Výroční zpráva. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, Roudnice nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem"

Transkript

1 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, Roudnice nad Labem tel , fax Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú /0600, IČO , DIČ CZ Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vlo žka Výroční zpráva za období roku 2005 Obsah: 1) Základní údaje o společnosti 2) Úvodní slovo 3) Organizační struktura 4) Ekonomické údaje 5) Vyhodnocení úkolů roku ) Nové úkoly pro rok ) Závěr Přílohy číslo

2 1) Základní údaje o společnosti Název: Sídlo: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Datum založení: 1. března 2002 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka Jednatelé: MUDr. Josef Krajník 50% Ing. Josef Kohout 50% Prokuristka: Lenka Pasečiaková IČO: DIČ: Předmět podnikání: CZ Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - poskytování zdravotní specializované preventivní a diagnostické péče v části lůžkové i ambulantní, následné ústavní péče v LDN, ústavní péče na ošetřovatelském lůžku, zdravotní péče homecare a péče lékárenská Koncesní listina podnikání v oblasti nakládání s nebezpeč. odpady Koncesní listina nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků Živnostenský list realitní činnost Živnostenský list pronájem a půjčování věcí movitých Živnostenský list specializovaný maloobchod Živnostenský list hostinská činnost Živnostenský list správa a údržba nemovitostí Živnostenský list činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Živnostenský list činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců Bankovní spojení: GE Money Bank, číslo účtu / 0600 Telefon: Fax: www: pnsp.cz - 2 -

3 2) Úvodní slovo V roce 2005 se konalo významné výročí v historii roudnické nemocnice, uplynulo 130 let od jejího založení našimi předky a my se v současné nelehké situaci ve zdravotnictví snažíme být jejich důstojnými pokračovateli. V rámci oslav 130. výročí založení nemocnice v Roudnici n. L. bylo uspořádáno několik doprovodných akcí jako je např. výstava novodobých pohlednic Podřipska, na které se shromáždilo 90 pohlednic (dosud probíhá v prostorách čekárny č. 1 chirurgického střediska), výstava fotografií Jana Šibíka Chci ještě žít a zejména mezinárodní chirurgické sympozium konané na podzim v Hotelu Vavřinec. V současné době celý komplex, tj. nemocnici, polikliniku, lékárnu, služby sociální péče, léčebnu dlouhodobě nemocných, který je ve vlastnictví Města Roudnice nad Labem, s účinností ode dne provozuje na základě nájemní smlouvy společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Poskytujeme služby pacientům všech zdravotních pojišťoven, občanům města Roudnice nad Labem a přirozené spádové oblasti, která je cca 50-ti tisíc obyvatel. Velký důraz klademe na správnou a včasnou diagnostiku na které je závislá následná léčba a péče o pacienta. Jsme nemocnicí rodinného typu, v současné době máme 367 zaměstnanců, 243 lůžek, bylo vykázáno více než 135 mil. bodů, poskytujeme veškeré zdravotní i sociální služby klientům v terénu, provozujeme dopravní zdravotní službu a mnohé další služby. Klademe velký důraz na spokojenost pacientů a klientů, na všech odděleních a v čekárnách jsou rozmístěny anketní dotazníky, které jsou pravidelně vyhodnocovány na poradách vrchních sester, pečlivě sledujeme všechny připomínky a snažíme se vycházet vstříc. Značná pozornost je také věnována výběru moderní techniky, probíhají pravidelné servisní prohlídky, personál je proškolen k odborné obsluze, absolvuje odborná školení a semináře, po všech stránkách podporujeme rozvoj a kvalitní vzdělávání všech zaměstnanců. Důležitým kritériem není pouze spokojenost, ale také bezpečnost pacientů, již několik let spolupracujeme s bezpečnostní agenturou, jejíž zaměstnanci kromě jiných povinností, také pravidelně v denní i noční době procházejí všechna oddělení. V zájmu klientů, ale i personálu jsme věnovali nemalé finanční prostředky na jejich bezpečnost a některé prostory nemocnice jsou nepřetržitě monitorovány novým kamerovým systémem, zejména prostory přízemí polikliniky, prostory dětské i dospělé pohotovosti, prostory gynekologického a porodnického oddělení, oddělení klinické biochemie atd

4 3) Organizační struktura jednatel - ředitel LPP a jednatel - ředitel společnosti prokuristka primáři lůžkových oddělení hlavní sestra primáři ambulantní části primáři komplementu hlavní lékárník vrchní sestry všech oddělení vrchní sestra SSP a LDN lůžková část ambulantní část interní oddělení JIP - interní dětské oddělení novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické oddělení chirurgické oddělení JIP - chirurgie ošetřovatelská lůžka operační sály interní ambulance dětská ambulance dětská psychologie gynekologická ambulance chirurgická ambulance neurologická ambulance zubní laboratoř pohotovost LSPP - roudnicko pohotovost LSPP - lovosicko společné vyšetřovací léčebné složky OKB - oddělení klinické biochemie RDG - radiodiagnostika TRN - tuberkulózní a respirační nemoci RHB - rehabilitace ARO - anesteziologicko resuscitační oddělení lékárna lékárna Roudnice n.l. lékárna Štětí - 4 -

5 léčebna dlouhodobě nemocných LDN - léčebna dlouhodobě nemocných - lůžková část prádelna služby sociální péče DPS - dům s pečovatelskou službou Podluská ul. DPS - dům s pečovatelskou službou Hochmanova ul. ošetřovatelská péče Anežka Společenský klub terén - pečovatelky Stacionář - denní domov důchodců kadeřnice sociální pracovnice hospodářsko-technická správa správa kuchyně doprava - sanitní doprava - obslužná rozdělovna prádla, šijovna údržba centrální sterilizace Počty lůžek k interní oddělení 55 lůžek z toho 4 lůžka JIP 51 akutních lůžek dětské a novorozenecké oddělení 37 lůžek z toho 26 lůžek pediatrie 11 lůžek novorozenci gynekologicko-porodnické 33 lůžek 33 akutních lůžek chirurgické oddělení 75 lůžek z toho 4 lůžka JIP 43 akutních lůžek 28 ošetřovatelských lůžek Léčebna dlouhodobě nemocných 43 lůžek celkem počet lůžek 243 lůžek z toho 8 lůžek JIP 164 lůžek akutních 28 lůžek ošetřovatelských 43 lůžek LDN - 5 -

6 Hlavní areál tvoří čtyři budovy spojené chodbou: poliklinika všechny ambulance včetně pronajatých prostor privátním lékařům, rehabilitace, zubní laboratoř, pohotovost LSPP, OKB, RDG, ARO, lékárna, ředitelství, skladové prostory. Lůžková oddělení: chirurgie, interna, dětské, novorozenecké a gynekologicko-porodnické. Všechna výše jmenovaná oddělení včetně komplementu jsou dostupná spojovacími chodbami, tj. fungují jako monoblok. Jsme nemocnicí se čtyřmi primariáty, s provozem komplementu 24 hodin denně 365 dní v roce. Samostatné budovy: HTS, stravovací provoz, energetika, údržba TRN doprava garáže budova bývalé gynekol.-porodnice (příprava rekonstrukce na lůžka následné péče) hlavní vrátnice Mimo hlavní areál: Léčebna dlouhodobě nemocných vč. stacionáře Dům s pečovatelskou službou Podluská ulice Dům s pečovatelskou službou Hochmanova ulice Společenský klub Kavárnička pro seniory Lékárna Štětí - 6 -

7 4) Ekonomické údaje Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. vykazuje za období roku 2005 výsledek hospodaření, disponibilní zisk, ve výši ,23 Kč. Celkové přímé náklady na provoz za období roku 2005 činily ,75 Kč. Přehled přímých nákladů v členění podle jednotlivých nákladových skupin je uveden v tabulce : účt. název 1-12 / 2004 % z celk / 2005 % z celk. v tis. Kč nákladů v tis. Kč nákladů 50 spotřebované nákupy , ,39 51 služby , ,61 52 osobní náklady , ,65 53 daně a poplatky , ,96 54 ostatní náklady , ,19 55 odpisy, rezervy , ,16 56 úroky 16 0, ,01 59 daň z příjmu 314 0, ,03 5 přímé náklady celkem , ,00 náklady ostatní náklady odpisy, rezervy úroky daně a poplatky daň z příjmu osobní náklady spotřebované nákupy služby - 7 -

8 Celkové přímé výnosy na provoz za rok 2005 činily ,98 Kč. Přehled přímých výnosů v členění podle jednotlivých výnosových skupin je uveden v tabulce : účt. název 1-12 / 2004 % z celk / 2005 % z celk. v tis. Kč výnosů v tis. Kč výnosů 60 tržby za vlastní výrobky , ,10 60 tržby z prodeje služeb - ZP , ,98 60 tržby z prodeje služeb - ostatní , ,93 60 tržby za prodané zboží , ,27 64 finanční krytí ztráty ze zdravotních činností - LSPP, SSP, sociál.sestra , ,11 64 finanční krytí ztráty ze zdravotních činností - RLP ,99 0 0,00 64 ostatní výnosy , ,60 66 úroky 22 0, ,01 6 přímé výnosy celkem , ,00 výnosy ostatní výnosy zdravot.činnosti - RLP zdravot.činnosti - LSPP, SSP, sociál.sestra úroky tržby za vlastní výrobky tržby za prodané zboží tržby z prodeje služeb - ostatní tržby z prodeje služeb - ZP VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k je přílohou číslo 1. ROZVAHA k je přílohou číslo

9 Účetnictví a roční účetní závěrka společnosti je kontrolována nezávislým auditorem Ing. Josefem Běloubkem, s nímž spolupracujeme a konzultujeme i během celého účetního období. Každý rok je prováděn audit s výrokem auditora BEZ VÝHRAD. Výrok nezávislého auditora za rok 2005 je přílohou číslo 3. Stejným způsobem bylo postupováno i v oblasti daní. Daňová přiznání jsou zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Janem Kratoněm a daňová problematika je konzultována průběžně během celého roku. Pečlivé a podrobné sledování počtu vykázaných bodů na jednotlivých odděleních, ambulancích, komplementu i na dopravě se stalo nezbytnou nutností k vyhodnocování zdravotních výkonů. Pravidelně se zpracovávají měsíční dávky a opravné dávky pro všechny zdravotní pojišťovny. Počet vykázaných lékařských a zdravotních výkonů, bodů je přílohou číslo 4. Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. Velké úsilí v současné době věnujeme propojení ekonomiky a vykázané lékařské péče, za pomoci manažerského informačního systému se učíme podrobnému sledování ekonomických ukazatelů v návaznosti na vykázanou lékařskou péči a snažíme se maximálně využívat všech dostupných informací k efektivnímu řízení celé společnosti. S výsledkem hospodaření a výhledem do budoucnosti jsou pravidelně informováni i členové závodního výboru odborového svazu a na pravidelné pololetní konferenci v neposlední řadě i všichni naši zaměstnanci. Členy odborového svazu jsou střední zdravotničtí pracovníci, nižší a pomocný zdravotní personál, pečovatelky, pracovníci hospodářsko-technické správy, řidiči, uklízečky, atd, je zvoleno šest zástupců závodního výboru, kteří se pravidelně scházejí, zápisy ze schůzí jsou předávány na všechna oddělení a pracoviště celé nemocnice. Každoročně je po vzájemné dohodě členů závodního výboru odborového svazu s vedením nemocnice uzavírána Kolektivní smlouva. Naše společnost tvoří pro své zaměstnance ze zdaněného zisku sociální fond a jeho čerpání je v souladu s kolektivní smlouvou a po předchozím projednání a doporučení závodního výboru, s nímž vedení společnosti velice úzce spolupracuje. V roce 2005 byl sociální fond čerpán v celkové výši Kč. celkové čerpání sociálního fondu z toho: strava - příspěvky zaměstnancům na stravování (oběd pro zaměstnance = 13,- Kč) rekreace a zájezdy - příspěvek pro zaměstnance a jeho děti v rámci rodinné tuzemské i zahraniční rekreace dětská rekreace - příspěvek pro děti zaměstnanců na školu v přírodě, lyžařské zájezdy, tábory atd. nepovinné v rámci školní výuky a bez dotace školy kultura a tělovýchova - zejména vstupenky na bazén a do sauny sociální výpomoci a půjčky - bezúročné půjčení peněz zaměstnancům v tíživé finanční situaci nepeněžní dary - u příležitosti životního jubilea zaměstnance ostatní - např. vitamíny pro zaměstnance v rámci prevence Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč - 9 -

10 Zaměstnanci splatili společnosti na splátkách z uzavřených smluv za rok 2005 celkem Kč. sociální výpomoci a půjčky - splátky půjček z minulých let Kč V Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. jsou přijímány dary na zdravotnické a sociální účely od fyzických a právnických osob. Tyto dary za období roku 2005 činily celkem Kč. Po poradě s auditorem jsou přijaté dary účtovány na účet 413 ostatní kapitálové fondy (rezervní fond). Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. tímto děkuje všem dárcům za poskytnuté dary na zdravotnické a sociální účely. Závazky k : v Kč dodavatelé , ,08 zaměstnanci, spoření , ,00 ostatní závazky , ,00 sociální a zdravotní pojištění , ,00 daňové závazky , ,00 dohadné účty pasivní ,60 0,00 celkem krátkodobé závazky , ,08 závazky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 91 dnů 0 0 v Kč celkem dlouhodobé závazky , ,38 Závazky po lhůtě splatnosti jsou ovlivněny pozdní úhradou od zdravotních pojišťoven. Dodavatelské faktury jsou uhrazeny 53 dní po lhůtě splatnosti. Všechny závazky k našim zaměstnancům, za sociální a zdravotní pojištění a závazky vůči Finančnímu úřadu jsou ve lhůtě splatnosti a naše společnost nemá žádný dluh a ani nedoplatek

11 Pohledávky k : v Kč pohledávky z obchodního styku , ,97 ostatní pohledávky , ,00 poskytnuté zálohy , ,10 jiné pohledávky 0, ,82 celkem krátkodobé pohledávky , ,89 pohledávky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 91 dnů 0 0 Oprava a údržba majetku: celkem oprava a údržba ,53 budovy ,30 zdravotnická a labor. technika ,49 stroje a přístroje provozní ,47 dopravní prostředky ,53 výpočetní technika ,06 inventář ,29 ostatní ,39 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek celkem nákup zdravotní a ostatní technika auto sanitní ,00 Kč ,00 centrální monitorovací sestava na JIP, pojízdný RDG přístroj, ventilátor na JIP, porodní postel, inkubátor, server, lůžka, EKG přístroj ,00 přestavba sanitního automobilu Volkswagen stavební ,00 navýšení budovy Štětí a dětské oddělení software ,00 program AKORD - pacientská strava, MIS

12 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek celkem nákup ,00 Kč energetické a hnací stroje ,00 chladící skříně, chladničky, mrazák pracovní stroje ,00 myčky, varné desky, vysavaše, fritéza zdravotní a ostatní technika ,00 sondy, glukometry, odsávačka, tubus, nebulizátor, infuzní pumpy, vyšetřovací stůl, odstředivky, detektory, zástěry, svářečka, kamerový systém, polohovací lůžka, monitory, inventář software počítače, holter tlaku, atd ,00 matrace, lavice, židle, stojany, vozíky, regál, skříně 9 700,00 program - odpady Nové uzavřené leasingové smlouvy ultrazvukový přístroj Picus se sondami ultrazvukový přístroj Aloka vč. sond a příslušenství ,00 gynekologicko-porodnické oddělení ,00 radiodiagnostické oddělení Zákonná rezerva na opravu zákonná rezerva na opravu nebyla tvořena Nájemní smlouva o nájmu movitých a nemovitých věcí ze dne Stanovená výše nájemného ,00 Kč (dle smlouvy) Plnění celkem opravy a udržování ,01 Kč celkem nákup nového DHM a DNM ,57 Kč splátky leasingu ,92 Kč splnění části nájmu na rok ,50 Kč celkem plnění nájmu ,00 Kč Plnění nájmu proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou a jako každý rok bylo kontrolováno nezávislým auditorem

13 Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. velice podrobně a pečlivě provádí veškeré ekonomické rozbory, na pravidelných poradách vedení společnosti v čele s grémiem primářů a na poradách vrchních sester jsou výsledky hospodaření podrobně vyhodnocovány. Pravidelně měsíčně jsou zpracovávány a vyhodnocovány tabulky, které slouží k operativnímu řízení celé společnosti. Uvádíme hospodaření jednotlivých nákladových podstředisek dle jednotlivých měsíců za období 1-12 roku Je velice nutné upozornit, že v hospodaření jednotlivých podstředisek není rozpuštěna správní režie. CELKEM INTERNA primář MUDr. Jan Bruthans, CSc. vrchní sestra Iveta Hořejší - interní oddělení, JIP interna, interní ambulance, neurologická ambulance, Domov důchodců Roudnice nad Labem pouze do počet lůžek 55 lůžek (4 lůžka JIP, 51 akutních lůžek) počet vykázaných bodů bodů počet ošetřovatelských dní dní Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč např.: sestava centrálního monitoru na JIP, nemocniční lůžka na JIP, odsávačka Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč např.: infúzní pumpy, vyšetřovací stůl, záznam pro Holter vč. adaptéru, transportní lůžka, polohovací lůžka, křesla, lavice, stojany, stolky, počítačové sestavy, kontejnery, pracovní stoly, skříně na léky, vozíky na rozvoz stravy, atd

14 Naši pracovníci si průběžně doplňovali vzdělání: 1 lékařka složila atestaci z revmatologie, 1 lékař atestaci z diabetologie, 2 lékaři s atestací I. stupně se připravovali na získání atestace z interny vyššího stupně, 3 lékaři se připravovali na atestaci z vnitřního lékařství, 1 lékař na atestaci ze všeobecného lékařství, 5 lékařů má atestaci z vnitřního lékařství II. stupně, 2 lékaři atestaci z kardiologie, 1 lékař z gastroenterologie. Primář oddělení získal titul Fellow of European Society of Cardiology a pracoval ve výborech pracovních skupin Akutní kardiologie a Preventivní kardiologie České kardiologické společnosti. Průběžně jsme vyhodnocovali naše léčebné výsledky a závěry těchto šetření jsme přednášeli a publikovali. Celkem přednesli lékaři interního oddělení 16 přednášek, publikovali 4 sdělení a 1 kapitolu v monografii. Organizovali jsme semináře interního oddělení a dva kurzy Novinky ve vnitřním lékařství pro postgraduální vzdělávání České lékařské komory. Úspěšně jsme ukončili sledování pacientů ve studii léčby chronického srdečního selhání CIBIS III a ve studii léčby akutních koronárních syndromů European Heart Survey Acute Coronary syndrom II a obdrželi jsme diplom Evropské kardiologické společnosti. Byla zřízena revmatologická a hepatologická ambulance, byla obnovena diabetologická ambulance. Naše externí ambulance v Budyni se přestěhovala do nových prostor, vznikla další interní ambulance ve Štětí. Spolupracovali jsme s DD Roudnice n.l., DOS Krabčice, PL Horní Beřkovice a dalšími zařízeními a ambulancemi. Mladší lékaři interního oddělení zajišťovali lékařskou pohotovostní službu. Neinvazivní kardiologické vyšetření bylo rozšířeno o další echokardiografické metody (kontrastní echokardiografie, zátěžová echokardiografie) a tilt up test. Oddělení invazivní gastroenterologie je připraveno provádět ERCP a související vyšetření. Superkonsiliární péče je pro naše pacienty zajištěna na klinických a dalších specializovaných odděleních fakultních a dalších nemocnic v Praze, Ústí nad Labem (např. Kardiologie Bulovka, s.r.o., Kardiochirurgická klinika VFN, Klinika Kardiochirurgie IKEM, gastroenterologické oddělení a I. fakultní klinika FN Motol, fakultní nemocnice Na Homolce, TRN Bukov Ústí nad Labem). Interní oddělení také zajišťuje lékařskou péči v Léčebně dlouhodobě nemocných, která má 43 lůžek. Lékařská péče zabezpečovaná lékaři interního oddělení, supervize primářem interního oddělení

15 Interní oddělení dále spolupracuje a podle potřeby hospitalizuje klienty Domova důchodců Roudnice nad Labem. Tato spolupráce probíhá k plné spokojenosti klientů. Hospodaření interny je hodnoceno jako vyrovnané. Celkem interna leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum celkem interna leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum. CELKEM DĚTSKÉ A NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ primář MUDr. Miroslav Vostrý vrchní sestra Iva Čapková - dětské oddělení, novorozenecké oddělení, dětská ambulance počet lůžek počet vykázaných bodů počet ošetřovatelských dní 37 lůžek bodů dní Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč např. inkubátor pro novorozence, přístroj EKG

16 Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč např.: nebulizátor, inhalátor ultrazv., odsávačka, vozík pro EKG, kojenecká váha, kamerový systém, dětské polohovací postele vč. matrací a nábytkové vybavení do kuchyněk (firma Soral & Hanzlík), atd. Lůžková část dětského oddělení - zajišťujeme krizové lůžko pro poskytnutí okamžité pomoci dětem, které jsou v souladu se zákonem 359/1999 odebrány z rodiny - na oddělení důsledně dodržujeme Chartu práv dítěte - zkracujeme dobu hospitalizace, děti doléčujeme a kontrolujeme ambulantně - oddělení je vybaveno pro zajištění intermediální intenzivní péče - dvě lůžka intenzivní péče - pro malé pacienty je na oddělení zařízena pěkná, útulná herna se spoustou hraček, dětských her a knih, děti mají také k dispozici počítač Ambulantní část dětského oddělení - rozšířili jsme ordinační dobu lékařské služby první pomoci pro děti na 24 hodin i ve všední dny - po propuštění kontrolujeme děti (kontrolní odběry, RTG, atd.) - odborné ambulance: - nefrologická ambulance - kardiologická ambulance - neurologická ambulance - poradna pro rizikové novorozence Lůžková část novorozeneckého oddělení - důsledně dodržujeme péči o novorozence systémem Rooming-in, tj. dítě je trvale u matky - zvýšili jsme počet plně kojených dětí, prakticky 100% novorozenců je propuštěno plně kojených - novorozenci z rizikových těhotenství (po komplikovaných porodech, císařských řezech, KP, ČAS apod.) sledujeme v Ordinaci pro rizikové novorozence

17 Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. Celkem dětské a novorozenecké leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum celkem dětské a novoroz leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum. CELKEM GYNEKO LOGIE A PORODNICE primář MUDr. Jaroslav Chocholatý vrchní sestra Jaroslava Smolová - gynekologicko-porodnické oddělení, gynekologická ambulance počet lůžek počet vykázaných bodů počet ošetřovatelských dní 33 lůžek bodů dní Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč porodní postel

18 Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč např.: sonda na snímání děložních kontrakcí, hrazda k porodní posteli, tubus, vnitřní část nůžek, držáky, vnitřní část kleští, gynekologické křeslo, noční stolky, nábytkové vybavení ambulance (firma Soral & Hanzlík), otočné křeslo, vyšetřovací lůžko, lednice, skříně, atd. V lednu 2005 se realizoval nákup nového ultrazvukového přístroje (leasing Kč) - ultrazvukový přístroj PICUS s barevným dopplerem, trojrozměrným zobrazením a počítačovou archivací na diskety, CD, s fototiskem a možností videa. V gynekologii zajišťujeme základní konservativní i operační léčbu. V laparoskopii operujeme do úrovně laparoskopicky asistované vaginální hysterectomie. Zajišťujeme také urogynekologická vyšetření a konservativní léčbu. V porodnictví poskytujeme veškerou diagnostickou, konservativní i operační léčbu s výjimkou péče o nezralé a postižené plody a matky s vysokým již předporodně zjištěným rizikem komplikací. Nově můžeme provádět i odběry pupečníkové krve. V loňském roce jsme dosáhli výborných výsledků, zejména v porodnictví. Narodilo se u nás 357 dětí, z toho 3x dvojčata. Žádné dítě u nás při nebo po porodu nezemřelo, všechny se narodili živé. Jen 7 dětí mělo váhu mezi 2000 až 2499 g, jen 3 děti byly pro nižší porodní váhu nebo pro podezření na komplikace převezeny na vyšší pracoviště. Péče ambulantní - veškerá standardní gynekologická i porodnická péče na ambulancích v terénu (Štětí, Straškov, Budyně n.o., Horní Beřkovice) - poradna pro těhotné, kurzy pro těhotné s tělocvikem a psychoprofylaktickou přípravou na porod i za přítomnosti otce na těchto kurzech i při porodu kurzy vedou porodní asistentky, se kterými se maminka setká na porodním sále sonografická vyšetření urogynekologická vyšetření onkologická poradna prsní poradna

19 Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. Celkem gynekologie a porodnice leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum celkem gynekologie a porodnice leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum. CELKEM CHIRURGIE primář MUDr. Josef Krajník, ředitel LPP vrchní sestra Mgr. Jana Bezděková chirurgické oddělení, JIP chirurgie, ošetřovatelská lůžka, operační sály, chirurgická ambulance počet lůžek 75 lůžek (4 JIP, 43 akutních lůžek, 28 ošetřovatelských lůžek) počet vykázaných bodů bodů počet ošetřovatelských dní dní Dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč nemocniční lůžka JIP, ventilátor, pojízdný RTG přístroj C-rameno Drobný dlouhodobý majetek nakoupený v roce 2005 v hodnotě Kč

20 např.: infúzní pumpy, pulsní oxymetr, myčky, vozíky, antidekubit. podložky, počítače, monitory, skříně, kontejnery, stojany, holter tlaku, kamerový systém, lavice, pila na sádru, svážečka sterilizační, atd. V roce 2005 jsme hospitalizovali pacientů, ambulantně jsme ošetřili pacientů. Celkový počet operací dosáhl čísla 1500, rozvržení jednotlivých druhů operací je stabilní, nárůst jsme zaznamenali v oboru miniinvazivní chirurgie, kde jsme provedli přes 300 laparoskopických výkonů (operace žlučníku, všech druhů kýl, fundoplikace, appendektomie, sutury perforovaných žaludečních vzorů. provedení stomií, resekce střev) a v oboru úrazové chirurgie, kde jsme provedli téměř 600 operací, z toho 100 artroskopií. Závěrem roku 2005 byl zakoupen nový mobilní RTG přístroj Philips včetně softwarového vybavení pro zpracovávání, přenášení a archivaci zhotovených snímků. RTG dokumentace je přenášena po počítačové síti nemocničního informačního systému z operačního sálu na ovládací pult CT pracoviště. V rámci oslav 130. výročí založení nemocnice se na podzim roku 2005 konalo Mezinárodní chirurgické sympozium s aktivní účastí Prof. Nerlicha (Univerzitní klinika Regensburg), Prof. Bartoníčka (FN Královské Vinohrady) a dalších 18 pracovišť z celé naší republiky. Sympozia se zúčastnilo přes 300 zdravotníků a přes 20 firem se zdravotnickými přístroji či materiálem

21 Odborné poradny: - indikační poradna primáře - traumatologická poradna - prsní poradna - cévní poradna - ošetřovatelská a následná péče - endoskopické pracoviště -gastroskopie, kolonoskopie, stomická poradna K chirurgickému oddělení je přičleněno i endoskopické pracoviště, které zajišťuje vyšetření žaludku, tlustého střeva a žlučových cest, včetně ERCP. Výkony jsou prováděny po krátkých objednacích dobách, akutní případy řešíme ihned. Kolektiv zkušených lékařů a endoskopických sester zajišťuje kvalitní a šetrné vyšetření a následně léčbu dle nejnovějších poznatků lékařské vědy. V komplikovanějších případech, které nemohou být zajištěny v naší nemocnici úzce spolupracujeme s některými špičkovými pracovišti v Praze, Ústí nad Labem a Liberci. Hospodaření chirurgie je hodnoceno jako vyrovnané. Celkem chirurgie leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum celkem chirurgie leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum. DĚTSKÁ PSYCHOLOGIE lékař PhDr. Hana Honzíková počet vykázaných bodů bodů Zajišťuje konzilia pro jednotlivá oddělení nemocnice. Provádí psychologickou diagnostiku dětí a dospělých. Poskytuje krizovou intervenci při řešení zátěžových situací, dále poskytuje terapii individuelní, skupinovou, rodinnou a autogenní trénink. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané

22 Dětská psychologie leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum dětská psychologi e leden únor březen duben kv ěten červen červ enec srpen září říjen list op. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum. ZUBNÍ LABORATOŘ vedoucí laborant Radek Stehlík Stále probíhá leasing, nákup keramické pece s digitální obrazovkou a příslušenstvím. Hospodaření je hodnoceno jako vyrovnané. Zubní laboratoř leden únor březen duben květen červ en červ enec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs HV kum zubní laboratoř leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listop. prosinec náklady výnosy HV měs. HV kum

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2011 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2011 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu. 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními

2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu. 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními 2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními 2 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov příspěvková organizace I. P. Pavlova 9 794

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Podlesí a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Městská nemocnice Hořice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. ředitelka MěN

Městská nemocnice Hořice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. ředitelka MěN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RNDr. Romana Mrázová, Ph.D. ředitelka MěN 1 OBSAH str. Úvodní slovo ředitelky nemocnice 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 9 Ošetřovatelství 9 10 Zdravotnická laboratoř

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce

Výroční zpráva 2007. Fakultní nemocnice Na Bulovce Výroční zpráva 2007 Fakultní nemocnice Na Bulovce O B S A H 1) Základní údaje a předmět činnosti 2) Úvodní slovo ředitele 3) Vedení nemocnice v roce 2007 4) Organizační struktura nemocnice 5) Léčebná péče

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI 2011 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 4 I.1. Management vedení Nemocnice Kyjov, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více