3 mil. EUR, v roce mil. EUR a v roce mil. EUR. Statistiky zveřejněné EVCA za rok 2009 uvádějí investice v ČR ve výši milionů EUR, což představuje 57 % z celkových investic v rámci regionu střední a východní Evropy. Pro úplný obrázek investování formou PE/VC je třeba domácí data zasadit do kontextu investic realizovaných v celé střední a východní Evropě. Fondy aktivní v České republice totiž většinou působí v celém regionu. Podle studie zveřejněné Evropskou asociací private equity a venture kapitálu (EVCA) a její pracovní skupinou pro region CEE zažívá private equity v tomto regionu pozoruhodný růst, který trvá od roku Střední a východní Evropa vykazuje již dva roky podstatné zvyšování objemu a počtu PE/VC investic a rozšiřuje se okruh fondů, které v regionu působí. Objem finančních prostředků spravovaný PE/VC fondy pro střední a východní Evropu v roce 2007 dosáhl rekordní úrovně. Jen v tomto roce byl pro tento region určen nový kapitál ve výši 3,983 mld. EUR. To představuje ve srovnání s předchozí rekordní countries and which were established under different legal systems. Another reason limiting expansion in PE/VC investments is that entrepreneurs are not prepared to accept a new partner with an equity share (the logic of a smaller share of a much bigger pie ). To ensure a functional relationship between an investor and entrepreneur, it is essential that the two partners are in harmony and pursue the same goal as to the direction of the company. Only then will the invested funds be used to their best advantage and lead to the exit (i.e. the conclusion of the investment and disinvestment of the investor). Funds operating in the typically make investments in excess of a EUR 1 million minimum. That means the early stages of a venture have practically no possibility to seek financing in this form. Funds whose investment criteria allow for small investments of less than EUR 1 million are nonexistent in the, and a business angels network does not adequately take their place. Ventures already having research and development results must still seek funds for their commercialization among friends and family or rely on grants from the local government or European coffers. Each year, the EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association) publishes information on executed investments. In its statistics, it presents two approaches: the industry approach and the market approach. The industry approach takes in all investments carried out by domestic private investors, whereas the market approach includes all private equity and venture capital investments made within the. It is not possible to create an unambiguous picture of the Czech PE/VC market from the statistics presented by EVCA. One problem is vague interpretation of the data. EVCA s figures include investments from domestic financial groups that sometimes act as PE/VC funds and sometimes as private holdings with a different logic of operation. Realized investments amounted to EUR million in 2005, EUR 1,306.3 million in 2006 (including the total value of the investment in České Radiokomunikace), EUR million in 2007, and EUR million in The statistics published by EVCA for 2009 state that the investments in the reached EUR 1,396 million. For a complete picture of PE/VC investing, the domestic data must be placed into the context of investments carried out throughout Central and Eastern Europe. Funds active in the mostly operate throughout the region. According to a study published by EVCA and its working group for the CEE region, private equity is experiencing remarkable growth in this region that started in For the last two years, Central and Eastern Europe has shown substantial increase in the volume and number of PE/VC investments, and the circle of funds operating in the region is expanding. The volume of funds managed by PE/VC funds for Central and Eastern Europe in 18 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 19

12 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) částkou za rok 2006 navýšení o 89 %. Přibližně 66 % kapitálu mělo původ z Evropy, 34 % pak bylo z neevropských zdrojů. Největším samostatným zdrojem financování byly fondy fondů, z nichž pocházelo 23,6 % celkové částky financování, na druhém místě pak byly penzijní fondy s 13,5 %. Očekává se, že většina získaného financování bude určena na transakce typu buyout (odkoupení firem). Rok 2008 byl o 40 % pod úrovní roku 2007 a objem nových finančních prostředků určených pro region střední a východní Evropy dosáhl pouhých 2,5 mld. EUR, což jsou 3 % z celkových zdrojů získaných v rámci Evropy a v roce mil. EUR. Investice soukromého kapitálu zaznamenaly v regionu CEE v roce 2007 dramatický nárůst dosáhly částky 3,01 mld. EUR. Ve srovnání s rokem 2006 to představuje nárůst o 80 %. Největší investiční aktivitu zaznamenalo Polsko, do kterého směřovalo téměř 23 % z celé částky. Podstatný nárůst investic vykázalo i Bulharsko, Rumunsko, Pobaltí a Srbsko. V roce 2008 bylo formou private equity zanivestováno 207 firem v rámci střední a východní Evropy, což představuje investice v hodnotě 2,5 mld. EUR neboli 4,7 % z celkových investic realizovaných v rámci Evropy. V roce 2009 byly zrealizovány investice v rámci střední a východní Evropy v celkové hodnotě 2,5 mld. EUR. Investice zrealizované v České republice tvoří 60 % z celkové částky, avšak tento objem byl vytvořen několika málo velkými investicemi do společností se sídlem v České republice, které ale působí většinou v rámci regionu CEE. Investice soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě byly v roce 2007 rozloženy do mnoha odvětví, z nichž největším byly telekomunikace s 41 % celkových investic (977 mil. EUR), následované finančními službami (12 % celkové částky 281 mil. EUR), průmyslovými produkty (9 % celkové částky 205 mil. EUR) a dopravou (9 % celkové částky 204 mil. EUR). V roce 2008 směřovala největší část investic do biotechnologií (608,2 mil. EUR) a poté následovaly telekomunikace s investicemi v hodnotě 487 mil. EUR. Investiční aktivity byly v roce 2008 v rámci regionu střední a východní Evropy koncentrovány převážně do 5 zemí: Maďarska, Polska, České republiky, Ukrajiny a Rumunska. Průměrná investovaná částka do jedné společnosti se pohybovala kolem 12,5 mil. EUR (o 2,2 mil. EUR méně než v roce 2007). Aktivity spojené s exity v regionu CEE se z hlediska hodnoty (měřeno náklady na investice, nikoli skutečnými výnosy) v roce 2007 zvýšily ve srovnání s rokem 2006 o 33 % a dosáhly 452 mil. EUR. Zatímco v roce 2008 byl zaznamenán 50% pokles oproti roku 2007 (tj. 239 mil. EUR). Nejběžnějším typem exitu v roce 2007 i v roce 2008 byl odprodej investic strategickému partnerovi. Příklady úspěšných investic je možné čerpat z různých zdrojů, které vydává EVCA nebo jiné profesní organizace. Konkrétně jde například o publikaci EVCA s názvem Central and Eastern Europe Success Stories z roku 2004 nebo o rok později Americkou obchodní komorou vydanou publikaci Snadná cesta k rozvoji firmy. Popsané příklady jsou výborným 2007 reached a record level. In that year alone, new capital in the amount of EUR billion was designated for this region. That represents an increase by 89% as compared with the previous record amount from Approximately 66% of the capital came from Europe, while 34% originated from non European sources. The largest single source of financing was funds of funds, which comprised 23.6% of the total amount of funding, and the second position belonged to pension funds with 13.5%. It is expected that the majority of financing acquired will be designated for buyout transactions. The funding level in 2008 was 40% below that for 2007, as the volume of new funds designated for Central and Eastern European region reached a mere EUR 2.5 billion, or 3% of the total sources acquired within Europe and EUR 378 million in Investments of private capital recorded a dramatic increase in the CEE region in 2007, as they reached EUR 3.01 billion. In comparison with 2006, this represents an increase of 80%. The greatest investment activity was recorded in Poland, to which nearly 23% of the total amount was directed. Bulgaria, Romania, the Baltic countries and Serbia also showed substantial growth in investments. Some 207 companies within CEE received private equity in 2008, comprising investments of EUR 2.5 billion or 4.7% of the total investments executed in Europe. In 2009 investments of private capital in the CEE region reached EUR 2.5 billion. The alone accounted for nearly 60% of total CEE investment value, however this was driven by a small number of large investments in companies headquartered in the but active in several CEE countries. Private capital investments in CEE during 2007 had been spread over many sectors. The largest of these was telecommunications with 41% of total investments (EUR 977 million), followed by industrial products (11% of the total amount EUR 342 million), financial services (9% of the total amount EUR 205 million) and transportation (9% of the total amount EUR 204 million). In 2008, the largest portion of investments was directed to biotechnologies (EUR million), followed by telecommunications with investments valued at EUR 487 million. Within the CEE region in 2008, investment activities were concentrated predominantly in 5 countries: Hungary, Poland, Czech Republic, Ukraine and Romania. The average amount invested in a single company was around EUR 12.5 million (EUR 2.2 million less than in 2007). Exit related activities in the CEE region during 2007 increased in terms of value (as measured by investment costs, not actual revenues) by 33% compared to 2006, and reached EUR 452 million. In 2008, however, a 50% decline was recorded in comparison with 2007 (i.e. EUR 239 million). The most common type of exit in 2007 and 2008 was the sale of investments to a strategic partner. Examples of successful investments can be drawn from various sources published by EVCA or other professional organizations. In particular, these include an EVCA publication 20 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 21

13 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) návodem pro firmy, které hledají investora nebo firmy, které doposud neměly odvahu oslovit finančního investora a prezentovat mu svůj podnikatelský záměr. V těchto publikacích je možné dozvědět se o příkladech společností, které získaly kapitál od investorů private equity nebo venture kapitálu a s touto investicí se rozvíjely až do úspěšného exitu investora. Jednou ze zmiňovaných společností je například Keravit, spol. s r.o. (v roce 2009 dokončena fúze se společností SEEIF Ceramic, a.s.) Tato společnost původně sídlící v Ostravě (nyní v Praze) a zabývá se výrobou žáruvzdorných keramických licích materiálů pro ocelárny a slévárny v České republice i zahraničí. Firma se v současné době řadí mezi 5 největších výrobců v Evropě. V roce 1995 do firmy investoval 40 milionů Kč fond venture kapitálu, který spravovala společnost Czech Venture Partners. K této investici firma přistoupila po neúspěšném jednání s bankou, pro kterou byla příliš rizikovou investicí. V průběhu působení investora ve společnosti bylo učiněno mnoho kroků, které směřovaly k růstu společnosti a jejímu posílení na trhu. Bylo diverzifikováno portfolio zákazníků a společnost se zbavila závislosti na jednom hlavním odběrateli. Byl kladen důraz na získávání nových zákazníků v zahraničí. S tímto krokem byla spojena nutnost soustředit se na kvalitu výrobků, které se musely stát konkurenceschopnými vůči obrovské konkurenci na zahraničním trhu. Došlo k náboru nových kvalifikovaných zaměstnanců. Investor se soustředil na snižování nákladů a zvyšování produktivity práce a poskytl významnou pomoc v oblasti investic a financování. Přínosem bylo jistě i předání kontaktů na zahraniční partnery. V roce 2003 investor ze společnosti vystoupil a svůj podíl prodal, přičemž pokračoval dynamický trend rozvoje společnosti a upevňování pozic na zahraničních trzích. Mezi dalšími příklady úspěšných investic je možné uvést například Zentivu, Primalex nebo Systinet. Mezi zajímavé farmaceutické projekty patří Zentiva. Byla založena v roce 1998, jako akviziční platforma pro buyout společnosti Léčiva fondem Warburg Pincus. Léčiva byla vedoucí společností v oboru výroby generik a poskytla výbornou pozici pro vytvoření mezinárodní farmaceutické firmy s plně integrovaným vývojem, výrobou, prodejem a marketingem. Celková investice za 99,25% podíl ve společnosti činila 125 milionů dolarů. Od akvizice začala firma prosperovat a dosáhla vysokého nárůstu marží a obratu, mezinárodně expandovala v roce 2003 převzetím největšího sousedního rivala v oboru firmy Slovakofarma. V roce 2004 bylo zrealizováno IPO na Pražské burze cenných papírů ve výši 200 milionů dolarů. Příkladem úspěšné investice do technologické společnosti je softwarová firma Systinet, do které vstoupila v roce 2001 venture kapitálová a private equity společnost 3TS Capital Partners. Systinet, založen technologickým podnikatelem Romanem Stankem, měl sídlo v Burlingotnu, ve státě Massachusetts, USA, další kanceláře v Pařízi, Amsterdamu a hlavní vývojové centrum v Praze. Systinet poskytoval software entitled Central and Eastern Europe Success Stories from 2004 and a publication released in Czech a year later by the American Chamber of Commerce entitled Snadná cesta k rozvoji firmy ( The easy path to company development ). The described examples provide an excellent guide to firms looking for investors or that have not yet been so bold as to approach financial investors and present their business plans. These publications showcase examples of companies that acquired capital from private equity or venture capital investors and developed with this investment all the way to the investor s successful exit. One such company is Keravit, spol. s r.o., which in 2009 completed a merger with SEEIF Ceramic, a.s. This company originally had its registered office in Ostrava (now in Prague) and deals in the production of heat resistant ceramic casting materials for steel plants and foundries in the and abroad. The firm currently ranks among the 5 largest producers in Europe. In 1995, a venture capital fund managed by Czech Venture Partners invested CZK 40 million into the enterprise. The firm agreed to this investment after unsuccessful negotiations with a bank, for which such an investment was too risky. During the investor s involvement in the firm, many steps were taken to grow the company and strengthen its market position. The customer portfolio was diversified and the company freed itself from its dependence on a single major customer. Emphasis was given to acquiring new customers abroad. This step was accompanied by the need to focus on the quality of the products, which had to become competitive in the enormous competition on the foreign market. New qualified employees were recruited. The investor focused on reducing costs and increasing labor productivity, and it provided significant assistance in areas of investment and financing. Sharing of contacts to foreign partners certainly contributed as well. In 2003, the investor exited from the firm and sold its share, while the dynamic trend in the company s development and strengthening of its positions on foreign markets continued. Other examples of successful investments include, for instance, the firms Zentiva, Primalex and Systinet. An interesting pharmaceutical project is Zentiva. It was established in 1998 as an acquisition platform for a buyout of the company Léčiva by a Warburg Pincus fund. Léčiva was the leading company in generics production and provided an excellent position upon which to establish an international pharmaceutical company with fully integrated development, production, sales and marketing. The total investment for a 99.25% share in the company amounted to USD 125 million. After the acquisition, the firm began to prosper and achieved high growth in margins and turnover. In 2003, it expanded internationally through the takeover of Slovakofarma, the largest neighboring competitor in its field. In 2004, an IPO of USD 200 million was floated on the Prague Stock Exchange. An example of a successful investment into a technological company is the software company Systinet, into which the private equity and venture capital firm 3TS Capital Partners entered in Founded by technology entrepreneur Roman Stanek, 22 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 23

14 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) pro tvorbu a řízení architektury založené na službách (Services Oriented Architecture SOA). Přes 150 společností z Global 2000 používá technologie Systinetu; patří mezi ně například Amazon.com, Interwoven, JPMorgan, Motorola, Defense Information Systems Agency a Société Générale. Fondy TCEE, ve kterých je 3TS Capital Partners výhradním investičním poradcem, uskutečnily první investici do Systinetu v roce 2001 a zároveň se účastnily financování v dalších kolech po boku jiných investorů včetně Warburg Pincus, Esther Dyson a Windcrest Partners. Systinet je příkladem úspěšné softwarové firmy založené v České republice, které se podařilo prodávat vlastní software na globálním trhu. Společnost Systinet byla v roce 2006 převzata za 105 milionů dolarů americkou společností Mercury Interactive, která poskytuje svým zákazníkům podniková softwarová řešení a která byla později převzata společností Hewlett Packard. Úspěšnou investicí fondu Riverside Europe Fund II (REF II) byla firma Primalex, do které fond vstoupil v roce Primalex je dominantním výrobcem dekorativních nátěrových hmot v České a Slovenské republice s tržbami přesahujícími 20 milionů EUR. Společnost provozuje závod v Břasech (ČR) a v Dolním Kubíně (SK), zaměstnává 135 lidí a nátěrové hmoty prodává v Čechách a na Slovensku Primalexu se během jednoho roku podařilo expandovat z oblasti výhradně bílých nátěrů do segmentu kolorovaných hmot především agresivním rozmístěním kolorovacích automatů u všech svých distributorů i specializovaných maloobchodních prodejnách. V roce 2004 byl Primalex prodán fondem Riverside společnosti SigmaKalon, která je celosvětově působícím výrobcem dekorativních nátěrových hmot, barev pro lodní průmysl, ochranných nátěrových hmot a průmyslových barev, a je dnes součástí skupiny PPG. Prodej Primalexu byl třetím prodejem z portfolia fondů Riverside v Evropě, kde tato investiční společnost odkoupila pod svou kontrolu už 29 investic, z nichž celkově již dvanáct odprodala. Informační zdroje Americká obchodní komora (AmCham) Snadná cesta k rozvoji firmy (2005) AIA (Angel Investor Association) Business Angels Czech EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association) Private Equity Guidebook; Central and Eastern Europe Statistics 2007 (Special Paper); Central and Eastern Europe Success Stories (říjen 2004) CVCA (Czech Private Equity and Venture Capital Association) Systinet had its registered office in Burlington, Massachusetts, USA, as well as other offices in Paris and Amsterdam and its main development centre in Prague. Systinet provided software for creating and managing service oriented architecture (SOA). Over 150 companies from the Global 2000 use Systinet s technologies. They include Amazon.com, Interwoven, JPMorgan, Motorola, Defense Information Systems Agency and Société Générale. TCEE Funds, in which 3TS Capital Partners is the exclusive investment advisor, made the first investment in Systinet in 2001 and moreover participated in financing other rounds alongside such investors as Warburg Pincus, Esther Dyson and Windcrest Partners. Systinet is an example of a successful software company based in the that managed to sell its own software on the global market. Systinet was taken over in 2006 for USD 105 million by the American company Mercury Interactive, which provides its customers with company software solutions and was later itself acquired by Hewlett Packard. A profitable investment made by Riverside Europe Fund II (REF II) was that in the firm Primalex, into which the fund entered in Primalex is a major producer of decorative paints in the and Slovakia, with revenues exceeding EUR 20 million. The company operates a plant in Břasy, and another in Dolní Kubín, Slovakia. It employs 135 people and sells paints in the and Slovakia. Within one year, Primalex succeeded to expand from producing exclusively white paints to the colored paints segment. This was due especially to an aggressive deployment of coloring machines at all its distributors and specialized retail stores. In 2004, Primalex was sold by the Riverside Fund to SigmaKalon, which is a worldwide manufacturer of decorative, marine, protective and industrial paints and coatings, and is now part of the PPG group. The sale of Primalex was the third sale from the Riverside Funds portfolio in Europe, where this investment company has already bought 29 investments under its control, of which 12 already have been sold. Information sources American Chamber of Commerce in the (AmCham) Snadná cesta k rozvoji firmy ( The easy path to company development, in Czech only) (2005) AIA (Angel Investor Association) Business Angels Czech EVCA (European Private Equity and Venture Capital Association) Private Equity Guidebook; Central and Eastern Europe Statistics 2007 (Special Paper); Central and Eastern Europe Success Stories (October 2004) CVCA (Czech Private Equity and Venture Capital Association) 24 Česká asociace private equity a venture kapitálu (CVCA) Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) 25

15 ŘÁDNÍ ČLENOVÉ FULL MEMBERS

16 3TS Capital Partners 3TS Capital Partners Jiří Beneš Václavská Praha 2 T: F: E: Contact details: Jiří Beneš Václavská 12, Prague 2 T: F: E: Typ investic: Financování růstu Financování expanze Manažerské odkupy Type of investments: Growth Capital Expansion Capital Buyouts Preferovaná výše jedné investice: 3-20 milionů EUR Preferred amount of investment: EUR 3 million - 20 million Objem prostředků ve správě: 230 milionů EUR Volume of funds managed: EUR 230 million Preferovaná odvětví: Spotřebitelský průmysl & služby, média & marketing, technologie & telekomunikace, životní prostředí & energetika. Sector preferences: Consumer & Services, Media & Marketing, Technology & Telecoms and Environment & Energy. Geografické zaměření:, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Bulharsko. Kanceláře v Praze, Varšavě, Budapešti, Vídni a Bukurešti. Geographical focus:, Slovakia, Hungary, Poland, Romania, Bulgaria. Offices in Prague, Warsaw, Budapest, Vienna and Bucharest. Počet transakcí v České republice: 5 Number of deals in the : 5 Stávající portfolio v České republice (2010): Internet Mall, BKS Cable Nej TV Current portfolio in the (2010): Internet Mall, BKS Cable Nej TV 28 3TS Capital Partners 3TS Capital Partners 29

17 Advent International Advent International Michal Aron Palladium, Na Poříčí 3a Praha 1 T: F: E: Contact details: Michal Aron Palladium, Na Poříčí 3a Prague 1 T: F: E: Typ investic: Manažerské odkupy Financování expanze, Konsolidace odvětví Type of investments: Buyouts Expansion Capital Sector Consolidation Preferovaná výše jedné investice: Minimálně 30 milionů EUR Preferred amount of investment: Minimum EUR 30 million Objem prostředků ve správě: V současnosti 1 miliarda EUR Volume of funds managed: Currently EUR 1 billion Preferovaná odvětví: Bez preference Sector preferences : None Geografické zaměření: Střední a východní Evropa, Turecko Geographical focus: CEE, Trukey Počet transakcí v České republice: 3 Number of deals in the : 3 Stávající portfolio v České republice (2010): CCS Current portfolio in the (2010): CCS 30 Advent International Advent International 31

18 Amundi Private Equity Funds Amundi Private Equity Funds Alexandre Flageul Bill Watson 170, Place Henri Regnault Paris la Défense Francie T: F: E: E: pef.com Contact details: Alexandre Flageul Bill Watson 170, Place Henri Regnault Paris la Défense France T: F: E: E: pef.com Typ investic: Odkupy Financování expanze Konsolidace ve středních firmách Type of investments: Buyouts Expansion Capital Sector Consolidation in mid markets companies Preferovaná výše jedné investice: 5-15 milionů EUR Preferred amount of investment: EUR 5-15 million Objem prostředků ve správě: 156 milionů EUR Volume of funds managed: EUR 156 million Preferovaná odvětví: Bez preferencí Sector preferences: None generalist fund Geografické zaměření: Střední a východní Evropa Geographical focus: CEE Počet transakcí v České republice: Žádná Number of deals in the : None Stávající portfolio v České republice (2010): Žádné Current portfolio in the (2010): None 32 Amundi Private Equity Funds Amundi Private Equity Funds 33

19 ARGUS Capital Group Limited ARGUS Capital Group Limited Typ investic: Preferovaná výše jedné investice: George Collins Daniel Zach Krakovská Praha 1 T: E: E: Manažerské odkupy Konsolidace odvětví Financování expanze milionů EUR Contact details: Type of investments: George Collins Daniel Zach Krakovska Prague 1 T: E: arguscapitalgroup.com E: arguscapitalgroup.com Buyouts Sector Consolidation Late Stage Expansion Capital Objem prostředků ve správě: Cca 400 milionů EUR Preferred amount of investment: EUR million Preferovaná odvětví: Bez preferencí Volume of funds managed: Approx. EUR 400 million Geografické zaměření: Střední a východní Evropa, Turecko Sector preferences: None Počet transakcí v České republice: 6 (včetně regionálních investic) Geographical focus: CEE, Turkey Stávající portfolio v České republice (2010): Palace Cinemas, Rio Media Number of deals in the : 6 (including regional deals) Current portfolio in the (2010): Palace Cinemas, Rio Media 34 ARGUS Capital Group Limited ARGUS Capital Group Limited 35

20 ARX Equity Partners ARX Equity Partners David Marek Tomáš Lánský Senovážné náměstí Praha 1 T: F: E: www. arxequity.com Contact details: David Marek Tomáš Lánský Senovážné náměstí Prague 1 T: F: E: www. arxequity.com Typ investic: Akvizice společností Manažerské odkupy (MBO & MBI) Financování expanze Konsolidace odvětví Type of investments: Acquisitions Management Buyouts (MBO & MBI) Expansion Capital Sector Consolidation Preferovaná výše jedné investice: 5-50 milionů EUR (celková velikost transakce) Preferred amount of investment: EUR 5-50 million (total transaction value) Objem prostředků ve správě: Cca. 200 milionů EUR Volume of funds managed: Approx. EUR 200 million Preferovaná odvětví: Bez preference Sector preferences: None Geografické zaměření: Střední a východní Evropa Geographical focus: CEE Počet transakcí v České republice: 7 Number of deals in the : 7 Stávající portfolio v České republice (2010): VUES, Lanex, Lexum a KVK Current portfolio in the (2010): VUES, Lanex, Lexum a KVK 36 ARX Equity Partners ARX Equity Partners 37

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Financování inovačních firem

Financování inovačních firem Financování inovačních firem Jaro 2010 Fáze financování podniků CAPITAL NEEDS HIGH RISK IPO Formal Venture Capital Friends, Family, Fools Business Angels LOW RISK SEED START-UP EARLY GROWTH SUSTAINED GROWTH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky.

v zemích bývalé Visegrádské čtyřky. Právní a organizační formy pro investice formou PE/VC v zemích bývalé Visegrádské čtyřky Ing. Monika Grebíková Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav financí, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno,

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

Financování podnikatelských záměrů prostřednictvím andělských investorů a venture kapitálu v ČR

Financování podnikatelských záměrů prostřednictvím andělských investorů a venture kapitálu v ČR Financování podnikatelských záměrů prostřednictvím andělských investorů a venture kapitálu v ČR 26.3.2013 Silke Horáková Výkonná ředitelka CVCA www.cvca.cz M: +420 776 342 396 Venture Capital/Private Equity

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť

Dnešní program. Jak síť využít. Přínosy sítě. Nasazení sítě. Proč síť Dnešní program Proč síť Jak síť využít Přínosy sítě Nasazení sítě 2 SLADĚNÍ SE STRATEGIÍ FIRMY Každá firma má ve své strategii napsáno, že požaduje větší zapojení zaměstnanců do dění ve firmě. NASAZOVÁNÍ

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

ZÁSADY KATEGORIZACE KLIENTŮ

ZÁSADY KATEGORIZACE KLIENTŮ CLIENT CATEGORISATION POLICY ZÁSADY KATEGORIZACE KLIENTŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 Clients of the Company

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. I N S T I T U T F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

START UP Proč jsou zajímavé. Britský den v Liberci 2015

START UP Proč jsou zajímavé. Britský den v Liberci 2015 START UP Proč jsou zajímavé Britský den v Liberci 2015 START UP Eric Ries Book The Lean Startup HOW TODAY S ENTREPRENEURS USE CONTINUOUS INNOVATION TO CREATE RADICALLY SUCCESSFUL BUSINESSES Jak složitý

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP

Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP EUREKA Programy EUREKA a Eurostars: nástroje pro inovace MSP Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Doing business through technology EUREKA a Eurostars > 2 Obsah přednášky Zaměření a cíle programů

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více