Boj proti daňovým podvodům a únikům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boj proti daňovým podvodům a únikům"

Transkript

1 Boj proti daňovým podvodům a únikům Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013

2 Boj proti daňovým podvodům a únikům Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento příspěvek, připravený pro květnové zasedání Evropské rady, připomíná význam daní v souvislosti s nynější fiskální konsolidací v členských státech a zdůrazňuje zejména nepříznivý dopad daňových podvodů a úniků 1. Boj proti daňovým podvodům a únikům je důležitý nejen pro zabezpečení příjmů státních rozpočtů, ale také k získání a udržení důvěry občanů ve spravedlivost a účinnost daňových systémů. Dokument se zaměřuje na reformy, které musí členské státy v této oblasti přijmout, a na opatření, která je ještě nutné na úrovni EU schválit a zavést do praxe. Budeme-li v rámci EU postupovat koordinovaně, budeme lépe schopni společně bojovat proti daňovým podvodům a únikům a prosazovat ve světě vysoké standardy správy daní. 1. Boj proti daňovým podvodům a únikům vyžaduje rozhodné kroky: jak podpořit fiskální konsolidaci a zajistit spravedlivost daňových systémů Daňové podvody a úniky omezují schopnost členských států získávat příjmy a provádět hospodářskou politiku. Odhaduje se, že v extrateritoriálních (offshore) centrech zůstávají desítky miliard eur, které jsou často nepřiznané a nezdaněné. Ty dále snižují daňové příjmy států. Pokud by se rozhodným způsobem zakročilo proti daňovým podvodům a únikům, mohlo by to do veřejných rozpočtů v Evropě přinést miliardové příjmy. Daňové podvody a úniky také ohrožují spravedlivost a rovné zacházení. Mají-li být hospodářské reformy sociálně a politicky přijatelné, musí být systém spravedlivý. Daňové zatížení by mělo být rozloženo rovnoměrněji, aby všichni řadoví pracovníci, nadnárodní společnosti využívající výhod jednotného trhu či majetné fyzické osoby s úsporami v extrateritoriálních centrech spravedlivým dílem přispívali do veřejných financí. Spravedlivost a rovné zacházení znamenají také vytvoření lepších a spravedlivějších systémů zdanění. Proti daňovým podvodům a únikům je nutné bojovat na úrovni národní, evropské i mezinárodní. Proces evropské integrace vedl k užší integraci ekonomik všech členských států, s čímž souvisí velký objem přeshraničních transakcí a omezování souvisejících nákladů a rizik. Evropským občanům a podnikům to přineslo obrovské výhody, ovšem daňové správy jednotlivých států to postavilo před nové úkoly, pokud jde o spolupráci a výměnu informací. Zkušenosti ukázaly, že členské státy se mohou s těmito úkoly vypořádat účinně jen tehdy, když spolupracují pomocí rámce dohodnutého na úrovni EU. 1 Daňový podvod je druh záměrného vyhýbání se dani, který je obecně trestný podle trestního práva. Zahrnuje situace, kdy jsou úmyslně podávána nepravdivá přiznání nebo předkládány zfalšované dokumenty. Daňové úniky obecně zahrnují nelegální postupy, kdy se daňová povinnost skrývá nebo ignoruje, tj. daňový poplatník zaplatí nižší daň, než je ze zákona povinen, protože daňovým úřadům zatají příjmy či informace. 1

3 Čistě jednostranná řešení nepřinesou kýžené výsledky. Na jednotném trhu a v globalizované ekonomice totiž rozdíly mezi státy a mezery v jejich předpisech nahrávají těm, kteří se snaží zdanění uniknout. EU dlouhodobě prosazuje politiku řádné správy v daňové oblasti. Systém EU je založen na zásadách transparentnosti, automatické výměny informací a spravedlivé daňové soutěže. EU má s automatickou výměnou informací již několikaleté zkušenosti: v oblasti příjmů z úspor byla v EU zavedena již v roce EU vypracovala ucelený soubor opatření, díky nimž mohou členské státy účinněji potírat daňové podvody a úniky. Patří sem právní předpisy EU (týkající se větší transparentnosti, výměny informací a správní spolupráce), koordinované kroky doporučené členským státům (například v oblasti agresivního daňového plánování a daňových rájů) a specifická doporučení zaměřená na posílení boje proti daňovým podvodům vydaná jednotlivým zemím v rámci evropského semestru pro správu ekonomických záležitostí. Kromě toho Komise loni v prosinci předložila zvláštní akční plán s klíčovými kroky, které členským státům pomohou v boji proti daňovým podvodům a únikům v oblasti přímých i nepřímých daní. Byla již podniknuta řada důležitých kroků a členské státy by měly lépe využívat dostupné nástroje. Nejdůležitější teď je, aby členské státy náležitě zlepšily své systémy, plně využily nástroje, které mají na evropské úrovni k dispozici, a důsledně a koordinovaně zavedly do praxe dohodnuté kroky. 2. Co lze podniknout na úrovni členských států Členské státy mohou daňové příjmy zvýšit systematickými kroky zaměřenými na omezení šedé ekonomiky, boj proti daňovým únikům a na zefektivnění správy daní. Probíhající hospodářská a finanční krize v EU má v členských státech závažné rozpočtové a sociální dopady. Veřejné finance musí být urychleně sanovány, aby se zajistila udržitelnost systémů sociální péče a veřejných služeb, omezily náklady na refinancování státu a dalších veřejných institucí a zabránilo nepříznivým přelivům do zbytku ekonomiky. Omezením daňových podvodů a úniků mohou členské státy zvýšit své daňové příjmy, což jim zároveň poskytne větší prostor k restrukturalizaci daňových systémů tak, aby lépe podporovaly hospodářský růst. Díky tomu budou členské státy také moci snížit daňové zatížení osob s nízkými příjmy a nejzranitelnějších skupin. Třetina členských států by měla výrazně zlepšit správu daní. Mezi problémy, které je nutné odstranit, patří vysoké administrativní náklady v poměru k vybraným čistým příjmům, nevyužívání informací třetích stran k předvyplnění daňových přiznání, malé využívání elektronických daňových přiznání a velké administrativní zatížení středních podniků. V roční analýze růstu na rok 2013 určila Komise jako prioritu pro letošní rok nutnost pokračovat v diferencované fiskální konsolidaci s příznivými dopady pro růst. Vedle dalších opatření na příjmové straně Komise členským státům doporučila, aby daňovou morálku zlepšily účinnějším bojem proti daňovým podvodům a únikům. Stejně jako loni se tato priorita promítne i do specifických doporučení pro jednotlivé země na rok

4 Rámeček 1: Co je nutné podniknout na úrovni členských států? V rámci evropského semestru by členské státy měly realizovat specifická doporučení, která jsou jim určena, aby se jim podařilo zlepšit správu daní. Má-li se zlepšit dodržování daňových předpisů a mají-li se zefektivnit daňové správy, je zapotřebí vypracovat strategii pro dodržování právních předpisů a cíleně se zaměřit na potírání daňových úniků, rozšířit používání informací třetích stran, sestavit předvyplněná daňová přiznání a koordinovaně se zaměřit na snižování objemu šedé ekonomiky. Toho lze dosáhnout například stanovením trestní odpovědnosti zákazníků, kteří si objednávají nehlášené práce (tzv. bez faktury), zavedením povinné elektronické platby u nákupů překračujících určitý limit nebo využíváním peněžní motivace k přiznání příjmů (daňové slevy). Členské státy by měly plně zavést do praxe doporučení Komise o daňových rájích a o agresivním daňovém plánování, které se týkají zejména určení třetích zemí, jež neuplatňují minimální standardy řádné správy v oblasti daní, poskytnutí technické pomoci třetím zemím ochotným spolupracovat a opatření proti dvojímu nezdanění. Komise je připravena poskytnout cílenou podporu a technickou pomoc kterémukoli členskému státu, který ji potřebuje, aby mohl svůj daňový systém posílit proti únikům a aby mohl zlepšit výběr daní. V Řecku například pracovní skupina pro Řecko spolu s odborníky z členských států aktivně pomáhá s vytvořením účinnějšího daňového systému, který by generoval kvalitní příjmy. Tyto snahy již začínají přinášet pozitivní výsledky. 3. Co lze podniknout na úrovni EU EU vypracovala ucelený soubor opatření, díky nimž mohou členské státy účinněji potírat daňové podvody a úniky. Patří sem právní předpisy EU (týkající se větší transparentnosti, výměny informací a správní spolupráce), koordinované kroky doporučené členským státům (například v oblasti agresivního daňového plánování a daňových rájů) a specifická doporučení vydaná jednotlivým zemím v rámci evropského semestru. Spolupráci mezi daňovými orgány členských států podpoří EU také finančně prostřednictvím programu Fiscalis Systém EU je postaven na zásadě automatické výměny informací. V tomto ohledu má EU ve světě vedoucí postavení. Myšlenka automatické výměny informací mezi členskými státy se zrodila již v roce O dva roky později pak byla vtělena do směrnice o zdanění příjmů z úspor. Díky ní si členské státy vyměňují informace o příjmech daňových poplatníků-nerezidentů ve výši 20 miliard EUR. Směrnice o správní spolupráci, která vstoupila v platnost letos v lednu, navíc zavádí automatickou výměnu informací o různých dalších příjmech. V nedávné době tuto zásadu zavedly v dohodách k naplnění zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA) také 3

5 Spojené státy americké. Díky spolupráci v rámci zavedeného systému EU mohou členské státy minimalizovat další zatěžování daňových správ a finančních institucí a zajistit rychlé a jednotné uplatnění v celé EU. Komise také vyvinula elektronické formáty pro výměnu informací a bezpečné komunikační kanály. Výměnu informací lze provádět jen se specializovanou podporou IT. Komise již vypracovala standardní počítačové formáty pro automatickou výměnu informací a kanály pro tuto výměnu na základě směrnice o zdanění příjmů z úspor. Tyto formáty a komunikační kanály budou průběžně aktualizovány a rozšiřovány na další druhy příjmů podle směrnice o správní spolupráci. Rámeček 2: Jak Evropská unie bojuje proti daňovým podvodům a únikům Evropská směrnice o zdanění příjmů z úspor (která je účinná od roku 2005) zavedla zásadu automatické výměny informací. V roce 2008 navrhla Komise novelu této směrnice, která rozšiřuje její působnost i na investiční fondy, důchody, inovativní finanční nástroje a platby uskutečňované prostřednictvím svěřenství a nadací. Cílem je odstranit mezery v právní úpravě. Novelu teď ještě musí schválit Rada. Dohody o úsporách, které EU uzavřela se Švýcarskem, Andorrou, Monakem, Lichtenštejnskem a San Marinem (platí od roku 2005), mají zajistit rovné podmínky mezi EU a sousedními zeměmi. V červenci 2011 Komise požádala Radu, aby jí zmocnila zahájit jednání s těmito pěti zeměmi. Cílem těchto jednání bude přizpůsobit působnost těchto dohod revidované směrnici EU o zdanění příjmů z úspor. O zmocnění Rada zatím nerozhodla. Směrnice o správní spolupráci zavádí v oblasti přímých daní od roku 2015 automatickou výměnu informací v pěti nových oblastech (příjmy ze zaměstnání, odměny ředitelů, produkty životního pojištění, na něž se nevztahují jiné nástroje EU, důchody a vlastnictví nemovitostí a příjmy z nemovitostí), pokud jsou informace dostupné. Nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH platí od roku Tato norma upravuje, jak daňové a celní úřady v členských státech shromažďují a sdílejí informace o DPH s ostatními členskými státy. V této oblasti je EU průkopníkem. Nařízení také posiluje databáze o osobách povinných k DPH a jejich plněních uvnitř Unie, aby bylo v této oblasti možné odhalovat a eliminovat daňové podvody. Nová směrnice o vzájemné pomoci při vymáhání daní, která platí od roku 2010, dává členským státům větší možnosti při výběru daní v přeshraničních situacích. Umožňuje vymáhat pohledávku v jiném členském státě a posiluje možnost přijmout předběžná opatření v jiném členském státě, aby bylo možné vymáhat pohledávky, které daňoví poplatníci neuhradí včas. 4

6 V červenci 2012 navrhla Komise mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. Mezi nejčastější typy přeshraničních podvodů v oblasti DPH patří řetězové (neboli kolotočové) podvody. Díky uvedenému mechanismu rychlé reakce může Komise členským státům v naléhavých případech povolit, aby se odchýlily od obecného pravidla pro plnění uvnitř Unie. Tato výjimka může být schválena do jednoho měsíce od odhalení rozsáhlého podvodu s DPH. V roce 2009 navrhla Komise směrnici o přenesení daňové povinnosti u DPH. Ta byla částečně přijata v březnu 2010 (pouze pro povolenky na emise CO 2 ). Pokud by byla schválena i zbývající část návrhu směrnice, mohly by členské státy používat přenesení daňové povinnosti na dodávky několika druhů zboží a poskytování některých služeb, u nichž dochází k řetězovým podvodům postihujícím řadu členských států. Akční plán Komise pro další posílení boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (z prosince 2012) obsahuje třicítku opatření, která se zaměřují na fyzické a právnické osoby a nespolupracující jurisdikce. V rámci tohoto plánu zřídila Komise platformu pro řádnou správu daní, do níž jsou zapojeny vlády, nevládní organizace a podniky. Jejich úkolem je pomáhat se zaváděním akčního plánu do praxe. V únoru 2013 navrhla Komise předpisy, které mají aktualizovat rámec pro boj proti praní peněz a pro převody peněžních prostředků. Tyto normy rozšiřují jeho záběr a zaměřují se na nové hrozby a slabá místa, aby se posílila stávající unijní pravidla. Návrh také zavádí jasnější mechanismy pro identifikaci skutečných majitelů, a to i těch, kteří stojí za určitými subjekty. Návrh čeká na schválení v Evropském parlamentu a Radě. Transparentnost operací nadnárodních bank zvýší nová pravidla EU o kapitálových požadavcích pro banky. Podle nich budou muset finanční instituce zveřejňovat informace o šesti nových položkách (mimo jiné o obratu, zisku a daních) v každé zemi EU a v každé třetí zemi, ve které působí. Předpis EU o správcích alternativních investičních fondů také obsahuje důležité podmínky ohledně dodržování daňových předpisů a spolupráce v daňové oblasti, které musí být splněny, aby mohl být daný fond v EU nabízen. V rámci nově dohodnutých změn v účetních pravidlech EU bude zaveden systém výkaznictví podle jednotlivých zemí. Bude se vztahovat na velké společnosti v soukromém vlastnictví v EU nebo na společnosti kotované v EU, které působí v odvětvích ropy, zemního plynu, těžby nerostných surovin či lesního hospodářství. Pokud budou nadnárodní společnosti vykazovat, kolik odvedly hostitelským státům na daních, licenčních poplatcích a bonusech, přinese to větší transparentnost v daňové oblasti a výrazně pomůže v boji proti korupci a praní peněz. 5

7 Ačkoli stávající nástroje výrazně zlepšily výměnu informací, členské státy je dosud nevyužívají účinně a komplexně. Některé návrhy, které Komise předložila již před několika lety, stále čekají na přijetí. Daňové správy členských států navíc nevyužívají plně potenciál, který nabízí existující právní nástroje a praktické mechanismy. Členské státy teď musí především začít tyto nástroje využívat a musí důsledně a koordinovaně zavést do praxe dohodnutá opatření. Členské státy mají v oblasti výběru svých daní, fungování a soudržnosti svých daňových předpisů a daňových správ a boje proti daňovým podvodům plnou svrchovanost. Nástroje EU mohou pomoci pouze tehdy, pokud existuje politická vůle a správní kapacita k jejich plnému využití. Komise členským státům pomáhá v jejich úsilí tím, že jim dává k dispozici praktické nástroje, ovšem zapojit se do účinné správní spolupráce musejí členské státy samy. Rámeček 3: Co je nutné podniknout na úrovni EU? Rada by měla přijmout navrženou revizi směrnice o zdanění příjmů z úspor a zmocnit Komisi, aby mohla jednat o odpovídajících zlepšeních ve stávajících dohodách se sousedními zeměmi. Rada by také měla přijmout návrh dohody mezi EU a Lichtenštejnskem o boji proti daňovým podvodům a spolupráci v oblasti daní a zmocnit Komisi, aby mohla zahájit jednání s dalšími sousedními zeměmi. Dále by měla Rada schválit předložená opatření proti podvodům s DPH, zejména mechanismus rychlé reakce. V souladu s akčním plánem Komise pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům z prosince 2012 by si měly členské státy stanovit, jak jej uvedou do praxe a která opatření provedou jako první. Zásada automatické výměny informací v EU by měla být rozšířena na všechny relevantní druhy příjmů. Evropská komise navrhne novelu směrnice EU o správní spolupráci, kterou se na úrovni EU rozšíří rozsah automatické výměny informací. Cílem je, aby byla automatická výměna informací o dividendách, kapitálových ziscích a dalších příjmech zavedena již od roku 2015, kdy začne v EU platit automatická výměna informací o příjmech ze zaměstnání, odměnách ředitelů, důchodech, životním pojištění a příjmech z nemovitostí. Návrh se zaměří také na stávající ustanovení, podle kterého daňové správy nemusí informace poskytovat, pokud nejsou dostupné. Zároveň se na technické úrovni urychleně pokročí v rozšíření stávajících standardních formátů IT a zabezpečených komunikačních kanálů pro výměnu informací na všechny relevantní typy příjmů. 6

8 4. Kroky k prosazování řádné správy daní ve světě EU by také měla na mezinárodním poli stát v čele prosazování řádné správy daní, zejména automatické výměny informací. Komise je v popředí mezinárodního úsilí zaměřeného na boj proti daňovým podvodům a únikům. Nadcházející summity G8 ( června) a G20 (5. 6. září) nabídnou dobrou příležitost, aby se v těchto otázkách a také v boji proti praní peněz dosáhlo na mezinárodní úrovni dalšího pokroku. Také OECD se této problematice za podpory G20 a G8 věnuje. Bude-li EU v rámci G8, G20 a OECD zastávat silný a koordinovaný společný postoj, založený na již existujících mechanismech EU, může dosáhnout toho, aby se automatická výměna informací stala novým mezinárodním standardem. Rámeček 4: EU jako hybná síla na mezinárodní úrovni EU by měla na mezinárodní scéně stát v čele prosazování zásad řádné správy v daňové oblasti, zejména zásad automatické výměny informací a spravedlivé daňové soutěže. Automatická výměna informací by se měla stát novým mezinárodním standardem, podle kterého se bude řídit mezinárodní zdanění. K dosažení tohoto cíle by se měla EU dohodnout na ambiciózním a koordinovaném postoji. EU by měla především mluvit jedním hlasem v G8, G20 a v OECD, aby získala jasný příslib, že budou vypracována nová mezinárodní pravidla, která zohlední stávající mechanismy EU v oblasti automatické výměny informací. EU musí cestou spolupráce a technické pomoci i nadále podporovat rozvojové země, které se zavázaly k plnění zásad řádné daňové správy, aby si dokázaly vybudovat účinnou daňovou správu. EU by měla koordinovat svůj postoj při jednáních v G20 o erozi daňové základny a přesouvání zisků. Při tom by měla vycházet ze závěrů Evropské rady a z pokroku, kterého EU dosáhla při potírání daňových rájů a agresivního daňového plánování. Komise bude zajišťovat vzájemnou propojenost a interoperabilitu mezi počítačovými systémy EU pro výměnu informací a americkým systémem v rámci FATCA a celosvětovým standardem, který připravuje OECD. Díky tomu se hospodářským subjektům a správním úřadům sníží administrativní zátěž. 7

9 PŘÍLOHA Členské státy vyberou na DPH jen asi polovinu toho, co by mohly Skutečné příjmy z DPH v roce 2010 (v % teoretických příjmů při základní sazbě) 2 Mezinárodnímu trhu přeshraničních vkladů nadále dominují extrateritoriální (offshore) finanční centra s přísnými předpisy o ochraně bankovního tajemství Vývoj zahraničních vkladů nebankovních subjektů u bank ve vybraných hlavních finančních centrech mimo EU (v milionech USD) 3 Kajmanské ostrovy Švýcarsko Singapur ZAO Hongkong Jersey 2 Zdroj: Evropská komise; Taxation trends (Trendy ve zdanění), vydání Zdroj: veřejné agregované údaje Banky pro mezinárodní platby. 8

10 Spolupráce přináší členským státům značné ekonomické výhody Od roku 2003 se objem daní vybraných od subjektů v jiných členských státech podle směrnice o vzájemné pomoci při vymáhání daní zvýšil více než desetinásobně 4 Vývoj daní vybraných na základě vzájemné pomoci při vymáhání daní v EU (index: 2003 = 100) 4 Zdroj: Evropská komise. 9

11

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.12.2015 COM(2015) 631 final 2015/0285 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Andorrským knížectvím, kterou

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Opatření Evropské komise k omezení daňových úniků a zavedení transparentnějšího daňového prostředí

Opatření Evropské komise k omezení daňových úniků a zavedení transparentnějšího daňového prostředí Opatření Evropské komise k omezení daňových úniků a zavedení transparentnějšího daňového prostředí Kulatý stůl k mezinárodnímu zdanění 8. listopadu 2016 Martin Jareš Ministerstvo financí Úvod Korporátní

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / funkční období

N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / funkční období N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / 02 10. funkční období N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en)

EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en) EVROPSKÁ RADA Brusel 14. března 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesilatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: EVROPSKÁ RADA 14. a 15. března 2013 ZÁVĚRY

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Předmět: Výbor

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu hospodářského partnerství Španělska CS CS 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 326 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska na období

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1

1. Komise přijala dne 8. dubna 2014 sdělení o rámci pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti 1 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. května 2014 (19.05) (OR. en) 9884/14 PROCIV 44 COHAFA 52 DEVGEN 127 ENV 452 ONU 59 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců /

Více

14716/14 ls/mp/jhu 1 DG G 2B

14716/14 ls/mp/jhu 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 31. října 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) 14716/14 FISC 172 ECOFIN 971 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět:

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10-19

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10-19 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 28. 1. 2010 2009/0009(CNS) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10-19 Návrh zprávy David Casa (PE430.975v01-00) k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 5. února 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3435. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI) konané v Bruselu dne

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz. (88.

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz. (88. N 101 / 10 10. funkční období N 101 / 10 Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (88. týden) 2016 Rada Evropské

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o daňové transparentnosti v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o daňové transparentnosti v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2015 COM(2015) 136 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o daňové transparentnosti v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti CS CS ÚVOD

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 254 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0000(INI) 29.1.2013. o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2012/0000(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0000(INI) 29.1.2013. o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2012/0000(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 29.1.2013 2012/0000(INI) NÁVRH ZPRÁVY o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2012/0000(INI)) Hospodářský a měnový výbor Zpravodajka:

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Udržitelné rozvojové cíle a EU

Udržitelné rozvojové cíle a EU Evropský hospodářský a sociální výbor Udržitelné rozvojové cíle a EU Kulatý stůl o infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 16. 3. 2015, Praha Ivan Voleš Udržitelné cíle

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí Rady 2013/676/EU, kterým se Rumunsku povoluje dále uplatňovat

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 5.7.2016 COM(2016) 451 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Sdělení o dalších opatřeních pro zvýšení transparentnosti a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání

Více

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II P7_TA-PROV(2011)0563 Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 k postoji Rady v prvním čtení

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15.

Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. Doporučení pro hospodářskou politiku ČR v rámci evropského semestru: Návrh Evropské komise 2016 Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 15. června 2016 Proč evropský semestr a doporučení EU?

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání 17.7.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Boj proti agresivnímu daňovému plánování

Boj proti agresivnímu daňovému plánování Boj proti agresivnímu daňovému plánování Výsledky kontrol převodních cen včetně offshorových společností 21. dubna 2016 Ministr financí Andrej Babiš Generální ředitel GFŘ Martin Janeček Tisková konference:

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 338 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Malty na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Malty z roku 2016 CS CS

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem)

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) P7_TA(2012)0231 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) - žádost EGF/2011/020 ES/Comunidad Valenciana - výroba obuvi podaná Španělskem) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. června 2012

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Generální rady Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 7. prosince

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C

5776/17 el/mv/lk 1 DG G 3 C Rada Evropské unie Brusel 10. února 2017 (OR. en) 5776/17 IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Předsednictví Výbor stálých zástupců / Rada Příprava zasedání Rady

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.5.2008 SEK(2008)1944 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument ke sdělení Směrem k evropské strategii pro elektronické soudnictví (e-justice) určenému

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013

Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013 Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013 Jan Král Evropský semestr 2013 pohledem vlády ČR Roční analýza růstu 2013 (28.11.2013) Příprava Národního programu reforem ČR

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2011 SEK(2011) 819 v konečném znění Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011 a pro vydání stanoviska Rady k aktualizovanému

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.4.2017 COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské republice povoluje použít zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 335 9. funkční období 335 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více