Boj proti daňovým podvodům a únikům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boj proti daňovým podvodům a únikům"

Transkript

1 Boj proti daňovým podvodům a únikům Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013

2 Boj proti daňovým podvodům a únikům Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento příspěvek, připravený pro květnové zasedání Evropské rady, připomíná význam daní v souvislosti s nynější fiskální konsolidací v členských státech a zdůrazňuje zejména nepříznivý dopad daňových podvodů a úniků 1. Boj proti daňovým podvodům a únikům je důležitý nejen pro zabezpečení příjmů státních rozpočtů, ale také k získání a udržení důvěry občanů ve spravedlivost a účinnost daňových systémů. Dokument se zaměřuje na reformy, které musí členské státy v této oblasti přijmout, a na opatření, která je ještě nutné na úrovni EU schválit a zavést do praxe. Budeme-li v rámci EU postupovat koordinovaně, budeme lépe schopni společně bojovat proti daňovým podvodům a únikům a prosazovat ve světě vysoké standardy správy daní. 1. Boj proti daňovým podvodům a únikům vyžaduje rozhodné kroky: jak podpořit fiskální konsolidaci a zajistit spravedlivost daňových systémů Daňové podvody a úniky omezují schopnost členských států získávat příjmy a provádět hospodářskou politiku. Odhaduje se, že v extrateritoriálních (offshore) centrech zůstávají desítky miliard eur, které jsou často nepřiznané a nezdaněné. Ty dále snižují daňové příjmy států. Pokud by se rozhodným způsobem zakročilo proti daňovým podvodům a únikům, mohlo by to do veřejných rozpočtů v Evropě přinést miliardové příjmy. Daňové podvody a úniky také ohrožují spravedlivost a rovné zacházení. Mají-li být hospodářské reformy sociálně a politicky přijatelné, musí být systém spravedlivý. Daňové zatížení by mělo být rozloženo rovnoměrněji, aby všichni řadoví pracovníci, nadnárodní společnosti využívající výhod jednotného trhu či majetné fyzické osoby s úsporami v extrateritoriálních centrech spravedlivým dílem přispívali do veřejných financí. Spravedlivost a rovné zacházení znamenají také vytvoření lepších a spravedlivějších systémů zdanění. Proti daňovým podvodům a únikům je nutné bojovat na úrovni národní, evropské i mezinárodní. Proces evropské integrace vedl k užší integraci ekonomik všech členských států, s čímž souvisí velký objem přeshraničních transakcí a omezování souvisejících nákladů a rizik. Evropským občanům a podnikům to přineslo obrovské výhody, ovšem daňové správy jednotlivých států to postavilo před nové úkoly, pokud jde o spolupráci a výměnu informací. Zkušenosti ukázaly, že členské státy se mohou s těmito úkoly vypořádat účinně jen tehdy, když spolupracují pomocí rámce dohodnutého na úrovni EU. 1 Daňový podvod je druh záměrného vyhýbání se dani, který je obecně trestný podle trestního práva. Zahrnuje situace, kdy jsou úmyslně podávána nepravdivá přiznání nebo předkládány zfalšované dokumenty. Daňové úniky obecně zahrnují nelegální postupy, kdy se daňová povinnost skrývá nebo ignoruje, tj. daňový poplatník zaplatí nižší daň, než je ze zákona povinen, protože daňovým úřadům zatají příjmy či informace. 1

3 Čistě jednostranná řešení nepřinesou kýžené výsledky. Na jednotném trhu a v globalizované ekonomice totiž rozdíly mezi státy a mezery v jejich předpisech nahrávají těm, kteří se snaží zdanění uniknout. EU dlouhodobě prosazuje politiku řádné správy v daňové oblasti. Systém EU je založen na zásadách transparentnosti, automatické výměny informací a spravedlivé daňové soutěže. EU má s automatickou výměnou informací již několikaleté zkušenosti: v oblasti příjmů z úspor byla v EU zavedena již v roce EU vypracovala ucelený soubor opatření, díky nimž mohou členské státy účinněji potírat daňové podvody a úniky. Patří sem právní předpisy EU (týkající se větší transparentnosti, výměny informací a správní spolupráce), koordinované kroky doporučené členským státům (například v oblasti agresivního daňového plánování a daňových rájů) a specifická doporučení zaměřená na posílení boje proti daňovým podvodům vydaná jednotlivým zemím v rámci evropského semestru pro správu ekonomických záležitostí. Kromě toho Komise loni v prosinci předložila zvláštní akční plán s klíčovými kroky, které členským státům pomohou v boji proti daňovým podvodům a únikům v oblasti přímých i nepřímých daní. Byla již podniknuta řada důležitých kroků a členské státy by měly lépe využívat dostupné nástroje. Nejdůležitější teď je, aby členské státy náležitě zlepšily své systémy, plně využily nástroje, které mají na evropské úrovni k dispozici, a důsledně a koordinovaně zavedly do praxe dohodnuté kroky. 2. Co lze podniknout na úrovni členských států Členské státy mohou daňové příjmy zvýšit systematickými kroky zaměřenými na omezení šedé ekonomiky, boj proti daňovým únikům a na zefektivnění správy daní. Probíhající hospodářská a finanční krize v EU má v členských státech závažné rozpočtové a sociální dopady. Veřejné finance musí být urychleně sanovány, aby se zajistila udržitelnost systémů sociální péče a veřejných služeb, omezily náklady na refinancování státu a dalších veřejných institucí a zabránilo nepříznivým přelivům do zbytku ekonomiky. Omezením daňových podvodů a úniků mohou členské státy zvýšit své daňové příjmy, což jim zároveň poskytne větší prostor k restrukturalizaci daňových systémů tak, aby lépe podporovaly hospodářský růst. Díky tomu budou členské státy také moci snížit daňové zatížení osob s nízkými příjmy a nejzranitelnějších skupin. Třetina členských států by měla výrazně zlepšit správu daní. Mezi problémy, které je nutné odstranit, patří vysoké administrativní náklady v poměru k vybraným čistým příjmům, nevyužívání informací třetích stran k předvyplnění daňových přiznání, malé využívání elektronických daňových přiznání a velké administrativní zatížení středních podniků. V roční analýze růstu na rok 2013 určila Komise jako prioritu pro letošní rok nutnost pokračovat v diferencované fiskální konsolidaci s příznivými dopady pro růst. Vedle dalších opatření na příjmové straně Komise členským státům doporučila, aby daňovou morálku zlepšily účinnějším bojem proti daňovým podvodům a únikům. Stejně jako loni se tato priorita promítne i do specifických doporučení pro jednotlivé země na rok

4 Rámeček 1: Co je nutné podniknout na úrovni členských států? V rámci evropského semestru by členské státy měly realizovat specifická doporučení, která jsou jim určena, aby se jim podařilo zlepšit správu daní. Má-li se zlepšit dodržování daňových předpisů a mají-li se zefektivnit daňové správy, je zapotřebí vypracovat strategii pro dodržování právních předpisů a cíleně se zaměřit na potírání daňových úniků, rozšířit používání informací třetích stran, sestavit předvyplněná daňová přiznání a koordinovaně se zaměřit na snižování objemu šedé ekonomiky. Toho lze dosáhnout například stanovením trestní odpovědnosti zákazníků, kteří si objednávají nehlášené práce (tzv. bez faktury), zavedením povinné elektronické platby u nákupů překračujících určitý limit nebo využíváním peněžní motivace k přiznání příjmů (daňové slevy). Členské státy by měly plně zavést do praxe doporučení Komise o daňových rájích a o agresivním daňovém plánování, které se týkají zejména určení třetích zemí, jež neuplatňují minimální standardy řádné správy v oblasti daní, poskytnutí technické pomoci třetím zemím ochotným spolupracovat a opatření proti dvojímu nezdanění. Komise je připravena poskytnout cílenou podporu a technickou pomoc kterémukoli členskému státu, který ji potřebuje, aby mohl svůj daňový systém posílit proti únikům a aby mohl zlepšit výběr daní. V Řecku například pracovní skupina pro Řecko spolu s odborníky z členských států aktivně pomáhá s vytvořením účinnějšího daňového systému, který by generoval kvalitní příjmy. Tyto snahy již začínají přinášet pozitivní výsledky. 3. Co lze podniknout na úrovni EU EU vypracovala ucelený soubor opatření, díky nimž mohou členské státy účinněji potírat daňové podvody a úniky. Patří sem právní předpisy EU (týkající se větší transparentnosti, výměny informací a správní spolupráce), koordinované kroky doporučené členským státům (například v oblasti agresivního daňového plánování a daňových rájů) a specifická doporučení vydaná jednotlivým zemím v rámci evropského semestru. Spolupráci mezi daňovými orgány členských států podpoří EU také finančně prostřednictvím programu Fiscalis Systém EU je postaven na zásadě automatické výměny informací. V tomto ohledu má EU ve světě vedoucí postavení. Myšlenka automatické výměny informací mezi členskými státy se zrodila již v roce O dva roky později pak byla vtělena do směrnice o zdanění příjmů z úspor. Díky ní si členské státy vyměňují informace o příjmech daňových poplatníků-nerezidentů ve výši 20 miliard EUR. Směrnice o správní spolupráci, která vstoupila v platnost letos v lednu, navíc zavádí automatickou výměnu informací o různých dalších příjmech. V nedávné době tuto zásadu zavedly v dohodách k naplnění zákona o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové účely (FATCA) také 3

5 Spojené státy americké. Díky spolupráci v rámci zavedeného systému EU mohou členské státy minimalizovat další zatěžování daňových správ a finančních institucí a zajistit rychlé a jednotné uplatnění v celé EU. Komise také vyvinula elektronické formáty pro výměnu informací a bezpečné komunikační kanály. Výměnu informací lze provádět jen se specializovanou podporou IT. Komise již vypracovala standardní počítačové formáty pro automatickou výměnu informací a kanály pro tuto výměnu na základě směrnice o zdanění příjmů z úspor. Tyto formáty a komunikační kanály budou průběžně aktualizovány a rozšiřovány na další druhy příjmů podle směrnice o správní spolupráci. Rámeček 2: Jak Evropská unie bojuje proti daňovým podvodům a únikům Evropská směrnice o zdanění příjmů z úspor (která je účinná od roku 2005) zavedla zásadu automatické výměny informací. V roce 2008 navrhla Komise novelu této směrnice, která rozšiřuje její působnost i na investiční fondy, důchody, inovativní finanční nástroje a platby uskutečňované prostřednictvím svěřenství a nadací. Cílem je odstranit mezery v právní úpravě. Novelu teď ještě musí schválit Rada. Dohody o úsporách, které EU uzavřela se Švýcarskem, Andorrou, Monakem, Lichtenštejnskem a San Marinem (platí od roku 2005), mají zajistit rovné podmínky mezi EU a sousedními zeměmi. V červenci 2011 Komise požádala Radu, aby jí zmocnila zahájit jednání s těmito pěti zeměmi. Cílem těchto jednání bude přizpůsobit působnost těchto dohod revidované směrnici EU o zdanění příjmů z úspor. O zmocnění Rada zatím nerozhodla. Směrnice o správní spolupráci zavádí v oblasti přímých daní od roku 2015 automatickou výměnu informací v pěti nových oblastech (příjmy ze zaměstnání, odměny ředitelů, produkty životního pojištění, na něž se nevztahují jiné nástroje EU, důchody a vlastnictví nemovitostí a příjmy z nemovitostí), pokud jsou informace dostupné. Nařízení o správní spolupráci v oblasti DPH platí od roku Tato norma upravuje, jak daňové a celní úřady v členských státech shromažďují a sdílejí informace o DPH s ostatními členskými státy. V této oblasti je EU průkopníkem. Nařízení také posiluje databáze o osobách povinných k DPH a jejich plněních uvnitř Unie, aby bylo v této oblasti možné odhalovat a eliminovat daňové podvody. Nová směrnice o vzájemné pomoci při vymáhání daní, která platí od roku 2010, dává členským státům větší možnosti při výběru daní v přeshraničních situacích. Umožňuje vymáhat pohledávku v jiném členském státě a posiluje možnost přijmout předběžná opatření v jiném členském státě, aby bylo možné vymáhat pohledávky, které daňoví poplatníci neuhradí včas. 4

6 V červenci 2012 navrhla Komise mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. Mezi nejčastější typy přeshraničních podvodů v oblasti DPH patří řetězové (neboli kolotočové) podvody. Díky uvedenému mechanismu rychlé reakce může Komise členským státům v naléhavých případech povolit, aby se odchýlily od obecného pravidla pro plnění uvnitř Unie. Tato výjimka může být schválena do jednoho měsíce od odhalení rozsáhlého podvodu s DPH. V roce 2009 navrhla Komise směrnici o přenesení daňové povinnosti u DPH. Ta byla částečně přijata v březnu 2010 (pouze pro povolenky na emise CO 2 ). Pokud by byla schválena i zbývající část návrhu směrnice, mohly by členské státy používat přenesení daňové povinnosti na dodávky několika druhů zboží a poskytování některých služeb, u nichž dochází k řetězovým podvodům postihujícím řadu členských států. Akční plán Komise pro další posílení boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (z prosince 2012) obsahuje třicítku opatření, která se zaměřují na fyzické a právnické osoby a nespolupracující jurisdikce. V rámci tohoto plánu zřídila Komise platformu pro řádnou správu daní, do níž jsou zapojeny vlády, nevládní organizace a podniky. Jejich úkolem je pomáhat se zaváděním akčního plánu do praxe. V únoru 2013 navrhla Komise předpisy, které mají aktualizovat rámec pro boj proti praní peněz a pro převody peněžních prostředků. Tyto normy rozšiřují jeho záběr a zaměřují se na nové hrozby a slabá místa, aby se posílila stávající unijní pravidla. Návrh také zavádí jasnější mechanismy pro identifikaci skutečných majitelů, a to i těch, kteří stojí za určitými subjekty. Návrh čeká na schválení v Evropském parlamentu a Radě. Transparentnost operací nadnárodních bank zvýší nová pravidla EU o kapitálových požadavcích pro banky. Podle nich budou muset finanční instituce zveřejňovat informace o šesti nových položkách (mimo jiné o obratu, zisku a daních) v každé zemi EU a v každé třetí zemi, ve které působí. Předpis EU o správcích alternativních investičních fondů také obsahuje důležité podmínky ohledně dodržování daňových předpisů a spolupráce v daňové oblasti, které musí být splněny, aby mohl být daný fond v EU nabízen. V rámci nově dohodnutých změn v účetních pravidlech EU bude zaveden systém výkaznictví podle jednotlivých zemí. Bude se vztahovat na velké společnosti v soukromém vlastnictví v EU nebo na společnosti kotované v EU, které působí v odvětvích ropy, zemního plynu, těžby nerostných surovin či lesního hospodářství. Pokud budou nadnárodní společnosti vykazovat, kolik odvedly hostitelským státům na daních, licenčních poplatcích a bonusech, přinese to větší transparentnost v daňové oblasti a výrazně pomůže v boji proti korupci a praní peněz. 5

7 Ačkoli stávající nástroje výrazně zlepšily výměnu informací, členské státy je dosud nevyužívají účinně a komplexně. Některé návrhy, které Komise předložila již před několika lety, stále čekají na přijetí. Daňové správy členských států navíc nevyužívají plně potenciál, který nabízí existující právní nástroje a praktické mechanismy. Členské státy teď musí především začít tyto nástroje využívat a musí důsledně a koordinovaně zavést do praxe dohodnutá opatření. Členské státy mají v oblasti výběru svých daní, fungování a soudržnosti svých daňových předpisů a daňových správ a boje proti daňovým podvodům plnou svrchovanost. Nástroje EU mohou pomoci pouze tehdy, pokud existuje politická vůle a správní kapacita k jejich plnému využití. Komise členským státům pomáhá v jejich úsilí tím, že jim dává k dispozici praktické nástroje, ovšem zapojit se do účinné správní spolupráce musejí členské státy samy. Rámeček 3: Co je nutné podniknout na úrovni EU? Rada by měla přijmout navrženou revizi směrnice o zdanění příjmů z úspor a zmocnit Komisi, aby mohla jednat o odpovídajících zlepšeních ve stávajících dohodách se sousedními zeměmi. Rada by také měla přijmout návrh dohody mezi EU a Lichtenštejnskem o boji proti daňovým podvodům a spolupráci v oblasti daní a zmocnit Komisi, aby mohla zahájit jednání s dalšími sousedními zeměmi. Dále by měla Rada schválit předložená opatření proti podvodům s DPH, zejména mechanismus rychlé reakce. V souladu s akčním plánem Komise pro posílení boje proti daňovým podvodům a únikům z prosince 2012 by si měly členské státy stanovit, jak jej uvedou do praxe a která opatření provedou jako první. Zásada automatické výměny informací v EU by měla být rozšířena na všechny relevantní druhy příjmů. Evropská komise navrhne novelu směrnice EU o správní spolupráci, kterou se na úrovni EU rozšíří rozsah automatické výměny informací. Cílem je, aby byla automatická výměna informací o dividendách, kapitálových ziscích a dalších příjmech zavedena již od roku 2015, kdy začne v EU platit automatická výměna informací o příjmech ze zaměstnání, odměnách ředitelů, důchodech, životním pojištění a příjmech z nemovitostí. Návrh se zaměří také na stávající ustanovení, podle kterého daňové správy nemusí informace poskytovat, pokud nejsou dostupné. Zároveň se na technické úrovni urychleně pokročí v rozšíření stávajících standardních formátů IT a zabezpečených komunikačních kanálů pro výměnu informací na všechny relevantní typy příjmů. 6

8 4. Kroky k prosazování řádné správy daní ve světě EU by také měla na mezinárodním poli stát v čele prosazování řádné správy daní, zejména automatické výměny informací. Komise je v popředí mezinárodního úsilí zaměřeného na boj proti daňovým podvodům a únikům. Nadcházející summity G8 ( června) a G20 (5. 6. září) nabídnou dobrou příležitost, aby se v těchto otázkách a také v boji proti praní peněz dosáhlo na mezinárodní úrovni dalšího pokroku. Také OECD se této problematice za podpory G20 a G8 věnuje. Bude-li EU v rámci G8, G20 a OECD zastávat silný a koordinovaný společný postoj, založený na již existujících mechanismech EU, může dosáhnout toho, aby se automatická výměna informací stala novým mezinárodním standardem. Rámeček 4: EU jako hybná síla na mezinárodní úrovni EU by měla na mezinárodní scéně stát v čele prosazování zásad řádné správy v daňové oblasti, zejména zásad automatické výměny informací a spravedlivé daňové soutěže. Automatická výměna informací by se měla stát novým mezinárodním standardem, podle kterého se bude řídit mezinárodní zdanění. K dosažení tohoto cíle by se měla EU dohodnout na ambiciózním a koordinovaném postoji. EU by měla především mluvit jedním hlasem v G8, G20 a v OECD, aby získala jasný příslib, že budou vypracována nová mezinárodní pravidla, která zohlední stávající mechanismy EU v oblasti automatické výměny informací. EU musí cestou spolupráce a technické pomoci i nadále podporovat rozvojové země, které se zavázaly k plnění zásad řádné daňové správy, aby si dokázaly vybudovat účinnou daňovou správu. EU by měla koordinovat svůj postoj při jednáních v G20 o erozi daňové základny a přesouvání zisků. Při tom by měla vycházet ze závěrů Evropské rady a z pokroku, kterého EU dosáhla při potírání daňových rájů a agresivního daňového plánování. Komise bude zajišťovat vzájemnou propojenost a interoperabilitu mezi počítačovými systémy EU pro výměnu informací a americkým systémem v rámci FATCA a celosvětovým standardem, který připravuje OECD. Díky tomu se hospodářským subjektům a správním úřadům sníží administrativní zátěž. 7

9 PŘÍLOHA Členské státy vyberou na DPH jen asi polovinu toho, co by mohly Skutečné příjmy z DPH v roce 2010 (v % teoretických příjmů při základní sazbě) 2 Mezinárodnímu trhu přeshraničních vkladů nadále dominují extrateritoriální (offshore) finanční centra s přísnými předpisy o ochraně bankovního tajemství Vývoj zahraničních vkladů nebankovních subjektů u bank ve vybraných hlavních finančních centrech mimo EU (v milionech USD) 3 Kajmanské ostrovy Švýcarsko Singapur ZAO Hongkong Jersey 2 Zdroj: Evropská komise; Taxation trends (Trendy ve zdanění), vydání Zdroj: veřejné agregované údaje Banky pro mezinárodní platby. 8

10 Spolupráce přináší členským státům značné ekonomické výhody Od roku 2003 se objem daní vybraných od subjektů v jiných členských státech podle směrnice o vzájemné pomoci při vymáhání daní zvýšil více než desetinásobně 4 Vývoj daní vybraných na základě vzájemné pomoci při vymáhání daní v EU (index: 2003 = 100) 4 Zdroj: Evropská komise. 9

11

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10-19

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10-19 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 28. 1. 2010 2009/0009(CNS) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10-19 Návrh zprávy David Casa (PE430.975v01-00) k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2013 COM(2013) 348 final 2013/0188 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní CS

Více

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0000(INI) 29.1.2013. o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2012/0000(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/0000(INI) 29.1.2013. o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2012/0000(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 29.1.2013 2012/0000(INI) NÁVRH ZPRÁVY o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (2012/0000(INI)) Hospodářský a měnový výbor Zpravodajka:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o daňové transparentnosti v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o daňové transparentnosti v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.3.2015 COM(2015) 136 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o daňové transparentnosti v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti CS CS ÚVOD

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 254 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013

Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013 Návrh doporučení Rady pro ČR 2013 pohledem vlády ČR Praha, 25. června 2013 Jan Král Evropský semestr 2013 pohledem vlády ČR Roční analýza růstu 2013 (28.11.2013) Příprava Národního programu reforem ČR

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání 17.7.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 9. 6. 2010 2010/2072(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011. a pro vydání stanoviska Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.6.2011 SEK(2011) 819 v konečném znění Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2011 a pro vydání stanoviska Rady k aktualizovanému

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 Zdaňovací období Od Do Datum vyplnění Část I. Základní údaje o daňovém subjektu 1 Název daňového subjektu 2 Identifikační číslo 3 Jste bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve smyslu 11 odst. 2 písm. b

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Evropský balíček proti daňovým únikům

Evropský balíček proti daňovým únikům I. Úvod Evropská komise předložila 28. ledna 2016 balíček iniciativ proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob. Komise v něm vyzvala členské státy k užší spolupráci, výměně daňových

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012

PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 EVROPSKÁ RADA Brusel 30. ledna 2012 (OR. en) PROHLÁŠENÍ ČLENŮ EVROPSKÉ RADY 1 ZE DNE 30. LEDNA 2012 NA CESTĚ KE KONSOLIDACI PODPORUJÍCÍ RŮST A K RŮSTU PODPORUJÍCÍMU ZAMĚSTNANOST V posledních měsících se

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011

ZDROJE RŮSTU EVROPY. Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 ZDROJE RŮSTU EVROPY Prezentace pana J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 Plán stability a růstu 1. Rozhodným způsobem zareagovat na problémy Řecka 1 2.

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Hospodářský a měnový výbor

Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 26.11.2013 2013/0264(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 12. 11. 2009 2009/0007(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Investiční plán pro Evropu

Investiční plán pro Evropu Investiční plán pro Evropu Cyklický trojúhelník INVESTICE STRUKTURÁLNÍ REFORMY FISKÁLNÍ ODPOVĚDNOST 1 Investiční plán pro Evropu MOBILIZOVAT FINANCE NA INVESTICE DOSTAT FINANCE DO REÁLNÉ EKONOMIKY Silný

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 31.10.2009 Úřední věstník Evropské unie L 286/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1005/2009

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek

Tři poznámky k bankovní unii. David Marek Tři poznámky k bankovní unii David Marek Tři úhly pohledu Bankovní unie v kontextu evropské integrace Bankovní unie a evropské krize Problémy dosavadní konstrukce bankovní unie Definice bankovní unie Preventivní

Více

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011

Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Daňové změny v roce 2011 aneb plánovaná reforma daňového systému Hospodářská komora České republiky Praha, 19. ledna 2011 Ing. Martin Jareš, Ph.D. Ministerstvo financí Obsah prezentace Daňové změny 2011

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Váš názor na strategii Evropa 2020

Váš názor na strategii Evropa 2020 KONZULTACE S EVROPSKÝMI REGIONY A MĚSTY Váš názor na strategii Evropa 2020 (v návaznosti na konzultaci s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, kterou VR provedl v roce

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.10.2004 KOM(2004) 692 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/746/ES, kterým se Francouzské republice povoluje

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více